Op Oeis PUROL 0IM»0D£ BEEIGET2M. TER NEUZEN, 15 Jail 1931. DOOR EEN TRAM AANGEREDEN EN GEDOOD. Ter verzachting en genezing van stuk- jBioopen voeten, zadelpijn, schrijnen en smetten der huid, muggebeten en zonne- 3*razsd, moet men op reis voorzien zijn van JDoos 30.. 60, Tube 80 ct. Ingez. Med.) jaixfejctie af en toe den loop der getoeurte- uissen niet kan bijhouden. Km blijven de banken Maandag en Dinsdag gesioten; de beurs blijft de heele week ge- Moteso: legale noteeringen zijn gedurende dien 4gd niet mogelijk; normale handel in devie- wn evenmin. Duitscbland markeert den pas ten einde de buitenwereld tij-d te geven om eert hulpactie op touw te zetten, zonder dat in dien tusschentijd in Duitscbland al te groote verdere ongelukken kunnen ge-beuren. .Dit is top elkaar een spannend spel, aange- zierj bet slecbts een zeer beperkten tijd kan warden gespeeld, en men nog niet overzien tons of voor het einde van dien t-ijid de hulp- mrtic voldoende kan zijn voorbereid. I>e regeering Briining neemt intusschen paJitaek een forscbe bouding tegenover de buitenwereld aan, en wii van geen enkele poiiiseke concessie weten. Zij is bevreesd voor bet binnenland, ofscboon nu langzamerband het. bnitenland niet onbelangrijk wordt. Hoe weinig de regeering Briining bereid is reke- mitjg te bouden met de gevoelens in bet bui- tenland, zelfs met de allerbegrijpelijkste on der die gevoelens, is den lezer uit een telegram van onzen Berlrjnscben corres pondent gebleken. De voor Frankrijk prik- ketssnde betoogingen zooals bet cavalleriefeest te Dresden, nemen voortgang met medewer- ifflf van autoriteiten, ofscboon de regeering zeer aanzienlijiken invloed heeft op velen der deelnemers. Die vorm van vaderlandsliefde moet worden botgevierd, op zware kosten van bet vaderland. Is die bouding nog trotscb? Duitscbland beeft de buitenwereld, heeft bovenal de hulp -trait Frankrijk noodig. Maar bet minste get- baar om die te vargemakkelijken voor de 'Fransche regeering ontbreekt. De Duitsche saegeering schijnt te meenen dat het gevaar soortvloeiende uit een financieele en oecono- mische ramp in Duitscbland voor de buiten wereld zelf, voor die buitenwereld beweeg- grond genoeg moet zijn tot hulp, en dat Duitscbland zelf dus, zonder eenige ccmces- m* van eigen kant, kan afwachten. Dit is ioderdaad een taotiek die bet gewenschte resultaat niet in den weg boeft te staan. Men apecnleert daartoiji slecbts op het verantwoor- rbagttbeidsgevoel der anderen. Trotscb kunnen wij die bouding niet meer gin den. En nog minder trotscb vinden wij de Machten, die men van Duitschen kant kan ▼earn em en over de onverze-ttedijkheid en on- redelijkheid van de buitenwereld. TBOPAGA NDA OF ZWABTMAKEBIJ Verschillende Belgische avondbladen be- iratlen bet bericht, dat een Maandagochtend op zeer groote hoogte boven de streek ten nosten van Brussel waargenomen vliegtuig een groote hoeveelheid strooibiljetten heeft afgeworpenwaarop te lezen stond: Weg met •ien Koning, leve Borms. Het Brusselsch parket beeft een aantal dezer papiertjes in heslag genomen, en een streng onderzoek wordt ingesteld. Een paar anti-Vlaamsche rou ran ten meenen te weten, dat de schuldi- gen Vlaamsche nationalisten zijn. In som- mige Vlaamsche kringen in de hoofdstad is men evenwel van oordeel, dat deze daad door anti-Vlaamsche personen moet zijn gepleegd, die er op uit zijn de Vlaamsche beweging hog de bevolking op het platteland verdacht te maken. GEEN PARADE-UNIFORMEN MEER IN ZWEDEN. De chef van den Generalen Staf heeft bij de regeering een verzoek ingediend tot af- seihafflng van de traditioneele opgesmukte parade-uniformen van het leger. De gene- raal is van oordeel, dat het grauwe oorlogs- jbedrgf eenvoudigbeid eiscbt, terwijl ook het itnnpo van het modeme leven zulks in sterke mate noodzakelijk maakt. De blauwe Zweed sche nniform, zonder een enkele bonte ver- saeiing, welke steeds werd gedragen bij fees- telipsj? gelegenbeden, zou bet best beantwoor- den aan het doel, zoo verklaart de chef van den staf. De geheele Zweedsche pers beeft dit voorstel met sympathie begroet. "Wanneer aan het verzoek van den generaal wordt voldaan, dan is Zweden waarscbijnlijk de eerste natie, die dezen maatregel neemt, ifensdp de landen, die hebben deelgenomen ,*sji den laatsten oorlog, als regel zijn terug- gekeerd tot het gebruik van parade-unifor men. ZWEDEN'S WITTE STEENKOOL IN TIEN JAAR BIJNA VERDUBBELD. De Zweedsche Kamer van Koopbandel heeft sen toelangrijk rapport gepubliceerd, dat een snrrzicht geeft van den rijkdom aan witte jsteenkool. Het rapport toont aan, dat Zwe den de derde plaats in Europa inneemt met betrekking tot de totaal-hoeveelheid energie, die door waterkracht wordt opgewekt en de ze&de wat betreft de momenteel in exploitatie jajiidfi electrische centrales. Stnds 1921 is de totale hoeveelheid electri- «cbe energie bijna verdubbeld en deze be- draagt thans ongeveer 1.195.000 K.W. Het rapport vermeldt voorts, dat de Zweedsche regeering 36 bezit van de opgewekte elec trische energie, zoodat zij dus de grootste eigenaresse is van electrische kracbt. De fzermdustrie en andere bedrijven bezitten ongeveer i/3 van de tegenwoordige electrische Jcrabhtbronnen. De drie regeeringskrachtsta- tions te Trollhaettan, Porjus en Motala pro- dHeeeren ongeveer 25 van de geheele hoe veelheid electriciteit in Zweden. Deze drie stations voorzien de geelectrifi- veeerde Staatsspoorwegen van stroom. De krachtigste stations gebruiken water met een val-hoogte van 60200 voet, terwijl er uitzonderingen zijn, zooals b.v. bet station te Roettle bij het Vettermeer, waar het water naar binnen valt van een hoogte van bijna 100 voet. ROBERT KOCH-HERDENKING. Op 24 Maart 1932 zal het 50 jaar geleden z§n, dat Robert Koch zijn buitengewoon be- langrijke ontdekking deed van de tuberkel- ba-cil, welke ontdekking van onschatbare be- teekenis was voor den strijd tegen de ge- vxeesde tuberculose. De Rijksregeering en de Pruisische regeering hebben in overleg met de bevoegde instanties en de daartoe aange- wezen wetenschappelijke colleges besloten, ;n dankbare herinnering aan den grooten on- derzoeker de noodige maatregelen voor een waardige herdenking te treffen. Er heeft rich een voorbereidend comity gevormd, „Robert Koch Huldiging 1932", dat een Robert Koch Congres zal organiseeren van 17 S tot 20 Mei 1932, en wel met een plechtige i herdenkingszitting op 18 Mei en twee weten- schappelijke zittingen op 19 en 20 Mei. Het tengevolge van de inflatie eenigszins ver- waarloosde Robert Koch-fonds zal opnieuw georganiseerd worden onder den naam Ro- bert Koch Herdenkingsfonds, terwijl men voorts zal trachten op de beste wijze het publiek een beter inzicbt te geven in de be- teekenis van het werk van Koch. Rijkspre- j sident Von Hindenburg zal men verzoeken, het beschermbeerschap over het Congres te willen aanvaarden, terwijl den rijkskanselier zal worden verzocbt, het voorzitterscbap te willen aanvaarden van een eereeomit6. (Ingez. Med.) BOND VAN ADMINISTRATIEF PERSONNEL BIJ 's RIJKSBELASTINGEN IN NEDERLAND. AFDEELING ZEELAND. De af-deeling van bovengenoemde vereeni- ging, bield Zaterdag j.l. haar 25ste jaarver- gadering in Hotel „Centraal" te Ter Neuzen. De loop der besprekingen komt bet best tot uiting in onderstaande motie van haar zuster afdeeling Twentbe, waaraan besloten werd adhaesie te betuigen: „Celet op een mededeeling van Z. E. den Minister van Financien dat in verband met „de tijdsomstandiigbeden besloten is de reor- ,,ganisatie van den belastingdienst voorloopig „uit te stellen en dat als gevolg daarvan ,,tevens het besluit is genomen bet Ambte- „narenbesluit belastingdienst 1928 niet te „herzien. „Geboord de besprekingen; ,,Overwegend-e, dat reeds meerdere malen ,,gerecbtvaardigde verlangens van bet Admi- „nistxatief belastingpersoneel zijn afgewezen, „met als motief s-lecbte tijdsomstandigheden; „dat bij verscbillende gelegenbeden werd „medegedeeld, dat biji de berziening van voor- ,,noemd besluit aan verscbillende wenscben ,,vam bet A-dministratief person eel zou wor- „den tegemoetgekomen, speciaal wat de be- „vorderingskansen betreft, waardoor bij die „ambtenaren sterke verwachtingen dienaan- ,gaande zijn opgewekt; ,.dat de Minister in de M. v. A. op bet VHe ,Hoofdstuk B der staatsbegrooting heeft ver- ,klaard dat de promotiekansen van het admi- ,nistratief personeel thans niet -zeer bevre- ,digend zijn; ,,dat voor andere onder betzelfde dienst- „vak ressorteerende groepen ambtenaren ,,wel verbeteringen zijn ingevoerd; „dat het administratief personeel, door „bovenbedoeld besluit, voor de zooveelste maal weer de dupe wordt van het feit, dat ,,zijn belangen, zijns inziens zonder noodzaak, worden vastgekoppeld aan andere zaken; „dat bierdoor de indruk wordt gewekt, dat met de belangen van deze ambtenaren niet ernstig rekening wordt gehouden; ,,Spreekt haar emstige teleurstelling uit „over bet genomen besluit. „Verzoekt bet Hoofdbestuur alle daartoe ,,dienstbaar te maken middelen aan te wen- „den, opdat alsnog ten spoedigste bet Amb- „tenarenbesluit in gunstigen zin worde her- ,,zien, o.a. op bet punt van periodieke bevor- ,,dering, onmiddellijk vast aanstelling van de ,,tijdelijke rijksklerken, uitbreiding van het aantal commiezenplaatsen; „Besluit deze motie ter kennis te brengen „van het Hoofdbestuur, de Centrale van Ver- eenigingen van Personeel in Rijksdienst, de ,,zusterafdeelingen en de Pers". De vogels kent men aan bun veeren Kent men de menschen aan hun kleeren? Neen tocb! Want de kleeren maken den man, Besteed dus genoeg zorg eraan! Heeren en Jongens: kostuums, demi-saisons, gabardinen, confectie of maatwerk. Frjne stof- fen en snit! Laatste nouveaut6's! Voordeelig! Oud Gekend Magazijn: DE ZWARTE LJEVE VROUW, Zuivelbrug (50 M. van't gr. Kanon) juist aan de brug, Gent. (Ingez. Med.) Juli 1930: Aantal reizigers: per trein: 8,5; per trein- kilometer: 0,65. Opbrengst: per trein: /2.06; per treinkilo- meter: 16 cent. December 1930: Aantal reizigers: per trein: 5,6; per trein- kilometer: 0,43. Opbrengst: per trein: /1,34; per treinkilo- meter: 10,3 cent. Dat dit geen cijfers zijn voor avondtreinen, zal wel toegegeven moeten worden. Goederenvervoer van eenige beteekenis hadden deze treinen niet en wordt dit, indien het toch voorkomt, overgebracht op een der andere treinen. Voor de post bracht het supprimeeren geen enkel ernstig bezwaar mee; de avond-corres- pondentie gaat in dezelfde ochtendbestelling mee. De volledige statistieken over Juli en De cember 1930 (eene z.g. drukke en eene z.g. slappe maand) leggen wij hierbij gaarne over. Met deze gegevens in handen hebben wij het niet oorbaar geacht, in dezen gedrukten tijd door te gaan met deze geldverspilling. Het is ons sedert de opheffing evenwel ge bleken, dat de weinige personen, die er inder- tijd wel gebruik van gemaakt hebben, er, naar het schijnt, wel heel erg door gedupeerd zrjn, althans te oordeelen naar de algemeen opgetreden oppositie, die hardnekkig en systematisch wordt doorgezet tegen den door ons als bezuiniging genomen maatregel. Wij betreuren deze actie buitengewoon, omdat ze uitsluitend kan leiden tot eene ontstemming over onze overigens nog al populaire tram en tot kapitaalvernietiging, twee zaken, waarvan men de gevolgen licht onderschat in deze emstige tijdsomstandigheden. Het deed zich zelfs reeds voor, dat men te Hulst gemeenschappelijk in actie kwam, om de tram te dwingen tot deze kostbare trei nen, door aan haar bij wijze van boycot net zoo lang goederen te onthouden en te doen verzenden per concurrente gelegenheid, tot- dat deze treinen weer zullen zijn ingevoerd. Voor of door de A.T.O. wordt van deze ont stemming reeds gebruik gemaakt, om in troebel water te visschen. Zelfs tracht men te Walsoorden nu de autobus permanent inge- schoven te krrjgen, een maatregel, die bij in- williging door Uw geacht pollege ontegen- zeggelijk de bestaansvoorwaarden van onze tramondememing bedenkelijk zal aantasten. Te betreuren is het in hooge mate, dat men op dergelijke wijze een kostbaar en goed verkeersmiddel afbreuk doet, om langs steeds grooter wordende kapitaalvernietiging te komen tot wie weet welke onhoudbare ver- keerstoestanden in onze streek. Wij roepen bij dezen beleefd en dringend Uwe zeer gewaardeerde bescherming in en vertrouwen, dat door Uwen hoogen invloed de gemoederen weldra tot rust zullen komen door het bekend worden van onze volgende verklaring. Wij zullen de klagers copie zen den van dezen brief. Mocht het zijn, dat Uw geacht College na kennisneming van onze argumenten het noo dig en wenschelijk oordeelt, dat de avond treinen opnieuw worden ingelegd, dan zijn wij voorloopig en tot nader order bereid, daartoe op korten termijn over te gaan, in dien en zoodra ons daarvoor eene aansporing van Uw College zal hebben bereikt. Niet onwaarschijnlijk is het, dat dit onder- werp in de naaste toekomst een der vele zaken zal kunnen zijn voor het voorgesteld Provinciaal-verkeers-fonds en dan daarbij de finitief opgelost kan worden. VERKEERSKWESTIES. Nadat daarop reeds geruimen tijd van be- langhebbende zijde was aangedrongen, is voor eenigen tijd door de directie van de Zeeuwsch-Vlaamsche tram, tevens ook exploi- teerende den stoomtram HulstWalsoorden overgegaan tot het invoeren van een ver- laagd tarief voor goederenvervoer, ook tot verlaging van het tarief voor het vervoer van suikerbieten. Aangezien het voor het oogenblik niet te voorzien is, dat de mindere ontvangsten, die een gevolg zullen zijn van dat lager tarief, door meer vervoer zullen worden gedekt, is uitgezien naar middelen tot bezuiniging, en heeft men enkele passagiers- treinen, waaraan blijkens het zeer geringe gebruik dat daarvan gemaakt werd, geen bij- zondere behoefte scheen te bestaan, laten vervallen. Dit laatste is ook het geval geweest met de laatste tram tusschen HulstWalsoorden v.v. Het niet meer rijden van die treinen heeft te Hulst vrij veel beroering verwekt, en tot protesten aanleiding gegeven. Men heeft zich met een klacht deswege gewend tot Ge- deputeerde Staten van Zeeland en ook tot de tramdirectie. Toen dezer dagen weer een ver- gadering van de Middenstandsorganisatie werd gehouden bleek men vooral ontevreden, dat er vanwege de tramdirectie geen ant- woord was ontvangen en gingen stemmen op om zoolang die treinen niet hersteld waren, met de tram geen goederen meer te verzen den, doch die middels de A.T.O. te betrekken of te verzenden, waardoor men zich dan tevens richtte tegen de plaatselijke bode- diensten, waarop van andere zijde weer werd gewezen, evenals op de belangrijke diensten die de bevolking en middenstand in den loop van vele jaren reeds van en door den stoom tram Hulst-Walsoorden hebben genoten. Wij vememen voorts omtrent deze kwestie, dat de tramdirectie zich tegenover Ged. Sta ten bereid verklaard heeft op korten termijn de uitgevallen en ook nog meerdere trams te laten rijden, indien het Gedeputeerd College daartoe de wenschelijkheid of nood- zakelijkheid zou uitspreken. Dit is geschied bij het volgende schrijven, in antwoord op een brief van Gedeputeerde Staten: „Het opheffen van de avondtreinen van Hulst vertrekkende om 20.40 naar Walsoor den en van hier om 21.40 teruggaande naar Hulst vond inderdaad oorzaak in het on_ voldoende gebruik, dat van deze twee treinen werd gemaakt. De hier bijgehouden statistieken van het reizigers-vervoer brachten ons de volgende c(jfers: AVONDTREINEN. HULST—WALSOORDEN v.v. Het zal voor de reizigers, die van de laat ste bootverbinding WalsoordenHansweert of omgekeerd gebruik maken, een groote voldoening zijn, dat de Directie der N.V. Stoomtram Hulst-Walsoorden besloten heeft de late avondtreinen, die correspondentie geven op de laatste avondboot te Walsoorden weder te doen rrjden. Deze avondtrein vertrek-t uit Hulst om 20,45 uur en komt te Walsoorden aan om 21,30 uur, aansluiting gevende op de boot van 21,35 uur naar Hansweert, terwijl de reizigers, die met de boot van 21,35 uur te Walsoorden aankomen, correspondentie vin den in den avondtrein die te 21,40 uur van Walsoorden vertrekt in de richting Hulst, en aldaar om 22,35 uur aankomt. MULO-EXAMENS. Bij het Maandag te Goes gehouden Mulo- examen A slaagden alle candidaten der Chr. Mulo-school alhier, t.w. C. van Baal, J. van Doom en Corry van Wijck Cd., alien te Ter Neuzen. EIND-EXAMEN ST. NORBERTUS- LYCEUM. Geslaagd aan het St. Norbertus-Lyceum te Roosendaal voor het eind-examen voor afdee ling B, de heer J. T. Antheunis te Axel. NED. HERV. KERK. Ds. J. W. Noteboom te Aagtekerke heeft bedankt voor het beroep naar Axel. EXAMEN WERKTUIGBOUWKUNDE. Geslaagd te 's Hertogenbosch voor het examen werktuigbouwkunde, de heer J. vain 't Hoff te Axel. BRANDSTICHTING Zondagmiddag is onder de gemeente Hon- tenisse de kapitale landibouw-schuur met een groote voorraad landbouwwerktuigen, toebe- hoorende aan den landbouwer B. in vlammen opgegaan. De bewoners waren afwezig met uitzondering van den knecht, die de thuis wacht had. In den loop van den middag heeft deze evenwel ook de hofstede verlaten en eenige oogenblikken nadien brak de brand uit. De marechaussee heeft naar het voor- gevallene een onderzoek ingesteld en blijkbaar voldoende beizwaren tegen den knecht W. ge- vcmden om hem 'aan te houden. Verzekering dekt de schade. (M. Crt.) KERKINWIJDING TE CADZAND. In de namiddaggodsdienstoefening van Zon- dag is het gerestaureerde kerkgebouw der Hervormde gemeente te Cadzand wecierom in gebruik genomen Een zeer groote mer.igte vuld-e het kerkgebouw. De predikant, Ds. F. A. Visser, sprak naar aanleiding van Open- baring 21 vrs, 3, daarna werd het w-oord ge- voerd door Ds. H F. de Puy, vroeger predi kant te Cadzand, nu te Lutterade, onder wiens leiding de restauratie ter hand is ge- r.omen. Het eerst werd het woord gevoerd door den heer Minel, president van de Huge- cois-'ocie-ty in Eng* a ad, die in een Enge:S<*be red-.-, vertaald door mevrouw De Puy meue- deelde, dat zijn familie, mede gevlucht met Hugenoten uit den om-trek van Calais, eerst ook te Cadzand aangekomen was en later met een aantal der vluchtelingen naar Dover overgestoken was, zoodat -daar ook een Walengemeente ontstond. Er was zelfs kwes- tiie ontstaan over het Avondmaalzilver en -linnen, dat de gevluchten naar Dover mede- genomen hadden en niet meer aan die van Cadzand wilden afstaan, al riepen die ook de tusschenkomst van den aartabi-sschop van Canterbury in. Een der breeders van zjn stamvader was in Cadzand achtergebleven; van hem stamt de Zeeuwsche familie Minet af. Mr. P. Dieleman, lid van Gedeputeerde Staten, voerde het woord voor de provincie, de luitenant ter zee J. Arnold Bik namens de familie Bik, de schenkster vain een vijftai kerkramen, Dr. Beukenhorst van Sluis namens de synode en als voorzitter van het provinciaal kerkbestuur, Ds. Van Dis, van Zaamslag als praeses van het classicaal be- -stuur. Ten slotte werd nog een woord ige- sproken door den heer J. N. Pattist, inspec- teur van het L. O. in de inspectie 's Graven- hage, door oude familierelaties met deze ge meente verbonden. Het geheel maakt een voortreffelijken in druk, het doet den rijksbouwmeester van Heeswijk eer aan en ook de ziel der gansche restauratie, den oud-rijksarchivaris Dr. J. de Hullu te Cadzand. Onder den dienst barstte een onweer los. maar daarna kwam weer de zon, symbool van de lotgevallen der Cadzandsche kerk. Het Hugenotenraam met zijn warme kleuren brand-de en het raam met het wapen van Maurits zag beschermend neer op het oude Nederlandsche „land van Cadzand". (N. R. Crt.) AXEL. Onze stadgenoote mej. Gertrude Wiech- mann, leerlinge van den heer P. C. van Delft te Hulst, slaagde 13 Juli te Antwerp en voor piano eerste gedeelt-e. De heer A. E. C. Kruysse heeft zijn her- 'oenoeming tot lid van den gemeenteraad, niet aangenomen, daar door hem geen be** richt van aanneming is gezonden binnen den daarvoor gestelden termijn. Als zijn op- volger komt voor op de lijst der Vrijheids- hond, de heer H. Wolfert. Maandagavond reed de auto van den heer V. alhier, bestuurd door mevr. IJ. onder de gemeente Westdorpe tegen een boom. De oorzaak is vermoedelijk te wrjten aan onbekendheid met de weg welke op de plaats van het ongeval een scherpe bocht maakt. De bestuurster liep door de schok tamelijk ernstige verwondingen op aan het hoofd, ter wijl de auto materieele schade beliep. SLUIS. Volgens een ontvangen telegram op Zater dag j.l. bjj den Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Sluis wijk St. Anna ter Muiden was de echtgenoote van den predikant ds. J. L. Adriani aldaar plotseling overleden. Nadere berichten melden, dat de heer en mevrouw Adriani met vacantie naar Nes op Ameland (de vroegere woonplaats van ds. A.) waren. Bij het baden schijnt mevrouw A. onwel te zjjn geworden en daar verdronken te zijn voor de oogen van haar echtgenoot. Het slachtoffer is nog slechts 25 jaar oud. OOSTBURG. Op ongehoord brutale wijze is j.l. Zaterdag- namiddag ingebroken in een aan den Rijksweg van Oostburg naar Draaiburg staand arbei- derswoonhuis. De di-e(ven) n.l. moet(en) goed op de hoogte geweest zijn van den toe- stand, daar de inbraak plaats had door ver- brekin-g van het puiraam boven de achter- deur. De toewoonster, een weduwe, miste bij haar thuiskomst een bedrag van circa 14 en n-aar men zegt 20 frcs. Het brutale blijkt vooral hieruit, dat het huis vlak bij een ander huis en nabij weer andere huizen in de nabijt- heid gelegen is. De politie schijnt vermoeden te hebben wie de dader(s) is (zijn) en stelt een zeer streng onderzoek in. NOTARIS TE DEN HA AG OP ZIJN KANTOOR NEERGESCHOTEN; DE DADER ZICH ZELF GEDOOD. De notaris H. L. Morra, Jan van Nassau- straat te 's Gravenhage zat Dinsdagochtend in conferentie met een zekeren V. uit de ten Hovestraat. Plotseling hoorde het zich in een aangrenzende kamer bevindende personeel een paar schoten lossen en direct daarop vluchtte de notaris, die klaarblijkelijk in het linkeroor getroffen was, hevig bloedend uit zijn kamer, om in de gang neer te vallen. In- middels werd een derde schot in de kamer gehoord. Het bleek dat V. zich zelf dood ge- schoten had. Hij was in het hart getroffen. Tot nu toe ontbreekt elke aanwijzing om trent het motief tot deze daad. Ook de politie beschikt nog niet over nadere gegevens. De notaris is naar het ziekenhuis overgebracht, zijn toestand is ernstig. Omtrent het drama in de Jan van Nassau- straat wordt nog vernomen, dat de dader is de heer F. V., wonende in de ten Havestraat. Sinds Maart j.l. stond de heer V. in zaken- relafie met den notaris, met wien hij meer- malen conferenties had. Spoedig na het ge- beurde was de politie Dinsdagochtend ter plaatse en stelde onder leiding van commis- saris Par<5 een onderzoek in. Ook het parket was op de plaats van het misdrijf aanwezig. In den loop van den ochtend is den notaris een kort verhoor afgenomen. Ook dit heeft geen licht gebracht over de vraag naar de redenen, welke de dader gehad heeft. De notaris verklaarde niet te weten waarom V. plotseling op hem geschoten had. Kort na den aanvang der conferentie haalde V. eensklaps een revolver voor den dag welke hij op den notaris afschoot. De notaris is 56 jaar oud. In verband met het politie-onderzoek is het lijk van V. voorloopig ter plaatse gelaten. WERVELSTORM BOVEN KAMPEER- TERREIN. Boven Hoek van Holland is Zondagavond een fiksche bui los gebroken. De bui ging gepaard van een ontzettende storm, welke tusschen 11 en 12 uur op sommige momen- ten een snelheid bereikte van 120 K.M., als- mede van geweldige regenvlagen. De bewo ners van het kampeerterrein aldaar, werden plotseling door het geloei van den opgesto- ken wervelstorm, welke zich een weg zocht door de kampeerstraten, opgeschrikt. Dit kamp telt thans een goede 400 houten zomer- huisjes. 's Zondags verblijven er wel een kleine vijf duizend man. 't Is dan ook een volslagen dorp, met hoofd- en zijstraten, voorzien van gas, electriciteit en waterlei- ding; men vindt er zelfs een speciale winkel- straat. Verschillende huisjes hebben aan den druk van den wind geen weerstand kunnen bieden. Eenige zeildoeken en linnen tenten lagen al oogenblikkelijk tegen den grond. Van een werd de bedekking tegen de electrische lichtleidingen geslagen, zoodat deze afknapte. Zoo was het in een oogenblik in het geheele kamp pikdonker. Dit bracht schrik en ont- steltenis te weeg. Achtereenvolgens werden verschillende huisjes deerlijk gehavend, zoo- zeer zelfs, dat enkelen geheel tegen den grond werden geslagen. Een woninkje was enkele meters weggeschoven en geheel uit zijn voe- gen gerukt. Een bijzonder stevig kampeer- huisje, waarin een drietal jonge dames haar verblijf hielden, werd achteruit geduwd en tegen de betonnen omrastering op den rand van een duinkop gedrukt. Door den vemie- lenden stormwind waren een dertigtal bewo ners dakloos geraakt. Persoonlijke ongeluk ken hebben gelukkig niet plaats gehad. GEVAARLIJK WAPEN. Zondagmiddag was de heer D. Z., aan den Amsteldijk te Amsterdam zijn revolver aan het schoonmaken. In de veronderstelling ver- keerende, dat het wapen niet geladen was, werden hierbij niet de noodige voorzorgen in acht genomen. Onverwacht ging een schot af. De heer Z. werd zoodanig in zijn linker- voet getroffen, dat o.m. twee teenen verbrij- zeld werden. ONWEER. Maandagnacht werd bij het inslaan van den bliksem de onderwijzeres der bijzondere school te Hollum (op Ameland) mej. A. Frederikse gedood. In verschillende perceeien sloeg de bliksem in, zonder brand of persoonlijke on gelukken te verooi'zaken. WOONARK GETROFFEN. Zondagavond is te Umu-iden tijdens een zw-aar onweer een in een berghaven nabij de Noordersluis liggende woonark, bewoomd door het gezin Van der Laan door den bliksem ge troffen. Binnen korten tijd was het geheel van bout gebouwde vaartuig tot aan de water- oppervlakte afgebran-d. Het gezin, bestaande uit man, vrouw en kind, kon zich in nacht- j gewaad in veiligheid brengen. BRAND TE ZWARTEMEER. Te Zwartemeer (Dr.) is de woning, bewoond door A. Heidotting, afgebrand. De brand is vermoedelijk ontstaan door het omvallen van een nachtlampje. Het gezin kon zich met moeite redden. Twee geiten zijn mede in de vlammen omgekomen. Verzekering dekt de schade. Zoncagnacht ongeveer 12 uur is bij de Pol de 47-jarige G. W. Bulten uit Oosseld door een motorwagen van de Geldersche tram ge dood. De man lag tegen den berm van den weg en kreeg een stoot van de treeplank. AUTO TE WATER GEREDEN. Zondagmiddag is een auto uit Blyham, waarin vijf jongelui zaten, te Hoogezand in het Winschoterdiep gestort. Daarbij is de twintigjarige mej. Hesseling, uit Vlacht- wedde verdronken. BIJ HET BADEN VERDRONKEN. Zondagmorgen tegen half twaalf was de 23-jarige Leidsche student H. G. Werner in de zee bij Wassenaar aan het baden, terwijl zich eveneens te water bevond zijn schoon- zuster G. Schmidt. Opeens dreigde laatstge- noem.de door de zee te worden weggetrokken. Zij riep om hulp, waarop W. onmiddellijk naar haar toeging. Het meisje werd door eenige andere zwemmers gegrepen en behouden op het strand gebracht. W. werd echter door den stroom meegetrokken. Hij is verdronken. Verscheidene baders hebben nog pogingen in het werk gesteld om hem te redden.. Toen na geruimen tijd twee van hen W. tenslotte von- den en hiji met de hu-lp van een politieagent, die zich met een reddingslijn te water had begeven, aan land was gebracht, bleek hij reeds overleden. Twee uur is men nog bezig geweest onder leiding van dr. Stoei uit Voorschoten, te trachten de levensgeesten op te wekken, doch -dit mocht niet baten. In den namiddag tegen half vier werden de 29-jarige gehuwde J. Andries en de 19-jarige J. Remmerswaal, beiden uit Wassenaar, die in zee waren gaan baden, vermist. Pogingen om hen te vinden mislukten. Het duurde niet lang of beide lijken spoelden op het strand aan. Ook bij deze drenkelingen werd ge- trachit de levensgeesten op te wekken, hetgeen echter niet is gelukt. ZOMERFEEST VAN DE V.A.R.A. TE HILVERSUM. Door de V.A.R.A. is Zondag op een terrein aan de Bachlaan nabij den Bussumergrind- weg, in een gedeelte van 't Spanderswoud, te Hilversum een zomerfeest georganiseerd. Uit alle dee]en van het land waren de V.A.R.A.-aanhangers naar Hilversum ge- komen. Er waren een veertigtal extra-trei- nen ingelegd. Duizenden kwamen per auto bus en zeer velen, die in de omgeving van het Gooi woondem, per fiets. Uit Amsterdam zouden tegen zes uur een 5000-tal fietsers vertrekken, die over Weesp naar Hilversum zouden gaan. Te ongeveer 5 uur werden de lei-ders van den fietstocht ge- waarschuwd, dat de geheele straatweg van de Diemerbrug af tot aan Weesp, bezaaid lag met een groote hoeveelheid scherpe duiimkop- spijkers. Ook een gedeelte van den Rjjks- straatweg naar Laren was over groote op- pervlakten met spijkers bestrooid, terwijl naderhand toleek, dat ook de straatweg UtrechtHilversum nabij Maartensdijk door het strooien van spijkers onberijdbaar was ge maakt. De Amsterdamsche politie werd ge- waarschuwd, evenals de commandant der Koninklijke marechaussee te Watergraafs- meer en de politie van Weesp, Laren en Hil versum. Enkele dezer gemeenten stelden veegmachines en van bezems voorziene lle- den ter beschikking, om te trachten, over ge- deelten van den weg de spijkers op te ruimen, terwijl ook de V.A.R.A zelf een veegdienst organiseerde. Niettemin moesten nog vele banden er aan gelooven. Het begon met een aantal melk- leveranoiers uit de omgeving van Weesp, die Zondagmorgen vroeg met hun driewielers met melkbussen naar Amsterdam wilden fietsen. Maar ook onder de deelnemers van den V.A.R.A.-fietstocht vielen vele slacht- offers. Er gingen ongeveer vierhonderd ban den lek, die voor een deel langs den weg ge- plakt werden; voor een deel werden de bui ten gebruik gestelde fietsen geladen op de be- geleidende vrachtauto's voor uitvallers. Zoowel de politie te Amsterdam en Hilver sum, als de commandanten der Koninklijke marechaussde te Watergraafsmeer en Bus-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 2