ALGEMEEN NIEUWS- F.N APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. GILLET II Millionair tegen wil en dank ASPIRIli bihnenland MOTORS No. 8699 MAANDAG 29 JUNI 1931 71e Jaargang. F B 01L i 5 T OS. BUITEHIAHD. eenig op de werefcf 52) NA HET FRANSCHE KAMERBESEUIT. Zomervacanffe i,i.MitirmTTmrnimTtirtrfr i- TER NEUZENSCHE COURANT <HONNKMENTSPRlJS: Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen f. per post. 1 80 per 3 maanden Bij voor ultbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerlka 2,25, overige Ian den 2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor het buitenland alleen br| voorultbetallng. Uitgeefster: Firms P. J. VAN DE SAND ft. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel metr 1 0,2ti" Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarlef, hetwelk op aanvram verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de ultgav®. DIT BEAD VERSCHUNT IEDF.REN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJ DAG AVON© KIEZERSLIJSTEN KAMER VAN KOOPHANDEL. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat vanaf een Juli 1931 ge- durende veertien dagen op de gemeente- secrotarie voor het publiek ter inzage zijn nedergelegd afschriften van de kiezerslijsten voor de afdeelingen Groot- en die voor het Klein be drrjf der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Eiventueele verzoeken om verandering of verbetering der kiezerslijsten, moeten voor vijftien Juli 1931 worden toegezonden aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen te Ter Neuzen. Ter Neuzen, 29 Juni 1931. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. LOTING VOOR DE MILITIE. Vgijdagmiddag te 2 uur heeft in de Wees- kamer op het Binnenhof de loting plaats ge- had voor de lichting 1933. Uit de bus werd getrokken No. 566, dat in het Amsterdamsche register voor de lichting 1928 als naam aan- wijst Jan Rudolph Maria Boele, gehoren 28 December 1908, zoodat de aanwijzing van de dienstplichtigen voor de lichting 1933 in de varscbillende gemeenten of groepen van ge- meenten in alphabetische volgorde uit de voor deze gemeenten of groepen van gemeenten geJdende registers voor deze lichting aan- vangt met dezen naam, terwijl hi de registers waarin die naam niet voorkomt als no. 1 wordt aangemerkt de ingeschrevene wiens Tvanm onmiddellijk op den uitgeloten naam volgt. De Minister van Defensie woonde deze loting bij. Vain deskundige zijde wordt het volgende meegedeeld: Men weet, dat bij de gehouden loting voor de lichting 1933 uit de bus is getrokken het auminer, toebehoorende aan Jan Rudolph Maria Boele, gehoren 28 December 1908. Indien er nu voor de lichting 1933 iemand wordt ingeschreven, die dezen naam draagt en op denzelfden dag jarig is, dan komt deze het eerst in aanmerking om voor die lichting als gewoon dienstplichtige te dienen. Is er zoo iemand niet, dan treedt voor dezen naam in de plaats die, welke er alfabetisch oramiddellijk op volgt. Bij- welken naam of bij welke letter het ge- tal gewone dienstplichtigen zal eindigen, kan niet met eenige nauwkeurigheid worden voor- speld, omdat daarop verschillende factoren van invloed zijn, die eerst later bekend wor den, zooals het getal ingeschrevenen, het getal vrijgestelden, het getal afgekeurden, enz. Wei echter kan worden gezegd, hoe de toe- stand ongeveer zal zijn, iindien de verschillen de getallen niet belangrijk afwijken van die van vorige jaren. Een voorloopige berekening heeft doen zien, dat de laatste gewone dienstplichtigen zich dan vermoedelijk zullen bevinden onder hen wier geslachtsnaam begint met een W. Vrij zullen dan gaan het laatste gedeelbe van de letter W. de letters X, U, Z en A en verder het gedeelte, dat voorafgaat aan den uitgeloten naam. Nu van het loten voor de militie de vroeger daaraan voor de betrokkenen verbonden „aar- digheid" af is, stelt men er als surrogaat door E. PHILLIPS OPPENHEIM. daarvoor wel belong in, hoe het thans daarbij toe gaat. Het Alg. Hbl. vermeldt dirt aldus: Een toelichting. Tot de lichting 1933 behooren, behoudens uitzonderingen. de mannelijke personen, ge horen in 1913, dus personen, die in het thans loopende jaar IS jaar oud worden of in dit jaar 18 jaar oud geworden zijn. Deze loting is aan de inschrijving voorafgegaan, want de laatste heeft eerst plaats in Januari a.s. Dit is aldus geregeld, omdat zij,, die aan de voor- oefeningen willen deelnemen, om verkorting van eerste oefening te krijgen, zich ook reeds enkele maanden voor de inschrijving daarvoor moeten oanmelden, en wel v66r 31 August Dit is de derde maal, dat de loting werd gehouden naar het nieuwe stelsel. Het ver loop is als volgt: Er werden in een bus evenveel biljetten ge- daan als er namen in een daartoe aangewezen register van Amsterdam voorkomen. De bil jetten droegen dezelfde niunmers, welke in dat register bij de namen vermeld zijn, zoodat elk nummer een naam vertegenwoordigde. Nadat de bus, die voor een groot deel uit glas bestond, onder de oogen van het publiek eenige malen was rondgedraaid en de biljetten terdege door elkaar waren gesehud, werd een dezer biljetten uit de bus genomen en maakte de voorzitter van de Lotingscommissie bekend welk nummer daar opstond; dit biljet liet hij ook aan het publiek zien. Vervolgens werd het aanwezige register van Amsterdam opengeslagen, om te zien welke naam onder dat nummer ingeschreven staat. Ook deze naam, alsmede de daarbij staande geboortedatum, werd bekend gemaakt en on middellijk daarop kreeg het publiek gelegen- heid, het register in te kijken. Wanneer we nog vermelden, dat bij den aanvang van de loting voorlezing werd ge- daan van het proces-verbaal van de werk- zaamheden, welke de commissie heeft verricht ter voorbereiding van de loting, en dat na afloop van de reeds genoemde werkzaamheden een proces-verbaal werd opgemaakt van de loting zelf, dan hebben wij zoowat alles opge- somd, wat er bij de loting gebeurde en zal men kunnen begrijpen, dat de loting in haar geheel nog geen half uur in beslag nam. Vervolg. HOOFDSTUK XIII. Den volgenden dag verscheen Harold gedurende de lunch in de ..Milan als een verre van welkome gast. Zijn ooms ont- vingen hem heel koel, terwijl de twee jonge meisjes, die in druk gesprek waren, nauwelijks een blik in zijn richting wier- pen. ,,Nog meer feestelijkheden riep hij verwijtend uit, terwijl hij voor de tafel bleef stilstaan. ,,En wat wordt er veel ge- geten. Hoe afschuwelijk. Kan er voor mij een cocktail van absinthe op over schie- ten ,,Je zult vanmorgen plaats dienen te nemen aan een ander tafeltje," gaf Ste phen te kennen. ,,Er kunnen hier onmo- gelijk vijf menschen zitten." ,,Je moogt met Julia Winch gaan eten," stelde Tessy voor. ,,Ze zit aan den over- kant." Harold keek het gezelschap heel ver- drietig aan. .Ik schijn hier te veel te zijn,'' zuchtte hij. ,,Wat heb ik toch ondankbare ooms. verqeet u dan heelemaal, wie u vieren bij elkaar heeft gebracht Aan wie heb je je geluk te danken, kinderen Wie ,,Je staat de kelners erg in den weg, Harold", zei Stephen op strengen toon. ,,Ook stoor je ons in ons gesprek. Ik ver- moed, dat deze wenk voldoende zal zijn. Harold zuchtte weer diep en verliet hen Het gevolg van deze loting. Wat nu betreft hetgeen uit de loting voort- vloeit, daarom trent kunnen wij nog het vol gende mededeelen De aanwijzing van dengenen, die in eike ge- meente of groep van gemeenten tot gewoon dienstplichtige bestemd worden, geschiedt tegenwoordig aan de hand van het alphabe- tisch register van de ingeschrevenen. De loting dient nu alleen om vast te stellen, bij welken naam in elke gemeente of gemeente- groep begonnen wordt. Van dezen naam af gaat het dan verder, totdat het te leveren aantal personen bereikt is. Hienbij worden verschillende ingeschrevenen overgeslagen, zooals degenen, die voorgoed afgekeurd, wegens broederdienst vrijgesteld zijn enz. De naam, die als het ware uitgeloot is, zal men gewoonlijk niet onder de ingeschrevenen van elke gemeente aantreffen. Daarom is he- paald, dat dan als nummer 1 wordt aange merkt de ingeschrevene, wiens naam alphabe- tisch onmiddellrjk op den uitgeloten naam volgt. En met het oog op de mogelrjkheid, dat er in een gemeente of gemeentegroep twee of meer personen met denzelfden naam, is foe- paald, dat dan de geboortedatum doorslag geeft. Het spreekt vanzelf, dat bij dit stelsel al- phabetisch rangschikken van de namen aan met het air van iemand, die ontzettend verongelijkt is. ,,Men verliest zijn geduld wel eens met die jongens," mompelde Tessy, Stephen veelbeteekenend aankijkend. ,,Ze zijn allemaal hetzelfde, bracht Peggy in het midden, terwijl ze quasi per ongeluk Stephen's hand aanraakte. ,,Als de mannen slechts konden weten, hoe wij meisjes verlangen naar een weinig intel lect." ,,Een man, tegen wien je kunt opzien. voegde Tessy er aan toe. .Iemand die sterk genoeg is om ons door het leven te geleiden." zei Peggy verdrietig, terwijl ze peinzend voor zich uitstaarde. ,,Het is alsof je weer in de kinderkamer bent en met poppen speelt, als je je tijd met die jongens verspilt." ging Tessy voort. ,,En ze denken gewoonlijk ook nog, dat ze onweerstaanbaar zijn. Als ze eens wisten, hoe ze ons de keel uit- hangen. ,,En welk doel heeft het beweerde Peggy eenigszins onbescheiden. ..Zelfs wanneer dit wel het geval was, welk een verstandige vrouw zou met zulk een idioot willen trouwen vroeg Tessy. ,,Het zijn egoi'stische leeghoofden. Nee, geef mij liever een man van vijftig jaar." ,,Of zelfs een van vijf en vijftig," merk- te Peggy op, terwijl ze George Henry door haar half-gesloten ooaen opnam. ,,Een man is op zijn best tusschen de vijf tig en zestig." ,,Dit is heel vleiend voor ons," ver- klaarde Stephen met een scattering in zijn slimme oogen. ,,Dat geeft je je zelfvertrouwen weer terua." zei George Henrv. terwijl hij werktuigelijk zijn das recht trok. ,,Wat doen de heeren vanmiddag in- formeerde Tessy. stremge en in alle onderdeelen uitgewerkte regelen gehonden moet zijn. Dit is dan ook het geval. Aan het samenstellen van de gel- dende regelen omtrent het alphabetiseeren is een omvangrijk onderzoek voorafgegaan. Men kan zeggen, dat deze regelen voorzien in elk geval, dat zich voordoet, zoodat de plaats, waar iemand in het alphabetisch register wordt vermeld, niet afhangt van het persoon- lijk inzicht van de eene of andere autoriteit. Het Amsterdamsche register, dat bij deze loting dienst doet, is het register van de lich ting 1928, dus van een andere lichting dan waarvoor geloot wordt. Het register van de lichting 1933 bestaat trouwens nog niet eens, 't Gaat er bij de tegenwoordige loting slechts om, 'n register te gebruiken, waar een groot aantal namen in staat. Men zou ook een adresboek of 'n telephoongids kunnen nemen. Het register, dat ditmaal werd gebruikt, telt over de 7109 namen, zoodat er ook ruim 7100 biljetten werd getrokken. Trekt men van het getal personen, dat per jaar wordt ingeschreven de afgekeurden en vrijgestelden af, dan blijven er voor het stellen van de jaarlijksche lichting ongeveer 4000 meer over dan voor de sterkte van de lichting noodig zijn. Er loot dan ongeveer 12 a 14 vrij. Hen, die vrij zijn, zal men moeten zoeken onder de namen, die onmiddellrjk voorafgaan aan den uitgeloten naam. EEN NIEUWE STEMMING? Bij de Woensdag gehouden gemeenteraads- verkiezing te Smilde zou zich een abuis heb ben voorgedaan, doordat een inwoner van Boven-Smilde aan de stemming heeft deelge- nomen, die niet bevoegd was. In verband met de stemmencijfers van de S.D.A.P. (432) en V.D. (431) kan deze stem invloed gehad hebben, daar de V.D. een zetel moesten afstaan aan de S.D.A.P. Het gevolg van dit abuis zal vermoedelijk een nieuwe stemming zijn. S.D.A.P. thans 3 zetels (vorige verkiezing 2), V.D. 2 zetels (vorige verkiezing 3). DE BRUG BIJ MOERDUK. Namens de Kamers van Koophandel en Fahrieken te Breda, Delft, Dordrecht, Eind hoven, 's Gravenhage, 's Hertogenbosch, Rot terdam, Tilburg, Venlo, Vlaardingen en Waalwijk heeft op Donderdag 25 dezer een daartoe door die Kamers aangewezen af- vaardiging, bestaande uit de heeren W. G. A. M. van der Lugt, onder-voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fahrieken te Rot terdam, A. G. Verbeek, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fahrieken te 's Gravenhage, mr. dr. H. J. D. van Lier, se- cretaris van de Kamer van Koophandel en Fahrieken te Rotterdam, mr. Jos. Maeijer, secretaris van de Kamer van Koophandel en Fahrieken te Breda, en mr. B. J. M. van Spaendonck, secretaris van de Kamer van Koophandel en Fahrieken te Tilburg, aan jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck, voor zitter van den raad van ministers, een adres aangeboden, waarin met nadruk en klem van redenen verzocht wordt te willen bevorderen H. VAN DE CALSEYDE 8 Borluutstraat (dicht bij Stadhuis) GENT. Tel. 12415. (Ingez. Med.) ,,Om drie uur moeten we weer op kan- toor zijn," gaf Stephen te kennen. ,,Wat vroeg pruilde Tessy. ..Peggy en ik gaan boodschappen doen in Bond Street." Zou u misschien geen tijd kunnen vinden om ons eerst daarheen te bren- gen ,,Er moeten geschenken gewisseld wor den," zei George Henry fluisterend tot zijn broer. ,,Wij kunnen een half uur voor u vrij- maken," verklaarde Stephen. ,,Wilt u mij even zeggen, waarheeri wij u mogen rijden In minder dan geen tijd was de lunch thans afgeloopen, en het winkelen verliep zeer bevredigend. Toen ze onderweg wa ren naar hun kantoor .begonnen de broers onwillekeurig te peinzen. Er speelde een eigenaardig glimlachje om Stephen's lip- pen. Ook de gedachten van George Hen ry schenen van aangenamen aard te zijn. ,,Ik vraaq me af," merkte de eerste even later op, ,,hoe juffrouw Tessy den aan- koop van haar hoeden had kunnen klaar spelen, wanneer wij niet tegenwoordig waren geweest." ,,Het feit, dat ze haar beurs vergeten had mee te nemen, amuseerde blijkbaar de Fransche dame, welke ons hielp, heel erg,' merkte George Henry op. ,,Ik zag hoe zij achter een scherm moest gaan staan om haar lachen te verbergen.' ..Juffrouw Peggy was volkomen open- hartig,' zei Stephen goedkeurend. ,,Ik be- merkte heel duidelijk, hoe ze jou de din- gen aanwees ,die ze graacj hebben wilde, doch niet bekostigen kon." George Henry knikte. ,,Ja," zei hij glimlachend, ,,en ik ont- dekte ook onmiddellijk dat de bediende dadelijk een rekenina van die artikelen be- gon op te maken. Hierdoor werd mij de moeite bespaard haar over te halen die te dat de bouw van een brug bij Moerdijk niet 1 anger wordt uitgesteld, maar zoo spoedig mogelijk wordt ter hand genomen. ONDERZOE|K NAAR DE GROOT- EN KLEINH ANDELSPRIJ3EN Zooals bekend, wordt van regeeringswege door de professoren Polak en Kaag een on derzoek ingesteld naar het verloop van de groot- en kleinhandelsprijzen van eenige ver- bruiksartikelen. Het eerste gedeelte van het betreffende rapport, waarin de hoogleeraren als bun con- clusie mededeelen, dat de zoo alom verbreide meening, dat de daling van den grondstof- prijs niet in voldoende mate in den brood- prijs tot uitdrukking is gekomen, door hen in het algemeen onjuist is bevonden, is bereids gepubliceerd. Het hoofdbestuur van den Ned. R.K. Mid- denstandsbond heeft zich thans tot den mi nister van Arbeid, Handel en Nijverheid ge- wend, met het ve*-zoek in het verder in te j stellen onderzoek speciaal eenige merkartike- len te doen betrekken. Met zeer veel belangstelling aldus de brief heeft het hoofdbestuur van den Ned. R.K. Middenstandsbond kennis genomen van uw besluit, een onderzoek te doen instel- len naar het verloop der groot- en kleinhan delsprijzen van eenige verbmiksartikelen. Het komt ons voor, dat het gepubliceerde rapport omtrent het eerste deel van dit on derzoek, n.l. dat omtrent de broodprijzen, ten voile het groote nut van dezen arbeid in het licht heeft gesteld. Intusschen zijn wij van meening, dat in het vraagstuk van het verloop der groot- en kleinhandelsprijzen bij uitstek belangrijk is het verloop der prrjzen van de grondstoffen en van het eindproduct bij de z.g. ,,merk- artikelen". Het is daarom, dat wij de vrijheid nemen, uwe Excellentie beleefd te verzoeken in het nog voor te zetten onderzoek mede te doen betrekken eenige merkartikelen in vergelij- king met de correspondeerende ,,vrije" ar tikelen. MINDERWAARDIGE TRUC VAN RUSSISCHE ZIJDE. Aan het bestuur van de Vereeniging „Ne- derlandsch Fabrikaat" is, naar het mede- deelt, gebleken, dat de hier te lande in den handel zijnde lucifers merk ,,Dorus Rijkers" niet van Nederlandsch, doch van Russisch fabrikaat zijn. Na eerst met verschillende andere etiket- ten getracht te hebben, Russische lucifers hier te lande te plaatsen, wordt thans het merk „Dorus Rijkers" benut, waardoor bij het publiek allicht de indruk wordt opge- wekt, dat deze lucifers van Nederlandsch fabrikaat zijn. Met 386 tegen 189 stemmen, met een meer- derheid dus die, schrijft de N. R. Crt., veel grooter is dan die, waarover 't kabinet-Laval gewoon is te beschikken, heeft de Fransche Kamer haar vertrouiwen uitgesproken in de regeering. Daarmede heeft zij haar goedkeu- ring gehecht aan het antwoord, dat de regee- jring aan Hoover op zijn voorstel heeft ge- zonden. In een krachtig slothetoog is de minister van financien Flandin erin gesiaagd, j diepen indruk te maken op de Kamer. De accepteeren. Niettemin leek het mij een weinig voorbarig. Stephen wierp een blik op zijn broer, terwijl er een vroolijke glinstering in zijn heldere grijze oogen kwam. ,,Ze beschouwden ons als een paar idioten, George Henry, gaf hij te kennen. ..Daartegen heb ik niet het minst be- zwaar," bekende George Henry volmon- dig, ,,maar ik moet Peggy er zeer zeker op attent maken dat ze me voortaan niet meer in het publiek omhelst." ,,Dat ben ik roerend met je eens," zei Stephen. ,.De dankbaarheid der beide jonge dames was zeer verrassend, doch ook eenigszins hinderlijk." ,.Om niet te spreken van ongepast, ver- kondigde George Henry. ..Juffrouw Tessy schijnt al heel wat pech in haar leven te hebben gehad". be- gon Stephen even later. ,,Zoomompelde zijn broer deelne- mend ..Haar vader moet het zeer goed gehad hebben." vervolgde Stephen. ,,Hij is echter ongelukkig geweest met speculee- ren en verloor al zijn geld. Hij heeft nu een baantje als tooneelknecht moeten ac cepteeren. Daar zij nog twee zusjes heeft moet ze van haar klein salaris nocj het noodige in het huishouden bijpassen". Wanneer men het leven van dergelijke meisjes bestudeert," verklaarde George Henry, ,,dan moet men toegeven, dat ze toch veel leed zwijgend weten te verdra- gen, Als men ze zoo iederen dag in de Milan" ziet loopen, zou geen sterveling vermoeden hoeveel zware lasten ze op hun jonge schouders te dragen hebben. Zooals je je wellicht zult herinneren, ver- telde ik je indertijd, dat Peggy's vader dorpsgeneesheer was. Hij is nu reeds 'anq dood en ze heeft de zorq van haar moeder en ziekelijke zuster volkomen op De beste voorzarg fegen de gevofgen regendaaem Aspirin -Tabletfe«» Let op oranje band an Bayerkruis. Prfs 75 cfO (Ingez. Med.# minister nam niets minder dan het woord oorlogsgevaar in zijn mond. Het geval was ook uitermate duidelijk. Err het zou beiangwekkend zijn als men kan ui't- maken, hoeveel afgevaardigden tegen hebben gestemd, die zich alleen dit vasthouden aan hun onverzoemlijk standpunt konden verooc- loven, omdat zij wisten, dat er ook ondanka hun tegenstemmen een groote meerderheri<l zou zijn voor de politiek van het kabinet. Met deze beslissing en met de nauwkeurige kennis van het Fransche antwoord is men eetfc heel stuk verder. Dit staat vast, dat Duitsch- land practisch van 1 Juli af een jaar lang wei nig geld zal hebben uit te geven voor de uit- voering van het plan-Young. Ook volgens het Fransche voorstel niet. Immers wat Duitsch- land betaalt op rekening van de „onvoorwaar- delijke annu'iteiten" komt voor verreweg het grootste gedeelte als leening naar Duitschiarui terug. Wel wordt daardoor de schuldenlasi van Duitschland weer grooter, maar dit be- drag is betrekkelrjk klein, wanneer men het in het verband van Duitschland's totale ver- plichtingen beziet. En het euvel, waarand-er Duitschland op 't oogenblik het meest gebukt gaat is gehrek aan crediet. De lezer weet. dat de crisis in haar acuut en levensgevaailijpk stadium getreden is doordat groote kapitalen aan buitenlandsche credieten op korten ter- mijn uit Duitschland weggenomen zijn. Op het verkrijgen van belangrijke nieuwe credieten komt het er voor Duitschland nu in de eerste plaats aan. Uit het detoat in de Fransche Kamer bieeft. dat de Fransche regeering ibereid is mede te werken tot het vinden van voorschotten voor Duitschland ook buiten het bedrag omdat zf Duitschland uit zijn eigen betaiingen wil leenen. Na het besluit der Kamer heeft de Duitsche regeering alvast het vooruitzicht op eeti mo ratorium van beter gehalte dan het plan- Young haar waarborgde. Had zij, in overeen— stemming met dit plan, zelf het moratorium afgekcndigd, dan had zij het onvoorwaarde- lijke derde deel toch moeten betalen. De Duit sche Rjijksbank had dan de beproeving moeten ondergaan onder deze omstandigheden een groot bedrag aan vreemd geld erwoar te koopen. Nu is dit laatste grootendeels over- bodig, en houdt de regeering ook de beschik- king over de belangrijkste portie van dat derde gedeelte. Verder heeft zij alle kans. dat er nog heel wat aan voorschotten.bijkam.t_ Het voorstel van Hoover heeft, naar nu reeds zichtbaar is, voor Duitschland al beet wat tot stand gebracht. De Duitsche regee ring aarzelde merkbaar met het afkondigec van het moratorium, ofschoon de noodzake- lijkheid daarvan zelfs in Frankrijk reeds werd ingezien, omdat dit een nieuwen, hevagen schok zou hebben gegeven aan haar crediet. En crediet kon zij heelemaal niet meer tnis- zich genomen. Ze moet doorloopend in het grootste geldgebrek verkeeren. De auto stond stil voor hun kantoren in Basinghall Street. ,,Er bestaat geenerlei twijfel aan" merkte Stephen op, terwijl ze de trappen opliepen, ,,dat wij buitengewoon geboft hebben twee jonge dames te ontmoeten, die in zulke behoeftige omstandigheden zijn en die ten voile elk bedrag verdienen, hetwelk wij aan haar zouden geven. De climax werd evenwel bereikt op een morgen ongeveer veertien dagen later toen de gebroeders bezig waren hun cor- respondenfie te verdeelen. Twee prive brieven bleven nog over: de eene was in een bekend en keurig handschrift aan George Henrv gericht, terwijl de andere. welke voor Stephen bestemd was. van een advocaat kwam.' Juffrouw Tessy", merkte hij opgeruiiud op, heeft er geen gras over Iaten groeien. Het epistel is van een rechts- kundige. Ik maak hieruit op dat zij wei- gert persoonlijk met mij te correspondee- ren. Dit is zeer correct van haar.' Peggy schijnt mij echter zelf geschre- ven te hebben," verklaarde George Henry- een weinig zenuwachtig. ,,Ik kan evenwel vooruit nagaan, tot welke daad zij haar toevlucht zal hebben genomen. Ze is ins het bezit van een schrijven van mij, waar in ik haar met ronde woorden ten huwe- lijk vraag, terwijl kort daarop een bench? door haar werd ontvangen, waarbij ik te kennen gaf, dat ik me volkomen terug trok. Mijn houding is beneden alle critiek geweest. Ik vermoed. dat het me min- stens tien duizend pond zal kosten de jonge dame tevreden te stellen. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1