ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREH. Eerste Blad. JPIRIN dewereld ALLES Millionaii tegen wil en dank n Bekendmaking. binnenland. Koning Alfons doet afstand van dan trnnn fkuillitoh, WOENSDAG 15 APRIL 1931 71 e Jaargang. BUITENLAND. AUTOS MOTORS NIJVERHEID No 86:8 "J de wegen en voetpaden met de kunstwerken. De Republiek uitgeroepen Alcala Zamora Minister-President opgestaan, door E. PHILLIPS OPPENHEIM. I 1 jMn .SL iJr) ABONNEMENTSPRUS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden - Bulten Ter Neuzen fr Pe- ixtst ."1,80 per 3 maanden - Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar /oor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - Atoonnementen voor bet buitenland alleen bij voorultbetalmg. Citgeefster: Firm* P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 - TELEFOON No. 26. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elkeu regel meer i 0 30 Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend Handelsadvertentlen btj regelabonnement tegen vermlnderd tarlef, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. - Intending van advertentien liefst eta dag voor de ultgave, j>XT BEAD VERSCHMNT IEDEREN MA AND AG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. jtf&MI Burgemeester en Wethouders van HOEK brengen ter kennis van belanghebbenden, dat te beginnen op 3 Mei 1931, vanwege de ge- meente eene algemeene opneming zal worden gehouden van Hoek, 16 April 1931. Mr. J. A. VAN TIENHOVEN, Burgemeester. DREGMANS, Secretaris. MEER DAN DRIEHONDERD MENSCHEN HET LEVEN GERED. Gaterdag is het twintig jaar geleden, dat de oud-gezagvoerder G. Bruin, wonende te Vlieland, gekozen werd als voorzitter der plaatselijke reddingscommissie. Na 45 jaar ter zee te hebben gevaren, waar bij hij 104 menschen het leven redde, keerde by terug naar Vlieland. In de daarop vol- gende twintig jaar nam hij deel aan 44 red- dingstochten, waarbij 208 menschen werden gered. Belga meldt uit Madrid, dat koning Alfons xm afstand heeft gedaan van den Spaan when troon. De besprekingen met de ministers. M in i ster-p re s id en t Aznar heeft gistermor- gen een onderhoud met den koning gehad. Na het verlaten van het paleis verklaarde hij', dat hij den Koning had ingelicht over de be sprekingen van Maandag in den ministerraad. Hij had Z. M. den raad gegeven de constitu tional isten te vragen, wat zij van den toe stand dachten. De Koning had verder nog met niemand gesproken, maar de regeering was van meening, dat de Koning de consti- tutionalisten bij zich zou ontbieden om te apreken over een constitueerende Cortes. Hbewel de meerderheid van het land zich op het oogemblik voor een anideren regeerings vorm had uitgesproken, moesten de constitu tionalisten, zei Aiznar, nu bekend maken, of aij de houding, die zij voor de verkiezingen lhadden aangenomen, handhaven. Op de vraag, of de Koning nu Alvarez bp aidh zou ontbieden, anbwoordde Aznar: Neen, want Alvarez heeft zicbzelf een republikem genoesmd. De Koning zou daarentegen Berga- min, ViRanueiva en Sanchez Guerra bij zich oatbleden. Vervolgens zijn ook de ministers van btn- aenlandsche zaken en van financien naar het paleis gegaan, 001 zooals zij zeiden, met den Koning over de loopende aangelegenheden te apreken. Ook deze ministers bevestigden, dat de Koning met de constitutionalisten wilde onderhandelen. Op een vraag antwoordde minister Ventosa, dat de ontwikkeling met van de regeering afhing. Voor het paleis waren groote groepen jongelieden verzameld die door een sterke politiemacht in bedwang gehouden werden. De ministers hebben twee aan twee een be- zoek aan den Koning gebracht. La Cierya verklaarde aan de joumalisten: Als de minis ter-president u gezegd heeft, dat er geen crisis was, dan beteekent dit, dat er nog geen was bij het verlaten van het paleis. Garcia Prieta zei: Wij hebben den Koning ingelicht over de besprekingen in den minis terraad van Maandagavond; wij hebben Z. M. ieder uitvoerig onze persoonlijke opvattingen medegedeeld. Graaf Romanones begaf zich uit het paleis dadelijk naar het departement van buitenland- sohe zaken. Hij uitte de mysterieuze woor- den: de zaken nemen him loop. Op'de vraag: welken loop, zei de minister: Den meest di- recten, dien welke gevolgd moet worden, om aan het doel te komen. Ilk kan voorloopig niet meer zeggen. Daama zweeg Romanones ondaniks alien aandrang. De troonsafstand. Om 5 uur heeft de Koning daama het kabi- net bij zich ontvangen en formeei afstand van den troon gedaan. Alcala Zamora heeft de functie van minis ter-president op zich genomen. Derroux die van minister van buitenlandsche zaken. De nieuwe regeering heeft alle maatregelen ge nomen om de orde te handhaven en de per soonlijke veiligheid van den Koning te ver- zekeren. In het paleis werden haastige toe- bereidselen gemaakt voor het vertrek van de koniinklijke familie. Volgens een te Louden ontvangen bericht was de koninklijke familie met uitzondering van den Koning zelf gistermorgen reeds uit Madrid naar Valencia vertrokken. De republiek uitgeroepen. De voorloopige regeering onider Zamora heeft de republiek uitgeroepen. Zamora heeft een telefonisch onderhoud gehad met de voor loopige regeering te Barcelona. Kolonel Madia, de Catalaansche leider, verklaarde, dat men daar niet een afzonderlijke Catalaansche re publiek had uitgeroepen, omdat de tegen- woordige beweging moest bijdragen tot een grooter en eensgeizind Spanje. Gistermiddag was te Madrid reeds een voorloopige republikeinsche regeering bijeen- gekomen, wier leden niet bekend waren, maar die uit katholieken, republikeinen en socia- listen zou bestaan. Men kwam in een parti- culiere woning bijeen om dadelijk na het af- treden van bet kabinet Aznar en het vertrek van den Koning de maeht in handen te nemen en een parlement bijeen te roepen. Een V.D. bericht uit Madrid meldde gister- avond: Nadat bekend was geworden, dat de Koning afstand had gedaan van den troon, werd op het postkantoor de republikeinsche vlag ge- heschen. Een groote menigte bewoog zich geestdriftig door de straten met republikein sche dundoeken. De koninklijke familie heeft zich onmiddellijk reisvaardig gemaakt en zou spoedig Madrid verlaten. In de hoofdstad is alles tot dusverre vrij rustig. De politie beheerscht op het oogenblik volkomen den toestand en het is dan ook ner- gens tot botsingen gekomen. De monarchis- ten zijn door het plotselinge besluit van den Koniing om af te treden, buitengewoon ver- rast, aangezien men hoopte, dat de kroon nog op het laatste oogenblik zou kunnen worden gered. Men behoeft niet meer te rekenen op een tegenbeweging van de zijde der monar- chisten. Het zou in de bedoeling van den af- getreden Koning liggen, om zich met zjjn ge- zin naar Engeland te begeven. De nieuwe regeering. Naar verluidt, zal het eerste republikein sche ministerie als volgt zijn samengesteld Minister-presidentAlcala Zamora. Buitenlandsche zaken: Dr. Lerroux (repl. radicaal Justitie: Prof. De los Rios (soc. dem.). Binnenlandsche zaken: Dr. Maura (demoer.-rep.). Arbeid: Caballero (soc. dem.) Financien; Prieto (soc. dem.). Openibare werken: Dr. Albornoz (soc. dem.). Onderwijs: Domingo (rep. soc. dem.). Verkeerswezen: Dr. Barrios. Oorlog: Dr. Azana (republikein). Econamisohe zaken: Bofill (Catalaan). Marine: Casares Quiroya. Uit Madrid werd gisteravond aan het Ber liner Tageb'latt geseind, dat de voorloopige re publikeinsche regeering in overleg met de oude regeering besloten heeft de persoonlijke veiligheid van den Koning te waariborgen. Admiraal Aznar, de laatste minister-president der monarchie, heeft aan Alcala Zamora de afstandsoorkonde van den Koning voor zich en zijn huis ter hand gesteld. Daden van het nieuwe bewind. De eerste daad van het voorloopige bewind der Spaansche republiek was om een tele gram aan de burgerlijke gouvemeurs te zen- den, waarin deze op de hoogte gebracht wer den van de vorming der regeering en waarin hun aangezegd werd, af te treden en him be- voegdheden aan de presidenten der reohter- lijke organen over te geven. De chef van de gendarmerie, generaal San Jurgo, heeft zijn functie aan generaal Blanco overgedragen, die reeds tot directeur van de algemeene veiligheidspolitie is benoemd. De generaals San Jurgo, Blanco en Capenellas houden zich in het departement van binnen landsche zaken ter beschikking van de voor loopige regeering om uit haar naam bij het leger tusschenbeide te kunnen komen. In een rede, die de nieuwe burgemeester van Madrid, de socialist Saborit, van het bal- con tot de menigte heeft gericht, zeide deze, dat het devies van de Spaansche republiek zou zijn: orde, vrijheid en gerechtigheid. De nieuwe regeering, die voor een groot deel overeenkomt met het revolutionaire comit6 van December, is later in het raadhuis te Madrid bijeengekomen. De leider van de socialisten, Fernando de los Rios, heeft haar daar als vertegenwoordi- ger van het volk beeedigd. De troepen hebben aaniwijzing gekregen om in de kazemes te blijven, teneinde elke aanraking met de politieke gebeurtenissen te vermijden. Heel Madrid is met republi keinsche vlaggen getooid. Voortdurend wor den betoogingen voor de nieuwe regeering gehouden. Te Barcelona. Op het raadhuis en op het gebouw van den provincialen landdag te Barcelona is de repu blikeinsche vlag geheschen. Het bestuur sbaat geheel onder leiding van kolonel Macia De politie heeft geen tegenstand geboden, to en kolonel Macia aan het hoofd van zijn aanhangers naar de regeeringsgebouwen trok. Kolonel Macia ging het gebouw van den pravinoialen landidag binnen en eischte, dat dit aan hem zou warden overgedragen. Dit geschiedde na eenigen tegenstand. Hierop publiceerde Macia de volgende verklaring". Uit naam van het Catalaansche volk roep ik den Catalaanschen staat onder republikeinsch regiem uit. Ik wensch ook invoering van de republiek voor de overige Iberische volken ter bervrijding van de monarchie der Bour bons. Wij wenschen, dat deze stem tot alle vrije staten in naam van de vrijheid. de ge rechtigheid en den vrede onder de volken zal doordringen. Koning Alfons vertrokken naar London. Koning Alfons van Spanje heeft volkomen afgezien van de regeeringsmacht; hij heeft slecht geslapen, te laat aan den trein. Dat hadt U kunnen voorkomen, door gisteravond voor het naar bed gaan, tegen Uw verkoudheid Aspirin-Tabletten te nemen. U moet toch in elk geval ook een buisje Aspirin mee op reis nemen. (let op den oranjeband. Prijs ?5 cts. (Ingez. Med.jt ook geen voorbehoud gemaakt voor een lid van zijn familie. Dit was onder de tegen- woordige omstandigheden niet meer mogelijk. Naar de Madrileensche correspondent van de Evening News meldt, heeft de republikein sche leider, Gregorio Maranon, verkiaard, dat de Koning onder de navolgende voonwaarden tot abdicatie heeft besloten: Hem moet worden toegestaan bet land te verlaten. Bovendien moet hem trjd gegeven worden voor het afiwikkelen van persoonlijke aangelegenheden. Bij het vertrek izullen hem militaire eerbewrjzen worden gebracht. Naar de Star vemeemt heeft de Koning eerst willen aftreden ten guns-te van zijn zoon, doch Zamora moet verkiaard hebben, dat de republikeinen slecbts genoegen namen met abdicatie van het gebeele Koninklljk Huis. Hiema heeft de Koning zich in het onver- mijdelijke geschikt. Koning Alfons XIH heeft Dinsdagavond om 9 uur in gezelschap van den infant Alfons en den vroegeren minister van marine, den hertog van Miranda, Madrid verlaten. Het doel van de reis is niet bekend; ePnerzijds verluidde, dat men naar Cartagena ging, anderzijds naar Cadix. De anidere leden van de Koninklijke familie zullen vandaag Madrid verlaten. VERANDERDE ASPECTEN. Frankrijk, dat door zijn lagen koers en door zijn geringen aangroei vsui bevolking, tot dusver weinig te lijden heeft gehad van de al gemeene slapte, die handel en bedrijf oyer de geheele fwereld treft, toont schrijft de N. R. Crt. sinds November een geregeld aangroeiend getal van werkloozen. Dit getal zou echter veel en veel grooter zijn als het verbond van fabrikanten zijn leden niet den raad had gegerven, liever den werktijd te be- korten dan personeel te ontslaan. Op het oogenblik werken ruim een millioen arbeiders in Frankrijk minder dan den normalen werk- tijd. Hierdoor blijft het aantal werkloozen gering, al zijn er natuurlijk gevallen waarin ontslag niet te vermijden is. In de eerste week van deze maand waren er 51.500 steun- trekkenden, van wie ruim 36.000 te Parijs en omstreken. Het totaal aantal werkloozen wordt echter op wel tienmaal zoo groot ge- schat. Intusschen belooft de uitvoering van het plan voor de nationale uitrusting weer heel wat handen werk te geven. Ook ver- wacht men, dat de pas goedgekeurde koloniale voor 3) Vervolg.) HOOFDSTUK II. Waarschijnlijk had George Henry zijn broer nooit meer bewonderd dan op hef ooqenblik, dat hij deze moedige aankon- diqing deed. Het restaurant ..Milan kenden ze van naam, en dit verteaenwoor- digde alle moqelijke dingen, welke ze tot nu toe zorgvuldig vermeden hadden. Hel is onnoodig te zeggen, dat ze geen van tweeen ooit den drempel hiervan hadden overschreden. ,,We zullen geld noodig hebben zei hij op een toon vol eerbied. ,,Dit moet onmiddellijk geregeld wor den", luidde het ferme antwoord. ,,Wij dienen voortaan tot een gewoonte te maken geld bij ons te dragen. Wii kun nen nooit vooruit weten, wanneer zich de gelegenheid voordoet uitgaven te maken." Ze verlieten hun kantoor, en George Henry had zich voldoende hersteld om te kunnen bemerken, dat de kantoorkruk van Harold, welke dien morgen voor kor- ten tijd bezet was geweest, wederom leeg was. Eenige minuten later werden de groote draaideuren van een nabijzijnde ank open geduwd. waarna de broeders het gebouw binnentraden. Ze waren geen van beiden een indruk- wekkende verschijning: hun kleeding was bijna sjofel en hun optreden zeer beschei- den. Niettemin verwekte hun binnentre- den bij de bank eenige sensatie. Een kas- sier kwam haastig naar voren om hen met een vriendelijken glimlach te begroeten. De zaalwachter nam heel diep zijn pet af. De directeur zelf wuifde met zijn hand van achter het gordijn van zijn privekan- toor en begon onmiddellijk wanhopige pogingen te doen een einde te maken aan het onderhoud met een onbeteekenenden client, die zijn crediet wenschte verhoogd te zien. Intusschen haalde Stephen een cheque-boek uit zijn binnenzak te voor- schijn. vulde eerst met de grootste nauw- aezetheid Het couponnctjc in cn overhan- digde toen na eenigen tijd een cheque voor een bedrag van duizend pond. I ..In biljetten van tien en twintig pond, j alsjeblieft," vroeg hij- De kassier nam de cheque in ontvangst I met een zalvenden glimlach, haalde een 5 qlazen bakje, waarin zich een sponsje be- vond naar zich toe, bevochtigde zijn wqs- vinqer, en begon te tellen. Vijf honderd pond in biljetten van tien mijnheer Underwood, en vijf hon derd pond in biljetten van twintig merk- te hij kort daarna op zeer hoffelijken toon op terwijl hij twee stapeltjes bankbiljet- ten over de toonbank heenschoof. ..Het is buitengewoon zacht weer vandaag, vindt U niet?" ..Zeer ongewoon voor den tijd van net jaar." stemde Stephen toe. „Ja, het is opvallend," beweerde George H blferop volgde een korte stilte. De beide broers haalden twee portefeuilles, die als twee druppels water op elkaar geleken, te voorschijn, en waren thans druk bezig het geld te verdeelen. Eindelijk waren ze hiermede gereed en na nog eenige be- leefdheden gewisseld te hebben, verlieten ze de bank.' Voordat ze evenwel de bui- tendeur bereikt hadden, kwam de direc teur, die intusschen zijn client had kun nen kwijtraken, hen achterop. ,,Goedenmorgen, heeren riep hij op- geruimd uit. ..Als U het goed vindt ga ik zoover met U mee tot Prosser. Ik hoop dat II nog een klein beetje geld op onze bank heeft latcn staan," voegde hij er lachend aan toe. Geen der twee broers antwoordde op dit grapje. Ze wisselden een blik met el- kander. en George Henry knikte onbe- merkt. Het was Stephen, die de taak op zich nam, een nadere verklaring te geven. ,.We qaan vanmorgen niet naar Pros ser, mijnheer Lawford, kondigde hij be- daard aan. ,,Nee, vanmorgen niet, herhaalde George Henry. Mijnheer Lawford bleef midden op de straat stilstaan en het leek, alsof hij een hevigen schok had gekregen. ,,U qaat niet naar Prosser stamelde hij. ,,Goede hemel." Hij wierp een zenuwachtigen blik op den datum van het nieuwsblad, dat hij in zijn hand had. Het was Dinsdag aan bestond geenerlei twijfel een dood- qewone weekdag. Hierover dus geheel gerustgesteld, zocht hij naar een ophei- dering. ..U voelt zich toch beiden goed vroeg hij angstig. ..Uitstekend," verklaarde George Henry. ,,U moet namelijk weten, zei Stephen FOURNITURES GENERALES Borluutstraat 8, GENT. Tel. 12415. (Naby 't Stadhuis) (Ingez. Med.) leeningen weer bestellingen in het monto- land zullen geven. De werkloosheid zal daar- door verminderen en als dan straits de alge meene malaise wat minder wordt, komi Frankriik weer werkkrachten te kort en fcriedN het weer een doel voor de landiverhuizing andere Europeesche landen. Voor landert -.CU Engeland, Quitsohland en de Ver. Staten hun millioenen werkloozen ziet de toestacwJ er somberder uit. De toeneming van de be- volkingen en de steeds voortgezette ratioya- lisatie in de industrie, die naar verhouding de werkgelegenheid venuindert, maakt (sel genezingsproces des te moeilijker. Voor het eerst in de gescbiedenis van de Vereenigde Staten, zoo is onlangs bekend geworden, ut het getrj van de landverhuizing gekeerd Ei gaan op het oogenblik meer menschen Ver. Staten uit, dan er binnen komen. Zij, op onwettige wijze in de Staten vertoeven en die men vroeger als er geen speciale aanlei- ding toe was, ongemoeid liet, worden thaaw bij hoopen het land uitgezet en zij, die er op wettige wijze vertoeven, doch werkloos en er de voorkeur aan geven naar hun land van oorsprong terug te keeren, worden vsni staatswege daartoe geholpen. Op die manner wordt een groot deel vreemde werkkrachten verwijderd. Maar zij' die terugkeeren helpen in hun eigen land de werkloosheid venmeer - deren, hetizij doordat zij er zelf werkeVn** blijven rond loopen, hetzij zij er anderen uit hun werk verdrijven. Omgekeerd worden er bij wijze van spreken geen landverhuizers de Ver. Staten meer toegelaten. Het total* cijfer voor Februari bedroeg 3141, tegvsx 13.585 in Februari 1930 en 17.354 in 1629. wat ook al lage cijfers waren vergeleken brj voat den oorlog, toen het aantal landverhuizers een jaariijksch gemiddelde van 1.000.000 bereikUs, Toen de Ver. Staten hun landverhuizing gin- gen beperken trok Zuid-Ameriika velen tot zich, terwijl de Engelschen vooral op Austin-- lie het oog richtten. Ook in die streken begifflt men de immigratie te beperken. Argentrme heeft onlangs al maatregelen aangekondlgrf en Nieuw Zeeland heeft zoo. pas een wet aacu- genomen, waarbij de landverhuizing beperfc* en zoo noodig zelfs geheel stop gezet zal wor den. Het is voorwaar geen wonder dat lander als Italie, met een armen bodem en een grant bevolkingsaverschot, het oog slaan op At rite* of maatregelen nemen tot ontginning woeste gronden in eigen land. Een bezwaai is slechts dat koloniseeren een langzaam us tijdroovend werk is en dus pas op den iange# duur baat kan ibrengen en dat de kosten bodemverfbeterinig de opbrengst in oecono- misch opzicht vaak illusoir maken. Intusschen doet zich in de Ver. Staten verschijnsel voor, dat het land vroeger of- later zal moeten dwingen zijn grenzen ruimer >l>ea te stellen. Het geboortecijfer is er geregefef dalende en het sterftecrjfer is er sinds 1999 vrijiwel constant gebleven. De natuurlijke be- volkingsaan was bedroeg in 1928 niet meer dan 7.3 per 1000, en het is niet onwaarschija- lijlk, dat dit cijfer thans nog iets lager op kwasi luchtharticjen toon, „dat wij in West-End lunchen." ,.Wij gaan iets gebruiken in de ..Milan", voegde George Henry er aan toe. .Groote goedheid," mompelde mijnheer Lawford weer bij zichzelf, waaruit maar al te duidelijk bleek, dat hij verre van origineele opmerkingen wist te maken... _Ah een client misschien informeer- de hij gretig. ,.Ik dacht, dat U dergelijke dingen altijd aan mijnheer Hanworth overliet Dat is ook onze gewoonte, stemde Stephen toe. ..Wanneer U naar Prosser gaat, wilt U dan zoo vriendelijk zijn Wil liam te vragen ons tafeltje vandaag niet te reserveeren Mijnheer Lawford begreep thans, dat het niet verder te pas kwam uitingen van verbazing te geven. Zeer zeker. Ongetwijfeld zeide hi). „Ik hoop echter, dat U niet vergeten is, dat vandaag vleeschpastei op het m^u staat r ging hij aekscherend voort ,.Nu qoedenmorgen, heeren. Het zal heel vreemd zijn in Prosser te komen, zonder LI beiden daar te zien.' De broers riepen een taxi aan en Stephen gaf het adres op. Nadat ze hun tocht westwaarts begonnen waren. heerschte er een oogenblik stilte. Mijnheer Lawford scheen buitenge woon verbaasd te zijn", merkte George Henry op. Naar het mij voorkwam, was hi) nog al onredelijk," merkte Stephen gestreng op. Mijnheer Lawford is een man van de wereld en hij moest begrijpen, dat wij wel eens van onze gewoonten kunnen af- wijken. George Henry kuchte. Wij" hebben nu elf jaar lang, met uit zondering natuurlijk van onze vacantie en 1 die week, toen jij last van je maag hxuii,, steeds aan hetzelfde tafeltje bij Prosser geluncht," waagde hij te zeggen. Stephen fronsde zijn voorhoofd. „Dat was veel te lang. verklaarde hij „Ik ben erg blij, dat mijnheer Duncan het oogenblik aangebroken achtte om ons dea brief van onzen dierbaren vader te dotm toekomen. Als we niet oppassen. zullen we steeds in dezelfde sleur blijven yo°rt- qaan. Wij moeten ons leven wat wijzigeo zoo mogelijk ook in andere richtingesi Wij moeten ons hieraan zien te ont- trekken." George Henry rilde een weinig van opwinding, terwijl hij naar de stoutmoe diqe woorden van zijn broer luisteide De chauffeur wendde zich om en vroeij door het raampje: ,,Cafe Parisien of het restaurant Omdat George Henry toevallig her dichtst bij zat, was hij degene, ciie^op deze vraag moest antwoorden. Onwillekeurit, eenigszins aangestoken door het enthou- siasme van zijn broer, kwam ook bij hern de zucht naar avonturen boven. ..Gate Parisien," klonk buitenlandsch en geheim- zinnig. Met bijna trillende stem ant woordde hij: „Het cafe, chauffeur. Hij leunde achterover in de taxi en zag er uit als iemand die zoo juist een groot sche daad heeft verricht. Stephen glina- lachte goedkeurend. Cafe Parisien klinkt zeer aantrekke- lijk," gaf hij toe. „Ik veronderstel. dat wij er hier zijn. (Wordt vervolgd. 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1