ALGEMEEN NIEUWS- C.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. PIRIN de were!d De Purperen Schaduw Het is sSeeh# weer, No. 8651 WOENSDAG 4 MAART 1931 71e Jaargang. BINNENLAND FETJILLETOH, BUITENLAHB. m TER NEUZEN, 4 MAART 1931. **NED. HERV. KERK TE TER NEUZEN. Uw CORSETS EUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen ner post 1 80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post /6,60 per jaar Voor BelgiS en Amerika 2,25. overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor het buitenland alleen bij voorultbetallng. Uitgeefster: Firnta P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van T NEUZEN maken bekend, dat het verzoek van H. J. BEVF.LANDER te Ter Neuzen, Baan- dt)k no. 77. ram in het perceel kadastraal be kend gesmeente Ter Neuzen, Sectie M, no. 259 een electro-motor van 1% P.K. te mogen piaatsen en in werkinig bremgen door hen is toegestaan. Ter Neuzen, den 2 Maart 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. J. DE JAGER, Lo. Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERWEX. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat het verzoek van de N.V. BATAAFSCHE IMPORT MAAT- SOHAFPIJ te 's Gravenhage am op het per ceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie G, no. 2267 een benztne-installatie met owJergrondsdh reservoir te mogen opriohten en in wenking brenigen dioor hen is toegestaan. Ter Neuzen, den 2 Maart 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. J. DE JAGER, Lo. Burgemeester. B. I. ZONNEVTJLLE, Secretaris. TWEEDE KAMER. Vertgadering van Dinsdag. Oe voorzitter deelt mede, aan de centrale afideelingen te zullen voorstellen Vrijdag in de afdeelingen te behanidelen het wetsontiwerp betreffende steun aan de suikerbietencultuur. Bij de voortzettinlg van de behandeling van de Indische begrooting bepleit de heer Kupers (®.-d.) overleg met de werknemers inzake de koelie-ordonnantie en spoedige afschaffing van de poenale sanctie. Spreker wensoht verder maatregelen tegen de gevolgen van de werk- loostieid o.a. door het doen van bestellin^en aan induatrieen. De heer Feber (r.-k.) beschouwt als oor- zank van de wanvebhoudinigen niet de poenale sanctie, maar het ontibreken van periodieke rustidagen en den druk van directies op assist en ten. NOG GEEN EINDE AAN DE ZENDER- MIS6RE. De V.A.R.A. deelt aan „Het Volk" mede, dat zij van den Minister van Waterstaat ant- woord heeft ontivangen op haar door tallooze moties van V.A.R.A.-vergaderingen onder- steiund onderzoek, om door dezen bewindsman een conferenitie te doen bijeenroepen van de vler algemeene omnoepvereeniginigen ter op lossing van het zenidervraagstuk. Dit antjvoord luidt: 1. Het in de motie van uw hoofdbestuur tot uitdrukkdnig gebrachte verzoek am mijner- aifds een conferentie btjeen te roepen van de vJer algemeene omroepvereenigingen, ten einde in onderling overleg het vraagstuk van den zenderbouw tot een goede oplossing te brengen, heb ik zeer emstig overwogen. 2. De wenschelijikheid van sameniwerkimg zoowel op teohnisch als op ander gebied en zulks op voet van gelijkheid, is en wordt door mij ten voile enkend en werd door mij her- haaldelijk geuit. 3. Zoo lang echter den der omroeporgani- saties zich op het standpunt blijft sitellen tot samen/weriking op dien voet niiet bereid te zijn en van die ongeneigdheid tot samenwerking in vergaderdngen en in de pers telkenmale blijjk geetft, is m.i. van een vruchtbare poging als door u bedoeld, aitlhans voorioopig, geen resultaat te verwachten. 4. In verfband hiermede kan ik voorshands aan het in uw mobie gedane verzoek niet vol- doen. 5. Ik voeg hieraan toe, dat Ik in staat hoop te zijn binnen niet al te lanigen tijd een be- slissing in zake het zenidervraagstuk te kun nen nemen. HET MU5HEKAUTEURSRECHT. De Minister van Justitae heeft een nota in- gezonden naar aanleiding van het wetsont- werp tot wijziging van de Auteurswet 1912 met het oog op bemiddeling inzake muziek- auteursrecht. In deze nota wijst de Minister er uitvoerig op, dat de Fransche, Spaansche en Belgisdhe regeerinigen haar bezorgdiheid te kennen hefciben gegeven over een wetgeyenden miaatregel tegen de Sacem wier uitsluiting uit Naderland de belangen der Fransche, Spaan sche en Belgische toonkunstenaars zou schaden. De Minister merkt voorts nog op, dat hij in het tegeniwoordige stadium geen heil ziet in stappen zijnerzijds of van zijnentiwege van een samenwerking van de Sacem en Buma door overleg, te verwezenlijken, daargelaten op welke basis zulks dan zou moeten g-eschieden. Een in 1929 van particuliere zijide ondemomen poging om tot een oplossing der moeilijkheden door overleg te komen heeft, hoewel een gun- stlg resultaat niet onmogelii'k scheen, ten slotte niet tot het geiwenschte gevolg geledd. CREDIET AAN DE AAltDAPPELME EL- INDUSTRIE. Het voorioopig verslag van de afdeelingen der Eerste Kamer is verschenen over het wets- ontwerp inzake het crediet ten behoeve van de aardappelmeelindustrie In de Veenkolonien. Ver cheidene leden betulgden hun instem- ming met het ontwerp, en wel voomamelijk omdat bij totstandkoming daarvan de crediet- verleening indirect den akkerbouw, welke een bijzonder moeilijken tijd doormaakt, ten goede zal komen. Dat de thans nog aanwezige groote voorraden aardappelmeel zullen kunnen wor- den opgeruimd, beschouwden zij als een be- langrijk voordeel. Opgemerkt werd, dat het de bedoeling is, dat alleen de bij het Aardappelmeelverkoop- bureau aangesloten fahrieken van het crediet zullen genieten. Bestaat er, zoo vroegen deze leden, geen aanleiding, om ook met de belangen van de niet aangesloten cooperaties en van de specu- latieve fabrieken, die in de laatste jaren even- eens groote verliezen hebben geleden, rekening te houden? ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elker regel meer f 0.10^ Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien b(j regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrtjgbaar Is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. en hoe gauw kan men dus een verkoud- heid opioopen. Hebt U Aspirin-Tabletten bij de hand?I Welnu, dan kan U niets gebeuren. Op dit fabrieksmerk moet men altijd leiien. Let op den oranjeband. Prijs 75 cis. (Ingez. Med.) AFNEMENDE WERILLOOSIIEID IN DE VEREENIGDE STATEN. De werkloosheid in de Vereenigde Staten is volgens opgaaf der vakvereenigingen afgeno- men: in Februari is het aantal werkloozen met 100.000 verminderd. De vakvereenigingen meenen, dat Amerika thans het hoogtepunt heeft overschreden. Naar men weet worden er in de Ver. Staten geen officieele cijfers omtrent de werkloosheid gepuhliceerd. Volgens de statistiek der vakvereenigingen zouden er „ongeveer" 6 millioen werkloozen zijn. HET KAN VERKEEREN. De zoon van den ex-keizer, August Wilhelm genoemd prins Auwi, die nationaal socialist is geworden, heeft te Greiz in een nationaal- socialistische vergadering het woord gevoerd. De tweede spreker der nazi's was Triebel uit Gotha. Deze was in November 1918 en later spartakist en tot 1923 communist. Hij was lid van arbeiders- en soldatenraden te Gotha en liet in 1919 in een vergadering besluiten dat de staat Gotha zich als in een toerdand van oorlog met het Duitsche rijk beschouwde, doch hij is thans nationaal-socialist geworden en Scheldt arm in arm met den keizerlijken prins bp de November-misdadigers. DE FIN AN CIEELE CRISIS IN AUSTRALIE. De bonzen van de Australische arbeiders- partij hebben Maandag schrijft de N. R. Crt. te Canberra een groot gevecht geleverd, daar Scullin, de eerste-minister van het Ge- meenebest, duidelijk uitsluitsel wilde hebben over de vraag, of de meerderheid van zijn partrj zijn politiek steunde dan wel met Lang, den radlcalen eerste-minister van Nieuw Zuid- Wales, den man die Australia's financieele verplichtingen wil verloochenen, meeging. Daartoe werd gestemd over de samenstelling van een nieuwe regeering, in de onderstelling dat alle ministers ontslag hadden genomen. De mannen van den linker vleugel stelden hun geestverwant Beasley, nu minister zonder por- tefeuille, candidaat voor den post van eerste- minister, maar hij bracht het slechts tot vijf stemmen. Het eind was dat Scullin in zijn ambt hevestigd werd en alle posten in het ministerie door aanhangers van hem hezet zijn. Behalve Beasley, werden Anstey, de minister van vollrsgezondheid, en Daly, minis ter van landsverdediging, uit de regeering en den partijraad gezet. Scullin zit dus nu vast in den zadel en kan zich zetten aan de uit- voering van zijn financieele program. Men moet afwachten, of dit tot financieele gezondmaking zal leiden, want hij begint met aan het parlement machtiging te vragen voor de uitgifte van 18 millioen aan nieuw papier- geld, nu Australie niet meer kan leenen, om dat zijn crediet, o.a. door de bokkesprongen van Lang, deerlijk geschokt is. Volgens een vernuftige redeneering, ontkent Sculling dat het in omloop brengen van dit papieren geld een bedenkelijke inflatie-methode is. Het euvel van inflatie ontstaat, volgens hem, pas, wanneer de prijzen erdoor omhoog gejaagd worden, en wanneer deze prij.;stijging op haar door EDMUND SNELL. 39) Vervolg.) „Hm", zeide Westerman keeft hij precies verteld? „En wat „Ik hefe ze uitgelead", zei de controleur haastig, ,,dat we de heele omgeving door- zocht hebben en niets hebben gevonden. Zijn vriend knikte. „Dat is juist. En toen we op onze bee- Ben stonden te beven van angst, zagen we opeens een vreemde schaduw aan den horizon en ik schoot er driemaal op. Nadat je weg was, Barnes, kreeg ik den kerel in het oog. Hij had een pracht van een gewei." April lachte. ,,Het was toch geen hert ,,0, niet soms antwoordde Wester man en sperde zijn oogen wijd open, op de wijze van een lieven oom, die zijn klei- nen nichtjes sprookjes vertelt. ,,Ze loopen af en toe over het land, ziet u, en richten veel schade aan de boomen aan. Morgen vroeg moet ik het prikkeldraad laten maken.' Isabel gaapte. Maar "als t alleen maar een ree was", merkte ze op, ,,had mijnheer Barnes ons dat toch wel kunnen vertellen ,,Maar, lieve mevrouwtje, dat wist Bar nes toch niet. We gingen op weg met het doel een man te vangen. Juffrouw Gould had gegild en allerlei gezien en toen dachten wij natuurlijk, dat er iemand had geprobeerd om in te breken.' ,,Wat deed de waker dan W'esterman fronste zijn voorhoofd. ,,De waker nu ik was niet zoo heel tevreden over het aandeel, dat hij in deze geschiedenis had en daarom heb ik een ander in zijn plaats gezet." Mevrouw Kennard keek hem strak aan. ,,Ik zou wel eens willen weten, of u nu heusch in ernst spreekt", mompelde ze, ,,of maar wat vertelt, om ons te bewegen naar bed te gaan. Niets kan u beletten om naar bed te gaan, als u daar zin in hebt", antwoordde hij. ,,Ik kan u op mijn woord van eer ver- zekeren, dat u nu voor niets meer bang be- hoeft te zijn. Laat de lamp branden, als u anqstig bent. Isobel geeuwde opnieuw. „In dat geval ga ik zeker naar bed. Kom je mee, April 1 April stond onwillig op. ,,Ik zal wel moeten.' beurt de koopkracht der loonen vermindert en aan de waarde van vaste beleggingen afbreuk doet. De regeering zal ecihter, zoolang zij aan het bewind is, zorgen dat dit niet gebeurt. De 18 millioen zullen, gelijk men weet, be- steed worden tot ondersteuning van de tarwe- verbouwers (met 6 millioen) en tot verlich- ting van de werkloosheid. De inkrimping van door de regeering ondemomen openbare wer- ken heeft 60.CD0 man werkloos gemaakt, die weer aan het werk gezet kunnen worden, als de regeering 1 millioen per maand uitgeeft. Maar na een jaar is de koek dan op. Het is dus een zeer tijdelijke maatregel en het eigen- lijke heil zal van een strenge bezuinigingspoli- tiek moeten komen. Als de regeering nu eens geen macht over de werking van oeconomische wetten zal blijken te bezitten en de prijzen ten gevolge van de vermeerdering van de uitgifte van papier toch stijgen, zal juist de politiek tot verlaging van bezoldigingen en loonen moeilijk uitvoerbaar blijken. Australie is in elk geval nog lang niet aan het eind van zijn financieele moeilijkheden, ook omdat de regee ring er niet aan denkt haar protectie-politiek te wijzigen of de drukkende sociale lasten te verminderen. In het Noorden van Nieuw Zuid-Wales wint de afscheidingsbeiweging die zich tegen de poli tiek van den eerste-minister Lang rioht, nog steeds veld. De plattelanderspartij heeft er groote bijeenkomsten gehouden, waarin be- raadslaagd is over de grensafbakening van den nieuwen staat ,,Nieuw-Engeland", de benoe- ming van een voorloopige regeering en het ontwerpen van een grondwet. Een der woord- 1 voerders zeide dat als men de nationalisatie van de nijverheid onder zijn oogen zou toe- laten, men gelijk stond met een troep heide- nen die een houten afgod aanbaden. Lang dreigde hen wegens oproer te vervolgen, maar als het opkomen voor een gezonde, verant- i woordelij'ke regeering oproer moest heeten, antwoordde hijvervolg maar, het laat ons koud. Men besloot samenwerking te zoeken met dergelijke afscheidingsbewegingen in het Noorden en het Westen van het continent en over een maand een congres te beleggen „dat aan het platteland van Nieuw Zuid-Wales zijn vrijheid zal geven". Het is bemoedigend waar te nemen dat zoo- doende in Australie allerwegen krachtig ver- zet geboden wordt aan de radicale strooming die het land midden in een emstige crisis aan gevaarlijke proeven wil onderwerpen. LIGPLAATS EN SCHUTTEN TE TER NEUZEN. In antwoord op een desbetreffend verzoek ontving het Hoofdbestuur van Schuttevaer be- richt van bet Ministerie van Waterstaat, dat de gevraagde verljetering van ligplaats bij de Middensluis te Ter Neuzen niet in overweging kan worden genomen, verm it de daaraan ver- bonden aanzieniijke kosten niet evenredig zou den zijn aan de belangen, welke gediend zou den worden. Aan de binnenvaart wordt onder bepaalde omstandigheden reeds gelegenheid gegeven door de Westsluis te schutten, voor zoover de belangen van de zeevaart zulks toelaten. Uit- breiding kan hieraan niet worden gegeven. TRAM - VR ACHT VERL ApIN G. De Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Maat- schappij heeft met ingang van 15 Maart a.s. hare* tarieven in 't algemeen belangrijk ver- laagd. De meeste speciale tarieven der laatste jaren zijn nu algemeen van kracht geworden. Het verzenden van stukgoed bijv. kost slechts 15 a 20 cent per 50 K.G., al naar ge- lang van den afstand, tegen vroeger 25 A 50 cent. Voor open wagenladingen is het minimum teruggebracht van 7.50 op 5.50, terwtjl de tarieven voor wagenladingen in het algemeen ongeveer veertig procent lager gesteld zijn. Voor paarden en vee is 4 resp. 2 gewor den 2 en 1,25. Enkele zaken zijn tegelijkertijd ook eenvou- diger geregeld. Voor suikerbieten zal de direc- tie eene regeling zien te ontwerpen, zoodra de regeering haar steun aan deze cultuur en In dustrie bekend gemaakt zal hebben. Wij juichen dezen ingrijpenden maatregel toe en constateeren daarbij met voldoening, dat de Z. V. T. M. met dezen voor handel, landbouw en industrie zoo moeilijken tijd reke ning houdt en op deze wijze het zaken doen tracht te bevorderen. EEN DROEVIG GEVAL. Gisteren deed zich tijdens het lossen der lading Chilisalpeter van het stoomschip ,,Rapot" in de dokken alhier een droevig voor- val plaats. De 41-jarige werkman C. de Rijke, gehuwd en vader van 6 kinderen, zeeg tijdens het werk plotseling dood ineen. Naar het schijnt heeft hartverlamming een eind aan zijn leven gemaakt. AMBACHTSSCHOOL VOOR TER NEUZEN EN OMSTREKEN. Voor de nieuwen cursus hebben zich aange- melid 48 leerlimgen, verdeeld over de volgende vakken: timmeren 9, bankwerkers 16, scihil- ders 5, electriciems 12, auto-moateurs 6. Bij de gister alhier gehouden verkiezing van een notabele voor de Ned. Herv. kerik, ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer K. de Quelerij, bracih- ten 116 kieizers hun stem uit. Van onwaarde was 1 briefje. Volstrekte meerderheid 58. Hiervan verkregen de heeren S. Mielen 47, S. Kerpel 28 en J. J. Jansen D.Jz. 27 stem- Een oogeniblik". zeide de planter, de qanq in loopende. .,1k- zal de blinden even aoe5 vast zetten." Hij lachte eens over i i K K E i,."11- Ant ilr UUtTU VOJl - zijn schouder. „Misschien wilt u, dat ik ook even onder de bedden kijk. Doe niet zoo mal", antwoordde Isobel. We zijn geen zuigelinpen". Ze volgde hem op de hielen, maar April bleef met opzet in de gang treuzelen, toen hij weer naar buiten kwam. ..Mijnheer Westerman", fluisterde ze. Hij trok de deur achter zich dicht. ,,]a, wat is er Zij vestigde zijn aandacht op een stapel tijdschriften, die ze onder haar arm had. ..Als u nu denkt, dat ik een oogeniblik zal" slapen in die ellendige kamer, dan hebt u het mis. Ik heb alle lichte lectuur verzameld, die er te vinden was en ik blijf den heelen nacht lezen." De planter wendde verbazing voor. ,,Waarom in godsnaam?" ,,Omdat ik geen woord geloof van alles, wat u zooeven in de voorgalerij gezegd hebt. Hoe kon ik dat ook Ik keek door de zonnezeilen, toen u de laatste maal vuurde. En ik zag een man op de hoogte staan en de schaduw van den aap, die zich over de aarde heenbreidde, totdat zij over alles heenlag. Hij schudde beslist het hoofd. ,,Zenuwen', opperde hij, niets dan zenuwen". „0 neen, mijnheer Westerman, het waren niet al'leen zenuwen. Wie klopte er dan aan de blinden, eer ze werden opengeduwd?" Hij breidde zijn handen uit. „Dat kan van alles geweest zijn de tak van een boom bijvoorbeeld. die door den wind bewogen werd". ,,Het waren twee aele handen ver- zekerde ze hem zachtkens, ,,bleeke, gele handen. Ik zag ze op het kozijn". „Is u daar wel zeker van?" Natuurlijk. Wat kon het anders ge weest zijn?" ,,Het was erg donker in de kamer herinnerde hij haar, zonder haar op de eigenlijke vraag te antwoorden. '..Dat weet ik", stemde ze toe. ,,Het was pik-donker. Daarom kon ik alles zoo duidelijk zien, toen de blinden open weken. Ik zag een stukje lucht en ster- ren en toen verschenen de handen Ze rilide bij de herinnering. ,,Het was afschuwdijk". Westerman streek eens langs zijn kin. ,,Hoorde u ook geluid?" vroeg hij. Neen, geen echt leven, een soort ge- ritsel. Waarom lacht u nu? Ik droomde niiet, ik was klaar wakker. Toen er ge- tikt werd, zat ik rechtop in bed. De schok dien ik kreeq toen ik besefte, wat er qe- beurde, bracht me bij mijn zinnen. Mijn oogen waren geboeid aan het raam; ik was zoo gesc^iokken, dat ik ze niet kon af- wenden. Ik geloof, dat ik de klamboe gescheurd heb, toen ik me eindelijk be wegen kon. Ik wou Isobel wekken, haar waarschuwen, dat er gevaar dreigde, maar haar bed stond bij het raam. Toen hoorde ik stemmen in de voorgalerij. Ik weet niet meer wat er daarna gebeurd is. Ik geloof. dat ik geschreeuwd heb". Westerman knikte. „Je kunt je allerlei dingen in het donker verbeelden, weet u, vooral als je min of meer iets verwacht. Maar de dingen, die u voor handen hield, kunnen heel goed bossen gele bladeren zijn geweest in den maneschijn". Vochtige oogen keken uit een doods- bleek gezichtje naar hem op. ,,He"t waren handen", hield ze vol. „Ik weet, dat het handen waren. Ik zag ze bewegen. Waarom doet u nu aldoor net, of u mij niet gelooft? Er is vannacht buiten iets verschrikkelijks gebeurd. Ik zag het in de oogen van mijnheer Barnes, toen hij terug kwam en de poging, die u deed om op uw gemak te schijnen, over- tuigde me heelemaal. Wat hebt u in^den tuin gevonden, mijnheer Westerman? ,,Ik ontdekte", zeide de planter, ,^dat de indringer nergens meer te zien was Ze keek hem eenige oogenblikken aan. ,,Op wien hebt u geschoten?" Westerman haalde zijn schouders op. ,,Ik vuurde maar raakte niet. Daar om denk ik maar liever, dat we ons alle- maal vergissen. Ik sta bekend als een uitstekend schutter, ziet u. Ik zal u eens wat zeggen, juffrouw Gould, die heele Kennard-geschiedenis heeft veel te veel van onze zenuwen gevergd. We zien allemaal dingen Barnes, u en ik, En nu moest u maar gauw naar bed gaan, anders begrijpt mevrouw Kennard niet. waar u blijft Komaan, Hollandsche Dames-clienlen.bestel met Uw eerste bezoek te Gent in het Huis JULIENNE SCHELFHOUT, Brabant- dam 6, Dampoortstr. 25. Daar kunt ge Uwe Maat- corsets tegelijkertijd aan- passen. De nieuwste schoonste Parijzer modellen aan ge- ringe prijzen. (Ingez. Med.) ,,Ik ga al", zeide ze, ,,maar het klinkt niet heel waarschijnlijk, want ik weet. dat u niet zenuwachtig bent". Hij liet zijn eene hand even op haar schouders rusten. „Vertrouwt u mij maar", fluisterde hij. ,,A1 kunt u me ook niet heelemaal gelooven. We hebben met iets te doen, dat we niet heelemaal begrijpen. Wat u en mevrouw Kennard betreft, ik geloof niet, dat u eenig gevaar dreigt. Ik ben er zelfs van over- tuigd. Ik heb den waker last gegeven om onder uw raam op en neer te loopen, en ik ga op de voorgalerij. Als u bang wordt, dan roept u maar en ik ben in tien tellen bij u". Ze gleed langs hem heen en bleef staan met een hand op den deurknop. ,,Goeden nacht", riep ze zacht. ,,Als u zoo praat, vind ik u veel aardiger. U bent kranig geweest. Ik weet niet, hoe we het zonder u zouden stellen. En meteen was ze weg. Westerman tuurde naar de deur, die achter haar dicht viel en vroeg zich af. of haar opmerking bedoeld was als een com- plimentje voor zijn kalm optreden of dat ze iets te maken had met hun gesprek op het strand. Hij draaide zich om en ging naar Barnes. „Barnes", zeide hij. ,,Ik heb iets vooi je. Buiten op het hek prijkt een met bloed bevlekte handschoen, dien Ho-Min bij de spoorlijn gevonden heeft." De controleur keek verbaasd. „Is het waarachtig ,,Waarachtig, ouwe jongen, maar ik heb nog iets beters. Alimah is op weg naar Poetatan. onder het meest betrouw- bare geleide, dat op de onderneming te vinden is." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1