ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANOEREN. GILLET Eerste Blad. Milliow tegen wil en dank MOTORS No. 8691 WOENSDAG 10 JUNI 1931 71 e Jaargang. BINNENLAND, FKPILLKTOB. door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 24) HET OVER DE GRENS ZETTEN VAN VREEMDELIN GEN. Dames Nieuwe Modecorsets ABONNrLftTENTSPRI JSBinnen Ter N cozen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen te. per post 1.S0 per 3 maanden Btj voor ultbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,25, overige lan den f 2,60 per 3 maanden fr. per post At-onnementcn voor taet bultenland alleen bij vooruitbetaling. JCRgeefster: flrma P. J. VAN OE SANDE. GTRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,2ft Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien by regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag: verkrijgbaar Is. Jhzending van advertentien liefst 66n dag voor de ultgave. PIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRI.IDAGAVONB VERGADERING HOOFDSTEMBUREAU Op Vrjjdag 12 Juni a.s. des voormiddags 10 uur, wordt gehouden een vergadering van het Hoofdstemibureau, tevens Centraalstembureau tot het vaststellen van den uitslag der stem ming ter verkiezing van de leden van den gemeenteraad. De Voorzitter van het Hoofdstembureau. tevens centraalstembureau, J. HUIZINGA. TWEED® KAMER. Vergadering van Dinsdag. Besloten wordt de volgende week Dinsdag een aantal ontwerpen te behandelen, waaron- der de heffing van statistiekrecht. Hiema komt aan de orde de eindstemming over het ontwerp tot regeling van het muziek- auteursrecht. Het ontwerp wordt aangenomen met 57 tegen 16 stemmen. Tegen stemden de vrijz.- dem., liiberalen, communisten, de heer Floris Vos en 4 christ.-hist.mej. Katz en de heeren Snoeck Henkemans, Lovink en Van Boetze- iaer van Dubbeldam. Na eenige opmerkingen van den heer Knot- tenbelt (lib.) wordt z. h. s. aangenomen het wetsontwerp tot vaststelling van een wet op de strandvonderij. Hiema komt aan de orde de interpellatie van den heer De Visser (comm.) over de toe- standen bij de werkverschaffing. Interpellant betoogt, dat het kapitalisme met in staat is de werkloosheid op te heffen. Van de honderdduizenden werkloozen worden er sleohts tienduizend aan werk geholpen, die naar een verfbanningsoord gaan, waar zij on- der de meesf ongunstige voorwaarden moeten werken. Zoowel de huisvesting, als de S£- neeskundige vertzorging, behandeling en eten laten te wenschen. Wat de loonen betreft, houdt de regeering zich niet aan de vastge- stelde bepalingen. Spreker stelt naar aan- ieiding hiervan een tiental vragen. Minister Ruys de Beerenbroucik antwoordt, dat sinds de werklooaheidsinterpellatie van drie maanden geleden de werkloosheid niet is verminderd en dat tegen het najaar een ver- grooting van de werkloosheid verwaoht wordt: de overheid kan slechts weinig doen. Waar klachten zijn, worden die zeer emstig onder- zooht. Spreker eisdht, dat de toestanden bij de werkverschaffing aan behoorlijke eischen vOldoen. WIJZIGING WEGENBELASTINGWET. In de Mem. v. Antwoord op het Voorl. Ver- slag over het ontwerp van wet tot aanvulling van hoofdstuk I van de Wegentoelastingwet meilkt de Minister van Financien op, dat ieder, die weging v66r het doen van aangifte gemakkelijker oordeelt dan een eventueele weging overeenkomstig de bepalingen van het ontwerp, zijn motorrijtuig vrijwillig kan doen wegen, aangezien de thans bestaande gelegen heid hiertoe open blijft. Het is in het algemeen wenschelrjk, dat het ..volledig uitgeruste" motorrijtuig wordt ge- Vervolg. Heeren," zei hij, ,,door dergelijke tegenslagen komt het, dat ik op vijftig- jarigen leeftijd nog een arm man ben. ,,Dit aanhoudende slechte weer is zeer zeker noodlottig" bekende Stephen. ,,En er schijnt heel weinig kans te be- staan, dat het verandert," bracht George Henry met een goed gehuichelde somber- heid in het midden. ,,Wij zijn gisteren met de auto naar Rawlingsey gegaan," deelde Stephen mede. ,,Het vooruitzicht is zeer ontmoe- digend." ..Afsahuwelijk," mengde zijn broer zich er in. ,,Er waren slechts een paar man aan het werk en ze sdhenen het nuuwe- lijks de moeite waard te vinden verder door te gaan." ,,Misschien hebben ze wel qelijk," kreunde*hun bezoeker. ,,U zult toch moe ten toegeven, heeren. dat mettegenstaan- de wij een grootsch plan hebben. het Brit- sche klimaat ons een aardige poets bakt. Waarom zouden wij ons niet bijtijds terugtrekken en het verlies nemen Als u het mij vraagt, zullen de actrices en ac- teurs bereid zijn tegen een kleine schade- lo^sstelling hun contract te laten ontbin- den." Stephen schudde ontkennend met het hoofd. ,,Ik zou het een weinig voorbarig vin den" verklaarde hij. „We moeten niet wanhopen." wogen, omdat hiervan het gewicht wordt aan- gegeven en de belasting moet worden bere kend. Tot het „volledig uitgeruste" motor rijtuig behooren al die zaken, die in het alge meen dienen om het motorrijtuig overeenkom stig zijn bestemming te getaruiken, waartoe ongetwijfeld een gereedschapskist, de reserve- wielen en dergelijke benoodigdheden moeten gerekend worden. EEN BELANGWEKKEND OORDEEL VAN HF.N GEZAGHEBBEND MAN. Men schrijft ons: Is voltooiing van de Zuiderzeewerken ge- wettigd? Ziedaar een vraag, die vooral in deizen somberen crisistijd, meer dan ooit in het teeken der algemeene belangstelling istaat. Sommigen gaan in hun pessimisime z66 ver, dat zij gaan twrjfelen, of de krachtige voort- zetting van de Zuiderzeewerken wel in's lands belang is. Verwezen wordt dan naar den toe- stand van 's lands financien, waarmede ge- doeld wordt op de heerschende malaise, welke doet verwachten, dat de opbrengst van's Rijks middelen in de eerstvolgende jaren aanmerke- lijk zal dalen. Het ligt voor de hand, dat juist de heerschende malaise een argument moet zijn om de Zuiderzeewerken met kracht voort te zetten, zoo mogelijk zelfs in een nog sneller tempo. Immers juist in een slechten tijd als wij thans beleven is het van het aller- grootste belang, dat door de uitvoering van groote openbare werken onze bevolking aan productieven arbeid wordt gehouden. Het was dan ook een goede gedachte van „De Tele- graaf", om, door middel van een enquete bij vooraanstaande figuren, dezen gedachtengang nog eens duidelijk te doen bevestigen. Het is begrijpelijk, dat de Overheidsperso- nen, tot wie de vraagstelling werd gericht, een krachtige voortzetting der Zuiderzee-wer- ken bepleitten, en stopzetting noodlottig acht- ten; voor een Overheidspersoon gelden nu een- maal ook bijzondere motieven, o.a. politieke. Waar de twijfel inzake het gewettigde van de voltooiing der Zuiderzeewerken echter in de eerste plaats gebaseerd is op financieele en economisohe motieven, is van groote beteeke- nis het antwoord, dat door Dr. F. G. Waller, den nestor van onze nationale Industrie, op de vraagstelling van ,,De Telegraaf" werd ge- „Op de gestelde vraag antwoord ik volmon- dig: ja. Niet alleen zullen door de vorming van een zoetwatermeer belangrijke voordeelen worden verkregen voor den landbouw en de watervoorziening in de omliggende provincles, zal de afwatering van verschillende gebieden meer regelmatig kunnen plaats hebben en het ondertooud der waterkeeringen kleiner zijn, maar bij het verkrijgen van een nieuw groot oppervlak grond, dat voor landbouw en vee- teelt geschikt zou zijn, acht ik op den duur een bepaald voordeel voor ons land. De afsluitdijk moet zoo spoedig mogelijk worden voltooid, al mocht ook de toestand van 's lands financien minder gunstig zijn. Het niet voltooien zou geljjk staan met het geheel renteloas laten liggen van het reeds aange- wende belangrijke kapitaal, terwijl door de afsluiting in ieder geval de bovengenoemde voordeelen van een zoetwatermeer, afwatering enz. worden bereikt. In welk tempo de ver- dere poldervorming zal moeten worden door- gezet, is thans nog niet te bepalen. Men zal daarbij rekening moeten houden met 's lands financien, met den prijs die voor den droog- gekomen grond te maken zal zijn en met de aanlegkosten. Omtrent de kosten voor het droogleggen der polders is op het oogenblik geen vaste berekening te maken, en evenmin omtrent de waarde die de grond zal hebben. De droog- leggingskosten toch zullen in hooge mate af- hangen van de loonen, die in de toekomst zul len gelden. Bij de beoordeeling van de grond- waarde zou het onjuist zijn, uit te gaan van de tegenwoordige buitengewoon lage prijzen voor landbouwproducten, die de grondwaarde sterk drukken. Indien, wat waarschijnlijk is, de prijzen der landbouwproducten zullen verbeteren, maar niet weder komen op het niveau van v66r de crisis, dan zullen onvermljdelijk de kosten van industrieele producten moeten dalen ten einde zich aan de geringere koopkraoht van de landbouwbevolking aan te passen. De daling der kostprijzen is in de eerste plaats afhanke- lrjk van het loonpeil in de industrie en in de transportibedrijven, zoodat een daling van de loonen niet zal kunnen uitblrjven. Het gevolg hiervan zal zijn, dt ook de kosten voor het maken der polders lager zullen worden dan thans het geval is. Het stijgen der grondwaarde eenerzijds en het dalen der inpolderingskosten anderzijds, zullen mogelijkerwijis in de toekomst het vraagstuk der inpoldering in een geheel ander lidht stellen." NEDERLANDSCH FABRIKAAT- DEMONSTRATIE 1932 EN HET PARK ZI.JPENDAAL TE ARNHEM. De heer C. J. P. Zaalberg schrijft aan de N. R. Crt.: In het economisch strijdperk, dat in een slagveld ontaard is, heeft alleen nog bijkans op lijfsbehoud, die iedere gelegenheid gebruikt om vooruit te komen. Dit geldt voor indivi- duen evenzeer als voor groepen. Zoo'n groep is de Nederlandsche nijverheid. Onder een berg van zorgen houden velen den moed erin, maar het zoeken naar de zoo onmisbare samenwerking is nog niet aan een goed einde. In afwachting om wat nation aal en inter national de economische dokters en kwak- zalvers uiteindel'ijk al of niet tot stand bren- gen en terwijl de Roode Kruisdienst van werkloosheidsverzekering en steunverleening tracht de meer dan 200.000 onscbuldige crisis- slachtoffers valide te houden en te maken voor nieuwe bedrijvigheid, hebben iedere landscne*ivffvei held itia saionhoorig'geheel den plicht, trots alle moeilrjkheden het bedrijf in gang en gezond te houden. Ieder Nederlander kan daartoe bijdragen door niet bij voorkeur of uit sleur of misleid door leveranciers ander dan Nederlandsch fabrikaat te koopen, wanneer dit even goed en niet duurder is dan hetgeen uit den vreem- de komt. Tot die afnemers behooren ook de fabrikan- ten zelf bij het inkoopen van benoodigdheden voor him bedrijf. Om te toonen wat de Nederlandsche in dustrie vermag; om de verbruikers het besef bij te brengen, dat in ons land tal van zaken even goed of beter geproduceerd worden dan in den vreemde, hebben enkele energieke landgenooten, die gelooven in nieuwen bloei, als er maar aangepakt wordt, een grootsche demonstratie op touw gezet, die in 1932 tien- duizenden medeburgers naar het schoone Amhem zal trekken. Maar wil die demonstratie het beoogde doel bereiken, dat niet alleen bestaat in de komst van die groote drommen bezoekers in Arnhem en zijn prachtige omstreken, doch vooral in de opvoeding van die beizoekers tot liefde voor het product van eigen nijverheid, moeten uit alle takken onzer zoo sterke en veel belovende ,,We dienen ons nooit terneer te laten slaan," mompelde George Henry somber. ,,Ik vermoed, dat uw principe heel goed is, gaf de heer Pluck toe, ,,maar ik ben een arme man, en een zesde deel in de wekelijksche onkosten, welke ik moet be- talen. bedraagt ongeveer vijftig pond. Als het eenigszins mogelijk was. zou ik dat bedrag graag zien te redden. Ik denk aan de twee duizend pond, welke ik bijgedra- gen heb en die reeds geheel en al ver- dwenen zijn.' „Mijn hemel riep Stephen uit, ter wijl hij achterover in zijn stoel leunde en zijn bezoeker verwijtend aankeek. ,,U is vandaag aardig neerslachtig, mijnheer Pluck." ,,Ik ben vanmorgen zelf naar naar Raw lingsey geweest, legde de man uit. ,,De zitplaatsen staan een voet diep in het water en het gedeelte, dat een tooneel moet voorstellen. is thans een meertie. Ik heb nog nooit zoo iets verschrikkelijks meegemaakt als het Engelsche klimaat, mijnheer Underwood. Stephen boog zich-eenigszins voorover, terwijl hij de toppen van zijn vingers tegen elkaar drukte. ,,Het spijt me heel erg u in zulk een verdrietige stemming aan te treffen, mijn heer Pluck/' zei hij, ,,en ik moet u er aan herinneren dat mijn broer en ik er niet •'.in hcuidtn godslasterlijke taal in onze nabij heid gebezigd te hooren. Wanneer mijn broer er e"enwel mede accoord gaat, ben ik niet cnqentgen u van eenige zorge l te ontheflen I I lie eft twee duizend pond in de onderneming oestoken en de verplich- ting op u genomen een gedeelte van de dagelijksche onkosten te betalen, zoodra de vooistellir.g aaat loopen. We zijn be reid, indien u dit wenscht, u uit te koo pen." ,,Zonder twijfel gaf George Henry toe. ,,U uitkoopen mijnheer Pluck." Voor een kort oogenblik keek de heer Pluck hen wantrouwend aan. Onmiddel- lijk echter drong het tot hem door, dat geen mensch op God s aardbodem met eenige zekerheid kon zeggen, welk weer er binnen afzienbaren tijd te wachten zou zijn. Er kwam thans een uitdrukking van opluchting in zijn oogen. ,,Hoeveel was u van plan mij aan te bie- den, heeren informeerde hij. Stephen aarzelde totaal niet. ,,Wij willen u," stelde hij voor, ,,de twee duizend pond terugaeven, en u ont- slaan van al uw verplicntingen, met de bepaling, dat u de zaak zoolang voor ons zult leiaen, als wij dit noodig achten tegen een vergoeding van twintig pond per week." ,.Wilt u zoo goed zijn, dit op papier te zetten vroeg de heer Pluck haastig. „Dat zou ik graag zwart op wit zien." ,,Dat kan gebeuren," verzekerde Ste phen hem, terwijl hij naar een vel papier greep. ,,Mijn broer zal intussdien de cheque voor u uitschrijven Mijnheer Pluck keerde naar zijn be- scheiden vertrekken in het Milan hotel terug met een cheque voor een bedrag van tweeduizend pond in zijn zak, en een bui- tengewoon verlicht hart. Dien geheelen avond en den volgenden dag bleef het door regenen, doch met de grootste nauw- gezetheid volgde hij de instructies van zijn directeuren op. Hij liet de half over- stroomde tentjes van alle mogelijke etens- voorraden voorzien, en slaagde er zelfs in het tooneelgezelschap op een dusdanige wijze aan te moedigen, zoodat ook de ar- tiesten begonnen te gelooven dat de regen welke zeven dagen lang neergestroomd had, van geenerlei belang was. Over een week zou de eerste voorstel- ling plaats hebben, en er scheen heel wei nig kans op verandering te zijn. George Henry echter werd een weinig ongerust over den stand van den barometer. ..Doe het raam even open, Stephen." industrie d££r de bewijizen te zien zijn van de bekwaamheid, de werk- en wilskracht van Nederlandsche fabrikanten en arbeiders. Een industrie, die verzuimt bij deze uitge- zochte gelegenheid te toonen, dat zij bestaat en wat zij kan, berooft niet alleen zichzelf van de directe voordeelen van algemeene be- kendheid, doch foenadeelt het geheele Neder landsche bedrijfsleven, omdat dit alleen dan tot hoogsten bloei kan komen, als het alle onderdeelen wel gaat en de«ze elkaar steunen en sterker maken. Wij willen, dat ons volk trotsch is op wat zijn industrieelen met Nederlandsche arbeids- krachten heibben tot stand gebracht, maar dan moet het ook kunnen zien, dat er recht- matige reden tot dien trots is. Wij weten, dat die redenen er volop zijn en roepen daar- om de fabrikanten toe: toont dat nu. SALARISVERLAGING NEDERLANDSCHE MIJNWERKERS. De Algemeene Nederlandsche m'ijmwerkers- bond, heeft 'n brief verzonden aan de contact- commissie vopr de mijnindustrie, waarin er op wordt gewezen, dat het bondsbestuur in Mei iberichten bereikten, dat aan vrijwel het ge heele personeel der Oranje-Nassau-mijnen en aan 'n deel der arbeiders van de overige par- ticuliere mijnondernemingen, loonsverlaging was aangezegd, terwijl ook thans aan een deel van het personeel der Staatsmijnenloonsver- laging is gegeven. Tegen deze aangekondigde loonsverlaging had het hoofdbestuur van den Nederlandschen Mijnwerkersbond ernstig geprotesteerd en in- trekking gevorderd In den brief aan de contact-commissie wordt erop gewezen, dat de loonen der mijnwerkers in verhouding tot die in andere Nederlandsche bedrijven zeer laag zijn en niet meer verlaagd kunnen worden. Het Eerste Kamerlid Van Embden heeft den Minister van Justitie de volgende vragen ge- steld; 1. Is het den Minister bekend, dat, wanneer de politie termen aanwezig acht tot het over vevn een. in Nederland gevca- tigden vreemdeling, die door verlies van natio- naliteit of om andere formeele reden geen geldig paspoort van een buitenlandsche Over heid bekomen kan, zulke uitleiding heimelijk gesohiedt door uitsmokkeling des naehts? En derhalve plaats vindt onder opzettelijke schen- ding door onze autoriteiten van de rechts- voorsdhriften van aangrenzende Staten, al- thans onder misleiding hunner Overheden 2. Is het den Minister bekend, dat deze praktijk voor de uitgeleiden ten gevolge heeft, dat zij, bij ontdekking ginds, aanstonds op dezelfde wijze naar ons land worden terug- gezonden? En dat zulks onze politie er niet van weerhoudt, deze wijze van uitdrijving als- dan op dezelfde personen toe te passen? H. VAN DE CALSEYDE 8 Borluutstraat (dicht by Stadhuis) GENT. Tel. 12415. (Ingez. Med.) vroeg hij zijn broer dien avond, ,,en kijk eens, hoe het weer is." Stephen gehoorzaamde en wierp een blik over het Embankment. Het kletteren van den regen werd duidelijk hoorbaar en de lucht was dik en somber. ,,Het is hopeloos," verklaarde hij opge- ruimd. ,,Heb je het avondblad gelezen Half Engeland schijnt overstroomd te zijn." George Henry stond nog voortdurend te kijken naar den stijgenden barometer. ..Niettemin begrijp ik er geen steek van," mompelde hij Den volgenden morgen was de hemel nog grauw en bewolkt, doch het had op- gehouden met regenen en de atmosfeer was buitengewoon drukkend. Even na elf uur trokken de grijze nevelen op, en ver- toonde zich de helderblauwste lucht, welke ooit een land beschenen kan heb ben. Binnen twee dagen had er een won- derbaarlijke verandering plaats gegrepen. Het water verdween gelijk de adem van een spiegel wegtrekt. Het gras werd weer zoo drooa alsof het in maanden niet ge- regend had. Alle Londenaars vluchtten naar buien. De toiletten der dames zoo wel als die der heeren werden hoe langer hoe doorzichtiger. De menschen spoed- den zich voor de week-end naar de rivier en de heer Hiram B. Pluck haalde van onder uit zijn koffer een wit linnen pak en een stroohoed te voorschijn. Stephen en George Henry reden een dag voor de opening van het openlucht-theater naar Rawlingsey en waren doodelijk verschrikt door hetgeen ze daar te zien kregen. De plaats deed aan een Paradijs denken een oasis op een door de zon verschroeid eiland. Het diepe, donkere groen der planten en boomen deed weldadig en ver- frisschend aan. Een vijftigtal bezoekers, benevens eenige leden van de Pers der voornaamste dagbladen, zaten met de acteurs en actrices voor het houten hotel, 3. Acbt Zijn Excellentie de praktijk, weer- gegeven sub. 1, een uiting van een behoorlijke verhouding tusschen redhtsstaten 4. Is de Minister nopens de praktijk, weer- gegeven sub. 1 en 2, waaibij een vreem- deling, die geen strafbaar feit begaan heeft, wordt op- en neergekaatst als een object, wordt genoodzaakt zich schuil te houden en belemmerd in zijn pogingen om in zijn leveos- onderhoud te voorzien niet van oordeel, dat dit een inhumaan stelsel is? 5. Is Zijn Excellentie nog steeds van mea ning, dat herziening der Vreemdelingenwet verlangt ge gemakkelijk en sterk, be- stel deze in het Huis JULIENNE SCHELFHOUT^ Brabantdam 6, Datnpoort- straat 25, Gent. Trcuwe bediening. AfzonderJqke modellen voorzwaarlijvige Dames. (Ingez. Med.) niet urgent is te achten? 6. Is de Minister bereid, in elk geval de politie te gelasten, bedoelde behandeling van. nationaliteitsloozen onverwijld te staken en, door uitreiking van een gunstpas of op andere* formeele wijze, het hun mogelijk te maken, dat zij zich, zoonoodig, elders vestigen? DE KONINKLIJKE FAMILIE NAAR TIROL. De Nachtausgabe van het Wiener Extrablatt heeft een officieel bericht uit InnsbrUck. vol- gens hetwelk de Nederlandsche Koninklijke familie in Juli van dit jaar geruimen tijd in Tirol zal vertoeven. De reis zou incognito geschieden met klein gevolg. Van de Koloniale Tentoonstelling te Parijs zou het gezelschap zich door Elzas- Lotharingen en Zwitserland naar het plaatsje Iglo in Tirol begeven. DE RADIOCENSUUR. Alweer een conflict met de V.A.R.A. Voorwaarts schrijft Op 13 Juni a.s. zou de heer p. j. Schmidt voor de microfoon van de V.A.R.A. een rede houden over Klassestrijd of klassevrede De Radio-Omroep Controle-Commissie had den tekst van deze rede opgevraagd en heeft de V A.R.A. thans medegedeeld, dat zij er be- zwaar tegen heeft de volgenden zin voor de microfoon te doen uitspreken: ,,Maar onder de verantwoordelijkheid var deze zelfde christelijike vertegenwoordigers der kapitalistische klasse woedt een terrear over een volk van 60 millioen zielen m Indo- nesie, zuchten duizend en in de gevangenissen en in de bannelingenkampen aan den Boven- Digoel en wordt elke zelfstandige actie der volksbeweging in de kiern gesmoord. oor de handhaving der Nederlandsche klasse-ma^- schappij in Indonesie is geen middel te laa£ De commlssie heeft verder geweigerd den tekst dezer rede aan de V.A.R.A terug zenden. dat eensklaps als door tooverhanden van onder tot boven met rozen begroeid was qeworden. Een bekend journalist, die roe- vallig hoorde, wie ze waren, kwam op de broers toe en sprak met hen. Ik zal een uitgebreid artikel over de voorstelling in mijn blad sohrijven mijn heer Underwood," kondigde hij aan. „lk veronderstel, dat er een buitengewoon qroot succes te wachten is. Goede hemel antwoordde Stephen. ..Denkt u, dat het weer zoo zal blij- ven waagde George in het midden te brengen. r„ ..Daaraan bestaat geenerlei twijlel- was het opgeruimde antwoord. Ze begonnen naar den heer Pluck te zoeken en toen ze hem gevonden hadden. trok Stephen hem een weinig terzijde. ..Mijnheer Pluck", zei hij, ..eenige daqen geleden hebben wij geprohteerd van een zeer neerslachtige stemming waarin u verkeerde. Mijn broer en tk hebben besloten, dat u morgenochtend het recht zult hebben uw oorspronkehjke positic van deelgenoot in het syndicaat te hernemen." Mijnheer Pluck was geheel en al uit het veld geslagen. „U gedraaqt zich op een vorstehjke wijze, heeren, verklaarde hij. .,d°ch i\ ben niet van plan hiervan misbruik te maken voordat ik u de voile waarheid bekend heb. De oorzaak, dat ik u het met eer verteld heb is, omdat het nog met qoed tot mij is doorgedrongen. Het is zeer mooi voor u. maar heel naar voor mi) en mijn nichtje. Een uur geleden beet: een van de beste theater-agentschappen mij aangeboden een zeker aantal plaatsen tegen een bedrag van vijftien duizend pond te koopen. Er is sprake van ge weest dat u honderd percent winst zou maken, doch ik geloof dat hetjhans wei op twee honderd zal uitdraaien. (Wordt vervolgd. t

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1