ALGENIEEN NIEUW8- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. m f'spixIlet osT* Millionair tegen wil en dank ASPIRIN No 8679 MA AND AG 11 MEI 1931 71 e Jaargang* B1KMENLAND. door E. PHILLIPS OPPENHEIM. Pit buisje behoort in Uw zak de wereld URANT ABONNEMENTSPRUS: Binnen Ter Neuzen 1.40 per 3 madden - Buiten Ter Neuzen - rjev post f 1 HO per 3 maanden - By voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar - v'oor Relgie on Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - A bonnem enters voor bet buitersland alleen bt) vooniitbetaltag Ultgeefster: Pinna P. 3. VAN DE SANDE. GIRO 88150 TELEFOON No. 26, MMMHUI—Ml Al> VERTENTISNVan 1 tot 4 regels i 0,80 v')0r eU{ Grootere letters en clichA's wor den naar plaatsruimt.e be re en Handelsadvertentien btj regelabonnement tegen venninderd tanef, betwelk op aanvra^. ,»rkrtjgbaar is. - Inzending van advertentlen liefst e£n dag voor uitga DIT BI.AD VERSCHIJNT IEDEREN MA AND AO-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND DIENSTPLICHT. Onderzoek van verlofgangers. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat het onderzoek van verlofgangers, bedoeld in art. 41, derde lid, der Dienstplicht- wet, voor deze gemeente zal worden gehouden te Ter Neuzen, in de voormalige school A op bet Sdhoolplein op Dlnsdag 2 Juni 1931, deg voormiddags vanaf 9 uur, voor de dienst- plichtigen der liohting 1919 en des namiddags 1 nnr voor de dienstplidbtigen der lichting' 1922. Wie bij het onderzoek moeten verschijnen. Aan het onderzoek moeten deeinemen de tot de landmacht behoorende groot-verlof- gangers, ingelijfd voor een der lichtingen 1919 en 1922. Ztj, die voor een dezer lichtingen zijn inge lijfd, maar ten gevolge van uitstel of om een andere reden tegelijk met een latere lichtmg de eerste oefening hebben volbracht, moeten »ich niettemin aan het onderzoek onderwer- pen, voor zoover zij althans niet behooren tot hen, die daarvan zijn vrijgesteld. Aan het onderzoek moeten ook deeinemen de dienstplichtigen van de genoemde lichtin gen, die een vrijwillige verbintenis hebben aangegaan a. als verzorger by den rykspostduiven- dienst; b. als hoefsmid hij de infanterie; e. als smid-bankwerker bij' de voormalige oef enings-houwitser-compagnie d. in verband met erkende gewetens- bezwaren. Wie niet bij het onderzoek behoeven te verschynen. Ajan het onderzoek nemen niet deel zij: a. die hun eerste oefening nog niet heb ben volbracht; b. die in dit jaar, v6or den voor het onder zoek bepaalden dag, in werkelijken dienst zijn geiveest uit anderen hoofde dan hij wijze van straf; c. die bestemd zijn om In dit jaar voor herhalingsoefeningen in werkelijken dienst te komen d. die elders wonen dan in Nederland; e. die zich buitenslands bevinden ter uit- oefening van de zeevaart (hieronder niet be- grepen de zeevisscherij) f. die de binnenvaart uitoefenen op andere landen en zich voor dit doel in een dier lan- den ophouden; g. die ingevolge de geldende bepalingen geh'eel zijn vrrjgesteld van opkomst in werke- lifken dienst in geval van oorlog, oorlogs- gevaar of andere buitengewone omstandig- heden; h. die. als vrijwilliger behooren tot een der vnijiwillige landstormkorpsen Motordienst, Vaartuigendienst of Spoorwegdienst, i. die na hsm ontslag als reserve-officier in de hoedanigheid van gewoon dienstplichtige tot het leger zijn blijven behooren. Wijze van verschijning. De verlofganger moet by dit onderzoek ver schijnen in uniform gekleed en bovendien voorzien van de overige tot zijn uitrusting be hoorende goederen, voor zoover deze hem zijn nitgereikt of door hemzelf zijn aangeschaft. De verlofganger moet, zoo mogelijk, op eigen schoenen bij het onderzoek verschijnen. Onderworpenheid aan bevelen. De verlofganger staat niet alleen gedurende den tijd, dien het onderzoek duurt, maar ook zoolang hij ter gelegenheid van het onderzoek in uniform gekleed is, onder de bevelen van de autoriteit, die het onderzoek houdt, zoodat, indien hij ongeregeldheden pleegt of zich aan een strafbaar feit schuldig maakt, hetzij bij bet gaan naar de plaats, voor het onderzoek bestemd, hetzij gedurende het onderzoek of bij het naar huis terugkeeren, hij te dier zake kan worden gestraft volgens het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op de Krygs- tucht. Nalatigheid. Een streng of een licht arrest van ten hoogste zes dagen kan worden opgelegd aan den verlofganger, die zonder geldige reden niet hij het onderzoek verschijnt of, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige reden niet aan zijn hierboven omschreven verplichtingen voldoet. Onverminderd deze straf, kan de verlof ganger, die zich schuldig maakt aan een der bedoelde feiten of wiens goederen bij het on derzoek blijken niet in den vereischten staat te verkeeren, worden verplicht om op een nader te bepalen tijd en plaats te verschijnen of opnieuw te verschijnen tot het ondergaan van een onderzoek. De verlofganger, die, opgeroepen voor laatstbedoeld onderzoek, daarbij zonder gel dige reden niet verschijnt of daarbij in ander opzicht zijn verplichtingen niet nakomt, kan in werkelijken dienst worden geroepen voor den tijd van ten hoogste twee maanden. Verhindering. Ingeval ziekte of gebreken de deelneming aan het onderzoek mochten verhinderen, dient daarvan zoodra mogelijk ter gemeente-secre- tarie te worden overgelegd een geneeskundige verklaring, welke op ongezegeld papier kan worden gesteld. De handteekening van den geneeskundige behoort gelegaliseerd te zijn door den Burgemeester van de gemeente, waar de geneeskundige woont. De verlofganger, die wegens ziekte of om een andere reden in de onmogelijkheid ver- Keert om bij het onderzoek te verschijnen dan wel wegens woonplaatsverandering niet is opgeroepen, wordt door den Indeelings- districtscommandant verplicht het onderzoek in October of November te ondergaan. Verschyning op anderen tyd of op andere plaats. Aan den verlofganger kan op zijn verzoek door den Indeelingsdistrictscommandant wor den vergund, het onderzoek op een anderen dag, op een andere plaats binnen het district of in een ander district te ondergaan. Het verzoekschrift, waarin de reden duidelijk moet worden omschreven, moet tijdig en gefran- keerd worden toegezonden. Maakt een ver lofganger, aan wien een dergelijke vergunning is verleend, daarvan niet nauwkeurig gebruik, dan wordt de vergunning geacht te zijn ver- vallen. Wenscht de verlofganger uitstel van het onderzoek tot October of November, dan kan hij ook daartoe het verzoek doen aan den In deelingsdistrictscommandant. Ter Neuzen, 8 Mei 1931. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. sing tusschen tap- en slijtivergunningen in een facultatieve te veranderen en dit te doen op zoodanige wijze, dat de houder van een tap- vergunning, die in den vervolge wil gaan slijten, zulks alleen zal kunnen doen m een apart vertrek, toegankelijk van den openbaren weg af. De heer Boon (.lib.) trekt in zyn amende- ment om onder het verkoopen van sterken j drank in het klein te verstaan: verkoopen bij hoeveelheden van minder dan vijf liter (m plaats van tien). Spreker stelt voor te be palen, dat de 15 pCt. alcohol, die als grens geldt, aanwezig moet zijn bij een temperatuur van 4 graden Celsius. De heer Van Vuuren (r.-k.) vreest, dat het amendement van den heer Kortenhorst aan- leiding zal geven tot ontdulking. Het amen dement van den heer v. d. Heide sticht z.i. verwarring. De heer Van Hellenberg Hubar (r.-k.meent dat als de heer v. d. Heide bzwaar heeft tegen den suggestieven naam „zwak-alcoholisch", hij heter doet naar een anderen naam te z o p,T-c f*n De heer Oud (v.-d.) bestrijdt eveneens den heer Van der Heide. Het gaat hem te ver, dranken met 1 pCt. alcohol te boek te stellen als ,,sterke drank". TENTOONSTELXING JELLE TROELSTRA. In het gebouw ..Branding" in Den Haag had Zaterdagmiddag de opening plaats van de tentoonstelling van werken van Jelle Troelstra, georganiseerd door de afdeeling Den Haag van het Instituut voor Arheiders- ontwikkeling. De voorzitter dezer afdeeling, de heer D. van Staveren, sprak een kort welkomst- woord, in het bijzonder tot wethouder Vrijen- hoek, die het gemeentebestuur vertegen- woordigde. De heer van Staveren wees er op hoe het voomaamste doel van het Instituut niet is de arbeiders in staathuishoudkundigen en poll- tieken zin op te voeden tot goede sociaal- democraten, doch de voomaamste werkzaam- heid is van cultureelen aard. Aan de hand van het programma over het afgeloopen jaar toonde spreker dit aan. Wat de werken van Jelle Troelstra betreft, deze zijn in 't bijzonder van onzen tijd, omdat zij niet van de analytische gedachte uitgaan, doch in forsche trekken grijpen naar de syn thase. Spreker hoopte dat deze tentoonstel ling er toe zal bijdragen de arbeiders goede kunst te geven en hun smaak te veredelen. Vervolgens voerde de heer Poldervaart, secretaris van het hoofdibestuur van het In stituut het woordt, die zeide, dat het de be- doeling van het Instituut was met deze ten toonstelling het geheele land door te trekken. De tentoonstelling omvat een groot aantal schilderijen benevens enkele litho's. 14) Vervolg. „Ik geef hieraan de voorkeur boven Hampstead," bekende George Henry, op een onderdrukt enthousiasten toon. „Het zal in het begin heel vreemd lijken, doch we zullen er gauw genoeg aan wennen. Ik vind, dat de kamers een buitengewoon gezelligen indruk maken.' „Ik ben het geheel met je eens. stemde Stephen toe. „Het valt niet te ontkennen, dat mevrouw Hassall den laatsten tijd een houding begon aan te nemen, die irriteer- de. Ik zal blij zijn, als we ons goed en wel hier gevestigd hebben.' „Laten'we dus dan maar onmiddellijk besluiten,' zei George Henry. „Zeer zeker," luidde het antwoord. ,,De groote vraag is echter welke der beide appartementen wij zullen nemen. George Henry dacht even na. „Nummer 89 is gezelliger tenminste volgens mijn opvatting en zou ik die pre- fereeren. Jammer genoeg echter kosten deze kamers tien pond in de week minder". i( „Het spreekt natuurlijk van zelf," merkte thans hun begeleider op, die be gon in te zien, dat de kans van zaken doen niet luitgesloten was, ,,dat wanneer U de vertrekken voor een bepaalden tijd huurt, het mogelijk is dat de directeur, mijnheer Holman, eenige reductie toestaat." ,,Nee, Nee!" riep Stephen haastig uit. TWEEDE KAMER. Vergadering van Vrijdag. Besloten wordt Woensdag a.s. te behande- len de huishoudelijke raming der Kamer voor 1932, waama aan de orde is de artikels- gewijze behandeling van het ontwerp tot wij- ziging van de Drankrwet. De heer Van der Heide (s.-d.) licht een amendement toe om te bepalen, dat onder sterken drank verstaan wordt alle alcohol- houdende drank, behalve bier, wijn en vruch- tenwrjn. De heer Kortenhorst (r.-k.) verdedigt een amendement. dat beoogt de verplichte split- evenals alle andere onmisbare dingen vulpenhouder potlood porteieuille, enz. welke een man niet kan missen. ,.Wij zouden er niet over denken zooiets te vragen. We gaan volkomen met den prijs accoord en hebben besloten nummer 109 te nemen." Per week?" informeerde de jonge Per kwartaal antwoordde Stephen. Als U ons even voor wilt gaan naar het kantoor, zullen we een cheque afgeven voor de huur der eerste drie maanden. Wij hebben het plan er vanmiddag reeds onzen intrek te nemen." Mijnheer Jonas vergezelde hen naar het kantoor, en er had een opvallende ver- andering in zijn houding plaats gevonden. Hij wijdde breedvoerig uit over de voor- deelen en gemakken van het hotel. Toen ze het kantoor bereikt hadden, zed hij met een triomJantelijk air: ,;Deze heeren hebben besloten de ap partementen nummer 109 te nemen. Ik heb hun deze verhuurd voor drie maan den tegen veertig pond per week." •(De heer Holman boog. ,,Wij zullen de huur van het eerste kwartaal vooruit betalen zei Stephen terwijl hij zijn chequeboekje voor den dag haalde. ..Wilt U zoo goed zijn plaats te nemen, mijnheer Underwood verzocht de direc teur onderdanig. ,,Als er referenties noodig zijn be gon George Henry. De heer Holman schudde met het hoofd en gJimJachte, terwijl hij toekeek, hoe Stephen de cheque uitschreef. ,,Een wissel op de Bank van Engeland is voldoende voor ons", zei hij. ,,Wij willen vandaag reeds komen", kondigde George Henry aan. Binnen een uur zijn de kamers tot Uw beschikking", antwoordde de eigenaar van het hotel. ,,Ik ben er van overtuigd, Let op oranje band en Bayerkruis. (Ingez. Med.) dat U bet hier naar Uw zin zult hebben. De obers van het restaurant en het cafe zullen U 's avonds bedienen." De broers verlieten het hotel en namen een taxi naar Savile Row. Ze waren bei- den een weinig zenuwachtig. „Het is een groote verandering voor ons", zei Stephen peinzend, „een geheele om'keer in ons dagelijksch leven. ,,Je moet niet vergeten, dat dit ons is opgelegd", verklaarde George Henry ,,Niemand zou het toch in zijn hoofd krij- gen een dergelijke opdracht als wij ont- vangen hebben, te negeeren. Wat wij te doen hebben is ons duidelijk genoeg gezegd en ik geloof, dat we op een uit- stekende manier begonnen zijn." ,,Je hebt gelijik", stemde Stephen toe. „Ik denk, dat wij het in de „Milan' zeer goed zullen hebben. Voor een dergelijke inrichting zijn onze kamers heel stemmig en rustig. Wanneer we onze boeken en familieportretten hebben meegebracht, zullen wij ons er volkomen op ons gemak voelen." Toen ze het doel van hun tocht be- reikten, zat Harold reeds onrustig op hen te wachten. Hij kwam onmiddellijk op hen toe, terwijl ze uit de taxi stapten en voer de hen naar een inrichting, die zeer veel op een paleis geleek. Nadat hij zijn ooms ieder op een fluweelen stoel had laten plaats nemen, ging hij dan leider van de zaak, wiens naam Ernest Poulton was, halen. Deze verwelkomde hem hartelijk. „Ik was er zeker van, mijnheer Marget- son, dat U mij na mijn brief, vanmorgen een cheque zou komen brengen ver klaarde hij;. „Voor welk bedrag mag ik een kwitantie uitschrijven?" ..iDaarmede kunt U nog wel een oogen- blikje wachten," zei Harold gretig. ,,Ik heb vandaag twee van de beste clienten TEGEN DEN VERKOOP VAN TABAKS- FABRIKATEN BENEDEN BANDEROULE- PRIJS. Bij, het secretariaat van het comite van actie tegen den verkoop van tabaksfabrikaten beneden banderolle-prijs is dezer dagen Jbe- richt ingekomen van den Ned. R. K. Midden- standsbond en van de Vereeniging van den Chr. Handeldrijvenden en Industrieelen Mid- denstand in Nederlanid, dat de hoofdbesturen dezer organisaties besloten helbben de actie van het comity te steunen. Dientengevolge is 't comite uitgebreid me' de vertegeniwoordigers van deze midden- standsbonden, n.l. Mr. E. J- H. Bach, direc teur van het Centraal Hanze-bureau in het toisdom Haarlem, nam ens den Ned. R.K. Mid dens tandsbond en den heer K. Dijk, voorzitter van de Chr. Middenstandsvereeniging en lid_ van de Kamer van Koophandel en Fabrleken voor 's Gravenhage. Het ligt in de Ibedoellng om binnen afzien- baren tijd een audientie aan te vragen hij den Minister van Justitie, waarin onder aanbie- ding van een adres, de wenschelijkheid van strafrechtelijk optreden tegen het euvel van den verkoop van tabaksfabrikaten beneden banderolle-.prijs nader bepleit kan worden. DE INTERNATIONALE SUIKERO VEREENKOMST Uit Brussel wordt 9 Mei aan het Alg. Hbl. gemeld: Onder voorzitterschap van senator Bauduin werd Zaterdag de plenaire vergadering van de intemationale suikerconferentie te Brussel gehouden. Door Thomas L. Ghadbourne werd de tevredenheid van de vergadering uitge- drukt over het welslagen van de conferentie. Hij stelde een ontwerp-hegrooting over het eerste jaar van het intemationaal suiker- comitd voor. De uitgaven werden geraamd op 94.000. Dit voorstel werd door de ver gadering aangenomen. Eenparig werd vol- macht verleend aan den heer Francis Powel, president van het intemationaal suikercomitd om met de landen, die nog niet tot het suiker- accoord zijn toegetreden, omderhandelmgen te voeren. Vervolgens teekenden alle delegaties het accoord. Besloten werd, dat de volledige tekst van het te Brussel aangenomen plan nog niet zal worden medegedeeld aan de pers. De pre sident Bauduin, alsook de voorzitters van de diverse delegaties waaronder Dr. Van Aalst van de Ned. Handel-Mij., spraken dankwoor- den uit. Den president van de intemationale suiker-conferentie werd hulde gebracht. Het intemationaal suikercomitd zal zijn zetel heb ben in Den Haag. Het B. T. A. seint nog nader, dat de over- eenkomst die geldig is tot 1 September 1935, kan worden verlengd indien de onderteeke- naren daartoe den wensch te kennen geven. Het uiterst strenge contingenteerings-stel- sel noopt den producenten een zeer nauwkeu rig plan uit te werken voor den verkoop naar het buitenland. In het intemationale comite, dat te 's Gra venhage zal worden gevestigd zullen de Cu- baansche producenten 35 stemmen hebben, de V. I. S. P. 30, Tsjecho-Slowaaksche 8, Duit- sche en Poolsche elk 6, Hongaarsche 3 en Belgische 2. De eerste zitting van het comity zal op den tweeden Maandag in Juni worden gehouden. Het comite zal tot taak hebben de uitvoering van de overeenkomst, de bestudeering van de middelen tot vergrooting van het verbruik. saanenstellen van statistieken enz. Rusland, Dominica noch Peru maken deel uit van de overeenkomst. De met de producenten in de twee laatstgenoemde landen gevoerde onder- handelingen zullen waarschijnlyk tot toetre- meegebracht, die U slechts zou kunnen wensch en." De eigenaar wierp een minachtenden blik door de glazen afscheiding, waarach- ter Stephen en George zich bevonden. ,,Bedoelt U soms die twee boerenpum- mels daar?" vroeg hij. „Ja en wees geen dwaas", zei Harold op vermanenden toon. ,,Ze zijn mijn ooms, Stephen en George Henry Underwood van de firma Underwood 6 Zoon, en ik zal mettertijd in hun zaak worden opge- nomen. Ze zijn millionnairs. Informeer maar eens even bij de Bank van Enge land. Alles wat ze koopen, betalen ze contant." „Dat klinkt heel interessant", moest mijnheer Poulton toegeven. ,,Ze zien er heusch wel naar uit, dat ze eens behoor- lijk in de kleeren gestoken moeten wor den." ,,Ga mee", drong Harold aan. ,,U zult dan ontdekken. dat ik U geen verhaaltjes op de mouw speld. Als U hun belangrijke bestelJing in ontvangst hebt genomen, zult U er aardig spijt van hebben mij zulk een onhebbelijken brief te hebben geschreven. Mijn motto is evenwel: ,,vergeven en ver geten". Kom nu mee (Mijnheer Poulton maakte zijn diepste buiging voor zijn nieuwe clienten. „Naar ik veronderstel wilt U zich eenige kleeren laten aanmeten", zei hij. ,,Is U de eigenaar van de zaak?" vroeg Stephen. ,,Mijn naam is Poulton en ik ben de eenige ibeheerende vennoot", verzekerde de ander hem. ,,Ik wil U even een nadere verklaring geven", vervolgde Stephen. „Mijn broer en ik hebben een heel teruggetrokken leven geleid. Wij zijn kooplieclen en tot nu toe stelden wij ons tevreden met twee (Ingez. Med.) aing !eiden tot de overeenkomst. In de overeenkomst zijp zoodanige maat- regelen voorzien, dat zij de hoop van produ centen wettigen op een prys, die de dekktng; van de uitgaven en rente op kapitaal waar- borgt. Thans bedraagt de prys 1.25 Sets., doch voor dekking van de produetiekosten en een zeer matige winst is een stijging van den prys noodig tot 2 $cts. Producenten en exporteurs zijn tot overeen- stemming gekomen, dat de terugkeer van den, chaotischen toestand vermeden dient te wor den. Besloten is, dat indien de wereldprys stygt tot 2 $cts. het aandeel van elk land automa- tisch per jaar zal strjgen met 5 bij 2(4 $cts. kan het comiW verder het aandeel van elk land verhoogen met 2% het is niet daartoe verplicht. Bereikt de prijs de 2y2 Sets dan zal boven en behalve de reeds genoemde verhoogingen het aandeel worden vergroot met 5 Als maatstaf zal worden aange nomen de gemiddelde prijs, die gedurende der- tig werkdagen heeft gegolden en die niet be neden de genoemde prijizen is gebleven. DE CIRCULAIRE VAN GED STATEN VAN ZEELAND OVER STEUNVERLEENING AAN WERKLOOZEN. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landibouw heeft, op de vragen van het Tweede Kamerlid Drop in verband met een door Ge- deputeerde Staten van Zeeland aan dege- meentebesturen in die provincie gerichte cir- culaire van 29 Augustus 1930, betreffende steunverleening aan werkloozen, geantiwoord: De ondergeteekende mag niet nalaten er oj> te wijzen, dat bij in de vergadering van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 12 Februari 1.1. niet heeft gezegd: „gaame be- reid (is) te zorgen, dat ten deze in den ver volge op juiste wijze wordt gehandeld". Hij heeft een eenigszins grooter citaat is hier onontbeerlijk gezegd: „De geachte afgevaardigde de heer Van- den Tempel heeft met een woord gesproken over een circulaire van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland. Die circulaire is tiit- gegaan zonder mijn voorkennis, maar het blijkt in de practijik, dat Gedeputeerde Staten van Zeeland zich by de toepassing der werk- verschaffing laansluiten bij de Regeerings- kostuums iper jaar, welke wij door een eenvoudigen kleermaker lieten maken. Wij zijn evenwel thans besloten onze levenswijze geheel te veranderen. Zoo juist huurden wij eenige appartementen in het Milan" hotel. U moet ons nu van een garderobe voorzien, welke volkomen past bij menschen van onzen leeftijd Mijnheer Poulton boog opnieuw. jColbert-kostuuims, veronderstel ik, andere pakken en ook evening-dress? „Ja", antwoordde Stephen op beslisten toon. ,,Vooral evening-dress", bracht George Henry in het midden. ,,Deze zouden svif. het allereerst wenschen." Zeker", stemde mijnheer Poulton toe. ,,En sportpakken?" ..Sport!" herhaalde Stepihen. Sport!" riep zijn broer uit. ,,Op het oogenblik hebben wij nog niet besloten iets aan sport te doen", legde Stephen kort daarna uit. ,,Over eenigen tijd zijn wij echter van plan paard te gaan rijden of golf te spelen. Misschien zou het toch het beste zijn, als U deze kos- tuums ook voor ons maakte." De heer Poulton kuchte en liet zijn potlood haastig vallen. ,,Onze prijzen begon hij. ,,Wij zullen deze geheel aan U over- laten", viel Stephen hem in de rede. „Wij verwachten niet overvraagd te worden,. maar wij wenschen de gebruikelijke be- dragen voor een en ander te betalen." ,,En de condities waagde mijnheer Poulton, die het idee had dat er toch iets niet in den haak moest zijn, op te merken. ,,Mijn broer en ik houden er niet van rekeningen te maken", gaf Stephen te kennen. Zoodra U ons de kleeren af- levert, zullen deze contant betaald worden." (Wordt vervolgd. i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1