ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREH. Eerste Blad. lionalr tegen wil en dank ALLES bihnknland. No 8674 WOENSDAG 29 APRIL 1931 71 e Jaargang^ Aankondiging. Waarschuwing. FKHIHgTOK. AUTOS MOTORS NIJVERHE1D BUITKULAHD. de wegen en voetpaden met de kunstwerken. door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 9) TER NEUZEN, 29 APRIL 1931. Uw CORSETS WBBSW* i mm v.v-»r pikRn rGtrei ponNEMENTSPRMS: Binnen Ter Neuzen /MO per 3 maanden - Buiten Ter Neuzen 1 p-T 3 maandenB0 voov uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar America f 2,25, overige lan den 2.60 per 3 maanden fr. per post Ahonnem'eoten voor bet taritenlaad alleen btj vooruitbetaling Itceefster: Ftrraa P VAN BE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. iMdW jwao* tM'Mi rnrnmmm ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken J1'8®1 :aeHr Grootere letters en clichS's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. hetwelk op aanvraag verkrilgbaar is. Intending van advertentien llefot dag voor de uitgave- BIT BLAB VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAO-, WOENSDAG- en VKMDAGAVOM Burgemeester en Wetboud'ers van ZAAM- SLAG. brengen ter algemeene kennis, dat, te beginnen op jjMaanda#' H Mei 19a 1, omwege de gemeentl- Aiey- algemeene opneming izal worden gehrfJTfef" van Zaamslag, 27 April 1931. Burgemeester en Wethouiders voornoemid, JOH. DE FEIJTER Bzn., Burgemeester. J. STOLK Dzn., Secretaris. De Burgemeester van HIDLEGOM, geeft belanghebbeniden in overweging, bij hem in- liohtingen in te winnen, alvorans in handels- relatie te treden met: le. JOHN THOMAS GUSELAAR, bloem- bollenihandelaar, wonende Weerestein- straat 65 te Hillegom, ook Handel drijven- de onide r de nam en „J. Markman en Co." en „de Bongerd". 2e. FRANS GIJSELAAR, bloemboillenhande- laar, wonende Weeresteinstraat 65 te Hillegom, ook bandel drijvende onder de namen: „A. Baert Co.", „ABACO" en „Karel de Groote". 3e. JOHANNES GERARDUS SQHRIER, ibloemibollenhandelaar, wonende Wilhel- minalaan no. 62 te Hillegom. Hillegom, 27 April 1931. De Burgemeester van Hillegom, PONT. TWEEDE KAMEIt. Vergadering van Dinsdag. De heer Wijnkoop vraagt een interpellate aan tot den Minister van Onderwijs en den Minister van Waterstaat Inzake venwijdering van de .Tribune" uit de openbare leeszalen en stationswachtkamers. Op dit verzoek wordt morgen beslist. De heer Kortenhorst houdt een interpel late over bet niet in Jerking treden van de handelsconventie en vraagt of de regeering bereid is tot spoedige reorganisatie van het departement van Arbeid door het in gereed- heid brengen van een onderhandelingstarief. Voorts vraagt de beer Kortenhorst of de regeering bereid is tot bet treffen van voor- bereidingen, waardoor bet mogelijk wordt dat ae verscbillende gcbiedsdeelen van bet rijk elkaar een preferentieele behandeling toestaan en of de regeering van plan is de vrijheid die Nederland thans heeft verkregen te gebruiken om het tarief van invoerrechten dienstbaar te maken aan haar verdere economiscbe en fis- cale politiek en of zij den tijd niet gekomen aebt om maatregelen te nemen tegen invoer van goederen uit landen, wier politiek er toe kan leiden dat de productie in ons land wordt bedreigd. Besloten werd bebalve de reeds eerder ge noemde wetsontwerpen aan de agenda toe te voegen: Het wetsontwerp betreffende den aankoop van de gebouwen en erven der Haag- sche Diacones eninrichting ,,Bronovo"; het wetsontwerp betreffends de overeenkomst ter- zake van de herziene Bemer-conventie en dat nopen's tijdelijike vrijstelling van grondbelas- ting in de drooggemaakte Zuiderzeegronden. STRAFBAARSTELLJNG VAN GODS- LASTERIN G. Cteen vloekverbod,. j Ingediend is thans een wetsontwerp tot j aanivulling van het wetboek van strafrecht j met voorzieningen betreffenide bepaalde voor godsdienstige gevoelens krenkende uitingen. Het telt trwee artikelen, waarvan het eerste sUrekt om in art. 147 van bet wetboek van j srafrecht een nieuw No. 1 in te voegen, lui- dende als volgt: „le. Hij, die zicb in bet openbaar monde- ling of bij gescbrift of aflbeeldiing, door sma- lende Godsiasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat." (Het tegenwoordige no. 1 wordt no. 2, bet tegenwoordig no. 2 wordt no. 3.). Het tweede artikel van het onbwerp strekt om in genoemd wetboek een nieuw art. 429 bis in te voegen, luidende: „H)ij, die op een van den openibaren weg ziobtbare plaats woorden of afbeeldingen stelt of gesteld houdt, die, als smal en de Godsiaste ringen, voor godsdienstige gevoelens krenkend zijn, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste sen maand of geld'boete van ten hoogste bonderd gulden." Ter toelichting zegt de Minister van Justitie o.m.: dat de strijd om den godsdienst in den laatsten tijd vormen heeft aangenomen die den wetgever niet onverschillig kunnen laten. Meer bepa.aldelijk heeft de Minister het oog op de uitingen waarbij ter bestrijding van bet Godsgeloof de vorm wordt gekozen van een in woord of beeld hoonen of smalen op God. Men moge aanvosren, dat uitingen in deeen vorm een zeldzaambeid zijn, dat zij onduldlbaar zijn, scbijnt nauwelijks betoog te behoeven. Godsdienstvijijbeid in den ruimsten zin is een vrucht van onze historiso.be ocntwikkeling, waarop iwij trotsch mogen zijn. Maar juist mede ter bescherming van die geestelijke vrij- beid als een van onze hoogste natioaale goe deren moet hier worden opgetreden. Waar de bestaande vrijheid voert tot bande- loosheid, worde deze in het belang van de vrij heid zelf, met kraoht tegengegaan. Zoodanig misbruilk is hier stellig aanwezig. Uitingen in het openbaar, die den vorm dragen van een rechtstreeks smalen van God kunnen in een Staat, die in meer dan 6en opzicht de er- kenning Gods handhaaft, niet worden geduld. Uit de openbare sfeer moeten zulke uitings- vormen uitgeizuiverd blijven. Intussdben wil de Minister deze zaak nu verder beschouwen uit een ander gezichts- punt, dat meer valt binnen bet algemeen kader van ons strafrecht. N.l. de ernstige krenking van de gevoelens van de groote meerderheid der bevolking. Ook in dit opzicht voor FOTJRNITURES GENERALES Borluutstraat 8, GENT. Tel. 12415. (Nab\j 't Stadhuls) (Ingez. Med.) past groote behoedzaamheid. Zijn godsdienst ligt ons. volk zeer teT harte en voor zijn gods dienst strijdt bet met kracht en met harts- tocht. Naarniate een onderwerp feller be- weegt, in d'iezelfde mate kan ook bewogener uiting worden verwacht. Krasse uitdrukkin- gen zijn daanb'j niet zeldizaam. Ook afgezien daarvan kunnen op den godsdienst betrek- king hebbende uitingen van den een voor bet gevoel van bet ander kwetsand zij-n. In de eerste plaats gaat bet bier over een krenking van een der meest elementaire en algemeene momenten van bet godsdienstige gevoel. Doch ook overigens is de gesi'gnaleer- de uitingsvorm van een geheel eigen karak- j ter. En wel in deczen zin, dat men bij smalen de ibestrijding van anderer geloof des anderen godsdienstige voorstellingen als het ware ac- ■capareert en zich dus in zijn sfeer stellend, daarin de krenkende uiting volvoert. Er is hier een parallel met wat ons wetboek in art. 147 strafbaar stelt: bespotten van bediena- ren van den godsdienst en beschimpen van aan den eeredienst gewijde voorwerpen wordt slechts dan strafbaar gesteld, ind'ien dit ge- scbiedt in of ter piaatse van de uitoefening van den eeredienst, m.a.w. op anderer domein. In het thans besproken geval benadert men niet plaatselijk, maar in de voorstellingen in de uitdrukkingsrwijze anderer domein om dan de scbimpende handeling te ondememen. Strafbaarstelling van alles wat godsdien stige gevoelens in meerdere of mindere mate kan kwetsen, zou te ver strekken. Om dus de meeningsuitingen niet verder oolk in haar vormen te begrenzen, dan bepaald noodig is, is het aangeiwezen de strafbepaling een recht- streekscbe omsohrijving te doen bevatten van den bepaalden vorm van krenking, welke biervoren werd aangegeven. Die tvorm nu is in uiterlijke verschijning de godslastering. Door het terrein te begrenzen en met name ook het vloeken buiten deize strafbepaling te laten, komt tevens vast te staan, dat het door den lageren wetgever wel betreden terrein van het vloekverbod dat in een bepaalden kring uit hoofde van de gesteldbeid van dezen kring alleszins gewettigd kan zijn aan den lageren wetgever blijft voorbehouden. DE VOLKENBOND EN DE VEREENIGDE STATEN VAN EUROPA. Maan'dagmiddag hield de beer Dr. E. van Raalte, toegelaten als privaat-docent in het Volkenbondsrecbt zijn openbare rede in de aula van de Gem. Universiteit te Amsterdam. Aan deze rede over „De Volkenbond en de Vereenigde Staten van Europa" ontleenen wij het volgende: De gedachte eener nauwere samenwerking tusschen de Europeesche Staten en van een aaneensluiting als thans met de Europeehche Un-ie beoogd wordt, is op zichzelf niet nieuw. Dat men in 1919 tegelijk met de vredesver- dragen den Volkenbond in het leven wist te roepen, mag van onschatibare zegen voor de inbsrnationale samenleving beschouiwd worden. Dank zij de Volkenbond, zijn wij, vergeleken bij welweer, een stuk vooruit gegaan. Alleen reeds als intemationale bliksemafleider, de praktijk bewrjst het telken male, blijkt hij van groot nut te zijn. De steeds meer over lands- grenizen en contmenten heengrijpende econo- misclhe sitructuur brengt met zich mee, dat zoowel belangentegenstellingen als belangen- gemeenscbappen een ordening behoeven, die zich over heel de wereld dient uit te strek ken, wil zij het beooigde doel, bevordering der volkeren-samenwerking en van den volkeren- vrede, inderdaad genoegzaam kunnen dienen. Er is een riohting, die den Geneefschen Volkenbond als op verkeerde grondslagen op- gebouwd, veroordeelt. Het is de riohting dooi Couidenbove-Kalergi, den man der Pan-Europa- beweging voorgestaan. Deze stuurt aan op continentade groepeeringen. In wezen nu heeft dit Pan-Europa niets en niets te maken met wat de Volkenbond is en beoogt te zijn. Wil men hier en daar tot decentralisatde van diensten binnen het kader van den Volkenbond komen, dan biedt bet Handve t van den Vol kenbond biertoe de gelegenheid dank zij art. 21, waarvan de wordingsgeschiedenis aller- menkwaarddgst is. Wat nu de Europeesche Unie, eventueel em bryo van de Vereenigde Staten van Europa betreft, er is zorg voor gedragen, dat deze niet den door Couidenhove-Kalergi aanfoevolen weg zal inslaan, dooh dat zij zich zuiver bin nen bet kader van den Volkenbond zal ont- wikkelen. Er is, en dat valt toe te juichen, geen grootscheepsche opzet aangegeven en na het hier en daar niet geheel onbedenkelijke memorandum van Briand heeft Geneve de zaak in goede banen geleid. Het zal o.m. ook noodig wezen, dat men af- ziet van een vasthouder aan het begrip van de absolute souvereiniteit der staten, dat won- derlijk genoeg weer in Briand's Memorandum naar voren werd gebracht, doch waarvoor geen plaats meer is nu ten langen leste sta- ten-anarchie door staten-organisatie vervan- gen begint te worden. Dank zij een natuurlijk groeiproces zullen wellicbt uit de Europeesche Unie de Vereenig de Staten van Europa kunnen ontstaan, zij het ook niet als een staatsrechtelijke formatie, gelijk de groote Amerikaansche republiek, maar als een volkenrechtelijke formatie. Het ware een groote fout indien men er nu maar toe zou willen cvergaan het Geneefsche or- ganisme af te zweran om alleen nog heil te zoeken in Europeesche samenwerkiug als het geneel.middel bij uitnemendheid. Wie dat deed, zou de werkelijke verhoudingen uit het oog verliezen, die nu eenmaal zoo zijn, dat wij een universaliteit in de wereld bespeuren. En bet gaat er thans slechts om deae van een goede onganisatie te voorzien, welke in den vorm van den Volkenbond aanwezig is. De Volkenbond streeft er naar de mensch- heid tie vereenigen in stee van haar te ver- deelen. Dit maakt het voor alien, die zich van bun taak in de samenleving bewust zijn tot plicht, het hunne bij te dragen tot ver- sterking der gedachte, die aan den Geneiei- schen Bond ten grondslag ligt. Vervolg. ,,iMijin broer en ik denken er over bin- nenkort een schouwburg te bezoeken", verklaarde George Henry stoutmoedig. „Treedt U op het oogenblik op, juffrouw Whitney?" Ze zuchtte en schudde thans op een natuurlijk-bedroefde manier met haar hoofdje. ,,Het is mij den laatsten tijd erg tegen- geloopen, mijnheer Underwood, bekende ze. „Ik heb een schitterende operette met een prachtige rol er in voor mezelf, doch de man. die de opvoeringen daarvan zou financieeren is een paar weken geleden gestorven." „Verdween zonder iemand te waar- schuwen," bracht Harold in het midden. ,,Het is een groote strop voor juffrouw Whitney, want ze had stellig op zijn steun gerekend." Hoewel de broers er niet veel van be- grepen, toonden ze toch groote belang- stelling. „Er is niet zoo heel veel geld mede ge- moeid," ging juffrouw Whitney voort, terwijl ze voorzichtig haar voelhorens uit- stak, ,,en het theater, dat het meest voor de opvoering geschikt zou zijn, is nu juist vrij." „Het is een schitterend stuk werk. zei Harold. ,,Met juffrouw Whitney in de hoofdrol is er een fortuin mee te ver- dienen. De man, die de duiten fourneert, zal er aardig wat uit kunnen slaan." De gezichten van Stephen en zijn broer klaarden plotseling op. Ze wisselden verstolen blikken met elkander. Hetgeen hun nog kort geleden geheimzinnig had toegeleken, was hun thans volkomen dui- delijk. Elk tooneel-onderneming had ,,maar degene, die het geld verschaft ten- natuurlijk ook een zakelijke zijde. ,,Neem me niet kwalijk," zei Stephen, einde een bepaalde voorstelling te kunnen doen plaats hebben, ziet waarschijnlijk later zeer weinig van zijn storting terug nietwaar?" ,,Niet onder omstandigheden als deze, verzekerde juffrouw Wbitney hem gretig. ..Menschen, die juffrouw Whitney steunen, verspelen nooit hun geld, ver klaarde Harold. „Ze verdienen er altijd bij." De broers waren ineens onverklaarbaar terneergeslagen, en juffrouw Whitney achtte het 't verstandigste dit onderwerp even te laten rusten. Intusschen werd het diner verder afgewerkt. Het was een eigenaardig gezelschap van vier, en de conversatie. die nu voornameliik geleid werd door Harold, bestond hoofdzakelijk in het geven van voorbeelden van lief- dadige vreemdelingen, die onbekende genieen hadden gesteund, door hen in staat te stellen 'n carriere aan 't tooneel te maken, waarvoor ze vorstelijk beloond werden. Om de een of andere redeh scheen de moraal van de verhalen echter weinig indruk te maken. Tegen het eind van den maaltijd, toen George Henry aan zijn tweede glas champagne bezig was, maakte deze gebruik van het oogenblik waarop zijn broer en neef in druk gesprek waren. om juffrouw Whitney een vraag te stellen. ..Herinnert U zich misschien nog, in- formeerde hij, dat er aan dit tafeltje rechts van ons gedurende de lunch een ^eer aan trekkelijke jonge dame zat ze had een vriendin bij zich Juffrouw Whitney dacht even !'Oh, ja natuurlijk!" riep ze uit. ,,Dat was Peggy Robinson en de kleine Julia Winch." „Zijn ze ook aan het tooneel? vroeg hij verlegen. ..Wanneer ze kans krijgen, dan wel, antwoordde het jonge meisje. „Ongeveer een maand geleden waren ze nog korist- jes in het Daily Theatre. Peggy ziet er niet onaardig uit, en ik kan U wel aan haar voorstellen." George Henry werd rood tot aan de wortels van zijn haar toe. ..Daaraan dacht ik heelemaal niet. sta- melde hij. ,,Ik ben... te... ,,Te wat?" vroeg ze lachend. ,,Ik zou heelemaal niet weten, wat ik zeggen moest tegen jonge meisjes, die aan het tooneel zijn." Juffrouw Whitney lachtte opnieuw. ,,0, Peggy zal wel voor de conversatie zorgen," merkte ze eenigszins cynisch op. Misschien is die erg eentonig, maar U zou er zooveel van kunnen genieten, als U zelf slechts wilde... Mijnheer Under wood!" George Henry boog zich een weinig naar voren, een beweging, waartoe zij hem met een gebaar had uitgenoodigd. „Gelooft U. dat er eenige kans van slag en zou bestaan om de belangstelling van Uw broer of die van U beiden op te wekken voor een theaterspeculatie?" George Henry kuchte. Het was heel dwaas van hem, maar zijn oude voor- zichtiqheid. welke noq versterkt was ge- worden door het feit een kwart eeuw DE BRUSSELSCHE WERELDTENTOON- STELXJNG IN 1935. In een ten stadhuize gehouden vergadering van den raad van beheer der maatschappij voor de in 1935 te Brussel te houden wereld- tentoonstelling Is een algemeen voor-ontwerp door den architect Van Neck gereed gemaakt, goedgekeurd. Ook heeft de regeering zich in beginsel vereenigd met het houden door de maatschappij der tentoonstelling van een loterij voor een bedrag van 200 millioen frank. De promotors van deze wereldexpositie ver- wachten dat de huidige economische crisis weldra haar culmineerend punt zal hebben be- reikt, zoodat de tentoonstelling van 1935, bij een normale evolutie der conjunctuur, op een zeer gunstig oogenblik zou komen. VRIJE ANTI-REV. KIESVEREENIGING. Maandag j.l. is alhier opgericht een vrije anti-rev. kiesvereeniging. Komaan, Hollandscfte Dames-clienten,bestel naet Uw eerste bezoek te Gent in het Huis JUUENNE SCHELFHOUT, Brabant- dam 6, Dampoortstr. 25. Daar kunt ge Uwe Maat- corsets tegelijkertijd aaa- passen. De nieuwste schoonste Parijzer modellen aan ge- ringe prijzen. (Ingez. Med.') v-;.- a.-rc -cr-' v In het be;tuur werden gekozen de heerea H. de Regt Lz., voorzitter; J. J. Huijssen-de Koeijer, vice-voorzitter; Jan Scheele P.Jzaa, seer, -penningmeester. MUZIKALE WANDELING. Het muziekgezelschap „De vereenigde werfc- lieden" is voomemens ter gelegenheid van den jaardag van Prinses Juliana morgenavond een muzikale wandeling te houden. DIEFSTALLEN AAN BOORD VAN SCHEPEN. Gistermiddag kreeg de gemeente-politie alhier achtereenvolgens aangifte van de mo- torbeurtschippers D. de Jong, M. van Boven en P. Jonkman, dat in den verloopen nacht aan de kajuit hunner in het kanaal aan de Heerengracht liggende schepen een onge- wenscht bezoek was gebracht en daar ver- schillende voorwerpen, kleedinigstukken, een wekker, een vuunwapen en geld uit een spaar- potje was ontvreemd. Een schippersjekker die bij de een ontvreemd was, werd aan boord van een ander vaartuig teruggevonden, vermoede- lijik omdat daar een betere kwaliteit jekker tot goeden prijs was verklaard. De politie kreeg aanstonds vermoeden op een vreemdeling, een vermoedelijk Belgisch varensgezel, die men den vorigen avond laat in de omgeving der Heerengracht had aan- getroffen. Bij onderzoek bleek dat deze ver- daohte des morgens met de eerste boot naar Hoedekenskerke is overgestoken, gekleed mei. den vermisten jekker en een wekker in zijn zak, benevens een pak goederen in een bed- laiken geknoopt (ook een bedlaken wordt ver- mist). Men schijnt dus wel op het goede spoor en kon voor het verder onderzoek een vttj nauwkeurig signalement opgeven. CONCERT IN DE NED. HERV. KEKK I Gisteravond werd in de Ned, Herv. Keri alhier een concert gegeven door den heer C Verlinde, organist, uit Vlissingen met mede- werking van mej. Tanny van de Garde (zangi en mej Hanna Mantz viool) beiden te Mid- dellburg. Het concert werd door Dr. Caze- mier met een kort woord ingeleid. De uit te voeren nummers werden zeer goed ten. gehoore gebracht in het bijzonder merkten wij op de Fuga in G-mol van Bach en de deelen uit de orgelsonate no. 2 van Handel, welke cornpo- nisten zoo bij uitstek schoone orgelmuiMek hebben gecomponeerid en die door den orga nist op waarlijk talenbvolle wijze werden uit- gevoerd. De vioolsonate kwam zeer goed (.ot zijn recht en ook de zang klonk goed. Het was een verblijdend teeken, dat de kerk vrg goed bezet was, waaruit we konden e^pmaken. dat het geven van kenkconcerten in bet al gemeen wel gewaardeerd wordt en we hopeu. dat dit dan ook niet de laatste maal zal zija. dat wij deze artisten hoorden. lang in zaken te zijn geweest, had nog te veel macht over hem. „Dat zou ik U werkelijk niet kunnen zeggen, juffrouw Whitney. Wij hebben ons geen van beiden met speculaties on verschillig van welken aard dan ook, op- gehouden." Het jonge meisje zuchtte en het gesprek werd weer algemeen. Juffrouw Whitney begon alle hoop op te geven. ,,Ze zijn heel lief, maar er is niets met ze te beginnen, fluisterde ze haar ge- leider onopgemerkt toe. ,,Houd je bedaard," mompelde hij te rug. ,,Ze zullen wel toehappen... Inderdaad bracht Stephen dit onder werp weer te berde. „Als het een niet te onbescheiden vraag is, juffrouw Whitney, begon hij, ,,zou ik graag willen weten, welk bedrag er vereischt wordt om de opvoering van Uw operette te kunnen doen plaats vinden? Juffrouw Whitney was niet een van die zorgelooze artiesten, voor wie geld van geenerlei beteekenis is. Integendeel haar ouders waren hard werkende zaken- menschen, waardoor zij de noodiae be- dachtzaamheid had geleerd. Ze leunde wat naar Stephen over, terwijl haar oogen schitterden van opwinding, en er een paar eenigszins flateerende rimpels op haar voorhoofd zichtbaar werden. ,,Dat kan er van afhangen, mijnheer Underwood," antwoordde ze. „De zaak zou ongetwijfeld met inbegrip de huur van een theater voor slechts korten tijd, gedaan kunnen worden voor een bedrag van vijf duizend pond. Aan den anderen kant kunnen er onvoorziene uitgaven bij- komen, die de gevraagde som tot onge- veer zeven of acht duizend pond zouden kunnen opvoeren. De persoon, of het syn- dicaat, welke het geld verschaft, zou vijf percent interest ontvangen, en de helJFt van de winsten, na aftrek van de auteurs- rechten." ,,Dat lijkt mij een heel billijke regelmg* mompelde Stephen terwijl hij tersluiks naar zijn broer keek. ,,Dat is volkomen waar bevesttgde George Henry. Blanche Whitney voelde zich plotselmgr weer optimistisch gestemd. Tot aan Wet eind van den maaltijd praatte zij opge- ruimd voort. Het viel echter niet te ont- kennen, dat zij zich er ten zeerste over verbaasde, dat haar verhalen over de fabelachtige sommen, welke met derge- lijke speculaties verdiend waren gewor- den, zoo weinig enthousiasme verwekten- Om kwart voor tien haalde Stephen zijn horloge voor den dag. ,,Het is onze gewoonte zei hij, die van mijn broer en mij, ons om half elf ter ruste te begeven. Wij kunnen nu bijtijds thuis zijn en hebben nog een oogenblikje gelegenheid de couranten te lezen. ,,Moet U nu al weg?" riep ze uit. ,,Als U mij het tenminste wil toestaan juffrouw Whitney." Het gezelschap brak op. Blanche bleef zich met Stephen bezighouden en wist hem met een handig gebaar even ter zijde te nemen. Mijnheer Underwood," vroeg ze ,,wilt U mij even vertellen, of dit idee U lijkt. Ik kan U niet zeggen, hoe gelukkig het mij zou maken, wanneer ik mijn succes en ik weet zeker, dat ik dit bereiken zal aan LI versohuldigd zou zijn.' .Wanneer ik er op in zou gaan, kan dit slechts tegen een speciale voorwaarde geschipden". zei Stephen langzaam. ,,Wilt U die alsjeblieft noemen?' drong zij aan. (Wordt vervolgd.J

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1