AL6EMEEN N1EUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. GILLET Eerste Blad. Millionair tegan wil en dank biwnknlahd. HFFRENBAAI Heerenbaai EEN DUBBELTJE MOTORS No. 8701 VRIJDAG 3 JL-LI 1931 71 e Jaargang. r-: FKUILLBTOH. BFITSVLAVD. ■KZ dit bead verschijnt eederen ECHTE FR1ESCHE door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 34) _UZENSCHE CO U RANT II WWIbI'IUWI iw Kiksn reeel '3 ABONNEM ENTSFRUS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per S maanden Buiten Ter Neuzen voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar 12.60 p„ S «r. P« PO« A.feonnemente:n voor het buiten land alleen bij vooruitbetaling. UStgeelster: Finna P. <J. VAN DE SANDB. GIRO 38160 TELEFOON No. 25. ,naA Voor elken regel meer 10,20. ADVERTENTIBN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 berekend Grootere letters en cliches worden naar plaatsrulmte terekend Handelsadvertentlen bfl regelabonnement te gen ver-minder a e^ nltgave- verkrflgbaar Is. - Intending van advertentlen llefst <*o dag MAA NDAG-i WOENSDAG- en VRIJDAGAVONR. EERSTE KAMER. Vergadering van Dondeirdag. Ann de orde Is een groot aantal weteont- werpen. Bij dat tot wijziging van de Visscne- rttwet komt de heer Hermans (s. d.) op tegen belemmering van de vrije hengelsport u de bezwaren der bengelaars met is tegemoet- gekomen, is spreker tegen het ontwerp. Minister Ruys de Beeren-brouck betoogt, dat de belangen der beroepsvisschery moesten Yoorgraan. Het ontwerp wordt z. h. s. aangenomeu. Bij het ontwerp tot wijziging van de nyver- heidsonderwijswet juicht de heer De Veer (a -r de opheffing van het stop-artikel toe, maar hi) critiseert de vervanging van onbe- voegden door bevoegden. Spreker meent, dat onbevoegden, die jaren lang bevredigend ge- werkt hebben, geoontinueerd dienen te wor den. Minister Terpstra betoogt, dat hy geen andere regeling zsiet om het aantal onbevoeg- de leerkrachten te beperken. Echter zal hij uitbreiding van de bevoegdheden overwegen. Het ontwerp wordt aangenomen z.h.s. Na eenige opmerkingen van de heeren Van Saase v. Usselt (r.-.k) en Van Lanschot (r.-k) wordt z.h.s. aangenomen het ontwerp tot ont- eigening voor den bouw van een stuw met schutsluis bij Lith, behoorende tot de verbete- ring van de Maas. Bt) bet ontwerp tot wijziging van de Wo- ningwet betoogt de heer Wibaut (s.-d.), dat een groote fout in het ontwerp is, dat het de gemeenten, die de volkshuisvesting willen dienen door onteigening, in een zwakkere positie brengt. De sociaal-democraten zullen tegenstemmen. DE WIELINGEN. De Nation Beige publiceer.t een artikel be treffende de kwestie der Wielingen, waarin o.m. wordt beweerd, dat dit vraagstuk op het pimt staat zirp beslag te krygen. De be-spre- kingen omtrent de Wieling"en tusschen Neder land en Belgie zouden op verzoek van de Fransche regeering sedert eenigen tijd te Parijs zijn bervat en tbans reeds, zoover zijn gevorderd, dat de Belgische minister van buitenlandsche zaken zich gereed maakt om het desbetreffende accoord met minister Bee- laerts van Blokland en Jhr. Loudon te Parrjs te gaan onderteekenen. De Nation Beige zegt verder nog, dat de regeling neerkomt op een verdeeling van de Wielingen in de lengte in twee gelijke deelen, een regeling, welke het blad niet kan goed- keuren, omdat, schrijft het, de tot het Neder- landscbe grondgebied behoorende kustwateren zich alsdan tot op slecbts twee kilometer van Zeebrugge zouden uitstrekken. Het blad stelt de vraag, of de Belgische openbare opinie een verdeeling van de Wie lingen In twee gelijke deelen zal toelaten. Het Brusselsche blad zegt openlijk, een mislukking van de aangekondigde oplossing vurig te wen schen, en stelt de vraag, of er niemand onder de Belgische Kamerleden of de senatoren zal gevonden worden, om tot den minister van buitenlandsche zaken de noodig geachte vra- gen te richten. De Nation Beige schrijft ver der: „Vele vraagstukken zijn nog hangende, om die betreffende het regime van de Maas en van de Schelde. Geeft de Belgische regee ring zonder eenige tegenpraestatie haar rech- ten op de helft van de Wielingen af, dan ver- liest ziiji alle ruilmiddel. Nederland heeft diplo- maten, die hun vak kennen, Zij spelen hun spel, maar voor de onzen komt het er op aan, zich niet te laten dupeeren en, onder voor- vvendsel van een Nederlandsch-Belgische toe- nadering, hoe gewenscht ook, het eigendoms- recht te erkennen van onze Noorderburen op een deel der Wielingen, dat tijdens den oor.og door Nederland Dimmer werd opgeeischt, toen de Duitschers de Wielingen als Belgisch vaar- water beschouwden en er zich hadden ge- vestigd. De Katholieke Vlaamsche Standaard wydt eveneens een stukje aan de Nederlandsch-Bel gische betrekkingen en ziet in het feit, dat Koningin Wilhelmina tijdens haar bezoek aan de tentoonstelling te Vincennes in de aUer- eerste olaats het Belgische paviljoen heeft be- zichtigd, alsmede in het bekende aanbod der Belgische regeering, na de ramp, die't Neder- landsche paviljoen vemielde, een bewijs van een op handen zijnde opklaring. Men zegt ons, aldus de Standaard, dat het niet onmo- gelijk is, dat in het najaar, zoo niet in het voorjaar van 1932 een bezoek van Koningin Wilhelmina aan Brussel zou plaats vinaen beantwoord door een bezoek van ons Vorsten- paar aan Den Haag. Wat er ook van zij, bet is een feit, dat de itijdsomstandigheden gunstig zijn voor een betere verstandhouding tusschen Belgie en Nederland, en ongetwijfeld zal de bekrachtiging van de overeenkomst van Oslo daaraan in ruime mate medewerken. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt: Na de Metropole, de Peuple, de Volksgazet en De Standaard, breekt ook de sociaal-democratische courant Vooruit een lans voor de totstandkoming van een Neder- landsch-Belgisch tolverbond. Dr. L. Craey- beckx een der „eoming men" der arbeiders- part'j. in Vlaanderen, schrijft o.m.: Nederland, zoowel als Belgie zijn ianden, die niet zonder een belangrijken invoer, en bijgevolg niet zonder een omvangrijken uit- voer kunnen leven. Wat moet er dan gebeu- ren, wanneer de groote ianden, die ons om- ringen en -die onze groote afzetgebiedem zijn, meer en meer onzen invoer gaan belemmeren Opbeurend voor den staat van onze economie zou dit resultaat voorzeker niet zijn. Daarom is het zeker niet overbodig de aaneensluiting van Holland en Belgie ook te beschouwen in het licht van- een verweer tegen de protectio- nistische politiek van onze groote buren. Dit verweer zou doelmatig zijn, niet alleen omdat wfl elkaar ten minste een deel van het elders verloren gaande afzetgebied zouden terugschenken, maar ook omdat de kleme Ianden. wanneer ze zich vereenigen, 'n macht vormen waarmede moet afgerekend worden. Dit is te meer het geval wanneer het gaat om Ianden als Belgie en Nederland, die, met hun overzeesche gewesten, over een belangrijk deel der grondstoffen beschikken." Vooruit zegt verder nog van oordeel te zijn dat de Europeesche verstandhouding en toe- nadering door een Belgisch-Nederlandsch tol verbond ten zeerste zou worden bevorderd. Een officieele tegenspraak. Het volgende officieele bericht is Donder- dagmi-ddag aan de pars verstrekt Een Brusselsch blad publiceert verzonnen berichten betreffende Nederlandsch-Belgische onderhandelingen, welke zouden plaats hebben aangaande kwesties, die tusschen de beide Ianden hangende zijn. Van goed lngehchte aitde wordt verzekerd, dat er tusschen de beide regeeringen geen onderhandelingen ge- voerd worden, maar dat deze regeeringen sedert eenigen tijd met elkaar in contact zijn, teneinde de basis te vinden, op dewelke offi cieele besprekingen zouden k-unnen worden aangeknoopt. De berichten betreffende de Wielingen zqn van alien grond ontbloot. NA DEN BRAND TE VINCENNES. In de Dinsdagavond gehouden zitting van de Eerste Kamer onder voorzitterschap van mr W L baron de Vos van Steenwijk, is de brand in het Nederlandsche paviljoen van de Koloniale tentoonstelling te Parijs herdacht. De Voorzitter hield, terwgl alle leden zich van hun zetels verhieven, een toespraak. Spreker wenschte van deze plaats uiting te geven aan de diepe teleurstelling, die aller- wegen in den lande en niet het minst in dezen tak van de volksvertegenwoordiging door dien brand is gewekt. Sedert de opening der tentoonstelling te Parijs was er maar 6en roep over de voor- name en grootsche schepping, welke daar was gewrocht. en waaraan een medelid dezer Kamer zijn groote kennis en energie had ge- geven. De Nederlandsche inzending stond der wereld voor oogen getooverd als een uiting van de hoogste cultureele en artistieke betee- kenis en als een tastbaar bewijs van het zegenrijk koloniaal vermogen van ons land. In Gods bestel moeten wij berusten. Troostrijk is het, dat het korte, gloneuze leven van het Nederlandsche paviljoen de trots der natie is geweest. Teleurgesteld zijn wij, doch verslagen zyn wij niet. De Minister van Justitie, mr. Donner, sloot zich namens de regeering van harte bij het door den voorzitter gesprokene aan. Ook de regeering is ten zeerste getroffen door deze ramp, die een zoo onverwacht en betreurenswaardig einde maakte aan wat door Nederland te Parrjs was tot stand gebracht. Vooral gaat haar deelneming uit naar hen, door wier arbeid en medewerking het voile licht op het Nederlandsche paviljoen was ge- plaatst. De regeering heeft ook met voldoening ver- nomen, dat inmiddels plannen tot wederop- bouw zijn vastgesteld. school al3 leervak te bepleiten. In de toelichting wordt er op gewezen, dat de kennis van muziek en het muzikaal kun nen in de laatste 30 jaar tot een redelijke hoogte was gestegen en onmiskenbaar be- schavenden invloed deed uitgaan. Door overvloed van school- eij huiswerk werd velen kinderen tijd voor muziekstudie ontnomen en kwam daarvoor in de plaats een onnatuurlijke onverschilligheid voor dege- lijke muziek en een neiging tot het nastre- ven van muziek-surrogaten en ten slotte vol- slagen muziek-studie-apathie. Met bezorgdheid wordt de nadeelige in vloed op de algemeene vorming van het toe komstige geslacht geconstateerd en maatre gelen gevraagd om de opkomende jeugd den cultureelen rijkdom van muzikaal begrijpen te hergeven. 20-50c/.p*rona (Ingez. Med.' MUZIEKONDERWIJS OP SCHOOL. Namens de propaganda-commissie van den Ned. Bond van piano en orgelhandelaren en fabrikanten is bij den Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten chappen audientie aange- vraagd om het muziekonderwijs op de lagere ROSSEM's TROOST (Ingez. Med.) EEN BIJEENKOMST a LA CHECQUERS TE ROME. Officieel wordt te Berlijn medegedeel-d, dat mede naar aanl-eiding van den Duitschen wensch, om door persoonlijke bezoeken op vri'endischappelijke wijze politieke vraagstuk ken te kunnen bespreken op de manier, zoo- als bij de bj.eenkomst met de Engelsche minis ter op Checquers plaats vond, de Italiaansche minister-president Benito Mussolini d-en Duit schen rijkskanselier Dr. Briining en den Duit schen minister van buitenlandsche zaken, Dr. Curtius, door bemiddeling van den Italiaan- schen ambassadeur te Berlyn een uitnoodigmg heeft doen toekomen voor een bezoek aan Rome binnen niet al fe langen tijd De ryks- kanselier en de ryksminister van buitenland sche zaken hebben de uitnoodigmg met dank aanvaard. Het tijdstip waaro.p het bezoek aan Rome zal plaats vinden, zal nader worden overeengekomen. ERNSTIGE ANTI-JOODSCHE BOTSlN(.F,N TE SALONIKI. Nadat de laatste dagen reeds te Saloniki verscbillende botsingen tusschen Gneken en Joden hebben plaats gevonden, hebben de m- cidenten Zond-agavond in de gebeele stad een zeer ernstigen omvang- aangeinonien. Grieksche vluchtelingen uit Klein-Azie trok ken des nachts de Jodenwijk in en overvielen op verschillende plaatsen de Joden. Een offi- cier van den vliegdienst, wiens manschappen zich bij de nationialisten hadden aangesloten, werd door de Joden tijdens een gevecht ems- 1 tig mishandeld. De nationalisten legden groote houtvuren aan, waardoor een aantal woonhuizen en de synagoge in de asch werden gelegd. Onder de bevolking ontstond een pamek en I in nachtgewaad stormden velen de straat op. I Inmiddels hadden de oommunisten demon- straties belegd tegen de nationalisten, waar door de onrust nog vergroot was. De staat van beleg is afgekoodigd. De incidenten worden voomamelijk toege- schreven aan de hetze van verdwaasde natio- nalistische elementen. NIETIWE NIKKELEN GELDSTCKKEN IN BELGIe. Woensdag is een begin gemaakt met de uit- gifte van de nieuwe nikkelen geldstukken van 20 francs of 4 belga's. De Nationale Bank van BelgiS zal dagelijiks voor 66n millioen francs aan dergelijke geldstukken ontvMigea en in omloop brengen. Het nieuwe geldstuk draagt op de voorzyde den beeldenaar vass Koning Albert en op de achterzyde bet wap^ van Belgie. Het heeft dezelfde afmeting als het oud 5 franc-stuk, doch weegt slechts li> gram. HEX ONTWAPENINGSDEBAT IN HE7 LAGERHUIS. In. het Engelsche Lagerhuis heeft de N R Ort. Maandagavond een debar over ontwapening plaats gevonden, waarbi) bleek, dat alle drie de partijen, die met el kaar het Engelsche parlement samenstelien, on de voomaamste punten overeenstemdem Regeering, conservatleven en liberalen war® aanhangers van het beginsel der ontwapening', en zouden dit liefst zooveel mogelyk bevor derd zien; maar zij waren ook overeenstem- mend van meening, dat Engeland nu voorloo pig zoover was gegaan als maar eemgszms verantwoord was, en dat aan verdere stappen eerst zou kunnen worden gedacht, als andere groote mogendheden door mede bun bewape- ning te beperken daartoe de mogelijkheid zou den geschapen hebben. Engeland, zoo zerdea de voomaamste sprekers der dne partyan. was tot aan de grens gegaan. Alleen Winston Churchill was van meeming;- dat die grens reeds lang overschredem waft en dat Engeland niet beter kon doen tegen 1936 het verdrag van Londen op te zeg- gen en ervoor te zorgen, dat het zijn gezag to de wereld, waaraan het door zijn ontwape ning zooveel afbreuk had gedaan, weer to- overde. Ook meende hij, dat men Frankr.Jt niet lastig moest vallen met ontwapening. daar het Fransche leger de stabilisator was van het vasteland. Aldus week Churchill, zoo als hij gew<xm sat af van de meeningen der partijen, die zijn heethoofdige opvattingen niet kunnen deelen MaoDonald begon met een belangwekkende beschouwing. Hij vroeg: ,,Wat hebben de ge- allieerden gedaan om de belofte tot ontwape ning, die zij in het verdrag van Versailles bete ben afgelegd te vervulien?" Het antwoord o-af hij in cijfers, en die waren voor allerta Ianden niet bemoedigend. Engeland maa&te een goed figuur. De kosten van zijn vloot. die in 1914 76 millioen bedroegen, beliepei> in 1924 nog 56 millioen en in 1930 52 millioen. Amerika daarentegen heeft steeds meer geld uitgegeven. „Gemakshalve houden wij ons aan ponden sterling.) Zijn vlootbudget bedroeg is Vervolg. „Er is een meisje verklaarde hij vol emthousiasme. „Wij wenschen het vrouwelijk geslacht volkomen uit te sluiten," viel Stephen hem op strengen toon in de rede. Harold keek, alsof hij het in Keulen hoorde donderen. ,,Uitstekend. riep hij uit. ,,Hoewel het een beetje laat is, zou ik als ik u was, eens een reisje naar Monte-Carlo gaan maken. Dat is een plaats, waar men heusch wel door zijn duitjes heen kan komen. ^Die raad is nog zoo kwaad niet, be kende Stephen, ,,en ik kan je ook mede- deelen, dat je oom en ik hierover reeds in de Kerstdagen gedacht hebben. Daar wij echter geen woord Fransch kennen, kun je je levendig voorstellen, dat wij het niet bepaald aangenaam vinden door vreemde Ianden te moeten trekken. Wij zijn slechts e&n keer in het buitenland geweest, name- lijk in Zwitserland en dat was, voordat jij nog qeboren was." ,,Zou u bereid zijn Trixie Holton te financieeren? Ze schijnt ergens een reus- achtig goed tooneelstuk te hebben opge- diept. Twee bedrijven daarvan spelen ir een slaapkamer en het derde moet een ba1 op een der Indische eilanden voorstellen.' ,,Voor een dergelijke onderneminq voe- len we totaal niets meer," bracht George Henrv vlug in het m'dden. ..W^anneer wij het geld fourneerden zou het stuk zonder twijfel weer een enorm succes hebben, gaf Stephen som ber te kennen, „en dan zijn we nog veel verder van huis dan voor dien tijd. Eensklaps viel er een zonnestraal op het helderwitte tafelkleed van hun tafeltje en het was, alsof Harold hierdoor een inspi- ratie kreeg. ,,Als u eens een heel groot buitenver- blijf kocht met de noodige bedienden, etc. II kunt dan uw appartementen in de Milan" even goed er bij aanhouden, doch het spreekt van zelf, dat het huis niet te ver van Londen verwijderd moest liggen. Ik zou meenen, dat dit u een aardig duitje kan kosten. Ik kon dan de week-ends bij u komen doorbrengen en zorgen voor de noodige gasten om ons wat op te vroo- lijken. ,,Een buitenverblijf!zei Stephen na- denkend. George Henry, wat zeg jij van dit idee." ..Uitstekend," luidde het onmiddellijke antwoord. ,,Ik ben altijd dol op een tuin geweest." ,,Ik heb vanmorgen juist een prachtige annonce in de courant ontdekt. Het is een kasteel, dat aan Lady Drummond toebe- hoort, en dat zij thans te huur aanbiedt. Ik zal u vanmiddag nadere geg-evens ver- strekken." „Wij zullen er ernstig over nadenken. beloofde Stephen. Toen ze dien avond meerdere bijzon- derheden omtrent het landgoed ontvingen, reden ze onmiddellijk met hun auto naar Surrey, teekenden den volgenden morgen ie overeenkomst, en brachten dezelfde week-end reeds op Keston Court door. De eerste Zondag bleek een onbe- 'wistbaar succes te zijn. Na het ontbijt ■>egaven ze zich samen op het terras van urn nieuwe woninq, waar ze van hun •'qaret qenoten. Stephen en George Hen ry waren beiden in hun nopjes. „Ik kan me niet voorstellen,' merkte de eerste op, ,,dat wij op zulk een uitgestrekt buiten kunnen wonen, zonder groote som- men uit te geven." „Ik dacht juist aan hetzelfde, gat George Henry opgeruimd te kennen ,,Naar ik hoor hebben wij iedere week loonen uit te keeren aan zeven tuin- lieden," zei Stephen. ,,Lady Drummond schijnt altijd op groote schaal geleefd te hebben, want ik moet je eerlijk bekennen, dat ik al de be dienden nog niet uit elkaar ken. Wanneer ik den butler goed bekijk, komt het mij voor, dat die man minstens een salaris van vijf honderd pond per jaar moet hebben, Verder is er nog de huishoudster, die er zoo deftig uitziet, dat men haar voor Lady Drummond zelf zou houden. Ze heeft haar eigen appartementen en verschillende dienstboden. Haar honorarium zal hier- mede natuurlijk gelijken tred moeten houden." ,,En verder nog de groote jachtterrei- nen," maakte Stephen hem attent. ,,Wij hebben nooit in ons leven aejaagd. Zon der twijfel zul'en wij aan alle kanten be- stolen worden." Geruimen tijd lieten ze hun blikken dwalen over het mooie park .en de daar- achter geleqen bosschen. Stephen legde met een liefhebbend gebaar zijn hand op den schouder van zijn broeder. „Dit alles hier is veel beter dan de grootste sneculatie, verklaarde hij. Hier hebben wij tenminste de noodige uitgaven t6 doen, welke nooit wins ten kunnen op- leveren. Er moeten enorme kosten aan verbonden zijn een dergelijk landgoed als dit te kunnen bewonen en tevens al dit dienstpersoneel in betrekking te houden.^ ..Het vooruitzicht is zeer aanlokkelijk. bek<»"de Georae Henrv. ,,Ik hoop in elk peval maar, dat m'inhper D",ican, den accountant, tevreden kunnen stellen. H. VAN DE CALSEYDE 8 Borluutstraat (dicht bij Stadhuis? GENT. Tel. 12415. 'Ingez. Med.) Ik zan hem gisteren in de ..Milan' merkte Stephen op'.' „Ik vertelde hem dat wij Keston Court geheel gemeubileerd hadden gehuurd tegen drie duizend pond per jaar." ,,Goede hemel! En wat zei hij? .Hij was waarschijnlijk van plan iets qeestigs te zegqen, maar ik vatte hetgeen hij beweerde 'als een eenigszins cynische opmerking op. Hij gaf te kennen, dat wij zonder twijfel goud onder de tennisbanen zouden vinden, cokes in het park, be- nevens een clausule in het huurcontract waarbij alle vondsten eigendom blijken te worden van den huurder Een man met een gladoeschoren gezicht en een imposante houding kwam op hem toeloopen. ,,Neemt u mij niet kwaliik, mijnheer," zei hi), terwijl hij diep voor Stephen boo". .Mevrouw Buxton zou oraaq willen weten. of u haar een onderhoud kunt toe- staan." Mevrouw Buxton „Uw huishoudster, mijnheer." i „Wij zullen mevrouw Buxton in de bibiiotheek ontvanqen," oaf Stephen toe. ..Uitstekend, mijnheer!" De nieuwe huurders van Keston Court •vachtten statiq de komst van de bezoek- -ter af. Stephen stond met zijn rug naar het haardvuur gekeerd. terwijl George in -on diepen leunstoel had Naats genomen. ^lechtig kwam de huishoudster het ver- rek binnen en hoewel haar kleeding zeer -envoudig was, maakte haar heele ver- schijninq toch op de oebroeders een bui- tenoewoon imponeerenden indruk. Ze werd op den voet oevolqd door een dienstmeisje, dat ver=rhillende boeken on der haar arm droe^. Ze aroette de heeren Underwood beleefd en qino zitten in een stool. vNken haar door Stephen werd aangeboden ,,Dank je, Amy," zei ze, nadat tie!: meisje de boeken 'op de tafel had neerge- legd. „Ik zal wel bellen, als ik je weer noodig heb. Amy vertrok en mevrouw Buxton opetr- de een der lijvige deelen. Aan de broers werd evenwel overge- laten het gesprek te openen. ,,U had ons iets te zegqen 1 waagde Stephen te vragen. Mevrouw Buxton glimlachte flauwtjes Het was, alsof zij hiermede te kennea wilde geven, dat haar verzoek om een on derhoud hoofdzakelijk in hun belang was 9CWIkeSmeende, dat het mijn plicht was u uit te leqgen op welke wijze ik mijn boe ken bijhoud en tevens met u de salans- rekeningen door te loopen voor het geval dat u' daarin eenige wijziqing aange- bracht wenschte te hebben. Verder wilde ik u ook verklaren welk systeem ik voiq om het huishouden zoo goedkoop mogehjk te beheeren." De broers keken elkaar een weimg ver- baasd aan. Toen mevrouw Buxton de bladen beaon om te slaan, maakte Stephen, een afwerend ^ebaar met zijn handen. ,.Mijn beste mevrouw Buxton" zei hip, wees zoo goed ons niet met kleiniQhetfen. lastiq te vallen. Zooals u onqetwijfeld be kend zal zijn, waren en zijn wij nog steeds in den handel en wenschen daarom ons in ons prive leven liever niet in rekeningerr te verdiepen. De referenties, welke wij omtrent u hebben ontvanqen, ziin meer dan voldoende. Wij laten de leiding vaas. de huishoudelijke zaken geheel aan over." ,,En ik wilde u vrienddiik i»»rT<»rea neen oooinoen te doen om de salarissen tt verminderen, voegde hij er aan toe. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1