&1 n m i ALGEMEEH HIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREH. heeren-bam De Katakomben. i: No. 8592 VRIJDAG 12 JUNI 1931 71e Jaargang. RAADSVERGADERING. Qemeenteraadsverklezmgen, PBSDIKBEUBTE V Feuilleton - vertelliDgen. $8m gj V KHTH FRIESCHE BRABANTSCHE BRIEVEN. a®®.' EsssesaBm»,SBaa< ^ONNBaffENTSPRlIS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden - Buiten Ter Neuzen -• >er post f 1 89 per 3 maanden - Bfl voor uitbetaimg fr. per post. 6,60 per jaar VooT Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonnemeuten voor het buitenland alleen b«j vooruitbetaling. GIRO 38150 TELEFOON No. 2ft. Ultgecfster: Flrma P. J. VAN DE 8ANDE. ADVERTENTI8N: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken mesr J Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op verkrijgbsar Is. - Inzending van .dvertentiSn liefst dag voor de uitgave. DPT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND De Burgemeester van TER NEUZEN maakt j bekend, dat eene Openbare Vergadering van den gemeenteraad is belegd op Maandag 15 juiil 1931, des namiddags 8 uur. ■Per Neuizen, den 12 Juni 1931. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZXNGA. UITSLAG STEMMING. De Voorzitter van het Centraal Stembureau roor de verkiezing van de leden van den Ge meenteraad maakt bekend, dat ter gemeente- secretarie voor een ieder ter inzage is neder- gelegd het besluit van het Centraal stem- bureau waarbij de uitslag der verkiezing is vastgesteld. Ter Neuzen, den 12 Juni 1931. De Voorzitter van het Centraal Stembureau voornoemd, J, J. DE JAGER. 31 Mei 1578 is er bij het graven naar pozzolaan-aarde aan den Salarischen weg een gewelf ingestort, waarbij muurschilde- ringen met christelijke tafereelen, Griek- sche en Latijnsche inschriften. en een paar met beeldhouwwerk versierde sarco- phagen voor den dag kwamen, en dit gaf aanstonds aanleiding tot een heel druk bezoek aan dit oord. Van alle kanten was en kwam er belangstelling, want deze eerbiedwaardige begraafplaatsen waren in de Middeleeuwen totaal veronachtzaamd en zelfs hun namen waren in het vergeet- boek geraakt. Wei waren in de 15de eeuw behalve enkele Franciscaner mon- niken en eenige Schotten slechts leden der Romeinsche Academie in deze gewijde plaatsen neergedaald, maar dit geschied- de vrijwel in het geheim en ook zonder dat hun bezoek anderen opwekte tot ver- der onderzoek. Nu werd dat eensklaps anders, en on- der de belangstellenden bevonden zich een Spaansche Uominicaan Alfonso Ciac- conio en ook twee jeugdige Vlamingen. Een van deze twee werkte wel twintig jaar lang te Rome aan een werk over de katakomben, dat reeds in 1605 voor de drukpers gereed kwam, doch pasin 1856 te Parijs werd uitaegeven. A1 dit werk, aan onderzoek en gedeel- telijke publicatie gewijd, werd in de scha- duw gesteld door den arbeid van een man, dien men wel eens den grondlegger der christelijke oudheidkunde heeft ge- noemd: Antonio Bosio, van geboorte een Malthezer, maar reeds zeer jong te Rome gekomen. Hij begon zijn werk in 1593, toen hij 18 jaar oud was, en is 36 jaar lang bezig gebleven de katakomben te doorkrttisen, soms dagen en nachten aan- een daarin doorbrengend. Vier folianten, door Bosio geschreven, getuigen van den ernst van zijn werk, en dat was alles dan nog maar voorbereiding. Zijn groote boek verscheen pas drie jaar na zijn dood in 1632, zijn werk werd door allerlei meer of minder bekwame personen voortgezet, maar in de eerste jaren van de 19de eeuw stonden tengevolge van de tijdsomstandig- heden de onderzoekingen op het gebied der christelijke oudheidkunde stil. Het eenige vrijwel wat men in dien tijd deed was: de katakomben beschadigen Maar dan brak er weer een betere tijd aan, en eindelijk trad er iemand op, die alles wat zijn voorgangers hadden ge- poogd en bereikt, in de schaduw zou stel- len, namelijk Giovanni Battista de Rossi. Deze man is het geweest, die, geholpen door zijn broeder Michele, aan de beoefe- ning der christelijke oudheidkunde een ge- heel nieuwe richting heeft gegeven, en een commissie voor gewijde oudheid kunde, ingesteld door Paus Pius IX, werkt sedert Nov. 1851 geregeld in zijn geest verder. Uit de eerste drie eeuwen na Christus bezitten wij over de katakomben geener- lei document, en ook in 't geheel geen be- trouwbare aanduidingen. Het meeste heeft men nog gehad aan enkele oude plaats- en reisbeschrijvingen, waaronder wij geven hier slechts enkele vluchtige en onvolledige aanduidingen zich een papyrus bevindt uit het begin der zevende eeuw, die de plaatsen vermeldt, waar de olie was weggenomen, door een zekeren abt Johannes gezonden aan de Koningin der Longobarden Theodelinde. Want de namen der graven voor welke de lampen brandden, worden daarin vermeld precies in de volgorde, waarin men was rondqe- gaan, en zoo kon dus deze inventaris die- nen als gids in de duistere katakomben Wat beteekent nu het woord katakom ben Het schijnt tot heden nog niet ge- lukt te zijn om van deze benaming een afdodnde verklariftg te geven. Oogen- schijnlijk is het woord samengesteld uit het Grieksche voorzetsel ,,Kata" en het Latijnsche werkwoord ,,cumbo' dat zoo iets beteekent als: nederliggen. Maar zekerheid is er niet. En nu een andere vraag: Hoe begroef men te Rome Bekend is, dat er vele kostbare en ook talrijke minder kostbare en zelfs zeer eenvoudige graven lagen langs de via Appia. Men vindt daar op een* grafteeken van rijken en zeker wel tien voor bescheiden burgers. Deze alien, hoe eenvoudig ook, hadden zicih dan toch maar ,,voor eigen geld zooals t op hun grafschriften luidt een stukje grond langs den weg .gemeten tien voet en loodrecbt daarop ook tien gekocht en dat voor eeuwig onttrokken aan het gebruik der levenden. Maar dan waren j er nog millioenen anderen. Dr. Leopold heeftdaarover verteld in zijn prachtige boek „Uit de Leerschool van de Spade", dat hun uitvaart niet werd voorbereid door trouwe bedienden, die van kostbare welriekende houtsoorten een brandstapel j bouwden. Hen vergezelde ook op hun laatsten tocht geen rij van tooneelspelers, 5 die gekleed en gegrimeerd als voorvade- deren van den doode de glorie van zijn gesladht aan het vol bewondering hen aanga/pend publiek als in levenden lijve voorbijvoerde. Neen, het ging bij deze lieden heel anders toe. Ruw sleurde de stadsdoodgraver het uitgein<ergelde lijf uit het nauwe slaaphokje, smeet het op de berrie, en vervoerde het vlug en onbewo- gen in het nachtelijk uur naar de put- ten", waarin het dan zonder eenige plecih- tigheid neergleed op... de voorgangers. Zoo was de inrichting van het armen- kerkhof te Rome. Dan was er echter nog een middenweg. Men behoefde niet beslist een echte of pseudo-rijikaard te wezen om langs de via appia te worden ter ruste gelegd. De grond was er zeker wel duur, maar toch alleen aan de oppervlakte, want daar be- neden kostte zes voet ruimte heel wat minder, onudat de samenstelling van den grond niet zoo bijizonder gunstig was. Het geliuk wilde, dat de pozzolaansche grond zic'h uitstekend leende voor het maken van graven, en dat die bodem alle ont- bindingsvochten in een minimum van tijd opzoog. Men kan al deze begraafplaatsen kata komben" noemen, en zoo weten onze lezers dan ook dadelijk, dat het heusch niet alleen of allereerst de Christenen zijn geweest, die met deze begraafmethode zijn begonnen, en dan nog wel uit vrees voor vervolgimg Dit schijnt thans wel als een paal boven water te staan, en langs de Via Appia liggen de bewijzen. Men vindt daar allereerst zelfs nog binnen den ouden stadsmuren uit den tijd van 'Keizer Aurdiamos 275 na Chr.) de begraafplaats van de familie Scipio, en dan een uitgebreide Hebreeuwsche Katakombe. De katakomben zoo luidt thans de allernieuwste opvatting, die voor bestrijdmig wel niet vatbaar zal zijn zijn ontstaan toen men voor goedkoope bij- zetting boven den grond geen plaats meer vond, en tegelijk toch ook wilde breken met het afschuwelijk systeem van de ,,putten", waar wij zoo straks iets van verteld hebben. Waar wij hier een vroeger nogal alge- meene opvatting hebben bestreden, als zouden de katakomben alle alleen van christelijke afkomst zijn geweest, moeten wij nu ook nog een tweede misvatting be- strijden, volgens welke eenvoudig maar werd gedecreteerd, dat de heidenen alfcijd hun dooden verbrandden, terwijl dan alleen de Christenen ze zouden heb ben begraven. W^el gaat de wet ,^begra- ven is Christelij'k qebruik" op, maar het omgekeerde is lang niet altijd het geval. De Scipio's hebben bijvoorbeeld hun dooden niet verbrand, en de heel talrijke ens der Cornelii, waartoe ook de Sipio's oehoorden, deed dat nimmer. Ook was deze stam lang niet de eenige op dit punt, al is bij de Romeinen op den duur het verbranden meer gewoonte geworden. Toch is er een voorname trek, waar- door de begraafplaatsen der Christenen zich ondersdheidden van die der heidenen, en dat was deze, dat zij niet voor afzon- derlijke personen of familien alleen dien- den, maar voor alien, die door een zelf- den band van geloof vereenigd waren. Zij noemden hun begraafplaatsen rust- plaatsen. Zij werden niet afgesloten, maar waren en bleven toegankelijk. Wij geven hier onzen lezers nu geen uitvoerige beschrijving van deze begraaf plaatsen, gesierd of ontsierd door allerlei vreemde woorden. Alleen willen wij er melding van maken, hoe er groote ruim- ten, grafkamers, in werden aangetroffen, terwijl soms twee of meer van die graf kamers (cubicula) werden verbonden, om het bijeenzijn van veel menschen mogelijk te maken in de nabijheid van de plaats, waar een bijzonder vereerd martelaar rustte. Deze Katakomben strekken zich niet verder dan drie Romeinsche mijlen, dat wil dus zeggen drie kwartier gaans, bui ten Rome uit. Meestal is op een diepte van 7 of 8 meter begonnen, en de boven- ste galerijen liggen soms slechts 4 of 5 meter beneden den grond. Volgens de Romeinsche wetten maakte iedereen vol gens eigen vrijen wil een plaats gewijd, als hij daar een doode begroef, en ook liet de wet het toe om de lidhamen van ter dood gebrachte martelaren op te eischen en te begraven. De Christenen hebben echter later van deze gemeen- schappelijke begraafplaatsen gebruik ge- maakt om er op bepaalde dagen samen- komsten te houden. Toen de vervolgingen kwamen, en deze steeds ernstiger werden, zijn de of- ficieele begraafplaatsen der Christenen ook wel verbeurd verklaard, en werden deze geloovigen ook daar aangevallen. De geschiedenis der katakomben werd toen tegelijkertijd de geschiedenis der vervolgingen en omgekeerd. Later raak- ten ze in onbruik. Er sc'hijnen nog in 860 enkele herstellinqswerken in de katakom ben te zijn verricht, misschien op initiatief van Paus Nicolaas I, maar na dien wordt er een langen tijd van de katakomben geen werk en nergens meer melding ge- maakt, en pas in de 16de eeuw gelijk wij aan het begin van dit artikel opmerk- ten zijn deze plaatsen voor den blik van het verbaasde nageslacht weer ont- sloten. TER NEUZEN, 12 Juni 1931. VOOGDIJRAAD. Bij Kon. besluit van 9 Juni is benoemd tot lid van den Voogdijraad te Middeltourg, de heer L. J. Geelhoedt, wethouder te Ter Neuzen. NED. HERV. KERK. Naar Boxtel i3 beroep ontvangen door Ds. J. W. Maas te Hontenisse. ARTSEXAMEN. De heer J. P. Smet te IJzendijke is aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam tot arts beivorderd. GEZONDHEIDSCOMMISSIE. De Commissaris der Koningin heeft herbe- noemd tot leden der gezondheidscommissie Ter NeuzenHulst, resp. de heeren P. F. Voet en J. C. Bom. PROVINCIATE STATEN VAN ZEELAND. De geiwone zitting der Provinciale Staten zal worden geopend op Dinsdag 7 Juli te half acht; op Woensdag 8 Juli zal de verkiezing plaats hebben voor leden van Gedeputeerde Staten, terwijl op Dinsdag 28 Juli de voorstel- len van Gedeputeerde Staten zullen worden behandeld. LEVERING TARWE OOGST 1930. Het bestuur der Gewestelijke Tarwe-organi- satie voor Zeeland deelt ons mede, dat de richtprijzen voor tarwe van oogst 1930 als volgt zijn vastgesteld: prima kwaliteit (kropm.) 14,50 per 100 KG le 1350 100 2e 12,50 100 3e „H,50 100 Waar deze richtprijzen kunnen schommelen en de Gewestelijke Tarwe-organisatie voor Zeeland voor eventueele risico's of anderszins b.v. niet voorziene omstandigheden 2,50 per 100 K.G. inhoudt, zullen de uitbetalingsprijzen zijn resp.: prima kwaliteit f 12, le kwaliteit 11, 2e lO- Se 9 Deze prijzen gelden voor den boer, geleverd geschoond franco pakhuis of franco schip. Bjj verkoop kan men hiermee rekening hou den. De ingehouden bedragen worden naderhand onder de leden-aangeslotenen verdeeld ponds- pondsgewijze naar de geleverde hoeveelheden. Voor verdere inlichtingen wende men zich tot de kringsecretarissen. AUTOBUSCONCESSIES. Ged. Staten van Zeeland hebben ingewilligd het vorzoek van J. Louisse-van Dalen te El- lewoutsdijk om de haar bij besluit van 15 April 1927 verleende vergunning tot het in werking houden van een dagelijkschen auto- busdienst van Ellewoutsdijk over Oudelande, Baarland, Kwadendamme en 's-Gravenpolder naar Goes en omgekeerd over te schrijven op haar echtgenoot, D. Louisse te Ellewoutsdijk. In het besluit van de Kroon tot vemietiging van het besluit van Ged, Staten van Zeeland d.d. 24 October 1930, en afwijzing van de aan- vrage van J. A. Manneke te Breskens om wij- ziging van zijne vergunning voor den dienst Breskens-Eede, zoodat het verbod van ver- voer van reizigers in lokaal verkeer wordt op- geheven, overwoog de kroon, dat de tram ge heel dezelfde route volgt en dat er zich geen nieuwe omstandigheden hebben voorgedaan, die aanleiding geven tot wijziging van de ver gunning. DE TARWEHANDEL. De Vereeniging Gewestelijke Tarwe-Orga- nisatie te Goes heeft een Leiddraad toegezon- den aan erkende handelaren en tusschenper- sonen, volgens welke zij kunnen werken met inachtneming van de algemeene bepalingen van het reglement voor de erkennnig van han delaren en tus chenpersonen alsmede van die van het „tarwereglement". Betreffende de erkende handelaren geeft de leiddraad aan, dat bij de landbouwers mon sters worden opgehaald of volgens de gebrui- kelijke methoden de partijen volgens monsters op de markt worden gekocht. Het vervoer der partjjen moet echter op vervoerbewijzen ge- schieden. Er worden vier kwaliteiten onderscheiden bj levering aan de Vita, die daarvoor zal be- rekenen een richtprijs. Prima kwaliteit (krop- meel) voor 14,50; eerste kwaliteit voor 13,50; tweede voor 13,50; tweede voor i 12,50 en derde voor 11,50. Waar deze prijzen kunnen schommelen en de gewestelijke tarwe-organisatie voor Zea land (C. T. Z.) voor eventueele risico of an derszins 2,50 inhoudt, welke naderhand on der de leden-aangeslotenen zal worden ver deeld is het gevolg dat: uitbetaald wordt resp. 12, /ll, /10 en 9 per 100 K.G. Bij de prijsbepaling bij aankoop van de landbouwers is hiermede rekening gehouden. Bij vervoer van tarwe moet door de land bouwers een vervoerbewijs worden aange- vraagd naar de ontvangstplaats van den han- delaar door dezen op te geven. Het is den handelaar vergund de partij door schooning in een hoogere klasse te brengen, dan waarin zjj gekocht is. De risico is voor zijn rekening. Het verdient aanbeveling om de C. T. Z. geregeld op de hoogte te houden van de beschikbare hoeveelheden en kwalitei ten. De C. T. Z. kan aan de handelaren ver- zoeken verschillende rassen tarwe gescheiden te houden, echter zullen nimmer roode en witte gemengd mogen worden. De partijen zullen worden afgeleverd na af- roep door de C. T. Z. op de wijze zooals die zal aangeven. De handelaar, die partijen aan de Vita levert zal boven den voor de geleverde kwaliteit gel- dende uitbetalingsprijs ontvangen een bedrag van 0,60 per 100 KG. Hierin is begrepen 0,10 voor afdracht aan eventueele erkende tusschenpersonen. De gewichtscontrole ge- schiedt aan de fabriek en ook de kwaliteits- controle bij directe levering. Partijen, die langs of dicht langs Rotterdam verzonden moeten worden, worden aldaar bemonsterd en ge- keurd. Mocht de partij niet direct in de aan- gegeven kwaliteit worden goedgekeurd dan kunnen 2 vertegenwoordigers over een bijko- menden prijs overeenstemming bereiken en deze aan den leverancier voorleggen. Arbitrage is mogelijk bij verschil. Eventueele kortingen koimen ten laste van den afzender en als eeu partij wordt geweigerd moet zij in de open markt verkocht worden en wordt zij van de hoeveelheid leverbare tarwe afgevoerd. Tusschenpersonen, die zonder opslag werken doch voor eigen rekening partijen verschepen. worden met handelaren gelijk gesteld. AXEL. In de op 11 Juni U. gehouden vergadering van Ingelanden van den polder Beoosten Bleij Benoorden, gemeente Axel, werd de rekening 1930/31 vastgesteld op een bedrag aan ont- vangsten van 10.650,65 en een aan uitgaven van 7944,14, alizoo met een batig slot van 2706,51. De begrooting 1931/1932 werd vastgesteld op een bedrag van 9340,94 aan omtvangsten en uitgaven met een post voor onvoorziene uitgaven van 1255,54. Het drjkgeschot werd bepaald op: landen eerste soort 7,20 per H.A.; landen tweede soort f 6 per H.A.; landen derde soort /4,80 per H.A.; landen vierde soort 3,60 per H.A. Aan de gemeente Axel zal worden ge- vraagd onder welke voorwaarden deze ge meente genegen is den weg vanaf C. den Hamer tot den Oudenweg over te nemen. AXEL. Wij geven duidelijkheidshalve hieronder nog dien volledigen uitslag met enkele vergelijken- de cijfers van den uitslag der stemming voor den Gemeenteraad alhier. Aantal Lrjst no. stemmen zetels overschot zetels 1. 268 1 65 1 2. 175 0 175 1 3. 283 1 80 1 4. 208 1 5 =1 5. 795 3 188 4 6. 261 1 58 1 7. 480 2 75 3 8. 158 0 158 1 13 B\j eerste verdeeling werden 9 zetels toe- gekend. Bij de tweede verdeeling moesten nog 4 zetels verdeeld worden, welke ten deel vielen aan de Anti-Rev. Partij; Lijst 't Gilde; Lijst v. d. Rilt en Staatk. Geref. Partij. Men zou geneigd zijn de Chr.-Hist. een 2e zetel toe te kennen, doch deze bleven beneden het gemiddelde van lijst 't Gilde (160) en van him was dit (141,50). Dit moest minstens zijn 1518/, 3. De verschillende partijen verkregen m: 1927 1931 Anti-Revolutionairen 796 859 Vnijiheidslbond '^44 390 Roomsch-Katholieken 389 395 S. D. A. P. 195 299 Christelijk-Historischen 414 444 Staatkundig-Geref. 123 179 HOEK. Uitgebracht 1289 stemmen, de kiesdeeler was 1841/t, driekwart 1383/28. Lijst 1. Vrijzinnige Werkmanspartij 227 2. Staatk. Geref. Partij 249 3. Christelijk-Historischen 217 4. S. D. A. P. 193 5. Lijst Gemeentebelang 120 6. Anti-Revolutionairen 255 7. Vrije lijst (H. Pladdet) 28 iiiiiimiiiiiiiiniimn^ 20-50ct. per ons (Ingez. Med. Bij de eerste verdeeling der zetels werden toegewezen aan: Vrije. Werkmansp. 1 zetel, overschot 42 Staatk. Geref. Partij 1 64 Christ.-Historischen 1 S. D. A. P. 1 Lijst Gemeentebelang 0 120 Anti-Revolutionairen 1 Vrije lijst (H. Pladdet) 0 28 Er werden terstond toegewezen 5 zetels Er bleven nog te bezetten 2 zetels, die op grond van bet grootste overschot ten deel vielen aan de Anti-Revolutionairen en Staatk. Gereformeerde Partij. De lijst van Gemeentebelang en de Vrije Lijst (H. Pladdet) bleef bij deze verdeeling buiten aanmerking, omdat het aantal stem- men beneden drie-kwart van den kiesdeeler bleef. Gekozen zijn van: Lijst 1. de heer J. A. Meertens. 2. de heeren J. A. Meertens en F" de Bree. 3. de heer D. J. Jansen. 4. de heer J. Buijze. 6. de heeren F. Dieleman en F. Scheele. ZONDAG 14 JUNI 1931. Ned. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. 9% u. Dr. L. J. Cazemier en 2 u. de heer L. Dek. Sluiskil. 9% u. de heer L. Dek en 2 u. geen. dienst. Hoek. 9% u. en 2% u., Ds. E. Raams. Zaamslag. 9% u. en 2% u., Ds. G. van Dls Sas van Gent. 9% u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Philippine. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Gereformeerde Kerk. Hoek. 10 u. en 3 u., Ds. J. B. Vanhaelen Zaamslag. 9V2 u., en 2 u., Ds. A. Kok- Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9% u. en 2 u., Ds. Tolsma Gereformeerde Gemeente. Ter Neuzen. 10 u., 3 u. en 6% u„ Ds. B van Neerbos. Axel. 9% u., 2% u. en 6 u. de heer P. Hon- koop, van Rotterdam. Oud-Gereformeerde Gemeente. Ter Neuzen. 10 u., 3 u. en 6% u.. leesdlenat. Lokaal „Eben-Haezer". Kerkhoflaan, Ter Neuzen. Nam. 5% u., de heeren J. J. Kense en J. J Dieleman. R.K. Kerkdiensten te Ter Neuzen. Zondag zijn de H.H. Diensten om 7, 8% en 10 uur. 's Namiddags om 2% uur Lof. Ulvenhout, 9 Juni 1931 Menier, '4 Veumomste nuuws op onzen hof is van deuze week, asdat 'r d'n boek is aange- komen 't Was ddn van die schoone Juni- mergens die g'in deuzen tijd wel 's emmen kunt, maar die deus jaar zoow kolle- saal zeldzaam zijn. Waant 't wirke wil nie, d'n lesten bijid, jonk! 't Is maar te kouiw! As 'k oew tocb vertel, misschient heddet ok gelezen, da-d-et in de gebuurten van Dinksperloo deus week nog hee gevroren. Dat daar d'n heelen krippot 's mergens wit was van de vorst. Da's dan Dinksperloo, zulde zeggen, da's iwijd van huis af, maar as 'k nouw vertel wa~ d-ier in Ulvenhout aan d'haand is, dan zulde 'r toch van staan te zien! Ge kun me geleuven of nie, maar ik ben zoow verkouwen da'k ginnen tijd em om wa te doen. Waant ik koom nog uren te kort om m'n neus bij te werken. En d'n hoest ee, die zit gewoonweg vastgeroest aan m'n ademl 'k Lag vannacht in de bedstee te piepen. of-t-'r 'n fipke in m'n lochitpijp zat. En m'n pepke? Of 't gestopt is mee apengaren. zo'nen smaak zit 'r aan! Nouw vraag ik oew, in Juni! 't Is m'n eigen schuld, hee Trui gezeed, maar da's altij 't zelfste protje. Die is in staat, as ik van m'n leven nog 's dood ben, te zeggen: ,,'t is jammer veur 'm, maar 't is z'n eigen schuld.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1