ALGEMEEN NIEUWS- *M ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. m uw p v Eerste Blad. De Purperen Schaduw ALLES mm No. 8658 VRIJDAG 20 MAART 1931 71e Jaargang. UITL0TINQ GELDLEENINGEN BII9ENLAND. f K Fjl LIHTOH, AUTOS MOTORS NIJVERHEID DER GEMEENTE SAS VAN GENT. 46) sssssasi* EseMHSPBEsesssra ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden - Buiten Ter Neuzen cr DOst M 80 oer 3 maanden Bij voor ultbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor het buitenland alleen bij voorultbetaltng. - Uitgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 - TELEFOON No. 25. ADVERTENTI6N: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. Grootere letters en cliches worden aaar plaatsruimte berekend. HandelsadvertentlSn bfl regelabonnement tegen verminderd tarlef, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar Is. Inzending van advertentign liefst 66n dag voor de ultgave. I)IT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. HINDERWET. Burge-meester en Wethouders van TER NEUZEN maken 'bekend, dat bet verzoek van do N.V. ZUXDER PETROLEUM MAAT- 8CHAPPU te 's-Hertogenibosch, om in bet perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Beetle Lno. 217 en plaatselijk ge- merkt Noordstraat 37, een ondergrondsche ibenzineopslagplaats met bovengrondsche af- taplnTiehting te mogen opririhten en mwer- KVng brengen door hen is ingewilliigd. Xer Neuzen, den 17 Maart 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Geldleening 1893 16.000,— uitgeloot no. 12 aflosbaar 1 Mei a.s. GeMleening 1915 26400,— uitgeloot nos. 55 en 18 aflosbaar 1 Dec. a.s. Geldleening 1923 9000,— uitgeloot no. 8 aflosbaar 1 Nov. a.s. Geldleening 1924 /8000,— uitgeloot no. 29 aflorbaar 16 Dec. a.s. Geldleening 1925 20000,— uitgeloot no. 6 aflosbaar 16 April a.s. Geldleening 1925 6000,— uitgeloot no. 6 aflosbaar 1 Aug. a.s. Geldleening 1928 5000,— uitgeloot no. 10 aflosbaar 31 Dec. a.s. Geldleening 1930 10000,— uitgeloot no. 16 aflosbaar 1 Maart 1932. Geldleening 1930 3000,— uitgeloot no. 25 aflosbaar 1 April a.s. Geldleening 1930 12000,— uitgeloot no. 11 aflosbaar 1 Sept. a.s. Sas van Gent, den 18 Maart 1931. Burgemeester en Wethouders van Sas van Gent, L. W. G. HOEFNAGELS, Burgemeester. F. P. J. STUBBd, Secretaris. TWEEDE KAMER. Vengadering van Woensdag. Het ontiwerp tot wijziging van de Nijver- keidsonderwijswet wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De motie van den heer Ter Laan om de (jehandeling van de conclusie op een adres van N. Hulsboscb in Den Haag, te schorsen, wordt verworpen met 58 tegen 18 stemmen. De conclusie wordt aangenomen. Aan de orde komt het onteigentngsontiwerp aangaande den bouw van een stuw met schut- shiis te Litih, behoorende tot de verbetering van de Maas voor groote afvoeren. De heer Schaepman (r.-k.) bepleit de band- having van de los- en laadplaats aan den LAtherdrjk. De heeren Teulings (r.-k.) en Bongaerts (r.-k.) bepleiten verbetering van de bedding, In plaats van di'jkverhooging. Minister Reymer zal de bandbaving van de los- en laadplaats overwegen. In uiterste nsodzaak zal tot dijkverhooging worden over- gegaan. Het ontiwerp wordt zonder hoofdelijke Btemming aangenomen. door EDMUND SNELL. EERSTE KAMER. Vergadering van Woensdag. Voortgegaan wordt met de behandeling van de beg rooting van justitie. De beer Hermans (s.-d.) klaagt over on- heuscbe behandeling van een onschuldig in het huis van bewaring te Rotterdam gedeti- neerde en over een filmvertooning te Raalte voor rijfksveldwachters tegen arbeidersbe- langen. De beer Michiels van Kessenicb (r.-k.) wenscht verruiming van de wettelijke bepalin- gen inzake echtscheiding\ De heer Smeenge (lib.) wenscht vermeer- derinig van de kantonrechtersplaatsen en be- houd van de justitieele instelling te Avereest. OPBRENGST DER RI.IKSMIDDELEN. Een teleurstellende Februari-maand. De Rijksxniddelen bebben over de maand Februari van dit jaar 34.578.924 opgebracbt, tegen in dezelfde maand van het vorige jaar f 39 851.119, een vermindering alzoo van 5.272.195. Over de eerste twee maanden van het loo- pende jaar is 6.473.022 minder ontvangen. iDe invoerrechten gingen in Februari 1931, vergeleken met dezelfde maand in het vorig jaar, bijna een millioen acbteruit; verderen grooten acbteruitgang weszen de posten sui- keraccijns, zegelrechten en registratierechten aan; laatstgenoemde post gaf zelfs bijna 2% millioen minder. De raming voor Februari was 39.158.021. OPCENTEN TABAKSACCIJNS OP SIGARETTEN. Bij tweede nota van wijziging van bet wets- ontwerp inzake aanvulling van de leenings- wet 1914 en heffing van opcenten op den tabaksaccijns op sigaretten wordt voorgesteld de invoering der nieuwe heffing in plaats van op 1 pril te stellen op 1 Juni 1931, daar ver- wacbt wordt, dat het gereedmaken en distri- bueeren van de voor de uitvoering van de wet noodige aanvullingszegels een zoodanige tijd vereischt, dat de invoering der nieuwe heffing veiligheidshalve niet vroeger gesteld moet worden dan op 1 Juni. Voorts wordt het wenschelijk geacbt, met het oog op de ter uitvoering van de wet uit te vaardigen voorschriften, dat de wet zoo spoe- dig mogelijk na haar totstandkoming in wer- king treedt weshalve in het ontwerp een nieuiw artikel VIII wordt toegevoegd lui- dende „Deze wet treedt in werking met ingang van den dag na dien barer afkondiging UITVOERING VAN DE TARWEWET. Omtrent de uitvoering van de Tarwewet worden aan de N. R. Crt. de volgende bijzon- derbeden gemeld: De heer Ir. S. L. Louiwes, secretaris van de Overijsselsche Landibouwmaatscbappij, te Ziwolle, die door de regeering is aamgezocht, zich bezig te houden met de voorbereiding van de organisatie ter uitvoering van de wet, zal als regeeringscommissaris met de uit voering ibelast worden. Zooals de Minister van Binnenlandsche Zaken en Landhouiw tijdens de behandeling van bet ontwerp-Tarwowet beeft meega- deeld, lag het in de bedoeling, een klein bureau te vormen met eenige ambtenaren en controleurs voor de administratieve uitvoe ring van de wet. Met de leiding van dit bureau wordt belast de referendaris bij de Directie van den Landlbouiw W. M. Ebbink, die tijdens den oorlog chef voor de brood- en meelvoorziening is geweest aan het Rijks- graanibureau. Het ligt in de bedoeling, de regeerimgs- bemoeiing biji de uitvoering tot een minimum te beperken en de tarwe-verbouiwende land- bo uwers zooveel mogelijk vrijheid te laten. Er worden een aantal tarwe-organisaties ingesteld, die recbi.spersoonlijkheid bezitten- de vereenigingen zullen zijn, en waarvan de statuten thans worden vastgesteld. De be- trokken landibouwers kunnen van die organi- saties lid worden en zelf een bestuur kiezen. Deze organisaties zullen tezamen vereenigd worden in de z.g. tarwe-centrale, welke zeer waarschijnlijk ook rechtspersoonlijkbeid zal verkrijgen en als verkoops-centrale zal op- treden. Het ligt n.l. in de bedoeling der re geering, het daarheen te leiden, dat er 66n verkoops- en e<5n inkoops-centrale zal komen. Het is de bedoeling, dat bij de inkoops-cen trale een nader aan te wijzen commissiehandel als kooper voor de fabrikanten optreedt. Ten aanzien van den prijs van de tarwe zal dus overeenstemming bereikt moeten worden tusschen kooper en verkooper, en bet zal wel in de bedoeling liggen, dat b'j niet verkregen overeenstemming de Minister beslist. In een bericht betreffende de groote lijnen der organsatie is een prijs van f 12 als richt- prijs genoemd. Dit is uiteraard een gemid- delde. Immers bij het vaststellen van den werkelijken prijs zal met de qualiteit rekening moeten worden gehouden. Een zeer belangrijke vraag is voorts, wat er zal moeten geschieden met de bloem verwer- kende industrieen. Ook daaromtrent zullen zoo spoedig mogelijk de noodige maatregelen worden getroffen. Er zal volgens de wet, een commissie van advies worden ingesteld voor de uitvoering. I In die commissie zullen de verscbillende be- langengroepen worden vertegenwoordigd. Ten aanzien van den oogst 1930 kan uiter- aard door den Minister geenerlei beslissing worden genomen, zoolang niet de mogelijk- j heid bestaat, zicb op volkomen betrouwbare wijze op de hoogte it stellen van de aanwezige I hoeveelheden tarwe. Eerst daarna lean wor- den overwogen of er aanleiding bestaat, de Tarwewet cp dien oogst toe te passen. Het Alg. Hfhl. meldt dat de provbicie Drente, waar in 1928 slechtstien bunder tarwe geteeld werd, gecombineerd zal wor den met Groningen; verder zal Utrecht, waar nog geen 500 bunder normaliter verbouwd wordt, waarschijnlijk bij Zuid-Holland komen, doch de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat deze provincie met Gelderland zal worden ge combineerd. Overijssel ten slotte met zijn pl.m. 60 bunder zal evenmin een eigen orga nisatie krijgen, doch gecombineerd worden met Friesland of met Gelderland. Noord- en Zuid-Holland krijgen elk een afizonderlijke provinciale Tarwe-Organisatie, die uitsluitend zal bestaan uit organisatie- menscben; in Groningen ecbter doet men het anders: daar komt een commissie van elf man, van wie vijf door de respectieve orga nisaties zijn aangewezen en zes door de tarwe- verbouwende boeren zelf. (Dat is trouwens de methode, waaraan de regeering en de beer S. L. Louwes de voorkeur geven.) Uit die elf wordt dan een dageliliksch bestuur van drie of vijf man aangewezen. In de provinciale Tarwe-Commissie voor Groningen-Drente zullen zitting krijgen de beeren K. L. Gaaikema Scbuiringa te Ruige- zand en J. M. Poppinga te Westerenden, bei- den aangewezen door de Gron. Mij. van Landbouw; verder de heer D. Ubbens te Ol- denzijl, aangewezen door den Cbr. Boeren- en Tuindersbond, benevens de heer G. van Sluis te Gasseltemijeveen, aangewezen door bet Drentsch Landbouwgenootschap. De ver- tegenwoordiger van den Veenkolonialen Boe- renbond is nog niet aangewezen, evenmin als de rechtstreeksohe vertegenwoordigers der tarweverbouwers. In Zeeland, m5t Groningen de belangrijkste tarwe-provincie, komt een commissie van zeven personen, welke dezer dagen zullen worden aangewezen door zeven kringen, die daartoe zrjn uitgezet door een gecombineerde besturenvergadering der resp. organisaties. Die zeven kringen zijn: 1. Oost-Zeeuwsdh-Vlaande/ren. 2. West-Zeeuwscb-Vlaanderen. 3. Zuid-Beveland. 4. Noord-Beveland. 5. Waloberen. 6. Schouwen en Duiveland. 7. Tholen en St. Philipsland. De laatste vier zullen aangewezen worden door de betreffende kringen van de Zeeuw- sche Landbouw-Mij. De vertegenwoordiger voor West-Zeeuwscb-Vlaanderen zal aange wezen worden door den Chr. Boerenbond van Z.-Vlaanderen Westelijk deel; Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen wordt aangewezen door de R. K. organisatie en Zuid-Beveland door den Chr. Boeren -en Tuindersbond. In Friesland zjn de besprekingen nog gaan- de, doch in N.- en Z.-Holland is men nage- noeg gereed. s Verder zijn wij in staat mede te deelen, dat voor Noord-Holland tot leden der prov. Tarwe-Commissie zijn aangewezen de heeren Job. Verkuyl te Heemstede en A. Biesheuvel uit den Houtrakpolder, beiden aangewezen door den Chr. Boeren- en Tuindersbond; ver der zijn door de Holl. Mij. van Landbouw aangewezen de heeren G. C. van Balen Blan- ken uit den Anna Paulowna-polder, R. C. Schenk uit den Grooten IJpolder en Barend Biesheuvel uit den Houtrakpolder. De L. T. B. (R.-K. Diocesane Land- en xuinbouwhond) zal nog twee vertegenwoordigers benoemen, hetgeen nog niet geschied is. Voor Zuid-Holland zijn aangewezen door den Chr. Boeren- en Tuindersbond de heeren P. van den Heuvel te Ooltgensplaat en J. Biemond te Bleiswijk. Verder door de Holl. Mij. van Landbouw de heeren G. Braat van Zevenhuizen (niet te verwarren met het Kamerlid van dien naam), P. Leeuwenburgh uit Numansdorp (Hoeksche- waard) en A. M. van Dorsser te Hellevoet- sluis. Ten slotte beeft de (R.-K.) L. T. B. voor Zuid-Holland aangewezen den heer C. L. de Wit te Oude Tonge (Fiakkee); deze organi satie zal nog een lid aanwijzen, zoodat Zuid- Holland, evenals N.-Holland, een commissie krijgt van zeven leden, alien aangewezen door de organisaties. DE DIJK IN DE ZUIDERZEE. In antwoord op een telegram aan de Koningin van bet Landelrik Comit6 tot Be- houd van de Zuiderzee heeft Minister Reymer aan dit comitd geschreven met betrekking tot overbrugging van bet nog niet voltooide dijkstuk, dat 12 K.M. lang is, dat de kosten- raming van f 48 millioen hem te laag lijkt. De brag, alleen voor een landverbinding tusschen Noord-Holland en Friesland lijkt den Minister economisch niet verantwoord. Blijft dus bet voorstel van bet comity den drjk voorloopig onvoltooid te laten. De Mi nister schrijft bieromtrent. Aanvaarding van het voorstel van het Co<mit<5 zou in de eerste plaats tot gevolg bebben, dat de uitgaven, reeds besteed voor het maken van ongeveer 20 K.M. van den afsluitdijk, van de beteugelingsdammen in de sluitgaten en van de nagenoeg gereed zijnde sluiswerken ca. te Komwerderzand en Den Oever volkomen waardeloos zouden worden. Door het niet voltooien van de afsluiting zouden hi de tweede plaats vervallen de daaraan vertoonden voordeelen te weten: de aoetwater-voorziening van de provinciiin Noord-Holland en Friesland, door de Commis- sie-Lovink geraamd op een kapitaalwaarde van rond 100 millioen gulden de verbeterde voor FOURNITIJRES GENERALES Borluutstraat 8, GENT. Tel. 12415. (Nabij 't Stadhuis) (Ingez. Med.) afwatering de omliggende landen de grootere veiligheid teigen overstrooming van de ron- dom de Zuiderzee gelegen streken, bet verval len van de periodieke overstrooming van uit- gebreide gebieden bij stormvloeden, zoomede de verbetering voor bet verkeer te land en te water. De Minister betoogt dan, dat de afsluiting, ook al kost zrj 128.000 en niet, zooals aan- vankelijk was geraamd, 90.000, volgens on- derzoekingen, economisch nog volkomen ver- antwoord is. Met liet volgen van het voorstel van het comit<§ zou gepaard gaan bet achterwege laten der inpoldering, wat het comitS dan ook wenscht, ten einde de zee voor de vis- schen'j beschikbaar te houden. De aanwezigheid van de visch in zee biedt de gelegenheid om een zekere hoeveelheid voedsel te verkrijgen en een aantal personen aan werk te helpen. Voorzoover op het toe- komstige IJsselmeer de zoetwatervisscherij niet zal vervangen, gaan bij uitvoering der voorgenomen plannen laatstgenoemde twee voordeelen te loor en bet is dus de vraag of dit in bet algemeen verantwoord is. Het is aan geen twijfel onderhevig, dat de voedingswaarde der landibouwproducten, welke (Ingez. Med.) de wapenen, hoe aering ook, waren voor et gehruik gereed. Maar ze verlangde zoo naar hem, ge- Vervolg.) April ging in de voorgalerij staan en hield den heuvelrug in het oog, terwijl ze alles wat er maar eenigszins voor geschikt was, in reepen scheurde om er zwachtels van te maken. Zoo ging er weer een uur voorbij en nog een. zonder dat er een teeken van een komenden strijd was waar te nemen en zonder dat er bericht kwam van het op- roer. Over alles ging een vreemde- stilte, een veel-beteekenend ontbreken van de gewone geluiden, die anders aandreven van pakhuizen en hellingen, als het werk op de onderneming in vollen gang was. Soms, als ze heel scherp luisterde, meende April een geluid op te vangen, dat een verwijderd geschreeuw zou kunnen zijn en alleen eens hoorde ze een reeks doffe knallen, die geweersohoten konden betee- kenen. Ze stond verbaasd over haar eigen kalmte. Ze was vergeten, wat er de laat ste dagen was voorgevallen, vergeten. alsof het nooit geschied was. Zelfs in deze periode van wachten was er een zweem van iets opwindends in de lucht. dat haar geest wakker hield. En de grond van alles was de wetenschap, dat als Westerman nog mocht komen, hij zou erkennen, dat een vrouw in gevaar ook nog wel wat waard was. Het zou^ niet noodig zijn om er extra op te wijzen; overal waren de toebereidselen te zien en xviacii fcv, u rechte hemel, wat verlangde ze naar hem. Het zou zoo heerlijk zijn om hem te laten zien, dat zij, in spijt van Isobel, in spijt van alles, achtergebleven was om hem te verwelkomen, als hij terugkwam. Hij zou stekeblind moeten zijn, als hij dan niet eindelijk begreep. Die bruine heuvelkling, hinderde haar. Ergens daarachter vocht haar vriend een ongelijken strijd. Ze popelde om het terrein. dat hun scheidde, over te vliegen en zichzelf gerust te stellen omtrent wat aan den anderen kant gebeurde. Mis- schien was er wel niets, misschien was de weegschaal ten gunste van Flavin over- qeslagen, maar ze zou 't zoo graag weten. Om een uur was ze niet meer in staat om zich langer te beheerschen, zij zond den paardejongen om het terrein te ver- kennen. Een half uur later was hij terug met de mededeeling, dat op het naastbij- zijnde werkterrein nog menschen liepen, wat er op zou wijzen, dat een gedeelte van het personeel der onderneming be- sloten had om passief te blijven. Hij bood aan om naar hen toe te gaan en ze te on- dervragen, maar April vond het betcr van niet; haar legertje was te klein om iets te waqen. Hij had nergens zien vechten. Man-Seng bracht de lunch een halt uur later dan anders binnen en nog was Westerman niet teruggekeerd. Met een zwaar hart zette ze zich aan haar een- zamen disch. Onder deze omstandigheden moest ze eigenlijk niet verbaasd zijn over het niet verschijnen van den planter, maar ze had geprobeerd te gelooven, dat hij zijn gewone succes had gehad en met een triomfantelijken glimlach op het gewone uur voor de rijsttafel zou terug rijden. Man-Seng nam af en de minuten ver- gleden, totdat de klok in de binnengalerij drie uur sloeg. April tuurde vermoeid van haar stoel in de verte en beschermde haar oogen met haar hand. Opeens schrok ze op en snelde naar de gebairi- cadeerde balustrade. Nu werd er ge- schreeuwd, een verward geluid van heesche kreten kwam ieder oogenblik nader. Een wit figuurtje verscheen boven den kam van den heuvel en snelde op het huis toe. Het verdween in de schaduw van de boomen in den tuin, doemde opeens weer op het pad en krabbelde langs (je trappen omhoog om hijgend aan haar voeten te vallen. Het was de hond van Wester man de onverbeterlijke vagebond, die op de een of andere manier in de ure des gevaars naar zijn meester was terug gekeerd. Ze boog zich voorover en streelde de ooren van het dier, dat haar dankbaar likte met een warme tong. Waar is de baas dan, ouwe jongenf fluisterde ze. Het volgend oogenblik riep ze luiukeeis om Man-Seng. De stugge heuvelkling had eindelijk het geheim onthuld. Ze klauterden er over heen, achterwaarts in de richting van het huis gaande, een waker, die zijn hoofddoek kwijt was, een Chinees met een hoed op, die een panama geleek, nog twee wakers, Flavin en eindelijk juist toen haar hart ophield met kloppen, Westerman! Westerman in een gescheurde kiel, een bijl zwaaiend. i Een oogenblik respijt -— en toen ver- 1 schenen er koppen boven den rand hon- derden scheen het wel, bruine koelie- qezichten, die grijnsden als afschuwelijke maskers. Voorwaarts drongen ze, een hijqende massa, tot aan het midden ont- bloote lijven, in vele gevallen belemmerd door stokken, die te zwaar voor hen waren om er een nuttig gebruik van te kunnen maken, belemmerd ook door hun onwetendheid, die hen de voorkeur deed geven aan het zich in een opeengepakte massa voortbewegen, maar steunende op hun numerieke meerderheid, overtuigd van hun succes. Het scheen onmogelijk, dat deze voort- rennende fanatieke wezens dezelfde ge- dweee schepsel waren, die ze met hun paddestoelhoeden over de heuvels had zien trekken. Op een dertig meter van het witte hekje bleef Westerman staan en steunde op zijn bijl. Ze zag hem even scherp naar de administrateurswoning turen, zijn breede borst uitzetten en voor de anderen uit- schrijdend, begon hij met zulk een woede om zich heen te slaan, dat de aanvallers een oogenblik aarzelden en zelfs een paar duim terug weken. Aangevuurd door zijn voorbeeld, spunden zijn medest^nders zich in om het onmogelijke te bereiken. Flavin, die een paar pas van den planter afstond, rechts van hem, sloeg een koelie neer met de kolf van een ongeladen ge- weer, verloor door die onverhoedsche beweging zijn evenwicht, wankelde en April schreeuwde het uit en sloot haar ooqen. Een onmeedoogend getij scheen hem mee te voeren. Ze schenen bj vertrappen, zware slagen naar zijn hoofd te mikken, dat hij in een laatste poging met zijn armen trachte te beschermen. Ze keek weer op en zag hoe Westerman hen terug dreef, hoe hij een groep, die vooruit dronq, weer achteruit in de hoofdgroep duwde en hoorde zijn machtig stemgeluid in een roep tegen den naastbijzijnden waker. De waker aarzelde, baande zich al vechtend een weg naar de plaats, waar Flavin lag, heesch hem op zijn rug en strompelde met hem naar den tuin. De loyale Chinees was nu ook gevallen en men kon hem niet meer zien, daar de rechterflank van de aanvallers omge- zwenkt was. Westerman, die wat ruimte om zich heen had gemaakt, greep Flavins weggeworpen wapen en keide het over den grond naar een anderen waker toe. die zich verdedigde met niets dan een met lood bezwaarden stok. Hij vodht een paar seconden later weer als een waanzinnige, vocht, ofschoon hij wist, dat hij het niet lang meer zou kunnen volhouden. Het was onmogelijk voor April om dit te gissen, maar zijn plan was om te blijven staan, tot een gelegenheid zich voordeed voor zijn troepje om door te breken en naar het huis toe te rennen. Zij waren alien meer dan uitgeput. 'n het begin had hij den steun gehad van drie en twintia getrouwen; de meesten laqen uitgestreKt op de kale heuvel helling, maar ze lagen er niet alleen, want voor iederen man, dien ze verloren hadden, laqen er minstens vijf van de tegenpartij. 'Maar dit ineenkrimpen van zijn legertje moch dan heel ernstig zijn, het was niets verqeleken bij de ondefinieerbare uitwer- kinq, die de val van een Europeaan op zijn teqenstanders had. Tot op dat oogen blik schenen Flavin en Westerman on- kwetsbaar te zijn geweest en in de hersens van de koelies schemerde nog een flauwe herinnering aan het oude gezeqde, dat de blanke een halfgod en onkwetsbaar was. Met de verdwijning van den assistent van het strijdtooneel. was dit op eenmaal verdwenen. Een geheele en vol komen overwinning hadden ze nu in het vooruitzicht en er klonk iets triomfante- lijks in de heesche kreten, waarmede de Oosterlingen optrokken. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1