ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Kousen en Fijn Linnengoed Tekoopstelling ionair tegen wil en dank ALLES No. 8710 WOENSDAG 22 JULI 1931 71 e Jaargang. BlJfHENLAND. K PILL BT OK. BUITEHLAID, door E. PHILLIPS OPPENHEIM. voor AUTOS MOTORS NIJVERHEID ,,Ik vrees, dat sinds het vertrek van mevrouw Buxton er een totaal andere Voordeelige VELDSTRAAT 55 QrUT RANT AMONNEMENTSFRI.IS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Bulten Ter Neuzen p„r po- r 1.80 per 3 maanden Bjj voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Vnor Belgi£ en Amerika f 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. IJtfgeefster: Flrma P. 4. VAN DE SANDE. GIRO 38160 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0.2&. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentlgn bfl regelabonnement tegen vermlnderd tarief, hetwelk op aanvraag: verkrrjgbaar Is. Inzending van advertentien Uefst 66n dag voor de nitgave, DIT BEAD VERSCHHNT EEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VK1.IOAGAVONIV GEORGANISEERD OVERLEG DIRECTE BELASTINGEN EN REGISTRATIE. De bijzondere commissie voor georgani- seerd overleg voor de dienstvakken der directe belastingen, enz. en der registratie, enz. heeft in haar dezer dagen gehouden ver- gaderingen haar advies vastgesteld omtrent het ontworpen ambtenarenreglement belas- tingdienst. De commissie kon zich in hoofd- zaak met het concept vereenigen. Besloten werd eenige wijzigingen voor te stellen, o.a. inzake het verstrekken van metalen legiti- matiebewijzen, belooning voor overwerk, in- stellen van beroep tegen opgelegde straffen door een inspecteur, werktijden, verstrekken van voorschriften, enz. Voorts werd besloten, den Minister van Financien te adviseeren tot: 1. instelling van een dienstcommissie voor georganiseerd overleg in elke gemeente, waar een inspectie der directe belastingen is ge- vestigd, met behoud van reeds ingestelde colmmissies 2. aanstelling in vasten dienst van alle tijdelijke rijksklerken, met afschaffing van het instituut der tijdelijke rijksklerken; 3. spoedige invoering van het tweeran- genstelsel voor het bureaupersoneel bij den dienst der belastingen door een incidenteele wijziging van het ambtenarenbesluit belas- tingdienst of bjj algemeene herziening van dat besluit. NA DEN BRAND TE VINCENNES. Aan ingekomen bedragen voor den aan- bouw van het nieuwe paviljoen te Parijs wordt in het orgaan der vereeniging Oost en West, 't Koloniaal weekbladvan Donderdag 23 Juni verm-eld, dat van 30 Juni af tot en met 17 Juli een bedrag van 18.696, met de toe- gezegde en eerstdaags te ontvangen giften de f 25.000 ruimschoots overschrijdt. Er werden o.m. belangrijke schenkingen ontvangen van het Wageningsche Studenten- oorps, het corps adelborsten van het Kon. Instituut te Willemsoord, van Kamers van Koophandel en van groote maatschappijen en instellingen. DE LEGEROEFENINGEN. De legeroefeningen, welke in het najaar zullen plaats hebben, worden gehouden van 18 tot 25 September. De lichte brigade- oefeningen, welke hieraan zouden vooraf gaan zijn om redenen van bezuiiniging geschrapt. De oefeningen worden gehouden in Gelder- land in den Achterhoek in de omgeving van Doetinchem. De oefeningen zelf staan onder leiding van den commandant van 't veldleger luitenant- generaal Insinger. DE STEENKOOLUITVOERING NAAR HET BUITENLAND. De Fransche regeering heeft aan de Neder- landsche regeering doen mededeelen, dat de nieuwe regeling van de invoeren van steen- kool in Frankrijk, die, als uitzonderings- maatregel bedoeld, tijdelijk zal worden inge- voerd, in working zal treden den 20en Juli voor de zendingen per spoor en op den 27en voor die over zee. De vermindering, toe te passen op de in voeren, is nog niet bepaaid. Verre van wille- keurig te zijn, zal zij worden vastgesteld naar verhouding van de vermindering, welke de 41) Vervolg. ,,Ik antwoordde haar echter eenigszins gestreng ten minste voor zoover dit onder die omstandigheden mogelijk was. Ongelukkigerwijze was ik al in mijn py- jama en dus niet in staat het gesprek verder voort te zetten. Ik beschouw haar gedrag als zeer ongepast. Ze bleef staan, keek me lachend aan en ,^n'3e^oor^j^' vlel Stephen hem in de rede. ,,Wij kunnen een dergelijk iets niet toelaten. Ik ben bang, George Henry, dat alhoewel zij in heel veel opzichten goed voldoet, wij toch aan mevrouw Har mon-Browne haar ontslag moeten geven... Groote goedheid, wat is dat?" Er werd hard op de deur gebonsd en op nun antwoord om binnen te komen, werd een gefluister gehoord, waarna eensklaps de bewust dame op den drem- pel stond. Ze droeg een buitengewoon aag gedecolleteerde avondjapon en ze leunde zwaar op den arm van een jongen man, die vergeefsche poginnen deed om te ontkomen. Deze jonge man was Harold. ,,Ik kom u een vriend van mij voorstel- len, legde ze uit ,,mijnheer Harold Margetson." ,,Het is mijn schuld niet, oom," pleitte Harold. ,,Ik kon niet eer naar beneden komen. Mevrouw Harmon-Browne ver- telde me, dat u al reeds gedineerd had en stond er op, dat ik iets in haar kamer zou gebruiken. Ik dacht, dat dit in opdracht van u geschiedde." Fransche productie ondergaat, zonder discri- minatie tusschen de verschillende lan-den, die in Frankrijk invoeren; bovendien zal de Fransche regeering, teneinde zoo min moge lijk storing te weeg te brengen in den steen- kolenhandel, althans gedurende de eerste week, met vrijgevigheid vergunningen ver- l&enen. Het is uitsluitend door noodzaak, dat de Fransche regeering, steeds verlangend tot een algemeene overeenstemming over het steen- kolenvraagstuk te geraken, dezen maatregel heeft moeten nemen, teneinde de essentieele belangen van de Fransche kolenindustrie en in het bijzonder de kolenindustrie in het Saargebied, te waarborgen. Ten gevolge van de beperkende maatrege- len betreffende den invoer van steenkolen in Frankrijk, zal, naar de Brusselscihe corres pondent van het „Hbid" meldt, de Belgische invoer 20 minder bedragen dan het gemid- delde van den invoer in de jaren 19281929 1930, of een vermindering van ongeveer 150.000 ton per maand. De vrees wordt geuit, dat van anderen kant getracht zal worden de 2 millioen ton steen kolen, die boven het normale cijfer nu in Nederland beschikbaar zullen komen, op de Belgische markt te brengen, wat naar men meent het treffen van maatregelen nog meer noodig en dringender maakt. MGR. DR. W. H. NOLENS. Van Mgr. Dr. W. H. Nolens, die, wegens ongesteldheid de laatste vergadering van den Hoogen Raad van Arbeid niet had kunnen bijwonen, meldt „De Tijd" thans, dat hem door de geneesheeren, onder observatie, voor- loopig volstrekte rust is voorgeschreven. Mgr. Nolens wordt verpleegd door de Zusters van den H. Carolus Borromaeus in het Gesticht aan de Prinsegraebt te 's Gravenhage, waar hij woonachtig is. DE CONFERENTIE TE LONDEN. Na de Parijsche besprekingen, die, schrijft de N. R. Crt., van nut zijn geweest, omdat zij de onderscheiden delegaties op de hoogte hebben gebracht van elkaar's inzichten, zijn de deelnemers in de beste verstandhouding naar Londen overgestoken. Daar hebben zij na een uiterst hartelijke ontvangst het over- leg met zoo bekwamen spoed hervat, dat men op een snelle beslissing mag hopen. In de rede, waarmede Mac Donald de conferentie opende, heeft hij er trouwens den nadruk op gelegd, dat er periculum in mora is,- aange- zien de crisis, die Duitschland taistert zich over geheel midden-Europa dreigt uit te brei- den, 't geen voor ons heele werelddeel niet te overziene sociale, politieke en financieele ge- volgen zou hebben. Het voorstel van Hoover, dat de premier als een daad van zeldzame moed en staatsman- schap prees, heeft de Duitsche crisis niet tot staan gebracht, omdat de zegenrijke uitwer- king ervan zich voor Duitschland eerst in den loop van het moratorium-jaar kan doen gel- den. De terugtrekking van credieten op kor- ten termijn is voortgagaan, omdat de buiten- landsche beleggers blijkbaar geen voldoende vertrouwen meer in Duitschland stellen. Het herstel van dit vertrouiwen noemde Mac- Donald de eigenlijke taak der conferentie en hij duidde twee wegen aan om tot dit doel te komen. De eerste, reeds te Parijs besproken, is be- kend. Duitschland zelf heeft hem gewezen in „Ik vrees mevrouw, zei Stephen ge- strenig, ,.dat u zich in heel veel opzichten niet gedraagt in overeenstemming met uw positie als huishoudster hier." ,,Huishoudster herhaalde de bewuste dame eenigszins onzeker. ,,Wat praat je nu voor onzin, ouwe heer. Ik ben hier een gast in huis anders niet. Ik regel zoo'n oeetje den boel voor je ooms, Harold. Wij zijn groote vrienden. Ik ben dame van gezelschap voor hen beiden, en ik zal ze ook les geven in het dansen. Kom, mijnheer George Henry. Ik ben nog niet vergeten, hoe je gisteren door de half open deur van je slaapkamer tegen me lachte. Ik zal je een one-step leeren." Mevrouw luidde het verontwaardig- de antwoord. ..Ik verlang uw hulp niet voor een dergelijk iets." ,,U dan soms, mijnheer Stephen 1" stelde de dame voor, terwijl ze een paar passen in zijn richtina deed. „Ik kan heF- u in een wip leeren. U zult een prettigen tijd met mij hebben. Jullie zijn veel te gauw oud geworden. Je moet nog van het leven genieten wanneer je jong bent. Wat zou je er van zeggen als we een whisky namen Of een glas cham pagne Harold," zei Stephen uit de hoogte tot zijn neef, „wij zullen er later wel eens over praten, welke verontschuldiging jij kunt aanvoeren voor je tegenwoordigheid hier onder deze omstandigheden en het feit, dat je een dernelijke dame recom- mandeerde. Als je op eenige welwillend- heid onzerzijds wilt rekenen, moet je dit vrouwspersoon onmiddellijk naar haar ™er kren9en en haar daar opsluiten. Mevrouw HarmonBrowne maakte zich met een ruk van haar begeleider los. „Dacht je misschien. dat ik te veel ge- dronken heb," vroeg ze, terwijl ze heen en weer zwaaide, „omdat ik een beetje het verzoek om een leening of een crediet op langen termijn van twee milliard mark. Frankrijk verbindt echter aan zijn toezeg- ging om daaraan mede te werken niet alleen financieele, maar ook politieke voorwaarden en die eisch, door Laval Maandag nogmaals onderstreept, valt nooh bij Duitschland, noch bij Engeland en de Ver. Staten in goede aarde, omdat het kabinet-Bruning, het plechtanker van politieke stabiliteit in Duitschland, bij aanneming van zulke voorwaarden zich niet staande zou kunnen hiouden. MacDonald heeft dat niet onder woorden gebracht en -alleen gewaagd van bezwaren, die tegen" het kiezen van dezen weg zijn ge- rezen, zonder de keuze evenwel uit te sluiten. Hij aeht het bijgevolg nog mogelijk Frank rijk van het stellen van politieke eischen af te brengen. Lukt dit niet dan ligt er nog een tweede weg open, dien MacDonald zeer vaag aldus omschreef: ,,de vraag te overwegen, of door het versterken van Duitschlands inter- natiionale positie men het de zekerheid van stabiliteit naar buiten kan geven, zoodat niet alleen bet kapitaal dat zich in Duitschland bevindt, niet meer teruggetrokken wordt, maar ook nieuw kapitaal toestroomt." Is dit een zinspeling op een herziening van het plan-Young? De Fransche pers is ge- neigd er dat uit te lezen, maar het lijkt aan- nemelijker, dat de premier het oog had op kredieten op korten termijn, welke ook te Parr's van Amerikaansdhe kant reeds zijn bepleit, als voldoende om de acute crisis tc boven te komen. Deze onderstelling vindt ook steun in hetgeen MacDonald daama opmerk- te; „Er is geen twijfel aan Dudtschland's in- nerlijke kracht, voor welker ontplooiing even wel de beschikbaarstelling van kapitaalbron- nen noodig is." Welken vorm deze beschikbaarstelling zal krijgen, ligt nog in het duister. Wij zullen het misschien in den loop van den dag nog er- varen uit de voorstellen die de Amerikaan- sche delegatie zou willen doen en welke be- oogen Duitschland te helpen, zonder dat daar- bij politieke complicaties" kunnen rij-zen. FOURNITURES GENERALES Borluutstraat 8, GENT. Tel. 12415. (Nabij 't Stadhuis) (Ingez. Med.) DE STRIJD TEGEN DE COMMUNISTEN IN CHINA. Naar Reuter uit Nanking meldt, zijn op de stad Ninhtoe, in Zuid-Kiangsji, alle verschrik- kingen van den modernen oorlog neergeko- men. De regeeringstroepen, die een grooten veld- tocht voeren tot uitdrijving der communis- tische bandieten, hebben de stad van de lucbt uit en over land aangevallen. Zij hebben haar gebombardeerd tot er letterlijk niets meer van overeind stond. De regeeringstroepen zijn na twaalf uren verwoed vechten de stad binnengetrokken, die nog slechts een opeen- hooping is van rookend puin. Het is een aan- bl'ik van troost-elooze ellende. Dit is het tweede der drie communistische bolwerken, dat zich heeft overgegeven. Men voorziet, dat het derde bolwerk zich weldra zal overgeven. hartelijk tegen je ben? Ik ben zelf heele- maal niet stijf aangelegd. Waarom komen jullie niet eens wat uit je schulp, inplaats van daar als een paar school- meesters te redeneeren. Ik kan jullie heusch nog wel het noodige leeren." V/e rekenen volkofnen op uw hulp, Harold," klonk het bijna smeekend uit George Henry's mond. Harold fluisterde de dame iets toe, wat blijkbaar betrekking had op een vloeibare verversching, waarna ze zich onmiddellijk weer aan zijn arm vastklemde. ,,Kom, mee, ouwe jongens, inviteerde ze. „Doe je het niet? Nu, dan zullen we je later wel komen halen." Stephen en George Henry bleven op den drempel het paar nakijken. Daarna slopen ze haastig de trap op, gingen hun kamers binnen en draaiden het slot om. Van achter de verbindingsdeuren wensch- ten ze elkaar goeden nacht. George Henry," zei zijn oudere broer op beslisten toon. Mevrouw Harmon- Browne moet onmiddellijk weg." ,,Ongetwijfeld," luidde het heftige antwoord. ,,Ik weet niet, of het jou opgevallen is," ging Stephen voort, ,,maar het leek mij, alsof „Ze was beslist dronken," viel George Henry hem in de rede. ,,Ik ben bang, dat haar gedrag een heel slecht voorbeeld voor de bedienden zal zijn." §eest onder het personeel heerscht," zei tephen zuchtend. ,,Ze moet morgenochtend verdwijnen," verklaarde zijn broer. ,,Ik geloof, dat dit onze plicht is." gaf Stephen toe. „We zullen er eens over slapen. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik me veel meer op mijn gemak zal voelen, TER NEUZEN, 22 Juli 1931. CONCERT OP DE MARKT. Het muziekgezelschap „De vereenigde werklieden" is, weder dienende mogen we er dezen zomer wel bijschrijven, voornemens morgen, Donderdagavond te 8 uur, concert te geven op de Markt en daarbij het volgende programma uit te voeren: 1. Hulde aan de invaliden, marsch Aug. Eenhaes. 2. De lustige weduwe, potpourri, Lehar. 3. Aan de schoonste, groote wals A. Govaert. 4. Herinnering aan Glion, pas-redoubl6 J. Chaillet. Pauze. 5. Op een Perzische markt, intermezzo A. Ket&lby. 6. Vlinderliefde, walsintermezzo J. Grit M. P. Harte. 7. Vaarwel mijn kleine Gardeofficier, foxtrot R. Stolz. 8. Musica, marsch H. L. Blankenburg. RIJWIELBELASTINGMERKEN. Men vestigt onze aandacht er op, dat de nieuwe Rijwielbelastingmerken dienst 1931 1932 vanaf 16 dezer aan alle Rijkspostkan- toren verkrijgbaar zijn gesteld. PERSONEB5LE BELASTING. Belanghebbenden worden er ter voorkoming van vervolgingskosten aan herinnerd, dat op 1 Aug. a.s. de verschuldigde termijnen moe ten zijn voldaan op de aanslagbiljetten der Personeele Belasting 1931, gedatperd in de maand April. M.U.L.O.-DIPLOMA. Voor het Mulo-diploma B slaagde Zaterdag te Goes de heer A. van Dale te St. Jansteen, opgeleid door den heer Heersema te Ter Neuzen. IN VRIJHEID GESTELD. Zekere W., die dezer dagen door de mare- chauss^e te Hontenisse is aangehouden en ter beschikking van de Justitie gesteld, als ver- dacht van brandstichting, is wederom in vrij- heid gesteld. HET MILLIOEN HANDT0EKENIN GEN VERRE OVERSCHREDEN. Het aantal onderteekeningen van het peti- tionnement voor intemationale ontwapening van de Nederlandsche Dagbladpers is weder om gestegen met 300.000. Het Maandag 20 Juli bereikte totaal bedraagt ruim 1.100.000 KOEWACHT. Aan het fietsfeest uitgeschreven door de rijwielclub „De Herleving" gevestigd op den Oude Molen alhier, namen 460 liefhebbers deel. De prijzen vielen als volgt ten deel: Ringsteken. le prijs E. Baert, alhier; 2e pr. fietsclub Boschkapelle; 3e pr. G. de Schep- per; 4e pr. A. de Guchtenaire, beiden alhier. Kwade trien steken. le pr. fietsclub Boschkapelle; 2e pr. Fr. Roegist; 3e pr. C. de Schepper; 4e pr. E. Fermont, alien alhier. Ringwerpen. le pr. G. Cerpentier; 2e pr. J. van Megroot; 3e pr. A. de Schepper; 4e pr. fietsclub Boschkapelle. De prijzen voor de grootste club kwamen ten deel aan le pr. fietsclub Boschkapelle met 40 leden; fietsclub Absdale met 20 leden. De loterij die tevens hieraan verbonden was en waarbij twee rijwielen verloot werden bracht tot gelukkige prijswinners le pr. D. wanneer zei veilig en wel uit het huis is vertrokken Den volgenden morgen deed zich echter weer een nieuw probleem voor. Met een verslagen uitdrukking op zijn gezicht reikte Stephen zijn broer een brief over. Samen lazen ze dien door. Hij kwam van hun advocaat en bevatte een bijlage. Geachte Heeren Underwood, In denk, dat mij niets anders overiblijft dan u ingesloten schrijven te doen toe- komen, waarvan de inhoud reeds vol doende voor zichzelf spreekt. Hoogachtend, ROBERT JARDINE. Het bijgevoegde epistel bleek van een anderen advocaat te zijn en was geadres- seerd aan Mr. Jardine. Geachte Heer, ,,Met het oog op het verhuren van Keston Court aan de heeren Stephen en George Henry Underwood, deel ik u het navolgende mede: Mijn cliente, Lady Drummond, ver- langt, dat ik u eenige feiten onder het oog breng. Tot haar groot vefdriet en erger- nis is haar ter oore gekomen, wat er sinds haar vertrek op Weston Court voorvalt. Ze vertbaast er zich over, dat twee clienten, welke door Uwe firma werden aanbevolen, en die in het bezit waren van de beste referenties, zich op een dergelijke wijze durven te gedragen. Men heeft haar verteld, dat de tegen- woordige huishoudster een ex-actrice is, bekend staande onder den naam van :uffrouw Florence Witkins; dat er weke- ijks voor het personeel dansavonden vorden georganiseerd door de bewuste dame; dat er ontzaglijke hoeveelheden In het vooruitzicht der Vacanties en door reden van vergrooting onzer uitstalramen, bijzonder van Weefsels, wasch- en strijkbaar warm-weg» Dit in de Hyp. Lippensplaais (Vlaanderstr. 2) Zie hier eenige prijzen Cache-sexe fbroeken) Sdtamil 10 fr, Cache-sexe (broeken) Inddmaillable 15 fr. Combinaison zijde Sdtilose met kant vanaf 37,50&".. Combinaison zijde Inddmaillable met kant vanaf 52,50 fr. Garnituren, 3stuks, zijde Ind^maillable vanaf 135 fr. Nachthemd zijde Inddmaillable vanaf 69 fr. Kousen (fine Maille) vanaf 7 fr. enz. enz. (Ingez. Med.; Misseghers, alhier en 2e pr. J. Morres te Boschkapelle. SCHOONDUKE. Ter gelegenheid van het veertigjarig be- staan van de muziekvereeniging „Oefening kweekt Kunst" alhier, werd een muziekfeest georganiseerd waarbij 't militair muziekkorps uit Brugge Zondag een concert gaf op een weide van den heer Butler, die dit terrein gratis beschikbaar stelde. Gezien het on- aangename weer mag de opkomst van het publiek hoogst bevredigend worden genoemd. Onder aandachtige stilte werd het program ma aangehoord. Een woord van lof voor de fraaie uitvoering is zeker wel op zijn plaats. s Avonds gaf ,,Oefening kweekt Kunst"*5 nog een concert op de Markt en werd een rondgang gemaakt. (M. Crt.) RECHTSZAKEN. Arrondissementsrechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 21". Juli de volgende zaak behandeld: P. B., oud 44 jaar, brillenkoopman te Ber gen op Zoom, werd verdacht dat hij op A Maart j.l. te Biervliet met het oogmerk am zich wederrechtelijk te bevoordeelen door een samenweefsel van verdichtselen Emma van den Hemel heeft opgelicht voor /20, zeggen- de dat hij voor haar man, die te Rotterdam woonde en die hij had gesproken, kwam en dat hij die f 20 noodig had om ze aan haar man ter hand te stellen. Eisch: Bekrachtiging van het verstefc- vonnis van 5 Mei j.l., 1 maand gevangenis- straf. De rechtbank heeft in hare zitting van 21 Juli j.l. het yolgende vonnis uitgesproken: M. de P., oud 19 jaar, landbouwersknecht te Eede, is wegens het veroorzaken van pijn of letsel bij een dier, veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. champagne gebruikt worden; en dat er in het kort, zoo goed als geen discipline meer bestaat en het begrip van moralitett beneden peil is geraakt. Onder deze omstandigheden maakt mijn cliente U er op attent, dat zij zich wenscht te beroepen op de clausule in de overeenkomst vervat, waarbij zij het recht zou hebben een huurcontract te verbre- ken, wanneer binnen drie maanden na dagteekening mocht blijken, dat de be wuste huurders zich op een andere wijze gedragen dan zij zich had voorgesteld^ Ze legt er speciaal den nadruk op. dai: zij onder geen beding op haar thans ge- nomen besluit zal terugkomen en draagt mij op U te verzoeken er voor te willen zorgen, dat het buiten op den 31sten van de volgende maand ontruimd is. Zij zal verder informeeren naar de be- trouwbaarheid der referenties, welke haar door bekende handelshuizen verstrekf werden aangaande de heeren Stephen em George Henry Underwood." Hoogachtend, MILES MILES. Met een kreun legde Stephen den brief op tafel. ,,Ik vrees," zeide hij teleurgesteld, ..dat wij het personeel wellicht iets te royaal onthaald hebben. Wat mevrouw Harmon- Browne betreft, kan ik niet inzien, dat ons in deze aangelegenheid schuld treft,. aanrrezien zij de beste getuigschriften kon overleggen. Ongetwijfeld waren deze valsch, doch hoe konden wij dat weten? ,,Het blijkt, dat het in de wereld een heel gevaarlijk iets is de.Ioonen der onder- geschikten te verhoogen," verklaarde Gerqe Henry. ,,Ze worden dadelijk on- tevreden en wantrouwend." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1