ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUW8CH-YLAANDEREN. Kousen en Fijn Linnengoed Tekoopstelling Milliooair tegen wil en dank ALLES No. 8707 WOENSDAG 15 JUL! 1931 71e Jaargang, 8INKEHLAND, FETTILLBTOff, AUTOS MOTORS NIJVERHEID 8 U I T 9 L A I D. door E. PHILLIPS OPPENHEIM. Voordeelige VELDSTRAAT 55 pfyT ABONNEMTCNTSFRMS: Binnen Ter Neuzen /1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per post, f 1.80 per 3 maanden Bl) voor ultbetaiing fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overlge lan den f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnement.en voor bet bnltenland alleen t>tj voomltbetaling. Oltgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38160 TELEFOON No. 26. <\nVERTENTI8N: Van 1 tot 4 regels /0.80 Voor elken regel meer 0,3V Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentten bfl regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraaj? verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6£n dag voor de ultgave. UIT BEAD VERS CHI JNT IEDEREN MAA ND AG-, WOENSDAG- en VRI.IDAGAVOND HINDER WEI. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van CURILL.US EMILIUS VAN NIEU- LANDE te Sas van Gent, om op het perceel kadastraal bekend gecmeente Sas van Gent, Sectie B, No. 825, een smederij te mogen uitbreidem door Burgemeester en Wethouders van Sas van Gent is ingewilligd. Ter Neuzen, den 14 JuJi 1931. Burgemeester en Wethouders voornoem.\ J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. NEDERLAND EN BELGIe. De Demiere Heure van Zondag, wijdde haar hoofdaxtikel aan de gedachte eerier entente van de kleine staten van Noord- West-Europa en speciaal aan de toenadering van Nederland en Belgie. Na gewezen te hebben op de zuivering der politieke atmos- feer, welke, sedert eenigen tijd, valt te con- stateeren, zegt de liberale Brusselsche cou- rant met vreugde de onderteekening der over- eenkomst van Osol te hebben begroet en ken- nis te hebben genomen van de in de Neder- landsehe Tweede Kamer, door den rapporteur der overeenkomst van Oslo, aan de regeering gestelde vraag of de mogelijkheid van een volledige cf partieele tolunie tusschen Neder land en Belgie hare aandacbt heeft. ,,De Demi&re Heure meent dat een econo mische entente met Nederland een vooruit- gang zou zijn, waarover men zich zou mogen verheugen, omdat aldus de mogelijkheid zou zijn geschapen deze entente uit te breiden tot andere kleine landen, die, eveinals Belgie, op oeconomisch gebied, bijzonder kwetsbaar zijn". Politieke of militaire doeleiniden mogen, bij een dergelijk samengaan van Nederland en Belgie niet worden beoogd, maar toch meent, de Demiere Heure, dat de gemeenschappe- liijike veiligheid wel een zekere solidariteit zou opleggen. Deze kwestie is echter noig niet rijp en de huidiige positie van Belgie is trou- wens van zulken specialen aard, dat men daar niiet hoeft aan te denken. Sommigen hebben het over een unie met het protectionistlsche Frankrijk, wat het Bel- gische blad een illusie heet. Meer sympathie heeft het echter voor een unie met Frankrijk en Italie, welke, zegt de Demiere Heure nog, geenszins belemmerd zou worden door een voorafgaande entente der kleine staten. ECONOMISCHE VOORLICHilNGSDIENST. Verschenen is het voorloopige verslag over het wetsontwerp tot wijziging en verhooging van het lOde hoofdstuk der rijksbegrooting 1931. In de eerste plaats merkte men op, dat het zooveel jaren geduurd heeft, alvorens een wetsontwerp tot organisatie van den econo- mischen voorlichcingsdienst bij de Staten- Generaal werd ingediend. Deze opmerking is echter niet .gericht tegen dezen Minister. Algemeen werd erkend, dat de economi- scbe voorlichting, zooals die thans geschiedt, omslachtig, onvolledig en dus niet doeitref- fend is. Bovendien zijn door het ontbreken van efei goed ingericht economisch centrum de afzonderlijike departementen er meer en meer toe overgegaan zelf een economischen dienst in te stellen en op eigen gelegenheid, zomder voidoende overleg met het bedrijfs- 38) (Vervolg.) ,,De oude Andrews en ik hadden vroe- ger vaak woorden," herinnerde Harold zich. „Er was een perzikboom ik ge- loof echter, dat hij me nu wel vergeven zal hebben. Laat u hem wat vogels op- kweeken, oom?" ,.Wij hebben den jachtopziener plein pouvoir gegeven," gaf Stephen te ken- nen. ,,Dat is uitstekend voor u," mompelde Harold. „Er was hier altijd veel wild in de buurt te vinden, en het doet me ge- noegen, dat ik overgehaald heb hier te gaan wonen. Ik ben er van overtuigd, dat alles u wel bevallen zal." De waardiae butler verscheen weer in de kamer. Op een zilveren blad droeg hij drie glazen, waarin zich een goud- kleuriqe vloeistof bevond. ,,Wat is dat, Ross?" informeerde Stephen. ,,De jonge mijnheer vroeg me zooeven of'ik ook voor cocktails kon zorgen," ant- woordde de man. ,,Ik vertrouw, dat deze naar uw smaak zullen zijn. Ik heb ze zelf niet gebruikt, doch de tweede be- diende verzekert me, dat hij deze dikwijls klaar heeft gemaakt voor wijlen Lord Fallington. Ze zijn volgens zijn oude recept bereid." ,,En dat recept was puik" verklaarde Harold, terwijl hij met enkele teugen zijn glas leegdronk. ,,Maak den tweeden be- leven en met andere departementen wetten te ontwerpen. Als voorbeelden worden genoemd de tariefwet-Colijn en de wet op de naam- looze vennootschappen. Dat de regeering althans een poging doet om in den bestaanden toestand verbetering j te brengen, werd gewaardeerd, maar tot een andere waardeering dan die van erkentelijk- heiid over een poging kon men zich niet op- werpen. De verbetering blrjft wachten tot- dat de nieuw aangevraagde directeur-generaal zal zijn benoemd. Van de gewenschte en nood- zakelijk geachte concentratie komt vrijwel niets terecht. Het aan de Kamer voorgelegde schema voldoet niet aan de minimale eischen op dit punt. Nagenoeg algemeen werd het voorstel dan ook onvoldoende en ondeugdelijk geacht en niet te aanvaarden, ook niet als eerste stap naar het gewenschte doel. Een goede samenwerking tusschen de de partementen blijkt in de praktijK nu eenmaai onmogelijk te zijn, zoodat de Minister de wer- kelijkheid miskent, inaien bij daarop zijn hoop heeft gevestigd. - Zeer vele leden waren van oordeel, dat een goede economische outillage van de regeering niet mogelijk is, wanneer de tegenwoordige departementale indeeling gehandhaafd blrjft. Verscheidene leden zouden het de beste op- lossing achten, indien gevormd werd een de- partement voor economische zaken, dat land- bouw, handel, nijverheid en scheepvaart zou moeten omvatten. Dat Binnenlandsche zaken een klein departement zou worden, achtten deze leden een voordeel. Dit wordt dan het aangeweaen departement voor den minister- president, di.e dan werkelijk leader van het kabinet kan zijn, zich met allerlei belangrijke zaken kan bemoeien en de eenheid van han- delen in het kabinet kan bevorderen. Verscheidene leden spraken als bun oordeel uit, dat, zooiang een afzonderlijik departement niet tot stand is gekomen, het plan der com- missie-Posthuma den eenigen uitweg ibiedt om tot eenheid, zij het ook buiten het depar- tementaal verband, te geraken. Zal de economische voorlichtingsdienst be- vredigend fuctioneeren, dan zullen, naar het oordeel van verscheidene leden, de vertegen- woordigers van Nederland in het buitenland in staat moeten worden gesteld, beter hun taak van informatoren te vervullen. Opge- merkt werd, dat de diplomatieke en consu- laire ambtenaren van andere landen er dik wijls zooveel beter in slagen relaties moge lijk te maken aan de Nederlandsche. De con sulate dienst zal o.m. moeten worden uitge- breid door de aanstelling van beroepsconsuls ter vervanging van honoraire consuls. Met de aanstelling Van een directeur-gene raal konden verscheidene leden zich vereeni- gen. Deze zou toch noodig zijn, welke oplos- sing men ook zoekt. Andere leden waren van oordeel, dat de voorgenomen aanstelling van een directeur-generaal aan het hoofd van de afdeeling Handel en Nijverheid in plaats van een administrateur practisch geen beteekenis heeft. Algemeen achtte men het niet duidelijk, waarom de georganiseerde dienst f 200.000 zal moeten kosten, terwijl nog allesbehalve voor FOURNITURES GENERATES Borluutstraat 8, GENT. Tel. 12415. (Nabij 't Stadhuis) (Ingez. Med.) diende mijn compliment en verzoek hem vriendelijk het recept voor mij uit te wil- len schrijven." Stephen en George Henry speelden een weinig met hun glazen en de butler verdween. Harold keek hem vol bewon- dering na. ,,Ik weet niet, wat u hem moet betalen," merkte hij op, „maar in elk geval is hij goedkoop." De gong voor de lunch liet zich precies op tijd hooren. Op een statige, deftige wijze werd er door twee bedienden een uitstekende lunch gereserveerd, terwijl Ross bij het buffet staande, zijn bevelen uitdeelde. Harold gaf luidruchtig zijn goedkeuring over alles te kennen en prees in het bijzonder den port. Voordat de butler het vertrek verliet, riep Stephen hem bij zich. ,,Ross", zei hij, ,,mijn broer en ik wil- den gaarne betreffende een kleine aan- gelegenheid je raad inwinnen." ,,Ja, mijnheer?" ,,Het gaat namelijk over de bedienden. Wij zitten hier nog al een eindje van Londen verwijderd en ik vrees, dat het personeel zich dikwijls heel erg moet ver- velen." ,,Zoo nu en dan hoor ik klachten, mijn heer," gaf de butler toe. ,,Er staat een piano in de kamer van de huishoudster, maar mevrouw Buxton houdt niet van mujiek. Wij hebben er over gedacht met ziin alien een gramofoon te koopen". ,,Daar zullen wij thans voor zorgen," beloofde Stephen. ,,WIj zouden echter gaarne nog iets meer willen doen Ross Wat zou je er van zeggen, indien wij eenmaai in de week eenige artiesten uit Londen lieten overkomen? Denk je, dat een dergelijk iets gewaardeerd zal wor den?" vaststaat, waartoe de in te stellen dienst zal uitgroeien. Verscheidene leden waren van oor deel, dat de beperkte reorganisatie, welke de Minister zich voorstelt, met veel minder kan worden bereikt. Verscheidene leden wenschten nadere in- lichtdngen over de voomemeiLS van den Minis ter ten aanzien van den Economischen Raad. Gevraagd werd of de Minister aan de Kamer een overzicht wil doen toekomen van de in- richting van de economische overheidsdiens- ten, zooals die in het buitenland bestaan. Was men alzoo niet bereid, aan de tot- standkoming van de voorgestelde regeling mede te werken, men was tevens van mee- ning, dat met verwerping van het wetsont werp niet kan worden volstaan. Men drong erop aan, dat een regeling, welke aan de ge stelde eischen voldoet, zeer spoedig tot stand zal komen. Met halve maatregelen kan geen genoegen worden genomen. DE AANBOUW VAN HET NIEUWE NEDERLANDSCHE PAVILJOEN TE VINCENNES. Het Nederlandsche paviljoen te Vincennes verrijst met spoed uit eijn asch, aldus de Parijsche correspondent van de N. R. Crt. De nieuwe constructie komt in de rooilijn van het oorspronkelijke palei3. Voor het overige moet eike vergelijking vermeden worden. Daarmee is volstrekt niet gezegd, dat het nieuwe pa viljoen op een r^X)dgebouw zal lijken. Datgene, hetwelk tot model diient, is een aangenaam geheel van Indische motieven en schoone verhoudingen. De aannemer, die het optrok, bezorgt ook onder deskundig toezicht de vervaardiging van het nieuwe werk. Met het afgieten van de vormen, die den sculptu- ralen tooi van het origineel uitmaken, kan spoed worden gemaakt. Achter de constructie in het algemeen wordt haast gezet. Van verschillende kanten is ze aangevat en wordt ze doorgezet. Op de ruimte, voor de leiders bestemd, zijn terstond de krachten samengetrokken en nu wappert de vlag al op de spanten voor de centrale af deeling. Het is bekend, dat er drie van die afdeeiingen komen, elk ter lengte van 30 M. Voor 't overige is al 'n nieuw Batakhuis uit Amsterdam aangekomen, minder bekoorlijk dan het oude, maar zoo iets is onverm'jidelijk. Om technische redenen is afgezien van het oorspronkelijk voornemen, met drie ploegen te laten werken. Voor een passende afsluiting van het Balische dorpsplein zal zorg worden gedragen, maar ook in andere opzichten kan men erop aan, dat het overscbietende deei van het terrein in uitstekenden staat opgeleverd wordt. Zelfs kan de uitgestrektheid van het Nederlandsche gebied nu duidelijker tot den bezoeker spreken. Thans wordt al gedacht aan de innchting van den Nederlandschen dag. Het succes van de Balische dansen heeft onder de gevolgen van de ramp niet geleden. Elken avond is het er vol. GEEN RAADSLID DOOR FORMALITEITENVERZCIM. Te R/jczaterswoude zijn tot lid van den gemeenteraad benoemd de heeren G. Geertse- ma, J. van Ieperen en R. Kroon alien van de lijst der Protestantsche partrj, tengevolge van het feit, dat de gekozen leden van deze lijst de heeren J. A. de Bruin, C. van Tol en P. Jansen hadden verzuimd hun geloofsbrieven binnen den door art. 18 der gemeentewer bepaalden termijn in te zenden waardoor zij werden geacht hun benoeming tot lid van den gemeenteraad niet te hebben aanvaard. Naar wij vememen was het echter geenszins de bedoelinig van de drie iaatstgenoemde ,,Zonder twijfel, mijnheer," luidde het waardige antwoord. Uitstekend," gaf George Henry te kennen. „Wij zullen de opgaven der theateragenten eens nazien." De butler kuchte. „Als u mij wilt toestaan iets in het midden te brengen, mijnheer," zei hij, ,,zou ik willen opmerken, dat niettegen- staande ik er allerminst bezwaar tegen heb, ik nog niet zoo zeker ben van me vrouw Buxton. Ik moet er aan toevoe- gen, dat mevrouw Buxton heel eigenaar- dig en zeer puriteins is. Ik geloof ,dat het 't beste zou zijn, mijnheer, dat de voorstellingen van een dergelijken aard zijn, dat zij er geen aanstoot aan kan nemen.' ,,Wij zullen daarmede rekening houden," beloofde Stephen. Harold keek met belangstelling naar de wijze waarop de butler boog. Toen hij verdwenen was, merkte hij op: ..Behalve op het tooneel heb ik no nooit in mijn leven een dergelijk ieman gezien," bemerkte hij openhartig. ,,Alf ik u was, zou ik dien man, zooiang ik leefde nooit ontslaan, oom." ,,Hij neemt zijn plichten in elk geval serieus op,' gaf Stephen te kennen. ,,En laten wij nu eens over de voorstellingen voor het dienstpersoneel praten. Harold." ,,LI kunt deze zaak geheel aan mij overlaten." gaf de jonge man beslist te kennen. ,,Ik weet precies wat er verlangd wordt en ik zal morgen direct een bezoek aan den theater-agent brengen." ,,Je hoeft volstrekt niet af te dingen," voegde Stephen er nog aan toe. ..Betaal, wat ze je vragen, en deel den artiesten mede, dat zij per motorbus van het sta tion gehaald en er weer heen zullen wor den gebracht. Bovendien kunnen zij een heeren te bedanken, maar is het geheele ge val te wijten aan een verzuim om tijdig de noodige formaliteiten te vervullen. HET PETITIONNEMENT VOOR INTERNATIONALE ONTWAPENING. Het aantal onderteekenlngen van het peti- tionnement voor Int. Ontwapening, georga- ndseerd door de Nederlandsche Daghladpers, overschreed op Zaterdagmiddag, dus na 2% dag, reeds ver de 100.000. Blijkens ingeko- men iberichten, is sedert de stroom van for- mulieren bij de bladen nog belangrjk grooter geworden. DRIEMAAL GEKOZEN EN NOG GEEN RAADSLID. Bij de gemeenteraadsverkiezingen te Zwolle verwierf de S.DA..P. negen zetels. De heer H. van der Vegt, een der oprichters der plaat- selijke afdeeling van de partij, kreeg daarhij zooveel voorkeurstemmen, dat hij in alle drie kieskringen werd gekozen verklaard. Eidocb hij stond als nummer twaalf op de ranglijst en het bestuur der afdeeling stelde hem dan ook den eisch zrioh aan die volgorde te hou den en dus geen raadazetel te aanvaarden. De heer v. d. Vegt weigerde. De afdeeling heeft nu volgens de „Msb." met 200 tegen 40 stemmen besloten hem als lid te royeeren. DE TOESTAND IN DUITSCHLAND. Het probleem dat de moeilijkheden van Duitschland voor de heele wereld opleveren, is schrijft de N. R. Crt. nog zeer verr van een oplossing verwijderd. Het beste, dat Dinsdag te vertellen viel, is het inderdaad zeer belangrijke feit, dat de gebeurtenissen in Berlrjn noch op de beurzen van het buiten land noch in Duitschland zelf zoo hevige schokken hebben veroorzaakt als men had kunnen vreezen. Als men denkt aan de golf van optimisme, die het voorstel van Hoover veroarzaakte, was er te meer reden tot be- zorgdheid voor de gevolgen van een ontwik- keling, die dat optimisme zoo kras logen- strafte. Men moet de beurzen in de verschil lende financieele hoofdplaatsen die zich Maandag door het gebeurde betrekkelijk zoo weinig van streek hebben laten brengen, den lof toekennen van een aanzienlijk moreel weerstandsvermogen te hebben getoond. Wat nu verder tot hulp aan Duitschland geschieden zal, hangt nog vrijwel in de lucht. De telegrammen staan vol van groote cijfers, die echter nog niet met eenige realiteit iets uitstaande hebben. Amerika wil wel helpem maar wacht af wat Europa zelf doet, zooals na de berichten van Maandag te verwachten was. Gaat Europa tot maatregelen van be- lang over, dan is kraehtige sterm uit Amerika te verwachten. Niet vroeger echter. In Duitschland waren Maandagavond alle oogen gevestigd op hetgeen er te Bazel zou geschieden. Daaruit zijn optimistische ge- ruchten ontstaan die niet bewaarheid zijn. De Bank voor Internationale Betalingen doet voorloopig niet meer dan dat zij haar her- disconteeringscrediet voor de Duitsche Rijks- bank voortzet. Deze maatregel, die zeer zeker een verlichting beteekent voor de zoo be- proefde centrale bank van het Duitsche Rijik, zal echter niet in ruimere mate dan te voren worden toegepast. Het crediet ervoor wordt niet vergroot. Het groote belong van de bijeenkomst is geweest, dat dr. Luther de positie van Duitschland heeft kunnen uiteenzetten voor warm souper krijgen en wat ze nog ver der mochten verlangen." „Dat kunt u allemaal aan mij over laten," verzekerde Harold nogmaals. Binnen drie weken zal het Solly Tolly Quartet" hier optreden. Hoe dik wijls heeft u hen noodig Iederen Zater- dagavond ,,Tot nadere opzegging," antwoordde George Henry. ..Natuurlijk moet je reke ning houden met Ross' opmerking betref fende den aard der vertooningen." ,,Deze mogen volstrekt niet vulgair zijn. drong Stephen aan. ,,Er zal niets verteld worden, wat ons mocht doen blozen," beloofde Harold, terwijl hij het voorbeeld van zijn ooms volgde en opstond. ,,Wat zou u er van zeggen. als ik u eens een les in bet bil- jartspel gaf ,,Ik zal de koffie in de biljartkamer laten brengen," gaf Stephen te kennen. HOOFDSTUK XVI. Stephen en George Henry zaten op den achtsten avond van hun aankomst met hun glas port voor zich in een der groote vertrekken van Keston Court. Voor hen op de tafel lag een stapel memorialen. „Over het algemeen genomen," zei Stephen, geloof ik, dat wij ten voile vol- daan kunnen zijn over de afgeloopen week." ,,De eindcijfers zijn zeer zeker bevre- digend," gaf George Henry toe. „Het lijkt een heel kostbare liefhebberij te zijn Hongaarsche patrijzen te fokken," vervolgde Stephen. „Ook blijkt Andrews er in geslaagd te zijn dien duren mest te bemachtigen." ,,De algemeene verhoogingen der sala- rissen schijnen zonder klachten aange- In het vooruitzicht der Vacanties en door ts&tr van vergrooting onzer uitstalramen, bijzs^-de? van Weefsels, wasch- en strijkbaar warm-w*®. Dit in de Hyp. Lippansplaais (Vlaanderstr. 2) Zie hier eenige prijzen Cache-sexe fbroeken) Sdtamil 10 fr, Cache-sexe (broeken) Inddmaillable 15 fr. Combinaison zijde S^tilose met kant vanaf 37,50 n Combinaisonzijdelnddmaillable met kant vanaf 52,50 €r, Garnituren, 3stuks, zijde Ind^maillable vanaf 135 fr. Nachthemd zijde Inddmaillable vanaf 69 fr. Kousen (fine Maille) vanaf 7 fr. enz. enz. (Ingez. >Iedi> de verzamelde presidenten van 19 circulatie- banken. Hij heeft daar rechtstreeks kurmea: spreken tot alle m arm en in Europa. wfer macht of wier invloed op het oogenblik voar Duitschland van het meeste belang is. Het is ongerechtvaardigde nieuwsgierigheid als men nu reeds wiii weten waartoe 'die manmen bereid gevonden zullen worden. Wat zij niet. willen, daartoe kon onmiddellijk worden be sloten; n.l. tot een niet vergrooten van het crediet voor herdisconto. Maar als zij tot heft besluit van een hulpactie komen dan zal hei niet dan na rijpelijke overweging en na raad- pleging van andere hooge instanties in hun. land zijn. Duidelijk is slechts uit de berich ten, dat zij in ieder geval bereid zijn een be langrijke credietactie in overweging te nemen en daanbij ook de Bank voor Internationale Betalingen, die onder hun toezicht staat. u? betrekken. De zekerheid, in Amerika stem te zullen vinden voor een dergelijke actie is daarbij een element van groot belang. Men is ook politiek in Duitschland vrij kalm gebleven. Zekere teekenen van zenuw- achtigheid, waarover onze correspondent te Berlijn reeds schreef, zooals het inslaan van levensmiiddelen enz. zijn volmaakt begrijpe- lijk bij een publiek, dat de vorige inflatie- periode nog niet vergeten is, op een oogen blik waarop onzekerheid heerscht tenopziehte van het lot van de mark. Men krijgt echter den indruk, dat de wijze voorzorgsmaatregei van de hoofden der politie in eenige der groort- ste steden om hun vacantie af te breken.. hoe prijzenswaardig voorzdchtig ook, nog niet dour gebeurtenissen noodzakelij-k is geworden. tor de politiek weer het zelfde verschijnsel van ieder critiek moment: De partijen van uiterst- links en rechts eischen bijeenroeping van den rijksdag, daarin gevolgd door de Duitseh- nationalen van Hugenberg, terwijl de socia- listen schijnen te willen vragen om de on- schadelijker bijeenroeping van den Raad van Oudsten van den Rijksdag. De volkspartij, de oude partiji van Stresemann meent blijk- baar het zoo noodzakelijke vertrouwen van het buitenland te kunnen verhoogen, door op- neming der extremisten van rechts in de re geering te verlangen. Intusschen kondigt; de regeering noodverordeningen af, waarvan de nornen te zijn," beweerde George Henry. ,,De voorstellingen, welke wij voor het personeel doen plaats vinden, kosten ver- moedelijk ook heel veel geld. Ik geloof, dat wij vanavond voor het Solly ToOy Quartet" twintig pond moeten betalen." ,,Wat zijn het voor menschen vroeg Stephen eenigszins wantrouwend, ,,Ze geven uitsluitend rag-time muziek ten beste," legde George Henry uit. die zeer trotsch was op het feit, dat hij hier- van op de hoogte bleek te zijn. ..Het keurige dienstmeisje van Mevrouw Bux ton, dat gisteren op de trap tegen nrij sprak, vertelde me, dat dit orkest de gave bezit de menschen, of ze willen of niet, te laten dansen." ,,Ik hoop toch niet, dat je verzuimdle Ross de noodige' instructies te geven be treffende de champagne voor het dienst personeel Ik heb hem medegedeeld, dat ze rede- lijkerwijze gesproken zooveel mochten drinken, als ze zelf slechts wilden," gaf George Henry te kennen. Er werd bescheiden op de deur geklopt en even later verscheen het dienstmeisje van mevrouw Buxton op den drempef Mijnheer begon ze stamelend.. Stephen bracht zijn hand aan zijn ocsr en wendde zich om. „Wil je zoo goed zijn een weinig dicii- ter bij te komen, Amy verzocht hij" haar. ,,Wat is er van je verlangen Het meisje kwam, blijkbaar geherei tegen haar zin, verder de kamer in. Ze zag er even keurig uit als altijd, doch dui delijk waren op haar gezicht de sporen van tranen waarneembaar. Mevrouw Buxton zou gaarne van a vememen of het u schikt haar even te ontvangen (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1