eEMENGDE BEBICHTEK. RECHTSZAKEN. PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. VERKEERSONGEVAL. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 7 juli de volgende zaak behandeld: M. d. P., oud 20 j., landbouwersknecht te Bede, werd ten laste gelegd dat hy op 4 Mei j_l_ te Eede een kalf, toebehoorende aan R. F. O. Willems, met een mes of scberp voorwerp beeft gestoken, tengevolge waarvan dat beest te verwond en gestorven. Eisch: 3 maanden gevangenisstraf. Mr. Van der Slikke, uit Vlissingen, ver- dacbte's raadsman, acbtte bet ten laste ge legde niet bewezen en vroeg vrijspraak of by jventueele scbuldigverklaring een geldboete of voorwaardelyke straf. Politierechter te Middelburg. Zitting van 7 Juli 1931. De volgende zaken werden behandeld: M. d. V., oud 22 j., zonder beroep te West dorpe, werd beklaagd dat zij op 31 Mei j.l. te Westdorpe Camiel de Vrieze heeft gesla- gen. Eisch25 boete of 25 dagen hecbtenis. Uitspraak: f 15 boete of 15 dagen hecbtenis. Jl T. d. V., oud 20 j., werkman te West dorpe, werd ten laste gelgd dat by op 31 Mei j.l. te Westdorpe Camiel de Vrieze beeft ge stagen. Eischf 25 boete of 25 dagen hechtenis. Uitspraak15 boete of 15 dagen heohtenis. J. B., oud 45 j., handelaar te St. Jansteen werd verdacbt dat by op 26 Mei j.l. te Sint Jansteen Charles Louis van Cleemput heeft by zyn keel gepakt, op den grond gegooid en gestompt. Eisch: 25 boete of 25 dagen hecbtenis. Uitspraak: 15 boete of 15 dagen hecbtenis. Jl J. v. D., oud 38 j., koopman te Sint- Jansteen, was in verzet gekomen tegen een vonnis van de Politierechter, waarby hy we- gens diefstal van 700 K.G. tarwestroo, toe behoorende aan J. van Damme, werd veroor- deeld tot 15 boete of 15 dagen hechtenis. Uitspraak: bekrachtiging van het verstek- vonnis en veroordeeling tot f 15 boete of 15 dagen hechtenis. Jl. S. C., oud 41 j., huishoudster te Nieuw- vllet, werd ten laste gelegd, dat zy op 2 Juni 1931 te Nieuwvliet D. F. Bentschop Knook heeft beleedigd. Eisch25 boete of 25 dagen hechtenis. Uitspraak: f 10 boete of 10 dagen hechtenis. KNOEIERIJEN MET SCHEEPS- HYPOTHEKEN. Maandag werd voor de rechtbank te Dordrecht behandeld de ihdertyd zoo gerucht- makende zaak betreffende knoeieryen met scheepshypotheken, waarbij ook nog getuigen uit Clinge voorkwamen. Verdachten waren J. G. L., scheepsbouw- kundige te Dordrecht, en H. v. K., chauffeur te Rotterdam. Ten laste werd gelegd dat zy in Mei 1929 verklaringen van eigendom valschelyk hebben doen opmaken, dat zy de eenige eigenaren waren van het schip „Liquenda" wetende dat dit schip reeds te boek was gesteld onder den naam „Marto". Tevens werd zoo ge- handeld met de schepen, „Gerda" en de „Vyf Gezusters". Van deze valsche verklaringen hebben verdachten gebruik gemaakt om van N.V. Noord-Brabant, Verzekerings My. te Waalwijk, en van de N.V. Rotterdamsche Scheepshypotheekbank verschillende hypo- theken te verkrygen tot bedragen van f 15.000. Verdachte L. bekende, Van K. ontkende eenige hem ten laste gelegde feiten. Het O. M. achtte de ten laste gelegde fei ten bewezen en eischte tegen L. een gevan genisstraf van 3 jaar met aftrek van preven- tief, en tegen K. een gevangenisstraf van 9 maanden. Als met vorenstaande aanverwant had zich roorts te verantwoorden de scheepsmeter H. M_, te Dordrecht, beschuldigd van het opzet- teiyk opmaken van een valsche verklaring, waaruit voor derden nadeel kon ontstaan. (Deze verklaring werd gebruikt om van een hypotheekbank een nieuwe hypotheek los te krygen). Tegen hem werd een gevangenis straf van 1 jaar, met aftrek der voorloopige hechtenis gevorderd. Vergadering van Dinsdag 7 Juli, des avonds te half acht. Voorzitter de Commissaris der Koningin Jhr. Mr. J. W. Quarles van Ufford. Aanwezig alle leden. De VOORZITTER opent deze eerste zitting in naam der Koningin en spreekt daama het ambtsgebed uit, dat door alle leden staande wordt aangehoord. De heer ONDERDIJK verkrrjgt daarop het woord voor het afleggen van eene verklaring mi spreekt als volgt: be sociaal-democratische Statenfractie steU er prijs op de Staten mede te deelen, dat haar veramderde houding bij het uitspreken van het ambtsgebed enkel en alleen het gevolg is van den wensch geuit door den Voorzitter by het sluiten van de vorige zittingsperiode, maar dat zij, onverkort haar bezwaar handhaaft tegen de wrjze waarop dit ambtsgebed is doorgevoerd en tegen het uitspreken van een ambtsgebed op zichzelf. (De Voorzitter had in December o.a. de hartgromdige hoop uivgesproken,- dat alle leden, die in de toekomst deel der Staten zouden uitmaken, tijdens het uitspreken van het ambtsgebed den gepasten eerbied in acht aouden nemen.) Aan de orde was nu het cnderzoek van de geloofsbrieven, en benoemde de VOORZIT TER 3 commissies, die ieder over de toelating van 14 leden adviseerde, resp. by monde van ae heeren Dumoleyn, Adriaanse en Van 't Hoff, en op wier advies tot toelating van alle gekozen verklaarde leden werd besloten. Hierna legden alle leden in handen van den Voorzitter de eeaen of verklaringen af, bij de wet voorgeschreven. De VOORZITTER sprak vervolgens onge- veer als volgt: Het is miij; een voorrecht U alien het welkom toe te roepen en U geluk te wenschen met de aanvaarding van Uw lidmaatschap. Sedert de vorige zitting der Staten van dit gewest zijn er groote wijzigingen gebracht in de samenstelling van dit college. Ruim een derde der vroegere leden is door de uitspraak der kiezers of door vrywillig terugtreden, door nieuwe leden vervangen. Aan hen, die om welke reden ook niet zou- den terugkeeren, bracht ik reeds ten vorige jare dank voor al hetgeen zy ten bate dezer provincie hadden geaaan. Namen noemde ik toen niet en zal ik behoudens een enkele ook thans niet noemen. Die uitzondering betreft den heer A. v. d. Weij'de, die niet alleen sinds 1913 lid van deze vergadering, maar ook 10 jaren lid van Ged. Staten is geweest. Tot ons groot leedwezen zullen wy deze vriendeljike en innemende persoonlijkheid, die zoozeer aller hoogachting genoot, voortaan in ons midden moeten missen. Ook voor onze pro vincie is het zeer te betreuren, dat hij, die door kennis, ervaring, toewydmg en ruimen blik zoo uitblonk, die zoovele jaren de ge- meenschap met zyn groote talenten heeft ge- diend en die in deze vergadering steeds een ieders vertrouwen had, het oogenblik gekomen achtte, waarop hij de op zijn schouders rus- tende taak aan anderen meende te moeten overlaten, alhoewel hij zoowel geestelyk als lichamelrjk nog geenszins de sporen van den tand des tijds vert-oonde. Ik ben er van over- tuigd niet slechts uit naam van U alien, maar van heel de Zeeuwsche bevolking te spreken, wanneer ik hem hier van deze plants harte- liijk dank breng voor de groote verdiensten, welke hij voor onze provincie heeft gehad. En wat thans U alien betreft, mijne heeren, ik twyfel er niet aan, of Uwe vergadering in hare nieuwe samenstelling zal er naar streven om de oude tradities te handhaven, de goede toon, die steeds in dit Statencollege heeft geheerscht in acht te nemen, elkanders inzichten te waardeeren, ook bij geschil van meening en om met trouw en toewijding werkzaam te zijn by de behartiging der be- langen, welke U zijn toevertrouwd. Ik hoop ten zeerste daarbij steeds te zullen mogen rekenen op Uw aller medewerking om eene richtige en vlotte foehandeling der zaken mogelijk te maken en vleit mij, dat de vriend- schappelijke gevoelens, welke er tot dusverre tusschen de leden en den Voorzitter beston- den ook in de toekomst bestendigd zullen mogen blijven. Onder zorgvolle en ernstige tijdsomstandig- heden aanvaardt gy Uw lidmaatschap. Een ieder voelt de gevolgen van den crisis, die schier de gansche wereld omvat, maar die in eene laadstreek als onze povincie, alwaar de welvaart zoo nauw samenhaagt met de resul- taten van den landbouw, zoo by uitstek zwaar drukt. Met groot beleid en scherp inzicht dient de overheid in dusaanige tijden te wikken en te wegen op welke wijze het algemeen belang het best kan worden bevorderd. Het is zoo eenvoudig een aantal maatregelen op te sommen, welke op een of ander gebied wen- schelyk mogen worden genoemd. Veel grooter wijsheid en omzichtigheid vereischt het echter om zich een juist oordeel te vormen omtrent financieele draagkracht der provincie en hare ingezetenen, toelaatbaar kunnen worden geacht. Zooals een ieder weet, is de financieele toestand dezer provincie in vergelijking met verschillende zusterprovincies zelfs onder nor- male omstandigheden vry ongunstig. Daarbij zal er emstig mee dienen rekening te worden gehouden, dat de opbrengst der provinciale inkomsten in de eerstvolgende jaren waar- schynLijk een sterk dalende lyn zullen ver- toonen. Ik acht het daarom mijn plicht om bij den aanvang van deze nieuwe zittings periode U tot groote soberheid en zuinigheid bij het voteeren van nieuwe uitgaven aan te sporen. Deze raadgeving richt ik tot U om U tot pessimisme te brengen, neen, juist de overheid dient een onwankelbare hoop op de toekomst gevestigd te houden. Geloof in de toekomst brengt mede moed en lust om te arbeiden in het heden. Hoe donker en somber alles om ons heen moge zyn, eenmaal zal het weer licht worden. Laat ons daarom eendrachtig en met het hoofd omhoog er naar streven, dat wy op onzen Zeeuwschen bodem, die wat zyn natuur- lijke rijkdom betreft, den eervollen concur- rentiestryd met geen andere landstreek ,be- hoeft te vreezen, de oude en zoo noodlg nieuwe bronnen van welvaart ten zegen der bevolking kunnen doen strekken. Ik hoop van harte, dat gy mijne heeren, in deze nieuwe zittingsperiode veel nuttig werk ten bate van deze ons dierbare provincie zult mogen verrichten en dat daarop Gods onmis- baren zegen in ryke mate zal mogen rusten. Ik stel U voor thans met onze werkzaam- heden te beginnen. (Reeds bij de woorden gewijd aan den heer v. d. Weijden, maar ook nu aan het slot van de toespraak gaven de leden blyken van in- stemming.) Ingekomen stukken. Behalve eenige Koninklijke besluiten tot goedkeuring van Statenbesluiten waren dank- betuigingen ingekomen van Burg, en Weth. van Goes en van de Kerkvoogdij aldaar; van Burg, en Weth. van Veere en van het R. K. Kerkbestuur te Hulst voor de subsidies in de kosten van herstel der aan him zorgen toe- vertrouwde gebouwen. Ingekomen waren verzoeken van de Ver- eeniging van burgemeesters, secretarissen en ontvangers in Schouwen en Duiveland, van de afdeeling Zeeland van de Ver. van Nederl. gemeenten en van Burg, en Weth. van Oost- en West Souburg om het voorstel inzake ver- leening van subsidie in de verplegingskosten van armlastige krankzinnigen niet aan te nemen. Deze adressen werden gevoegd bij het desbetreffende voorstel. De Vereeniging Rijwielpad „Walcheren" die voor 1931 en volgende jaren subsidien had gevraagd, zond een schijven d.d. 30 Juni houdende verzoek om het adres thans niet te behandelen. Beide brieven werden daarop voor kennis- geving aangenomen. Het schrijven van de Kamer van Koophan- del voor Zeeuwsch-Vlaanderen inzake het voorstel tot afwijzing van haar verzoek om herziening van de regelen voor vemieuwing en onderhoud van de wegen het Prov. wegen- plan, werd by het desbetreffende voorstel gevoegd. Hetzelfde geschiedde met een sehryven van den Zeeuwschen polder en water- schapsbond inzake het voorstel van Ged. Staten tot wijziging van het reglement voor de calamiteuze polders of waterschappen in Zeeland, waarin vooral op de groote wensche- lykheid wordt gewezen, dat bepaald wordt, dat tusschentijdsche schatting van de waarde der gronden mogelijk is, temeer waar het oude gebruik van een pacht van 7 jaar in de hui- dige omstandigheden niet goed meer is toe te passen en daarom de pacht ook slechts voor enkele jaren of voor den jaar geldt. Mededeelingen. Behalve de gebruikelyke mededeelingen over den post onvoorziene uitgaven, onder- handsche aanbestedingen, enz., was er die betreffende de aanschaffing van een kleine motorboot voor den Wester-Schelde-dienst. De VOORZITTER wilde deze mededeeling voor kennisgeving aannemen, maar had geen bezwaar om haar naar de afdeelingen te ver- zenden, wat de heer De Pauw verzocht. Wei werd voor kennisgeving aangenomen de mededeeling betreffende besluiten van Ged. Staten terzake raankoop van gronden voor wegsverbetering. Aanhouden verzoeken. Aangenomen werd het voorstel van Ged. Staten tot aanhouding van de verzoeken van den gemeenteraad van Vrouwpolder en het bestuur van den polder Vier-bannen-van- Duivelamd om renteloos voorschot voor ver- betering van tertiaire wegen, daar de behan- deling der aanvragem nog niet zddver is ge- gevorderd, dat Ged. Staten in de gelegenheid zijn voorstellen te doen. Alle overige, reeds gepubliceerde voorstellen werden naar de afdeelingen overgebracht evenals een naar aanleiding van een schrijven van het bestuur van den Bond van technische ambtenaren in overheads- en semi-overheids- dienst en van een adres van het hoofdbestuur van den Nederl. Chr. Bond van personeel in publieken dienst, 'beide inzake het ontwerp- Polderambtenaren reglement. Bij dit voorstel blijkt, dat slechts op een punt Ged. Staten wijziging in hun voorstel brengen naar aan leiding van het eerst bedoelde adres. Hierna werd deze vergadering door den VOORZITTER gesloten en de volgende be paald op Woensdagmorgen tien uur ter ver- kiezing van leden van Ged. Staten en een lid der Staten, bedoeld bij art. 89 der Provinciale wet. (Buitengewoon lid van Gedeputeerden. Schrifteiyke vragen inzake werkloosheid. Als antwoord op de schrifteiyke vragen van den heer Onderdyk, destijds vermeld, hebben Ged. Staten geantwoord, dat met het oog op het betrekkelijk geringe bedrag het toegestane crediet voor werkverschaffing 15.000) van meet af het standpunt is inge- nomen, dat het niet mogelijk was vooraf een bepaald percentage als bijdrage in de kosten van werkverschaffing beschikbaar te stel- len, doch dat dit eerst zou kunnen geschieden, nadat de totale kosten van de werkverschaf fing en de bijdragen van het Rijk zouden vaststaan. Voorts ligt het in het voomemen na ontvangen opgave van het Rijk het per centage dusdanig te bepalen, dat voor het eerste halfjaar 1931 een bedrag van 7500 beschikbaar zal blijven. Door Ged. Staten zullen noch voorstellen tot verhooging van het bestaande crediet voor 1931 noch tot bestendiging voor 1932 worden ingediend, omdat voor de bestrijding der werkloosheid andere organen zijn aange- wezen en de finantien der provincie niet ge- doogen zorg voor de werkloosheid in haar huishouding te betrekken. Op eveneens gepubliceerde vragen van den heer v. d. Wart hebben Ged. Staten geant woord, dat het hun bekend is, dat de werk loosheid in de provincie hier en daar een niet onbedenkelyken omvang heeft aangenomen, doch dat de huidige de juiste gegevens dien- aangaande hen niet bekend zijn, daar deze door de districts-arbeidsbeurzen rechtstreeks aan de landsregeering worden verstrekt. Ged. Staten meenen, dat het niet op hun weg ligt, een onderzoek in te stellen, aangezien daar- voor andere organen zyn aangewezen en de financien der provincie niet gedoogen zorg voor de werkloosheid in haar huishouding te betrekken. Niettemin blijven Ged. Staten bedreigd administratief zooveel mogelijk mede te werken tot verzachting van de ge volgen der werkloosheid, terwijl bovendien voor wat eigen werken der provincie betreft er rekening mede gehouden wordt. Ten slotte luidde het antwoord op vragen van den heer Adriaanse, dat Ged. Staten niet bekend waren met de opmerking inzake het in nood verkeeren van vele gezinnen van uitge- trokken werkeloozen te Nieuwvliet en zy zich daarom wendden tot Burg, en Weth. dier ge- meente, die mededeelden, dat op 23 Maart j.l. een verzoek in kwam van de afdeeling Nieuw vliet van den Nederl. Bond van Arbeiders en het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf om aan uitgetrokken werkloozen 1,20 per dag aar. gehuwden en kostwinners uit te keeren. De Raad besloot d.d. 9 April te wach- ten tot er bepaalde gevallen bekend werden, op 5 Mei deelde het afdeelingsbestuur mede, dat alle werkloozen uitgetrokken waren en stelde de raad op 22 Mei eene commissie in ter behandeling van eventueele aanvragen om steun. Slechts edn werklooze meldde zich aan, zynde de voorzitter van de afdeeling, voor wien de noodzakelykheid van ondersteu- ning in twijfel werd getrokken, terwyl de daarop in een volgende zitting te nemen be- slissing onnoodig bleek, omdat diens werk loosheid, kort na de aanmelding, was ge- einddgd. Ged. Staten meenen, dat de toestand te Nieuwvliet niet van dien aard is als in de vraag was gesteld en er dan ook voor bijzon- dere maatregelen geen aanleiding bestaat. In de heden gehouden vergadering van Provinciale Staten te Middelburg zijn gekozen tot lid van Gedeputeerde Staten: Vacature-van Rompu (R.K.) de heer J. A. van Rompu (R.K.) met 29 stemmen. Verder verkregen de heer Joziasse 3 stem- men, en de heeren Staverman, Adriaansen en Erasmus ieder 1 stem, terwyl 7 leden bianco hadden gestemd. Vacature-Dieleman (A.R.), de heer Mr. P. Dieleman (A.R.) met 30 stemmen. De heer Joziasse verkreeg 3 stemmen en de heer Kodde 1 stem. Blanco 8. Vacature-van Dusseldorp (C.H.), de heer Mr. R. M. van Dusseldorp (C.H.) met 30 stemmen. De heer Joziasse verkreeg 3 stemmen en de heer Kodde 1 stem. Blanco 8. Vacature-v. d. Putte (A.R.), de heer G. van de Putte (A.R.), met 29 stemmen. De heer Joziasse verkreeg 3 stemmen en de heeren Kodde en Vogelaar ieder 1 stem. Blanco 8. Vacature-Stieger (R.K.), de heer Mr. J. H. M. Stieger (R.K.), met 30 stemmen. De heer Joziasse verkreeg 3 stemmen en de heer Kodde 1 stem. Blanco 8. Vacature-v. d. Weijde (V.B.), die zich niet herkiesbaar had gesteld als lid der Prov. Staten, de heer J. M. van Bommel van Vlo- ten (V.B.), met 23 stemmen. De heer Van der Wart verkreeg 7 en de heer Joziasse 3 stemmen, terwyl op de hee ren Kodde, Adriaansen en Staverman ieder 1 stem was uitgebracht. Blanco 6. Tot buitengewoon lid der Ged. Staten va- cature-v. d. Wart (C.H.), werd gekozen de heer Kodde (St. Geref.) met 18 stemmen. De heer Vogelaar verkreeg 8, de heer Eras mus 7 stemmen en de heer Joziasse 1 stem. Blanco 8. Nadat de Commissaris der Koningin de be- noemden had gelukgewenscht, verklaarden deze de benoeming aan te nemen. De heer ONDERDIJK vroeg of er nog geen antwoord te verwachten was op een sehry ven van de commissie voor georganiseerd overleg, hetwelk reeds 30 Maart toegezonden was en waarin verschillende kwesties voor kwamen. De VOORZITTER antwoordde, dat spoedig het antwoord te wachten was. De heer ADRIAANSEN vroeg of het juist is dat een firma te Vlissingen steeds met een auto op den Provincialen Stoombootdienst VlissingenBreskens heen en weer vaart zonder te betalen. De heer VAN ROMPU zegt dat reeds maatregelen zijn getroffen dat zulks niet meer zal voorkomen. De heer ADRIAANSEN vraagt hoe het staat met de overname van den dienst Mid delburgVlissingen aan derden. Het is hem bekend, dat er gegadigden zijn geweest, die echter nog geen voldoende inlichtingen kon- den verkrijgen. Hij stelt daarom aan Gede puteerde Staten de volgende twee vragen: of zij bereid zijn mededeeling van de resultaten aan de Provinciale Staten te doen, en of zy mede willen werken dat het bestuur der P.Z.E.M. bij navraag van gegadigden om gegevens ter beantwoording van hun aanbod tot overname de noodige inlichtingen zal verstrekken. Spreker verzocht hierop antwoord in de volgende vergadering, die Dinsdag 28 Juni, des voormiddags 10 uur zal worden gehouden. MASSA VERGIFTIGIN G. Te Erica (Drente) doet zich, naar de N. R. Crt. meldt, een geval van massa- vergiftiging voor, waarschijnlijk tengevolge van het eten van ondeugdelijke leverworst. Zondagavond meldde zich de eerste patient by Dr. Stukje te Erica. De hulp werd inge- roepen voor het gezin Schuiling te Amster- damscheveld, waar vader, moeder er. twee kinderen emstig ziek bleken. De arts stelde vergiftigingsverschijnselen, als braking, diarrhee, hevige rugpynen en hooge koorts vast. Het bleek, dat de vier zieken lever- worst hadden gegeten, die gekocht was bij den slager D. te Erica. Het derde kind in dit gezin, dat van deze worst niet gegeten had. was gezond. Spoedig kwamen zich meer patienten aan- meldden, en overal bleek, dat heele gezinnen ziek waren, behalve enkelen, die niet van de worst gegeten hadden. Ook een knecht van den betrokken slager behoorde tot de patienten. Maandag den heelen dag groeide het aan tal zieken aan, en Maandagavond bedroeg het ruim 100, verdeeld over een twintig gezinnen. In sommige gezinnen liggen 9 tot 12 perso- nen ziek. Enkele gevallen zijn hoogst emstig. Aan kinderen van de gezinnen K., M. en S. heeft een geestelijke Maandagavond laat de heilige sacramenten der stervenden toege- diend. Ook enkele volwassenen verkeeren in levensgevaar. Dinsdagmorgen was in hun toestand nog geen verandering gekomen. Het aanital patienten nam ook Dinsdag nog toe. Daar in meer dan 30 gezinnen in totaal ongeveer 50 K.G. van de worst genuttigd werd, wordt verwacht, dat de ziekte zich nog verder zal uitbreiden. Resten van de worst en braaksel aljn op- gezonden naar het bacteriologisch instituut te Utrecht en naar het laboratorium van den provincialen keuringsdienst te Assen. Dinsdagmorgen heeft de directeur van den gemeentelijken keuringsdienst te Emmen, de heer A. H. Steenbergen, de heele slagery doen ontsmetten. Maandag was reeds beslag gelegd op alles, wat mogelijk tot opheldering van het geval kan bijdragen. De waamemende inspecteur der volksge- zondheid Dr. Waanders te Nymegen en de directeur van den provincialen keuringsdienst te Assen werden Dinsdag te Erica verwacht. EEN BADMEESTER VERDRONKEN. Een droevig ongeluk, hetwelk aan den 30- jarigen badmeester Bouman het leven heeft gekost, heeft te Breda plaats gehad, meldt „de Courant". Eenigen tyd geleden werden de Leemputr ten heropend, een unieke zwemgelegenheid onder Dorst, waar honderden inwoners van Breda de zwemsport plegen te beoefenen. Mevr. R. kwam daar, vergezeld van haar 11- jarig dochtertje, en wilde dit meisje in het diepe gedeelte van <56n der drie bassins laten zwemmen. Op de vraag van den badmeester Bouman, of het meisje zwemmen kon, ant woordde mevir. R. bevestigend. Nauweliijks was het kind echter te water, of het riep om hulp, waarop Bouman geheel gekleed te water sprang. In haar doodsangst klampte het meisje zich aan den hals van den bad meester vast, waarop een vreeselijke worste- ling ontstond. Nog wist Bouman het meisje boven te brengen, doch hij zonk daarop ge heel uitgeput naar de diepte terug. Inmiddels schoot men van het heerenbassin te hulp. Eerst na tien mimuten kon men het slacht- offer echter boven brengen. Tevergeefs werd getracht de levensgeesten weer op te wekken. Een dokter kon ten slotte slechts den dood constateeren. Bouman was een geroutineerd zwemmer en had nog Zaterdag proeven van groote be- kwaamheid afgelegd. Bovendien was hy in het bezit van de medaille voor het redden van drenkelingen. Het slachtoffer laat een vrouw en twee kinderen achter. DOOHGESCHOTEN. Dinsdagnacht heeft in de woninggroep Hopel, gemeente Kerkrade, M. S., een Duit- sche deserteur, na een korten woordenstryd zijn 40-jarigen kostbaas D. Pribizic, geboren in Stiermarken, met een revolver van 3 M. afstand in het hoofd geschoten. De dood trad onmiddellijk in. Ook heeft S. op de vrouw van het slacht offer geschoten. De kogel drong door beide borsten en kwam terecht in den linker-boven- arm. De vrouw is in het ziekenhuis opge- nomen. De dader is voortvluchtig. Hy en zyn kost baas hadden den geheelen avond samen ge- dronken. AANHOUDING VAN EEN DUITSCHER. Te Nymegen hebben Dinsdagnacht half drie twee agenten van politie op den Voerweg een Duitscher aangehouden. Toen zij met hem bij het hoofd'bureau van politie waren gekomen, zette de man zyn lorgnet af, haalde opeens een revolver te voorschijn en schoot zich daar- mee dood. Hij was naar schatting 30 jaar oud en had geen identiteitsibewijs by zich. Maandagavond half tien reed de 37-jarige ongehuwde motorfietsr'jder T. van Aken, van de Hoogstraat te Vlaardingen, ter hoogte van de Matex op den Parallelweg aldaar. Hy slipte daar in het mulle zand en is tegen een boom gereden. Met ingedrukte borstkas is de man naar het ziekenhuis te Vlaardingen ver- voerd, waar hy spoedig na aankomst is over laden. ZWAAR ONWEER BOVEN BERLIJN. Zondagnamiddag heeft een buitengewoon hevig onweer boven Berlijn en omgeving ge- woed. De brandweer moest ongeveer 100 nalen uitrukken voor hulpverleening bij on- lergeloopen huizen. Op het Adolf Scheidt- "tlein te Templehof is tengevolge van bliksem- inslag een ernstige brand ontstaan in een dakkoepel. EEN CYCLOON IN FRANKRIJK. In de streeik van Le Bugue tot Les Esyslies heeft een cycloon gewoed, waardoor in het geheele gebied boomen werden ontworteld en het gewas werd vemield. Tusschen Campag- ne en Le Bugue is geen blad meer aan. de boomen, staat geen wijnstok meer overeind en is de geheele oogst verwoest. De straten van Le Bugue zijn onibegaanbaar door het opge- boopte slyk. Meer dan 7000 gezinnen zyn door de ramp geru'ineerd. SAMENGEPERSTE LUCHT. Vrijdag heeft een 18-jarige leerling-bank- werker op de bovengrondsche werken van de Staatsmijn Maurits spelenderwijze den mood van een slang, waaruit samengeperste lucht stroomde, gericht op het zitvlak van een mede-arbeider. Door een plotselinge beweging kwam deze in aanraaing met den mond van de luchtslang, waardoor samengeperste lucht in zijn darmkanaal drong. Zaterdagmorgen is de getroffene tengevolge van perforatie van den dikken darm en daarop gevolgde buikvliesonitsteking overleden. Tegen den dader is proces-verbaal opgemaakt. VALSCHE MUNTERS. Dinsdagnacht omstreeks 3 uur, zag, naar de N. R. Crt. meldt, een surveilleerende agent van politie in een pand aan de Willemstraat te Rotterdam licht branden en hij hoorde, dat daar een paar mannen blijkbaar aan het werk waren. Hij stelde zich verdekt op en luister- de aandachtig. Weldra merkte hy dat de man nen aan het vijlen waren en dit, gecombineerd met een paar opmerkingen, welke hy hoorde maken, deed hem vermoeden, dat hier val sche munters aan het werk waren. Hy waar- schuwde een inspecteur van politie, die weldra met enkele agenten ter assistentie kwam. Toen men het huis binnendrong was het licht uit en men trof by onderzoek 3 mannen in bed aan. De mannen deden alsof zy zwaar sliepen, maar alien waren geheel gekleed en hadden hun schoenen aan. Het bleken drie broers te zyn, n.l. de 31- jarige C. in 't H., de 29jarige J. in 't H. en de 21jarige G. in 't H. Zy beweerden van plan te zyn uit visschen te gaan en daarom ge kleed te bed te liggen. Intusschen zijn J. en G. op 20 Maart al eens aangehouden als ver- dacht van valsche munterfl en zit een vierde broer nog deswege in voorarrest. Men zal zich herinneren, dat eenigen tyd geleden een belooning is toegekend aan een schooljongen, aan wiens oplettendheid het te danken is, dat 3 mannen konden worden ge- arresteerd, als verdacht van valsche munte- ry. Zy hadden op Katendrecht kinderen bood- schappen laten doen en hun daarvoor valsche guldens ter betaling mee gegeven. Een van deze kinderen heeft later de mannen aange wezen, toen zij een van zijn kameraadjes op een boodschap uitstuurden en dit leidde tot de arrestatie van de 3 mannen. Dit waren de genoemde J. en G. in 't H., benevens nog een andere broer. J. en G. zijn later wegens ge- brek aan bewijs weer vrij gelaten. Deze antecedenten waren natuurlijk vol doende aanleiding voor de politie om aan het verhaal van de voorgenomen vischpartij geen acht te slaan en een grondig onderzoek in het huis in te stellen. In de keuken vond men een volledige inrichting om valsch geld te maken, benevens veel ingredienten. Onder een ma- tras vond men een matrys en een »an>»i na. gemaakte guldens, welke nog niet geheel ge- reed waren en in den zak van een kinder- manteltje trof men een aantal valsche gul dens aan. De 3 mannen toonden zich zeer verbaasd over deze vondst. Twee van hen beweerden van niets te weten. Zy woonden niet in dit huis en zij wisten niet, dat hun broer zich ophield met het maken van valsch geld. De broer, die in het huis woont, beweerde daar- entegen vast geslapen te hebben en daardoor niet geweten te hebben dat zijn broers valscih geld maakten, terwijl hy sliep. De drie mannen zijn opgesloten. De valsche guldens zijn heel goed nage- maakt. Het materiaal lood is veel zach- ter dan van de echte guldens en de klank is niet goed. De in beslag genomen guldens dra- gen het jaartal 1931. Er zijn er enkele van in omloop. Het onderzoek wordt voortgezet. NOORD-SPANJE ZWAAR GETEISTERD. Te Tolosa in Noord-Spanje heeft een hevi ge storm gewoed, die vergezeld ging van een gedeeltelijke zonsverduistering. Om halfvier 's middags was het zoo donker, dat in de stad de liehten moesten worden opgestoken. Er is zeer veel hagel gevallen. Sommige steenen hadden een gewicht van 60, 70 en zelfs wel van 86 gram. Aan den landbouw is ernstige schade toegebracht. Uit Santander wordt gemeld, dat in het dal van Toranzo de te velde staande gewassen als verloren zijn te beschouwen, terwijl het opge- zweepte water dreigt de tallooze in het dal gelegen boerderijen te verwoesten. De bevolking is uit de huizen gevlucht en bevindt zich als verbijsterd langs de wegen. Uit Santander is de vrywillige brandweer ter hulpverleening naar de geteisterde streek ver- trokken. Geweldige rotsblokken versperren de wegen. De bewoners vertellen, dat tenge volge van den hevigen regen deze rotsblokken uit de bergen naar beneden zyn gekomen. Gelukkig zyn er geen menschenlevens te be treuren. Een vrouw en haar beide dochters konden nog juist bytijds uit haar vlak bij de bergen gelegen huis vluchten. Eenige oogen- blikken later werd de woning door eenige ge weldige rotsblokken totaal verwoest. De overstroomingen hebben den oogst ge heel vemield. De rivier Pas is buiten haar oevers getre- den en de mannen moesten tot aan de borst door het water waden teneinde him vrouwen en kinderen te redden. De aangerichte schade is niet te schatten. OLIFANTENPLAAG. De Deli Crt. meldt dat de omgeving van Pangkalan Brandan thans wordt geteisterd door een aantal olifanten, welke o.m. de on- derleggers van de pijpleiding van de B. P. M. als voetballen gebruiken. Er zijn patrouilles op afgezonden met vuur- werkbommen, maar de dieren zijn hardnek- kig; zy vluchten wel, maar komen weer terug. Op Boekit Mas hebben zy 200 geselec- teerde rubberboompjes uitgetrokken. Volgens het Boschwezen zyn vier exempla- ren, maar de datoek van Besitang rappor- teerde een troep van veertig olifanten. Toch is te hopen dat er niet op de dieren moet worden geschoten, aangezien dit wel- licht de laatste olifanten van de Oostkust zijn. Voor Inlanders bestaat te dien aanzien een verbodsbepaling vanwege het Zelfbestuur, maar Europeanen zyn niet strafbaar wanneer zy olifanten schieten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 3