Bij Examens en Openbaar Optreden Doorzitten PUKOL HEVEA-FIETSBANDEN f/ch t/oop end- //zersferA LANDBOTJWBERICHTEN. TER NEUZEN, 8 Juli 1931. DE CALAMITEUZE EN ACHTERWAARTS GELEGEN PODDERS. Ingez.. Med.) blijft men kalm en helder doer het gebruik van MJjnhardt's Zenuwtabletten. Ulazen buisje 75 ct. (Ingez. Med.) desseo fcarrt tier oawoorwaardelijikheid be- schonwt Frankrijk begrjjpelijkerwijze als iets minder omaantastbaar dan dien der Duitsche betalingen. Men schijnt er voorloopig het ■volgende op te hebben gevonden, Frankrijk boeft niet in eens die waarborgsom te storten maar moet zjjn medereehthebbenden hun portie eerst uitbetalen naarmate Duitsch- land's prestaties te kort schieten. De borg blijft bestaan, maar Frankrijk wordt bevrijd van. tie noodzakelijkheid een groot bedrag bijeen te brengen voor een onderpand. In- tusschen schijnt Frankrijk op dit punt nog maeer verlangens te hebben, die in Engeland geduchl wantrouwen wekken. De Daily Express heeft het reeds een troost genoemd, da.t Parjjs te maken heeft met een zoo on- wrikbaar verdediger der Engelsche ibelangen ai.i Snowden. Wanneer de Daily Express den heme! dankt voor een labourminister, moet zjj wel zeer bezorgd zijn. Gelukkig is dit heele vraagstuk nog niet actueel. Voorloopiig hebben wij slechts te maken met 'n moratorium van Hoover, en niet met 'm Duitseh moratorium. Dat kan eerst over een jaar aan de beurt komen. De kan- ssen, dat het er komt, zijn echter niet gering, bu Hoover het ijs ervoor heeft gebroken. Het derde puint, dat tot het laatst moei- lijkheden bereidde bij de besprekingen te Parijs was de kwestie der leveranties in natura. Ook daarop hebben wij reeds ge- wezen in onze eerste bespreking van het voorstel van Hoover. Het was ommiddellijk duidelijk, dat een staken van de leveranties onfcwricbtend moest werken op een stuk intemationaal oeconomisch en technisch leven, dat geheel op de leveranties is inge richt. Het staken van die leveranties moest ibovendien de werklooaheid in Duitschland niet onbelangrijk verergeren. Duitschland en zijn schuldeischers hebben dus voorloopig ■beiden belang bij het voortzetten der leveran ties. Wie zal ze nu echter betalen? Hoover eischte: Duitschland betaalt niets. Frank- rjjk voelde er niet voor zelf te betalen voor dit buitenkansje der Duitsche nijverheid. Het vroeg daarbij zelfs mededoogen voor Italie, ofschcxm Italie zelf het plan van Hoover anvoorwaardelijk heeft aanvaard. Deze moeilijkheid heeft men nog niet op- gelost. De betrokkenen moeten erover praten, en zullen zeker een oplossing vinden; want de Duitsche nijverheid is machlig in het Rijk en heeft nooit bezwaar gehad, dat er staats- geld werd uitgegeven voor leveranties in indnstrieproducten, hoeizeer zjj ook mocht protesteeren tegen de overige betaiingen. Het werd tijd, dat de toepassing van het voorstel van Hoover kwam vast te staan. De paniek in Duitschland, die na de verklaring van Hoover tot bedaren was gekomen, begon weer te herleven. De aanvai op de dekkings- middeien van de Rijksbank was heropend. Opnieuw was de toestand critiek. Onze Ber- ♦jjnache correspondent heeft daar in zijn tele gram op gewezen. Er was: periculum in mora. Jjaat ons hopen, dat dit stadium nu weer woorbij is. Bij het definitief accoord over het plan- Hoover is het misschien aardig, het een en ander te vertelien over het ontstaan ervan, zooals wij het dezer dagen mochten vememen nit den mond van een der eerste betrokke nen. Men. weet dat Hoover in zeer korten tijd omsloeg van een tegenstander van ieder Amerikaansch moratorium tot zijn groot aan- bod Dit was aldus in zijn werk gegaan. De Duitsche gezant te Washington was bij item verschenen en had gezegd: Duitschland kan niet meer; er moot een moratorium komen. Kondigt Duitschland het zelf af dan is het een nieuwe financieele katastrofe voor de heele wereld en voor Duitschland de finan cieele en verdere chaos. Want een verticale duikeling van alle crediet zal er het gevolg van zjjn. Kondigt Hoover het echter af, dan asaJ de wereld plotseling weer moed vatten." Hoover had beseft, dat hem niets meer of minder dan een pistool op den borst werd gezet en had daamaar gehandeld ADMINISTRATIS EN CONTROLS DER GEMEENTE-FINAN CleN. Bij het gisteren te 's Gravenhage gehou den examen voor administratie en controle der gemeente-financien, is geslaagd de heer J. L. Dregmans, hoofdeommies ter secretarie albier. EXAMEN VOOR CHEMIST. Na een tweedaagsch examen is door het Polytechnisch Instituut te Antwerpen het diploma van chemist met groote onderschei- ding toegekend aan onzen voormaligen stad- genoot, den heer C. J. van der Peijl Pz. BEZOEK AAN DE JAARBEURS TE BRESKENS. De Z.V.T.M. heeft wel succes gehad met de ingelegde extra-treinen naar Breskens en terug. Ruim drie honderd personen maakten er gebruik van, om Breskens en de Jaarbeurs te bezoeken. Wij herinneren er hierbij even aan, dat volgens de advertentie aanstaanden Donder- dag en Zondag deze treinen vanuit Axel weer rijden en Zondag de avondtrein nogmaals naar Uzendijke is ingelegd. Voor Donder- dag hebben zich reeds meer dan 200 reizigers opgegeven. In het algemeen kan het bezoek aan de jaarbeurs druk genoemd worden. Zondag werd al spoedig de 2000ste bezoeker aange- teekend en nog denzelfden dag werd de 3000ste genoteerd. R.H.B.S. TE OOSTBURG. Geslaagd voor het eind-examen te Oost burg der R.H.B.S. (5jarig) voor de afdeeling A, de dames H. Beun en M. van Damme te Sluis en D. Goetheer te Oostburg en de hee- ren W. Dhondt te Eede, Jac. Leenhouts te Zuidzande en Joh. van de Sande te Oostburg. Geexamineerd 6 candidaten. EXAMEN SCHIPPER VOOR DE BINNENVAART. Te Vlissingen heeft door 't Onderwijsfonds voor de Scheepvaart, een speciaal examen woor schipper bij de binnenvaart plaats ge had, voor de kapiteins en stuurlieden van den Provincialen Stoombootdienst in Zeeland. In den afgeloopen winter heeft daarvoor te Vlissingen het Onderwijsfonds een specialen cursus georganiseerd. Het praktijk-diploma voor schipper bij de binnenvaart voor geheel Nederland werd toe gekend aan de heeren J. Durinck en D. Durinck beiden te Graauw, A. J. van Houten te Breskens, L. van der Meer te Ter Neuzen, J. Notebaart te Breskens, P. J. den Outer te Hoofdplaat, C. van Poelje te Breskens, A. Provoost te Biervliet, J. A. Riemens te Schoondijke, J. Roest te Breskens, T. A. de Smit te Hoofdplaat, J. Verdoorn te Zierikzee en P. de Visser te Hoofdplaat. VEREENIGING TOT CHR. VERZORGING VAN KRANKZ1NNIGEN IN ZEELAND. Men schrijft aan de Midd. Crt. Maandag j.l. hield de Vereeniging tot Christelijke verzorging van krankzinnigen in Zeeland haar 27e jaarvergadering in het kerkgebouw van de Vereeniging uitgaande stichting ,,Vrederust" te Bergen op Zoom. Aan de zeer druk bezochte vergadering de schare vulde het kerkgebouw geheel -- ging een bidstond vooraf, geleid door ds. P. N. Tonsbeek van Kamperland, die sprak naar aanleiding van Due. 11 13: „Indien dan gij, die boos zijt, weet uwen kinderen goede gave te geven, hoeveel te meer zal de hemelsche Vader den Heiligen Geest geven dengenen die Hem bidden!" De jaarvergadering stond onder leiding van den voorzitter der Vereeniging, den heer J. J. C. van Djjk. Vertegenwoordigd waren 48 afdeelingen en 27 corporaties. Uit de jaarverslagen van secretaris en pen- ningmeester teekenen wij aan, dat de Ver eeniging aan het einde van het verslagjaar telde 68 afdeelingen en 48 corporaties, bene- vens een aantal afzonderlijke leden, in totaal 4285 leden. In de stichting ,,Vrederust" werden aan het eind van het verslagjaar verpleegd 733 patienten; het verpleegpersoneel bestond uit 73 verplegers en 95 verpleegsters. In den loop van het jaar werden als hersteld ont- slagen 56 patienten, als verbeterd 26 patien ten. Ter vergadering kon worden medegedeeld, dat bij Kon. Besluit van 31 Maart 1931 is goedgekeurd dat 4 paviljoens worden bestemd tot „open afdeeling", waarin patienten zon- der rechterlijke machtiging kunnen worden opgenomen. In verband daarmede zal de naam der Stichting voortaan luiden: ,,In- richting voor zenuw- en zielszieken ,,Vrede- rust". Het in aanbouw zijnde centraal admini- stratiegebouw nadert zjjn voltooiing. De exploitatie der stichting leverde het gunstige resultaat op, dat een winstcijfer van f 16762 werd verkregen. Op gebouwen, inventaris en machines kon 120.529 worden afgeschreven, waama de bezittingen op de balans voorkomen tot een bedrag van 1.426.193, waar tegenover de schulden staan tot een bedrag van 1.166.957. Reserves zijn gevormd tot een bedrag van 259.236, ten- einde daaruit o.m. te kunnen betalen kosten van verbetering van wegen, van de inwendige inrichting der paviljoens, enz. Aan contributien, collecten en giften werd een bedrag van f 5771 ontvangen. Ter vervulling van de vacatures in het Bestuur, ontstaan door periodieke aftreding van de heeren J. J. C. van Dijk, C. P. Voge- laar, L. W. B. A. Mulder en W. den Boer, zoomede door het bedanken van den heer J. J. de Jager, werden herkozen de heeren J. J. C. van Dijk en L. W. B. A. Mulder (die herkiesbaar waren) en gekozen de heeren: mr. P. A. Schwartz van Krabbendjjke, J. Padmos van Duivendijke en J. Hommes van Nieuwdorp. Na het huishoudelijk gedeelte der verga dering sprak prof. dr. J. Waterink van Am sterdam over: „Opvoeding en geestelijke on- evenwichtigheid"met onverdeelde aandacht en belangstelling werd deze boeiende rede, waarin gewezen werd op de groote beteeke- nis van de opvoeding voor het geestelijk even- wicht en de fouten in de opvoeding die tot onevenwichtigheid kunnen leiden, aange- hoord. In harde tijden moet men leeren Geen nutteloos geld te verteeren. B.v. op je schoone kleeren Kan je dat seffens reeds probeeren! Koop in de Zwarte Mijne Heeren! Waar men U fijmtjes zal stoffeeren, Zonder Uw geldtasch te geneeren! Kostuums, demi-saisons, gabardine. Laat- ste nouveaut6's! DE ZWARTE LIEVE VROUYV, Zuivelbrug (juist aan de brug, Gr. Kanon), Gent. (Ingez. Med.) HET GERESTAUREERDE RAADHUIS TE BRESKENS. Zooals reeds gemeld, werd j.l. Donderdag te Breskens officieel opnieuw in gebruik ge- nomen het verbouwde raadhuis. Bij een vluch- tig kijkje kon den wij waamemen dat geirjk- vloers de lokalen voor de administratie zeer keurig en practisch zijn ingericht. Het is vooral van bijzondere beteekenis, dat er een kluis is ingericht voor de meest waardevolle registers, o.m. die van den Burgerlijken Stand. De her-openinig had plaats in de raadzaal in tegenwoordigheid van den gemeenteraad en een aantal genoodigden, waaronder de Oommissaris der Koningin, burgemeesters enz. De hurgemeester, de heer Van Zuijen, hield daarbij de volgende toespraak: Mijnlieer de Commissaris. Dames en Heeren. 't Was te voorzien, dat het oogenblik zou aanbreken, waarop het huis onzer gemeente te klein van bestek zou zijn, om er op pas- sende wijze de vergaderingen van den Raao in te ontvangen en over behoorlijke ruimte voor den administratieven dienst te beschik- ken. Dat oogenblik werd geacht het vorige jaar aanwezig te zijn en met algemeene stemmen besloot de Raad om in den stijgen- den ruimte-nood te voorzien. Het altematief waarvoor hij zich geplaatst zag, was: nieuw bouw of verbouw. Na rijp overleg sloeg de evenaar door naar den kant van „verbouw". Volkomen verklaarbaar en mij dunkt, ook zeer te waardeeren, gezien den finantieelen toestand onzer gemeente en het zorgelijk economisch perspectief. Achteraf erken ik nog eens gaarne, dat de beperking door den Raad zichzelven tegenover zijn verder strek- kende wenschen opgelegd, wijsheid is ge- weest. De snelle toeneming van onze bevolking, die overeenkomstig de wet, uitbreiding van het aantal raadsleden met een viertal noodig maakte, is een der beide oorzaken, die tot vergrooting verplichtte. De nieuwe raad vein elf had in de oude raadszaal geen plaats kunnen vinden. Deze nieuwe daarentegen zal naar menschelijke berekening, nog voor vele jaren voldoende zijn. De tweede oorzaak is te vinden in de voortdurend toenemende administratie, die ten slotte bij gebnek aan zelfs de geringste verdere accomodatie niet meer op behoorlijke wijze kon worden gevoerd en geborgen. Ik verheug mij dan ook zeer dat deze ver- bouwing beteekent verbetering, en zelfs een zeer groote verbetering. Natuurlijk echter heeft ook deze verbou- wing, hoe sober ook opgezet, een belangrijk offer uit de gemeentekas gekost, doch daar- aan viel niet te ontkomen. Verblijdend is het hierbij te mogen vermel- den, dat (Sen onzer inwoners, de heer I. van Melle, die reeds in meerdere gevallen toonde dat zijn hart warm klopt voor zgn geboorte- plaats, geheel eigener beweging en spontaan voor de versiering van de raadszaal een schilderij aanbood, terwijl ook de N.V. Van Melle's Conf. Works zich niet onbetuigd liet; door de aanbieding van de sierlijke verlich- tingsapparaat voor de raadzaal. In deze plechtige bijeenkomst in de nieuwe Raadszaal maak ik van de gelegenheid gaarne gebruik om in het openbaar voor beide ge- schenken namens den Raad mijn hartgrondi- gen dank te betuigen. Dat ook de gemeente-ambtenaren tot de verfraaiing van ons Raadhuis hebben willen medewerken door het aanbieden van de mooie, oude kaart van Zeeuwsch-Vlaanderen, wordt zoowel door den Raad als door het College van B. en W. ten zeerste op prijs ge- steld. Ook voor dit geschenk mgn besten dank. Mijn vrouw heeft ook iets willen doen en verblijdde ons met een schilderij van Jos. Goorits. De Raad zal mij zeker wel willen toestaan dat ik ook haar dank zeg. Wat de inrichting betreft, acht ik het een belangnijike verbetering, dat een deed van het archief, met name dat betreffende den Bur gerlijken Stand, thans in een kluis wordt op- geborgen, terwijl ik er gaarne de aandacht op vestig, dat het meubilair door een meiibel- fabrikant hier ter plaatse is geleverd en wel door de firma Du Fosse en Jacobs. Ik meen aan onzen gemeente-architeet, den heer Omie, de hulde niet te mogen ont- houden, dat hij heeft gewoekerd met de be- schikbaar beperkte middelen en op degelrjke wijze zijn arbeid heeft verricht. Ook den aannemer komt een woord van dank toe, omdat hij hoewel wel wat laat, toch voor den dag van de opening van de Jaar beurs is gereed gekomen. Het doet mij uiteraard groot genoegen, dat ik U, mijnheer de Commissaris ook bier weer mag aantreffen en dat gij getuige hebt willen zijn van het weder in gebruik nemen van ons verbouwd raadhuis. Ook U, geachte ambtgenooten uit de om- geving, bestuursleden van de Vereeniging van Burgemeesters, Secretarissen en Ontvangers, zeg ik hartelijk dank voor Uwe aanwezigheid die door den gemeenteraad evenals door mij, op hoogen prijs wordt gesteld. F.n ten slotte alle andere aanwezigen, echt- genooten van de Raadsleden, Rijks-, Provin- cie- en GemeenteHambtenaren, vertegenwoor- digers van Waterschappen of andere lichamen of corporaties, waarmede de gemeente meer of minder vaak heeft te overleggen en te onderhandelen, ook uwe tegenwoordigheid verheugt ons ten zeerste. Eveneens de koningin der aarde, de pers, wier tegenwoordigheid alhier hoogelijk wordt gewaardeerd. Ik spreek de innige hoop en het vertrouwen uit, dat gij heeren Raadsleden, in deze meer passende omgeving met wijsheid en recht- vaardigheid Uwe besluiten zult nemen en dat de heeren ambtenaren, gelijk tot dusver, met. nauwgezetheid hun arbeid zullen verricbten; dit alles tot heil van ons geliefd Breskens. Ik verklaar hiermede ons vemieuwd ge- meentehuis ingewijd en in gebruik genomen. De Commissaris der Koningin wenschte het gemeente bestuur en de bevolking met het tot stand komen der restauratie van het ge- meentehuis, en sprak den wensch uit, dat hier steeds besluiten zullen worden genomen, welke strekken tot heil van de gemeente en hare bevolking. De heer Dockefeer, lid der Tweede Kamer, bracht hulde aan de ingerichte tentoonstelling en hare organisatoren. Vervolgens sprak de burgemeester van Groede, de heer Wagtho, die Breskens ge- lukwenschte met het verkrijgen van dit raad huis, al is het ook, dat dit een gevolg is van de annexatie van een deel van Groede. Hij hoopt, dat de bloed van Breskens ook zijn ge meente voordeel zal brengen, als het wordt een afnemer van hetgeen Groede teelt. De heer J. M. Oggel sprak, als wethouder van Axel, mede namens zijn oollega Neeteson uit Sas van Gent, de beste wenschen uit voor den bloei van Breskens, de gemeente met het geen heden bereikt werd gelukwenschende. Ds. Keers uit Breskens, uitte de hoop van een nieuwen bloei voor de gemeente. De cultuur kan alleen bestaan, indien z;j is ge- grond op een geestelijk fimdament. In dit verband hoopte hrj op een steeds hechter worden van den band tusschen het gemeente- bestuur en de kerk. Ten slotte sprak de heer De Smit, burge meester van Knocke zijn beste wenschen uit voor den bloei van Breskens, waarin hij de beste vooruitzicbten ziet: Breskens als bad- plaats. Hij wees in dat verband op den voor- uitgang van Knocke, voor 40 jaar nog een onaanzienlijk visschersdorp, thans de tweede badplaats van de Belgische kust. Hij hoopte nag te beleven een onafgebroken reeks van badleven van Le Zoute tot Breskens, verbon- den met een fraaien boulevard. Men schrijft ons: „Bij het bijzonder reglement, door de Sta- ten der Provincie in 1905 vast-rested voor ,,het bestuur en beheer der Waterkeering van „den Calamiteuzen polder Borssele, zijn aan- gewezen de achtergelegen polders en water- ,,schappen, welke heeten -te worden beschermd „door den binnendijk, onmiddellijik grenzende „aan den zooevengenoemden Calamiteuzen polder". Overgezet zijnde, beteekent die bepaling, dat deze met name genoemde polders en waterschappen met den calamiteuzen polder Borssele tot <56n waterschap zijn vereeniigd voor het besturen, beheeren en bekostigen van de zeewering en oeververdediging van dit lichaam, met als gevolg daarvan, dat inge- val in eenig dienstjaar de fondsen niet toe- reikend zijn om de werken te bekostigen, de achteriiggende, de zoogenaamde bescherm- de polders, enz. zullen hebben te storten de ibijdragen, welke bij de wet van 19 Juii 1870 zijn geregeld. Nu wil het geval, dat sedert de totstand- koming van de bovengemelde samenvoeging in 1905, geen kostbare werken uitgevoerd moesten worden, en de gewone inkomsten meer dan voldoende waren voor de uitgaven van allerlei aard en er zelfs tot het jaar 1928 een reservekaS kon gekweekt worden van ongeveer 400.000 zegge vier ton. Vanaf de oprichting van het waterschap, zooals dit in art. 1 van het bijzonder reglement is om- schreven, werden door de achtergelegen pol ders enz. geen geldelijk-n adeelige gevolgen ondervonden. Dit zou echter, na 1928, anders worden, want vanaf dat jaar zijn zeer kost bare werken voor oeververdediging uitge voerd moeten worden en hebben eenige wer ken aan de zeewerende diijiken, zulke groote offers geeischt, dat de geheel e reserve-kas is verbruikt, terwijl nog eenige belangrijke wer ken voor de nabije toekomst, op het werk- programma staan. Het gevaar voor de achteriiggende bij- dragende polders en waterschappen, dreigt alzoo in geen geringe mate, om in de eerst- komende jaren, in de kas van de waterkeering Borssele, hunne hijdragen te moeten storten, omdat de gewone inkomsten onvoldoende zul len blijken om de kosten van de buitenge- weme werken te dekken. En dat gevaar voor deze achteriiggende lichamen wordt niet min- wordt aangenomen het voorstel van Gedepu- teerde Staten, tot wijziging van het regle ment voor de calamiteuze polders en water schappen in Zeeland, waardoor aan het Ge- deputeerd college de vrijheid gegeven wordt, in verband met de minder gunstige tijdsom- standigheden, de geschatte pachtwaarde der gronden in de calamiteuze polders, met 25 procent te verminderen, of een tussehentijd- sche schatting der gronden te .bevelen, waar- van het noodwendig gevolg is, dat de inkom sten der waterkeeringen verminderen en de kans voor de bijdragende polders, om hun aandeel in de kosten der werken te moeten storten, toeneemt. Deze aangelegenheid heeft een punt van ernstige bespreking uitgemaakt in de be- stuursvergaderingen van de meergemelde bijr dragende polders en waterschappen, en niet weinig werd daarbij naar voren gebracht de meening, dat het als een vrij groote onbil- lijkheid moet worden beschouwd, dat een der- gelrjke regeling voor calamiteuze polders be- staat en tot het mede helpen bekostigen van werken kunnen verplicht worden, de aan- grenzende polders. Deze onbillijkheid komt des te sterker uit, als met de werken voor zeewering en oeververdediging en bovendien bezwaard met uitgaven voor af- en uitwate- ring, aanleg en onderhoud van wegen, en die toch ook wel geacht kunnen worden achter gelegen polders en waterschappen te be- schermen, een dusdanige regeling niet be- staat. De zooevengemelde besturen hebben zich dientengevolge gemeenschappelijk gewend tot Gedeputeerde Staten, met het verzoek te bevorderen, dat het bijzondere reglement voor den calamiteuzen polder Borssele en de in dat reglement bedoelde kaart worden gewijzigd, in dier voege, dat deze polder worde een op zich zelf staand lichaam en worde gelijk gesteld met de vrije polders en waterschappen in Zeeland, belast met het besturen, beheeren en bekostigen van zee wering en oeververdediging, doch die geen recht kunnen doen gelden op ibijdragen van achtergelegen polders of waterschappen. Het wordt geenszins onmogelrjk geacht, dat lichamen, die in dezelfde omstandigheden verkeeren als de zoogenaamde, door den cala miteuzen polder Borssele beschermde polders, deze gelegenheid zullen benutten om bij het gewestelijk bestuur eveneens op verandering van voor hunne polders bestaande onblllijke bepalingen aan te dringen. DE WIERINGERMEERPOLDER, Plaatsing van bedrijfsleiders of bedrijfsboeren. In verband met het overleg, dat de voor- loopige Wieringermeer-directie te Alkmaar heeft gehad met de door de centrale land- bouworganisaties ingestelde contactcommis- j sie, deelt deze directie mee, dat bij de leiding van de cultuurwerkzaamheden omstreeks 40 bedrijfsleiders of bedrijfsboeren geplaatst kunnen worden. Deze bedrijfsleiders dienen j flinke personen te zijn met een degelijke ken- nis van den landbouw, zoowel in theoretisch als in practisch opzicht, hetgeen vooral tot uiting dient te zjjn gekomen door het met succes voeren van de leiding van een groot bedrijf. Het ligt in de bedoeling aan de bedrjjfs- boeren, een kortere of langere practische orientatie in den polder, de leiding op te dra- gen van de exploitatie van 400 h 500 H.A. bij Wielrijden en een door de Zon verbrande H-uid, Schrijnen en Smet- ten, verzacht en geneest men met Doos 30, 60, Tube 80 ct. (Ingez. Med.) Als regel zal niemand de leiding van een bedrijf worden toevertrouwd, vooraleer h) voldoende georienteerd is in den polder en na eenigen tijd van praktijk te hebben doorge- bracht bij het bestaande bedrijf. Aangezien hooge eischen zullen worden ge steld aan de bekwaamheid enz. van de aan te stellen bedrijfsboeren, wordt in overweging gegeven, niet alleen te solliciteeren naar een plaats als bedrijfsboer, maar zich op te geven voor assistent bjj de bedrijfsboeren. De aanmelding van de gegadigden moet ge- schieden bij de voorloopige directie van den Wieringermeerpolder te Alkmaar. Verhuizing van arbeiders den Wieringermeerpolder. De directeur van den rijksdienst voor werlt- loosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling heeft aan de organen van arbeidsbemiddeling geschreven: Reeds eenige malen zrjn bij mijn dienst aan- vragen ingekomen voor een bijdrage ter tege- moetkoming- in de kosten van verhuizing van arbeiders, die door tusschenkomst van de or ganen der openbare arbeidsbemiddeling in den Wieringermeerpolder zjjn geplaatst en die er in zjjn geslaagd in de omgeving van dien pol der een woning te huren. Hoewel het huidige werk in den Wieringermeerpolder van tjjde- lijken aard is, en de in den polder werkzaam zijnde arbeiders over het algemeen na afloop van dit werk weer naar him woonplaats zul len moeten terugkeeren, acht ik het, gezien de werkgelegenheid, welke de polder vermoe- deljjk ook op den duur zal bieden, niet uitge- sloten, dat de blijvende vestiging van een klein aantal arbeiders van elders in de om geving van den polder geen bezwaar zal ont- moeten. Het is echter zeer gewenscht, mo- veel doenljjk te voorkomen, dat door deze vestiging minder gewenschte woontoestandea ontstaan of bestendigd bljjven. Daarom kan van rjjkswege alleen dan in de kosten van verhuizing worden brjgedragen, indien vast- staat, dat de te betrekken woningen aan re- delijke eischen van bewoonbaarheid voldoen. Daarom acht ik het noodig, dat steeds ten bewijze daarvan door den arbeider een door of namens den burgemeester van de nieuwe woongemeente afgegeven verklaring, waaruit bljjkt, dat dit laatste inderdaad het geval is, wordt overgelegd. Dit stuk moet dan bjj de aanvrage am rijksbijdrage overgelegd worden. ZAAMSLAG. Mej. J. G. Varel te Vlissingen is tegen 1 September a.s. benoemd tot onderwjjzeros aan de Chr. school alhier. Bjj het onweder dat zich Dinsdagna- middag boven onze gemeente ontlaste, sloeg de bliksem een 3-tal draden van het llcht- net stuk binnen de kom, terwjjl in de buurt- schap de Val, de bliksem in het houwland sloeg van den landbouwer J. Dieleman, en juist naast een groep arbeiders, waarvan sr een van tegen den grond viel en een andere zich maar amper kon staande houden. Bei den bekwamen geen letsel. SLUIS. Voor het overgangsexamen van water- bouwkundig ambtenaar te Goes slaagde o.a. de heer H. F. Bogaari: te Sluis. Vrjjdagmiddag bekwam zekere V. In de bierbrouwerjj van De B., alhier, zoodanige brandwonden, dat opneming in het Gasthuis noodzakeljjk was. AXEL. In de Maandag gehouden vergadering van den Oud-Eglantierpolder werd de rekening over het jaar 1930—1931 goedgekeurd met een totaal aan ontvangsten van f 751,51 en aan uitgaven van 683,64, batig slot 67,87. De begrooting 19311932 werd vastgesteld met een eindbedrag in ontvang en uitgaaf van 666,55, waaronder een post voor on- voorziene uitgaven van 21,59. Het djjkge- schot bleef op f 8 per H.A. In deze vergadering werden tevens de hee ren Jac. Dekker en Jac. de Zeeuw, resp. als djjkgraaf en plaatsvervangend drjkgraaf her- benoemd. DE VERKOOPPRIJZEN VAN DB KALIZOUTEN IN NEDERLAND. Namens de drie centrale landbouworg&ni- saties wordt het volgende meegedeeld: Onlangs hebben de Christelijke Boeren- en Tuindersbond in Nederland, de Katholieke Nederland-sche Boeren- en Tuindersbond en het Koninklijk Nederlandsch Landbouw- cultuurland, totdat deze in gebruik gesteld ^ali^dicaat^te ^'eriijb,1 de Soci6t6 worden voor den gewonen gebruiker De di- ^^e^/eT Mu'bouse wairbjj zjj uiting rectie stelt zich voor, dat de leeftjjd dezer be- teTursbening over het felt, ijfsboeren moet liggen by de 30 a 40 jaar. s-— de verkoopprjjzen Naast deze bedrijfsboeren zijn noodig om- J dat by de vasisie g 11W. spizoen nasiro von londhnnwera dip dpzp hpdrrifslei- van de kalizouten blijkbaar geenszins rekening is gehouden met de uiterst moeilijke omstandigheden, waarin de Nederlandsche land- en tuinbouw ver- keert en met het oog op de hierdoor ontstane ders assisteeren in de leiding en mede prac tisch aan den cultuurarbeid mede doen. Zjj dienen een leeftjjd te hebben van omstreeks 25 a 30 jaar. Aan de eerste categorie zou een vergoeding gegeven kunnen worden van plus minus 40 per week en aan de tweede categorie van plus minus /30 per week. De betrokken per sonen kunnen tijdelijk met hun gezinnen on- derdak vinden in eenvoudige bij hun werk gelegen woningen, die later ingeruimd dienen te worden voor de landarbeiders. Aan de centrale landbouworganisaties is nu verzocht aan de voorloopige Wieringermeer- directie bjj de keuze van deze personen haar bemiddeling te verleenen. Hierdoor zal wor den bereikt, dat aan een groote groep land- bouwers de gelegenheid wordt geopend, van nabij met den Wieringermeerpolder kennis te maken, zoodat bet gemakkelijker is, om te zijner tijd het besluit te nemen al of niet van de gelegenheid gebruik te maken, zich in het Wieringermeerpolder te vestigen. De personen zullen geleid elijk aan noodig zijn, al naar de uitbreiding van de werkzaam- heden, zoodat ook de afroep geleideljjk zal plaats hebben. algemeene ontevredenheid aandrongen op her- ziening van de vastgestelde verkoopprjjzen. De kaliproducenten te Berljjn en Mulhouse hebben dit telegram ter behandeling doorge- zonden aan hun vertegenwoordigster voor Nederland, de N.V. Vereenigde Kali Maat- schappij te Amsterdam. De vergadering* van de dagelijksche bestu- i ren der drie centrale landbouworganisaties hield nu Vrijdag een bespreking met de di rectie der N.V. Vereenigde Kalimaatschappy. Deze bespreking heeft echter geen enkel re sultaat opgeleverd; met name kan bovenge- noemde directie namens de producenten te Berljjn en Mulhouse niet de minste toezegging doen, dat de kaliprijzen alsnog zouden worden herzien in verband met de crisis, die den Ne- derlandschen land- en tuinbouw teistert. De vergadering van de dagelijksche bestu- 1 ren der drie centrale landbouworganisaties besloot desniettemin de pogingen om verla- ging van de kaliprijzen te verkrijgen onrer- zwakt voort te zetten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 2