ALGEMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Gerste Blad. ALLES No 8665 WOENSDAG 8 APRIL 1931 71 e Jaargang. BINNENLAND. BUITENLAND. SPORT. AUTOS MOTORS NIJVERHEID OXHRVGDK BKRICHTKS, am paaschcongkes der s.d.a.p. TER NEUZEN, 8 APRIL 1931. BENOEMING NOTARIS TE AXEL. VOETBAL. v.—t. met nairsaak RECHTSZAKEN. VAN DEN ZOLDER GEVALLEN. GOED AFGELOOPEN. ABONNEMENTSPKIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen f> ner post ,f 1.80 per 3 maanden B(j voor uitbetaling fr. per post /6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2.25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Ahonnementen voor bet bultenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. f 0 ~J&. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regela /0,80 Voor elken rrsrc' i Grootere letters en clichfi's worden naar plaat3rulmte berekenc Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen verminderd tariefhetwelk op aanvrauat, verkrfjgbaar is. Intending van advertentien liefst A6n dag voor de uitgavia DIT BLAO VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VKI.TDAGAVOND. .<~XX9 *tKQMWk1M-+ V OPGELEGDE SCHEPEN. Op 1 April lagen in de Rotterdamsche haven 58 opgelegde schepen, waaronder 37 JBederlandsche, gezamenlijk metende 263.000 ton. Op 1 Maart bedroeg het aantal opgelegde ■abepen 60, waaronder 41 Nederlandsche. EN ONTWAPENING. In de zitt'ing van Zondag heeft Ir. Albarda uitvoerig het standpunt van het part'ybestuur In de militaire kwestie toegelicht. Hij deelde daanbij o.a. made, dat de Tweede Kamer- iraetie zoo spoedig mogelijk na dit congres oij de Kamer een voorstel zal indienen tot wijziging van artikel 187 van de Grondwet, waarbij de Kamer ibeslist over mobilisatie, alvorens het mobilisatiebesluit kan worden af- gekondigd. Verder zal worden voorgesteld dat de Bijiz. Vrijw. Landstorm niet gemobi- Useerd zal kunnen worden zonder de goed- keuring van het Parlement en verder het ver- bod van alle gewapende korpsen die niet behooren tot de geiwone militaire organisatde. In de vergadering van Maandag werd een resolutie aangenomen, waarin van de Nederl. regeering zoodanige deelneming aan de Ont- wapeninigsconferentie wordt verlangd, dat de gavoelens van het groote volksdeel, dat ont- wapening wenscht, zoo sterk mogelrjik tot uitirukking worden gebracht en dan tot de verat mogelijke beperking van de bewape- tttngen wordt medegewerkt. Voor Nederland wordt, afgezien van de v*oruitzichten en de resultaten der Interna tionale ontwapening, zelfstandige ontwape- ning geeischt. Het congres blijft rekening bouden met de wiogelijkheid, dat onder bepaalde omstandig- heden een mobilisatie van beperkten omvang •p den voet van een veiligheidswacht, oak door de partij onvermijdelijk kan worden ge- aeht ter bescherming tegen gevaren, waar- aan een oorlog buiten onze grenzen, de be- volking van ons land blootsteld, of ter vol- doening aan volkenbondsverplichtingen. BLOEMPRIJS EN TARWEWET. Be voorgenomen verhooging bij inwerldng- treding der Tarwewet. Het Alg. Hlbl. schrijft: Naar wij vememen zijn er tusschen de meel- faibrieken besprekiingen gevoerd over de vast- Btelling van den prijs van tarwebloem na het te werking treden der tarwewet. Indien, zooals te verwachten is, de geheele teeel-industrie zal medegaan met hetgeen m beginsel overeengekomen werd, zal de prijs van tartwebloem voor ieder procent inlandsche tarwe dat in het meel moet worden verwerkt, warden verhoogd met 10 cent per 100 K.G. Indien brjvoorfbeeld 25 inlandsche tarwe dit ie het wettelrjk maximum zou moe- ten worden bijgevoegd (naar men weet is het roengingspercentage nog niet vastgesteld) ■ou de prijs met 2,50 per 100 K.G. moeten worden verhoogd. Op basis van den tegenwoordig geldenden prijs van 10 A 11 per 100 K.G. zou dit een aanzienliijike verhooging kunnen zijn indien het bij te mengen quantum inlandsch een vierde of een, vrjfde van het totaal gaat uitmaken. Het valt nog niet te voorspellen of deze ver hooging ook in den prijs van brood en meel- producten tot uitdrukking zal komen. De broodprijs is hier te lande niet gedaald in ver- bouding tot den meelprijs, zoodat een ver hooging van den bloemprijs niet ommididellijk tn den prijs van het brood tot uitdrukking toe- hoed't te komen. OONGRES DER BELGISCHE ARBEIDERS- PARTH OVER ONTWAPENING. Ofschoon het reeds vaststond dat het te Brnssel gehouden congres der Belgische Ar- beiderspartij de door den Algemeenen Raad ingediende motie het voomaamste punt der agenda zou aannemem, was het debat orover vrij levendig. De motie drong, wat de ontwapening van internationaal standpunt betreft, aan op successievelijke en gelijktijdige ontwapening door alle staten totdat de orga- nisatie des vredes hecht genoeg is om elke veiligheid te waarborgen, zoodat een leger overbodig is. Wat de ontwapening van natio- naal standpunt betreft stelde de motie voor de bewapening van Belgie te verminderen tot een niveau, dat voldoende is om aan de ver- plichtingen der internationale verdragen te voldoen. De motie werd kracbtig verdedigd door Vandervelde, die betoogde dat het verdrag van Locarno Belgie niet toestaat eenzrjdig te ont- wapenen. Tot hen, die passdeven tegenstand bepleiten, zeide Vandervelde dat zij zich eens moeten richten tot de democraten in de landen der dictatuur, opdat deze hun kunnen vertel- len wat lieden zonder wapenen tegen een ge wapende dictatuur kunnen uitrichten. Ook wees hij er op dat indien de Belgische socia- listen zouden besluiten volkomen te ont- wapenen, zij aan kracht zouden verliezen in him campaigne voor de vermindering der ont wapening in Belgie en elders. De motie werd met 369.531 tegen 189 825 etemmen en 32.239 onthoudingen aangenomen. HET VLIEGVELD TE TATSJIARAI (JAPAN) DOOR EEN ORKAAN GETEISTERD. De vliegbasis van het Japansche leger op Kioe-Sjoe te Tatsjiarai, Is door een plotseling opkomenden storm met hagelslag volkomen vemield. Tien vliegtuigen zijn totaal verbrij- zeld, tien andere kregen zware averij. Boven- dien zijn 30 huizen geheel vemield, 40 andere gedeeltelijk. Er zijn vier dooden en eenlge tien- tallen gewonden. De schade aan de vliegbasis alleen wordt op 1 millioen yen geraamd. De omigekomenen waren alien vrouwen, die onder den wrakhoop waren geraakt. DE PAASCHDAGEN lieten zich, na het veelbelovende weer der vorige week, aanvankelijk minder gunstig aanzien. Zondag was het guur en regenach- tig, en het laatste was oak nog Maandag- morgen het geval, en was dit de oorzaak dat verschillende plannen voor uitstapjes waren opgegeven. In den loop van den voormiddag klaarde het echter op en lokte de zon uit voor een tocht naar buiten. Die inmiddels gunstige weersomstandigheid had tengevolge dat ons stadje weer volop aan- trekkelijkheid bleek te hebben voor talrijke vacantiegangers, want het aantal bezoekers uit de omgeving was ditmaal al bijzonder groot. Ontelbaar was het aantal wielrijders en auto- mobielen, terwijl vele geheele gezelschappen met autobussen werden aangevoerd. De bios- copen waren te klein om bij de namiddag- en avondvoor,:tellingen het aantal zich aanmel- dende belangstellenden plaats te verleenen en ook In de danslokalen was het zeer druk. Ook gisteren werd Ter Neuzen nog door zeer velen van buiten bezocht. DE BAZAR DER CHR. J. M. V. Jl. Maandagnamiddag werd in tegenwoor- digheid van het bestuur der Chr. Jonge Man- nenvereeniging en daarmede in verbinding staanae organisaties, benevens vele belang stellenden, in het versierrie lokaal „Bethel" door Dr. Cazemier de bazar geopend, die al- daar was ingericht ten bate van het werk der Jongemannenrvereeniging. Dr. Cazemier liet zingen Gezang 77 1, om daama in een toespraak te schetsen het werk dat noodig is geweest om deze bazar in te richten. Veel liefde en toewijding waren daarvoor noodig; het waren dagen van span ning, hoe alles er op dezen dag zou uitzien, terwijl ook nu nog de spanning voortduurt, omtrent den uiteindelijken, den financieelen uitslag. Hij wees er op, dat, al is het doel dezer onderneming het inzamelen van gelden, het doel is: bevordering van het Christelijke Jeugdwerk, dat het ondemomen werk dus strekt ter eere Gods, en dat men daarvoor niet steeds m emst behoeft te verkeeren, doch zich ook in gepaste blijmoedigheid aan dat werk kan wij den. Hij sprak de hoop uit, dat de bazar in alle opzichten moge slagen, en dat zij velen in de eerstvolgende dagen ge- noegen zal verschaffen. Hij sprak namens de organiseerende ver- eenigingen een woord van dank tot alien die op een of andere wijze aan dit werk steun hadden verleenid, doch sprak een bijzonder woord van dank aan de dames P. van Gelde- ren en Lina de Jong, die een smaakvol be- werkte vlag hebben vervaardigd en bij deze gelegenheid geschonken resp. aan de afdee- ling Padvinders en Knapenvereeniging. Hiema gang hij voor in het gebed, om daar- na de bazar voor geopend te verklaren. Bij een rondgang bleek daar veel en veler- lei aanwezig. Vooral op het gebied van dameshandwerken was er veel geschonken. Van de verschillende attracties werd druk ge- bruik gemaakt en als we daarmede rekening houden en ook met het bezoek dat gisteren aan de bazar, die morgenavond gesloten wordt, ten deel viel, mag verwacht worden, dat het doel waarmede deze werd ingericht, wel ten voile zal worden bereikt. ONDERSCHEIDING. Bij Kon. besluit van 18 Maart is de bronzen eere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, toegekend aan T. M. de Smaele, arbeider in dienst van den heer F. A. van Acker, landbouwer te Zwartenhoek (gem. Westdorpe). Bij Kon. besluit is benoemd tot notaris te Axel, de heer J. Fanoy, candidaat-notaris te Sluis. BENOEMD TOT OPZICHTER. Benoemd tot opzichter bij de verbetering van den weg AardenburgSt. Kruis de heer D. S. Frelier te Groede; tot bg. opzichter bij den Prov. Waterstaat van Zeeland, de heer B. J. van Ooteghem te Breskens. SLEEPS CHIP „POSEIDON". Het sleepschip „Poseidon", bestemd naar Gent, is in aanvaring geweest met de Schore- brug. Het schip lcreeg daarbij lekkage en is na borgstelling met een pompboot naar de be- stemming gesleept. UITVOERING TARWEWET. In de gehouden vergadering werd het be stuur van de gewestelijke tarweorganisatie van Zeeland als volgt samengesteld: Iz. P. van der Weele, Colijnsplaat, voorzitter; C. P. Voge- laar, Krabbendijke, vice-voorzitter; C. Franse, Kleverskerke; W. L. Klompe, Tholen; A. E. Langenhorst, Hulst; J. C. van Langeraad, Dreischor; A. H. de Milliano, Waterlandkerkje en Ir. J. Siebenga, Landbouwhuis, Goes, se- cretaris. HOEK. Door de liberale werkmanspartij zijn voor den gemeenteraad candidaat gesteld de heeren: 1. Adr. Meertens (aftr.). 2. M. de Fejjter (aftr.). 3. P. C. Dieleman. 4. P. van Es. Door Burgemeester en Wethouders is een orgaan ingesteld ter regeling der crisis- steun, in welk orgaan zijn benoemd de heeren J. A. Meertens, J. van 't Hoff, J. Dregmans, W. C. van Petegem, J. den Hamer, L. J. Diele man en C. Zegers. KOEWACHT. Uitslag keuring jaarmarkt. Voor het meest in waarde zrjnde werkpaard (ruin) van 3 tot 6 jaar oud, le prijs E. Poppe te Moerbeke; 2e pr. Victor IJsebaert. Voor het meest in waarde zijnde werkpaard (merrievan 3 tot 6 jaar oud: le pr. V. Poppe 2e pr. Em. Suij. Voor het schoonste veulen: Frans Kips. Voor het schoonste veulen geboren in 1930: A. Schaut te Moerbeke. Voor de schoonste baatgevende of kalf- dragende koe: le pr. Ed. Vercauteren; 2e pr. Em. Suij. Voor de schoonste zes of voltandsche vaars: geen prijzen wegens gebrek aan mededinging. Voor de ischoonste vier of tweetandsche vaars: le pr. C. Cattoir te Overslag; 2e pr. Cijr. Steenaert. Voor den vetsten os: le en 2e pr. Henri Bonte. Voor de vetste vaars: le pr. E. Dierick, 2e pr. A. Dierick. Voor het grootste getal hoornvee, niet be- neden de 5 stuks: le pr. A. Dierick; 2e pr, C. Steenaert. Voor het grootste getal varkens boven de 10 stuks: le pr. A. Ingels; 2e pr. Jac. de Meij te Zuiddorpe. Voor de schoonste geit: le pr. A. Rombaut; 2e pr. Cam. Bonne. Voor het schoonste konijn (Rammelaar): le pr. Th. Adam; 2e pr. H. de Meij te Zuiddorpe. Voor het schoonste konijn (voedster): le pr. H. de Meij te Zuiddorpe; 2e pr. Leon Aper. De prijswinners achter wiens naam geen pl-aatsnaam is vermeld wonen te Koewacht. ',»V KON. NEDERL. VOETBALBOND. Wedstrijduitslagen van Zondag. AfdeelingIV. lste klasse. BVVLONDA 3—1 2e klasse A. DOSKOZeelandia 52 3e klasse A. Vlissingen IIDe Zequwen 41 Middelburg HHuLt 12 Zeelandia HSINOTO 11 3e klasse B. BoeimeerDOSKO n 23 Terneuzen Axel Hulst Zierikzee De Zeeuwen SINOTO Vlissingen II Walcheren Zeelandia n Middelburg H 5RJ ft 16 14 16 13 II 15 15 15 17 17 16 10 9 8 4 5 5 4 2 2 30 1 2 1 5 3 2 3 2 1 doelp. 73 2 c 3 5 4 2 7 8 8 13 14 75-13 44 20 40-26 38-21 20 19 26-32 25-34 24-40 25-66 19-60 32 21 20 17 13 12 12 11 6 5 voor FOURNITURES GENERALES Borluutstraat 8, GENT. Tel. 12415. (Nabjj 't Stadhuis) (Ingez. Med.) DE PAASCHWEDSTRIJDEN VAN TERNEUZEN. Zondag heeft Terneuzen het wel zeer slecht getroffen. Nadat eerst de wedstrijd Terneuzen IIIFratelli kort na het begin met gelijken stand (11) was gestaakt, had om half vier, onder hevigen regen, welke tot het einde van den wedstrijd aanhield, de ontmoeting plaats tusschen Terneuzen 1 en Waereghem Sportief. Van publieke belangstelling was natuurlijk in het geheel geen sprake. Bij Terneuzen was er totaal geen animo voor het spel. De Belgische ploeg daarentegen speelde van het begin tot het einde vol vuur. Terneuzen nam het eerste de leiding, maar Waereghem maakte spoedig gelijk, om direct daarop zelfs de leiding over te nemen. Bij Terneuzen zakite het spel aanmerkelijk en toen daarop de keeper aan Waereghem nog een paar goals cadeau gaf, gaven de meesten er ook de brui aan. Waereghem kon dan ook op of zoogenaamde „Ersafz"preparaten. Eischt steeds ASPIRIN-Tabletten met het BAYER-kruis. Deze zul'en U zeker bij verkoudheden, rheumatiek en alio soorten pijn helpen. Veel namaak wordt vervaardigd door nief-deskundigen en kan schade berokkenen. eenig op de wereld Let op den oranjeband. Prijs 75 cts. (lngez. Mod.) zeer gemakkelijke wijze een 71-overwinning behalen. Zoo slechts het weder des Zondags was, zoo prachtig was het Maandag, toen de wedstrijd Terneuzen IZurenborg Sport werd gespeeld. Ditmaal was er zeer veel publiek aanwezig. De thuisclub speelde met invallers voor de beide backs,^middenvoor en linksbinnen. De rechtsbinnen speelde ditmaal middenvoor. Er werd thans een zeer aantrekkelijke partij te zien gegeven; vooral de reserve-backs weer- den zich op kranige wijze, terwijl de speler, die thans op de middenvoorplaats stond, het spel gedurende den geheeien wedstrijd op de juiste manier openhield. De vleugelspelers kregen herhaaldelijk de kans om den bal voor het doel van de tegenpartij te plaatsen. De thuisclub behaalde dan ook een zeer verdiendc 63-overwinning. Beide wedstrijden werden verdienstelijk ge- leid door den heer Koster uit Goes. AXEL I—RED STAR. Zondag speelde Axel I een vriendschappe- lijken wedstrijd tegen „Red Star" van Ant- werpen. Ondanks onophoudelrjken regen ging de wedstrijd door, en heeft „Axel" een 21 over- winning kunnen behalen. Na de rust speelde „Axel" met 10 man. AXEL I—F. C. BOULEAR. 's Maandags kwam „F. C. Boulear van Ber- chem op bezoek. Ook deze wedstrijd eindigde met een Axelsche zege 40. De bezoekers hoewel niet veel minder dan „Axel", slaagden er niet in een tegenpunt te maken, terwijl „Axel" meer geluk had voor doel. DE DRIEVOUDIGE MOORD TE BILTHOVEN. Dinsdag diende voor de rechtbank te Utrecht de zaak tegen den 20-jarigen Indi- schen bediende Sono, die 30 Januari j.l. een drievoudigen moord te Bilthoven pleegde, waarvan mevr. Soeparwi en haar beide kin- deren het slachtoffer werden. Er bestond voor de behandeling van deze zaak zoowel op de publieke als op de gere- serveerde tribune enorme belangstelling. Verdachte die tusschen twee veldwachters werd binnengeleid zag er uiterlijk zeer kalm uit. Als tolk trad op een lector in het Javaansch aan de Leidsche Universiteit. Bij het voorlezen van de dagvaarding brak de heer Soeparwi, die in de zaal aanwezig was, herhaalde malen in snikken uit. Als eerste deskundige werd gehoord prof, dr. Baart de Lavagne, die de lijken der slacht- offers aan de gerechtelijke sectie heeft on- derworpen. Sono beweerde desgevraagd zich niets meer van het gebeurde te herinneren. Dr. Sehouten van het psychopathen asyl te Leiden en arts aan de strafgevangenis in Den Haag wordt eveneens als deskundige gehoord. Deze getuige heeft verdachte herhaalde malen in de eel bezocht en was tot de conclusie ge- komen, dat beklaagde wel toerekenbaar moet worden verklaard, maar in mindere mate door den geprikkelden toestand waarin hij vaak verkeerde als gevolg waarvan hij niet meer precies wist wat hij deed. Het O. M. eischte 20 jaren gevangenisstraf. De verdediger pleitte voor een mildere straf. Verdachte vroeg hem ter dood te veroor- deelen in plaats van gevangenisstraf. KANT ON GEIiECHT TE TER NEUZEN. Strafzitting van 31 Maart 1931. Veroordeeld wegens overtreding: Regl. Riviercn en Kanalen. A. v. d. B., Amsterdam, niet ontvankelijk. Veiligheidsbesluit. A. P. A., Ter Neuzen, ontsl. rechtsverv. Motor- en Uijwiel Reglement. A. H., Ter Neuzen, /3 of 1 d. h.; A. v. d. W., Sas van Gent, /10 of 5 d. h.; R. d. M., Bouchaute, /10 of 5 d. h.; L. L. v. B., Sas van Gent, 5 of 1 d. h.N. K., Sittard, 5 of 3 d. h.; T. C. C., Assenede, /6 of 4 d. h.; A. L. Axel, /5 of 3 d. h.; J. J., Axel, /5 of 3 d. h A. d. K, Sluiskil, 2 of 1 d. h.; A. R., Ter Neuzen, fl of 1 d. h.; A. C. R., Goes, 10 of 5 d. h.; J. J. W., Zaamslag, f 10 of 5 d. h.; A. C. R., Goes, 2of Id. h.; W. K., Ter Neu zen, 5 of 3 d. h.H. M. J. L., Breda, 1 of 1 d. h.; J. d. H„ Axel, 5 of 2 d. h.; H. A. V. H., Ter Neuzeu, 10 of 5 d. h.; H. A. V. H., Ter Neuzen, f3 of 1 d. h.; C. M„ Selzaete, 5 of 1 w. tuchtsch. Woningwet. J. A. A., Ter Neuzen, f 25 of 10 d. h. Reglement op de wegen. R. d. M., Bouchaute, 10 of 5 d. h.; A Axel, /3 of 1 d. h. ArbeidsweL P. M. O., Ter Neuzen, 3 of 1 d. h.; Alg. Polltieverordening Westdorpe A. E. L„ Hulst, f7 of 3 d. h.; Alg. Reglement op de Spoorwegen, M. P. M., Schaerbeek, 5 of 3 d. h. Alg. Politieverordening Ter Neuzeiv A. v. R., Witmarsum, 5 of 3 d. b. Zitting van 7 April 1931. Veroordeeld wegens overtreding; Zondagswet. R. G., Selzaete, 3 of 1 d. h. Reglement op de Wegen. P. E., Watervliet, te laste legging nietig Reglement Zeeuwsche stroomen. A. S. v. H., Moerbeke, 0.50 of 1 d. h.; V. B., Moerbeke, 0.50 of 1 d. h. Motor- en Rijwielreglement. E. V. E„ Gent, 5 of 3 d. h.; C. L. J. d. W, Sas van Gent, 2 of 1 d. h.; P. S., Hoek, fl of 1 d h.; A. D„ Hoek, fl of 1 d. h.; S. B.™ Axel, 2 of 1 d. h.; J. v. L., Axel, /2 of 1 d. h.; A. J. v. L., Axel, 2 of 1 d. h.; A. C. Sluiskil, 6 of 3 d. h.J. d. E., Hoek, 1 of 1 d. h.; A. v. K., Zaamslag, /2 of 1 d. b.'; F. J. v. K., Sluiskil, 0.50 of 1 d. h. Art 427 W. v. S. J. C. d. D., Hoek, /6 of 3 d. h. Zondag is de ruim 70jarige landbouwer Ten Monscbe, te Borculo, bij het naar beneden gooien van hooi door een luik gevallen. Do man kwam op den deel terecht en was ter- stond dood. De heer Ten Mor.sche was langen tijd lid van den gemeenteraad te Borculo an een bekend paardenhandelaar. PAASCHFEEST. Te Leiden ontstond Zondagavond op <fe Haven een vechtpartij, waarbij men elkaar met bierglazen bekogelde. Een der vechters- bazen kreeg een schedelbreuk en werd to levensgevaarlijken toestand in het Acad Zlo- kenhuis opgenomen. MEISJE IN BRAND GERAAKT. In de le Van Swindenstraat te Amsterdam is Dinsdagochtend een 21jarig meisje bij bet aansteken van een gasfornuis in brand ge raakt. Haar kleeren vatten vlam, waama het meisje de straat op rende. Daar heeft eea voorbijganger met zijn jas de vlammen ge- doofd. Met zware brandwonden aan oeeneB, armen en rug werd het slachtoffer naar het O. L. V.,-gasthuis vervoerd. Zaterdagmiddag is te Utrecht een auto, met drie inizittenden, door te ver ultwijken to het water van de Leidschen Rijn geredea. De wagen werd bestuurd door een sulker- fabrikant uit Utrecht, die twee bediendesn, een 14-jarigen en een 16-jarigen jongen tip zich had. Door de kranige hulp van deao heer K., die gekleed te water sprong, kondea de drie drenkelmgen uit hun hacheljjke po- sitie bevrijd worden en behouden op het droge worden gebracht. X6-JARIG MEISJE DOOR EEN AUTOBUS GEDOOD. Maandagmiddag reden twee wieirjjdsters in de Wipstrik te Zwolle, toen de sturen der fietsen in elkaar gTepen. Bedde meisjea vie- len naar den linkerkant op den straatweg juist op het moment, dat van de tegenover- gestelde zijde een autobus naderde. Een de* meisjes, het 16-jarig dochtertje van den heet v. d. W. te Zwolle, kwam voor een der wieler vein den auto terecht en werd verplettend Zij was op slag dood. ERNSTIGE AANRIJDING. Een geheel bezette auto werd Maandag te Barle-Duc door een achterop rrjdenden vrachtwagen geramd en volkomen vemield. De chauffeur van den vrachtwagen reed door zonder zich iets van het gebeurde aan te trekken. Eerst later werd het ongeluk ont- j dekt, twee lijken werden geborgen. Drie 1 person en werden levensgevaarlijik gewond. twee ernstig.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1