ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. ionair tepn wil en dank ALLES No. 8706 MAANDAG 13 JULI 1931 71 e Jaargang. BINKE NLAND. FEUILLETON, BUITENLAND. AUTOS MOTORS NIJVERHEID DE XXVe NEDERLANDSCHE JAARBEURS. Grootsche Vredesbetooging te Londen. xjcssz, .^ONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen tr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor BelgiS ea Amerika f 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abocnementen voor het buitenland alleen bt! vooruitbetallng CitgeeWer: Flrma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 88160 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,2C Grootere letters en cliches wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentlgn bfl regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraa# verkrijgbaar Is. Inzendtng van advertentien liefst £6n dag voor de altgave DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJD AG A VOND HET PETITIONNEMENT VOOR ONTWAPENING. Naar aanleiding van bet petitionnement, dat door de Nederlandsche dagbladpers aan de omtwapeningsconferentie te Geneve zal worden voorgelegd, schrijft bet ,,Hbld.": Wij kimnen met vreugde constateeren, dat deze afzonderlijke acties het gemeenschappe- lijk optreden op nationalen grondslag niet bebben belet. Dat blijkt al uit den aard der voorbereidende commissie, waar Roomscben, liberalen, socialisten, anti-revolutionnairen, eendrachtig samenwerken. Dat blijkt uit de opwekkingen in de partijpers van allerlei kleur am deze petitie bij de lezers ingang te doem vinden. Een ieder moge haar op zijm eigen manier toetsen aan zijn bijzondere over- tuiging of aan zijn bijzonder geloof. Maar niemand behoeft achter te blijven en zijn handteekening aan dit verzoekscbrift te onit- bouden. Een mislukking der ontwapeningsconferen- tie zou de meest funeste consequenties kun- nen hebben. Want een mislukking zou betee- kenen, dat bet wantrouwen tusschen de naties zou zijn geconsolideerd, en dit bewust- zijn zou als een verstikkende beklemming den opbloei van de gezonde internationale samenlev'mg smoren. Een eclatant succes zal Geneve deze eerste maal niet brengen. Het ware verkeerd en gevaarlijk de verwacbtingen te hoog te span- nen. De praktijk beeft in de laatste jaren reeds bewezeu boe langzaam dit werk zich ontwikkelt. Maar zelfs een inleidende op- lossing zal vertrouwen wekken, een grond slag, waarop later en geregeld kan worden voortgebouwd. Wij zijn scbrijft de „Maasbode" een klein land, maar dat ontslaat ons geenszins van den plicht am alles, wat in ons vermogen ligt, voor de zaak des vredes bij te dragen. En in dit verband geldt, dat elke stem in de wereld, dus ook de stem van ieder onzer, moet weerklinken om van ben, die ten slotte over vrede en oorlog besliissen, te eischen, dat zij den vrede, in de handhaving van het recht door het recht, als bun hoogste levensdoel zullen stellen. De ,,Nederlander" besluit een gerechtvaar- digde waarschuwing aan ons volk om bier in zijn oordeel bescheidem te zijn ten opzichte van anderen, die in andere omstandigheden verkeeren dan wij, met een krachtige opwek- king: Met entbousiasme ja, vanwege de zwaarte der taak. Docb dan tevens met bescheiden soberheid. Want ons volk heeft goed praten. In Geneve hebben onze mannen bet uiterste gedaan; onze bewapening is reeds beschei den; enwij kennen de obstakels niet, die andere volken en andere staatslieden moeten overwinnen. Waarljjk, wij kennen ze niet. Hun zwaren strijd moeten wij ver- staan. ,,Het Volk" schrijft Veel beter dan nationale ontwapening is internationale ontwapening. Zoodat de S.D. A.P., hoewel vastboudend aan haar wensch naar desnoods eenzijdige ontwapening toch deze nationale petitie van algemeenen aard met overtuiging wil steunen. De gedachte tot bet organiseeren van dit petitionnement, is in de kringen van burger- lijke voorstanders van internationale ontwa pening opgekomen, maar dit beboeft ons door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 37) (Vervolg.) De aankoop van deze voorwerpen kwam den bezoekers heel aantrekkelijk voor en werd op zulk een wijze geregeld, dat de eigenaar over het te veel betaalde bedrag protesteerde. Nadat ze een uur gespeeld hadden, drukten ze hun instructeur een pond in de hand. .,L1 zult niet bepaald kampioenen wor den, heeren," zei hij. ,,Maar met een beetje moeite en inspanning zult u het toch ver brengen." Vlak bij het huis gekomen, ontmoetten ze een man in en fluweel pak gestoken. George Henry begreep dadelijk, wie dit zijn moest. „Het is de jachtopziener, verklaar de hij. ,,Onze jachtopziener," merkte Stephen hoopvol op. ,,Misschien wordt ons een an dere kans geboden, Henry. Ik heb ge- hoord, dat jagen een heel dure liefheb- berij is." De bewuste persoon nam eerbiedig zijn hoed af en stelde zich voor. ,,Neemt u me niet kwalijk, mijnheer," zei hij, ,,ik ben Higgs. Ik zag u wandelen en daar u het grootste gedeelte van de ifr'eek'weg is, was ik zoo vrij even naar I liten te komen om met u te spreken." ,,Dat is heel goed," antwoordde Ste phen. ,.U is geloof ik de jachtopziener van het landgoed, nietwaar .Jachtopziener en ongedierten-verdel- allerminst er van te weerhouden en onze ad- baesie mee te betuigen. Integendeel is het van groote beteekenis dat, waar een poginig ondernomen wordt om alien, die tin. Nederland haken naar een intemationaal ingrijpen tot ontwapening, him stem te doen verbeffen, 't socialistisch proletariaat zich daarbij niet onthoudt, maar de macht zijner honderd- duizenden hieraan toevoegt. EEN ANTI-DUMPINGSONTWERP OP KOMST. Naar het Handelsblad vemeemt, mag men in het nieuwe zittingsjaar, en wel terstond bij den aanvang daarvan, de indiening van een wetsontwerp tot bet ,,tegengaan van kunstmatige concurrentie" tegemoet zien. Dit wetsontwerp zou ten doel hebben, zich tegen dumpingsgevaren te keeren. De commissie voor de economische politiek had zich, toen zij een ontwerp anti-dumpings- wet voor zich kreeg, in meerderheid daar- tegen uitgesproken. Sindsdien zou het ont werp nog wel eenige wijzigingen ondergaan hebben onder invloed van de in de commissie gevoerde oppositie, doch in hoeverre daarmee genoegzaam aan de destijds geopperde be- zwaren tegemoet is gekomen, kon het blad thans niet nagaan. Het acnt het intusschen niet zeer waarschijnlijk, dat deze wijzigingen voldoende zijn om de oppositie tevreden te stellen. MINISTER VERSCHUUR OP HET OORLOGSPAD CONTRA RUSLAND. Het Tweede Kamerlid, de beer De Visser heeft aan de Ministers van Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van Buitenlandscbe Zaken de volgende vragen gesteld: 1. Is het aan de Regeerinig bekend, dat op de 1.1. gehouden vergadering van de Neder landsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel oud-minister M. W. F. Treub een zeer agressieve rede tegen de Unie der Socialis- tische Sovjet Republieken heeft uitgespro ken, welke rede een economische oorlogsver- klaring inhield, van felle vijandschap tegen het buidige regime in de U. S. S. R. getuigde en waarbij gepoogd werd de anti-Sovjet-betze die tot oorlog moet leiden, zooveel mogelijk te versterken? 2. Is het der Regeering eveneens bekend, dat genoemde rede warm werd toegejuicbt en dat de aanwezige Minister Verschuur zeer demomstratief van zijn instemming met die rede getuigde, waardoor deze aanval op de U. S. S. R. een zeer sterke politieke strek- king kreeg, wijl ze rechtstreeks, van de zijde van den Nederlandschen Regeeringsvertegen- woordiger werd ondersteund? 3. Heeft dit optreden van genoemden Minister de goedkeuring van de Regeering en wenscht zij een boycot-beweging tegen vanwege de U. S. S. R. in te voeren waren, alsmede het kweeken van vijandschap tegen bet Sovjet-regime openlijk of bedekt te on- dersteunen 4. Zoo de sub 3 gestelde vraag ontkennend wordt beantwoordt, is de Regeering, dan be- reid, te verklaren, in afwijking van het op treden van Minister Verschuur, geen instem ming met het vijandig optreden van oud- Minister Treub te kunnen betuigen en geen enkele daad van vijandschap tegen de U. S. S. R. te zullen bevorderen? DE STUWADOORSWET. Verschenen is het voorloopig verslag der Eerste Kamer over het wetsontwerp tot wijzi- ging van de Stuwadoorswet. Eenige leden verklaarden, niet overtuigd te zijn van de noodzakelijkheid, dat het on- ger", stemde hij toe. ,,Ik heb het opzicht over twee duizend hectaren land, en de noodige bosschen. Ik ben dan ook zoo goed als den geheelen dag in touw." „Twee duizend hectaren herhaalde Stephen. ,,Mijn beste man, mijn broer en ik zijn geen uitzuigers. U moet onmiddel- lijk een assistent nemen." ,,Ja," stemde George Henry in. „Zorg onmiddellijk voor een hulp." ,,Het is altijd ons grootste verlangen," leade Stephen uit, „dat onze onderge- schikten zich niet overwerken." De man scheen een weinig beduusd te zijn. ,,Ik ken een jongen die hiervoor in aan- merking zou komen, mijnheer, verzeker- de hij, terwijl hij aan zijn hoed tikte. ,,Ik zal morqen direct met hem praten. Wat ik u echter wilde vragen is, of u er over denlct vogels en wild te gaan fokken." ,,Om u de waarheid te bekennen," zei Stephen openhartig, hebben wij nog nooit op een landgoed gewoond. Wat be- doelt u daar eigenlijk mee ,,Er huizen hier aardig wat wilde vogels in den omtrek," verklaarde de man, ,,en tot nu toe hebben wij er slechts een paar honderd per jaar gefokt, doch hoe wel het nu al wat laat is, zouden wij het aantal dit jaar kunnen uitbreiden." ,.Dat is geen kwaad idee," stemde Ste phen toe. ,,Het fokken van fazanten is, naar ik hoor, nog al vrij duur." ,,Niet op de manier, zooals ik het doe, mijnheer," zei de jachtopziener glim- lachend. ..Ik kan voor weinig geld wat eieren koopen van mijnheer Helmsby in Wanford." „Zie dat dan morgen te regelen," ver- zocht Stephen hem, terwijl hij zijn porte- feuille te voorschijn haalde, ,,en wat je ook doet, geef den vogels meer dan ge- derbavige wetsontwerp tot wet wordt ver- heven. Zij begrepen niet, dat, terwijl vorige kabinetten het ontwerp 9 jaar hadden laten liggen, thans zooveel haast met de indiening en afdoening ervan in den gewijzigden vorm moet worden gemaakt. Ongetwijtfeld tocb zal de voorgestelde rageling nieuwe las ten op het bedrijf leggen, niet alleen door de vast- stelling van bet aantal uren gedurende welke ten boogste per dag en per week mag worden gewerkt, doch ook door de uitbreiding van bet gebied, waarover de Stuwadoorswet baar werkimg zal uitstrekken. Sommige andere leden stelden ook de vraag, waarom de regeering niet een gunstiger mo ment heeft afgewacht. Vele andere leden betuigden bun instem ming met het standpunt der regeering. ONDERSCHEIDING VOOR SJEF VAN DONGEN. De Koning van Italie heeft Sjef van Don- gen, die zicb zoo zeer onderscheidden heeft bij de poging tot redding van de Nobile-expeditie, benoemd tot Ridder in de orde van de Kroon van Italie, welke onderscbeiding hem door den Italiaanschen consul te Rotterdam is overhandigd. Ten gevolge van bet groote aantal inschrij- vingen voor deelneming aan de najaarsbeurs 1931 beeft de raad van bebeer moeten be- sluiten deelnemers wier stands liggen op een der verdiepingen van de jaarbeursgebouwen, geen grootere ruimte beschikbaar te stellen dan ze op de vonige jaarbeurs bebben inge- nomen. Uitbreiding van expositieruimte op de verdiepingen zal eer^t kunnen plaats beb ben, bij de voorjaarsbeurs 1932, zoodra het derde, in aanbouw zijnde, jaarbeursgebouw ingebruik zal worden genomen, MacDonald, Baldwin en Lloyd George voeren het woord. De telegraafagentschappen melden vol- gens bet Alg. Hbl. uit Londen dat Zater- dagmiddag in de Albert Hall aldaar een groote vredes- en ontwapeningsbijeenkomst is gehouden, waaraan vertegenwoordigers van alle partijen en alle maatschappelijke klas- sen hebben deelgenomen. De toeloop was zoo groot dat er nog twee andere vergaderingen in de open lucht moes- ten worden belegd, waarbij de redevoeringen door luidsprekers werden verspreid. In de groote zaal van de Albert Hall waren meer dan 7000 personen aanwezig, o.a. de afge- vaardigden van zeventien cbristelijke en an dere religieuze genootschappen, alsmede van 40 socialistische, conservatieve, liberale en vele pacifistische organisaties. Verscheidene buitenlandsche ambasades en gezantschappen hadden een vertegenwoordiger gezonden. Een „vredesstoet" van 3000 vrouwen met vaandels met het opschrift „Pax", had zich op de Theemskade opgesteld! hij begaf zich met voile muziek naar Hydepark en vandaar naar Albert Hall om er de vergadering bij te wonen. In den stoet liepen delegaties van vrouwenorganisaties uit alle deelen des lands mee. noeg te eten. Als er extra dingen noodig mochten zijn, kom het me dan dadelijk vertellen. Mijn broer en ik houden dol veel van die beesten." ,,Wij hebben zelf eens een voliere ge- had," zei George Henry peinzend. De man liet zijn stok vallen en hij had heel lang werk om dien weer op te rapen. Toen hij overeind kwam, bleek hij iets in zijn oog te hebben gekregen. Heeft u een onkostenboek infor- meerde Stephen. De man haalde een goor schrift te voorschijn. Stephen zette zijn lorgnet weer op en begon het te doorbladeren. ,,Moet ik hieruit opmaken," vroeg hij, terwijl hij met zijn vinger op een bedrag wees, ,,dat u Slechts twee pond in de week verdient ,,Verleden jaar Kerstmis was er sprake van een verhooging," zei de jachtopziener hoopvol, ,,maar er is niets van qekomen.' ,,Van nu af aan zul je tien shilling per week meer krijqen," verklaarde Stephen. „Bovendien is hier vijftig pond voor on- kosten. Hiermede kunt u de eieren be- talen en alles aanschaffen wat noodig is voor het grootibrengen van de vogels. Voed ze heel goed, Higgs, en wees niet te zuinig." Als in een droom legde de jachtopzie ner de bankbiljetten in het vuile schrift en stak dit zorgvuldig in zijn zak. ,,Wilt u de patrijzen niet eens bekijken, heeren vroeg hij. ..Patrijzen," viel George Henry hem in de rede, .worden die ook al gefokt De jachtopziener keek hem met een wantrouwenden blik aan, doch de uit- drukking van George Henry's gelaat was overtuigend onschuidig. ,,Er zijn er aardig wat," zei hij naden- kend, ,,doch door den storm van de laat- De premier als eerste spreker. Nadat de voorzitter, veldmaarschalk Sir William Robertson, de vergadering met een korte toespraak had geopend, betrad Mac- Donald het spreekgestoelte. MacDonald waarschuwde tegen de dwaling te gelooven in de doeltreffendheid van bewa- j pening en wees op de ongehoord toenemende vemielingskracht der oorlogswerktuigen. Desondanks achten eenige lieden, die zicb als bijzonder groote patriotten beschouwen, ont wapening schadelijk. „Weten deze lieden", al- dus MacDonald, „dat de eer der natie plech- tig is verpand? Engeland is krachtens het Verdrag van Versailles en van het Verdrag van Locarno verplicht om naar ontwapening te streven. De wereld verwacht van ons niet slechts betuigingen van vredelievendheid, maar een overeenkomst, welke in cijfers en opgaven omtrent tonnenmaat, effectieven en materiaal, tot uiting komt. Wanneer er op de a.s. Ontwapeningsconferentie geen program wordt opgesteld, dat een vermindering van het huidig peil der bewapening bevat, zal de conferentie baar plicht niet bebben gedaan." Voorts betoogde de premier dat degenen, die veiligheid door middel der wapenen zoe- ken, gelijken op hen, die tijdens een onweer een scbuilplaats zoeken onder een boom. Bij het Verdrag van Versailles werd Duitschland niet de ontwapening opgelegd omdat Europa beducht was voor Duitsche militaire ambi- ties, maar omdat men dit bescbouwde als den eersten ,stap naar een algemeene vermin dering en beperking der bewapening, welke men den vruchtbaarsten voorzorgsmaatregel tegen den oorlog achtte. Aan het slot zrjner rede zeide MacDonald Wij gaan naar Geneve, vastbesloten door de argumenten, de documenten en de aange- gane verplichtingen, door de uit de geschie- denis geputte leering en door een beroep op bet gezond verstand der menschheid, om de naties der wereld er toe te brengen zich aan- een te sluiten en den ontzaglijken schade- lijken bewapeningslast te verminderen. Rede van Baldwin. Hierna nam de conservatieve oud-premier- Baldwin het woord. Hij sloot zich bij de ver- klaringen van MacDonald aan toen hij zeide: „Wij zijn door het vredesverdrag met onze eer tot internationale ontwapening verplicht." Hij wees op de vermindering der bewapening, waartoe Engeland sedert den oorlog is over- gegaan en merkte op dat Engelands voor- beeld niet is opgevolgd. Wrj moeten op een vermindering van de luchtstrijdmacht der wereld aandringen en tracbten eenige gelijkheid tusschen de lucht- strijdkrachten in West-Europa te scbeppen. Voorts wees hij op de noodzakelijkheid van Ruslands deelneming aan de ontwapening, daar anders de in Oost-Europa heerschende vrees voor een zoo machtigen buurman nim- mer zal verdwijnen. Hij meende dat alle inter nationale problemen in Europa sedert Ver sailles er moeilijker op zijn geworden, omdat de Ver. Staten geen lid van den Volkenbond zijn. Lloyd George spreekt. Lloyd George zeide in zijn rede o.a. dat alle partijen in den lande bet ten aanzien der ont wapening volkomen eens zijn. Alle ondertee- kenaars van het Verdrag van Versailles heb ben zicb verplicht hun bewapening te bren gen op bet laagste peil, dat met hun veilig heid in overeenstemming is. Van een volgen- den oorlog kan men zich geen voorstelling maken en niettemin gaat de wereld stand- ste maand zijn er verscheidene jongen uit hun nest gevallen." ,,Die moeten dan vervangen worden," drong Stephen aan. „Wat kan daaraan nedaan worden, Higgs?" vroeg George Henry bijna angstig. *,Nu, ik weet eigenlijk niet precies, hoe dit moet gebeuren, bekende de man. ,,Ik heb wel eens gehoord, dat zij er een paar Hongaren tusschen zetten." „Hongaren herhaalde Stephen on- geloovig. ,,Wat hebben die in 's hemels- naam met de vruchtbaarheid van de vogels te maken Voor een kort oogenblik sloot de jacht opziener zijn oogen. ..Hongaarsche patrijzen." legde hij uit, „zouden het ras een beetje veranderen." ,,Koop er zooveel, als je maar wilt, droeg Stephen hem op. ,,Dat is een uit- stekende gedachte. Zonder twijfel zijn die Hongaren echter heel duur. ,,Ja, dat zijn ze zeker, en het is ook erg moeilijk om ze te krijgen." ,,Prachtigik bedoel, we moeten in dit geval geen kosten ontzien." ging Ste phen haastig voort. „Wij hebben ons ver plicht het landgoed in uitstekenden staat te houden, en het jachtterein is een zeer belangrijk gedeelte daarvan. Mijn broer en ik zijn iederen avond thuis voor het diner, Higgs. Mocht je nog verdere reke- ningen hebben, leg ze ons dan onmiddel lijk voor, zoodat wij ze kunnen voldoen." Terwijl ze wegliepen, keek de jacht opziener hen na, en bemerkte hoe ze ernstig met elkander praatten. Van ach- teren gezien deden ze heel veel aan twee- lingen denken. ,,De kinderen in het bosch", zei hij grinnikend bij zichzelf. ,.Ze hebben eens in hun leven een voliere gehad. Het is vastig, dwaas en met domheid geslagen de catastrofe toe. Lloyd George besloot met te zeggen <Sax slechts den verandering zou komen de grondbeginselen, die voor het zedelij'Sc gss- drag van den enkeling gelden, tot daet. sfer naties zouden worden uitgebreid: ,,Wij cvJbza. nooit tot werkelijke ontwapening guraiBSB* zoolang wij niet afzien van den oorlog, aswat alleen op papier, maar ook in de kartell flteir menschen. Laten wij alle maatregelen n«ruser», alle pogingen doen om den geest der mensch heid te be'invloeden, dan zal het pact tot ver- loochening van den oorlog pas werkelrfkSieadi worden. De motie, welke door de vergadering acclamatie werd goedgekeurd, zegt: „De wer~ gadering begroet met vreugde de aanstaam&t Ontwapeningsconferentie en dringt er tin flbe. regeering op aan alles te doen wat in broscr vermogen ligt om een feitelijke vermindiacugj.: van de bewapening der legers, vlotea. «aa lucbtmacbten der wereld te bewerkstenigaeU Een klein incident deed zich voor toen «as vrouw eenige voetzoekers in de zaal wiKrp. welke een onaangename geur verspreiddea DE MORATORIUMCONFERENTIE "SWL LONDEN. De deskundigen der mogendheden, die deef hebben aan het Young-plan, zullen Vrridag 17 Juli te Londen bijeenkomen. De desSazot- digen zullen de punten in studie nemen. waar op de Franscbe regeering aanmerfcragwE maakte, toen zij Maandag verklaarde Sil ver's moratoriumplan te aanvaarden. Daanm zal de conferentie der staatslieden biJemEE®- men om de eindbeslissingen te nemen. De Amerikaansche onderminister C&estiir verklaarde, dat Amerika zal deelnemen asn de tecbnische besprekingen te Londen. Oe Amerikaansche gedelegeerden zullen. edifier slechts als observators optreden, om er vase te zorgen, dat de financieele deskuiuiigKZi zicb aan den geest van bet Hooverplan itoor- den. Amerika is er zeer voldaan over, zoo net Castle verder, dat Duitschland al bet roxtges- lijke doet, om den financieelen toestand verbeteren en ziet vooral in het garantis^u^m. der Duitsche banken en industrieele ondemai- mingen een zeer verblijdend teeken. TELEFOONREKENING VAN 7000 DOLLAR VOOR HOOVER. Zooals bekend zijn de besprekingen tus schen president Hoover en zijn te Parijs vir- toevenden minister van Financien Melius, hoofdzakelijk telefonisch gevoerd. FXfit was tot nu toe de gewoonte, dat de kans-e-- larijen voor haar consultaties gebruik maaS- ten van de onderzeesche kabels, docb Haoiw wilde van het modernste middel gebruik m»- ken, dat bovendien bet voordeel biedf werkelijke wisseling van gedachten. President Hoover zal nu dezer dagtnr telefoonrekening van 7000 dollar moeteri voor FOURNITURES GENERALES Borluutstraat 8, GENT. Tel. TTrflS (Nabij 't Stadhuis) (Ingez. onbegrijpelijk, dat zulke eenvoudig«' menschen zooveel geld kunnen verdieuasiE, Je zou ze er eigenlijk niet eens mee ktun- nen vertrouwen." Toen de ooms weer naar het huis terugkeerden, werden ze allerhartelijfcsi begroet door hun neef Harold. De jonge man, die bij hen kwam lunchen, lag sir. een gemakkelijken stoel in de hall uitge- strekt, terwijl een glas whiskey-and-soda naast hem stond. Hij had blijkbaar eeo gesprek gehad met den butler, die zicb thans wilde verwijderen, ,,Dit is een aardig huisje," merkte- Harold heel beminnelijk op. ..Het zai us wel een beetje van uw geld afhelpen. IL heb zoo juist een gesprek met dezen aartsbisschop hier gehad. U schiinr er een leger van bedienden op na te houden. ,,Wij zijn buitengewoon in ons schiK met het buiten, Harold," verklaaurde. Stephen ,,En we danken je wel, dat je ons dit gerecommandeerd hebt, vulde George Henry aan. ,,Wil je misschien een wandeling dow. den tuin maken voor de lunch?" stefdk:. Stephen voor. „Dank u, ik zit hier veel te gemakie- lijk," antwoordde hij. ,,Ik ken het Eeek landgoed op mijn duimpje. Vroeger kwam ik hier dikwijls met Jack Drtrm- mond, die met mij in Eton geweesr is Heeft u al kennis gemaakt met uw onder- geschikten?" ,,Wij hadden een onderhoud met den jachtopziener, den tuinman en den in structeur van de nabij gelegen golfvel- den," bekende Stephen. „Drie zeer res;- pectabele mannen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1