ALGEMEEN NIEUWS- C.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Ill UW PUP: v. ROSSEM's TROOST Eerste Blad. De Purperen Schaduw No. 8646 VRJJDAG 20 FEBRUARI 1931 71e Jaargang. 8ISSBHLAHD. m ids behandeling van bet ontiwerp tot goodkeuring van de handelsovereenkomst van Ctai&ve betreurt de heer Van Emibden (v.-id.) de trage voorbereidinig. Hij huldigt den heer Colijn voor diens optreden te Gendve en juicht bet ontwerip toe. F BIT I LIE TOUT, BtriTBSLAHD. bij een suppletoire begrooting van kolonien dringen de heeren Fock (lito.) en De Jong (r.-k.) aan op uitzending van een geoloog aaar Suriname voor de drinkwatervoorzienlng. GEEN DRANKVERBOD IN ENGELAND. UZENSCHE CO U RANT ABONNEMENT8PRW8: Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. pet post. f, 80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post /6,60 per jaar Voor Beigie en Amerika 2.25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet bnltenland alleen bij *voomitbetaling. Ultgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. HandelsadvertentiSn bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrrjgbaar is. Intending van advertentien liefst. ef-n dag voor de tiitgave. OIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. OH iWinnvaiMMIMHKiMMM EERSTE KAMER. Ver~adering van Woensdag. De heer Coster (lib.) sluit zich aan bij de btikle aau den heer Colijn. Hij beveelt aan, dat Nederland te Geneve voile medewerkmg zal bljjiven verleenen ter bestrijding van het pro- teetionisme. De heer Wlbaut (s.-d.) zegt, dat het hoog wordt, een rem aan het protection) sme •an te leggen, zooals hier geschiedt. Europa glng lijken op een gekkenhuis, wanneer men de gekken niet b«leedigt bij deze vergel'ijiking. De heer Diepenhorst (a.-r.) acht het resul tant van Geneve nog nihil. Het ontwerp laat hem vrijwel onverschillig. Er is geenerlel garantie, dat de conventie door de onderteeke- naars wordt nageleefd. Getrouw blijiven aan ▼rijiiandel kost Nederland groote offers. In dit systeem zal spreker voorstemmen. Minister Beelaerts acht de conventie een bescheiden stap in de goede richting, Met groote instemming sluit hij zich aan bij de bulde aan den heer Coign, De regeering za! goeden moed houden. Het ontwerp wordt zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. Vergadering van Donderdag. Minister De Graaff antiwoordt, dat in Suri name moet worden begonnen met den aanleg ▼an een prise d'eau. Het ibegrootingsontiwerp wordt z. h. s. goed- gekeurd. Btj de voortzetting van de behandeling van de Tarwewet 'betoogt de heer Wibaut (s.-d.), dat deize wet den broodprijs zal vei'hoogen, daar temgevolge van het menggebod de meel- prge moet stijgen. De meelimport zal worden ▼erndetigd. Spreker zou de voorkeur geven mm tijdelijke bijslagen voor de inlandsche tanweteelt. Spreker zou, indien noodig, de voorkeur geven aan hulp ult de schatikist aan de be- trakken groepen. De heer Van Lanschot (r.-k.) zegt, dat de gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Den Haag een belangrijk deel van haar inkomsten pwtten uit de gas-, waterleiding- en eleetrici- teltsibedrijven. Waarom zou men de brood- ▼edbrulkers niet kunnen laten bijdragen? Spreker acht de voordeelen van het ontwerp grooter dan de nadeelen. TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag. I* stemming kiwamen de bij de interpellatie uBzake crisis e*1 werMoosheid ingediende mo ties. De motie-v. d. Tempei om alle werkloozen- kaasen in staat te stellen, de uitkeeringen met 6 weken te verlengen, werd verworpen met 58 tegen 22 stemmen. De mctie-v. d. Tempei, foeoogende de uit- bretdinig van de circulsire toetreffenide de Bfceunregeling aan de gemeenten, enz. (met •atneming daaraan van het karakter van be- deeling) werd verworpen met 51 tegen 29 stemmen. De motie-v. d- Tempei voor iherziening van door EDMUND SNELL. 35) (Vervolg.) De planter deed een paar forsche halen aan zijn pijp. ,,Zou hij het gedaan hebben Barnes schudde zijn hoofd. ,,Het is een physieke onmogelijkheid," verklaarde hij. ,,Simonis was ziek en nam medicijn om de koorts te bedwingen net op het moment van beide drama's. De werkelijke moordenaar was iemand met een buitengewone kracht. Daar is geen twijfel aan." Waarom neem je Alimah niet te pak- ken Zooals ik je in mijn brief van Zon- dag schreef; was ze op weg naar jou, vol- gens mijn laatste berichten met den kope- ren aap en een mededeeling, die heel be langrijk heette te zijn." Barnes legde zijn zijn handen op zijn knieen. „Dat is nu juist zoo vervelend. Voor zoover ik weet, heeft ze Kota in het bosch ontmoet en een heelen tijd met hem gecon- fereerd en is toen verdwenen. De korpo- raal kwam naar mij toe, en de heele zaak scheen voor elkaar te zijn, toen hij dat on- geluk kreeg. Ik ben er van overtuigd, dat als we dat meisje maar konden benaderen, het met mijn zorgen gedaan zou zijn. Maar ze schijnt door de aarde verzwolgen te zijn." Hij reikte naar zijn glas. ,,Je ziet mijn moeilijkheden. Mijn voor- aaamste getuige is er vandoor en ik moet de steunregelingscireulaire in dien zin, dat aan alle gemeenten ten minste CO pCt. der gedane uitkeeringen zal worden vergoed, werd ver worpen met 52 tegen 28 stemmen. De motie van Dr. Vos ten gunste van de werkverruiming door de uitvoering van open- bare werken, waaronder de aanleg van jyegen en bruggen over groote rivieren en kanalen, te bespoedigen, werd verworpen met 43 tegen 37 stemmen. De motie-Loerakker, beoogende de herizie- runig van de regeling aanigaande de bjjdragen aan gemeenten, in overleg met de vakcentrale, werd ingetrokken. Aan de orde komt de begrooting van Suri name. De heer Lingbeek (h.s,p.) protesteert tegen het oprichten van te veel Roomsche scholen in Suriname, waardoor daarvan een Roomsche kolonie gemaakt wordt. De heer IJzerman (s.-d.) indent, dat de financieele gelijkstelling meer KVijd dan paci- ficatie gebracht heeft. Mevrouw De VriesBruinis (s.-d.) aunt het optimisme van den Minister ten aanzien van den toestand in Suriname ongemotiveerd en meent, dat sipeciaal op de volksgezondheids- dienst niet bezuinigd mag worden. De heer Van Kempen (lib.) meent, dat de geringe bevolking van Suriname een struikel- blok is om de kolonie snel vooruit te brengen. Vergadering van Donderdag. Voortgeizet wordt de behandeling van de be grooting van Suriname. De heer Joekes (v.-d.) zegt, dat het voor de regeering uiterst bezwaarlijk is, te treden in het verzoek om suhsidieering van de koffie- cultuur. Spreker erkent, dat de regeering eenige maatregelen heeft genomen om de kolonie te doen opleven, doch critiseert de uit- werking van het beginsel van bevordering van houtaamkaip. Verder meent hij, dat niet ge- noeg openibaar onderwijs wordt gegeven. De heer Van Boetizelaer (c.-h.) meent, dat de begrooting ook wel eenige lichtpunten heeft. Hrj noemt als zoodanig onder meer cul- tuur proefnemingen, betere koffleverwerking, vrije immigratie, totstandkoming van een snel- verbinding met Curasao en stijgende beteeke- nis van den rijstbauw. Ten aanzien van de houtexploitatie meent hij, dat er niets onbe- hoorlijiks gebeurd is. De koffiecultuur dient met subsidieering of voorsohotten geholpen te worden. RADIODISTRIBUTIE. Aan het overzicht, dat de perschef van den P.T.T., de heer J. G. Pater, elk kwartaal van dit bedrijf geeft, ontleenen we ditmaal ten aanzien van de radiodistributie in Nederland de volgende belangwekkende cijfers. Op 31 Dec. 1930 bedroeg het totaal aantal aanvragers voor een radio-distriibutiecentrale 2826. Het aantal gemeenten, waarop deze aanvra- gen betrekking hadden was 724. Afgewezen werden 1326 aanvragers en vergunning kregen er 669. Het aantal thans in bedrijf zijnde radiodistrilbutie-centrales is 563 en daarop zijn aangesloten rond 170.000 luisteraars. IN MOEILIJKHEDEN VERKEERENDE LANDARBEIDERS. Op vragen van het Tweede Kanierlid Weit- kamp: 1. Is het den Minister bekend, dat in vele gemeenten van ons land tal van landarbeiders die langs den weg der Landarbeiderswet in bezit kwamen van een boerderijtje, door de ongunstige tijdsomstandigheden in groote financieele moeiltjkheid verkeeren? 2. Zoo ja, is dan de Minister bereid, aan- gezien bovenvenmelda wet ibedoelt te zijn. een sociale wet ten bate van den landarbeider, te bevorderen, mede met het oog op den sterk verlaagden algemeenra rentevoet, dat de rente en de annuiteiten v'oor de in moeilijkheden verkeerende landarbeiders, bij wijze van crisis- maatregel aanzienlijk verlaagd worden? Heeft de Minister van Financien geant- woord: 1. Ondergeteekende zal niet tegenspreken, dat het in de tegenwoordige tijdsomstandiig- heden wel zal voorkomen, dat landarbeiders, die met financieelen steun van den Staat in het bezit van een landarbeidersplaatsje zijn gekomen, evenals anderen, met de betaling van de verschiuldigde rente of annuiteiten moeilijkheden ondervinden. Intusschen blijkt uit de tot heden ingekomen jaarverslagen, dat over het algemeen geregelde of vrij geregelde betaling heeft plaats gehad. 2. Tot verlaging van de rente en de annui teiten voor in moeilijkheden verkeerende land arbeiders is de ondergeteekende niet bevoegd. BEGROOTING VAN FINANCIeN VOOR 1931. De Eerste Kamer heeft haar voorloopig verslag uitgebracht over de begrooting van Financien over 1931, waa.raan wij het vol gende ontleenen: Enkele leden waren van oordeel, dat de t'ijd is gekomen om wettelijke maatregelen te nemen ter invoering van een belasting op buitenlandsche handelshuizen, die hier te lande zaken drijven. Gevraagd werd of de Minister niet een mil- dere toep>assing door de inspecteurs der direc- te belastingen zou willen bworderen van art. 19 der wet op de Inkomstenbelastingen. Per- sonen, die volkomen te goeder trouiw meenen te hoog te zijn aangeslagen, maken van hun recht om in beroep te komen, geen gebruik. uit vrees voor mogelijke straf, waarvoor niet de gering8te rechtsgrond aanwezig is. Weder- om werd geklaagd over het opdrijven van de opcenten op de Grondbelasting. De aandrang door tal van landlbouworganisaties uitge- oefend, om zoo spoediig mogelijk tot afschaf- fing der crisis-opcenton te komen, vonid bij vele leden steun. Eenige leden drongen aan op afschaffing der Rijiwielbelasting voor de landarbeiders, die het betrokken voertuig gebruiken bij wijize van onmisbaar gereedschap bij de dagelijksche uit- oefening van hun werk. Gevraagd werd, hoe in het algemeen de regeling omtrent de betaling van belasting op de postkantoren werkt. Vele leden wenschten meer inlichtingen om trent de reorganisatie van den belastimgdienst, om de gelegenheid te hebben tot het beoor- deelen van de voomemens der Regeering, al- vorens hieraan vaste vormen worden gegeven. Deze leden zouden gaarne zien aangegeven hoe de Minister zich de inrichting van het dienstvak der belastingen denkt en hoe de in- deeling der inspecties en kantoren over het geheele land er ongeveer zal uitzien. Mede zouden zij; gaarne worden ingelicht omtrent de igevolgen van de reorganisatie voor de ambtenaren. Vrij algemeen zou men het invoeren der reorganisatie gaarne voorloopig zien uitge- steld en gaf men den Minister in overweging om het volgend jaar een volledig uitgewerkt plan in te dienen. DE RIJKSMIDDELEN. Overzicht van de opbrengst der mididelen over de maand Januari 1931, in vergelijking gebracht met de opibrengst over hetzelfde tijdvak van 1930. 1931 1930 Grondbelasting 3.222.575 f 3.232.441 Personeele belasting 3.301.426 3.243.954 Inkomstenbelasting 7.908.643 8.400.218 Vermogenabelasting 1.251.358 1.343.983 Div. en tantjbelast. 826.223 838.261 Invoerrechten 5.224.983 5.652.177 Statistiekrecht 282.250 362.936 Zout 194.636 224.358 Geslacht 756.348 1.064.122 Wijn 35.103 51.161 Gedistilleerd 3.452.202 3.194.883 Bier 943.272 1.134.039 Suiker 4.459.476 4.265.249 Tabak 2.808.257 2.633.399 Goud en zilver 69.547 86.417 Zegelrechten 2.351.323 2.453.478 Registratierechten 1.343.740 2.274.078 Successierechten 4.102.609 3.214.335 Domeinen, enz. 249.005 303.748 Staatsloterij 16.974 16.955 Loodsgelden 455.807 466.396 Totaal f 43.255.759 f 44.456.586 Ten aanzien van de eerste vier middelen wordt opgemerkt, dat tot 1930 de kwade pos- ten van de hoofdsom en van alle opcenten, geheven ten bate van de provincieu, de ge meenten en het Leeningsfonds 1914, in minde- ring werden gebraoht van de in de middelen- staten veranbwoorde opbrengst. Vanaf het boekingstijidvak 1931/1932 (belastingjaar 1931 c.q. 1931/1932) heeft de aftrek wegens kwade posten alleen betrekking op de hoofdsom dezer belastingen. Opbrengst der grondbelasting (belastingjaar 1931) betreft een-vierde van de hoofdsom dezer belasting, de overige drie vierden wor den uitgekeerd aan de gemeenten. Met ingang van het belastingjaar 1931 wordt de personeele belasting geheven ten bate van de igemeenten, zoodat de in dezen staat vermelde bedragen uitsluitend vroegere belastingjaren betreffen. ERNSTIGE VERDUISTERINGEN DOOR EEN HOOGLEERAAR .AAN DE GENTSCHE UNIVERSITEIT. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt: Het onderzoek in de zaak van het chemi- sche laboratorium der rijksuniversiteit te Gent blijkt een ernstige wending te nemen. Door het bestuur van de Ecole des hautes Etudes is weliswaar verzekerd, dat de uit het universiteitslaboratorium verdwenen instru- menten, waaronder een paar zeer kosbare zijn, niet naar de Ecole des hautes Etudes waren verhuisd, aan welke anti-Vlaamsche instelling de franskiljonsche hoogleeraar Felix Daels, wiens naam in verband hiermede is genoemd, les heeft gegeven, doch anderzijds is uit het onderzoek door een daarmede belaste com- missie van hoogleeraren wel degelijk geble- 1 ken, dat prof. Felix Daels de echte rekeningen van aankoop van producten als cocaine, enz. voor zijn laboratorium gedaan, niet kan over- leggen. Deze rekeningen loopen over een totaal bedrag van verscheidene honderdduizen- den francs. De zaak is nu naar het parket overgegeven. Op grond van de be ehuluigtng vau het voorleggen van fictieve rekeningen zijn de colleges van dezen hoogleeraar, die tevens des- kundige was van het Gentsche parket, opge- schort, totdat het gerecht uitspraak zal heb ben gedaan. Prof. Felix Daels heeft niets gemeen met den populairen Vlaamschen hoogleeraar, dr. Frans Dael3, en is zelfs geen familie van dezen laatste. VOOR DE RUST TE BRUSSEL. Dezer dagen is weer eens een van de perio- dieke vergaderingen van de burgemeestere van groot-Brussel gehouden, waarop belang- rijke beslissingen zijn genomen voor de rust van de inwoners. Brussel zelf Is, zooals be kend, elgenlijk een kleine stad met officieel slechts ruim 200.000 inwoners, groot-Brussel telt echter ruim 800.000 zielen. Nu is het woord gemeentelijke autonomie in Beigie zeer heilig en wil burgemeester Max voor het heil van zijn burgers zorgen, dan moet hij heel beleefd aan zijn collega's van de agglomeratie (veertien burgemeesters nemen aan de zit- tingen deel) vragen, of zij met zijn maatrege len accoord gaan, aldus meldt de Tel. Voor de lichamelijke- en zielerust van de Brusselaars werd het noodig geacht de open uitlaat te verbieden en maatregelen te nemen tegen radiostorlngen. De uitstalling van de z.g. politietijdschriften (zooals de detective), die geacht worden een verderfelijken invloed te hebben op de jeugd, in de kiosken der ge- meente, wordt verboden. A1 dergelijke maat regelen moeten voor het geheele gebied wor- den genomen, want zwervende radiogolfjes storen zich niet aan gemeentelijke grenzen. evenmin als lawaaiende knalpotten. En de jeugd, die precies weet welke straat door de grenslijn aan twee verschillende gemeenten wordt toegewezen en voor jaren reeds naar den anderen kant van een straat trok, omdat aan den overkant het tollen was verboden, zou spoedig genoeg op. zoek gaan naar de ge- vaarlijke illustraties der crimineele bladen. Het eenige drankverbodslid van het Lager- huis Scrymgour, die de Schotsche stad Dundee vertegenwoordigt, heeft een wetsontwerp in- gediend, waarbij de vervaardiging en verkoop van alcoholhoudende dranken wordt verboden. Alcohol zou, als dit ontwerp wet werd, alleen voor wetenschappelijke en nijverheidsdoelein- den mogen worden gemaakt en zou als zooda nig alleen in flesschen gemerkt „vergift door de dokters en apothekers kunnen wor den verschaft. De indiener verdedigde zijn ontwerp op moreele, ethische en maatschap- pelijke gronden. Een conservatief lid pleitte voor de verwerping van het ontwerp en noem- de het onrijp, wraakgierig en onrechtvaardig. Het ontwerp voorzag met geen enkel woord in schadevergoeding voor houders van slijterijen, wijnhandelaars, en alien, die in het bedrijf hun broodwinning vinden. Het was de dwaasheid ten top gedreven om een flesch goed Engelsch bier van een etiket ..vergift" te voorzien. Het drankverbod in de Vereenigde Staten was niet alleen een geldverslindend verbod, maar had het moreele peil van de Ameri- kaansche bevolking verlaagd, verklaarde de pro-alcohol-afgevaardigde. Het ontwerp werd tenslotte met 137 tegen 18 stemmen verworpen. (Ingez. Med.: zelf maar zien hoe ik mij verder red. Het liefste zou ik maar willen gelooven, dat een inlander het gedaan heeft een familielid van Alimah bijvoorbeeld; maar ze heeft geen verwanten, behalve Arangoi en ze heeft zeker geen anderen minnaar dan Simonis. Er bestaat nog de mogelijk- heid, dat een inlander, die woedend is over het omhakken van den boom, de mis- daad begaan heeft. Maar dan stuit ik weer tegen een blinden muur. De inlan ders uit deze streek zijn niet bijzonder krachtig gebouwd en het omhakken van den boom was geen eigenlijke heiligschen- nis, want ze waren alleen maar bang voor den geest en aanba^en hem in geen enkel opzicht. Westerman, jij gelooft toch niet, dat er een grein van waarheid in dat in landsche verhaaltje is De planter neep zijn lippen samen en schudde langzaam zijn hoofd heen en weer. ,,Neen,-ouwe jongen' zeide hij, ,,en jij evenmin". Barnes staarde naar den zolder met halfgesloten oogen. „Ik ik weet het niet. Dat is nu mijn blinde muur, zie je. O, een een-steens muurtje maar en ik heb het gevoel, dat ik het qemakkelijk zou kunnen omtrekken, als ik maar net goede breekijzer bij de hand had. Ik heb een gevoel, of ik nu ge komen ben aan de onzichtbare lijn, die Oost en West scheidt een dunne, on- verbrekelijke slagboom, onverwoestbaar door alle eeuwen heen, waarover geen Europeaan nog heeft kunnen komen, om dat hij er de voorkeur aan geeft om er omheen te zwerven, liever dan er door- heen te breken. Er gebeuren vreemde din- Ten aan den anderen kant, dinqen, die wij misschien toch wel nooit zouden begrij- pen." Hij hield op en keek zijn vriend woedend aan. Waarom in godsnaam lach je mij niet uit ,,Dat weet ik niet", zeide Westerman. ,,Ik moest het eigenlijk wel doen." e begrijpt, waar ik heen wil "in of meer. Je bent bezig om te be- kennen dat de oorzaak van den moord op Kennard nooit zal worden ontdekt, als we niet een theorie aanemen waarin onze An- el-Saksische nuchterheid ons belet te ge- ooven. M. a. w. Barnes, jij wordt een apen-aanbidder „Zou je denken Westerman sprong op, nam de karaf en vulde opnieuw zijn eigen glas en dat van Barnes. „Die heele bovennatuurlijke geschiede- nis is net als alcohol", verklaarde hij op- eens. ,,Als je er te veel van gebruikt, stijgt het je naar het hoofd Je zoekt een achterdeurtje, ouwe jongen. Je wilt er je van afmaken. Die scheidsmuur, waarvan je spreekt, bestaat eigenlijk heelemaal niet: er zijn geen raadselen. De moordenaar van Basil Kennard was een man. De vin- gers, die hem en Kota gewurgd hebben waren stevige, krachtige aingen met stoere armen en een forsch lichaam eraan vast. Bovendien heeft Flavin den kerel gezien." Barnes kreeg een kleur. Flavin was dronken", zeide hij met klem. ,,Dat was hij; maar niet dronken ge noeg. Bovendien zag mijn Chineesche bediende een dergelijke gestalte onder den boom". De controleur stond ook op en ging tegen een deurpost leunen. ,,Wat moet ik in vredesnaam doen, Westerman?" „Van een nieuw gezichtspunt uitgaan en er achter zien te komen, wat mevrouw Kennard weet" Mevrouw Kennard!" herhaalde de an- der. ,,Denk je dan...!" ,,Ik denk niets; ik opper alleen maar wat". Opeens schrok Barnes hevig. Hij draai- de zich om en rekte zich zoover mogelijk over de balustrade uit. ,,Wat is er nu weer?" wilde Westerman weten. ,,Dat weet ik niet. Ik meende iets te hooren daarginds in den tuin". ,,Niet zoo schrikachtig zijn" was het ge- ruststellende antwoord. ..Waker No. J is daar in de buurt met een geladen ge- weer ..Waker No. 3? Moet die hier patrouil- leeren?" ,,Ja; waarom?" ,,Wel hij is hier al in minstens n kwar- tier niet meer voorbij gekomen". Westerman sprong weer op. ,,Om godswil, man, beheerscht je. ,,Je maakt mij ook zenuwachtig! Als hij zijn plicht niet doet is hij zeker in een rustig hoekje in slaap gevallen. Je weet, hoe die kerels zijn". Op dat oogenblik weerklonk n schrille kreet uit het liuis. HOOFDSTUK XXIV. Terwijl beide mannen zich instinctief naar de gang keerden, werd er aan een deurknop gerammeld en daarop stormde April Gould, met bange oogen, over haar heele lichaam bevend, de voorgalerij binnen. Ze was in nachtgewaad, en de beige regenmantel, dien zij er overheen had aan- geschoten, was verkeerd dichtgeknooDt. Ze stortte zich in de armen van Wes terman en bleef hartstochtelijk snikkend tegen hem aanleunen. ,,Isobel", bracht ze eindelijk uit. „Er moet iemand naar haar toe. Het was vreeselijkvreeselijk!" ,,Wat was vreeselijk?" vroeg de planter rustig. Zij drukte haar hand tegen haar voor- hoofd. Iemand probeerde om onze kamer binnen te komen door het raam. Hij tikte eerst zoo'n vreemd, hoi geluid op de luikenIk zag van achter de klamboe hoe het raam langzaam openweek... Geele handen op het kozijn... Ik zag ze heel duidelijk in het heldere maanlicnt... Toen scheen iets donkers de heele raam- opening te vullen... en ik zag de scha duw... Hij vatte haar stevig bij de schouders en hield haar een eindje van zich af. ..Probeer je te beheerschen", beval hij. „We zijn allebei hier en we zullen zorgen. dat niemand kwaad geschiedt". Hij wenkte Barnes. ,,Zeg! sluip in de kamer van mevrouw Kennard snel! Je weet welke het is. Ik zal den waker roepen en den tuin doorzoeken". Toen hij opkeek zag hij Isobel in eerr blauwe kimono en op slofjes uit de gang op hen toesnellen. ..Hier is mevrouw Kennard", zeide de controleur. ,,Des te beter", antwoordde Wester man. ,,Ga toch maar!" Hij duwde April in de armen van Isobel en rende de trappen af. ,,Gardoe!" riep hij. ,,Oppas! Gardoe No. 3". Geen antwoord. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1