ALGEMEEN NIEUWS- EH APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAHDEREH. U moet „Ata"zelf probeeren! ionair tegen wil en dank No 8667 MAANDAG 13 APRIL 1931 71e Jaargang. BIHNEN1AND f KWItlKTOH. Ata, het radicale Schuur- en Reinigingsmiddel door E. PHILLIPS OPPENHEIM. Neemt U eens een proef, U zult het niet meer willen missen! Slechts 13 cent kost deze handige strooiflesch. Alles blijft als nieuw door ABONIfiSjVlENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per post f 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en America 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenlaod alleen bij vooruitbetaling Ultgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTieN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer /0.20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsrulmte berekend. Handelsadvertentign bfl regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrtlgbaar is. Inzending van advert en tien liefst e£n dag voor de uitgavfc. DPT BEAD VERSCHIJNT nr.nF.KEN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVONDb k-'-V. V DE VVEDDEN DER INDISCHE AMBTENAREN. Het Eerste Kameirlid Moltmaker he eft den Minister van Kolonien gevraagd of de Minis ter zelf mede zijn invloed heeft doen gelden op de vermmdering der wedden van de In dische ambtenaren. Acht de Minister de politiek juist, de toch aJ niet buitengewoon hooge inkomsten der Indische ambtenaren opnieuw te doen ver- lagen Is den Minister bekend hoe een storm van verontwaardiging is opgegaan onder de straks gedupeende ambtenaren Is de Minis ter ook niet van oordeel, dat de voorgestelde financieele bezuinigingen op de Indische be- gTOoting geen belangirijke gevolgen kunnen hebben voor het Rijk? Is de Minister niet van meening, dat, zoo noodig in overleg met de Indische autoritei- ten, het van een verstandig beleid zou getui- gen de voorgenomen salarisverlaging niet te doen doorgaan Is de Minister dan bereid die maatregelen te overwegen, welke kunnen leiden tot het door ondergeteekende beoogde doel: de rust in de gelederen der ambtenaren te doen terugkeeren MR. HARM SMEENGE GEHULDIGD. De vereeniging „Scbuttevaer" heeft te Zuid- Scharwoude haar 68ste algemeene vergade ring gehouden en mr. Smeenge, lid van de Eerste Kamer, herdacht bij die gelegenheid het feit, dat hij veertig jaar onafgebroken het presidium der vereeniging waarneemt. a an een huldiging kon de sympathieke voor- zitter niet ontkomen. De minister van Waterstaat, mr. Reymer, ter vergadering aanwezig, zeide, gaame de bijeenkomsten van ,,Schuttevaer" bij te wonen. Maar thans was hij om een bijzondere reden gekomen en wel om zijn waardeering met den voorzitter, mr. Smeenge, uit te spreken, aldus lazen wij in de „N. R. Ct." Veertig jareu voorzitter van „Schuttevaer" te zijn is een heele tijd; veel is er in dien tijd veranderd, maar mr. Smeenge is nog altijd de jeugdige grijsaard, die in „Schuttevaer' den goeden nationalen geest heeft weten hoog te houden. Hij is een goed vaderlander ge- weest; sedert. lange jaren heeft spreker mr. Smeenge gekend. Hij wensehte dezen geluk met zijn arbeid en verklaarde, dat hij den nationalen geest in „Schuttevaer" zal blijven handhaven. De Regeering viert dezen dag mee en biedt mr. Smeenge haar gelukwenschen aan. Namenis de Koningin deelde spreker mede, dat zij den heer Smeenge heeft be- noemd tot groot-officier in de orde van Oranje Nassau. De minister spelde den jong- sten grootofficier in die orde de onderschei- ding op de borst met den wensch, dat God mr. Smeenge nog lange jaren moge sparen en zijn werk gezegend moge zijn in lengte van jaren! (luid applaus). Mr. Smeenge, diep ontroerd, bracht dank aan de Koningin, aan de Regeering, den Minister van Waterstaat. Hij herinnerde er aan, in 1911 tot commandeur in de Oranje Nassau-orde te zijn benoemd; deze benoeming geeft hem aanleiding te verklaren, dat ,,Schut- tevaer" hem meermalen zijn waardeering heeft betuigd. Gaame verbint hij zich aan die ver eeniging opnieuw. Vijf en veertig jaar is spreker volksver- tegenwoordiger, hij heeft minister Reymer ook in die functie leeren kennen en leeren waardeeren als een uitnemend minister van Waterstaat. Spreker beloofde, de goede na tional vaderlander te zullen blijven, vurig orangist en Nederlander, die hij altijd is ge- weest. Hij wil „Sohuttevaer" gaarne in het goede spoor houden en hoopte, dat men den weg, dien hij den juisten acht, zal willen blij ven volgen. Mr. Smeenge eindigde met den wensch, dat Nederland de wereld er van zal kunnen overtuigen, dat het zijn beteekenis in de wereld heeft. Dat kan, als we alien trouw en arbeidzaam zijn. Aan deze woorden van persoonlijken dank voegde hij namens „Schuttevaer" woorden van dank aan den minister en zijn hoofdamb- tenaren voor hun komst toe. Er volgde nog een gansche reeks van spre- kers en verschillende huldeblijken werden mr. Smeenge aangeboden. BEZOEK VAN DEN BELGISCHEN MINISTER VAN WATERSTAAT. De Belgische Minister van Waterstaat heeft met een zijner amibtgenooten en den burge- meester van Antwerpen de Zuiderzeewerken beziooht. Dr, H. Oolijn was als voorzitter van den Zuddenzeeraad te Medemblik ter ont- vangst aanwezig, zoomede de directeur-gene- raal der Zuiderzeeiwerken, de directeur-gene- raal van het departement van Waterstaat, Ir. J. A. Ringers, en de voorzitter der Wierin- germeerdirectie, Ir. S. Smeding. Na het bazichtigen van het electrisch ge- maal „Lely" werd de tocht via Kolhorn en de Haukes naar Den Oever voortgezet. BEELDTELEGRAFIE. Ir. Dr. N. Koomans, hoofdingenieur der telegrafie en telefonie, deelde Vrijdag in de te Amsterdam gehouden vergadering van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in een voordracht over beeldtelegrafie mede, dat be gin of half Mei een vaste dienst voor beeld telegrafie tusschen Nederland en Indie, zal worden geopend. LUCHTPOSTZEGELS OOK VOOR GEWONE FRANKEERING GELDIG. Het was een beizwaar, dat d'e luchtpost- zegels tot nu toe alleen gebruikt konden worden voor kwiij'tinig van het luchtrecht en dus niet geheel of gadeeltelijk konden worden gebezigd voor de gewone frankeering. Ten eirtde hieraan tegemoet te komen, is thans bij Koninklijk besluit bepaald, dat met ingang van 29 April a.s. de luchtpostzegels van 40 cent, 75 cent, 1,50, 4,50 en 7,50 voor de kiwijting van alle bij vooruitbetaling verscbuldigde posten en rechten, kunnen wor den gebezigd. 2) (Vervolg.) Volgens een gewoonte van jaren her, opende Stephen den verzeaelden brief en ging George Henry naast nem staan. Ze sloegen de krakende bladzijden om. en wierpen tegelijk een blik op het eindcijfer dat hen een oogenblik ademloos van ver- bazing maakte. „Wij zijn millionairs", mompelde George Henry. ,,\Vij bezitten zelfs een paar duizend pond meer dan een millioen. Onze winst van het afgeloopen jaar bedraagt, wan- neer wij de bezittingen in Birmah heel laag taxeeren, honderd dertig duizend pond ..Ongeloofelijk!" ,,Niettemin is het waar. De firma Duncan Co. staat bekend als een der accuraatste accountants. Er kan geen sprake zijn van een vergissing". De twee broers keken elkaar aan op de wijze van schooljongens, die op een on- deugenden streek worden betrapt. Ze waren handige zakenmenschen en harde werkers, maar ze hadden er nooit naar verlangd derqelijke groote rijkdommen in hun bezit te hebben. ,,Per slot van rekening' begon George Henry, die het optimistische lid van de lirma was, hoopvol uit te leggen, ,,zijn wij slechts halve millionairs ik bedoel we bezitten samen een millioen". Dit houdt dus in, dat de zegels niet meer uitsluitend voor luchtpostcorrespondentie kun nen worden gebruikt, doch voor frankeering van alle correspondentie, zoowel voor binnen- als buitenland geldig zijn. STAATSGARANTIE DIVIDEND NEDERL. SPOORWEGEN. De directies der Maatschappij tot Exploi- tatie van Staatsspoorwegen en der Holland- sche IJzeren Spoorwegmaatschappij stellen aan aandeelhouders voor een wijziging der oveneenkomsten 1920 S. S. en H. S. met den Staat. waartaij de garantie van den Staat van het dividend van 5 wordt verlaagd tot 4 In verband daarmede zullen de aandeelen worden omgerwisseld in 4 obligaties. MINDER ONTVANGSTEN BIJ DE SPOORWEGEN. Uit de dezer dagen vastgestelde definitieve ontvangsten der Nedarlandsche Spoorwegen over het vierde kwartaal 1930 tolijkt, volgens het „Hbld.", (Jat deze 2.609.464 minder zijn dan over he tzelfde tijdivak in 1929, hetgeen in hoofdzaak te dank'en is aan het mindere goederenvervoer als gevolg van de malaise. De totale definitieve ontvangsten over 1930 bedroegen 175.503.427 tegen 180.783.211 in 1929, dus 5.274.784 minder. LUCHTVERBINDING MET SCHOIIWEN- DUIVELAND. Naar gemeld wordt heeft op 4 Mei de offi- cieele opening plaats van de luchtverbinding Schouwen-Duiveland met Rotterdam en Am sterdam. Daartoe is te Haamstede een vlieg- veld aangelegd Het eerste vliegtuig is ge- charterd door de firma W. Merle, Zierikzee, die een zending waren naar Rotterdam expe- dieert en per zelfde gelegenheid een andere zending laat overkomen. DE BIETENPRIJS DER CENTRALE SUIKER-MAATSCHAPPIJ. De Centrale Suiker-Maatschappij te Am sterdam heeft den prijs der bieten vastgesteld als volgt/II per 1000 K.G. inclusief rijks- garantie voor levering aan het water. Voor levering per voertuig aan de fabriek wordt de prijs met f 1 per 1000 K.G. verhoogd. Bovendien wordt ook nog gekocht op sui- kerprijs. Woensdag j.l. is te Amsterdam de conti- genteerings-overeenkexmst voor de binnenland- sche suikermarkt door de verschillende fabrie- ken in Nederland onderteekend. (N. R. Crt.) HET VLOOTACCOORD. Toen op 11 Maart de groote lrjnen van het vlootaccoord tusschen Frankrijk, Italie en Engeland te Londen werden gepuibliceerd, scheen het jrchrijft de N. R. Crt. alsof alles nu vaststond en de deskimdigen nog slechts de technische bijzonderheden zouden hebben uit te wenken. Sedertdien is dit onjuist gebleken; er zijn namelijk meeningaverschillen gerezen tus schen Frankrijk en zijn twee verdragspart- ners over de vervanging van verouderde schepen, die niet in het accoord zijn vermeld. Frankrijk wil met de vervanging daarvan begbmen op 1 Januari 1935 en noch Engeland dat trouwens tot 31 December 1936 gebonden is door het verdrag met de Vereenigde Staten en Japan, noch Italie, dat in dezen met Enge land e<5n lijn trekt, is bereid daarin te treden. Het gepuibliceerde accoord ging de Engel- sche admiraliteit eigenlijk al te ver in de duikbootconcessie aan Frankrijk, dat ruim 80,000 ton van dit wapen mag hebben, d.w.z. bijna 30,000 ton meer dan Engeland Dat hiermee de uiterste grens der Engelsche in- schikkelijkheid was bereikt, viel op te maken uit de officieuse verldaring, dat Engeland voorloopig, te weten tot na afloop van de al gemeene ontwapeningsconferentie van het volgend jaar, zou afzien van een beroep op art. 21 van het verdrag van Londen van 22 April 1930 (het verdrag met de Ver. Staten en Japan), 't welk de deelnemers machtigt hun wapening boven de tonnemaatcijfers van dat verdrag op te voeren, als andere mogend- heden in de een of andere categorie van schepen te sterk mochten worden. Dit voor- behoud beoogde, Frankrijk te waarschuwen, dat Engeland w&l een beroep op art. 21 zou doen als Frankrijk het voile pond aan duik- booten ging bouiwen. Met den nieuiwen Franschen eisch over de vervanging van oude schepen wil echter noch de Engelsche regeering, noch de admiraliteit ook maar voorloopig genoegen nemari an Italie evenmin. De desikundigen der drve mogendheoen, die de volgende week weei be Londen bijeenkomen, Staan dus voor een ge heel nieuwen toestand, die niet van tech- niscthen, doch van politieken aard is. Als Parijs op zijn stuk blijft staan is het zelfs vraag of de deskundigen met hun werk zullen kunnen voortgaan. De diplomatieke medewerker van de Daily- Tel. en de Daily Herald bezweren Frankrijk van den onaannemelijken eisch af te zien en laten doorschemeren, dat het accoord daarmee staat of valt. Een officious geinspireerd artiikel in het Giornale d'ltalia stelt het buiten elken tiwijfel, dat de Italiaansche regeering er evenzoo over denkt. Daar een mislukking van het accoord een uiterst ongrmstige stemming zou scheppen voor de algemeene ontwapeningsconferentie mag men verwachten, dat alle hens aan dek zullen komen om dat te verhoeden. Te meei nu volgens de Daily Tel. het Britsche ministe- rie van marine op grond van een deskundig onderzoek tot de overtuiging is gekomen, dat de huidige slagschepen van boven de 20.000 ton noodeloos groot en kostibaar zijn en zeer goed te vervangen zouden iwezen door schepen van 10.000 ton. In hoeverre de bouw van de Duitsche pantserkruisers, waarvan de eerste op 19 Mei te Kiel van stapel zal loopen, tot het vestigen van deze overtuiging heeft mee- gewerkt, iblijve in het midden. Een feit is, dat men in Engeland zeer groote belangstelling heeft getoond voor deze „slagschepen" in zak- formaat", die dezelfde tonnemaat krijgen als de Daily Tel. noemt voor het type, dat het: Britsche ministerie van marine als standaard zou willen aanbevelen. He tzelfde blad meldt, dat Engeland van plan is, binnenkort Was hington en Tokio daarover te polsen. Als dit juist is zullen ook Parijs en Rome gepoist dienen te worden, maar men krijgt. wegens het met Frankrijk gerezen geschil, niet den indruk, dat een dergelijk initiatief veel kans van slagen heeft. DE STRIJD TEGEN DE RADIO- STORIN GEN. Thans is ook in Italie de strijd tegen de storingen ontbrand en is er een actie begon- nen om het toepassen van storingsbevrrjdingB- middelen op electrisohe toestellen wettelgk voor te schrijven. Eenig lmf>orteur E. 0«term«nn Co'« Handel Mij.. Amsterdam Fabrikantc Henkel Ac Cite. A. G.. Diisseldorf ,,Het is onmogelijk aan dit feit te ont komen". kreunde Stephen. ,,We zijn ieder precies vijf honderd en drie duizend pond waard". Er heerschte een pijnlijke stilte. Het was zonder twijfel misdadig een dergelijk bedrag te bezitten. George Henry keek nog even in de enveloppe. ,,Hier is de brief van mijnheer Dun can", kondigde hij aan. ,,Lees dien eens voor", verzocht zijn broer. George Henry plaatste met de grootste nauwkeurigheid een gouden lorgnet op zijn neus, schraapte zijn keel, en begon: 17 Throgmorton Street. 9 Februari. Mijne Heeren, Inliggend doe ik U de jaarlijksche balans toekomen, waarbij ik niets anders zal zeggen dan U mijn verbaasde gelukwenschen aanbieden. Uw voor- raden en bezittingen zijn tegen de laagst mogelijke waarde opgevoerd, terwijl een som van twintig auizend pond op de winst- en verliesrekening is uitgetrokken voor diverse uitkeeringen. Ik ben er van overtuigd, dat nu het ooqenblik is aangebroken waarop ik ver- plicht ben U bijgaanden brief te overhan- diqen welke door wijlen Uw vader aan mij werd toevertrouwd, met de instructies dezen aan U te geven onder zekere om- standigheden, die zich thans hebben voor- qedaan. Ik twijfel er niet aan of U zult Uw uiterste best doen U volkomen aan de daarin gestelde voorwaarden te onder- werpen. Hoogachtend, THEODOOR DUNCAN. ,,Een brief van onzen vader stamelde Stephen, terwijl hij naar de enveloppe staarde. „Het is zijn handschrift", verklaarde George Henry. Eenige seconden keken ze vol pieteit naar het bericht van den doode. Toen sneed Stephen eerbiedig den omslag open en haalde den brief voor den dag. Op gedempten toon las hij den inhoud voor. Mijn beste zoons, Ik laat jullie een zaak na. welke, ten- minste wanneer er geen groote verande- ringen in de commercieele wereld plaats vinden, je beiden waarschijnlijk in heel i korten tijd tot zeer rijke menschen kan maken. Ik raad je hierbij aan je best te doen een zekere fout te vermijden, die ik gemaakt heb, door een te sober bestaan te leiden. Je zult je herinneren, onder welke omstandigheden jullie je jeugd doorbrachten deze waren, naar ik ver- trouw, zeer aangenaam, doch niettemin werden die beheerscht door een streng doorgevoerde zuinigheid. Tot op het oogenblik, dat ik deze regelen schrijf, geioof ik niet bezijden de waarheid te zJjn> wanneer ik zeg, dat ik nimmer meer dan vijftien honderd pond per jaar uit de zaak genomen hdb. Ik had geen be- hoefte aan luxe, onze verplichte uitkee ringen zijn notarieel geregeld en ik heb me het gelukkigst gevoeld door op dezelf de eenvoudige wijze te blijven leven als waaraan ik gewend was. In den laatsten tijd echter heb ik mezelf ernstig afge- vraagd of het wel verstandig was om zoo braaf te zijn, dat ik slechts een twintigste gedeelte van mijn inkomen uitgaf. Een nieuwe waarheid is tot mij doorgedron- gen. Het is de plicht van een man, die een zekere mate van welvaart geniet, een behoorlijk gedeelte van zijn verdiensten te besteden. Daarom draag ik jullie op, Stephen en George Henry, om zonder in verspilzucht of overdrijving te vervallen, niettemin met een zekere vrijgevig'heid een groot gedeelte van het inkomen, dat jullie zeer zeker zult maken, onder je medemenschen uit te geven. Laat je niet in met riskante effectenzaken, en wed nooit op paarden. (Ingest. Med.) Een specuiatie is alleen dan geoorloofd, wanneer hieruit iets goeds kan voort komen voor iemand, die net ten voile ver dient. Tracht, zonder bepaald verkwis- tend te worden, genoegens te vinden, voor de bevrediging waarvan een zeker bedrag aan geld noodis is. De kunst van het uitgeven is bijna even moeilijk als de kunst van het sparen. Ik vraag jullie beiden aan mijn verzoek zooveel mogelijk te willen voldoen, opdat, wanneer de wereld eenmaal te weten komt, hoe rijk jullie zijn, men je nooit den in mijn ooren zoo verachtelijk klinkenden bijnaam van ..rjierigaards" zal kunnen geven. Dit' zijn mijn laatste woorden, mijn zoons, en schreef ik het bovenstaande alleen met het oog op mijn groote liefde voor jullie. Je toegenegene vader. STEPHEN UNDERWOOD. Stephen legde den brief neer. „Dit is iets geheel onverwacht", ver- s klaarde hij. „Een donderslag uit n blauwen hemel! stamelde George Henry. „Onze beste vader moet dergehjke opvattingen eerst heel laat in zijn leven qekregen hebben", zei Stephen peinzend ,,Ik zie, dat de brief slechts een paar weken voor zijn dood gedateerd is. Het is een heel ernstige opdracht, welke hij ons geeft"< ..Zonder twijfel", gaf George Henry toe en hij zei dit op een toon, alsof hij het grootste verdriet van de wereld had. Hulpeloos als menschen, die plotseliag voOr een onverwachte crisis komen te staan, keken de beide mannen elkaar aan. George Henry wachtte zooals gewoonlfjk. totdat zijn broer het initiatief zou nemen. „Wij moeten natuurlijk de wenschen van onzen vader respecteeren verklaar de de laatste op beslisten toon. „Wif dienen meer geld uit te geven ,,Veel meer geld", stamelde George Henry toe. ,,Wij zullen al onze gewoonten en ons heel leven moeten veranderen". vervolgde Stephen mistroostig. Geheel en al", zei zijn broer op neer- slachtigen toon. De oudste deelgenoot van de firma Gebroeders Underwood nam een klein stijf fantasiehoedje van den kapstok er reikte zijn broeder een dergelijk artikeS over. ,,Wij zullen er al mede beginnen met de lunch", verklaarde hij resoluut. De gezonde kleur verdween plotseling van George Henry's wangen en hij stond voor een oogenblik als aan den grond genageld. Bedoel je daarmede, dat we niet bij Prosser zullen eten?" riep hij uit. ,,Zeer zeker, luidde het besliste ant- woord. ,,Wij zullen in de „Milan gaan lunchen". (Wordt vervolgd.J

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1