ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. Millionaif Icgtn nil fr tfEik ALLES No 8670 MA AN DAG 20 APRIL 1931 71 e Jaargang^ P ETJUISTON. BUITENLAND. v„„, AUTOS MOTORS NiJVERHEID door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 5) TER NEUZEN, 20 APRIL 1931. mm:, COURANT AB01WEMENT8PRIJS: Binuen Ter Neuzen /1.40 per 3 maanden Butten Ter Neuzen rr per rest .fl.80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post /6,60 per jaar Vo'/r Be!git; en Amerika 2,25, overige lan den f 2.60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uttgeefster: Flnria P. 3. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. AOVERTENTIgNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken rege) meer 0,30 Grootere letters en clicbfi's worden aaar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bjj regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrtjgbaar is. Inzendlng van advertentien liefst 66n dag voor de nltgave- DIT BEAD VERSCHIJNT EEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVONDt JAk-v. 'VuumcwMauu CA NDID AATSTELLIN G voor den GEMEENTERAAD. De Burgemeester van TER NEUZEN Wengt het volgende ter openbare kennis: Op Dinsdag 12 Mel aanstaande zal plants fcebben de candidaatstelling voor den Ge- ■teenteraad. Op dien dag kunnen, van des voormiddags negen uur tot des namiddags vier uur, bij den Burgemeester, ter secretarie der gemeente worden ingelaverd EIJSTEN VAN CANDIDATEN, als bedoeld in artikel 35 der kieswet. Op dezelfde lijst mogen ten hoogste twintig •andidaten worden geplaatst. Iedere lijst moet worden onderteekend door ten minste vijf en twintig personen, die volgens de kiezerslijst geldende op het oogenblik der inlevering, kie- aers zijn voor den Gemeenteraad in de ge meente. Dezelfde kiezer mag niet meer dan e6n lijst onderteekenen. De candidaten moeten met vermelding van hun voorletters en woonplaats, op de lijsten geplaatst worden in de volgorde, waarin door da onderteekenaars aan hen de voorkeur wordt gegeven. Indien de candidaat is een gehuwde vrouw of weduwe, wordt zij op de lijst vermeld met den naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot onder toevoeging van haren eigen naam, voorafgegaan door het woord: „ge- boren" of een afkorting van dit woord. Bij de vermelding van een candidaat mogen de voorletters geheel of ten deele door de voomamen worden vervangen. Dezelfde candidaat mag niet voorkomen op meer dan 66n lijst. Bij de lijst moet worden overgelegd de Id art. 4 van het Koninklijk besluit van 12 De cember 1917 (staatsblad no. 692) bedoelde schriftelijke verklaring van iederen daarop voorkomenden candidaat, dat hij bewilligt in efln candidaatstelling op deze lijst. Indien de candidaat zich buiten het Rijk in Europa be- vlndt, kan de hier bedoelde verklaring teie- graphisch worden gedaan en is zij niet aan het officieele formulier gebonden. De inlevering der ljjst moet geschieden per- soonlijk door 66n der onderteekenaars. De candidaten kunnen daarbij tegenwoordig zijn. Van de inlevering wordt een bewijs van ont- ▼aogst afgegerven. Formulieren, voor de lijsten en voor de schriftelijke verklaring van bewilliging, hier- boven vermeld, zijn ter secretarie dezer ge meente kosteloos verkrijgbaar tot en met den dag der candidaatstelling. In herinnering wordt gebracht artikel 148 der Kieswet, luidende als volgt: Hij, die eene lijst, als bedoeld In artikel 35 inlevert, wetende dat zij voorzlen is van hand- teekeningen van personen, die niet bevoegd z(Jn tot deelneming aan de verkiezing, waar- voor de inlevering geschiedt, terwijl zonder die handteekeningen geen voldoend aantal voor eene geldige lijst zou overblijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of eene geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden. Met gelijke straf wordt gestraft hij, die wetende dat hjj niet bevoegd Is tot deelneming Vervolg.) ,,Wij hebben een bijzonder goede lunch gebruikt", gaf Stephen toe. „Het restau rant bevalt ons. Hoe maakt je moeder het, Harold? ..Prac.htig. Ze is voor een paar dagen naar Bournemouth vertrokken". De oonrs vermeden tactvol een zinspe- ling te maken op het vermoedelijke ver- band tusschen dit feit en Harold's aan- wezigheid in het restaurant met de be- wuste jonge dame. Stephen kreeg plotse- ling een inval. ,,Daar jij hier bekend schijnt te zijn, Harold zeide hij, „kun je ons misschien eenige iniichtingen verstrekken omtrent hetgeen men gewoonlijk aan een kellner moet geven? Bij Prosser ,,Tien percent van de rekening", viel Harold hem in de rede. ,,Dat is bijna altijd hetzelfde in dergelijke inrichtingen". Stephen glimlachte vergenoegd en knikte George Henry veeibeteekenend toe. "Dat^ is gemakkelijk genoeg uit te rekpnen", merkte hij op. ,,En, Harold Het jongmensch, dat zich door deze onverwachte vriendelijkheid weer geheel op zijn gemak scheen te gevoelen, nam een belangstellende houding aan. ,,De ober met de zwarte snor", die daar juist aankomt, was, toen we hier binnen- kwamen, heel beleefd tegenover ons. Zou het aanbeveling verdienen, als wij hem aan de verikiezing, eene voor die inlevering bestemde lijst, als bedoeld bij artikel 35, heeft onderteekend. j Ter Neuzen, 17 April 1931. De Burgemeester voomoemd, J. HUTZINGA. DE LATENTE CRISIS IN AUSTRALIe. Het was al geruimen tijd te voorzien, schrijft de N. R. Crt., dat de Australdsche arbeidersregeering ducbtig in de klem zou geraken. De allerzondigste financieele metho- den van Lang, den eersten minister van Nieuw Zuid-Wales, die kalmweg beeft ge- weigerd de rente van de staatsschuld aan Engeland te batalen en daarvoor bet ge- meenebest laat opdraaien, hadden de positie van de centrale regeering al geducht bemoei- Iijkt. Hoe kritiek die positie is, was Dins dag j.l. in bet Huis van Afgevaardigden ge- bleken, toen Latham, de leider van de oppo- sitie voorstelde het Huis te verdagen wegens bet geweldige tekort van 20 miliioen pond op de staatshuishouding van de eerste negen maanden in bet loopende financieele jaar. Bij de toeliching weet Latham dit tekort aan de laat-maar-waaden-politiek van bet kabinet, dat geen enkele poging doet om de orde op de financieele zaken des lands tc stellen. Slecbts door den steun van den groep-Lang is het voorstel van de oppositie, dat feitelijk een motie van wantrouwen was, met een stem meerderbeid (32 tegen 31) verworpen. Zaterdag beeft de Senaat nu bet plan van den minister van financien Theodore om voor 18 miliioen pond ongedekt bankpapier uit te geven ten einde den noodlrdenden landbouw met 6 miliioen pond te steunen en de overige 12 miliioen te besteden voor de werkloozen, verworpen. Uit de groote meerderbeid die zich tegen dit ontwerp verklaarde, blijkt zoo sterke weerzin tegen het inflatieplan dat de eerste-minister Sculin moeilijk anders kan doen, dan uit het gebeurde de slotsom te trek- ken, dat het land zijn bewind moe is en naar beter financieel beleid verlangt. In dezelfde richting geeft het overloopen van de gewezen ministers Fenton en Lyons naar de oppositie een duidelijke vingerwijzing. Beiden waren destijds uit het kabinet getre- den omdat zij zich niet konden vereenlgen met de benoeming van Theodore tot minister van financien. Zij en bun aanhangers acht- ten diens plannen om van de afbraak van de valuta te gaan leven zdo funest, dat zij daar voor de verantwoordelijkheid niet wenschten te dragen. Ham aftreding, thans bezegeld door hun aansluiting bij de oppositie, moet zeer sterken indruk in bet land hebben ge- maakt, anders zou de meerderbeid in den Senaat tegen de regeering niet zoo groot hebben kunnen zijn. Als het kabinet, gelijk te waebten is, af- treedt, wacbt zijn opvolger de uiterst moei- lijke taak orde te scheppen in de ontredderde staatsfinancien. DE PLANNEN VAN HONING ALFONS. De bertog de Diranda, die grootmeester aan bet hof te Madrid was en die den koning in zijn ballingschap vergezelt, heeft bij een ontvangst van de persvertegenwoordigers te Parijs verklaard, dat de koning hem had op- gedragen te zeggen, dat bij de Franscne ook een blijk van onze dankbaarheid toonden hem bijvoorbeeld een shilling gaven?" Harold keek even om en er verscheen een eigenaardige glimlach om zijn lippen. Monsieur Louis?" riep hij uit. ,,Lieve hemeltje om Stephen... Een shilling! Groote goedheid!" Er vertoonden zich rimpels op Stephen's voorhoofd en hij zag er heel boetvaardig uit. Hij had klaarblijkelijk op het punt gestaan een ,,faux pas" te begaan. ,,Wil je zoo goed zijn ons hierin even raad te geven?" vroeg hij eenvoudig. „Wij willen graag correct zijn". Monsieur Louis", riep Harold met in- gehouden adem uit, „is de groote man van dit restaurant. Hij verdient ongeveer twee duizend pond in het jaar, behalve zijn commissie. U kon hem misschien tegen Kerstmis een cheque van vijf tig pond sturen, hem een tip geven voor een goede speculatie, of hem wellicht Uw paarlen dasspeld schenken. Maar om hem geld aan te bieden en dan een shil ling!" Het was, alsof de jonge man plotseling geen woorden meer kon vinden, en zijn beide ooms kwamen geheel onder den indruk. „We zijn je zeer dankbaar, Harold", bekende Stephen. ,,Je hebt ons er voor behoed een neel groote vergissing te be gaan". ,.Een oogenblikje", kwam George Hen ry tusschenbeide, toen Harold aanstalten begon te maken om weg te gaan. ,,Onze nieuwsgierigheid is eenigszins opgewekt door het groote verschil tusschen de ge- zichten der dames, die hier in zoo groote aetale vertegenwoordigd zijn en haar kleeding. De meeste draqen noq korte rokken en toch kan men aan hun houding en trekk~n zien. dat ze nift zoo jonq meer zijn. Men beweert, dat kostscholcn tegenwoordig regeering niet in ongelegenheid of moeilijk- heden wilde brengen te meer niet daar h'j juist bet bewijs had ontvangen van de vriend- schap die Frankrijk hem toedraagt betgeen bij nimmer zou vergeten. Het is zijn wensch zijn incognito te be- waren. Op vragen antweordend ontweek de hertog hoffelijk en diplomatiek het antwoord op vragen, die voor het oogenblik aanledding zouden kunnen geven tot tendentieuze com- mentaren. „De koning, zoo verklaart de hertog, had nog geen tijd gsbad om na te denken over het standpunt, dat hij ten aanzien van Spanje zou inn em en. Waarscbijnlijk zou hij den uitslag der ver- kietzingen afwachten atvorens een nieuw be sluit te nemen". Nog eens wees de bertog er op, dat het de eenige gedachtg en de eenige wensch van den koning was goweest bloedvergieten te ver- mijden en dat de koning geen afstand van den troon had gedaan, maar zich eenvoudig ujdelijk uit Spanje had verwijderd in afwach- ting van de uitspraak van bet volk. De hertog deed nog uitkomen, dat de koninklijke regeering eenigen tijd v66r de ver- kiezingen in gunstige overweging had geno- men aan Catalonie bestuursautonomie te ver- ieenen. De koningin van Roemenie beeft een bezoek gebracht aan de Spaansche koninklijke familie. Ex-keizerin Zita van Oostenrijk, die op het kasteel Steenockerzeel in Belgie woont, heeft zich eveneens naar Parijs begeven om baar opwachting bij de koningin van Spanje te maken. Haar sympathie gaat in het bijzon der uit naar de Spaansche k&ninklijke familie wegens de gastvrijheid, die deze haar na haar verdrijving uit Oostenrijk tijdens haar verbl'rjf in Lequeito, in Spanje, beeft verleend. Onder het geroep van „leve de koning" door een monarchistische menigte is de infant Juan, de derde zoon van koning Alfons, Woensdag te Gibraltar aangekomen met een Spaanscben torpedojager. H'j vertrok des midaags met het Italiaansehe s.s. „Roma" naar Napels. De prins kwam op den steiger aan in de atuo van den gouvemeur van Gi braltar en was vergezeid van diens adjudant. Onder de menigte op den steiger bevonden z.ich verscbeiden ieden Spaansche aristocra- tie en ministers der voormalige regeering. De prins was getroffen door de sympathiebetui- gingen. GEMEENTERAADSVERKIEZING. Steeds bleven geruchten loopen, dat er in de antirev. kiesvereeniging albier verschil van meening bestond omtrent de reeds opge- maakte officieele lijst van candidaten. Dit is naar we vernemen thans tot uiting gekomen. De beer D. Scheele (aftr. lid) heeft z'jn ontslag genomen als voorzitter der kiesver eeniging en tevens bedankt voor de can- didatuur. Hij stond no. 2 op de lijst. Er is thans een nieuwe lijst opgemaakt, waarop zijn geplaatst: J. J. de Jager (aftr.), Jac. den Hamer, J. A. Meertens, R. J. H. Vein der Veen, Jac. van Drongelen, P. J. van Strien, A. J. Klaassen en J. C. Oostdijk. Uit deze lijst blijkt dat dus ook de heer C. Wolfert, aanvankelijk no. 3 op de lijst zich heeft teruggetrokken. ..Tooneelaoedje", viel de jonge man hem laconiek in de rede. ,,Dat soort komt hier allemaal". ..Tooneelgoedje?" herhaalde George Henry op ernstigen toon. ,,Ik ben bang", gaf Stephen eerlijk toe, terwijl hij met zijn thans leege portglas speelde, ,,dat dit woord ons heel weinig zegt". „Koristjes", legde Harold eenigszins ongeduldig uit, .jonge actrices en film- sterren die nog in opkomst zijn. Die korte rokken zijn op het oogenblik in de mode. Het staat aardig ook met die wit zijden kousen en zwarte lakschoentjes, vindt U niet?" „En wie is de jonge dame, die je ver gezelt?" vroeg George Henry bescheiden. ,,Oh, zij zingt in een operette. Ze is een alleraardiast meisie en niet zoo dom ook. Ze heet Blanche Whitney. Ze zoekt den een of anderen rijken man, die haar finan- cieeren wilTot straks!" De jonge man vertrok en de twee heeren wisselden een vluchtigen blik. Stephen schraapte zijn keel. ,,Het is inderdaad heel vriendelijk van Haroldverklaarde hij. ,,Het leven van die arme meisjes, welke zoo hard moeten werken is ongetwijfeld saai en inspan- nend en ze hebben zeer zeker wat aflei- ding noodig. Ik vind het echter niet erg verstandig van hem met die jonge dame op een werkdaq te lunchen. Ik vrees, dat Amelia het volstrekt niet goed zou vin den." George Henry kuchte. Hij zag er op dat oogenblik uit, alsof hij volkomen met zijn neef sympathiseerde. ,,We moeten niet vergeten," zei hij. ,,dat wij thans in een heel andere om- geving zijn, dan waarin wij tot nu toe ge- wend waren te komen. Zoolang we niet beter van alles on de hooqte zijn, lijkt het me n>>t oewenscht, Amelia met iets lastig te vallen." R.K. KIESVEREENIGING. Door de R.K. kiesvereeniging in de kom eijn geplaatst op de groslijst voor candidaten voor den gemeenteraad: Fl. de Bakker (aftr.), M. Moerings, J. van der Sneppen, A. Reune- ker, A. F. Mannaert en Alf. Mannaart. VERBETERING. In het verslag der Ter Neuzensche raads- zitting opgenomen in ons nummer van j.l. Woensdag, is in de weergeving van het ver slag der commissie van toezicbt op bet L. O. in de kom een fout geslopen, die tot misver- stand aanleiding zou kunnen geven. Er staat dat de commissieleden bij het schoolbezoek een „gunstiger" indruk kregen; dit moet zijn een ..gunstigen" indruk. VOLDOENING RIJKSINKOMSTEN- BELASTING. Ter voorkoming van vervolgingskosten worden belangbebbenden eraan herinnerd, dat v66r 1 Mei a.s. geheel moeten zijn afbetaald de aanslagbiljetten der Inkomstenbelasting 1930/31, ouder dan 5 maanden. W1NKELSLUITINGSWET. Naar gemeld wordt, is binnenkort een Kon. besluit te verwachten, waarin zal worden be kend gemaakt, dat de Rijkswinkelsluitings- wet op 1 Juli a.s. in werking zal treden. ONDER HEN AUTO GERAAKT. Vrijdag was het 7jarig zoontje van De K., wonende Baandijk alhier, langs den weg aan den Hoogen dijk in de nabijbeid dier buurt- schap aan den zijkant aan het grassnijden, toen daar uit de richting Driewegen kwam aangereden de auto van de N.V. „De Hoop", bestuurd door den chauffeur Scheele. Toen de auto hem genaderd was, kwam bet kind juist op den weg, doch keerde, in plaats door te loopen, weer terug, met het gevolg, dat bij door het spatbord werd geraakt en op den weg viel, waaraa het achterwiel van de auto over het hoofd reed. Deerlijk aan het hoofd verwond (er werd een scbedel- en dubbele kaakbeenfraetuur geconstateerd) is het kind in ernstigen toestand naar het ziekenhuis ge bracht. Naar we heden vemamen maakt het kind het naar omstandigheden goed en is levensgevaar wel ais gewelcen te beschouwen. Uit de omstandigheden waaronder het on- geval plaats had, wordt afgeleid, dat den be- stuurder der auto geen schuld treft. HAMER VAN TOEZICHT OVER DE NOTARISSEN. Bij beschikking van den Minister van Justl- tie is herbenoemd tot lid der Kamer van Toe- zicht over de notarissen en candidaat-nota- rissen te Middelburg mr. M. P. Sipkes, kan- tonrechter te Middelburg. FOURNITURE3 GENERATES Borluutstraat 8, GENT. Tel. 12415. (Nabij 't Stadhuis) (Ingez. Med.) ,,Dat ben ik volkomen met je eens," gaf zijn broer toe, terwijl hij de rekening, die hem kort te voren gebracht was, ontvouw de. ..Amelia zou er heel verbaasd van staan. als zij ons hier aantrof". Stephen telde nauwkeurig de rekening na. voegde hierbij tien percent en kreeg een buiging en een bedankje van den kellner. ,,Ik geloof, George Henry," verklaarde hij voldaan, ,,dat wij een stap in de goede richting hebben gedaan. De kosten van onze lunch waren enorm ruim driemaal zooveel als wij bij Prosser betaalden." ..Schitterend," was het opgeruimde ant woord van zijn broer. ,,Maar wij zullen heel wat lunches moe ten gebruiken," herinnerde zijn broer hem, ,,voordat wij een weinig nader bij ons doel komen." „Ik vrees," zei George Henry eenigs zins huichelachtig, ,,dat wij deze eerste verandering reeds moeten beschouwen als het begin van een algeheele wijziging in onzen ievenswijze." „Je hebt gelijk," gaf Stephen toe. „Vol- komen gelijk." Een dunne blauwe cigarettenrook hing thans in de zaal. Het gemompel der vele stemmen was luider geworden en het scheen, alsof er een algemeene ontspan- ning had plaats gevonden. George Henry betrapte zichzelf er op. dat hij telkens blikken wierp in de richting van een paar blonde jonge meisjes, welke aan een aan- grenzend tafeltje lunchten. Hij was er zich van bewust in een prettige, doch on- gewoon opgewekte stemming te zijn, en eensklaps begon hij over zijn Ieeftijd na te denken. In elk geval was hij nog onder de viiftig ,Wij missen hier misschien de aange- name conversatie van mijnheer Ferguson en onze andere vrienden," zei Stephen nadenkend. en tevens ernstip. „Mettertijd," zei George Henry pein- RIJKSWEG AXEL—KIJHIirT. Het veribeteren van een gedeelte van dtea Rfksweg AxelKijkr.it door middel van asfaltvulling gunde de Rijkswaterstaat am* J. de Maagd te Hontenisse voor 49.447. DE VA.R.A. De op jl. Vrijdagavond in het ..Concert- «nt bioscoopgebouw" alhier gehouden propaganda- avond van de afdeeling Ter Neuzen der V.A.R.A. was zeer druk bezocht. Toen de beer W. van Cappelle, de bekende declamator met het bestuur de zaal betrad, werd hij met to&- juichingen der opgekomenen begroet. De bij- eenkomst werd namens het afdeelingsbestuur geleid door den beer C. van den Bulck. Na een tweetal nummers van het orkest, was de beurt aan den heer Van Capelle, die voordroeg een fragment uit het tooneelstuk ,,Schakels" van Heijerman. De voordrager gaf zoowel in deze voordracht als in die welke hij na de pauze deed, een St. Nicolaasvertelling. bijzonder te genieten en deed zich als een be- gaafd voordrager kennen. De tweede voor dracht bracbt er bij de hoorders ten zeerste de vroolijkheid in. Door den heer Breeroo, die namena bet hoofdbestuur optrad in plaats van den aanr- gekondigden spreker, die verhinderd was, werd behandeld het zendervraagstuk, waarbjj hij zich, zooals hij ook zelf te kennen gaf, ge heel bepaalde tot een critiek op het standpunt dat de A.V.R.O. te dezen aanzien aanneemt, die samenwerking afwijst, doch een eigen zen- der wil bouwen, waarvan't gevolg zou worden dat ook de V.A.R.A. twee zenders moet bou wen en ook nog een kortegolfzender voor Huizen hetgeen hij geldverspilling acht. Na de pauze gaf na de muziek de heer Van Capelle zijn tweede voordracht, waama de voorzitter met een dankwoord voor de op komst 6n aan spreker 6n aan declamator voor het verschafte genot, met een opwekkend woord de bijeenkomst sloot. Hij deelde mede, dat het aantal leden der afdeeling de 100 reeds heeft overschreden. STREMMING DER VAART DOOR D» WESTSLUIS TE HANSWEERT. Zaterdagavond is in de kleine of Westsluis te Han3weert gezonken het sleepschip ..Linquenda", schipper Blok, geladen met grind. Dit schip lag in de sluis tusschen 2 andere sleepschepen te waebten op het gelijk zetten van het buitenwater, om de sluis te kunnen verlaten. Het was vallend water. Daarbij bleek, dat de sluis, die bij hoogwater de drie schepen veroorloofde aldus te liggen, dit bij laagwater niet kon, aangezien de kolk- muren naar onder nauwer toeloopen. Althans de schepen geraakten bij het vallend water der mate beklemd, dat het niet mogelijk was daze met een aantal sleepbooten weg te sleeoen. Het middelste schip de ..Liquenda" brak daarbij op twee plaatsen, werd lek en zonk. De opvarenden konden zich, aangezien dit langzaam ging, in veiligbeid stellen. De twee andere schepen konden daama uit de sluis gesleept worden en, hoewel eenige averij bebbende beloopen, de reis voortzetten. Bij' laagwater is gistermorgen beproefd de „Liquenda", die toen boven water lag leeg te pompen en drijvende te krijgen. Bij opkomend water bleek het schip echter zoo lek te zijn, dat het weer zonk en zonder losseit van althans een deel der lading wel niet zal kun nen worden gelicht. Het bergen is gisterea opge dragen aan de Firma De Graaf en Koel- man te Rotterdam. Er kan thans alleen door de midden- en de Oostsluis worden geschut. zend, terwijl hij zijn blikken op het pla fond gericht hield, zullen we waarschijn- lijk hier kennissen maken." ..Dat is niet uitgesloten," gaf zijn broer toe. ,,Als je klaar bent, zouden we mis schien kunnen vertrekken. Je moet niet vergeten, dat wij vanmiddag de export- rekeningen wilden doorloopen." Ze stonden op en George Henry deed dit geheel tegen zijn zin. Het was natuur- lijk dwaasheid, maar een van de twee blonde, jonge meisjes had telkens een blik in zijn richting geworpen. Hij trok zijn das wat recht, strekte zich een weinig uit en wenschte, dat hij iets grooter was. Monsieur Louis, die juist de zaal door- kwam, stond stil bij hun tafeltje. ,,Ik hoop, dat de heeren tevreden waren over de lunch vroeg hij met een van ziin beroemde buigingen. Een koude rilling liep over Stephen's rug bij de gedachte, dat hij een oogenblik geleden het plan had overwogen deze be- langrijke persoonlijkheid een shilling aan te bieden. Hij herinnerde zich, dat zijn neef hem daarvan gered had en hij moest niet vergeten dit bij den jongen man goed te maken, toen kreeg hij een inspiratie. Hij zou de onuitgesproken be~ leediqing herstellen ,,De lunch was uitstekend," antwoord- de hij. ,.Mijn broer en ik zouden U gaarne dit kleine geschenk wenschen aan te bieden," voegde hij er aan toe, terwijl hij de oaarlen speld uit zijn das haalde „Wilt U zoo qoed zijn er voor te zorgen, dat deze tafel elken middag, uitgezon- derd Zaterdagen en Zondagen, om kwart over eenen voor ons gereserveerd is, en eveneens van avond om acht uur voor het diner Onze naam is Underwood. Goe- denmorgen." (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1