ALGEMEEN NIEUWS- F.N AQVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. HEERENBAAi No. 8708 VRIJDAG 17 JULI 1931 71 e Jaargang. PKEDIKBEUBTEK S P 0 E T. Feuilleton - vertellir gen. TER NEUZEN, 17 Juli 1931. SURSEANCE VAN BETALING VOOR DE UKMA VAN HEEE CO. ECHTE FRIESCHE BRABANTSCHE BRIEVEN. iiBONXEMENTSPBIiSBinnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar - Voor Belgie en Amerika f 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bt) vooruitbetaling. Ultgeefster: Flrma P. J. VAN DIE BANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25 ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer f 0,2'. Grootere letters en clichC'B worden naar plaatsrufmte berekend. Handelsadvertentien bj regelabonnement tegen vermtnderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar Is. Inzending van advertentien liefst 6en dag voor de uitgave DIT BLAD VER8CHIJNT rF.DF.RlEN MAA ND AG-, WOENSDAG- en VRIJDAG A VONB. ONT V AN GER- GRIFFIER. In de op 15 dezer gehouden vergadering van ingelanden van den polder Noord bij Neuzen, werd tot Ontvanger-Griffier benoemd den beer H. J. v. d. Ouden te Ter Neuzen. HET PETITIONNEMENT VAN DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS. Het bestuur van de Vereeniging der Neder- landsche Dagbladpers deelt mee, dat het aan- tal onderteekeningen van het petitionnement voor Internationale Ontwapening alleen op Woensdag 15 Juli hinnengekomen, meer dan 100.000 bedraagt. Hierdoor is thans een totaal bereikt van ongeveer 400.000. DE POSTWISSELDIENST GESTAAKT. De postwisseldienst van Duitschland naar Nederland, evenals de overschrijving van be- dragen per postgiro, is tot nadere mededee- ling gestaakt. R1JKS H. B. S. TER NEUZEN. Gisteren vond in het bijzijn van de Commis- sie van Toezicht op bet Middelbaar Qnderwijs, van enkele ouders van leerlingen en van eenige oud-leerlmgen de jaarlijksche promotie op de Rijks H. B. S. plaats. Van de le naar de 2e klasse zijn bevorderd: R. Boot te Axel, I. I. Ca. van Cantfort te Ter Neuzen, A. J. J. de Doelder te Ter Neu zen, H. C. A. v. d. Eijk te Ter Neuzen, E. E. B. Goossens te Sas van Gent, J. S. Hermani- des te Hulst, Sa. J. de Kraker (met lof) te Zaamslag, Be. Kroon te Ter Neuzen, P. van Langevelde te Ter Neuzen, W. Leunis te Ter Neuzen, C. Maas te Kloosterzande, A. A. van Puyvelde te Ter Neuzen, Aa. C. Maat te Ter Neuzen, A. H. Rijnberg te Ter Neuzen, C. Smies te Axel, F. P. Solleveld te Ter Neuzen, J. P. van Sprang te Ter Neuzen, C. van Strien te Ter Neuzen, L. Visser te Ter Neu zen, J. J. Westerhof te Ter Neuzen, H. de Zeeuw te Axel. Niet bevorderd 7. Van de 2e naar de 3e klasse: Ca. Augusteijn te Axel, R. H. de Bel te Sas van Gent, Ea. P. Dekker te Ter Neuzen, J. C. van Doeselaar te Sluiskil, J. Geene te Ter Hole, J. W. van der Giessen te Ter Neuzen, M. Goossen te Othene, A. K. Huineman te Ter Neuzen, Ea. M. L. Klaassen te Ter Neuzen, A. L. Maas te Kloosterzande, C. L. Malipaard te Ter Neuzen, J. van Overbeeke te Ter Neu zen, W. J. van Pienbroek te Ter Neuzen, B. Plasschaert te Westdorpe, M. de Putter te Axel, A. J. de Ridder (met lof) te Ter Neu zen, H. F. Horensma te Ter Neuzen. Niet bevorderd e£n. Van de 3e naar de 4e klasse: K. Boot te Axel, L. Deij te Axel, G. Imandt te St. Gillis (Waes), J. A. C. Kroon te Ter Neuzen, M. Kroon te Ter Neuzen, J. K. A. Molema te Ter Neuzen, P. A. Neeteson te Kloosterzande, P. A. Neeteson te Sas van Gent, A. C. Ruijsch van Dugteren te Axel, J. Tollenaar te Zaamslag, W. Westerhof te Ter Neuzen, Ja. Zonnevijlle te Ter Neuzen. Niet bevorderd 6en. Van de 4e naar de 5e klasse: J. J. Dieleman te Zaamslag, W. Maas te Kloosterzande, A. C. Rijnberg te Ter Neuzen, P. J. van Sprang te Ter Neuzen, G. van der Straaten te Ter Neuzen, G. Visser te Ter Neuzen, C. C. Wabeke te Ter Neuzen, D. Wol- fert te Ter Neuzen. Niet bevorderd geen. Voor het mondeling toelatingsexamen zijn heden nog geslaagd: P. Dieleman Mzn. te Ter Neuzen, A. van Hoeve te Ter Neuzen, L. C. Meertens te Axel, J. van der Peijl te Kemseke; terwijl Aa. Ja. van Pienbroek, die wegens ziekte slechts een gedeelte van het schriftelrjk examen kon meemaken, bet ont- brekende heeft dngehaald en alsnog is ge slaagd. Afgeweizen 3. Woensdagmiddag kwam de rechtbank te Middelburg in raadkamer bjjeen ten einde de aanvrage der firma Van Heel Co. te Goes om surseance van betaling te behande- len. Voor deze zitting waren ook de crediteu- ren der flrma tot een aantal van ongeveer 1400 opgeroepen. Verschenen waren naar schatting een 400tal personen, terwijl vele anderen zich bij volmacht deden vertegen- woordigen. De zitting had plaats in de groote gehoorzaal, waar anders de strafzitting plaats heeft. Maatregelen waren genomen om bij nog grooteren toeloop naar bet Schuttershof te gaan, doch men bleef nu op het Hofplein, al moesten velen zich ook met een staanplaats tevreden stellen. Uit het rapport van de beheerders kwam naar voren, dat de voomaamste oorzakenvan de moeilijkheden waarin de firma geraakt is, zijn het groote crediet van ongeveer 1% mil- lioen, dat verleend is aan een conserven- fabriek te Breda en de malversaties van den beheerder van het kantoor te Tholen tot een bedrag van 69.000. Nog bleek uit bet rap port, dat thans ongeveer 50 tot 60 pet. van de schulden der firma gedekt zijn. In alphabetische volgorde werden de aan- wezige crediteuren gehoord en voor het over- groote deel verklaarden zjj zich voor het ver- leenen van surseance van betaling. Door de rechtbank is surseance van beta ling verleend voor den tijd van een jaar en zes maanden aan de Commanditaire vennoot- schap onder de firma Van Heel Co., geves- tigd te Goes en aan hare beheerende vennooten Toni van Heel, wonende te Goes, Albert Jan van Heel, wonende te Goes en Mr. Anne Leo nard Wijnand van Heel, wonende te Kloe- tinge. De surseance gaat in op 20 Juli 1931. Bewindvoerders zijn Mr. J. H. C. Zaaijer te Goes en Ir. J. H. C. Kakebeeke te Kloetinge. V66r hebben gestemd 588 schuldeischers met 1.759.257,23 aan vorderingen en tegen 2 met /1000. PROVINCIALE REGELINGSCOMMISSIE VOOR DE PAARDENFOKKERIJ IN ZEELAND. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is bij besluit van 10 Juli 1931 goedkeuring ver leend aan de ontslagaanvrage van den heer F. C. Zonnevijlle te Axel als Secretaris van de Provinciale Regelingscommissie voor de Paardenfokkerg in Zeeland, zulks tegen 1 September 1931. Bij betzelfde besluit is aan de benoeming van den beer A. Cappon te Goes tot Secreta ris van de Provinciale Regelingscommissie voomoemd, door Gedeputeerde Staten goed keuring gebecht. DE SCHOOLREIS. „Schoolreis" en „mooi weer". - Dat schijnt nu eenmaal samen te gaan voor de openbare scholen in Ter Neuzen. De 270 reizigers, klein en groot, kunnen zich gelukkig achten het z66 getroffen te bebben op bun tocht naar Antwerpen op Donderdag 16 Juli. De stationschef had welwillend gezorgd voor een voldoend aantal wagens, en het zoo- danig geregeld, dat er in St. Nicolaas niet moest worden overgestapt. Bij aankomst aan bet Vlaamsehe Hoofd werd na een korte wandeling de Suikerrui bereikt, waar extra-rijtuigen van de Ant- werpsche Tramweg-Maatschappij gereed- stonden voor een prachtrit van een uur door de schoone stad. Van 10 tot 11 ure werd een haven-rondvaart gemaakt met een van de prachtige salon- booten „Flandria". In strijd met wat enkele bange menscben daaromtrent voorspeld had- den, bleek, dat een van de meest scbitterende punten van het programma. Zelfs zij, dlie aanvankelijk met eenige vrees de prachtboot beklommen, waren vol geesbdrift tijdens en na den tocht. De „Flandria"-tochten zijn veiiig, in booge mate leerzaam, en niet duur. De kinders haalden bun hart op; de grooteren waren verrukt. Een mooie wandeling bracbt na den boottocht het gezelschap naar het Hotel des Sports" op het Middenstatieplein, waar op udtstekende wijze, en tegen heel bil- lijken prijis, gegeten en gedronken werd. 't Was ongeveer edn uur, dat de Dieren- tuin werd opgezocbt. Hoe daar te genieten viel, is niet te zeggen. Natuurlijk ook van een ritje door sommigen op den rug van een der olifanten! Tegen half zes trok men er ten tweede male op uit om in bet .Hotel des Sports" iets te gaan gebruiken, ook nu weer was ieder void aan. Na den maaltijd begaf men zich tot aan den Vlaamschen Scbouwburg, en stapte daar in de extra-tram voor een tweeden tocbt door de stad; deze tocbt van een half uur viel op- nieuw best in den smaak. Flink op tijd was men weer in den trein, en overvoldaan en zonder bijzomdere wederwaardigbeden kwam men in Ter Neuzen terug, waar een over- groote meniigte belangstellenden de reizigers opwachtte en verwplkomde. De geleiders hebben eer gebad van hun vermoeiend, ma.ar mooi werk; alien, die mee- werkten, komt een woord van dank toe. EEN DROEVIG ONGEVAL DAT NADER BLIJKT EEN GBUWZAAM DRAMA TE ZIJN. Dinsdag, na de begrafenis te Boelenslaan bij Buitenpost van het stoffelijk overschot van de predikantsvrouw, mevrouw A., die Zater- dag bij de Amelandsche kust verdronken zou zijn, heeft baar echtgenoot, ds. J. L. A., pre- dikant bij de Ned. Herv. gemeente te St. Anna Ter Muiden (gemeente Sluis) aan de politie bekend, dat bij zijn vrouw heeft vermoord. Nader wordt gemeld, dat ds. A. en zijn 25- jarige echtgenoote te Nes op Ameland Maan- dag een fietstocht lang het Noordzeestrand naar het Oerd hadden ondernomen. Mevrouw A. zou hebben voorgesteld een bad te nemen. Zij zou onmdddellijk, nadat zij zich te water had begeven, onwel zijn geworden. Haar echtgenoot zou zijn toegesneld enhaar aan land hebben gedragen. Kort daarop pas- seerden een paar voorbijgangers, die bijstand verleenden en medische hulp inriepen. Dr. Thorbecke vertoefde echter te Hollum, zoo- dat het geruimen tijd duurde, voordat medi sche hulp aanwezig kon zijn. Ondertusschen waren aangekomen de bri gadier der Rijksveldwacht Miedema en de heer Steinvoorte. De laatste paste onmiddel- lijk kunstmatige adembaling toe. Na aan komst van den dokter werd nog voortgegaan maar deze kon slechts den dood constateeren. Aldus de lezing, die men aanvankelijk op Ameland van het ongeluk gaf. Van andere zijde vernam men echter, dat de justitie twijfelde asm de juistheid van deze voorstelling, temeer omdat ds. A., die jaren- lang op Ameland heeft gewoond, met de ge- vaarlijke plaatsen aan de kust, volkomen op de hoogte moest zijn en het zeer vreemd leek, dat hij, terwijl hij zich ook in zee bevond, niet in staat zou zijn geweest zpn vrouw onmid- dellijk te redden. Er waren echter geen ver- dere aanwijzingen, die de justitie aanleiding gaven" om in te grijpen. Dinsdag bad de begrafenis van mevrouw A. plaats te Boelenslaan, waar haar moeder woont en vandaar werd bericht, dat het ds. J. L. A. na de teraardebestelling zijner echt genoote te macbtig werd en hij toen bekende haar te hebben verdronken. Ds. A., oud 47 j., is gescheiden van zijn eerste vrouw en anderhalf jaar geleden her- trouwd met Jiske Spoelstra, geboren te Sur- huisterveen, die toen als huishoudster bij hem woonde. Hij was destijds predikant op Ame land. Het ecbtpaar is na hun huwelijk naar St. Anna ter Muiden getrokken. Vermoed wordt dat ds. A., die vroeger eeni- gen tijd in een krankzinnigengesticht is ver- pleegd in een vlaag van waanzin zijn vrouw van het leven heeft beroofd. Hij toont emstig berouw en verzekert zich niet te kunnen be- grijpen hoe bij tot zijn vreeselijke daad is ge- komen. Het lijk van mevrouw A. zou thans voor sectie worden opgegraven. Het parket te Leeuwarden heeft de zaak in onderzoek ge nomen. Over het drama wordt nog nader gemeld: Na de begrafenis, welke Dinsdagmiddag op het kerkhof te Boelenslaan plaats had, schijnt het bezwaarde geweten van den totaal gebroken predikant hem ertoe te hebben ge- dwongen, na thuiskomst van de familie in het sterfhuis, tegenover zijn schoonmoeder, de weduwe J. Spoelstra, de bekentenis af te leg- gen. Een der broers van de overledene, woon- achtig te Drachten, waarscbuwde toen den veldwachter te Boelenslaan, die bierop met den chef-veldwachter der gemeente Acht- karspelen ds. A. een voorloopig verhoor af- nam, waarbij deze zijn daad bekende. Het huwelijk tusschen beide echtelieden schijnt niet gelukkig te zijn geweest. Tijdens het nemen van een bad is wederom een mee- ningsverschil gerezen, dat den predikant klaarblijkelijk uit zijn evenwicht heeft ge- bracbt, met het gevolg, dat bij zijn vrouw in een opwelling hij ontkende ten stelligste, dat zijn wandaad met voorbeclachten rade zou zijn geschied met het hoofd onder water heeft geduwd en daarna zoo lang onder wa ter heeft gehouden, tot de vrouw overleed. Na het af nemen van bet verhoor is ds. A. Dinsdagavond elf uur naar Buitenpost over- gebracht om te worden voorgeleid voor de marechaussee, die reeds den vorigen dag op- dracht had ontvangen, de zaak te onderzoe- ken. Hij is in afwachting van de komst van bet parket, opgesloten in de marechaussee- kazerne te Buitenpost. Na opgraving van het lijk zou dr. Mieremet te Groningen hierop sectie verrichten. Ds. J. L. A., 27 Januari 1884 te Westwoud geboren, werd in 1913 candidaat te Gronin. gen. Hij stond acbtereenvolgens te Metsla- wier, te Wervershoof, te Nes op Ameland en sinds 13 April 1930 te St. Anna ter Muiden. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de week van 5 tot en met 11 Juli zijn in onze provincie voorgekomen 2 gevallen van roodvonk, n.l. 1 te Ter Neuzen en 1 te Waarde, 2 gevallen van diphtherie, 1 te Goes en 1 te Heinkenszand en 1 geval van poliomyelitis anterior lethargica te Kruiningen. SLUISKIL. Wegens het bereiken van den 65-jarigen leeftijd verliet Woensdag j.l. de beer A. I. Liebers, besteller bij de posterijen alhier, den dienst. De burgerij meende dezen hulpvaardigen en algemeen geachten besteller bij bet verlaten van zijn werkkring, dezen dag niet onopge- merkt te moeten laten voorbij gaan. Een oommissie van enkele personen bad spoedig een bedrag bijeengezameld om als afscheids- geschenk aan te bieden een keurig eiken- houten ameublement, best aan de uit tafel, 4 stoelen en 2 fauteuils. Het gymmastieklokaal der openbare school alwaar -de scheidende met zijn familie ver- zocht was te verschijnen, was bij zijn binnen- treden geheel gevuld. De zaal was voor deize gelegenheid door hulpvaardige handen prettig versierd. Allereerst sprak de heer Colsen een wel- komstwoord tot het publiek en daarna ricbt- te hij zich tot den heer Liebers. In welge- kozen woorden herinnerde bij aan de plichts- getrouwheid en aangenamen omgang van dezen ambtenaar die bij alien een huisvriend was, een welkome gast die steeds voor een ieder een woord van vriendschap bad. Hij overhandigde Liebers namens de bur gerij van Sluiskil het geschenk, dat de be- volking meende hem te moeten aanbieden, als bewijs van him hoogachting en voor de ■tjrouwe plichtsbetrachting die bet kenmerk waren van den scheidenden besteller. Daarna sprak de directeur van het post- kantoor te Ter Neuzen, de beer Horensma, die, omdat hij in Ter Neuzen nog zoo betrek- kelijk kort was, hem nog niet zoo bijzonder kende, maar toch vemomen had welk een be kend en goed mensch Liebers was. Hij dankte hem ook nog voor de vele trouwe diensten die Liebers in zijn betrekking aan de poste rijen, telegrafie en telefonie had bewezen en hoopte dat deze nog vele jaren met zijn gezin van zijn pensioen zou kunnen genieten. Vervolgens nam de kamtoorhouder, de heer Brakman, het woord, die in welgekozen woor den memoreerde hoe beiden steeds in goede harmonie en samenwerking mede met Van Doeselaar en andere hulpbestellers den dienst steeds hebben vervuld. Liebers, die reeds zooveel jaren Sluiskil diende en hem niets onbekend was van de wisselingen en ver- anderingen, was voor alien de vraagbaak tot wie zij zich dag en nacht konden wenden, overtuigd, dat zijn hulp steeds met liefde werd verleend en hem niets te veel was om anderen van raad en daad te dienen. Voor al deze vriendschapsdiensten en aange- name samenwerking werd door spreker namens bet personeel een geschenk aange- boden. De wensch uitsprekende, dat zoolang zijn pijpje rooken zal, Liebers zal medeleven met het wel en wee van Sluiskil, waaraan hp zijn hart verpand bad. Namens zijn collega's nam nog bet woord de besteller van Doeselaar, die zich na al de lof die Liebers was toagezwaaid, meende zich te kunnen bepalen tot een woord van dank voor de goede verstandhouding die steeds onderlimg bestond. Hiema sprak de heer Dek, die ook sedert een reeks van jaren Liebers kende, en hem bewonderde voor de accuratesse en blijmoe- digheid waarin deze zijn dienst vervulde. Hij hoopte dat bet hem gegeven zou mogen zijn nog vele jaren te mogen genieten van de door de burgerij en postpersoneel aangeboden ge- schenken. Nog even nam de heer Colsen het woord die namens de burgemeester van Ter Neu zen, die wegens ambtsbezigheden verhinderd was tegemwoordig te zijn, Liebers nog een welverdiende rust toewenschte en hem dank bracht voor de vele en lange jaren getrouwe plichtsbetrachting. Nu nam de heer Liebers bet woord, die averstelpt door de vele blijiken van vriend schap en waardeering, mede namens zijn familie, alien hartelijk dankte voor de ge- scbenken en voor de buitengewone belang- stelling die hem bij zijn aftreden was ten deel gevallen. Met liefde heeft hij steeds zijn plicht ver vuld, bij leefde mede met alles en alien, zon der onderscheid des persoons. Een ieder was hem bekend en hij kende ieders vreugde en leed. Met alien heeft hij medegeleefd en in hun smart en verheugenis gedeeld. Dank bracht bij aan de inrichters van dezen avond en de sprekers, en alien die blijken van belangstelling en vriendschap hadden betoond. Men bleef nog eenigen tijd gezellig bijeen, waabj nog vele dienstherinneringen werden opgehaald en menig vroolijk woord werd ge- sproken. Sluiskil heeft op waardige wijze afscheid van een scheidenden ambtenaar genomen. AXEL. De gehouden collecte door de afd. Axel van ,,Volksonderwijs", bracht 119,26 op. Op de heden alhier gehouden keuring van hengsten met afstamming, werd de ,,be- waringspremie" toegekend aan .Wilson", eigenaar de heer J. Q. C. Lemshoek te Kloetinge. „Wilson" bracht een pracht-collectie mer ries voor, vooral wat uniformiteit betreft prima, zoodat met glans de bewaringspremie werd toegekend. ZAAMSLAG. Bij den gemeente-veldwachter J. van Wes- tenbrugge alhier zijn Inlicht.ingen te bekomen omtrent een gevonden rijwielbelastlngmerk 1930—1931. OOSTBURG. Bij Kon. besluit van 9 dezer is aan D. Kleijn op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als leeraar aan de R. H. B. S. te Oostburg. ZONDAG 12 JULI 1931. Ned. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. 9% u.,v Dr. L. J. Cazemler (H. Avondmaal) en 2 u., Dr. L. J. Cazemier (dankzegging). Sluiskil. 9y2 u. en 2 u., de beer L. Dek. Hoek. 9 u. en 2 y2 u., Ds. E. Raams. Zaamslag. 9% u. en 2V2 u., Ds. G. van Dis. Sas van Gent. 9 V2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Philippine. 2 u., Ds. H. Akersloot van Hou ten Roos. Gerefoi-meerde Kerk. Hoek. 10 u. en 3 u., Ds. J. B. Vanhaelen. Zaamslag. 9y2 u., en 2 u., Ds. A. Kok. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9y2 u. en 2 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. Ter Neuzen. 10 u., 3 u. en 6^ u., leesdienst. Axel. 9% u. en 2% u. leesdienst. Oud-Gereformeerde Gemeente. Ter Neuzen. 10 u., 3 u. en 6% u., leesdienst. Lokaal „Eben-Haezer". Kerkhoflaan, Ter Neuzen. Nam. 5% u., Evangelisatie. R.K. Kerkdiensten te Ter Neuzen. Zondag zijn de H.H. Diensten om 7, 8% en 10 uur. 'sNamiddags om 2% uur Lof. „TERNEUZEN" TWEEDE KLAS. Eindelijk de beslissing. Woensdagavond is te Rotterdam de beslis sing gevallen en is thans officieel „Temeu- zen" gepromoveerd naar de Tweede klasse van den Nederlandschen Voetbalbond. Na een scbitterend voetbalseizoen, 1930 1931 in de Derde klasse acbter den rug te hebben, waarin zij ongeslagen kampioen barer afdeeling werd, kwamen de promotie-wed- strijden tegen „Zeelandia" uit Middelburg, die te strijden had om haar Tweede klassescbap te bebouden, en ..Alliance" uit Roosendaal, eenige jaren terug nog in haar bloeitijdperk in de Eerste klasse uitkomende, doch daarna kwam een tijd van verval en belandde deze vereeniging via de Tweede in de Derde klasse, Nu was het opmerkelijk, dat men wel de kansen van ..Alliance" en ,,Zeelandia" voor bet bebalen of behouden van het Tweede klasse scbap besprak, maar ,,Temeuzen" tin dezen eindspurt uitsohakelde, die kwam immers MituMuiiUHm 20-50 ct. per ons 'Ingez. Med. toch niet aanmerking, geen scbijn van kans werd haar gegeven. Later bij het afwerken van het programma. keerden de rollen langzamerband en heette het dat men bet altijd op ,,Temeuzen" bad gehouden De sportliefhebbers, die onze verslagen der promotiewedstrijden hebben gelezen, bemerk- ten wel, dat „Temeuzen" direct een gooi deed naar de promotie. Zj heeft bij deze wedstrij- den slechts d&nmaal verloren en wel te Roo sendaal tegen Alliance" waar bet gemis van den aanvoerder van ,,Temeuzen" zioh zaa duidelijk deed gevoelen, en een 21 nederlaag het gevolg hieirvan was. Toen kwamen de wedstrijden te Goes, em in den eersten wedstrijd toen ..Temeuzen" een vlot en soepel breed samenspel vertaors- de, werd de regen spelbreker en met eexc voorsprong van 10 voor „Temeuzen" moest de wedstrijd worden gestaakt, tot teleurstel- ling van de honderden aanbangers van onze plaatselijke vereeniging. Daarna volgde weder te Goes den tweeden. wedstrijd en llet het zich aanvankelijk aan- zien, dat „Temeuzen" haar Tweede klaase- scbap wel aan den kapstok kon bangen tot een volgend seizoen. AUiance had aanvanke lijk het spel in handen en verkreeg een 20 voorsprong. Tot plotseling „Temeuzen" baar zelfver- trouwen terugvond en in een minuut tijds den stand gelijk bracht 22, kort daarop gevolgd door bet derde doelpunt en het einde kwam. met een 23 overwinning. Nog wilde Alliance" het uiterste probee- ren en protesteerde na afloop tegen bet toe- kennen van een vrije schop, waar, volgens haar meening, een strafschop bad moeten worden toegekend. Het verloop dezer quaestie weet een ieder doch indiien ..Alliance" werkeljk van meening was geweest dat de beslissing, na de zeer per- tinente plaatsaanduiding van de overtreding, niet juist was, had zij direct biertegen moe ten protesteeren, en niet na afloop van den wedstrijd toen deze voor haar verloren was De scheidsrechter moest toen reglemeirtair weer de spelers in het veld roepen en werd de stand na verlenging 43 in het voordeel van Alliance". Maar ,,Temeuzen" voelde zich sterk en men twijfelde niiet aan ben, die eerlang in op- dracbt van den Koninklijken Nederiandscbesi Voetbalbond, zouden hebben recht te spreken Men ging dus vol moed naar huis, en met de eerewimpel in top stoomde bet overwind- nend elftal de haven binnen, verwelkomd door bet muziekgezelschap en andere vereenigin- gen en een overtalrijk publiek. Maar men was niet tevreden, men kon het bemerken dat het .officieel" kampioenscbap nog niet was bebaaild. Nu werd verlangend uitgezien naar het bij een roepen van de protestcommissie, maar ook de eerste zitting van deze commissie te Middelburg bracht geen beslissing, door het niet-verschijnen van een der grensrechters, en zonder dezen gehoord te bebben kon geen. uitspraak worden gedaan. Woensdagavond waren weder alien opge roepen voor de zitting der protestcommissie, die ditmaal te Rotterdam werd gehouden, en bierin werd het protest, ingediend door ..Alliance", afgewezen, waaruit volgde dat ,,Terneuzen" met een 32 overwinning op .Alliance" te Goes, gepromoveerd was tot <4e Tweede klasse van den Nederlandschen Voet balbond. Aan den vooravond van den eersten beslts- singswedstrijd te Goes schreven wij: „De sup porters van Temeuzen vragen niet veel, al leen dat „Temeuzen" 66n punt meer zal maken dan Alliance", en de boot met -de vlag in top de haven binnen zal stoomen". Welnu bieraan Is door „Temeuzen" vol- daan, en heeft zij de belooning gekregen op baar hard werken. Ulvenbout, 14 Julij 1931. Menier, Keb iets op m'nen lever en da zal d'r af! Al 'n paar weken spokt dadeur m'n hoofd en 't mot 'r nouw maar 's uit. Wit- tewa 'k zal 'r 'n vertesseltje van maken. Dan snap- te nog beter wa'k deuze week oew schrijven wouw. D'r was 'n klein boerke. Wa ge noemt; 'n keuter- boerke. 'n Manneke mee 'nen ijzereir wil, da z'n taanden op mekaar wiest te zetten as 't teugenliep op z'n gedoeike. Wat nog al 's gebeurde, waant z'n stukske pacbt - laand verdronk nouw en dan onder de over- stroomingen van 't water, waar z'nen hof vlakkebije lag. Zekers, z'n lapke grond wier d'r vruchtbaarder van. Hij baggerde vstn d'n zonsopgaank tot aan d'n donkerte deur

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1