ALGEMEEN NIEUWS- F.N AQVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Millionair tegen wit en dank ALLES ASPIRIN No. 8704 WOENSDAG 8 JULI 1931 71 e Jaargang BINNENLAN0. riOlLlKTOl, »oo, AUTOS MOTORS NIJVERHEID BUITENLAND. Te lang in wafer eenig op de werefci Dames Nieuwe Modecorsets ABONNRMENTSPBIJ8: Bum en Ter Neuzen 11,40 per 3 maanden Bulten Ter Neuzen fr. per poet 1,80 per 3 maanden Btj voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgle en Amerika f 2,25, overige Ian den f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abormementen voor het buitenland alleen bf vooruitbetaiing. tJMgeefster: Firms P. J. VAN DE SANDE. GIRO 88150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTI6N: Van 1 tot 4 regela f 0,80 Voor elken regel meer 0,20'. Grootere letters en cliches worden aaar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien by regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrtjgbaar Is. Inzending van advertentien Uefst dag voor de nltgave, DIT BLAH VERSCHIJNT IEDEREN MA AND AG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVONB. jkamskja. mi.,wrwm*»wiKrt?i}tww&» HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER MHTJZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente-secretarie ter inzage ligt een door hen aam heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland gericht verzoek met bijlagen om ver- gnmning tot het oprichten en inwerking bren gen van een rioolgemaal aam de Roeiersgang bo. 3 te Ter Neuzen op bet perceel kadastraal bekesnd gemeente Ter Neuzen, Sectie L no. 1038. Op Dinsdag 21 Juli an. des namiddags drie mtr zal in het gemeentehuis gelegenheid be- ataan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. die bezwaren hebben, kuinnen geduren- de drie dagen voor het bovengemelde tijd- «tip, ter Secretarie der gemeente kennis oemea van de ter zake ingekomen schrift- wren. De ajandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij die niet avereenkamstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor bet ge- ■neentebestuur zijn versehenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. ler Neuzen, 7 Juli 1931. Burgemeester en Wethauders van Ter Neuzen J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVLTLIJ5. Becretaris. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis inge- volge artikel 37, juncto artikel 12 der Drank- wet dat by ben Is ingekomen een verzoek om verlof voor den verkoop van alcoholvrye dranken van MARINUS VAN DER LINDE, van beroep banketbakker, wonende te Ter Neuzen, voor de beneden-achterkamer van het perceel Noordstraat no. 80. Binnen twee weken nadat deze bekend- making Is geschled, kan ieder tegen het Torleenen van dlt verlof schrifteiyk bezwaren fcidienen by burgemeester en wethouders. Ter Neuzen, den 8 Juli 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester B. I. ZONNEVULLE, Secretaris. TARIEFMUREN EN HERSTEL- BET AUN GEN. Het is schrgft men ons nog te vroeg voor het opmaken van de balans. De wereld Is door bet voorstel van Hoover nog niet van al haar kwalen verlost. Want zoolang het be- glnsel van den vrijhandel nog overal met voe- ten getreden wordt, moet men zijn verwach tingen niet te hoog spannen. En zal Amerika ook in dit opzicht voorgaan? Voor ons in BBuropa is de draagwijdte van den stap, welke president Hoover thans gedaan heeft, zoo moeilijk te beoordeelen. Men beeft in Ame rika schrijft prof. Friedrich van de Har vard Universiteit in de Frankfurter Zeitung op een conjunctuursomslag gewacht, als •on deze plotseling door een geheimzinnige hand van buitenaf in het leven geroepen kun door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 35) (Vervolg.) Mevrouw Buxton scheen eenigszins in de war te zijn en min of meer verbaasd. „Ik had juist gedacht dat u als zaken- zienschen belang zou stellen in het finan- cieel beheer van het landgoed." ,,Mijn broer en ik" legde Stephen uit, ..willen geen bezuiniging toepassen. In tegendeel. wij zijn zelfs geneigd een wei- nig verkwistend te zijn, nietwaar Georqe Henry 3 Zander twijfel", luidde het prompte antwoord. „Het zou ons zelfs onaanqe- naam zijn, als de onkosten gereduceerd werden. Mevrouw Buxton was geheel en al uit het veld geslagen. ,,U zult mij niet kwalijk nemen doch zooiets had ik totaal niet verwacht," merkte ze op. ,,U zult gauw genoeg aan ons wennen, mevrouw Buxton," verklaarde Stephen aanmoedigend. ,,Wij vragen u het is onze wensch, dat u alles zoo royaal moqe- k)k inricht U moet op geen geld kijken 7 a uetj betreft de maaltijden voor ons en de bedienden, terwijl het personeel ook 9oed betaald moet worden. Zooeven prak u van bezuinigingen. Integendeel, G en er de voorkeur aan geven de rishjsten der bedienden door te zien nen worden. Deze kenner bij uitnemendheid van Amerikaanscbe toestanden nu merkt daarbij op, dat de Amerikaansche regeering een politiek van verwachtingen voert. Van verwachtingen dan altijd voor het bedryfs- leven in Amerika, want wat er buiten Ame rika gebeurt, daarmede heeft men niet recht- streeks te maken. In 1932 staat de presi- dentsverkiezing voor de deur en men zal du3 trachten om dit jaar nog een conjunctuurs omslag te bewerkstelligen. Gelukt bet echter niet om met de scbrapping van de oorlogs- schulden het vastgeloopen raderwerk van het zakenleven wederom op gang te brengen, dan zal andermaal kunnen blijken, hoe de illusie- politiek der regeering op een desillusiepoli- tiek is uitgeloopen. Want in werkeiykheid zal men in Amerika meent prof. Friedrich niet de zegenrijke gevolgen van den stap van Hoover afmeten naar den invloed daarvan op het buitenland, maar uitsluitend naar de uitwerking ervan op het bedrijfsleven in Amerika zelf. Indien deze zienswijze juist is, dan is voor- zichtigheid dus geboden. Immers de groote hinderpalen voor een vrye opleving, te weten de alom aanwezige tariefmuren, staan nog ongerept overeind. Wij zullen voorloopig blij- ven houden een toestand van onzekerheid op de internationale geld- en goederenmarkten. Frankrijk en Amerika, de beide landen met de grootste kapitaalsurplussen, zij weigeren goederen uit het buitenland in te voeren, lou- ter uit angst voor te zware concurrence. Maar aangezien bet buitenland, ook indien de oorlogsschulden worden geschrapt, tocb zyn financieele verplichtingen uit boofde van nieuwe credieten jegens deze groote geld- scbieters moet blijven voldoen, zullen deze in goud moeten voldaan worden. Amerika zal de Duitsche Rijksbank een groot dollarcrediet geven ,de Fransche kapitaalmarkt voor de credietbeboevende naties geopend worden bet is alles goed bedacht en bedoeld, maar zal men daarmede het euvel van de hinder- lyke goudverplaatsingen uit de wereld hel- pen? Zeer zeker niet, want zoolang Amerika zyn vorderingen op het buitenland in contan- ten in plaats van in goederen blijft opeischen, zal de goudstroom naar Amerika blijven toe- vloeien. Er is slechts 6en middel om aan den chaos een eind te maken, schryft de bekende eco- noom Norman Crump in de Engelsche Finan cieele Times en dat is: de opheffing van de tariefmuren. Gelukkig ontwaakt ook in Ame rika de vrijhandelsgedachte. Men begint daar in te zien, dat men niet eenzijdig naar het buitenland kan uitvoeren. Amerika beeft in 1930 niet minder dan 500 milliard gulden aan goud ingevoerd, Frankryk niet minder dan 1 milliard, wat ten duidelijkste bewijst, dat in dien goederen geweerd worden, er ter voldoe- ning van vorderingen, geen andere keus is dan goud. Gesteld, dat ons land hetzelfde zou doen, dus zou weigeren goederen in te voeren, dan zou de Nederlandsche Bank derhalve met goud overstroomd worden want ook wij hebben een gunstige balans van vorderin gen en schulden met het buitenland met goud, dat volkomen onvruchtbaar in de kel- FOURNITURES GENERATES Borluutstraat 8, GENT. Tel. 12415. (Naby 't Stadhuis) (Ingez. Med.) en eenige verhooqingen aan te brengen. Wat zijn bijvoorbeeld de inkomsten, die u geniet, mevrouw Buxton ,,Ik ontvann twee honderd pond per jaar, terwijl ik een kamermeisje tot mijn beschikking heb en tevens een eigen zit- kamer, verklaarde de huishoudster. ..Dat is een bespottelijk laag honora rium," riep Stephen uit. .Absurd," gar George Henry te kennen. ,,Laten wij er driehonderd pond van maken,' stelde de eerste voor. ,,Ik hoop dat de andere vergoedingen niet in de- zelfde verhoudingen zijn." Mevrouw Buxton dacht even na. Heeren", bekende ze, „ik moet u eer- lijk bekennen, dat ik er niet veel van be- gri en W- - Stephen kuchte. Mevrouw Buxton," begon hij, „we zullen u in ons vertrouwen nemen. Wij zijn heel rijk." „Wij worden hoe langer hoe rijker," voegde George Henry er somber aan toe. ,,Eerst kort geleden is het tot ons door- gedrongen wat onze plicht is", ging Ste phen voort, „en zijn wij tot de conclusie gekomen, dat wij een grooter gedeelte van ons inkomen moeten vertereu. Daarom verzoeken wij u vriendelijk meer geld te willen uitgeven en dit is ook de reden, waarom wij dit buiten hebben gehuurd. Verhinder ons niet in onze pogingen door zefs bezuinigingen te willen aanbrengen. /lie, dat u waarde voor uw geld krijgt, maar geef zooveel mogelijk uit." ,,Ik ben heelemaal in de war, heeren", lerhaalde mevrouw Buxton. „Zoolang ik mij herinneren kan, heb ik steeds mijn best gedaan om overal waar ik in betrek- ders onzer Centrale Bank zou liggen, terwyi voortdurend het gevaar van inflatie zou drei- gen. Maar inflatie beteekent prijsstyging men zie het binnenlandsch prijspeil in Frank rijk, hoe dat gestegen is wat voor ons land allernoodlottigste gevolgen zou hebben, om- dat wij op de wereldmarkt moeten cuncur- reeren met landen, die veelal een lageren loomstandaard hebben dan wirj. Hier ligt inder- daad de oorsprong van bet kwaad der Ame rikaansche depressie, welke ook elders op leving tegenboudt, omdat Amerika als groot- grondstoffenconsument, een enorm gewicht in de schaal legt. Amerika's industrieele produc- tiecapaciteit is veel te gioot. Het buitenland is echter niet in de gelegenheid de Ameri kaansche industrieproducten te koopen, om dat men omgekeerd het product van eigen arbeid in Amerika niet kan plaatsen. Maar, zooals gezegd, men begint zulks in Amerika meer en meer in te zien. Het ware te bopen, dat de maatregelen, welke, Hoover thans beraamt, bet begin zouden vormen van een reeks van maatregelen op ander gebied, in de eerste plaats op dat van den vrijen handel. Van groot moreel belang zou een dergeiyk optreden van Amerika voor het in protectio- nisme half verstikte Europa stellig zyn. Nog dringender dan de militaire ontwapening is de economische ontwapening. Niet door het sluifcen van tol-unies, maar door een wydom- vattend systeem van vrijhandel. Het begint te gloren. De vrijhandelsgedachte krpgt een on- verwachte kans, want het protectionisme heeft bopeloos schipbreuk geleden. Wat men te Gen&ve met praten niet bereikt heeft, zal althans wellicht door den versehrikketijken nood geeischt worden. Hoover heeft de we reld verrast. Zal hy het nogmaals doen? ONTWERP-BEDRIJFSRADEN ORGANISATIE. Toen Zaterdagmorgen de Hooge Raad van Arbeid, die bet voor-ontwerp tot instelling der bedrijfsraden moest behandelen byeen- kwam, was de voorzitter, Mgr. Prof. Mr. Dr. Nolens, wegens ongesteldbeid afwezig. Oak de beide vice-voorzitters, de beereai Kalff en Kupers, waren absent; de eerste was uitstedig en de laatste bevindt zich in Indie. Daar bet reglement in dit bijzonder geval niet voorziet, opende Mr. T. J. Versehuur, Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, de vergadering, waarbg hij o.a. den wensch uitsprak, dat Mgr. Nolens spoedig hersteld zou mogen zyn. De Minister stelde daarop den Raad voor, dat de vergadering zou wor den gepresideerd door oud-Minister Prof. Mr. Aalberse, die, naar men weet den Hoogen Raad instelde. Deze leidde daarop de verga dering. Na uitvoerige ibesprekingen kwam de boofd- vraag in stemming, luidende: „Is een wet in den geest van bet aanbangige geraakte voor- ontwerp (tot instelling van bedrijfsraden) gewenscht?" De vraag wordt met 21 tegen 17 stemmen ontkennend beantwoord. De stemmingen in den Hoogen Raad zijn geheim, maar uit, de cijfers leidt „de Maasb." af, dat de sociaal-democratiscbe leden zich bij, de tegenstemmers hebben gevoegd. Het ontwerp, dat wel verordende bevoegdbeid geeft op loonen, maar niet op productie en distributie, kan hun misschien onvoldoende vergaand hebben geleken terwijl het voor an dere tegenstemmers weer te vergaand zal zijn geweest, zoodat de eindstemming dan eigenlijk ook onzuiver was. Zyn onze gevolgtrekkingen juist, schnijft ,,De Maasbode", dan schijnt bet ontwerp tenzij het een der groepen van tegenstem mers tegemoet komt in de Kamer evenmin kana op aanneming te maken. king was, voor zoo min mogelijk geld het beste te geven. Ik had gehoopt in uw dienst en met uw hulp nog het noodige te kunnen leeren." ..Integendeel," gaf, Stephen te kennen, „u zou ons buitengewoon verplichten, indien u zooveel mogelijk' wilde afleeren." "Ik ben er in geslaagd," kondigde mevrouw Buxton niettemin met trots aan, „de wekelijksche onkosten terug te bren gen op ongeveer vijftig pond per week." ,,Mijn beste mevrouw Buxton!" ,,Goede hemel!" Vijftig pond per week maar dat beteekent, dat iedereen honger moet lijden," protesteerde Stephen. „Een hondenleven voor alle menschen, die hier in betrekking zijn," riep George Henry uit. „We zijn geen socialisten," ging Stephen voort, ..rnaar wij wenschen, dat de bedienden het even goed hebben als wij. Wij zouden gaarne zien, mevrouw Buxton, dat er eens in de week een avondje voor het personeel georganiseerd werd een strijkje, waarbij ze kunnen dansen, of eenige populaire artiesten, die voor hen optreden. Op geld hoeft niet gelet te worden. Als het u aangenamer is, kunnen wij deze zaak ook zelf wel regel en." Mevrouw Buxton stond langzaam op. Ze was zoo verbouwereerd, dat zij zelf de boeken onder haar armen nam. Heeren,' zei ze, ,,ik hoop niet, dat u het me kwalijk zult nemen, maar ik vind uw opvattingen zoo eigenaardig, dat ik op het oogemblik niet weet, wat ik er van zegqen moet. Ik dank u wel voor uw aanbod mij meer salaris te geven, maar DE NEDERLANDSCHE FABRIKAAT- DEMONSTRATIE. Mr. J. Huges, secretaris der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amhem en omstreken, meldt ons, dat de demonstratie van Nederlandsch fabrikaat in 1932 niet kan doorgaan. Aan den Minister van Arbeid heeft Mr. Huges dienaangaande een eind-rapport uil- gebracht, waarin bij zegt, dat ook zijn tweede poging om voor 6 Juli meer bewijzen van in- stemming te krygen, ten eenenale onvoldoende resultaat heeft gehad. Weliswaar heeft een 100-tal fabrikanten individueel, uit alle mogelijke branches, laten weten, dat .principeel, op hen te rekenen valt en is nu ook van een 8-tal bedrijfsgroepen deelname te verwachten, maar zeker 35 A. 40 van de ongeveer 50 organisaties en onder hen zijn de grootsten en meest belangryken toonden geen belangstelling of staan af- wiijzend tegenover het plan. Zeer ruw ge- scbat, dus ten hoogste 20 pCt. van de deelne- ming, noodig om van behoorlijke vertegen- woordiging van het Nederlandsch Fabrikaat te kunnen spreken. Hij gelooft echter zeker, dat de gedachte om, door het samenbrengen van die fabrikan ten, die zich verongelijkt gevoelen, met den Nederlandschen oonsument, die van zijn fout moet worden overtuigd, niet meer moet wor den losgelaten. Gezien de tijdsomstandig- heden verwacht Mr. Huges stellig, dat bet denkbeeld om ,,het vooroordeel, den gemeen- schappelijken vijand, ook gemeenscbappelijk te verslaan", althans in kern binnenkort wel uit anderer initiatief en ter andere plaatse wederom zal worden opgevat. Hy hoopt, dat de regeering ook dat initia tief dan zal kunnen steunen. HET PLAN-HOOVER WORDT WERKELIJKHEID. Zyn oorsprong. Parys en Washington zijn bet nu eens. Als wij de berichten uit beide hoofdsteden schrijft de N. R. Crt. goed begrijpen, dan is bet voorloopig een overeenstemming in principe, maar nog niet over alle onderdeelen. Het verschil tusschen vandaag en gisteren zou men aldus kunnen omschryven: Gisteren stonden nog bepaalde gescbillen over details in den weg aan bet aannemen van bet voor stel van Hoover door Amerika zelf. De tech- nische bedenkingen, die de Franschen maak- ten werden te Washington nog zoo toelangrijk gevonden, dat men daar meende, bet aanbod van een moratorium voor de oorlogsschulden niet in toepassing te kunnen brengen, zoo lang men niet meer zekerheid bezat omtrent de uitlegging die Frankrijk zou geven aan het moratorium voor de uitbetalingen volgens het plan-Young, dat Hoover van de herstelgelden ontvangende staten verlangde, Al bad Hoo ver rechtstreeks niets uitstaande met het plan-Yoimg, tocb moest by precies weten hoe dat moratorium er zou uitzien, voor hij zelf zijn aanbod van kracht kon verklaren. Over de formuleering van het moratorium voor het plan-Young heeft men te Parijs om- derhandeld en nu is men zoover gekomen te erkennen, dat bet voor Hoover onibevredi- gende in de voorstellen der Fransche regee ring niet meer van zoo groot belang is, dat de president der Vereenigde Staten nog reden ziet, om te aarzelen met bet afkondigen van bet schulden-moratorium. De toepassing van het plan-Hoover staat dus nu vast; terwijl allerlei bijzonderheden betreffende bet moratorium voor Duitschland nog moeten worden geregeld en onderhan ik weet niet zeker, of ik u wel in elk op zicht kan bevredigen. Ik ben er nooit aan gewend geweest een huishouden te voeren op de manier als door u ge wenscht. ..Probeert u het dan tenminste eens. mevrouw Buxton," verzocht Stephen. ..Ik zal, wanneer u mij dit toestaat," besloot mevrouw Buxton, „in mijn eigen kamer over alles nadenken." Ze maakte een beweging in de richting van de deur. Stephen opende die voor haar, waarna hij deze weer sloot. Hij keek zijn broer angstig aan. „Nu?" ,,Ik vrees." gaf de laatste te kennen, ..dat mevrouw Buxton ons standpunt niet schijnt te apprecieeren." „Ze heeft blijkbaar zeer geprononceer- de principes," merkte Stephen op. ,,Ik vermoed, dat deze wel de aanleiding zul len zijn dat zij naar een andere betrekking uitkijkt. Laten we eens gaan zien, wat we buiten kunnen doen, en probeerden Andrews, den tuinman, op te sporen." Ze liepen het grasveld over, en dicht bij de broeikassen ontdekten zij dezen potentaat. "Daar het Zondag was, droeg Andrews een eenvoudig zwart pak, en had hij een fantasiehoed van dezelfde kleur op. ,,Daar komt de dominee ons bezoeken," fluisterde George Henry. Heelemaal niet," antwoordde Stephen. ,,Dit is juist de man, dien wij zoeken Goeden morgen, Andrews!" ging hij voort. „Wat een mooie kassen heb je hier." ..En toch zijn ze niet zoo duur om te onderhouden," verzekerde de man, terwijl Als gevolg doen zich vaak huiveringen.hoofdU pijn en onbehagelijkheid voor. Neemt dan bijj- tijds Aspirin-Tabletien, Lei op oranje band en Bayerkruis Prijs 75 cts.> (Ingez. Med.} delmgen tusschen de onmiddeliyk betrokke- nen. Deze bijzonderheden achten de Ameri- kanen echter niet meer van zoo groot belang. dat de bedoelingen van Hoover met zijn aan bod er door zouden kunnen mislukken. De verdere besprekingen krygen nu eeir heel ander karakter. Zij betreffen vooral drfe punten. Het eerste punt vormt de kwestie der on- voorwaardelijke betalingen. Bij onze aJIer- eerste bespreking van het voorstel van Hoo ver hebben wij gewezen op het allesbehee.r schende belang van dit punt. Zou voor die- betalingen, een moratorium worden verleend, dan lag het plan-Young nu reeds tegen den vloer, daar bet de voomaamste karakteris- tiek was van dit plan in tegenstelling tot het plan-Dawes dat voor dit onvoorwaac- deliijik gedeelte onder geen beding een mora torium kon worden verleend. Heel knap hebben de Franschen de dringenden eiscb. van Duitschland van alle betalingen te ontslaan. weten te vereenigen met een formeele hand- having van deze kem-bepaling van bet plan- Young. Nadat alle kwesties, uit het Fransche bemiddelingsvoorstel zyn opgelost en byge- legd, komt bet plan-Young ongescbroeid als de drie vrienden van Daniel uit den gloeien- den oven van bet voorstel van Hoover. Als men het eens uit den weg wil rulmen. dan zal men den strijd ertegen moeten be- ginnen alsof er nooit een voorstel van. Hoover had bestaan. Dit is een groote overwinnong geweest van Fransche vindingrijkbeid en diplomatic. Het tweede punt vormt eveneens de kwestie der onvoorwaardelijke betalingen. Deze kant van de zaak ging eigeniyk de Amerikanen heelemaal niet aan, maar is 'Utar Frankrijk tegenover hen op den voorgrond/ gebracbt. Want die kembepaling van. bet plan-Young legt ook Frankrijk verplichtingezr. op. Het moet een waarborgsom van 456 millioen mark te Bazel storten om de andere.. minder dan Frankrijk door de berstetregeUng begunstigde trekkers van schadeloossteUmg; zekerheid te geven, dat aij aan bun. geld komen, in bet geval dat Duitschland zelf een moratorium afkondigt. Frankryk vreest zeer tereeht, dat dit na afloop van het morato rium van Hoover het geval zal zyn Hr. verlangt ge gemakkelijk en sterka be- stel deze in het Hois: JULIENNE SCHELFHQUT, Brabantdam 6, Dampoort- straat 25, Gent. Trauwe bediening. Afzonderlyke modellen voorzwaarlijvige Dames. (Ingez. Med. hij zijn hoed afnam. ,,Het is wonder- baarlijk wat men kan bereiken met vijf mannen en eenige jongens, wanneer men ze een beetje narijdt, terwijl ook de hooge prijzen, welke men in het West-End voor de vruchten kan maken, meewerken LI zult er verbaasd van staan. wanneer m mijn boeken inziet." „Een tweede mevrouw Buxton," kreun- de George Henry. „Moet ik daaruit opmaken," vroeg Stephen, ,,dat het je gewoonte is de vruchten, die je hier kweekt, te ver koop en?" Andrews keek hem met een open mond van verbazing aan. „U heeft geen flauw idee, wat er alle- maal opgebracht wordt, mijnheer", merk te de man bijna meewarig op. ,.Ik zal eens rondleiden". „Ik hoop toch niet, dat wij uw Zondag hierdoor in de war sturen?" Heelemaal niet, mijnheer," antwoord de de man. ,,Ik moet er rekening tnede houden, dat u de heele week in de sta<t' werkt, en dat u dus alleen den Zondag heeft om van het buitenleven te genieten Bovendien ga ik hier nooit naar de kerk daar die me volstrekt niet bevalt. Mag ik u verzoeken mij te volgen en wil degene der heeren die het laatst komt. de deur achter zich sluiten?" De nieuwe huurders van Keston Court brachten met het bezichtigen der kassen een buitengewoon vermoeiend uur door waarna Andrews hun verzocht even met hem mee naar het kantoor te gaan. Hier haalde hij eenige schriften en een paar vellen gelinieerd papier voor den dag. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1