ALGEMEEN HIEUWS- EH APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAHDEREH GILLET Millionair tegen wil en dank ASPIRIN binhknlawd. MOTORS 8696 MAANDAG 22 JUNI 1931 71 e Jaargang, FEIJILL ETON, BPITBNLAND. eenig op de werek! In't bedompfe kantoor A.BONNEMBNTKFKIJSBinneB Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden - Buiten Ter Neuzen r,e- post f 1,80 per 3 maanden - Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overlge lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - A/nonu em enters voor het bultenland alleen bfl voorultbetaling. GIRO 38150 TELEFOON No. 25, Dttgeefster: Fimui P. J. VAN DE 8ANDE. hinderwet. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat by het ge- meentebestuur van SAS VAN GENT u. mge- komen en ter secretaire dier gemeente ter in zaee ligt een verzoek met bijlagen van CIJRILLES EMILIUS VAN NIEULANDE, wonende te Sas van Gent om vergunnmg tot het uitbreiden van zijn smederij, op het per- ceel aan de Zandstraat no. 33, kadastraal be kend gemeente Sas van Gent, Sectie B no. 825. Op Zaterciag, den 4 J,nil 1931, des voormid- dags te elf uren, zal in het Gemeentehuis te Sas van Gent gelegenheid bestaan om beawa- ren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren helbben, kunnen gedurende drie dagen, v66r het bovengemelde tijdstip, op genoemde secre taire kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie niet tot beroep gerechtigd zyn zy, die niet overeenkomstig artikel der Hinder- wet op den bovenbepaalden dag voor het Ge- meentebestuur van Sas van Gent zijn ver- schenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuizen, den 22 Juni 1931. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Vrijdag. Na aanneming van eenige kleine wetsont- werpen is aan de orde de suppletoire begroo- ting van Ned. Indie over 1931. De heer Cramer (s.d.) meent, dat de regee- ring den financieelen toestand van Indie te zwart schildert. Wei manen de tekorten tot voorzichtigheid, doch het evenwicht kan an ders worden hersteld dan thans wordt voor- gesteld. Als twee middelen van nieuwe in- komsten wijst spreker aan de progressieve winstbelasting en een uitvoerrecht op aardolie. Speciaal critiseert spr. de verlaging van de ambtenaarssalarissen en het feit, dat geen overleg is gepleegd. Hij is er van overtuigd, dat met de ambtenaren te praten ware ge- wee&t. Spr. dient een motie in, vragende de ver laging van de salarissen over 1931 achterwege te laten en critiseert tenslotte de benoeming van jhr. de Jonge uit hoofde van diens vroe- gere positie. De heer Ketelaar (v.d.) keurt sterk af, dat noch de Volksraad, noch ambtenaren-organi- saties zijn gehoord over de verlaging van de salarissen. Spr. gaat verschillende bezuinigin- gen op onderwijsgebied na en meent, dat hier- door de meest vitale belangen des volks wor den aangetast. De motie van den heer Cramer zal spr. steunen. De heer van Boetzelaer van Dubbeldam (c.h.) wenscht een reservefonds om in slechte tijden schokken te kunnen opvangen De motie van den heer Cramer zou de regee- ring naast zich neer moeten leggen, daar de salarisverlaging onvermijdelijk is. EEN ANTI-DUMPINGS WET. Uit betrouwbare bron verneermt de Maasb., dat de regeering een anti-dumpingswet in ge- reedheid heeft gebracht. Het legislatief ont- werp dat de regeering de bevoegdheid geeft in evidente gevallen van dumping afweer- maatregelen te treffen zou zich reeds voor het vereischte onderzoek bij den Raad van State bevinden. Naar de Maasbode verder ter oore kwam, heeft de commissie voor economische politiek zich op drie stemmen na tegen het wetsontwerp verklaard. Niettegenstaande dit votum heeft minister Venschuur toch doorge- zet en wil hij zijn voorstel aan het oordeel der Volksvertegenwoordiging onderwerpen. STEUN AAN CRISISWERKLOOZEN. Aan het Corr. Bureau zijn ten departemente van Binnenlandsche Zaken en Landbouw nadere mededeelingen gedaan over de werk- loosheidssteunregeling, welke is getroffen met de gemeentem Den Haag, Rotterdam en Utrecht, met welke regeling Den Haag en Utrecht zich reeds accoord hebben verklaard. Van Rotterdam wordt verwacht, dat deze ge meente haar binnen enkele dagen ook zal goed- keuren. Als gevolg van het overleg met deze gemeentebesturen verdwijnt de groep ,,dubbel uitgetrokkenen", welke onder een lager tarief viel. De verlaging is voor de drie gemeenten opgeheven en de uitkeering blijft voor de uit- getrokkenen nu onverminderd op dezelfde hoogte. Bij de rijksregeling was bepaald, dat de steun nooit meer mocbt bedragen dan een zeker percentage van het loon. Hiervan is nu in de overeenkomst met de drie genoemde ge meenten afgeweken. De minister heeft n.l. goedgevonden dat, behoudens zijn goedkeu- ring, een hooger percentage mag worden uit- gekeerd, wanneer de steun groote gezinnen met lage loonen betreft. Een belangrijk punt van verschil betreft de aftrek in verband met de gezinsinkomsten van den werklooze. De regeling bepaalde, dat van de inkomsten zoo- wel van den ondersteunde zelf als de leden van zijn gezin 2/3 in mindering gebracht moest worden op den steun. De minister heeft thans, gelijk al kort gemeld, goedgevonden, dat bij de berekening van den inkomstenaftrek de eerste vijf gulden inkomsten van de vrouw van het hoofd van een gezin met kinderen buiten beschouwing wordt gelaten, terwijl voorts wanneer er verdienende kinderen in huis zijn een extra toelage boven de reeds in deze regeling vastgestelden bijslag, zal worden gegeven en wel van 6en gulden voor het eer ste en vijftig cent voor elk volgend werkend kind, met deze beperking, dat, wanneer de vrouw en een of meer kinderen werken alleen van de inkomsten van de vrouw f 5 buiten beschouwing mag worden gelaten. Ten slotte wordt nog medegedeeld, dat nog niet is vastgesteld hoe hoog de bijdragen voor de gemeenten zullen zijn, daar in verband met de inwerkingtreding op 1 Mei j.l. van de ge- wijzigde belastingheffing, een geheel nieuwe berekening noodig is. Daarvoor zijn verleden week vragenlij,sten aan de gemeentebesturen gezonden, welke thans geleidelijk terugkomen. Aan de hand daarvan zal de vaststelling der bijdragen geschieden. UITVOERING TARWEWET 1931. De algemeene inaatregel van bestuur. Van bevoegde zijde wordt vernomen, dat de algemeene maatregel van bestuur tot uitvoe- ring van de Tarwewet 1931, welke binnenkort in werking zal treden, onder meer zal be- palen. op welke voorwaarden zal zijn toege- staan het vervoeren en voorhanden hebben van tarwemeel of tarwebloem, waarvan de samenstelling niet voldoet aan de eischen, ge- steld door den met de zaken van den land bouw belasten Minister. Bedoeld wondt ten deze bloem, bestemd voor de bloem-veiwerkende industrieen. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regtl meer 1 0.36* Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvra&jr verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave DIT BEAD VERSUHIJNT LEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVONC Ook wordt in den algemeenen maatrege1 van bestuur voorgeschreven het aanhouden van registers betreffende aankoop, verkoop en verwerking door hen, die tarwemeel of tarwe bloem vervoeren, voorhanden hebben of af- leveren, terwijl voorts zal worden bepaald, dat de Minister kan toestaan, gedurende een door hem vast te stellen tijdsduur, na het in wer king treden van den algemeenen maatregel van bestuur, bloem, waarvan de samenstel ling niet aan de voorgeschreven eischen vol doet, voorhanden te hebben. WONDEFiLIJKE CONSEQUENTIES. Het ,,Amersfoortsche Dagblad" plaatst het volgen.de bericht, dat de tegenstelling tus- schen een starre wet en de onstarre praktijk weer eens duidelijk in het licht stelt: De directeur van een autabusdienst alhier was gedagvaard, omdat hij een chauffeur meer dan twee Zondagen achtereen had laten werken. Het was hier evenwel een eigen- aardig geval, daar de chauffeur niet in vasten dienst van de autobusondememing was. Hij werkte alleen maar des Zaterdags en Zon- dags en had verder de geheele week niets te doen: werkloos. De wet eischt dat een werknemer een rust- dag per week heeft en daarom is het ook ver- boden om meer dan twee Zondagen achtereen dienst te doen. Deze chauffeur had echter vijf rustdagen per v^eek en mocht 66k geen twee Zondagen achtereen rijden, hoewel hij dit volgens zijn verklaring gaarne deed. Hij was een half jaar geheel zonder werk ge- weest en had nu de gelegenheid om twee dagen van de week te werken, met beide han- den aangegrepen om toch nog iets te kunnen verdienen. De wet staat dezen werkwillige dit echter niet toe! WEKELIJKSCHE UTJCHTVERBINDING MET INDIe. In een persconferentie heeft de directeur- generaal der P. T. T., Ir. M. H. Damme, mede- deeling gedaan van het feit, dat de opening van den wekelijkschen luchtdienst op Indie verzekerd is. Den len October a.s. zal het eerste vlieg- tuig op Schiphol starten en den 16en de retourmachine te Bandoeng-Batavia. door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 29) (Vervolg.) ,,En lage lakschoenen, mijnheer vroeg de knecht zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken. ,,Ja natuurlijk," antwoordde Stephen bijna uitdagend. De knecht boog en verdween uit de kamer. George Henry keek zijn foroer met bewondering aan. ,.Wat beteekent dit alles, Stephen vroeg hij. ,,Ik heb besloten dat wij de uitnoodi- ging om na de voorstelling van ,,De zin- gende Vogel" op het tooneel te soupee- ren. zullen aannemen," gaf Stephen op een heldhaftige wijze te kennen. ,,Je hebt volkomen gelijk: er bestaan nog andere Peggy Robinsons. Het is mogelijk," voeg- de hij er aan toe, ,,dat wanneer er ver- wikkelingen voortkomen uit de attenties, die ik vanavond aan de een of andere jonge dame zal bewijzen, deze buitenge- wone onkosten met zich mede zullen bren gen. Als je klaar bent, George Henry, wordt het tijd, dat wij ons naar 't kantoor begeven." Zwijgend volgde George Henry zijn broer. HOOFDSTUK XII. Op het oogenblik dat de gebroeders Underwood dien avond op het tooneel DE BELGISCHE REGEERING. ONTWAPENIN,G Zooals te verwachten was heeft, schrijft de N. R. Crt., de Belgische regeering voor haar motie van vertrouwen een flinke meerderheid verkregen. Er zat voor de beide regeerings- partijen ook niet veel anders op dan zich zoo inschikkelijk mogelijk te betoonen; want het doel is voorloopig het groote risico van alge meene Kamerverkiezingen te vermijden. De volhardende en gemoedelijke leiding van Ren- kin heeft succes gehad. Een minder populair man had het wellicht niet zoover gebracht. Maar daarvoor heeft men dan ook Jaspar tegen Renkin ingeruild. H. VAN DE CALSEYDE 8 Borluutstraat (dicht bij Stadhuis) GENT. Tel. 12415. (Ingez. Med.) De debatten, die aan deze beslissing vooraf gingen, hebben wederom duidelijk in het licht j gesteld, hoe slap de stemming voor het regee- ringsprogramma eigenlijk is in de beide kam- pen. Vooral liberale anti-Vlaamsche heethoof- den hebben niet kunnen laten hun overkropt anti-VlaamiSch gemoed lucht te geven. Een der heeren heeft zelfs verlangd, dat de regee ring Vlaamsch-nationalistische betoogingen zou verbieden. Het is wellicht een geluk voor de regeeringscoalitie, dat drie dozer liberalen tegen de motie van vertrouwen hebben ge- stemd en op die manier de Vlaamsch-katho- lieken hebben ontheven van de noodzakelijk- heid hen als bondgenooten te begroeten. Want als zoodanig zouden zij uitermate compromit- tant geweest zijn tegenover de thans zeer ge- voelige Vlaamschgezinde kiezers. Het is niet erg duidelijk, hoe de Vlaamsch- katholieke democraten het hebben klaarge- speeld vrede te nemen met het militaire ge- deelte van het regeeringsprogramma. Zoo vol tegenstrydigheid is deze kant van de zaak dat men nu van vertrouwelijke beloften der regeering spreekt, betreffende het niet begin- nen aan de forten in de nabijheid van Gent. Het schijnt er aldus uit te zien: De tegenstan- ders van de hooge credieten voor bewapening stelt men gerust met de verzekering, dat de bouw van de forten, waartegeh zij zich het meest verzetten, voorloopig niet aan de orde komt; en de tegengroep krijgt tot troost het betoog te hooren, dat dit met of zonder belofte van dien aard toch voorshands nog niet mo gelijk zou zijn geweest. Men schept dus een „eenheid" volgens het recept van ,,den grooten kromme" in Peer Gynt: ,,ga er omheen". Zoo wint men tijd. Maar zal het meer zijn dan uitstel van execu- tie Als wij zien hoe de tijd in de laatste jaren in Belgie heeft gewerkt, dan lijkt zij ons geen hondgenoot van de tegenwoordige politiek der coalitie. Militaire credieten, zooals die waaraan thans in Belgie geknabbeld wordt, doen ons te vreem- der aan, nu het tijdstip voor de ontwapenings- conferentie reeds is vastgesteld. Het is of men zich haast nog zooveel geld als mogelijk is te besteden, voor men daarin bij internatio- nale overeenkomst aan banden wordt gelegd Men kan zich niet anders dan bij voorbaat be zorgd maken ten opzichte van de resultaten van de ontwapeningsconferentle, als men ken nis neemt van het wantrouwen, waarvan de Belgische oorlogscredieten een uitvloeisel moe ten zijn. Dit gevoelen wordt nog bij ons versterkt door het verslag van de Fransche Kamerde- batten over de vlootcredieten. Daaruit spreekt weer eens heel levendig de oude geest van wedijver in bewapening. Frank- rijk is sterk te land en ook ter zee, waar hst na Engeland verreweg de machtigste vloot in Europa bezit, bestaande uit groote slag- schepen, slechts weinig langzamer, maar heel veel zwaarder van bewapening dan de Duit- sche „zak-linieschepen", uit zwermen van ge- duchte kruisers en andere nijdige vaartuigen bij wier snelheid vergeleken de befaamde Duitsehe oorlogsbodems slechts trekschuiten lijken, en uit een onvergelijkelijke onderzee- sche vloot. En toch zien wij de Fransche Ka mer een besluit nemen dat van vreesachtig- heid in ouden stijl getuigt en van gemis aan vertrouwen in eigen kracht en bovendien In eigen politiek beleid. Dit is een weinig hoopgevend verschijnsel. Maar wij zien dit verschijnsel niet alleen in Frankrijk. Wat beweegt Duitschland tot het bouwen van uitermate kostbare oorlogssche- pen in dezelfde periode waarin het een be roep wil doen op zijn onvermogen om Inter nationale verplichtingen na te komen? En van het Hilarity Theater verschenen, wer- den ze met uitbundige welkomstgroeten ontvangen. Het gezelschap had juist plaats genomen aan de soupertafel, toen de onverwachte gasten van achter de cou- lissen te voorschijn kwamen. Ze waren onberispelijk gekleed; ieder van hen droeg een paar glace handschoenen. en hun hooge hoeden glommen als spiegels. Van uit de verte gezien deden ze aan tweelin- gen denken, en de komiek van de operette bekende later, dat hij veronderstelde, dat ze een paar artiesten waren, die eenige nummers ten beste zouden geven om de gasten bezig te houden. Blanche Whit ney herkende hen het eerst, en de manier, waarop ze hen voorstelde, maakte hen on- middellijk tot de populairste personen van dien avond. Ze vloog letterlijk op hen toe, pakte hen ieder bij een arm, en trok ze mee naar de tafel. Dames en heeren," kondigde ze aan, ,,dit zijn mijn beste vrienden, de heeren Stephen en Georoe Henry Underwood, de twee edelmoedige financiers, die de opvoering van ,,De zingende Vogel" mo gelijk gemaakt hebben. God zegen hen beiden T" ..Hoera voor het Syndicaat werd er plotselinn geroepen en verschillende han- den werden naar hen uitgestoken. Stephen kreeq de eereplaats naast Blanche, terwijl George Henry aan de andere zijde van haar werd neergezet. Toen was het ech ter, dat de laatste, elk gevoel van ver- legenheid ter zijde zettend, den eersten stap in de nieuwe richting deed. Terwijl hij een buiging voor Peggy maakte, zei hij: „Er is een jonge dame hier, die ik de eer heb te kennen. Is het mij vergund naast haar te gaan zitten Peggy stond dadelijk op. Ze zat aan het andere einde van de tafel en werd, wat zij later als een daad der Voorzienig- hei'd beschouwde, door geen cavalier ver- gezeld. Ze strekte haar blanke armen naar George Henry uit. ,,Kom maar hier, mijn beste man," zei ze. ,,Ik zal wel voor u zorgen." George Henry werd onmiddellijk voor- gesteld aan een jonge vrouw met gitzwart haar, die zich aan de andere zijde van hem bevond, en terwijl de beide meisies haar arm door den zijne staken, stapelden ze alle mogeliike eetwaren op zijn bord en vulden zijn glas met champagne. ,,Wij zullen wel op u passen," gaf hef donkerharige meisje te kennen. ,,lk heet Rose, en u moet op mijn gezondheid drinken." ,,Word alsjeblieft niet dadelijk zoo familiaar," bracht Peggy eenigszins scherp in het midden. ,,U behoort aan mij, is het niet zoo, mijnheer George Hen ry Luister niet naar Rose, want ze is een groote flirt." George Henry klemde zijn tanden op elkaar, boog zich tot Peggy over en fluis- terde haar woorden in het oor, die nog nooit te voren over zijn lippen waren ge- komen. Ze barstte in lachen uit en kuste hem op zijn wang. Voor een kort oogen blik kromp hij ineen. Hij verlangde er naar. doch vreesde aan den anderen kant Stephen aan te zien. Niettegenstaande hij zich verre van op zijn gemak gevoelde, maakte een zeer luchthartige stemming zich van hem meester. ,,Je meende het toch, is het niet?" vroeg Peggy gretig. Natuurlijk." antwoordde hij. Ze stootte met haar glas tegen het zijne .Kijk me alsjeblieft aan, als je drinkt,' zei ze. Hij gehoorzaamde. Dit was de heerlijk- ste champagne, die hij ooit gedronken had en Peggy had de mooiste blauwe oogen van de wereld. Aan het andere eind van de tafel schudde Harold mee- warig met zijn hoofd. ,,Oh, domme, oude oom, kreunde hij. ,,Je zult er in vliegen, voordat je het zelf weet." George Henry verkeerde klaarblijkelijk in de meenina. dat dit reeds geschied was. en hij wilde ae zaak definitief regelen Aan Stephen's linkerzijde zat een bru- taal uitziende jonge vrouw met rood haar, gekleed in een groen avondtoilet, waarvan de schouderbandjes zoo goed als onzicht- baar waren. Ze had uitdagende grijs- groene oogen. ,,Dat is Tessy, die naast u zit, stelde Blanche hem voor. ,,U moet echter aldoor met mij praten en geen notitie van haar nemen. Ze is heel gevaarlijk." ,.Als je rekent, dat je nog niet eens een jaar getrouwd bent, Blanche, merkte de bewuste dame op, ,,is je gedrag eenvou- dig schandalig. Let eens op, hoe woedend Allan je aanziet. Mijnheer Underwood, u lijkt mij een heel vriendelijk persoon toe. Wilt u zich tusschen man en vrouw stellen?" „Zeer zeker niet," verzekerde Stephen haar. ,,Laat Blanche dan uw arm niet vast- houden en neem eenige notitie van mij. Ik ben vrij niet verliefd en voel me heel eenzaam. ,,Ik verkeer in dezelfde omstandig- heden," verklaarde Stephen stoutmoedig. ,,Kat!" riep Blanche uit. ,,Jij wilt me mijn syndicaat afhandig maken. ,,Je hebt zelf al een veilige haven ge- vonden, beste kind," zei Tessy hatelijk, ,,en Allan is zoo jaloersch." is elke heete dag een kwelling. 12 Aspirin- Tabletten verdrijven dad doffe gevoel in hoofd, en geven nieuwe werklusi. Let op oranje band en Bayerkruis. Prijs 75 cts. (Ingez. MedLf terwijl het de wereld zijn binnenlandscbfi ellende kond doet? Dat het van zijn bewapening te land maaict wat het kan, is niet onbegrijpelijk. Maar min der begrijpelijk is dat het in deze dagen nrfg meende, grooten ophef te moeten maken van het te water loopen van een buitensporig kost- baar en meer voor den zeeslag dan voor baa- delsbescherming of vlagvertoon gebouwd oor- logsvaartuig. In Belgie, in Frankrijk en ook in Duitsch land is de geest die voor de ontwapenings conferentle noodig is, blijkbaar nog ver te zoeken. Men is de redeneeringen van v66r 1914 nog niet onbwend; en de redeneeringen van Geneve hebben er blijkbaar nog niet diep wortel ge- schoten. STAAN WIJ AAN EEN KEERPUNT Joumalisten hebben schrijft de N. B- Crt. Mellon, den Amerikaanschen minister van financien, bij zijn aankomst in Engeland gevraagd, wat hij kwam doen. Hun nieuws- gierigheid was zeer zeker gerechtvaardigd. Mochten zij geloofd hebben, dat zij haarfrjn zouden vememen wat er werkeliijk te getoeu- ren stond, dan hebben zij blijk gegeven van een naieveteit, die moeilijker goed te praten is. Een Amerikaansch politicus stuurt geen vragend journalist zonder antwoord weg. en Mellon heeft hen dan ook verteld, dat hij Jp een pleizierreis door Europa was. En zonder blijk te geven van den minsten twijfel hebben de -joumalisten dit nieuws verder gemeld- Waarom zou een man als Mellon ook geen pleizierreisje maken ,,Er hat es dazu zou den onze Oostelijke buren zeggen. Zijn ve.r- mogen wordt buiten verantwoordelijkheid van onze redactie op meer dan een mil liard dollar geschat. Men rekent hem tot de paar allerrijkste menschen van Amerika. tti} kan zich dus de weelde van een dergelijke reis,. die helaas voor velen zijner landgenooten nu. te duur geworden is, nog heel ruim veroor- loven. 1 Bovendien heeft hij een zoon die aan eea Bnigelsche universiteit studeert. Het doel van zijn komst was dus bevrediigend verklaard. Na deze redenen opgegeven te hebben voor zijn aankomst is Mellon zonder blikken oS blozen naar MacDonald gestapt; met hem en Henderson en den gouvemeur van Engeland heeft hij uitvoerig geconfereerd. Daarna heeft hij lange telegrammen naar Washington ge- stuurd. Een Amerikaansch minister heeft het druk zelfs in zijn vacantie! Verder hebben wij vernomen dat ook St ma son, het hoofd van het Amerikaansche kaM- net, naar Europa komt. Het is goed een jaar geleden dat bij,, na afloop van de Dondenscbe vlootconferentie, ons werelddeel verliet, na enas verblijf van ongeveer drie maanden. Europa trekt hem blijkbaar aan. Maar nu schijnt dan ook het vasteland zijn hoofddoel: juist na bet „Je praat heel mooi, maar je bent toch heusch niet het verlaten weeskind. waar- voor je jezelf uitgeeft," zei Blanche lachend. ,,Om je echter te bewijzen. dat mijnheer Underwood reeds elders zijn ge- negenheid schonk, zou ik je willen ver- zoeken hier eens naar te kijken." Bit de laatste woorden wees zij op het diamante® pendant om haar hals. Tessy bekeek dit aandachtig, en zij kan zonder twijfel over kostbare sieraden oar- deelen. Heeft hij je dit gegeven?" vroeg ze verbaasd. ,,Dat heeft die goede man gedaar antwoordde Blanche, „en zoodra we alleen zijn. zal ik hem er behoorlijk voor bedanken. ,,Je bedoelt, als Allan niet in de buart is?" merkte Tessy hatelijk op. „Stil," fluisterde Blanchi quasi angstig. ..Verraad me niet." ,,Ik moet er wellicht een verklaring vast geven," kwam Stephen tusschenSeide. ,.dat dit kleine geschenk, hetwelk u zocs- even bewonderd heeft, door mijn broer en mij aan juffrouw Whitney werd aange- boden, niet alleen als een bewijs van onze- vriendschappelijke gevoelens ten opzichte van haar, doch ook als herinnering aan een speculatie, waarvan het succes groo- tendeels te danken is aan haar charme eat talent". ,,Dus nu weet je het, akelige feeks! riep Blanche schertsend uit. ,,Toen de heeren Underwood binnen kwamen hdb ik je al onmiddellijk gezegd, dat hij en zijn broer ,,De zingende Vogel" van Het begin af aan financieerden, en dit op een heel royale wijze gedaan hebben. (Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1