I ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. GILLET mm mm Eerste Blad. Millionair tegen wil en dank 1 Wegens het PINKSTERFEEST Pinksteren. HEEREN-BAAI Heerenbaai EEN DUBBELTJE MOTORS No. 8684 VRIJDAG 22 MEI 1931 71 e Jaargang. zal a. s. Maandag GEEN summer van dit blad ver- schijnen, FXKILLET0H. BINNEHLAND. i HHP jsunesS3SR»ses-.AS lew" VBONNKMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,40 per 8 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij voor ultbetaling fr. per post f 6.60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overlge lan den f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij voorultbetaling. Ultgeefster: Firma P. J. VAN D® SANDE. GIRO 38150 TELEFOON So. 25. ADVERTENT18NVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regei meer /0,2a Grootere letters en cliches wor den naar plaatsrmmte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen vermlnderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar Is. Inzendlng van advertentien liefst AAn dag voor de nltgave. DIT BLAD VEItSCHIJNT IEDEREN MAA ND AG-, WOENSDAG- en VRUDAGAVOND. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van G. KLOUWERS te ter Neuzen, Heerengracht No. 1 te Ter Neuzen, om vergunning tot het uitbreiden van de in rich ting voor heit bewaren en reini- gen van granen en zaden op het perceel kadastraal bekend in Sectie L No. 2013. Op Dins dag 2 Juni a.s., des namiddags drie uur, zai in het Gemeentehuis gelegenheid bestaan om beziwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en scbriftelrjk toe te liohten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijdstip, ter Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake inge- komen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den bovenbepaalden dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, den 19 Mei 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaria. In zijn jongste boek ,,Op lederen Weg Christus", dat terecht ook in ons land opgang gemaakt heeft, vraagt Stanley Jones met nadruk: hoe het toch komt, dat niet alleen de wereld, maar ook de Kerk zich schuw van Pinksteren hebben afge- wend, en dat menig beschaafd mensch, als er over Pinksteren in een kerk of ergens anders gesproken wordt, koude erg rillingen over den rug loopen. Hij vertelt dan onder meer, hoe hij eens 'n keer had aangekondigd, dat hij voor een gehoor van zeer ontwikkelde predi- kanten zou spreken, over Pinksteren, maar na afloop zei de voorzitter van een examencommissie voor aanstaande predi- kanten (wij zouden in Nederland dus zeggen: de president van een Provinciaal kerkbestuur) tegen hem: „Toen u uw onderwerp bekend maakte, dacht ik.: Lieve hemel, wat zullen wij nu voor bom bast krijgen!" En Stanley Jones vraagt dan in ernst: hoe komt men tot zoo'n oordeel, tot zoo'n appreciatie? De schrijver-zendeling gelooft, dat om te beginnen allerlei zoogenaamde ,,Pink- sterbewegingen" aan het echte Pinkster- gebeuren groot kwaad hebben gedaan. door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 18) (Vervolg.) „Ik heb heel goed nieuws voor U. heeren," zei hij opcjewekt. „Goed nieuws herhaalden zij. „U herinnert zich zonder twijfel de Zuid-Amerikaansche effecten, welke Uw accountant op mijn advies op de balans heeft afgeschreven „Ja, ja zeker," gaf Stephen toe. ,,Wij dachten, dat ze volkomen waardeloos waren De bankier glimlachte. ,,Dat is allermiiist het geval," kondigde hi) aan. „Er ziin mineralen gevonden op regeeringsgrona, en de koers der stukken is gestegen tot het nominale bedrag. En ze gaan nog veel meer de hoogte in. U kunt zich op het oogenblik twintig dui- zend pond rijker beschouwen dan voor- heen, heeren." ..Wonderbaarlijk nieuws zuchttc Stephen. Mijnheer Lawford ging even naar het andere einde van de zaal om met een be- kende te spreken. De broers wisselden te- neergeslagen blikken met elkaar. „Dit brengt ons weer precies in dezelf- de positie, waarin we verkeerden, voordat deze groote uitgaven deden," zei Stephen op geirriteerden toon. „Het is zeer teleurstellend," bracht George Henry in het midden. ,,En dit na al de moeite, welke wij gedaan hebben..." Dien avond, even voor zes uur, stapten Zonderlinge. buiten-issige menschen hebben Pinksteren voor ons tot iets raars gemaakt. En zij hebben dat zelfs in zoo sterke mate gedaan, dat wii er haast toe zouden komen om het woord Pinksteren maar heelemaal niet meer te ge-bruiken. In de tweede plaats heeft de Kerk ook vee' schuld op dit punt, want doordat zij dit zeer belangrijke onderdeel van het evan- gelie heeft verwaarloosd, zijn de men schen, die hongerden en dorstten, tot andere leiders gegaan, die echter geen verantwoordelijkheid droegen noch dra- gen konden. Onbeheerschte emoties heeft men daar vaak beschouwt als een Pink- sterwonder. En de verstandelijk aange- legde menschen van onzen tijd hebben al heel weinig sympathievoor godsdienst, die zich in overmatig veel emoties wil uiten. Wij gelooven, dat Stanley Jones vol komen gelijk heeft en dat wij hem ook daarom zeer dankbaar moeten zijn voor zijn opmerking, dat Pinksteren naar de echt goddelijke bedoeling voor iederen Christen iets volkomen normaals behoort te zijn. Alleen: wij blijven alien wel heel ver beneden dit normale. Geestelijk staan en leven wij beneden pari, en daaraan is het te wijten, dat wij ons gedrukt voelen, door allerlei dingen, die we onder nor male omstandigheden ferm van ons zou den afzetten, omdat zij heusch niet zoo belangrijk zijn. Een tweede oorzaak, waarom wij er zoo'n moeite mee hebben om Pinksteren te benaderen, is deze, dat die groote uit- wendige teekenen, die met het komen van Gods Geest over de menschen gepaard gingen, zoo heelemaal niet meer schijnen te passen bij de opvattingen van dezen, onzen tijd. Gedeelde tongen als van vuur, een geluid van een geweldigen, ge- dreven wind, het schudden van huizen en fundamenten, en dan dat spreken met vreemde talen of tongenwat zullen wij daarmee aanvangen in dezen verlich- ten tijd? Wij denken nooit meer over afwijkingen, neen, wij vinden veeleer God juist in vasten, betrouwbaren regelmaat. En zoo kan er dus wel met eenig recht worden beweerd, dat ook het omhulsel van de gave en uitstorting des Geestes de verbreiding van die gave en van dat geloof op ernstige wijze heeft in den weg gestaan. Maar toch is dit alles nog niet het ergste en zeker niet het eenige. Scott is een knap boek, getiteld „The Spirit", heeft op de vraag: Wat er op Pinksteren gebeurde, geantwoord: ,,Op dien dag ontstond de broederschap onder de menschen" de ware broederschap, waardoor de scheidsmuren tusschen Joden en heidenen werden afgebroken. En het is zeker, dat die broederschap een van de allerbelangrijkste dingen was, maar toch... die broederschap was ook ECHTE FRIESCHE •mHtutwiMUom 20-50 ct. per ons (Ingez. Med.) nog maar weer een gevolg, een resultaat van iets diepers en hoogers: deze men schen hadden God gevonden. De vader van den schrijver van dit stuk ging naar Indie, toen de schrijver zelf nog maar een kleine jongen was. Telkens kwamen de berichten in de cou- rant: De Gelderland (van de Rotterdam- sche Lloyd), toen een van de beste er, mooiste mailstoomers, was Kaap zoo-en- zoo gepasseerd. Eindelijk kwam het be- richt in de krant: De Gelderland was te Batavia aangekomen. Was mijn moeder toen voldaan? Tal van vrienden toonden hun belangstelling en feliciteerden ons met de behouden aankomst. Maar mijn moeder was nog niet tevreden. Waarom? Zij wist wel, dat het schip er was, maar was ook Vader behouden overgekomen? Die zekerheid had zij pas ten voile, toen er een brief kwam met het poststempel Batavia". Zie, dit is maar een beeld. jezus Christus de discipelen hadden Hem ten hemel zien varen. Maar toch mankeerde er nog iets aan hun voile zekerheid en blijdschap. Zij hadden den brief nog niet. Die brief kwam met Pinksteren. De toen uitgestorte gave des Geestes was hun het voile bewijs van Jezus' verhooging en van Zijn volkomen voltooid verlossingswerk. Daarom komt Pinksteren er maar niet op-den-koop-toe bij, neen, Pinksteren maakt pas Christus' werk volkomen. Nu is zijn werk a[, nu is het compleet. Nu zijn zij leker van alles, wat Hij hun bood- schapte en verwierf. Als wij zoo Pink steren zien en beschouwen, is ook nog in onzen tijd het Pinksterfeest geen bij- komstigheid, maar de heerlijke kroon op alles wat wij gelooven en bezitten. DE KONINGIN NAAR PAR1JS. De Koningin heeft een uitnoodiging van de Fransche regeering aangenomen om een be- zoek te brengen aan de koloniale tentoon- stelling te Parijs. H.M. zal incognito reizen, doch gedurende haar verblijf te Parijs offi- cieel ontvangen worden door den president der Fransche republiek. Het ligt in de bedoeling van de Koningin op 15 Juni te Parijs aan te komen. v.ROSSEM's TROOST de gebroeders uit een taxi en betraden een deftig uitziende automobielzaak in Bond Street. Een slanke jonge man, ge- heel volgens de laatste mode gekleed, staakte schoorvoetend een gesprek, dat hij met een van zijn collega's voerde, en deed lusteloos een paar schreden in hun rich- ting. ..Waarmede kan ik U van dienst zijn, heeren informeerde hij. ,,We zouden een auto willen koopen,' kondigde Stephen aan. „En die open en dicht kan, voegde George Henry er aan toe. Nadat de jonge man van zijn eersten schrik bekomen was, wees hij op drie ver- schillende wagens, welke een groot ge- deelte van de zaal in beslag namen. ,,Deze," zei hij, ,,zijn onze drie model- len coupe, touring-car en limousine.' ,,En hoeveel kost deze auto vroeg George Henry, terwijl hij op de limousine wees. ,,Ik ben bang, dat deze wat kostbaar is," zei de jonge man met een hautainen glimlach. ,,Tweeduizend, zes honderd pond. Het is volstrekt niet duur, als U rekent, dat onze eigen motor er in zit, en de wagen prachtig gebouwd is." George Henry opende het deurtje en nam binnenin plaats. Stephen volgde zijn voorbeeld. Ze bekeken de onderdeelen met de grootste belangstelling, sloegen op de kussens en bewonderden de han- dige wijze, waarop nog enkele zitplaatsen waren ingebouwd. De jonge man zette ziin gesprek met zijn vriend voort. Nadat deze vertrokken was, keerde hij weer naar de broers terug. ,,Ik denk, dat deze wagen wel goed is," zei George Henry, terwijl hij uit het raampje keek. ,,Wat zegt U riep de jonge winkel- (mgez. Med.) bediende verbaasd uit, terwijl hij voor een kort oogenblik zijn tegenwoordigheid van geest scheen te verliezen. ,,We zullen dezen nemen," verklaarde Stephen, terwijl hij er weer uitstapte. „Wilt U zoo goed zijn de rekening uit te schrijven De jonge man scheen zich weer geheel en al hersteld te hebben. ,,Neemt U me niet kwalijk,' zei hij. ,,Wij zijn werkelijk niet gewoon aan een dergelijke prompte manier van zaken doen. Ik heb het dus goed verstaan, dat U dezen wagen wilt koopen voor twee duizend en zes honderd pond?" ,,Zoo is het", gaf Stephen toe. „Kan de auto onmiddellijk naar huis gezonden worden ,,Ik geloof niet, dat daartegen eenig be- zwaar zal bestaan," verklaarde de jonge man. ,,Wilt U zoo goed zijn even het kantoor binnen te gaan, terwiji ik de reke ning klaar maak Is Uw chauffeur soms in de buurt ,,Wij hebben er geen op het oogenblik,' bekende Stephen. ,,Kunt U er ons misschien een aanbe- velen stelde George Henry voor. ,,Dit is onze eerste wagen," legde Ste phen uit, die plaats had genomen en zijn cheque-boekje te voorschijn haalde. ,,lk wensch U geluk met Uw keuze, zeide de jonge man. „Onze motoren zijn de beste van de heele wereld. ,,Duur in het aebruik, nietwaar vroeg Stephen hoopvol. De jonge man keek verwijtend op van de factuur, welke hij bezig was uit te schrijven. ,,Wij staan er voor in, gaf hij te ken- nen, ,,dat in aanmerking genomen het nut, wat men er van heeft, ons fabrikaat zui- niger is dan alle mogelijke andere mer- EERSTE KAMER. Vergadering van Woensdag. Aan de orde zijn de volgende wetsontiwex- pen: 1. Aangaan van een geldleening ten laate van Ned.-Indie. 2. Voorzieningen ter uitvoering van bet verdrag nopens de tenuitvoerlegging van in i het buitenland gewezen scheidsrechterlijke uitspraken van 26 September 1927. 3. Tijdelijke vrijstelling van grondbelastimg van drooggemaakte Zuiderzeegronden. 4. Wijiziging van de wet tot instelling eener Rijkspostspaarbank. Deze wetsontwerpen worden alle zonder beraadslaging of stemming aangenomen. Daarop wordt de vergadering gesloten en gaat de Kamer In de afdeelingen tot onder- zoek van de wijziging der Visscherjjwet en de wijziging der Woningwet. TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag. Aan de orde is de voortzetting van de be- handeling van de wijziging der Drankwet. In de eerste plaats wordt gestemd over het amendement-Boon (overschrijving eenmaal op den langstlevenden echtgenoot). Dit am en- dement wordt aangenomen met 47 tegen 21 stemmen. Vervolgens zou in stemming komen bet amendement-Van Hellen'oerg Hubar (over- j schrijving op een van de kinderen van een j overleden vergunninghouder), doch dit past j niet meer in de redactie na deze beslissing over het amendement-Boon. Het art. wordt J aangehouden ten einde den beer Van Hellen- berg Hubar gelegenheid te geven, zijn amen- dement pasklaar te maken. Bij art. 27 wordt een amendement-Boon aangenomen, dat een gevolg is van een vroe- ger aangenomen amendesnent. Art. 2729 worden aangenomen. Bij art. 30 licbt de heer Boon (V. B.) een amendement toe, beoogende meer zekerheid te verkrijgen, dat de belanghebbenden een af- schrift van bet besluit van B. en W. in ban- den krijgen. Het wordt z.h.s. aangenomen. Bij art. 31 neemt de Minister een amende ment-Van Hellenberg Hubar over, dat een gevolg is van een vorig amendement. Art. 3133 worden vastgesteld. Bij, art. 34 ldcbt de beer Oud (V. D.) een amendement toe, strekkende om voor het geval B. en W. den verkoop van sterken drank in het klein willen beletten (b.v. bij verkoop zonder vergunning) den toegang tot die localiteiten voor andere personen dan die er wonen wordt verboden. Dit amendement acht spreker gewenscht met het oog op het- geen in de praktjjk voorkomt. Dit is wel een H. VAN DE CAESEYDE 8 Borluutstraat (dicht bij Stadhuis) GENT. Tel. 12415. (Ingez. Med.) r - v /Ni t r>y PRIMA ZUIVERE KRI5TAL STUFSEl HERK NV. STIJrSELrABRlr.K „DE BSJENK0RF V00RMEEN M.H.H0NIO M 10 CEm PER P&KJE SPAART UW WASCHGOEO E :i MAAKT HET W)T (Ingez. Med.) strenge maatregel, maar spreker acht die noodig. De Minister zegt, dat als dit amendement wordt aangenomen, aan B. en W. en de politic een middel te meer wordt gegeven ter na- leving van de Drankwet. De Kamer zou er daarom geen kwaad mee doen, als zij het ken." ,,Dat is een bezwaar," mompelde George Henry terzijde. Wat zei U vroeg de bediende, ter wijl hij zijn wenkbrauwen vragend samen- trok. George Henry verbeterde zichzelf. ,,Ik bedoel natuurlijk," zei hij, ,,dat dit juist heel goed is." ..Niettegenstaande het een zes cylinder is," ging de verkooper voort ,,garandeeren wij toch, dat er slechts een liter benzine per achttien mijl verbruikt wordt." Groote goedheid riep Stephen uit. „Prachtig beweerde George Henry, echter zonder eenig enthousiasme. De jonge man overhandigde Stephen de factuur en bleef toekijken, hoe deze de cheque uitschreef. Hij stond zich voort- durend af te vragen, wat voor soort man- nen de voorzienigheid plotseling in de zaak te land had doen komen. ,,Als het niet te onbescheiden is, moet ik U er toch even opmerkzaam op maken, dat LI geen van beiden heel veel verstand van auto's schijnt te hebben." „We weten er totaal niets van af," be kende Stephen. „Nee, niets," stemde George Henry toe. De bediende begon de cheque te bestu- deeren, welke getrokken was op de Bank van Engeland. ,,U zult natuurlijk begrijpen," ging hij voort, „dat het reservoir met benzine ge- vuld moet worden en de onderdeelen ge- olied en gesmeerd. Verder moet de wagen even ingereden worden, voordat deze mag worden afgeleverd." ,,Ongetwijfeld," gaf Stephen toe. ,,U wilt dit misschien wel voor ons in orde maken ,,Met het grootste genoeqen," beloofde hij. ,,Ik kan U ook, indien U dit wenscht, aanneemt. Het amendement wordt z.h.s. aangenomen Art. 34 wordt vastgesteld. De heer Kortenhorst (R. K.) licht op artikel 35 een amendement toe om het maximumstelsel niet uit te breiden tot de verloven. Spreker betoogt aan de hand van een door hem samengestelde statistiek, dat de wet, zooals zij nu luidt, een grooten druk zal oefenen op het aantal verloven. Hij acht dit onnoodig en geen reeele wetgeving. Een bier- alcoholisme bestaat er niet. Tegenover de beschuldigingen aan 't adres speciaal van voetballers gericht, betoogt spreker, dat de K. N. V. B. kan verzekerenr dat nimmer een dergelijke klacht is inge- komen. Spreker bestrijdt in dit verband een terzake uitgebracht rapport van den dranik- wetinspecteur De Brejj. WIJZIGING WARENWET. Ook onderwerpen, waarmede voedings- middelen worcjen bereid, onder de wet gebracht. Ingediend is een wetaontwerp tot wrjzigpng van de Warenwet. De wijzigingen, die worden voorgesteld, hebben over het algemeen slechts ten doel leemten, die in de praktijk bij de uitvoering der Warenwet aan het licht zijn gekomen, aan te vullen. In het bestaande art. 1 wordt bij.v. voor gesteld bet woord „gebruiksartikelen" te j vervangen door „voorwerpen". Het moet niet twijfelachtig zijn, aldus de toelichting, dat voorwerpen, die bij de berei- ding van voor den handel bestaande voe- dingsmiddelen en de verdere behandeling er van worden gebruikt, aan het krachtens de Warenwet uitgeoefende toezicht kunnen wor den onderworpen. Zoo wordt nog al eens geklaagd, dat de bereiding van consumptle- jjs op hoogst onbygieniscbe wijze gescbiedt. Het is in een dergelijk geval gewenscht, dat aan de toestellen en gereedschappen, waar mede consumptie-ijs wordt gemaakt bepaalde eischen kunnen worden gesteld. voor veertien dagen een chauffeur afstaan, totdal U er zelf een gevonden heeft. Als U me even het adres opgeeft, kom ik mor- genavond de auto zelf bij U brengen.' „Wij logeeren in het Milan" hotel, dcelde Stephen hem mede, „en zijn daar iederen avond na zes uur." ,,En waar moet de auto gestald wor den informeerde de man. De broers keken elkaar aan. ,,In het hotel zal daarvoor wel gelegen heid zijn," meende Stephen. De jonge man schudde met het hoofd. ,,Daar is geen garage," zeide hij. ,,Als U het wenscht, kan ik ook dat voor U regslen." ,,Daarmede zult U ons ten zeerste ver- plichten" antwoordde Stephen. ,,De rekening voor de benzine en vet „Wees zoo goed die dan mede te bren gen," viel Stephen hem in de rede. ,,Wu zullen deze morgenavond voldoen." „Ik hoop dat U mij wilt toestaan een tochtje met U te maken," waagde de man voor te stellen. ,,Het zou mij een groot genoegen doen U te kunnen toonen, hoe de wagen loopt." „Heel graag," verzekerde Stephen hem Ze drukten elkaar de hand de jonge man drong hierop aan -en de broeders begaven zich naar de wachtende taxi. ,,Dat was een uitstekend idee, van jou Stephen," zeide George Henry opgewekt „Ik heb alles eens overdacht. Het onder- houd van den wagen, de huur van de garage en het loon van den chauffeur zal een aardig bedrag per week uitmaken." „Als die ellendige Zuid-Amerikaansche effecten er niet tusschen gekomen waren,' zei Stephen zuchtend, zouden wij kunnen zeggen, dat we een uitstekend begin had den gemaakt. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1