ALGEMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. ■tecnregeitng voor werkeoozen Eerste Blad. No. 8654 WOENSDAQ 11 MA ART 1931 71e Jaargang. 8ISKBNLAHD. Wq t\V$ch 1BUITE5LAND GROOTE VERKOOP VAN RUSSISCHE ROGGE. TER NEUZEN, 11 MAART 1931. K OU5EM VELDSTRAAT 55 - GENT Kosteloos en onzichtbaar herstel. Dames Nieuwe Modecorsets YER UZENSCHE COURANT ABONNE51ENTSPRUS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden - Buiten Ter Neuzen fr rer nos' M 80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,o0 per jaar - Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het bultenland alleen by voomitbetaling. Ultgeefster: Flrma P. <1. VAN DE SANDE. GIRO 88150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTleNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aa^'r^f verkrijgbaar is. - Inzer,ding van advertentien liefst Mn dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJ NT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- on VRIJDAGAVOND. TYVEEDE KAMEB. Vergadering van Dinsdag. De suppletoire Indische begrootlng 1930 (rersterkmg van oliehavens en derde kruiser) wordt aangenomen met 49 tegen 22 stemmen. De hoofdstukken van Oorlog en Marine van do Indische begrooting 1931 worden aangeno- omjb bij zitten en opstaan. By het ontwerp betreffende het herstel van De Zeven Provincien heeft een debat piaats wver de vraag, wie de kosten van het herstel toet&len moot Nederland of Indie. De minis ter meent, dat Indie geheel de kosten moet dragen. omdat het schip niet hoort tot de •eegaande vloot. Het ontwerp wordt aange- aomen, na bestriding van de heeren Ter Laan js.d en De Visser (comm.) met 50 tegen 23 rtemmen. Bonder beraadslaging of stemming wordt aangenomen het wetsont/werp betreffende de nageling van den radio-omroep in Neder- iandsch Indie en de wijziging van de Indische Tariefwet. Hierna komt aan de orde het wetsontwerp tot sluiten van overeenkomsten met de Ne- derlandsche Koloniale Petroleummaatschappij ea de Bataafsche betreffende de exploitatie van olievelden. De heer Joekes (v.d.) meent, dat onder- Bocht moet worden, welke van deze terreinen tn aanmerking komen voor de exploitatie in gemengden bedrijfsvorm, en wenscht een be- sltosing aan te houden. De heer Cramer (s.d.) pleit voor staats- •uploitatie. De heer Feber (r.k.) zegt; dat langzamer- hand de beste terreinen zijn uitgegeven. Daar- m acht hij het raadzaam, de terreinen nu Met anders dan in particullere exploitatie te geven. De heer Van Boetselaer (c.h.) is het hier- M«e eens. Minister De Graaff acht het risico van deze •Jiploitatie voor den staat te groot. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft zijn goedkeuring onthouden aan het voorstel van Burg, en Weth. van Amsterdam, em bij de steunregeling geen korting toe te passen op de eerste vijf gulden levensinkom- *ten, hetzij vrouw of kinderen. VEBMOGENS- EN RIJKSINKOMSTEN- BELASTING. Blijkens het ,,Maandschrift van het Cen- traal Bureau voor de Statistiek" is het totaal der aanslagen in de vermogensbelasting over het belastingjaar 1929—1930 gestegen van 14.884 millioen gulden tot 15.666, dus met 782 millioen. Dit as het hoogste tot dusver be- reikte bedrag. Het bedrag der belasting be- droeg 14.9 millioen tegen 14.15 millioen in 1928- 1929. Het totaal der inkomens is in 1929-1930 gestegen van 4029 millioen tot 4285 mfflioen gulden, dus met 256 millioen. Tot dusver werd het hoogste bedrag aan inkomens bereikt in 1921—1922 met 4292 millioen. De invloed der malaise is over het belas- liagjaar 1929—1930 nog niet tot uitdrukking gekomen. Dit zal pas in de volgende belas- ttagjaren geschieden. EIBERALE RADIO-AMATEURS. Zaterdag vergaderde te Deventer de Ver- •eniging van Liberale radio-amateurs onder voorzitterschap van Mr. Dr. Fock. Goedgekeurd werden het jaarverslag van den secretaris, den heer S. Wijnbergen en de rebelling van den penningmeester, den heer W. J. Bastiaans. Mej. Mr. J. Toxopeus Pott en Mr. O. Kettlitz werden herkozen als be- stuursleden. Bij de rondvraag kwam ter sprake de verhouding tot de A.V.R.O. en de onwelwillendheid van die zijde geuit. Beslo- t«n werd hierop niet in te gaan. f&brieken te Steenbergen en Zevenibergen steun werd verleend in den vorm van een bij- drage in de loonen, zoodat rijk en gemeenten teizamen 55 bijdragen in het loon. Deze subsidie is uitsluitend geldig voor mannen, hoofden, of kostwinners van gezinnen en voor slechts een persoon uit een gezin. Bij een werkweek van 53 uur kan op deze wijze een loon bereikt worden van 12 A 15 gulden. Nu heeft de commissie getracht, voor de z.g. eigen vlassers hetzelfde te bereiken als voor de arbeiders aan deze fabrieken, en het is haar daarhij gebleken, dat in Den Haag de goede wil hiertoe aanweziig is. De kleine vlas sers zouden denzelfden steun krijgen, met dit versehil, dat zij, in hun eigen bedrijven werk- zaam konden blijven. Echter, alle vlasbedrij- ven in een gemeente dieniden dan te worden beschouwd als ben bedrijf, aan het hoofd waarvan 6<§n persoon zou moeten komen te staan, een z.g. vertrouwensman, die voor de administratie zorgde, rekening en veramt- woofding deed, controle oefende enz. Ook aan de gemeentebesturen zou dan dezelfde subsi die worden gevraagd als die welke voor de vlasfabrieken wordt verleend. De vergadering besloot, aanivragen in dien geest tot regeering en gemeentebesturen te richten. De bedoelinig is dus, dat den vlassers in eigen bedrijf steun wordt verleend, mits zij niet by anderen gaan werken. De noodtoe- stand in de kleine vlasindustrie is door het dalen van den prijs van het product z66, dat alle vlassers als werkloozen worden be- schouiwd, die in werkverschaffing worden te werk gesteld in hun eigen bedrijf. Voorts besloot de vergadering, actie te voe- ren om van reg"6ering"swege een zaaipreanie te krijgen, zoomede regeeringssteun voor af- gewerkt vlas. Naar het Hbl. verneemt, heeft een Neder- lanidsch-Duitsch consortium de in Nederland, voomamelijk te Rotterdam, tijdeltjlk opgesla- gen en nog niet ingeklaarde voorraden Rus- sisohe rogge, ten bedrage van 135 millioen Kg. aangekocht, teneinde deze in Nederland af te zetten als veeivoeder (trouwens uitvoer naar Duitschland is onmogelijk). Bedoeld consor tium bestaat uit een aantal groote graan- fdrma's. Einde Februari lag in ons land opgeslagen een voorraad van 164 millioen K.G. rogge en wel 120 te Rotterdam en 44 te Amsterdam. Deize Russische rogge is hoofdzakelijk te Rotterdam in Rijnschepen opgeslagen en is in dertijd door de Russen naar ons land geexpe- dieerd met het doel om ze van hier uit naar elders te verkoopen. Trouwens deze hoeveel- heid is grooter dan de totale Rotterdamsche sdloruimte, welke tegen de 160.000 ton be- nions in moest kennen en dit geeft steeds op- onthoud. Maar de ware reden schijnt te zijn dat men te Washington en te Tokio den tekst nog eens degei'^jk heeft willen bestudeeren, alvorens er zijn goedkeuring aan te hechten. Een „Fransche mede^-erker" van de Daily Telegraph, met welke; naam gewoonlijk de J|| gucdkgelichte Perknau'Vordt aangeduid, ver- 5 gesteld de heeren J. klaart de vertraging a volgt: Volgens een j gcheele (aftr.) en C. draagt. DE RADIO-CENSUUR. De omroeper van de V.A.R.A. deelde Maan- *agavond mede, dat de Algemeene Program- ■aa-commissie den tekst van de aangekondig- de lezing van P. de Boer over „Minister Deckers' reis naar Napels en de nood der mo- bllisatie-slachtoffers" had afgekeurd, zoodat de lezing niet kon doorgaan. In piaats daar- van kreeg men gramafoonplaten te hooren. VERLAGING TARIEF LOODSGELDEN. De leden van den gemeenteraad van Am sterdam E. Boekman, Z. Gulden, C. Wouden- berg en F. van Meurs, hebben het volgende voorstel ingediend De Raad noodigt B. en W. uit, hetzij zelf- standig, hetzij in samemwerking met het ge- meentebestuur van Rotterdam, bij de regee- ring aan te dringen op verlaging van het tarief van loodsgelden. REGEERINGSSTEUN VOOR DE KLEINE VLASSERS. Te Noordhoek, gemeente Standidaarbuiten, is Woensdagnamiddag een vergadering gehou- den van den R.K. Vlassersbond in Westelijk Noord-Brabant, die zeer druk bezocht was. Aomwezig waren o.a. burgemeester Van Aken, Zevenibergen, en de voorzitter van den N. C. B., de heer C. Moors, beiden namens de com missie voor iwerkverruiming in West-Brabant, burgemeester van Campen, van Dinteloord en Frriaart, de burgemeester der gemeente Drei- schor bij Zierikzee en verscheidene gemeente- ltjke autoriteiten uit den omtrek. Bungemeester Van Aken zette uiteen, welke stappen de commissie voor werkverruiming in West-Brabant bij de regeering heeft gedaan ten behoove van de in nood verkeerende vlas industrie. Zij heeft bereikt dat aan de vlas- Hebt U reeds dit modern magazijn bezocht? Het loont zich de moeite BEbTE ZIJDEN KOUSEN aan ongelooflijke prijzen. - De fijnste kieuren. - Zeltde huis Rand Punt (Vlaanderstiaat). (Ingez. Med.) bepaling in de overeenomst, is de Fransche regeering gemaclitigd, twee oude linie-schepen van de Jean-Bart-klasse, die in 1913 van stapel geloopen zijn, nog voor onibepaalden tijd in actieven dienst te houden. Deze bodems moeten eohter volgens het tractaat van Was hington, nader bevestigd door het tractaat van Louden, van de actieve lijst afgevoerd worden of mogen ten hoogste gebruikt worden voor artillerie- en torpedo-schiietoefeningen, zoodra de nieuwe linie-schepen die Frankrijk het recht heeft te bouiwen, in dienst zijn ge steld. Deze oude linie-schepen zullen in de wateren van Indo-Ohina gestationneerd worden. De wijziging heeft niet veel om het lijf, maar in sommige kringen vreest men, dat de oppositie in Amerika en Japan er aanletiding in zal vinden om haar aanvallen op het tractaat van Louden te hemieuwen. Indien de zaak werkelijk zoo zit, kan zij temauwernood een emstige belemmering vor- men, en de kwestie moet intusschen in der minne geschikt zijn, want Zondag veriuidde te Parijs uit gezaghebhende bron, dat de over- eenkomst nu toch vast en zeker Maandag tegelijkertijd in Parijs, Londen, Rome, Was hington en Tokio openbaar gemaakt zou worden. Intusschen doet de nieuwe overeenkomst reeds haar weldadigen '.nvloed op de Fransch- Italiaansche betrekkiingen gelden. Deze in vloed gaat nog niet zoo ver, dat men geloof kan slaan aan eenigszins wilde geruchten over een bezoek van president Dommergue aan den Koning van Italie, een plan om Briand en Mussolini in conferentie bijeen te -brengen en beleefdheidsbezoeken van de Fransche vloot te Spezzia en van de Italiaansche te Toulon. Maar wel is te Rome Zondag een bijeenkomst tusschen Fransche en Italiaansche oud-ge- dienden uit den oorlog gehouden. Leden van hun balder organisaties legden tezamen een krans neer aan den voet van een steenen tafel aan het Fransche gezantschapsgebouw, waar- op de namen van Fransche bewoners van Rome vermald staan, die in den oorlog ge- sneuveld zijn. Daarna trokken zij naar het graf van den Italiaanschen soldaat zonder naam om er ook een grooten lauwerkrans neer te leggen. Het was slechts 66n ziwaluw die nog geen zoaner maakt, maar toch mis- schient,de bode van een beteren tijd na lang- durige verkiliing. DE STEMMING IN BRITSCH-INDIE. Uit de berichten uit Britsch-Indie valt schrijft de N. R. Crt. op te maken dat daar onder den indruk van het tusschen Lord Irwin en Gandhi gesloten accoord de ver- zoeningsgezinde stemming veld wint. Dit zal denkelijk nog meer het geval zijn, wan- neer het gaandeweg uitgevoerd wordt. Zater- dag werd te Poona de eerste groep politieke o'evangenen die slechts lijdelijk verzet hadden gepleegd, overeenkomstig de termen van het accoord, in vrijheid gesteld. Men zag er een bijzondere oplettendheid tegenover Gandhi in, omdat hij daar zelf negen maanden geinter- neerd is geweest. In andere plaatsen zullen de gevangenispoorten nu opengaan voor dui- VERKIEZING VOOR DEN GEMEENTERAAD. Naar wij vernemen zijn door de anti-rev. kiesvereeniging alhier voor de a.s. verkiezing van leden voor den gemeenteraad candidaat J. de Jager (aftr.), D. Wolfert. Deze lijst zal nader worden aangevuld. VERKIEZING VOOR DE PROVINCIALE STATEN. Gisteren zijn voor de verkiezing van leden j der Provinciale Staten bij den voorzitter van het hoofdstembureau in den kieskring Hulst, j de volgende candidatenlijsten ingeleverd; Anti-Revolutionaire-lijst. Mr. P. Dieleman, Middelburg; D. Scheele Azn., Ter Neuzen; S. van Hoeve, Zaamslag; J. M. Oggel, Axel; A. P. de Ruijter, Axel. Christelyk-Historische-lyst. A. de Feijter, Zaamslag; C. A. Kaan, Ter Neuzen; W. Bedet, Ter Neuzen; Mr. R. M. van Dusseldorp, Middelburg. Lijst-V rijheidsbond. L. J. Geelhoedt, Ter Neuzen; C. Wind van Merkesteyn, Ter Neuzen; J. van der Peijl, Ter Neuzen; J. C. Vink, Axel; A. A. Marquinie, Sas van Gent; H. Wolfert, Axel; J. D. de Feij ter, Hoek; J. Meertens Janz., Hoek. Vryzinnig-Democratische-lijst. Mr. J. Adriaanse, Oostkapelle; A.Staver- man, Vlissingen; E. Bergsma geb. Bergsma, Zoutelande; E. J. van den Broecke geb. De Man, Aardenlburg; R. Gerritsen, Zierikzee; W. de Graaf, Middelburg; P. J. Blaas, Tholen; W. Karelse, Schore; M. J. Harts, Vlissingen; W. Kik, Zierikzee; B. de Jonge, Kapelle; J. C. Feeman, Middelburg. Lijst Katholiek Sociale Partij. J. C. Coppenolle, St. Jansteen. Lijst S. D. A. P. A. C. de Pauw, Ter Neuzen; L. Onderdijk, Middelburg; A. C. de Baare, Vlissingen; A. M. Overhoff Goes; J. Catshoek, Zierikzee; C. Hamelink Kz„ Axel; J. N. 't Glide, Ter Neu zen; J. de Leux, Sas van Gent. Lijst Staatkundig Gereformeerde Party. D. Kodde. Zoutelande; D. Joziasse, 's Gra- venpolder; C. Boender, Tholen; J. J. van Klin- ken Nieuwerkerk; Iz. de Feijter, Axel; A. C. Heijiboer, Oud-Vossemeer; M. van Fraassen, WaardeA. van der Wekken, Noordgouwe; C. van den Berge, Tholen; H. Cijsouw, West- kapeUe; K. Gravelijn, Kerkwerve; M. Ringel- berg, Zierikzee; J. Moens, Koudekerke; P. Cysouw, Wemeldinge; A. M. Coomans, Haam- Zonder Politieke richtlng. H. A. van Dalsum, Hulst. Zonder Politieke richting. P. Bauwens, Hulst; J. J. Hemelaar, Hulst; A. P. J. F. Bagheijn, Ter Neuzen; E. L. M. de Moor, Westdorpe. Lijst R. K. Staatspartij. E. Kalle, Westdorpe; J. A. van Rompu, Ter Neuzen; G. J. L. Goossens, Sas van Gent; E. B. Dumoleyn, Hontenisse; L. F. M. van Waes- bergbe, Hulst; J. W. Vienings, Clinge; C. E. Vermeersen, Hulst; P. V. M. Vercauteren, Clinge; P. P. M. de Kort, Axel; B. A. Th. M. Truffino, Hulst. Wybert-tablettr zijn alleen echt in de hygife- nisch verpakte en ge sloten blauwe doosen k 25, 45 en 65 cts. Weiger namaak I (Ingez. Med.) Onze eigen Nederlandsche rogge-productie kan op ongeveer 350 millioen K.G. worden ge- steld, zoodat deze Russische partij rond twee- j ^enden bij dulzenden. Dan krijgen de weiger vijfde van een gemiddelden Nederlandschen ocugst bedraagt. Wat betreft de firma's die van bedoeld consortium deel uitmak-en, verneemt het blad nog, dat de voomaamste daarvan zi|n de N.V. Nidera alhier en de firma Kampfmeyer te Berlijn. Eerstbedoelde firma is een Duitsch- Nederlandsche ondememinig. De koopprijs bedraagt3,47% per 100 K.G.! De Russen moeten de verplichting op zich helbben genomen om gedurende tiwee maanden geen nieuwe roggevoorraden op de Rotterdam sche markt te brengen, doch het moet betwij- feld worden, of deze voorwaarde zal worden nageleefd. De doorslag tot het aangaan van deze groote transactie moet gegeven zijn door den zeer grooten prijs; de kwaliteit van een gedeelte der partij zou te wenschen overiaten. Zelfs zou een deel niet geheel vrij zijn van bederf. De koopers zijn voomemens een deel ervan naar Duitschland te exporteeren, doch voors- hands is dit niet mogelij-k in verband met in- voerrechten en marktverhoudingen. LIBERALE STAATSPARTIJ. Bij de verkiezing van vijf leden van het Hoofdbestuur der Liberale Staatspartij ,,De Vrijheidsbond", wegens periodieke aftreding van mevr. E. W. Wijnaendts Francken— Dy;erinck en de heeren mr. J. Drost, prof. dr. B. D. Eerdmans, H. P. Gelderman, prof. mr. dr. A. van Gijn, die krachtens art. 7, lid 2, van de statuten niet onmiddellijk herkiesbaar waren, zijn gekozen de heeren J. M. van Bom- mel van Vloten te Goes, ir. J. A. Kalff te Hilversum, H. A. Stheeman te Meppel, prof, mr. W. C. Mees te Wageningen en mevrouw ScheltemaConradi te Haarlem. DE VLOOTOVEREENKOMST De openbaarmaking van de vlootovereen- komst tusschen Frankrijk en Italie, waarby Engeland bemiddelaar is geweest, heeft schrijft de N. R. Crt. langer op zich laten wachten dan in het oors.pronkeli;ike voornemen heeft gele-gen. Er zijn twee rrdenen vo-or de vertraging met de openbaarmaking genoemd. De eene was dat Groot-Brittannie er de Domi- achtige belastingplichtigen wier bezittmgen nog niet verkociit zijn, hun eigendommen terug en dit zal ook medewerken tot de alge meene pacificatie. Gandhi zelf blijkt oprecht gezind het ac coord volgens de letter gestand te doen. Hij heeft nu verklaard dat hij het door het Con- gres te Karatsji zou laten bekrachtigen. Mocht het echter voor het gros onaanneme- lijk zijn, dan kan in het „werk-comit<5" een motie van wantrouwen tegen hem aanhangig gemaakt worden en moesten degenen die voor die motie stemden, maar op eigen hand hun agitatie voortzetten. Dit wil dus zeggen dat hij dan zijn hand van de dissidenten aftrekt en de vredespolitiek trouw zal blijven. In de Wetgevende Vergadering te Nieuw- Delhi heeft intusschen de woordvoerder van de Europeesche gemeenschap zijn voile in- stemming met de nieuwe overeenkomst be- tuigd. Hij herinnerde aan Lord Irwin's uit- lating in Juli dat een wonder het aangezicht van den toestand zou kunnen veranderen en dit wonder was nu geschied, zeide hij, onder luide toejuichingen. Tegelijk maakten de Europeanen duidelijk dat zij onder de nieuwe constitutie volkomen gelijkheid voor de hun- nen met de Indiers verwachten, en Gour heeft hier uit naam van de Nationalistische Partij op geantiwoord dat de Indiers niet na- ijverig of ongastvrij waren en de Britsche ge meenschap wanneer zij een geest van tege- moetkoming toonde, niets te vreezen zou heb ben. In dezen geest wordt thans de voortzettmg van de Ronde-tafel-conferentie voorbereid met het vooruitzicht dat zij evenzeer zal sla- gen als de eerste. Men begrijpt dat, als het Europeesche element de overeenkomst wel- kom heet, de conservatieve die-hards in En geland van zelf zullen moeten bijdraaien. Dezen zullen niet nalaten er nadruk op te leggen, dat Gandhi in zijn uitlatingen over zijn opvattingen van zelfstandigheid de vol- ledige onafhankelijkheid van Britsch-Indie als einddoel heeft gesteld, maar dit heeft gene- raal Hertzog in Zuid-Afrika feitelijk ook al- tijd volgehouden. In de praktijk blijkt het echter geen gering voordeel voor een domi nion deel van het machtige Britsche gemeene- best te blijven uitmaken, terwijl het gezag van de Britsche kroon iets zuiver theoretiseh is dat een riiksdeel .met zelfbestuur niet be- letten kan den weg te gaan dien het zelf verkiest. EEN NIEUWE SLUIS TE TER NEUZEN. De nieuwe groote sluie te Ter Neuzen, die zoo drinigend nooaig is voor de verdere ont- wikkeling der Gentsche haven, staat in Belgie in den laatsten tijd weer in het bijizonder teeken der belangstelling. We hebben dezer dagen reeds van in Belgische bladen ver- schenen artikels melding gemaakt en thans heeft zich, naar de corr. van de Maasbode meldt, ook de burgemeester van Gent zich in de pers-polemiek gemengd, door een artikel in de „Metropole" verschijnende te Antwerpen. Naar onze meening geeft diit artikel, dat wij hieronder laten volgen, nog niet veel uitizicht, dat deze kwestie spoedig ten voordeele van Gent zal worden opgelost, als ten minste de meening -van den burgemeester van Gent de in Belgie ganigbare is. In de eerste piaats is er, van Nederlandsche zijde bezien, geen kwestie van noodzakelijlt- heid van het bouiwen eener nieuiwe sluis alhier. Voor de Nederlandsche behoeften is de be- staande en de werken op het Nederlandsche gedeelte vrijwel voldoende. Het is Gent, alzoo Belgie voor wie de werken onniisbaar zijn. Voorts trekt het zeer de aandacht, dat, waar men van Nederlandsche zijde vraagt herstel van den vroegeren toestanid voor Ter Neuzen, met betrekking tot de spoorweg- tarieven, de heer Van der Steegen tegenover die concessie weer een rem zou willen opleg- gen, door invoering van haven- en kadegellden. Die bestonden ook voor 1914 niet; de r..pis- havens in Nederland zijn vrij. Maar hoe de heer Van der Steegen er toe komt om in ver band daarmede van dumping te spreken i3 wel vreemd. Dat heeft bij het afschaffen van de scheepvaartrechten in Nederland nimmer in de bedoeling gelegen. Wat wel als dumping kan beschouwd wor den is; het berekenen van loodsgelden in papierfranken, in piaats in goud, zooals toch in de bedoeling van het Seheldereglement heeft gelegen, en waardoor als loodsgeld voor de Belgische havens slechts een zevende deel wordt betaald van het bedrag dat het zou behooren te zijn. Als dumping moet ook beschouwd worden het graties sleepen tusschen Gent en/of Ant werpen naar Dordrecht v.v, en het verleenen I van een toeslag op de vracht naar den Rijn. Dit ziin alle teekenen die er op wijzen, dat het zeer de vraag zou zijn, of, indien te eeniger tijd de toestand voor Ter Neuzen ten opzichte van de spoonwegtarieven weer werd hersteld. dit rnderdaad op loyale wijze zou geschieden en of men er weer niet iets zou weten te vinden om, hetgeen met de eene hand z.g. werd gegeven, weer met de andere terug te nemen De politieke horizont is in deze nog verre van zuiver. Het artikel luidt als volgt: De heer Van der Stegen, burgemeester van Gent, heeft zich in de perspolemiek over het vraagstuk der sluis van Ter Neuzen gemengd door een schrijven te richten tot de Antwerp- ache „Metropolie", waarin hij het Gentsche stondpunt verdedigt. Na eerst gezegd te heb ben, dat het geheele Nederlandsch-Belgische vraagstuk kan wachten, verklaart de burge meester, dat de bouw van de sluis een drin- gende noodzakelijkheid is voor beide landen. Waarom moet daarmee gedraald worden we gens al die ingewikkelde moeilijkheden De eerste stap, welken men zou doen naar een entente zou de overeenkomst in de andere aangelegenheden vergemakkelijken. Men verwijt ons, aldus de burgemeester, dat wij een troef uit onze handen zouden geven. Zeker Nederland zal pogen voor de haven van Ter Neuzen de voorkeur-tarieven te krygen en zoodoende een staat van zaken te scheppen, welke voor den oorlog reeds bestond, en die in jjgt verdr'ag van 1926 reeds was voorzien. Deze concessie aan Ter Neuzen is van dien aard, dat zij vooral de belangen van Gent zou kunnen schaden, maar indien deze wordt ge steld dan behoeven wij die noig niet te aan- vaarden zonder compensatie. Wij zijn het eens met de regeering, dat het een ruilmiddel moet zijn, maar wij moeten de tagenparty toch niet gaan zoeken in vraag- stukken, welke niets met het kanaal van Tei Neuzen te maken hebben en die van een ge heel anderen aard zijn. Wij zouden dit kunnen gebruiken wanneer er sprake is van de verdeeling der kosten: want de groote sluis en de differentieele tarieven zouden de ontwikkeling van Ter Neu zen zeker ten goede komen. Van den anderen kant zouden wij ook moeten vragen, dat, wanneer wij de haven van Ter Neuzen dezelfde spoonwegtarieven geven als de Beligsehe, Ter Neuzen geen vrrjstelling zou geven van haven of kade-gelden. Dat zou dumping zijn. verlangi ge gemakkelijk en sterk, be- stel deze in het Huis JULIENNE SCHELFHOUT, Brabantdam 6, Dampoort- straat 25, Gent. Trouwe bediening. Afzonderlijke modellen voorzwaarlijvige Dames. (Ingez. Med.) Men ziet, dat er heel wat te doen is met het ,ruil-middel" maar tevens, dat heel deze kwestie onafhankelrjk staat van de vraagstuk- ken, welke de haven van Antwerpen of het Albert-kanaal betreffen. Het Antwerpsche blad teekent daarhij aan dat de Gentsche burgemeester de zaken judst heeft geschetst. De regeering is in gsweten verplicht te onderzoeken, of de wettige en dringendebehoeften van Gent, dat al jaren en jaren klaagt, niet rechtvaardigen de af- sciheiding van de Gentsche kwestie te meer waar Den Haag bereid is daarover te praten. Men vreest in Brussel, dat de afzonderlijke regeling er toe zou bijdragen de oplossing der andere vraagstukken ad kalendas graecas te verdagen, maar zou het niet kunnen gebeu- ren, dat een vriendschappelijke regeling op een punt gunstig zou zijn voor een hervatting van het algemeen contract over heel de lijn? De verklaningen van Minister Beelaerts van Blokland wettigen de hoop op een entente, maar hoeveel punten zijn er niet, waarover langdurige besprekingen dreigen te ontstaan In verband hiermee meent het blad dat het moeilijik is de kracht der Gentsche argumen- tatie niet te erkennen. HET WINTERT. Terwijl de datum, waarop volgens de kalen- der de lente haar intrede doet reeds zeer nabij Is, zitten we op eens volop in den win ter. Uit verschillende landen werd bericht van zwaren sneeuwval, komen zoowel uit binnen- als buitenland berichten van schepen die in het ijs vastzitten, en doen zich ook rjs- ongelukken voor. 't Gaat daarbij nog vreemd toe, want gistermorgen hoorden we b.v. dat het in Middelburg reeds dik onder de sneeuw lag, toen hier nog geen vlokje te zien was. Dit begon pas gisteravond, en aangezien de sneeuw in tamelijke hoeveelheid veel en vast was, bood dit voor de jeugd aanstonds een waar vermaak. Terstond kwamen de sleedjes voor den dag. En toen we van morgen ont- waakten, lag alles onder een dik sneeuwkleed. Men is van gemeentewege aanstonds begon- nen met baan maken in de voomaamste stra- ten en ook met het wegruimen van de sneeuw Nu het dooit en de zon vriendelijk schijnt, zal deze naar te verwachten is wel spoedig de rest doen, al weten we niet wat nog komen kan, want in den voormiddag vielen de sneeuwvlokken wesr opnieuw.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1