ALGEMEEN NIEUWS- F.N APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. GILLET 1 /f%i iPH i i m m M Eerste Blad. Mtlliojiaif tegen wit en dank MOTORS DE KOSTER Co B No.' !8700 WOENSDAG 1 JULl 1931 71ejaargang. El, 11 BIKVENLAND. FKUILLKTON, BUITEBLAHD. Uw CORNETS BANKIERS—KASSIERS - LIPS' KLUIS-iNRICHTlKG - TER NEUZEN, 1 Juli 1931. i s jHBM—MKBSIMiraifc MI WW MWUMI'llIHIIWWM—M AflONNEMENTSPKUS: Binnen Ter Neuzen /1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen u post f 1.80 per 3 maanden Brj voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgle en Amerika 2,25, overige Ian den f 2,60 per 3 maanden fr. per post kbouu em eaten voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. DHgeefstor; Firma P. J. VAN DF, 3ANDE. GIRO 38150 - TELEFOON No. 25. ADVERTENTIBNVan 1 tot 4 regels 0.80 Voor elken regel meer 0.2CK Grootere letters en cliches worden naar plaat.sruimte berekend. Handelsadvertentifin blj regelabonnement te gen vermtnderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrygbaar is. Inzending van advertentien liefst 65n dag voor de ultgavo. I)IT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. WAT MALAISE VOOUKOMT. Men schrijft ons: Het groote probleem heeft onlangs een bekend Amerikaan opgemerkt Is, hoe de versehillende landen elkaar met hun produc- ten op de wereldmarkt het best kunnen ont- moeten. Want dat er overproductie zou zijn, geloofde hij niet. Wie zou er b.v. van over productie van tarwe durven spreken, als een groot percentage der menschheid zich nog niet eens de luxe kan veroorlovea om alle dagen wittebrood te eten? Nog slechts betrekkelijk weinig menschen komen aan de weelde van vleesch-eten toe, althans lang niiet alle lagen, op zijn hoogst Zondags, en het is dan oo,k meer dan dwaas, dat men overal, in woord en geschrift, het euvel der malaise in het debet van een te veel aan producten schrijft. Frederik de Groote heeft eens beweerd, dat hjj niet zou rusten vdordat zelfs de armste zjnesr onderdan.cn zich de weelde van een ge- braden kip zou kunnen veroorloven en de groote Pruisenkoning had in de eerste plaats vrgheid van verkeer en arbeid op het oog. Nog meer graan, meer varkens, kippen, footer en kaas, daar moet het heen. Nu is het wel waar, dat, wanneer het graan rechtstreeks voor menschelijk voedsei ge- bruiikt wordt, het als zoodanig zijn grootste nut sticht en dat het geforuik van graan als veevoeder min of meer verspilling is, maar het zou toch een groote uitkomst zijn, indien de wereld zo6 rijk was, dat ze zich deze ver spilling zou kunnen veroorlooven. Consumptie langs omwegen noemt men dat. Als we het graan opeten in den vorm van een malsche carbonade of van een Frankfurter knak- worstje dan consumeeren we oneindlg veel meer tarwe dan wanmeer we ons enkel met boterhammen zouden voeden. Gesteld althans, dat de varkens, waarvan de carbonade af- komstSg is, met tarwe zijn vetgemest. De wereldtarwevoorraden zouden vermoedelijk als sneeuw voor de zon verdwijnen indien onze welvaart wat grooter was en we met mildere hand dan tot nu toe onze knorrende krul- staarten het graan zouden kunnen toebedeelen. En d'e boeren zouden om een dergelijke „voed- selverspilling" stellig niet rouwig zijn, want het directe gevolg ervan zou zijn hoogere graanprt'jzen en hoogere inkomsten, waarvoor zij op him beurt meer industrieproducten zou den kunnen koopen. De vraag Is niet: hoe krimpen wrj de pro- ductie in om deze in overeenstemming te bren- gen met de afgenomen vraag, maar veeleer: hoe stellen de landen elkaar in staat om hun producten onderling op de beste wijze te ruilen en te consumeeren. Daarop is maar 66n ant- woord te geven: een zoo groot mogelijke vrij- heid van verkeer, zoowel te land als over zee. De menschelijke behoeften zijn voorloopig nog oneindig groot. Wordt de carbonade ons te alledaagsch, dan eten we voor de afwisseling gebraden kip, als de foeurs het toelaat. Maar voldaan zijn we voorloopig nog geenszins. Honderden en duizenden wenschen blijven on- vervuld, ook b'j, een hoogen graad van wel vaart. Wat zouden onze boeren, merkte de Amerikaan op, niet gaame allerlei industrie- artikelen koopen, indien zij het geld er voor hadden. En zoo gaat het de massa in Buropa eveneens. Welnu, zou er dan geen weg te vinden zijn om b.v. op groote schaal vele producten van epecifiek Europeeschen aard (b.v. onze bloem- bollen en zuivelproducten) op zeer groote door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 33) (Vervolg.) „Ik ben er van overtuigd, dat Tessy buitenoewoon inhalig zal zijn", merkte Stephen lachend op. Binnen vier en twintig uur heeft ze alles reeds in de han- den van een advocaat gegeven. Dat is veelbelovendGeorge Henry, ik zou je willen voorstellen, dat jij het eerst je brief opende." Zijn broer voldeed aan zijn verzoek en Stephen las over zijn schouder mede: „Beste oude man. Je briefje van vanmorgen heeft me een aardigen schrik bezorgd. Ik schaam me er volstrekt niet voor je eerlijk te beken- nen, dat ik er erg om heb moeten huilen. Het is heel leeliik van je me eerst zoo ge- lukkig te hebben gemaakt om daarna plot seling geheel van idee te veranderen. Niettemin heb je gelijk. Ik zou een slechte vrouw voor je zijn. Ingesloten stuur ik je den brief teruq, waarin je me verzocht met je te willen trouwen, en hoop ik, dat je me zult toestaan je een woord van raad te geven. Schrijf nooit meer een dergelijk iets aan een meisje tenzij je het meent. Wanneer dit epistel in de han- den van een ander soort vrouw was ge- komen, zou het je een kapitaal hebben gekost. Ik heb het plan je cadeaux te behouden en ook je ring, en ik vertrouw, dat je hier tegen geen bezwaar zult hebben. schaal naar Amerika uit te voeren in ruil voor goedkoope Amerikaansche massaproducten Ongetwijfeld zou het kunnen, indien Amerika slechts zijn tarieven verlaagde en onzen export in staat stelde in het land afzet te vinden. Wrj zouden dan geldvorderingen op Amerika krijgen en die vereffenen door b.v. den invoer van Amerikaansche automobielen, De groote moeilijkheid blijft aldoor het hooge tarief, dat elke poging tot een vruchtdragend ruilverkeer in den kiem smoort. Maar nu komt dezer dagen het bericht uit New-York, dat het Amerikaansche graan- bureau de opgeslagen tarwevoorraden gedeel- telij.k (in Europa?) zal trachten te spuien. Eindelijk zal de Amerikaansche regeering de knoop doorhakken, het verlies van eenige honderden millioenen guldens slikken... Men zal het graan verkoopen op een totaal ont- wrichte wereldmarkt, nadat men eerst ver- geefsche pogingen heeft aangewend om den prijs op te zetten door het achterhouden van voorraden. De mensch is wel slim, maar niet z66 slim, dat h& met kunstgrepen de wereld markt naar ziin hand kan zetten. Het Ameri kaansche graan wordt thans verkocht, mis- schien komt het nu toch nog in den maag van een pruttelende Deensche of Hollandsche krulstaart terecht! Als Geldersche ham wordt de mislukte prijspolitiek van het Amerikaan sche graanbureau dan aan de menschheid gepresenteerd. Consumptie langs omwegen, jawel, maar ditmaal is de omweg dan toch wel heel lang en plukt men er in Amerika stellig de vruch- ten niet van. Wel echter onze Achterhoek- sche keuterboertjes en de Deensche expor- teurs van bacon. Deze eenzijdige voordeelen van de consumptie langs omwegen had die Amerikaan waarvan boven sprake was, echter niet op het oog. Wat hij bedoelde, was veel eer de vrije uitwisseling van producten in een wereld, die zich daarvoor zoo uitstekend leent, omdat de modeme verkeersmiddelen elken af- stand feitelijk hebben opgeheven. Malaise, zeide hij ,zou er niet zijn, indien we maar meer ellebogenvrijheid hadden! HET WETSONTWERP-VERSCHUUR. Na overleg tusschen den algemeenen Neder- landschen Zuivelbond, het Centraal Bureau voor de veilingen, den Chr. Boeren- en Tuin- dersbond, den Kath. Ned, Boeren- en Tuin- dersbond, het Kon. Ned. Landbouwcomite en den Ned. Tuinbouwraad hebben deze organi- saties gezamenlijk een adres tot de Tweede Kamer gericht, waarin zij verzoeken het wets- voorstel tot reorganisatie van den econo- mischen voorlichtiugsdienst te willen ver- werpen. PENSIONNEERING VAN LOODSEN. Het Tweede Kamerlid de heer Suring heeft den Minister van Defensie de volgende vraag gesteld Is de Minister reeds in staat en bereid, mede te deelen of het door hem in het voor- uitzicht gestelde onderzoek in zake pension- neering van voor den dienst ongeschikt ver- klaarde loodsen hem aanleiding heeft gegeven tot een overleg met zijn ambtgenoot en zoo ja, welk het resultaat van dit overleg is ge- weest? DE WERKLOOSHEID IN ENGELAND. De cijfers betreffende de werkloosheid over Juni, die juist bekend zijn gemaakt, doen zien, dat de werkloosheid in Zuid-Engeland Je bent een heel grappige, oude man, en het spijt me dat het zoo geloopen is. PEGGY." George Henry keek zijn broeder in de oog en en er stonden groote druppels zweet op zijn voorhoofd. „Dit is afschuwelijk", zei hij. ..Stephen, weet je wel, dat... ik eigenlijk een ploert ben?" ,,Ik verbaas me ten zeerste over de houding van de jonge dame," gaf Stephen te kennen. „Het geluk schijnt evenwel met mij te zijn." Toen scheurde hij de enveloppe van den advocaat open samen lazen ze: Mijnheer. Onze cliente, mejuffrouw Tessy Hamil ton, heeft mij geraadpleegd in zake een aanklacht, welke zij wenscht in te dienen betreffende een geval van verbreking eener trouwbelofte. „Zoo is het uitstekend," mompelde Stephen. Het is ons evenwel ter oore gekomen, dat de dame in kwestie reeds een echtge- noot bezit, zijnde een zekere mijnheer James Tanner, handelsreiziger en wonen- de in Tottenham. Dientengevolge hebben wij al de bewuste documenten aan de dame in kwestie geretourneerd, en vesti- gen Uw aandacht op het bovenstaande feit, indien mejuffrouw Hamilton wellicht mocht probeeren U op een andere wijze te dupeeren. Vertrouwende, dat U ons optreden vol- komen kunt rechtvaardigen. Hoonachtend, en vooral te Londen en in de omliggende graafschappen den laatsten tijd aanzienlijk is afgenomen. De cijfers toonen ook aan, dat dit deel van Engeland veel minder van de werkloosheid heeft te lijden dan de rest van het land. Het aandeel ingeschreven verzeker- de arbeiders, mannelijke, vrouwelijke en jon- gere, in geheel Engeland bedraagt meer dan 10 millioen. Het percentage ervan, dat werk- loos is, bedraagt bijna 2 </2 pet. Maar voor Londen en de omliggende graafschappen is het werkloosheidspercentage van de inge schreven arbeiders slechts 10 pet. Het gemid- delde van het gansche land wordt geleveri door het werkloosheidspercentage in de in- dustrieele- en mijnbouwgebieden in Noord- en Miuden-Engeland, waar het werkloosheids percentage in vele gevallen om en nabij de 30 is. Dit feit is van veel beteekenis, als men weet, dat de luxe-nijverheid nagenoeg in Z.- Engeland is geconcentreerd, terwijl in Mid den- en Noord-Engeland, waar de voor het leven van het land meest noodige bedrijven zijn gevestigd, zooals de mijnbouw, scheeps- bouw, machine- en textielindustrie, het werk- loosheidscijfer zooveel grooter is. BEZUINIGIN GSM A ATREGELEN DER REGEERING IN POLEN. De nationaal-democratische „ABC" meldt, dat door de tot nu toe doorgevoerde bezuini- gingen op de begrooting voor het loopende dienstjaar, groot 2.850.000 zloty, reeds 430 millioen konden worden geschrapt. Door salarisverlagingen en het schrappen van toelagen op salari sen zijn 200 millioen zloty gespaard. Verder zullen door de in- krimping van buitengewone uitgaven voor de afzonderlijke ministeries en de staatsbedrij- ven nog 230 millioen zloty worden bezuinigd. Er blijft dan nog een deficit van 20 millioen zloty dat gedekt zal moeten worden. De totale bezuiniging op de begrooting moet, volgens een mededeeling van den minister van financien, 450 millioen zloty bedragen. Naar verluidt zullen 15 pet. van alle amb- tenaren en beambten in staatsdienst worden ontslagen, hetgeen ten gevolge zal hebben, dat het aantal werkloozen met 70.000 zal worden vermeerderd. NACHTARBEID IN DEN LANDBOUW IN BUSLAND. Om meer profijt te kunnen trekken van de betrekkelijk weinige gecombineerde oogst- rnachines, waarover de sovjetunie dit jaar nog eerst de beschikking heeft, zal men in den oogsttijd, evenaD dat ook in den zaaitijd het geval geweest is, op sommige plaatsen ook in den landbouw nachtarbeid invoeren. De electro-technische fabriek Elektrozawod heeft in dit verband de opdracht gekregen voor 1 Juli 80.000 electrische lampen te leveren. RUSSISCH HOUT TE SYDNEY GEWEIGERD. De havenarbeiders te Sydney hebben ge- weigerd een Russische houtboot te lossen, die DAVIS DAVIS." George Henry kon thans een uitroep van verrukking niet onderdrukken. H. VAN DE CALSEYDE 8 Borluutstraat (dicht by Stadkuis) GENT. Tel. 124X5. (ingez. Med.) ,,Je bent niet veel beter af dan ik, Stephen," klonk het triomfantelijk. Alles schijnt bij ons op mislukking te moeten uitaraaien," gromde George Henry. Eenige oogenblikken keken ze elkaar zwijgend aan. Toen stond George Henry plotseling op, liep naar den kapstok en zette zijn hoed op. ,,Waar ga je heen?" informeerde Stephen. ,,Ik ben van plan juffrouw Peggy mijn excuses te gaan aanbieden," gaf George Henry te kennen, ,,en als zij er in toe- stemt, zal ik een jaargeld op haar vast- stellen." Stephen fronsde zijn voorhoofd. ,,Hierdoor bewijs je mij niet bepaald een dienst," protesteerde hij. Bij de deur gekomen wendde George Henry zich nog even om. ..Misschien kun jij wel een ijzerhandel voor mijnheer James Tanner koopen," stelde hij voor. HOOFDSTUK XIV. Kerstmis kwam en ging en overal in de natuur waren teekenen van een vroeg voorjaar merkbaar. Alles liep veel te goed met de gebroeders Underwood. Ge- leidelijk waren ze weer teruggekeerd in de gewone sleur van hun luxueus leven, doch ze hadden datgene niet kunnen vinden, waarnaar ze voortdurend zochten. In de naaste toekomst zou de accountant hun weer een balans doen toekomen, welke nog veel hoogere bedragen kon aanwijzen dan die van een half jaar geleden. ,,De zingende Vogel" was nog steeds hef jrootste succes van Londen en New-Yorl- ;n het zou ook niet lang meer duren of he ipenlucht-theater in Rawlingsey were nercpend. Wat George Henry ook ge- dezer dagen uit Wladiwostock was aangeko- men. De vakvereenigingsleiders gaven noch een bevestiging noch een tegenspraak van de bewering, dat deze weigering het gevolg is van het bekend worden van een bericht dat het Russische hout een product van dwang- arbeid was. Doch zelfs indien het hout wel gelost ware, acht men het onwaarschynlijk, dat de vakvereeniging van timmerlieden be reid zou zijn het te bewerken. DE VERKIEZINGEN IN SPANJE. Van de eendracht, waarin het Spaansche volk twee en een halve maand geleden de mo narchic ten val bracht, is, schrijft de N. R. Crt., na die korte spanne tijds weinig meer overgebleven. Het land verkeert in een gis- ting, die aangewakkerd door de economische malaise het aanzijn heeft gegeven aan een vergaande versnippering in politieke partijen, partijtjes en groepjes. Negen jaar dictatuur hadden gemaakt dat toen de revolutie uit- brak eigenlijk geen enkele partij behoorlijk georganiseerd was en deze desorganisatie heeft het ontstaan van nieuwe groepeeringen in de hand gewerkt. Deze hebben niet alien aan de gehouden verkiezingen voor de Constituante deelgeno- men. De syndicalisten en communisten heb ben er zich verre van gehouden, ofschoon in Catalonie eerstgenoemden, die er zich op be- roemen in den lande niet minder dan 800.000 aanhangers te tellen, de separatistische be- weging van Macia ook met het stembiljet wel zullen hebben gesteund. Van den uitslag is, terwijl we dit schrijven, nog slechts te zeggen dat het republikeinsch- socialistische blok (Conjuncion republicano- socialista) dat in Augustus van het vorige jaar in een geheime bijeenkomst te San Se- bastiaan was gevormd om de omwenteling voor te bereiden, een sterke meerderheid in de Cortes, die 470 leden zal tellen, krijgt. In dien het b.lok nog even eensgezind ware als bij zijn ontstaan, zou men daaraan een stevig houvast hebben en kunnen voorspellen hoe de nieuwe constitutie zou uitvallen, maar thans is dat allerminst het geval. De socialistische partij, die in het voorloopige kabinet met vier ministers is vertegenwoordigd en naar schat- ting een 70 leden naar de Cortes zal afvaar- digen, heeft namelijk by herhaling verklaard, dat zij na de vaststelling van de republikein- sche grondwet haar vrijheid zal hernemen en uit de coalitie zal treden. Hieruit volgt dat zij zich in Constituante reeds vry los zal ge- voelen van het blok. Het verband tusschen de burgerlijke blok- partijen is trouwens ook al veel losser gewor- den. De republikeinsche rechterzijde (Dere- cha liberal republicana) waarvan Alcala Za- mora en Maura de vertegenwoordigers In het kabinet zijn, heeft na de revolutie zooveel toeloop gekregen van gewezen monarchisten, dat de coalitiegenooten haar niet meer als oprecht republikeinsch beschouwen. Zamora en Maura hebben daarom het contact met hun partij verbroken. De federalisten, die van Spanje een statenbond willen maken, en voor al sterk zyn in Catalonie, de Baskische pro- vincies, Galicie en Andalusie, zijn weliswaar republikeinen, maar zullen in menig opzicht in de Constituante oppositie voeren tegen den officieelen koers, die op het behoud van den eenheidsstaat is gericht. De sterkste ver tegenwoordigers van die koers zyn de radi- caal-republikeinsche partij, wier leider Ler- roux is, en de radicaal-socialistische party, welke twee ministers in de voorloopige re geering heeft. Domingo (onderwijs) en Al- bernoz (arbeid). Deze twee partyen, welke naar schatting ongeveer 200 leden in de Cor- daan en geprobeerd had. het hielp totaal niets: juffrouw Robinson had het aanbod van zijn jaargeld onomstootelijk gewei- gerd. De brief, welken hij haar kort daarop had toeaezonden, werd nooit door het meisje beantwoord. Men zag Peggy niet meer in de Milan", terwijl juffrouw Withney en haar echtgenoot een huisje gekocht hadden in een der voor- steden van Londen. Over het algemeen genomen, was het leven toch eigenlijk heel saai en vervelend. De broers verkeerden zelfs in zuik een verre van opgeruimde stemming, dat ze op een morgen in Maart, geheel tegen hun gewoonte in, hun neef Harold verzochten aan hun tafeltje in de Milan" plaats te willen nemen. Harold nam deze invitatie maar al te gaarne aan, en scheen zich vol- komen op zijn gemak te gevoelen. ,,Nu we toch op het oogenblik niet op kantoor zitten," zei de jonge man, nadat hij het menu neeraelegd en een tamelijk omvangrijke lunch besteld had, welke met oesters aanving, ,,zou ik graag van u willen weten, of u er eenig bezwaar tegen heeft, dat ik even ronduit met u beiden spreek?" ,,Tot op zekere hoogte, antwoordde Stephen, ,,zijn wij bereid je aan te hoorenWij hebben altijd van onzen kant heel goed gevoeld, dat wij, wanneer wij elkaar buiten het kantoor ontmoeten, in de meeste opzichten zeer ver van elkaar af staan ,,Daarin heeft u volkomen gelijk," gaf Harold toe. ,,Ik kwam een beetje te jong bij u in de zaak, en u beiden maakten op e hoogen leeftijd kennis met de geneug- en van deze wereld." ,,De inleiding tot dit gesprek," merkte tephen on. lijkt mij een weinig te uif- jebreid. Wees zoo goed door te gaan." Komaan, Hollandsche Dames-clienien.bestel jTtef Uw eerste bezoek te„Genfc in het Huis JULIENNE SCHELFHOUT, Brabant- dam 6, Dampo vtstr. 251 Daar kunt ge Uwe Maat- corsets tegelijkertij 1 aaitr- passen. De nieuwste schoonste Parijzer modellen aan ge~ ringe prijzen. (Ingez. Med. j tes krijgen, zullen echter voor een meerder heid afhankelijk zyn van den steun, of van de socialisten, of van de republikeinsche rechterzyde en dus naar links of naar rechts moeten schipperen. Van de kleinere groepen, die aan de verkie zingen hebben deelgenomen, zijn de feders- tieve republikeinen, die met Macia sympathi- seeren en de republikeinsche democraten de belangrijkste. Laatstgenoemde, wier leider de voormalige reformist Alvares is, heeft on- danks haar naam de reputatie, heimeiyk m»- narchistisch gezind te zyn. Met open vizier hebben de monarchisten nergens aan den strijd deelgenomen. Wel heb ben zij hier en daar onder den schuilnaam van ,,onafhankelijken" telcandidaten gesteld. Het zai nog wel een paar dagen duren voor men een juist overzicht van het resultaat der verkiezingen heeft. De geduchte overwinning van de separatisten in Catalonie, die 42 van de 53 zetels hebben veroverd, maakt het in- tusschen reeds zeker dat het voorloopig be- wind voor groote moeilijkheden komt te staan, te meer nu Macia vastbesloten blijki, uit dit succes zooveel mogeiyk munt te slaan en de leus ,,los van Madrid" met meer kiem dan ooit te voren heeft herhaald. Van zija. v66r de verkiezingen getoonde gezindheid om met de centrale regeering een compromis te treffen, is in zyn jongste verklaring niets meer te bespeuren. Die intransigente houding zal stellig ook de andere gewesten, waar het streven naar zelfbestuur sterk is, tot navol- ging prikkeien. Voor de gematigde partijen, die met de so cialisten de omwenteling hebben voorbereid en verwezenlijkt, lijkt op het eerste gezicht de dag van Zondag dus allerminst bemoedigead ANNO 1830 Effecten - Coupons - Vreemd geld Deposito's - Rekening-Courant Administrate van vermogens (Ingez. Med.) POST EN TELEGRAFIE. Benoemd tot adjunct-commies bij den post- en telegraafdienst, de kantoorbediende le iklasse J. A. v. d. Broeke, van het post-, telegraaf- en telefoou kantoor te Ter Neuzen Harold boog zich vertrouwelijk over -de tafel heen tot hen over. Ik weet niet, wat u scheelt," verklaar- de hij. Alles loopt u toch mee. Al spe- culeert u ook nog zooveel, toch brandt u nooit uw vingers. Ik veronderstel, dat u gehoord heeft, dat Tessy met een fruit' makelaar naar Zuid-Amerika is vertrok- ken en dat Peggy niet meer in de operette meewerkt, doch naar Cumberland is ge iaan om haar zieke moeder te verplegen? 1 heeft beiden met open ooaen om de grootste moeilijkheden gevraagd. En wat is er gebeurd? Niets, totaal niets. Van morgen ontmoette ik Pluck nog en hij be- weert, dat u aan het eind van het seizoen zeker met de openlucht-voorstellingen een honderd duizend pond verdiend zult heb ben. Het wordt nu zoetjesaan voorjaar. LI kunt zich gewoonweg wentelen in het geld, en voortdurend zit u nog in Londen als een stel oude uilen." Stephen wierp een vragenden blik op zijn broer die hem veelbeteekenend toe- knikte. ..Zonder in finesses te gaan, Harold" zei hij, hebben we toch besloten jou te raadplegen. Om redenen, d'e we niet nader behoeven te verklaren is het 't grootste verlangen van je oom George Henry en mij, onze jaarlijksche "'taaven zooveel mogelijk te vergrooten. Wij heb ben alles gedaan, wat we slechts konden Wij hebben een der duurste appartemen ten van de Milan" betrokken. Wij be- zitten een auto en toch schijnt dit nog niet voldoende te ziin. Tracht je zelf eens voor een oooenblik in onze plaats te stel- ^n. Op welke manier denk jij. -idat wij het beste groote bedragen kunnen uit geven?" Harold kuchte en d^nk ?ijn corkta-'l op (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1