ALGEMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. GILLET WB is® !a 0^% blslUH Eerste Blad. "ionair tegen wil en dank Heerenbaai EEN DUBBELTJE M OTORS No. 8695 VRIJDAG 19 JUNI 1931 71 e Jaargang„ B I N N E H L A N D, PEBILLETOH, BUITENLAHD. mmmmmmammmmmmmammmmmmrn door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 28) HET VERBAND TUSSCHEN GROOT- EN KLEINHANDELSPRIJS. VAN TARWE TOT BROOD. ..Het is zeer hinderlijk," mompelde George Henry afgetrokken. De uitdrukking van George Henry s oogen was op dat oogenblik bijna slim Hij schudde op een besliste wijze met he* hoofd. j V.0ONNEMKNTSPBIJS: Sinn en Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden - Bulten Ter Neuzen - .,0^1 3 po per 3 maanden Bfl voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar v'Jr Belgig en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor bet buitenland alleen btj vooruitbetaling. Ultiweef sterStrum p. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. .tomTESTBSN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor ulkPr re°®! -nt:" Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte bereken HandelsadvertentiSn bfl regelabonnement tegen verminderd tarlef, hetv,e.k eP aanvrajisj verkrijgbaar Is. - Inzendlng van advertentien liefst dag voor de ultgavo- OIT BEAD VERSCHMNT IEDEREN MAA Nil AG-, WOEN8DAG- en VKIJDAGAVQNw. TWEEDE RAMER. Vergadering van Woensdag. Voortgezet wordt de behandeling van de mterpellatie-Wijnkoop over de wering van De Tribune uit de openbare leesizalen. Minister Terpstra repliceert en betoogt, dat de inspecteur der Centrale vereeniging ook geen semi-officieel ambtenaar is, al wil spreker erkennen, dat hij zelf de aandacht van den inspecteur gevestigd beeft op den in- houd van De Tribune. Spreker heeft emstig bezwaar tegen de motie van den beer Knot- tenbelt, omdat niet ieder advies kan worden gepufoliceerd. Volgens de voorwaarden kan communistische lectuur niet a priore worden uitgesloten. Minister Reyer betoogt nader, dat de regee- ring passief is gebleven tegenover den spoor- wegboekhandel. De heer Knottenbelt (lib.) wijzigt zijn motie zoodanig, dat alleen bij afwijkend inzicbt de motieven hiervan moeten worden gepubld- ceerd. De motie-Wijnkoop wordt verworpen met 45 tegen 23 stemmen; voor waren de commu- nlsten, sociaal- en vrijz.-democraten. De motie-Knottenbelt wordt verworpen met 42 tegen 24 stemmen. Aan de orde is de goedkeuring van bet protocol tot wijziging van bet internationaal Luchtvaartverdrag van 1919. Dit ontwerp wordt z.h.s. aangenomen, evenals het ontwerp tot onteigening onder Moordrecbt voor den aanleg van wegen. DE UITVOERING VAN DE TARWEWET. De tarweprijzen en de verhooging van den broodprijs. Het Alg. Hbld. publiceert eenige mededee- Mngen van de N.V. Van Stolk's Commissie- bamdel te Rotterdam aan alle in de Vita ge- organiseerde afnemers van tarwe (maal industrie). Hieruit tolgkt o.m., dat voor de ..Ongebuiid maalderij" wordt beschikbaar ge- steld prima witte qualiteit tot den prijs van 15,85, verboogd met of 1 pCt. onkosten. Bij de bestelling moet het geld worden apge- zonden. Voor de ,,Bloemmaalderij" worden drie qualiteiten witte tarwe voor resp. 14,85, 13,85 en 12,85 en dnie qualiteiten roode tarwe voor f 14,35, 13,85 en 13,35 beschik baar gesteld. Ook hierop komen Vitakosten, pCt. voor kleine en 1 pCt. voor groote par- tijen. Bij de gewestelijke tarwe-organisaties iiggen type-monsters dezer kwaliteiten. De ongebuild-maalders, zoo schrijft daartoe het Amsterdam sch blad, zullen voor hun 20 pCt. binnenlandsche moeten betalen f 15,85 plus 15,93 per 100 K.G., zeg dus 16 rond. De boer echter zal daarvoor ontvangen 14,50 min een af te houden bedrag van ten minste 11 dus f 13,50. Tusschen boer en fabrikant ligt dus een prrjsverschil van 2,50. Dit zelfde verschil doet zich voor bij de overige drie qualiteiten. Daamaast wijzen wij er op, dat de aller- beste buitenlandscbe tarweoogsten op het oogeniblik allemaal beneden de zeven gulden blijven, n.l.: Atlantic Manitoba no. 1. Juni-Juli levering 6,70—/6,80. Alt. Man. no. 2 6,45—6,55. Pacific Manitoba no. 1 6,77%8,85. Pacific Vervolg.) Manitoba no. 2 6,55-6,55. Australische tarwe JuliAugustus f 6,25- 7 6,35 (wordt veel gebruikt voor kropmeel). Russische tarwe, disponiibel 5,35f 5,42% (79 K G. natura-gewicht Daarentegen moet de maalindustrie voor de dnlandsche gaan betalen: tarwe voor ongebuiid 15,93. lste qual. bloemtanwe 2de qual. 14,93, bloemtarwe 3de qual. 13,92, bloemtarwe 12,92. Maar de boer tensiotte, voor wien deze wet dan tocb is gemaakt. krijgt die geweidig hooge prijizen lang niet, want in de eerste plaats wordt er 1,35 plus pCt. van den verkoopsprijs dus te zamen 1,43 afgetrokken voor administra- tiekosten, en in de tweede plaats wordt voor den ouden oogst, dien hij zoo lang heeft moe- i ten bewaren, 1 ingehouden in N. en Z.-Hol- land en 2,50 in Zeeland, terwijl in Groningen de gewone dagprijs wordt uitbetaald, dus met voorloopige inhouding van bet voile steun- bedrag. Met deze iugehouden bedragen wor den fondsen gevormd, waaruit eventueele ver- liezen e.d. door de gewestelijke tarwe-organi- saties zullen worden gedekt, terwijl de even- tueele rest later pond-pondsgswTze over de tarweleiverende boeren zal worden verdeeld. In elk geval is thans komen vast te staan, dat bet verschil tusschen wat het brood- en koeketende public!: aanstonds extra krijgt te betalen eenerzijds en de steun, dien de boer j straks zal ontvangen, zeer groot is. Een j rijksdaalder per 100 K.G. tarwe zal bet ten minste zijn, terwijl de particuliere handel het naar onze meening graag zou doen voor een gulden of minder! Nu de maalindustrie 20 pCt. barer tarwe- behoefte moet koopen tegen een gemiddelden prijs van 14, scheelt baar dat per 100 K.G. gemengde maaltarwe dus al 1,60, waanbij nog komt pl.m. 13 cents verities door booger vochtgehalte, beneivens volgens deskundi- gen 50 cents (doch zeg maar 30 cents) voor bet aankoopen van duurdere, hardere buitenlandsche tarwe, om bun mdlange zoo- veel mogelijk op peil te houden. Men kan dus zeggen, dat de fabrikanten op 100 K.G. ge mengde maaltarwe 160 13 30 2,03 cents extra kosten hebben, hetwe'lk overeen- komt met pl.m. f 2,90 per 100 K.G. bloem. En volgens de bakkersorganisaties moet voor elke f 1,50 bloemprijsverbooging de broodprijs met edn cent per 800 gram (een gewoon brood) stijgen. Men moet dus verwachten, dat de broodprijs verondiersteld, dat bij op 't oogen- blik in juiste verhouding staat tot de bloem- prijzen, met twee centen zal stijgen! De tarweverbouwende boeren zijn thans in de gelegenheid om uit te rekenen, wat het publiek voor hen extra gaat betalen en hoe- veel zij zelt van dat .extra" in bun zak zullen krijgen. Gelijk men zicb herinnert, schrijft de N. R. Crt., had de Minister van Arbeid, Handel en Nrjverheid eenigen tijd geleden de hooglee- raren Dr. N. J. Polak en H. A. Kaag uitge- noodigd, hem inzake de vraag, door welke oorzaken en in welke mate de kleinhandels- prijzen van tp.1 van gebruiksartikelen de groothandelsprijzen van die artikelen, (of van de grondstoffen voor de vervaardiging daar- van) ito'rji daling niet of onvoldoemde volgen, van advies te dienen. Het eerste op de broodprijzen betrekking babbende gedeelte van het verslag van ge- noemde deskundigen is thans verscbenen als no. 2 van den jaargang 1931 van de reeks ,,Verslagen en Mededeelingen" van de afd. bandel en nrjverheid van het departement van arbeid bandel en nijverheid. De zoo alom verbreide meening, dat de daling van den grondstofprijs niet in voldoen- de mate in den broodprijs tot uitdrukking is gekomen, aldus besluiten de boogleeraren, is door ons in het algemeen onjuist bevonden. Die meening berust in de eerste plaats op ge- zichtsbedrog, voorts op het veronacbtzamen van de niet in het oog vallende fluctuaties van de prijizen van bijproducten en bijkomende grondstoffen. Indien men daarmede en met de geringe daling, zelfs in sommige gevallen met de stijging van de bewerkings-, distribu- tie- en algemeene kosten rekening houdt en voorts in aanmerking neemt, dat de broodprijs slechts met geheele centen per brood of per halfbrood, dus met ten minste 4 of 8 pCt. kan worden afgeslagen, dan constateert men zij het met eenige traagbeid in b'jden van groote voortgaande prijsverandering en met een enkele plaatselijke uitzondering, een vrij goede aanpassing van de broodprijzen aan de kosten van grondstoffen en verdere productie- factoren. Wat de plaatselijke verschillen betreft, zoo vermeldt het rapport, dat te Rotterdam de aanpassing al heel vlot is. Dit houdt verband met het feit, dat de bakkers bier gezamenlijk een commissie voor de statistiek b ebb en in- gesteld, die een prijsscbaal beeft vastgesteld volgens welke bij een prijsdaling van tarwe- ■bloem met ten voile f 1,50 per 100 K.G. bet brood met een cent per 8 H.G. moet worden afgeslagen. Daarentegen is te Utrecht de aanpassing traag, terwijl het verkoop van de broodprijzen in Maastricht, Eindhoven en Leeuwarden minder gel'gMcmatig is dan in Groningen, Haarlem en Den Haag. Wjj zouden dus voortaan rustig onize boter- hammen kunnen opeten met de gedacbte, dat de daling van de tarweprijzen ook aan ons, consumenten, ten goede is gekomen. Het staat echter te bezien, of ook voor andere artikelen de aanpassing zoo volledig is. Een spoedig verschijnen van de verdere onder- zoekingen is zeer zaker gewenscht. Volgens de dagteekening is het rapport reeds 13 Maart j.l. bij den Minister ingediend en wordt het eerst thans gepubliceerd. Het komt ons voor, dat vluggere publicatie zeer goed mogelijk zou zijn, vooral voor zoo'n actueel vraagstuk als het onderhavige. DH5NSTWEIGERAAR OM VLAAMSCHE REDENEN. Dezer dagen is gemeld, dat een jonge Ant- ,,De meisjes zouden groen worden van Jalouzie," vervolgde Peggy, ,,als ze het te weten kwamen. Ze kletsen toch al zoo en ik zou voor geen geld ter wereld willenAls ,,Als wat?" vroeg George Henry, die thans dapper den druk van haar vingers beantwoordde. „Ik wilde u graag straks even alleen spreken," fluisterde zij in zijn oor, toen de auto voor het hotel ..Milan" stopte. Stephen en George Henry werden met de gewone onderscheidinaen met hun gast naar hun tafeltje gebracht. Harold liep door de zaal heen en weer en nam onmid- dellijk de eenigszins vage uitnoodiaing van zijn ooms om met hen te luncnen. aan. ,,En hoe gaat het er mee kindje?" be- groette hij op een weinig laconieke wijze juffrouw Peggy. Het jone meisje wierp haar hoofd ach- terover en trok het nieuwe horloge wat meer over haar hand naar beneden. ,,Heel goed dankumijnheer Margetson," antwoordde ze uit de hoogte, ,,en noem me alsjeblieft geen kindje"." „Ik schijnt het vanmorgen niemand naar den zin te kunnen maken," klaagde de jonge man zuchtend. ,,Ik heb het zoo juist met Bert Stanmore daarginds ook al .ROSSEM's TROOST (Ingez. Med.) aan den stok gehad. Die kerel smijt ge- woonweg met geld. Zijn vader heeft hem verleden jaar honderd duizend pond na- gelaten en nu is alles al op.' Stephen boog zich wat voorover. daar zijn belangstelling was opgewekt. ,,Wil je daarmede zeggen, dat de jonge man, over wien je zooeven sprak, er in ge- slaagd is, dat groote bedrag in twaalf maanden kwijt te raken?" informeerde hij. ,,Tot de laatste penny aan toe,' gaf Harold toe. ,,Hij is totaal platzak." ,,Heb je er eenig idee van, op welke manier hem dit gelukte?" ..Vrouwen en wedden op paarden,' antwoordde Harold, met zijn mond vol kreeften-mayonnaise. ,,Wat een grappen- maker he?" Hij heeft aan Flo Manfield een be drag van tienduizend pond moeten uit- betalen wegens verbreking van trouwbe- lofte," bracht Peggy in het midden. ,,En dat voor zulk een meisje als Flo is!" ..Verbreking van trouwbelofte?" her- haalde Stephen verbaasd. ,,Tien duizend pond?" zei Georqe Henry. ,,Ja, maar dit is iets, wat u beiden toch niet begrijpen zult, want als u een belofte gaf, zou u die houden." De broers wisselden verstolen blikken en bij alle twee kwam tegelijkertijd dezelf- de gedachte op. ,,L)at is een heel groote som," zei Stephen nadenkend. ..Bedoelt u, dat de rechter dit aan de jonge dame heeft toe- gewezen?" ,,Bert Stanmore heeft het met haar op een accoordje gegooid," vertelde Peggy hem. Hij zou zonder twijfel veroordeeld zijn ge-worden, maar Flo heeft zelf heel handig dit zaakje opgeknapt." Stephen wendde zich met een abrupt gebaar tot zijn broer. „George Henry," merkte hij op, ..zorg toch alsjeblieft goed voor juffrouw Robin son. Vergeet niet, dat jij degene was, die haar voor de lunch heeft uitgenoodigd. Ik weet zeker, dat ze nog een glas wijn wil gebruiken. En juffrouw Robinson, wilt u misschien mijn neef even het cadeautje laten zien, hetwelk u mijn broer toestond u aan te bieden?" De jonge dame voldeed aan zijn ver- zoek en Harold liet een zacht gefluit hooren. Gedurende het verdere gedeelte van de lunch was hij ongewoon stil. Toen de maaltijd geeindigd was, nam hij zijn jongsten oom even mede naar de hai. ,.U moet voorzichtig zijn met dat geel- harige meisje," zei Harold op ernstigen toon. Peggy is een goed. best kind, doch die koristjes zijn nooit te vertrouwen. Ze kunnen het ook niet helpen. De mannen profiteeren zooveel mogelijk van hen, en als ze niet oppassen, worden ze de dupe van de geschiedenis. Begrijpt u me?" ,,Dat is zeer interessant," verzekerde George Henry zijn neef. ,,Ga alsjeblieft door. i ,,De meisjes kunnen zich slechts op twee manieren schadeloos stellen," ging Harold gewichtig voort ,,een huwelijk, of een eisch tot schadeloosstelling wegens een verbroken trouwbelofte. En ik kan u de verzekering geven, beste oom, dat er meer geld wordt uitgegeven om hun gewonde narten te genezen, dan u zich kunt voor- stellen. Peggy is fatsoenlijker dan de rest, maar toch zou zij ook heel wat doen om geld los te krijgen." I ,.Zou dit inderdaad het geval zijn?' mompelde George Henry met een glans in zijn oogen. ,,Ik ben je ten zeerste verplicht voor je waarschuwing, Harold. Ik zal er discreet gebruik van maken. Volgens hun nieuwe gewoonte brachten de broers een paar minuten door in hun werpenaar, zekere Lode van Dijck, als milicien aangewezen voor het zesde regiment infante- rie, aan den minister van landsverdediging een brief zond, waarin hij verklaarde zoolang de koninklijke gelijkheidsbelofte niet is inge- lost, in geweten verplicht te zijn „aan den Staat die de Vlaamsche volksgemeenschap haar recht onthoudt, zijn dienst te weigeren". Dinsdag hebben twee gendarmen den dienst- weigerenden Vlaming in zijn woning gearres- teerd en naar het gerechtshof gebracht. Na een eer.ste verhoor is hij in de gevangenis te Antwerpen opgesloten. DE BELGISCHE REGEERING EN DE ONRUSTIGE TOESTAND IN DUITSCHLAND. In Belgische officieele kringen volgt men, naar de corr. der N. R. Crt. meldt, met bui- tengewone belangstelling het verloop der poli- tieke gebeurtenissen in Duitschland. Bij het voortzetten in de kamer van de al gemeene beschouwingen over het programma van het kabinet-Renkin Dinsdagmiddag werd door verscheidene sprekers in bedekte bewoor- dingen op den ernst van den toestand gezin- speeld. Volgens geruchten, die in zekere de- partement'en de ronde deden, zou de Belgische regeering eraan denken, indien de onrust in Duitschland een revolutionair karakter aan- neemt, een deel van de legermacht naar de Belgisch-Duit:-xhe grens .te zenden, teneinde het toezicht aldaar te verscherpen en het bin- nenkomen van ongewenschte elementen te be- letten. Ook in andere landen zouden gelijk- soortige politiemaatregelen zijn overwogen. VLAAMSCHE EN WAALSCHE MILICIENS. De Belgische minister van landsverdediging heeft aan de militaire autoriteiten een circu late gezonden betreffende de verdeeling der miliciens van 1931 over de verschillende regi- menten en gamizoensteden. Blijkens deze circulate hebben 22.942 miliciens aangevraagd in het Nederlandsch (of Vlaamsch) te worden aangevoerd; 17.937 andere miliciens wenschten hunne militaire opleiding in de Fransche taal te ontvangen, 294 in het Duitsch. In de Waalsche provincie Henegouwen vroe- gen 114 Vlaamsche miliciens hij een Vlaamsche compagnie te worden ingedeeld. In de provin cie Luik bedraagt het aantal Vlaamsche mili ciens 89. H. VAN DE CALSEYDE 8 Boriuutstraat (dicht by Stadhuis) GENT. Tel. 12415. (Ingez. Med.) GRAANUITVOER UIT EEN VERHONGEBEND LAND. Nog steeds gaat de Sovjet-Regeering voort, geweldige hoeveelheden graan tegen zeer lage prijzen op de vreemde markten te brengen. Voortdurend worden koopers voor groote voorraden gezocht, en de Sovjets schijnen het plan te hebben, dit jaar op zijn allerminst on- geveer 500.000 ton koren uit te voeren. Geen wonder, dat daardoor op de wereldmarkt een geweldige daling in de graanprijzen is inge- treden. De Sovjet-Regeering bewaard intus- schen een absoluut stilzwijgen omtrent de af- gesloten contracten, zoowel als omtrent de kamers, voordat ze naar t kantoor terug- keerden Stephen's oog viel op een enve- loppe op de tafel. Hij maakte deze open en haalde er de wekelijksche rekening uit te voorschijn. George Henry keek over zijn schouder. Beiden konden een uitroep van teleurstelling niet onderdrukken. „Tien pond minder dan verleden week!" riep Stephen uit. ,,Ik had aehoopt, dat wij hier tenminste geen grond onder onze voeten zouden verliezen." Stephen wierp ae rekening op de tafel en keek zijn broer onderzoekend aan. George Henry," zei hij, ,,je hebt iets op het hart." ,,Je hebt gelijk Stephen." ,,Het een of andere plan misschien?" ..Het is nog maar een vaag heel vaag idee." Staat het in verband met juffrouw Peggy Robinson?" ..f'recies." ,,Je hebt toch niet het voornemen haar een huwelijksvoorstel te doen?" ,,Dat ligt in mijn bedoeling, verklaarde George Henry moedig. ,,Zoodra dit ge- beurd is, zal ik me natuurlijk onmiddellijk terugtrekken. Harold heeft me kort ge leden verzekerd, dat het meisje niet zal aarzelen 'n aanzienlijk bedrag als schade- vergoeding te eischen." Stephen trok nadenkend zijn wenkbrau- wen te zamen. ,,Wanneer dat plan slaagt, zal het jou natuurlijk gelukt zijn veel meer geld uit te geven dan ik," klaagde hij. ,,Dat vrees ik ook," gaf George Henry opgeruimd te kennen. „Naar mijn meening," merkte Stepher na een korte pauze op, ..behoorden wi de kosten gezanjenliik te betalen." ,,Dat is onmogelijk," wierp George landen, waarheen dit graan wordt uitgevoerd. Hoe raadselachtig ons deze geweldige uit- voer ook moge voorkomen, door een land dat zelf aan hongersnood ten prooi is, toch behoe- ven wij ons daarover niet te verwonderen. De Sovjets stellen de prijzen van het uitge- voerde graan zoo laag mogelijk, waardoor eeu ware paniek op de graanbeurzen is ontstaan. Het Russische graan wordt tot de Iaagst mo~ gelijke prijzen aangeboden, waardoor de uotee- ringen geweldig gedrukt worden. Hetze!fd» ziet men bij de aanbiedingen van groote hoe veelheden petroleum en benzine tot de alier- iaagste prijzen. Wanneer door een en ander een algeheele ontwrichting ontstaat, achten de Sovjets al een groot deel van hun doel bereikt, De Sovjet-Regeering krijgt het graan zeer goedkoop, zij betaalt een door haarzelf vastge- stelden prijs, dan wel confisceert het graan eenvoudig.Het verschijnsel staat precies ge lijk met het goedkoop verkoopen van gestolen kostbaarheden. En wat moet nu de Russische verbruiker voor ditzelfde graan betalen Dertig of veertig maal zooveel als waarvoor het graan in het buitenland wordt verkocht. Dit is de ware tragedie van het economisch leven in Rusland, dit is het resultaat van de economische poii- tiek. Reeds zijn aan de Sovjets belangrijke cre- dieten onder garantie van graan aangeboden, mits het aan de boeren met geweld ontnomen graan in Rusland blijft. Maar de Sowjet-Re- geering heeft totnutoe deze aanbiedingen af- gewezen en gaat voort, ten behoeve van haar doel graan uit te voeren uit een verhonge- rend land! HOOVER OVER DE VVERKLOOZEN. In een rede te Indianapolis, over de wereld- crisis, welke hij toeschreef aan de gevoigea van den oorlog, de stijgende bewapening en politieke onzekerheid, gaf president Hoover een overzicht van de maatregelen der regee ring ter bestrijding van de crisis. Hij verdedigde het douanetarief, dat de Amerikaansche arbeiders tegen de concurren ce uit het buitenland moet beschermen m zegde den farmers verdere hulp toe en be- pleitte handhaving van het thans bestaande loonpeil. Hij weigerde het economische leven door nieuwe belastingverhoogingen te treffen en bepleitte stopzetting van de immigratie tot op het moment, dat de laatste werklooze weric zal hebben gevonden. De president verwierp ten stellig,-te de idee van werkloozenzorg van staatswege, waardoor het bestaan nog meer gedrukt zou worden en welke instelling naar zijn meening een soort premie voor de traagheid zou zijn. Na nog ge- wezen te hebben op de sociale maatregelen, di« de regeering denkt uit te voeren, verklaarde Hoover tensiotte met optimisme vast te horu- den aan het vertrouwen in de sterkte dor Amerikaansche tradities. DE BELGISCHE LIBERALEN EN HET NIEUWE MINISTERIE. De liberale fracties van de Kamer en den Senaat hebben Woensdagochtend in het par- lementsgebouw een gezamenlijke vergadering gehouden ter bepaling van hun houding tegen over het kabinet Renkin. Na een besprekmg, welke ruim twee uur duurde, besloot de meer- derheid der aanwezigen voor de motie van vertrouwen in het nieuwe kabinet te stemmen Vijf Kamerleden en vijf Senatoren konden zicb echter met dit besluit niet vereenigen. Zrj jqjn van oordeel, dat het kabinet Renkin te" vet gaat in zijn toegeven aan de Vlamingen,' tnj het votum over de motie van vertrouwen in de Kamer zouden dan ook drie Iiberalen tegea stemmen en twee anderen zich van stemming onthouden. Daar de meerderheid der kathoiieke liberal* Henry tegen, volstrekt niet ontmoedigd. ■Wij kunnen toch niet alle twee de jonge dame bedriegen." ,,Je zou het engagement kunnen verbre- ken op mijn aandringen," bleef Stepheiu volhouden. ,,Ik ben je oudere broer, en m aanmerking genomen, dat je aan mijn wenschen gehoor zou geven, bied ik je van mijn kant aan de helft der moeilijk- heden. welke hieruit mochten voortkomejx op mijn schouders te nemen." ,,Je moet zelf een dergelijke geschiede nis aan de hand zien te krijgen, Stephen verklaarde hij. ,,Ik wil volstrekt niet on- aangenaam zijn, maar mijn affaire kaw niet door twee menschen opgeknajpt worden. Ik denk, dat er wel duizendew andere jonge meisjes op de wereld zijn die graag van jou een slachtoffer willew maken." „Ik ben ouder dan jij," pleitte Stephen. ..Drie jaar, luidde het onmiddellijk ant~ woord, ,,dat is niet de moeite waard cur over te praten." „Het hangt er heelemaal van af, of mex* onder of boven de vijftig is," argumen teerde Stephen. Zijn broer knikte ontkennend. ,,Dat ben ik niet met je eens." Stephen stond op en zijn houding was een weinig gedwongen. Hij riep zijn be- diende, die zich in de aangrenzende kamer bevond. „Adam!" ,,Ta. mijnheer?" „Wil je voor vanavond onze rok- kostuums, witte vesten en witte dassen klaarleqgen?" verzocht Stephen. ,,We jaan in een theater soitneeren." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1