ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANOEREN m Eerste Blad. De Purperen Schaduw ALLES Aspirin* No. 8648 WOENSDAG 25 FEBRUARI 1931 71 e Jaargang. mam 5s# dj •vs W :J1 ii MM II BIBS EH1AHB. SBITKBLaSD. FBOILLKTOB, AUTOS MOTORS NIJVERHEIO Griep in de siad! Tabletten KOUSEM VELDSTRAAT 55 - GENT Kosteloos en onzichtbaar herstel. fournitures generales Wadit niet tot ze U in haar klauwen heeft, dodi wapen U om haar reed* bij het eerste bewijs te bestrijden. Dt voortreffelijkste helpers daarbij zijn want zij verdrijven hoofdpijn, verkoudheid, steken in de ledematen, rheumatiek en neuralgische pijnen. Men eische echler de edite Aspirin- tabletten in de origineele ..Tleyeb"- verpakking, kenbaar aan het Bayer- kruis en den oranje band. TER NEUZEN, 25 FEBRUARI 1931. it -■v -c-y, 2>: gst-uTp -nrwrTrffrtiiiTiMigr-vwif-T ".3SRS3as»«s!KPE35 g«wwiHaM«MIMMB235**SbafciaB^ f\.rwnrm'VTIXV1 .af A. rPtfplS f O 80 l-l VOOt elken Tegi ABONNEMENTSFRIJSBinnen Ter Neuzen 1.40 per 3 maanden - Buiten Ter Neuzen ..or ,„st n go per 3 maanden Bij voor ultbetaling fr. per post 6,60 per jaar - Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - AViOTvnernenten voor het bnttenland alleen bij vooruitbetaling. Ulster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 - TELEFOON No. 25. HINDER WET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de N.V. ZUIDER PETROLED M-M A ATSCHAPPI. I te 's Her- tOgenlbosch am vengunning tot het oprichten en iniwerking brengen van een ondergrondsche benBine-opsllPJgplaats met aftapinrichting het perceel kadastraal bekend in Sectie L no. 217, plaatselijlk bekend Noordstraat 37. Op Dinsdag den 10 Maart a.s., des namid- dags te drie uur, zal in het Gemeentehuis ge- legenheid bestaan om hezwaren tegen de in- williging van dit verzoek in te brengen en deze monideling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor bet bovengemelde tijdstip, ter Secretarie der gemeemte kennis nemen van de ter zake mge- komen scbrifturen. De aandacht van belangbebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juns- nrudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den bovenbepaalden dag voor het ge- meentefoestuur zijn versehenen, teneinde bunne beawaren mondeling toe te lichten. Ter Neuizen, 24 Felbruari 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. ADVERTENTI&N: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bjj regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op ^vraag verkrtjgbaar is. - Tnzending van advertentien liefst AAn dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJ D AG A VOND. ■WMMHMMMKMi OTN TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Voortgezet wordt de behandeling van de In dische begrooting. De heer Feber (r.k.) aoht den tijd voor de algeheele herziening van de Indische staats- regeling nog niet gekomen. Spr. betoogt, dat de beer Cramer zicb met de conclusie, dat de synthese tusschen den Nederlandschen en den Lndischen geest sledhts mogelijk is na de be- eindiging van de bestaande gezagsverhouding, op een extremistisch standpunt stelt. Volgens gpr moet het Nederlandsch gezag nog langen tijd worden gehandhaafd en onder geen beding mag bet den indruk van slapheid maker). Spr. laakt het financieele optimisme van de Indische regeering, dat tot een onjuiste be grooting leidde, doch gelukkig plaats maakte voor een beter inzicht. Hij dringit aan op een kracbtige bezuiniging. Spr. waarsGhuwt tegen te vlotte leenings- politiek en dringt aan op betere stabilisee- ringspolitiek. DE ZOMERTIJD. Bij Kon. besluit van den llden Februari is bepaald dat in 1931 de vervroeging met een uur van den wettelijken tijd, bedoeld in arti kel 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad no. 236), zal aanvangen den vijftienden Mei en aal eindigen den vierden October. NTEUWE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIe. In verband met bet aanstaand aftreden van jbr. mr. A. C. D. de Graeff als gouver- neur-generaal van Ned.-Indie is den laatsten tjjd herhaaldelijk de naam van dr. H. Colijn genoemd. Naar de Tel. thans verneemt, is dr. Colijn inderdaad officieel aangezocht voor de vervulling van dit hooge ambt ,maar heeft hij te kennen gegeven, dat hij niet in aanmer- king wensoht te komen. Verder verneemt het blad, dat de burge meester van Amsterdam, de heer W. de Vlugt, thans als een der zeer emstige candidaten moet bescbouwd worden. STEUN AAN DE BEETWORTELSUIKER- INDUSTRIE. Een wetsontwerp spoedig te verwachten. Op de vragen van het Eerste Kamerlid Westerdijfc, betreffende de indiening van een wetsontwerp tot steun aan de beetwortelsui- kerindustrie, heeft de minister van Binnen- landisohe Zaken en Landbouw het volgende geantiwoord: Zoodanig wetsontwerp heeft het depart ment verlaten. Het is de bedoeling, daardoor nog invloed uit te oefenen op den uitzaai in dit voor jaar. Een zoo spoedig mogelijke totstandkommg van de maatregelen wordt door den minister eveneens van groot belang geacht te zijn met bet oog op het te maken bouwplan en anders voorbereidende maatregelen voor het komen- de oogstjaar en ook in verband met de beslis- sing, door de fabrieken te nemen of zij in de a.s. campagne zullen werken of niet. De re geering tracht dan ook de totstandkoming v66r uiterlijk 1 Maart, zooveel dat mogelijk is, te bevorderen. De minister is van meening, dat het wel- lictat zonder Rijksingrijpen, als bovenbedoeld, niet algemeen mogelijk zal zijn de fabrieken te laten werken. Wat steun aan de aardappelmeelindustrie betreft, verwijst de minister naar het desbe- treffend ontwerp van wet, dat thans reeds door de Tweede Kamer der Staten-Generaal is aangenomen. DE NEDERLANDSCHE KAMER VAN KOOPHANDEL IN DUITSCHLAND. Zaterdagmiddag werd de feestvergadering van de jubileerende Nederlandsche Kamer van Koophandel voor Duitschland gehouden in het gebouw van de Kamer van Koophandel te Keulen. Nadat de voorzitter van de Kamer de ope- ningsrede had uitgesproken, waarin hij een overzicbt gaf van jde ontwikkeling van de Kamer en de moeilijkheden, waarmede zij in den aanvang te kampen heeft gehad in oor- logs- en naoorlogstijd hield de Nederlandsche gezant te Berlijn en eere-voorzitter der Ka mer, graaf van Limburg Stirum een rede. Spr. wees op de hechte banden, die bestaan tus schen Nederland en Duitschland. Nederland heeft veel aan een economischen band met Duitschland en volgt met belangstelling alle handelspolitieke maatregelen, die Duitschland neamt. Men mag zeggen, dat met den invoer uit Duitschland van 708 millioen gulden in 1930 Holland een groot belang is voor de Duitsche industrie. Uitvoerig besprak spr. de kwestie van de Duitsche invoerrechten. On- rust, aldus spr., wordt in Nederland gevoeld door de kunstmatige beperking van den in voer uit Nederland. Het handelsverkeer tus schen beide landen kan bierdoor zwaar worden getroffen. Hierna hield de heer P. Drooglever Fortuyn, burgemeester van Rotterdam, een rede over de ontwikkeling van het Rijnverkeer, waarna vele autoriteiten en vertegenwoordigers van corporaties uit Duitschland en Nederland van de gelegenheid gebruik maakten de jubilee rende Kamer geluk te wenschen. Des avonds gaf de stad Keulen een feest- maaltijd. GEBRUIK NEDERLANDSCH SUIKERBIETENZAAD. Naar het Alg. Hbl. verneemt, heeft de mi nister van Binn. Zaken en Landbonw zicb met een scshrijven betreffende het gebruik van Nederlandsch suikerbietenzaad o.a. tot de centrale landlbouworganisaties gewend. Aanlei- ding tot dit schrijven moet de minister heb ben gevonden in den niet onbelangrijken in voer van suikerbietenzaad, en in het feit, dat het zaad, dat in ons land wordt geteeld, niet voor het buitenlandsche zaad beboeft onder te doen. Daarvoor beroept de minister zich in zijn schrijven op de resultaten van de proefnemin- gen, welke op de proefvelden van het Insti- tuut voor de Suikerbietencultuur te Bergen op Zoom met tal van suikerbietenrassen wor den genomen. Hoewel de resultaten van die proefnemingen niet worden gepubliceerd, zijn de leiders der sudkerfabrieken hiervan wel op de hoogte. Bovenbedoeld schrijven van den minister be- oogt nu, naar bet Alg. Hbl. vernam, om er bij de Nederlandsche afnemers op aan te drin- gen om in het belang van de Nederlandsche kweekersbedrijven zooveel mogelijk bietenzaad te doen uitzaaien, dat in ons land is voortge- bracht. door EDMUND SNELL. 36) Vervolg. VIak onder het venster van mevrouw Kennard struikelde hij over iets en viel languit. Hij krabbelde weer op, bukte om te zien wat hem in den weg lag. Hij tastte er naar, streek een lucifer aan en week terug voor het levenlooze lichaam van den waker der onderneming. De blinden boven hem werden open geworpen en hij herkende Barnes, die zich naar buiten boog. ,,Westerman", fluisterde hij. Hallo. Ik ben hier." ,,Iets gevonden?" ,,Meer dan mij lief is, Barness, die schurk is hier weer in de buurt geweest. Hij heeft je gevolgd om er achter te ko men wat je te zeggen had. In ieder geval hij is er geweest, mijn waker. „Groote God!" riep de controleur uit. ,,Dat meen je toch niet! Hij klom naar buiten, bieef even aan het kozijn hangen en sprong toen naast den andere. ,,Waar is hij?" informeerde hi) van links naar rechts turende. ,,Hier", zei de planter. ,,Hij lag hall onder het huis, toen ik hem vond en over Hebt U reeds dit modern magazijn bezocht? Het loont zich de moeite BES.TE ZIJDEN KOUSEN aan ongelooflijke prijzen. - De fijnste kleuren. - Zelfde huis Rond Punt (Vlaandarstiaat). (Ingez. Med.) IVnSLUKTE AANSLAG OP HINDENBURG. Dinsdagmorgen om ongeveer half twaalf heeft, naar aan het Alg. Hbl. gemeld wordt, een onbekende man, die blijkbaar niet wel bii het hoofd is, getraobt een aanslag te plegen op den Duitschen rijkspresident Hindenburg, Dat zijn opzet mislukte, is alleen te danken aan het kordaat optreden van een recbercbeur, die er onder eigen levensgevaar in slaagde den indringer te ontwapenen. Dm 11.20 was de man het paleis van den rijkspresident langs den keukeningang binnen- gekomen en had zich, zonder dat iemand het bemerkte naar de kamer van den rijkspresi dent begeven. Hier werd hij aan de deur tegengehouden door een rechercheur, die hem vroeg, wat hij wenschte. De man verklaarde, "Sat hij den rijkspresident om ondersteuning wilde vragen, waarop de recbercbeur hem antwoordde, dat hij dan een schriftelijik ver zoek moest indienen. ..Daarvoor heib ik geen tijd meer", zei de man, ,,want ik heb nog maar twee uur te leven". Op dit oogenblik hoorde men in de kamer voetstappen. die de deiur naderden. Denkende dat Hindenburg kwam, trok de indringer een revolver, die, naar later bleek, met scherp ge- laden was. De rechercheur wierp zicb op den man en sloeg hem de revolver uit de band. Tezaimen met den chauffeur van den rijks president, die op het lawaai van de worsteling toesnelde, wist de recbercbeur den indrmger te overmannen en in de boeien te slaan. De man werd naar het hoofdbureau van politie o-ebracht. en in verzekerde bewaring gesteld. Hij weigert ectoter tot dusver hardnekkig, zijn naam te noemen en op de vragen van de politie te antwoorden. Volgens een later telegram van het W. B. zou de man Broil heeten, in 1902 in Opper- Silesie geiboren. Broil heeft verklaard, dat de eene kogel, waarmee zijn revolver geladen was, voor hem zelf bestemd was geweest. GANDHI'S ONDERHANDEEINGEN. Orageveer twee weken geleden heeft de News" Chronicle schrijft de N. R. Crt. verslag gehad van een ondertooud, dat haar bijlzondere correspondent in Britsch-Indie me. Gandhi gehad had. Gandhi werd daarin voor- gesteld als onvenzoenlijk gekant tegen mede- werking aan de nieuwe constitutie van Britsch-Inldie. Aan deze mededeelingen is toen nergens veel waarde geheoht, omdat Dord Irwin zijn geaprekken met Gandhi nog begin- nen moest en de Nationalistisdhe leider noch met zijn medebestuurders van de Congres- partij noch met de drie Indische gedelegeerden i Sapru, Jayakar en Sastri) van de ronde-tafel- j confei'entie, die voorstanders van een vrede met Engeland zijn en hem aan den tand wil- den voelen, ampel en breed gesproken had. Na dien tijd is er veel veranderd en dit blijkt o.m. uit een nieuwe uitlating van Gandhi tegenoveir denzelfden correspondent, waarin hij verklaart, dat de toestand „niet zoo hope- loos is", als toen hij hem de vorige maal sprak. Gandhi moest blijkbaar eenige haast maken om de herinnering aan zijn vroegere onver- zoenlijike houding uit te wisschen. Zijn stemming is beter geworden sedert hij met den Onderkoning gesproken heeft, de bovengenoemde Indische gedelegeerden hem duidelijk gemaakt hebben wat hij door hard- nekkigheid zou vergooien en hij ook te Nieuw- Delhi overleg heeft gehouden met het daar- heen ontlboden dgelijiksoh bestuur van het Nationale Congres. Een telegram van daar meldt Dinsdag ,dat dit bestuur hem volledige vrijheid laat om met den Onderkoning een regeling te treffen. Zulk een hoopgevend bericht was er sedert lang niet uit Britsch- Indie gekomen. Maar er is meer dat tot ver- trouwen stemt. In de gesprekken die gedele geerden van de Britsch-Indische conferentie met den Onderkoning sehijnt men het vrijwel eens geworden te zijn over een hervattiug van de ronde-tafel-conferentie in Britsch-Indie zelf, maar nu met dit belangrijke verschil, dat de Comgres-vertegenwoordigers daaraan zullen deelnemen. Toen de Indische gedelegeerden naar Donden o-ingen, waarschuwde het Congres, dat deze mannen niet het recht hadden uit naam van Indie te spreken. Nu is de weg geeffend voor een verruiming van de conferentie op zoo- danige basis, dat men zal kunnen zeggen, dat geheel Indie er aan het woord zal komen. Dus mag men verwachten, dat de nieuwe gesprek ken die Gandhi met den Onderkoning zal heb ben, zullen loopen over de punten die men daar met wedenzijdsoh goedvinden aan de orde zal stellen. De tweede Indische conferentie kan bijgevolg een vredesconferentie worden en de regeling die men tegen het einde van de week als mogelijk voonziet zal dan op de smi ting van een politiek bestand neerkomen en het begin van den terugkeer van rust en wel- vaart inluiden. Men begrijpt, dat het Lord Irwin's eerzucht is, om nog v66r hij zijn On- derkoningschap neerlegt, Britsch-Indie op den weg van vrede en verzoening gebracht te hebben. NEK KRAMP IN ENGELAND. De nekkramp-epidemie in Engeland heeft Maandag opnieuw vijf 3lachtoffers geeischt, waardoor het aantal dooden onder de burger- lijke bevolking tot 35 is gestegen. Volgens officieeie gegevens zijn sinds het begin van dit jaar 221 gevallen van nekkramp geconsta- teerd tegenover 83 gevallen in denzelfden tijd van het vorige jaar. voor Borluutstraat 8, GENT. Tel. 12415. (Nabij 't. Stadhuis) (Ingez. Med.) Prlji 75 els. (Ingez. Med.) EEN VERKEERSONGEVAL. Hedenvoormiddag reed de handelsreiziger H. uit Middelburg in de Westkolkstraat in de .richting oplhaalbrug, alzoo rechts van den weg, aan de zijde van het rrjwielpad. Toen hij de brug naderde kwam daar van af gereden per fiets de zoon van den landbouwer H. de Jorrge. die van de rechterzijde van den weg moest oversteken naar het links gelegen rijwielpad Hij heeft den afstand vermoedelrjk met juist berekend, in elk geval reed hij pardoes op de auto en vloog door de voorruit, waanbij hij deerlfik aan hoofd en handen gekwetst werd. De heer H. nam aanstonds maatregelen. Met behulp van omstanders werd de wielrijder bij den heer Riibbens binnengebracht, en onder- wrjl om een geneesheer getelefoneerd. De jon- gen is ter plaatse door Dr. Van Bockstaele .verbonden, en daarna met zijn auto naar huis gebracht. De aandacht wordt er hij deze op gevestigd of die lenlgte van een honderd meter rijwiel pad in de Westkolkstraat niet meer een ge- vaar voor het verkeer opleveren, dan dat ze een voorhehoedmiddel beteekenen. Van buiten de stad komende moet men voor dat kleine einidje links houden. Men moet eerst aan de brug over steken en een honderd meter verder, bij het postkanitoor opnieuw, terwijl men dan no" niet kan nagaian welk verkeer er om den hoik op den weg is. Dit ter overweging aan de betrokken autoriteiten. AUTO-ONGEVAL. Ter hoogte van St. Anna bemerkte de mole- naar M. te Ter Neuzen j.l. Maandag dat het stuur van zijn auto niet meer werkte en een botsing met een boom niet zcu te vermijden zijn. Door zijn tegenwoordigheid van geest wist hij zioh zoodanig in de auto te plaatsen zijn beenen struikelde. Hij was al heele maal dood." Barnes kon zich niet inhouden, hij rilde. ,,We moeten de heele buurt afzoeken, Westerman", riep hij opgewonden uit. ..Hier alleen is nog een stukje bosch; buiten het hek is het allemaal open heu- velterrein. In geen geval kan hij al ver zijn." (Met zijn handen aan zijn mond, schreeuwde Westerman om de bedienden. Hij duwde het lijik van den waker heele- maal onder het huis, raapte het gewecr van den dooden man op en toen hij zich omkeerde, zag hij dat Ho-Min op hem kwam toesnellen, op den voet gevolgd door Man-Sena. ..Hier jullie ailebei' zeide hij, ,,ga naar de voorgalerij langs de voortrap en blijf bij Njonja Kennard, totdat wij terug komen." De tuin aan dezen kant van het huis lag in diepe duisternis, maar een gele maan, die over de oostelijke heuvelkling omhoog klom. deed het overige gedeelte en het terrein, dat er aan grensde in haar zilverlicht baden. Samen doorzochten zc het donkere gedeelte. Westerman met het gewieer in zijn arm, terwijl Barnes zijn revolver gereed hield. Daarop gingen ze uit elkaar, om een kwartier later weer samen te komen, zonder eenig ander resultaat van hun ijver, dan de overtui- ging, dat er geen misdadiger in den voor tuin loerde. Intusschen had de planter een storm- lantaarn uit de stallen gehaald. „H,et is ongeloofelijk", gromde hij. „De kerel kan zich toch niet in den dampkring opgelost hebben. Barnes, die over de toppen van de boo- men staarde, greep plotseling ziyn arm en wees naar iets. Westerman keek. Even buiten een woud van jonge rub- berboomen, dat zelfs een dwerghert geen schuilplaats zou kunnen bieden, zag hi] een forsche, eenzame gestalte kaarsrecnt staan op een hoogte boven het steile pac, dat naar de spoorlijn leidde. De plek lag ver rechts van het huis en de vreemde- linq, wie het dan ook zijn mocht, scheen te overwegen om de steilte van vijf meter af te springen naar den beganen grond. lets binnensmonds mompelend, richLe Westerman zijn geweer. „Kalm aan", fluisterde Barnes, uit vrees, dat de vrouwen in de voorgalerij hem zouden hooren. ,,Het kan een van jc eigen menschen zijn. „Dat geloof ik niet' mompelde de an dere. ,,In ieder geval waag ik het er op. Niemand heeft het recht om op dezen tijd van den nacht om het huis te zwerven. Zijn vinger haalde den haan over en een luide knal deed de ooren van den controleur suizen. Blijkbaar miste het schot, want de vreemdeling draaide zich om en k^ek 'n de richting van het huis en Wester man vuurde opnieuw. En toen gebeurde er iets vreemds. De armen van het wezen werden plotseling omhoog geworpen een reusachtige gestalte, in een wonder- lijk qewaad gehuld, teekende zich zwart af tegen het gelig-witte licht van de maan: En toen, terwijl beide mannen over den afstand van driehonderd meter ongeveer staarden, scheen de lange schaduw die het schepsel op de aarde wierp, van Jdeur te veranderen en snel in afmeting toe te nemen, totdat het heele landschap om- geven was door een spookachtigen pur peren gloed. En terwijl dit plaats greep, drong Kar nes zich tegen Westerman aan en schreeuwde zoo hard hij kon: ,,Kijk! Zie je het nu niet! De schaduw van den aap zeg ik je!" Oogenschij'nlijk onbewogen plaatste de planter opnieuw zijn geweer tegen zijn wang en een derde kogel floot door de duisternis. Op dat oogenblik verdween de gestalte van de hoogte. Het eerste, waarvan de controleur zich daarna bewust werd, was dat \Vester- man het pad was afgesneld, over het hek sprong en zoo hard hij kon naar het Pjnt I holde. waar de geheimzinnige vreemde ling gestaan had. Hij rende hem na en haalde hem in bij de hoogte. Samen tuurden ze er over heen. Up het pad was niets te zien: de heele om- qevinq scheen verlaten als de woestijn. ,,Vreemd", mompelde de planter. „1k had er op kunnen zweren, dat het laatste schot doel getroffen had. Hij liet het geweer naar beneden glij- den en krabbelde zelf ook naar beneden Barnes, die een punt zocht om zich at te zetten, zag hem een paar passen loo pen, toen opeens bukken en een lucitev aanstrijken. „Barnes", riep hij terug. Ik wist wel. f X X w u dat ik gelijk had. Een van mijn schot en was raak. Hit as .iier ligt bloed." De controleur daalde nu ook at. haalde zijn vriend in en snelde met hem den weg langs naar de SDOorlijn. Het vuurroode spoor, dat de hoop bij hen weer had doen herleven van het oogen blik af, dat Westerman het gevonden had, hield op in de buurt van de halte. Ze gingen weer van elkaar weg en speur- den' in de onmiddellij'ke omgeving. Bar nes volgde de rails en Westerman ginq door de boomen naar het strand, waar- langs April en hij op dien nooit te ver- geten avond om het hardst geloopen Met zijn gewone grondigheid doorzocht de planter iederen struik. prikte met zijn qeweer in het lage gewas en vloekte tn- wendig, cundat hij zoo dom was geweest om de stormlantaarn in de eerste wilde jacht achter te laten. Zijn onderzoekin- qen liepen echter op niets uit, behalve op een slaperig geluid van de apen in de tak- ken, den schrillen kreet van een opge- schrikten vogel en het onhandig weg- scharrelen van een leguaan uit de alang- alanq. Het strand was zacht en onbetre- den en de watervlakte glansde vredig in het zilveren maanlicht. Het duurde meer dan een hall uur, ee, hij Barnes weer ontmoette op een plaats. waar de spoorlijn vlak langs stinkendi moerassen liep, waar spookachtige ^uig- qeluiden opstegen uit de zwarte modder. waarin talfooze krabben hun schuilplaats hadden en waarudt reusachtige groote kikvorschen hun domp geluid opzonden ..Succes?" riep hij uit. De controleur schudde het hootd. .Nergens een spoor van gaf hij terug. Tij ook niets gevonden?" Hoegenaamd niets. Hij heeft ons wee. te pakken gehad. ouwe jongen. Laten we maar teruggaan.' (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1