ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD YOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. Mionaii tegen wil en dank Wat er in de Katakomben werd gevonden. Heerenbaai EEN DUBBELTJE HEEREMBAM binkenlanp, No. 8698 VRiJDAQ 26 JQ^I 193i 71 e Jaargang. FKUILLBTOH, 9EM1HGDE BEBICHTEW* 31) am—Tin- —f - ABONNEMENTSFRUS: Binnen T'er Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen post ISO per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgle en Amerika 2,25, overlge lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - A-boanementen voor bet bultenland alleen bij voorultbetallng. GIRO 38150 TEjLEFOON No. 25. Oltgeefster: Flnna P. «J. VAN DE 8 AND El. ADVERTENTI8N: Van 1 tot 4 regels /0.80 Voor elken regel meer Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentlfin bfl regelabonnement tegen verminderd tarief. hetwelk op aanvraag verkrflgbaar Is. Intending van advertentlen liefst 65n dag voor de ultgave. PIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND HINDERWET. Burgemee3ter en Wetbouders van TER J NEUZEN, brengen ter openbare kennls, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage llgt een verzoek met bijlagen van CORNELIS HEN- DRIK ALBERTUS VERMEULEN te Ter Neuzen, Kanaalweg 60, Sluiskil, om vergun- ning tot bet uitbrelden zijner timmermans- werkplaats door het brjplaatsen van een electr. motor van 5% P.K. op het perceel kadastraal bekend in Sectie G no. 1840. Op Dinsdag 7 Juli a.s. des namiddags drie mir, zal in bet Gemeentehuis gelegenheid bestaan om beziwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelrjk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tjjdatip, ter Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake lnge- komen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie niet tot beroep gerecbtigd zijn, z\j, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den bovenbepaalden dag voor het ge- meentebestuur zijn versohenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Tor Neuzen, 23 Juni 1931. Burgemeester en Wethoucjers voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEYIJLLE, Secretarls. i. Niet alleen inschriften zijn er in de katakomben gevonden, doch ook en daarop willen wij nu in de eerste plaats even de aandacht vestigen beeldhouw en schilderswerk. Wie dit beeldhouw- en schilderswerk recht wil waardeeren, moet niet uit het oog verliezen, dat een christe lijke kunst zich naast de heidensche sleohts langzamerhand heeft kunnen vor- men. En dan mag men ook nooit ver- geten welke de omstandigheden waren, waaronder dit alles tot stand kwam. Er kon niet vrij en onbelemmerd worden ge- werkt, men kon met zijn arbeid niet open- lijk voor den dag komen, en speciaal het beeldhouwwerk moest toch wel in de openlucht worden vervaardigd, waardoor dit nog veel meer aan verraad bloot stond dan het werk. dat de schilders verrichtten. Het zal daarom dan ook zeker zijn ge- schied, dat de Christenen voor hun eigen gebruik sarcophagen zich aanschaften, die in de werkplaatsen van heidenen waren vervaardigd, en zij kozen dan stukken die vrij of geheel neutrale tooneeltjes voor- stelden uit herdersleven, landbouw of door E. PHILLIPS OPPENHEIM. jachtleven. De letters D M, die met opzet of ook uit gewoonte op die steenen veelal voorkwamen, doen ook zien, dat men althans den schijn aannam van iets heel gewoons hier te bezigen. Die letters toch beteekenen: Dis Manibus, „den goden der onderwereld (gewijd) Men had nog te wachten tot betere tijden, waarin men werd gedoogd en toegelaten, voordat het beeldhouwwerk speciaal of uitsluitend christelijke voorstellingen kon weergeven. En wat het schilderwerk in de katakom ben betreft, dit werd vooral in den aanvang uitgevoerd naar den klassieken stijl der heidensche school. Met zeldzame uitzondering zijn de hoofdfiguren ont- leend aan de bijbelsche geschiedenis, of behooren zij tot den kring der geheime zinnebeelden. Wil men ,,God uitdruk- ken, dan bezigt men bijvoorbeeld een hand, die komt uit de wolken, en pas na Constantijn stelde men God voor geheel onder een menschelijke gedaante. De Zoon werd veelal voorgesteld onder het beeld van den Goeden Herder of dat van den Visch. (Het type van den herder, die op de fluit speelt, vertoont zich eerst in de vierde eeuw). En de visch wordt op deze wijze verklaard: de vijf letters van het Grieksche woordje voor visch: i-ch-th-u-s, zijn de vijf beginletters van den naam: Jezus, Christus, theoe (h)uios, sooter, d.w.z.: Jezus Christus, de Zone Gods, de Zaligmaker. Dan waren er nog velerlei andere beel- den en zinnebeelden. In de katakomben van Domitilla b.v. heeft men in een van de voorstellingen gemeend een liefdemaal der Christenen, waarbij zeven personen, alleen mannen, tegenwoordig waren, en men heeft speciaal vaak gedacht aan de zeven discipelen, die de verschijning van Jezus aan de zee van Tiberias hebben meegemaakt. De oudste voorstelling van het kruis meent men ontdekt te hebben op een der muren van de keizerspaleizen op den Palatinus, waar een kruis voorkomt. waar- aan een man is gehecht met een ezelskop. Dit schijnt afkomstig te zijn uit de derde eeuw. Overigens ontbrak het zeker niet aan allerlei toespelingen op het kruis, ook in anderen vorm. Het allereenvoudigste kruis vindt men vooral pas in de zesde eeuw, en dan beoint men ook den Heiland voor te stellen als hangend aan het kruis. Omtrent het lijden van Jezus Christus heeft men in de eerste drie eeuwen geen enkel spoor ontdekt, maar wel heeft de bekende uitspraak uit de Openbaring van Johannes: ,,Ik ben de Alpha en de Omega" gemaakt, dat een monogram met die beide letters veelvuldig voorkomt. Daarnaast vindt men dan vaak enkele bijbelsche voorstellingen, als die van Daniel in den leeuwenkuil en van Jona, dien men dan weer eens ziet verslinden j door den grooten visch, of een ander keer als op het strand geworpen of daar uit- rustend ziet. Maar nu dan de inschriften! Van zulke inscripties heeft De Rossi er meer dan vijftienduizend bestudeerd, en hij ver- zekerde, dat er nog een gemiddelde jaar- lijksche aanwas was van ongeveer vijf- honderd. Gebleken is reeds uit de ge schiedenis der katakomben, dat het werk der vernieling daar al in zeer vroege tijden begon, en wat hier te lande bij of om oude kerken ook wel te veel nog gebeurt, ge- schiedde ook daar heel vaak: groote ge- tallen van deze steenen gebruikte men voor het plaveisel in de kerken. Deze fout werd zelfs goedgepraat op deze wijze: men noemde het gepast om deze steenen te gebruiken, omdat zij reeds eenigermate gewijd en heilig waren. Het is heel moeilijk om uit te maken, uit welken tijd ongeveer deze zoo verschil- lende inscripties nu dateeren. Men heeft soms getracht hieromtrent iets te weten te komen langs den weg der tijdreken- kundige rangschikking, maar men kwam daarbij soms heelemaal niet verder; anderen beproefden het langs den weg der topographische rangschikking, maar ook die gaf lang niet altijd gewenscht resultaat. Zoo is men er dan toe ge- komen om de inscripties te rangschikken naar den zin en inhoud. en het moet wor den erkend, dat men zoodoende niet zel den verrassende resultaten heeft bereikt. Want men kon zoo maar niet luk-raak een of andere collectie voor een zeer oude of voor ,,de alleroudste verklaren, ook al wilden sommigen iets dergelijks wel eens doen voorkomen. Tegenwoordig hellen de meeste onderzoekers er toe over om de topografische rangschikking toch wel de meest wetenschappelijke en meest pas- sende te achten. De Rossi vooral heeft aan deze zaak ontzaqlijk veel tijd en studie ten koste gelegd. Er zijn wel 1400 of 1500 inscripties, die omtrent den tijd van haar oorsprong niemand in het onzekere laten. v.ROSSEM's TROOST (Ingez. Med.) en ook heeft men ontdekt, dat over het al- gemeen het gebruik van de Grieksche taal in de grafschriften der katakomben een kenmerk van hoogen ouderdom vormt. Misschien zal het een enkel onzer lezers verbazen om te hooren, dat men bijna geen enkel bewijsje van de Hebreeuwsche taal in deze grafschriften heeft terug- gevonden. Dan is op vele inscripties de levensduur der betrokken overledenen opgegeven met qeioot aagenjKS weru c een nauwkeurigheid, die in latere tijden I 'een jjeel anderen kant geheel ongewoon werd. En dat niet alleen van kinderen. Het oudste inschrift, dat men heeft aangetroffen, schiint te datee ren uit den jare 71 na Christus. Het tweede, dat daarop volgt, is van 238. En eigenaardig mag het zeker heeten, dat de inschriften na Constantijn voor het groot- ste gedeelte zuiver historisch of biogra- fisch van inhoud zijn, al is ook dit wel te verklaren, want immers, nu het geheim- zinnige van de katakomben af was, kreeg meerdere publiciteit ook voor mogelijke bezoekers te meer beteekenis en waarde. Van al de gevonden inscripties is er slechts een uit de eerste eeuw, twee zijn er uit de tweede, 23 of 24 uit de derde, 500 uit de vierde en vijfde eeuw, terwijl de rest afkomstig is uit de zesde eeuw. Men ziet: voor Constantijn zijn er slechts een dertigtal en nauwelijks tien zijn er uit den tijd van dien Keizer. De Rossi heeft opgemerkt (wij hebben er reeds even op gezinspeeld hierboven), dat de inscripties uit de derde eeuw meer melding maken van den dag en de maand van den dood of van de begrafenis, maar zelfs deze voegen er nog zoo zelden het jaar bij. Hoe verder wij echter komen in de vierde eeuw, des te meer wordt een volledige chronologische formule alae- meen. En ook daardoor kan dan women bewezen, dat de groote massa der Chris telijke inschriften in de katakomben zeer oud is. Bij de jongste inschriften is vaak alle eenvoud zoek, en ook alles wat maar uit de verte gelijkt op volkstaal. Men vindt er niet zelden allerlei overdreven lof- uitingen en een oroot aantal bombastische termen. Zoolang de Christelijke godsdienst door de Romeinsche wetten verboden was, en zij, die aan dien godsdienst vast- hielden. aan min of meer bittere vervol- ging waren blootgesteld, hadden zij. hunne dooden diep onder den grond be- graven, en daar woorden op schrijvend, die toch nooit het daglicht zouden zien, nauwelijks eenig idee om aan de nakome- lingschap de herinnering aan menschen of gebeurtenissen over te brengen. Daarom lieten zij die grafschriften ook vaak niet eens door daartoe meer bevoegde handen uitvoeren, maar schreven zij ze zelf maar. Doch toen aan de Kerk vrede was ge- geven en de triomf van het Christelijk ECHTE FRIESCHE 20-50 ct. per ons me (Ingez. Med.)- geloof dagelijks werd bevestiad, ging men een heel anderen kant oo. Nu kwam er gezwollenheid en bombast kortonr. vertoon. Ook in de namen zelf ziet mew dan een groote wijziging. NEDERLANDSCH-FABRIKAAT DEMONSTRATIE. Aangaande het onderzoek naar de mogeljjlc- heid eener Nederl. fabrikaat-demonstratie fco 1932 te Arnhem, heeft de secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken vooor Arnhem en omstreken, mr. J. Huges, zich met een adres tot den minister van ArbeaiS gericht, waarin hij mededeelt zich in verbaiuf; met den, als meest wenschelijken, gekozec vorm, om nl. bedrijfs-groepsgewijs en collec- tief, de uitmuntende kwaliteiten in populairen vorm te demonstreeren, gewend te hebben tot: de besturen van 51 Nederiandsche indus-- trieele bedrijfsvereenigingen. Het resultaat van het onderzoek is, dat van de 51 bedrijfsgroepen de besturen van 6 orgn— nisaties gemotiveerd aantoonden, dat hmnt groepen voor deelname, uit den aard hunner bedrijven, niet in aanmerking komen; die van 16 organisaties niets van zich lieten hooren; die van 14 organisaties reeds spoedig, echter zonder motiveering, mededeelden, dat zij met wenscbten deel te nemen, die van 11 organisa ties nadere inlichtingen vroegen, besprekin- gen toezegden enz., en de besturen van 4 or ganisaties deelname doen verwachten. Een belangrijk gedeelte der fabrikaniess. staat dus, aldus het adres, zoo te zien. &fw(i zend, de meerderheid schijnbaar weifelend tegenover het plan. Omdat er door velen zoo nadrukkeltjk -op wordt aangedrongen zrjn poging om een hi nationaal belang te dienen, niet te spoedig op te geven, wil mr. Huges nog op zeer korten termijn een laatste poging doen, en zich door middel van advertenties en langs andere <*e- gen opnieuw tot groepsbesturen en de fahrf- kanten, individueel wenden met het dringeawi verzoek, zich, bij principieele instemminjg; voor 6 Juli a.s. tot hem te richten. DE MOORD OP EEN VROUVV TE UTRECHT. De politic te Utrecht heeft met betrekkmg tot den op 21 Mei 1.1. bij de Muntkade te Vervolg.) ,,De verloren Ooms," mompelde hij, of „Gered door een Neef". Het zou me een pond waard zijn als moeder jullie nu eens kon zien." Stephen fronsde zijn voorhoofd. Het visioen van zijn zuster Amelia, een vrou- welijke uitgave van alles wat stijf en be- krompen kon zijn, verrees voor hun oogen en keek hen verwijtend aan. ,,Ik vertrouw dat je moeder zou begrij- pen, in welk een positie wij geplaatst wer- den. De dankbaarheid van die jonge dames en heeren, (van de eerste categorie het meest). werd zeer zeker op een eigen- aardige en bijna angstige wijze geuit. Harold ging echter op slaoerige wijze voort de voorvallen van dien avond op te sommen. ,,Ik zie nog die kleine Rose Matthews op oom George Henrv's knie zitten, ter wijl ze hem in zijn nek kriebelde. Wat had ik daarvan graag een kiekje ge- nomen." „Ik zou het op prijs stellen, als je wilde ophouden Harold," verzocht George Henry hem. „Ik ben volstrekt niet op de avances van die jonge dame ingegaan." Peggy heeft daarvoor wel gezorgd. Een beetje jaloersch was zij, he... de godin met de groene oogen ging de jonge kweller voort. ,,Als het nog langer geduurd had, zou er een vechtpartij van ekomen zijn. En het was- ook een ver- effende vertooning Tessy's arm om oom Stephen's hals te zien, terwijl ze hem iets toefluisterde. Tusschen twee haakjes: wat had ze allemaal te vertellen Zij schijnt zich zoo uitgesloofd te hebben, dat u er zelfs van bloosde, he „Het was me heel moeilijk haar bedoe- ling te begrijpen" antwoordde Stephen met waardigheid. ,,Men moet echter niet te hard oordeelen over temperamentvolle jonge dames onder zulke omstandig heden." ,,U heeft zich in alle opzichten als een millionair gedragen," gaf Harold toe ,,Het was allemachtig aardig. Tom Dixo heeft uitgerekend, dat zelfs het laagst gesala- rieerde koristie minstens haar heele leven lang dertig shilling per week zal ontvan- gen." ,,Je oom en ik," merkte Stephen op, zul- len het nooit betreuren, dat wij aan men schen van zulk een wisselvallig beroep eenige garantie hebben kunnen geven." ,,Ik begrijp niet hoe u zich nog zoo netjes kunt uitdrukken na zooveel cham pagne gedronken te hebben,' bekende Harold met slaperige bewondering „Bij het zesde of zevende glas raak ik al zoo'n beetje de kluts kwijt." Stephen die heelemaal de afwezigheid van zijn das was vergeten, nam een heel waardige houding aan en keek zijn neef met strenge blikken aan. ,,Op iouw leeftijd", zei hij, ,,is een der- gelijke keuze van woorden en die manier van spreken hoogst ongepast. Ik persoon- lijk ben niet verantwoordelijk voor je daden en je levenswijze maar ik ben er van overtuigd, dat je moeder het recht zou hebben eenige verklaring van je te verlangen omtrent je tegenwoordigheid bij een souper als dat van hedenavond." De jonge man grinnikte thans nog ver- genoegder dan te voren. ,,Het toppunt van alles is", zei hij kin- derlijk verheugd, ,,dat ik uitgenoodigd werd omdat u beiden mijn ooms bent, en u het syndicaat vormt van ,,De zingende Vogel". Ik denk niet dat mijn moeder de mop zou waardeeren. Eens in het jaar woont ze een Shakespeare-matinee bij, gebruikt daama thee in een lunchroom, en vindt een revue het zondigste wat er maar bestaan kan. Laten we er nog eens een glas op drinken Stephen ging op dit voorstel zonder het minste enthousiasme in. Hij wees op een tafel, waarop een flesch mineraal-water met eenige schijfjes citroen stond. Bij zijn binnenkomen had hij de flesch whisky zorgvuldig weggeborgen. ,T)aar staat onze gewone avonddrank. zei hij. ..Wees zoo goed en help jezelf. De jonge man waggelde overeind en bediende zich met bevende handen. Hij nam slechts een klein slokje uit het glas en zette dit met een vies gezicht weer neer. Daarna wierp hij een verwijtenden blik op zijn oom. ,,Dat is misselijk flauw goedje.' klaag- de hij. ..Waarom niet een flesch cham- py Tot besluit van den avond en om alle misverstanden uit den weg te ruimen." ,,Als je hiermede te kennen geeft, dat we nog een flesch champagne moeten drinken, dan zal dit zeer zeker niet ge- beuren," zei Stephen op strengen toon. ,,Je hebt al meer gehad aan goed voor je is. Op jouw leeftijd moest je nog geen behoefte hebben aan een stimulans als alcohol." ..Daaraan heeft u volkomen gelijk. zei Harold hikkend. „Je zult ons zeer verplichten, Harold, als je nu wilt vertrekken." gaf Stephen te kennen. „Je oom George Henry en ik wenschen ons ter ruste te begeven. ,,En het wordt tijd ook,' zei hun neef hen met een strengen blik opnemend. .,U heeft me al veel te lang opgehouden Voordat ik echter wegga, acht ik het toch mijn plicht u te waarschuwen. Ik ken de wereld, iets wat van u niet gezegd kan worden. Bemoei je niet te veel met de tooneelmeisjes, want anders zult u uw handen branden." Stephen opende zijn lippen, doch hij kon geen woord uitbrengen. Hij keek zijn broeder als om hulp smeekend aan, en George Henry achtte het noodig even te protesteeren. ,,Je houding is buitengewoon oneerbie- dig. Harold." „Let u nu maar op uw eigen zaakjes oom," was het verre van respectvolle ant- woord. ,,Uw potje staat al te koken. Ik maak me het meest ongerust over oom Stephen." „Je hoeft je allerminst bezorgd over mij te maken," zei Stephen op killen toon. Harold nam de welwillende houding aan van een man van de wereld. Daar hij steun van de tafel noodig had, hield hij deze met zijn linkerhand omklemd, ter wijl hij zijn rechter vriendelijk op een schouder van zijn oom legde. ..Dat meisje Tessy," ging hij vertrou- welijk voort, ,,komt alleen op de duiten af. Pas goed op, oom Stephen, of ze heeft je te pakken. Het gevolg zal zijn een cheque van vier cijfers, terwijl ellen- lange artikelen over u in de courant ge- schreven zullen worden." Stephen rilde even, maar niettemin scheen hij zich zeer te interesseeren voor de waarschuwing van zijn neef. .Ik geloof," zei hij waardig, ,,dat het zoowel aan je oom George Henry als aan mij volkomen toevertrouwd kan worden elke moeilijkheid onder het oog te zien, welke uit een vriendschap met dergelijke jonge dames zou kunnen voortkomen Neem me niet kwalijk, dat ik je wat haas- ten moet, Harold", vervolade hij, terwijl hij den hoed van zijn neef opnam en de deur voor hem opende, ,,het wordt nu hoog tijd, dat wij ons terugtrekken.' ,,Dat is in orde," antwoordde de jonge man heel beminnelijk. „We hebben een lolligen avond gehad, he Ik kom u mor- gen in uw prive-kantoor opzoeken, oom Stephen. Moeder heeft gezegd: ,,Wan- neer je in moeilijkheden zit, moet je altijd naar je oom Stephen gaan." Ik heb niet genoeg centen voor dien vervloekten kleermaker, die het me zoo lastig maakt. Tot ziens Neef vertrok en ze luisterden naar zijn onzekere voetstappen en de luidruchtige wijze, waarop hij om de lift riep. Chantage," mompelde Stephen. ,,Daar ben ik ook bang voor," gaf George Henry toe. Eenige oogenblikken heerschte er een ^enigszins pijnlijke stilte. Beiden hadden tersluiks een blik in den spiegel geworpen, waardoor het hun was opgevallen. hor verfomwaaid ze er uitzagen. ,,Ik vermoedmerkte Stephen op dank- baren toon op, ,,dat Harold vermoedelqlc wel gelijk heeft met hetgeen hij over die jonge dame Tessy zei." Zonder twijfel." riep George Henry opgeruimd uit. ,,Ze scheen er bijzonder op aesteld te zijn, dat ik haar naar huis zou brengen. ging Stephen voort, terwijl hij een sleu- tel uit zijn zak te voorschijn haalde. „Ze wilde beslist niet hebben, dat ik haar dien terug zou geven. Ze woont echter met een ander jong meisje samen, zoodat het ver— lies van dit voorwerp haar geen ongemak zal bezorgen. Ik heb haar uitgenoodigd morgen met ons te lunchen, George Henry. ,,Dat komt mooi uit, verklaarde zijn broeder. ,,Ik inviteerde juffrouw Peggy.' ,,Was het jonge meisje aardig ,,Ja, maar een weinig te aanhalig.' ant woordde George Henry, terwijl hij even zijn oogen sloot, om dat witte poeder op zijn jas niet te zien. Juffrouw Tessy scheen aan dezelf— de zwakheid te lijden," bekende Stephen. ,,Ik twijfel echter geen oogenblik aan haar bedoelingen. ,,Ik evenmin" kreunde George Henry. ,,Het zou heel jammer zijn als we dit alles voor niets hadden door gemaakt. .Daarvoor ben ik heelemaal niet bang verklaarde Stephen. ,,Haar opvattinger omtrent financieele omstandigheden steekf ze al niet meer onder stoelen of banken.' ,,Zoo is het precies met Peggy gestela. bekende George Henry verrukt, „Ze schijnt in moeilijkheden te zijn gekomen^ daar ze een vriendin geld geleend heeft.. Blijkbaar heeft ze eenige sieraden naar de Bank van Leening moeten brenqen." ,,Arm kind," merkte zijn broer mede- lijdend op. ,,Goedennacht, George Henry' Ik vermoed, dat wij ditmaal eindelijk eens. op den goeden weg zijn." ..Goedennacht, Stephen De toekomst ziet er thans rooskleuriger uit," was het hoopvolle antwoord. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1