ALGEMEEN NIEUWS- EH ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Schoolpld en HonflenbelastinE. be Purperen Schaduw No. 8645 WOENSDaG 18 FEBRUARI 1931 71e Jaargang. B 1 It N E H L A N pT TgPll.IBT0H, BUITKHLAHD. ISiSS# gemeentefondsbeeasting. door EDMUND SNELL, 34) •www* 4noNNFMENTSPRl JSBlnnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden - Buiten Ter Neuzen oer 3 madden - Bij vocr udtbetallng fr. per post 6,60 per jaar - VooT Bdeic >n Amerika 2.25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaltng. Abonnementen XHtgwfstur: Finna P. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No, 25. ADVERTENTI8N: Van 1 tot 4 regels 0,80 Handelsadvertentlen verkrijgbaar is. Voor elken regel meer 0,20-. Grootere letters en click's worden aaar plaatsruimte berekend regelabonnement tegen verminderd tanef, betwelk op aanvraag Inzending van advertentien liefst 05n dag voor de uitgave bij DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Ondergeteekenide brengt in herinnering, da. de laatste termijin schoolgeld, dienstjaar 1930, atemede de suppletoire aanslagen hwidem- belasting aver dat jaar v66r of op 1 Maart a.s. betaald moeten zijn. De Gemeente-Qntvamger van Ter Neuzen, J. OLLJSLAGER. TWEEDE KAMEB. Vergadering van Dinsdag Voortgezet wordt de belhandeling van de in- terpellaties der heeren De Visser (comm.) en Van den Tempel (s.-d.) over de crisis en de vrenkloosheid. De heer Kupers (s.-d.) critiseert de toestan- den in Ruslan'd en betoogt, dat de beer De Viaser niet veel weet over het werkloosheids- vraagstuk, hetgeen blrjkt uit de door hem ge- stelde vragen. Spreker wenschte te zien gebroken met den aftrek van 2/3 der gezinsinkomsten van den steun en met 't onthouden van steun aan jonge arbeiders, die bij hun ouders wonen. Verder (jringt bij onider meer aan op verikortmg van den arbeidstijd. Zoo noodig moeten nu mi - lioenen uitgegeven worden ter handhaving van onze volkskracht. Mej. Groeneweg (s.-d.) kiomt op tegen de uitstaiting van vrouwen van de steunregeling en acht een spoedige steiunregeling voor de vrouwen noodzakelijik. Nog sterkere teleur- atelling braoht de afwijzing van de uithreading van den leerplioht. De heer Loerakker (r.-ik.) wijst op de toe- neming van de werkloosheid in het bloembol- lenibedrijf en komt er tegen op, dat dit be- drrjf is uitgesloten van verleniglng van den iritkeeriniggiiuur. Spreker dringt aan op uiiibreiding van het overleg met de vakcentrales tot alles wat ateun betreft, en dient een motie in am de regeering uit te noodigen, de regelmg aan- gniande de bijdragen aan de gemeenten te her- zien in overleg met de vakcentrale. J ACHT WET. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landtoouiw heeft bepaald, dat in het geheele Rjjk: a. het zoeken, rapen en buiten openbare wegen en voetpaden vervoeren van eieren van kemphanen, wulpen, sohol-eksters, grutto s, tureluurs, meerkoeten en waterhoentjes is toe- gestaan vanaf heden tot en met 28 April 19„1 b. het ten verkoop in voorraad hebben, te koop aanlbieden, verkoopen, afleveren en langs openbare wegen en voetpaden vervoeren van eieren van het onder a genoemde waterwUd ia toegestaan vanaf heden tot en met 30 April c. het zoeken, rapen, ten verkoop in voor raad hebben, te koop aanlbieden, verkoopen afleveren of vervoeren van eieren van zwanen ganzen, eenden (alle soorten), duikers, water- enippen en goudplevieren niet is toegestaan. Blijkens het voorloopig verslag van de af- deelingen der Eerste Kamer over de begroo- ting van het Gemeentefonds voor het begroo- ttngsjaar 1931—1932 achtten verscheidene leden het zeer waarschijjilijtk, dat de opbreng'st der Gemeentefanidsbelasting en van de vijftig opcenten op de vermogensbelastin-g wel eens verre beneden de raming zou kunnen blrjven en dan voor het rijk een groot tekort zoude kunnen doen ontstaan, omdat de uitkeerinigen aan de gemeenten telkens voor vijf jaar voor- uit worden gefixeerd. Ook zo-uden de gemeen ten dlan wellieht in grooten getale met de toe- gestane 80 opcenten op de gemeentefonds- belasting niet kunnen volstaan en worden ge- dwongen een veel grooter getal opcenten te heffen, welliabt bonderd, in welk geval de wet gewijzigd zou moeten worden, tenzij een an- dere oplossing mocht worden gevonden. Gaar- ne zou men het oordeel der regeering hierover vememen. HET PAEEIS VAN WILEEM II TE TILBUKG. Naar „De Tij,d" vemeemt heeft de burge- meester van Tilburg in de Vrijdagavond ge- houden besiloten vergadering van den gemeen- teraad, uibvoerig verslag gegeven van den stand van de onderhandelingen met de drie Duitsche vorstenhuizen, die rnede eigenaar zijn van het voormalige paleis van Willem II, over den aanikoop door de gemeente van dit histo- risch gelbouw. Naar men weet, rust op dit gebouw, waarin de R. H. B. S. is gevestigd, een servituut, en de bedoeling van het ge- meentelbestuur is het in onbeewaard eigendom te krijgen, in verband met de bestaande uit- breidingsplannen. De raad heeft Bung, en Weth. nu gemach- tigd de onderhandelingen met de Duitsche vorstenhuizen voort te zetten. De algemeene indruk is, dat deze onderhandelingen nu bin- nen niet al te langen trjid tot een voor de ge meente bevredigend resultaat zullen komen. RAPPORT COMMISSIE ZEEUWSCHE LANDBOUW-MAATSCHAPPIJ. In het najaar van 1929 heeft het dagelijksch bes'tuur van de Maatschappij tot Bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland be- sloten, aan een cammissie op te dragen, de vraagstukken van de werkloosheidsverzeke- ring, artbeidSbemiddeling, alsmede aribeidsver- houdimigen en arlbeidsverrichtingen in studie te nemen en daaromtrent aan het hoofdbestuur te rapporteeren. Begin 1930 is deze oommissie, bestaande uit de heeren Ir. C. Stevens te Goes, voorzitter; W. de Buck te Meliskarke, P. J. J. Dekker te WemeldSnge, D. W. Lindentoergh te 's Heer Arendskerke, A. Salome te Aardenburg, H. C. van de Zande te Nieuwerkerk, leden, en Ir. J. Siebenga te Goes, secretaris-rapporteur, geinstalleerd. Thans is bet eerste gedeelte van de werk- zaamheden der commissie beeinidigd en is het desbetreffende rapport toegezonden aan alle gemeenteraden in Zeeland. De commissie komt tot de volgende con- clusies. a. Ten aanzien van de arheidshemiddeling: b. Ten aanzien van de werkloosheidsver- zekering: 1. Op grond van den slechten toestand van het akkeribouwbedrijf in de provincie Zeeland is een sterke verhooging van de winterwerk- loosheid te verwachten; 2. Ook al mogen tegen de werkloosheids- verzekering in het algameen en die tegen sei- zoenwerkloosheid in het bijizonder bezwaren zijn in te brengen, achten wij werkloosheids- verzekering op grond van het werklooSheids- besluit 1917 gewenscht; 3. Het oprichten van plaatselijke werkloo- zenikassen is noodzakelijik; 4. De landfoouworganisatie en het plaatse lijke vereenigingswezen dienen de oprichting daarvan te bevorderen; 5. Een verpliohte werklooSheidsverzekering zal voorhands niet tot uitvoering kimnen komen. c. Ten aanzien van de werkverschaffing 1. Een toenemende werkloosheid ten plat- telande is te veiwachten; 2. Het is gewenscht, dat thans reeds hier- op de aandacht van autoriteiten worde ge vestigd en worde bepleit, dat door het ver- leenen van subsidies voor particulliere werk- verschaffinigen wordt getracht de werkloosheid onder de landarbeiders zooveel mogelrjk te voorkomen. Verder merkt de commissie op, dat van de 109 gemeenten in Zeeland er 77 zijn aange- sloten bij het werkloosheidsbesluit 1917. De ontbrekende 33 gemeenten tellen tezamen 35.326 zielen (14.2 der Zeeuwsche bevol- king.) 1. De anbeidsbemiddaling in den landbouw door middel van de arbeidabeurzen verdient de voile aandacht van de landibouwers; 2. Zal deze arbeidsbemiddeling tot haar recht komen, dan dient er geregeld contact te worden onderhouden met de landloouworgani- saties en zoo mogeljjk de individueele land- bouwers; 3. Bij de keuze van de bemiddelaars (cor- respondenten) zal de eisch dienen te worden gesteld, dat deze voldoende met den aard van de werkzaamheden in het landbouwbedrijf bekend zijn 4 Het streven van de arbeidabeurzen om aan de vraag naar werkkrachten op de juiste wrjize te voldoen, zal een meerdere gebruik- making krachtig in de hand werken; 5. Bij het indeelen in d'istricten verdient het overweging, dat de gebieden een econo- misoh geheel vormen. Vervolg.) .April waagde hij vol overmoed. ,,Nou, malle domme uil Waarom wil je nu alles ineens bederven ,,Dat wil ik niet", stamelde Westerman ongelukkig, met een vaag gevoel, dat hij nu de mooiste kans van zijn leven miste, maar niet ervaren genoeg om die te benut- ten, eer ze voorbij was. ,,Ik kyib nog nooit zoo voor een vrouw gevoeld." ..Gisteravond hebt je Isobel het hot ge- maakt." Hij werd vuurrood. ,,Niet waar... Dat ellendige wijf ,,Mijnheer W^esterman ,,Het spijt me, maar u weet niet, hoe ze mij irriteert. Ik dacht, dat u genoeg om mij gaf om hier achter te willen blijven, als mevrouw Kennard heen gaat April sprong op. ,,Het is heel vriendelijk van u en ik waardeer het zeer, maar ik kan u nu geen antwoord geven, omdat ik het niet weet, eerlijk niet weet Laten we nu maar naar huis gaan Westerman deed zijn mond open en sloot hem weer. Hij had dien avond al veel meer gezegd, dan hij van plan was en wat hij gezegd had, scheen niet zoo heel goed te zijn opgenomen. Hii nam zijn pijp en drentelde haar na, nadat hij die had opgestoken. Maar in de schaduw der boomen bleet April staan en nam zijn arm. DE KONINGIN VAN SERVIe ZIEK AAN POKKEN. Naar Vaz Dias Zondag uit Belgrade ver- nam, deed daar dien middag als een loopend vuurtje bet bericht, de ronde, dat koningin Maria van Zuid-Slavie, die te Boekaerst logeert, daar ziek is geworden aan samen- vloeiende pokken. Dit bericht is van officieele zijde bevestigd en daailbij werd tevens mede- gedeld, dat de verschrjjnselen van de ziekte zich 3 dagen geleden voor het eerst vertoon- den. De ziekte ontwikkelt zich normaal en complies ties hebben zich niet voorgedaan. Na het beizoek aan Zagreb had koningin Maria zich dadelijk naar Boekarest begeven om daar eeniige weken bij, haar moeder door te bren gen. De koningin is een dochter van koningin- weduwe Maria van Roemenie. DE POLITIEKE CRISIS IN SPANJE. Na dertiien maanden geregeerd te hebben heeft schrijft de N. R. Crt. generaal Berenguer, de man die Spanje na jaren van dlctatuur van iioverlee naar een normalen toestand terug moest brengen, zijn ambt van eerste-minister neer moeten legg'en en nil con fereert de Koning heele dagen met vele poli- tieke leiders over de vorming van een nieuwe regeering en een oplossing van de oonstitutio- neele moeilijikheden. Men weet, dat de nieoiwe Kamer den lsten Maart gekozen bad moeten worden en daama de Senaat, Bepaald was, dat het nieuw ge kozen parlement zich wel met herziening van zekere gedeelten van de grondwet mocht bezig houden, maar binnen het kader van de monar chal instellingen en dus niet het karakter van een Constituante zou dragen. Dit is de reden geweest, dat steeds meer groepen en partijen besloten, de parlementsverkiezing te boycotten en hun kiezers den raad gaven van de stemlbus weg te blijven. Berenguer heeft zoo lanig mogelijk hoop gehouden, dat het hem zou gelukken toch nog zooveel conservatieve Hij had ook niet verwacht hem te ont- moeten, want de comtroleur had meer dan qenoeg, dat hem bezighield en de planter had het veel te druk op de onderneming om er eens te kunnen uitbreken, al was het maar voor een avond. In spijt van Ho-Min sombere voorspel- linqen waren de dagen, die er tusschen verliepen, heel rustig. Het schnkbeeld, dat in het duister rondwaarde, had geluk- kiq geen straffende hand meer uitgestrekt; er waren geen ongelukken gebeurd, geen verontrustende geheimzinnigheden en zelfs in de administrateurswoning scheen de gespannen atmosfeer zich ietwat ont laden te hebben. Isobel, dat grillige wezentje met haar wonderlijke stemmingen, had geen enkele uitbarsting van smart meer gehad, maar liep rustig en wat terneergeslagen in het huis rond, wat geheel overeenkwam met haar omstandigheden. April scheen, tot Westermans gedeeltelijke vreugde, er met meer aan te denken, dat hij ooit over huwe- lijksplannen gerept had op hun wandeling naar het zeestrand. Sabatoe zijn hout- hakkers en het heele lagere personeel van de onderneming scheen zich wonderwel onder dit nieuwe bewind te schikken. rla- vin was Maadagochtend weer naar huis teruqqekeerd en aangezien hij niet meer verliefd was op het schoone weeuwtje, toonde hij niet de minste neiging om den afstand van eenige kilometers over de met rubber beplante heuvelkling af te leggen. Westerman zag hem dagelijks. Hij was weer de oude. als altijd weinig fiededeel- zaam en doelde nimmer op Isobel ot het onopqeloste Kennard-raadsel. Op den hierboven genoemden avond dan reed Kenneth Barnes na het eten naar de onderneming en vond den planter al leen in de voorgalerij. ,Zoo, Westerman." riep hij vroolijk uit en liiberale groepen naar de stembus te krij gen, dat het. parlement niet al te zeer op een caricatuur van een wetgevende macht zou ge- lijken, maar de gebeurtenissen in bet laatst van de vorige week hebben hem overtuigd, dat hij dan nog in een moeilijk parket zou komen en dus heeft hij de leiding neergelegd. Eerst heeft Santiago Alba, de aanvoerder van de linker liberale groep der Albistas, uit Parijs een mededeeling tot zijn volgelingen gericht, waarin hij zeide, dat hij zich van deelneming aan de verkiezing zou onthouden, maar nog grooter indruk maakte 'n gemeenschappelijik manifest van graaf Romanones en den mar- kies van Alhucemas (beter bekend onder den Tiaa.m van Manuel Garcia Fietro), bwee leiders van oude liberale groepen, dat Vrijdagavond versoheen. Dadelijk daarop kwam er ook een manifest in gelijken geest van Cambo, den aanvoerder der Catalonische regionalisten die voor autonomic van hun provincie ijveren, los. De twee eerstgenoemden verklaarden wel dat zijj de verkiezingsboycott betreurden en hierin een laakbaar precedent zagen, dat, als het herhaald werd, tot iden dood van het parlement zou kunnen leiden, maar dat zij enkel naar de nieuwe Cortes zouden gaan met het voor- nemen om daar de onverwijlde bijeenroeping van een Constituante en de ontbinding van het pais gekozen parlement te eischen. Als de emstige politieike, juridische, sociale en oeco- nomische vraagstukken de het land beroeren, konden naar hun meening onmogelijik ge regeld worden, zonder dat alle partijen en groepen aan de beraadslagingen deelnamen. Oamibo, de leider der Cataloniers, sloot zich, gelijk gezegd, hij deze opvatting aan en ver- klaarde, dat het leiven van het nieuwe parle ment beperkt moest worden tot den tijd dien graaf Romanones en zijn medestanders noodig hadiden om hun plannen door te zetten. De toestand was dus nu zoo: een aantal politieke groepen, o.w. de repuiblikeinen, socia- listen en radicalen het meest op den voor- grond kwamen, boycotten de verkiezing ge heel en al; een ander deel onder leiding van gezaghehben.de mannen wilde zich alleen in de Kamer laten kie-zen, om daar haar spoedige ontbinding en bijeenroeping van een Consti tuante te eischen; en het overblijvende handje- vol conservatieve politici, dat Berenguer zijn zin wilde geven en het nieuwe parlement niet in een Constituante veranderen, legde in het geheel geen gewicht meer in de schaal. De geheele verkiezing is nu trouwens weer afge- Voor den Koning is er dus vermoedelijk niet veel andere keus meer oiver dan tusschen het herstel van een dictatuur, of het aan het be wind brengen van een regeering die een Con- stitueerende Vergadering op haar program heeft. Het herstel van de dictatuur zou een zeer gevaarlijike proefneming zijn, want zij zou de kracht der revolutionaire en repuhlikein- sche bewegingen geducht versterken, zoodat ten slotte voor het voortlbestaan van de mo narchic alles zou afhangen. Het gevaar van een burgeroorlog is dan niet denkbeeldig. Begt de Koning zich hij een bijeenroeping van een Constituante neer, dan zal hij hebben af te wachten, in hoever die, als zij bet monarchale regime in stand houdt, zijn macht zal be- snoeien. Men kan echter in zulk een Consti tuante een fellen strijd tusschen monarchisten en republikeinen veiwachten en hoe die zal afloopen, is niet te voorzien. KONING AEFONSO EN DE POEITIEKE CRISIS. hoofdstuk XXIII. Het werd Donderdag eer Westerman "j terwijl hij de trap opkwam. ..Waar zitten Barnes zag. ze allemaal Westerman stale zijn breede hand uit, die de ander hartelijk drukte. „Ik zou haast je gezicht vergeten zijn antwoordde hij. ,,Gooi je boeltje ergens neer, neem reen stoel en vertel eens, wat je hebt uitgevoerd. Mevrouw Kennard ligt met hoofdpijn in bed en juffrouw Gould is aan het brieven schrijven. De administrateur wreef zich in de han- den. ,,Dat treft prachtig merkte hi) op en kenschetste den toestand in een enkelen zin. ,,Ik moet je eens alleen spreken Zij gingen gemakkelijk in lange stoelen liggen, met gevulde glazen naast zich, ter wijl de tabaksrook in een vriendelijke wolk boven hen hing. Buiten klonk het aan- houdend gezoem van insecten, nu en dan de kreet van een nachtvogel of de heesche roep van een hert, verweg in het bosch. Op gereaelde tijden kwam de waker, die dienst deed, langs en patrouilleerde met militaire regelmaat door den tuin. Als hij tusschen de onderste en bovenste stang van de balustrade door gluurde, kon Bar nes den loop van een geweer zien glimmen in het licht van de lamp. ,,En", vroeg de planter eindelijk. ,,Hoe staan de zaken De controleur bewoog zich onrustig in zijn stoel. ..Ellendig", bracht hij er uit. ,,Buiten- qewoon beroerd Hargreaves die me achter liet met de mededeeling, dat er een bovenmenschelijk zware taak voor me lag, belt me iederen dag op om te weten hoe ver ik al ben en ik word er beu van om hem iederen keer weer te moeten beken- nen dat ik nog geen stap verder ben ge- komen. Mag ik me eens tegen jou uit- spreken „Ga je gang maar, hoor Barnes schonk hem een flauw ghm- laCJk ben moe van het denken. Ik heb niemand van mijn eigen kleur, bij wien ik Door zijn besluit om Sanchez Guerra, den gewezen leider van een der linker groepen der conservatieven, met de vorming van een nieuw kabinet te belasten heeft schrijft de mijn hart kan uitstorten, behalve Simonis en Simonis is nu juist de eenige aan >n ik niet graag mijn vertrouwen ge^- De halve bevolking houdt vast aan de meening, dat Simonis Kennard overhoop gestoken heeft, eigenlijk alleen maar, om dat ze zoo het land aan hem hebben en niet omdat er bezwarende verklaringen tegen hem zijn afgelegd Dinsdag ben ik in' Jesselton geweest en niemand sprak over iets anders dan over de Kennard- geschiedenis' Westerman knikte. ,,En hoe stondende weddenschappen vroeg hij bedaard. ,Tien tegen een, zou ik zeggen, op Si monis." De planter vertrok zijn mond eens. Ik was zeker tweede favoriet ,',Neen. Wonderlijk genoeg waren er noqal wat. die meenden, dat een kerel, die met Alimah te maken had, wel de schul- dige zou zijn. Natuurlijk zaniken ze mij ontzettend aan mijn hoofd." ,,Maar je zult me toch niet wijsmaken bracht Westerman tegen hem in, ,,dat mijn naam heelemaal niet genoemd is in deze zaak. ,0 zeker, jou naam is ook genoemd N. R. Crt. koning Alfonso te kennen gege ven dat hij zijn venzet tegen de bijeenroeping van een Constitueerende Vergadering (Corfu? Con3tituyentes) heeft opgegeven. Want Guerra behoorde met audere poltuci tot de raadslieden die hem ronduit hadden medegedeeld dat zij in de bijeenroeping van zulk een vergadering den eenigen uitweg uit de gevaarlijke crisis zagen. Guerra is de m.«n die in 1929 bij een poging tot opstand te Valen cia betrokken is geweest. Hij is toen een tija long op een torpedobootjager gevangen ge houden, daama varbannen, maar heeft later verlof gekregen om naar zijn land terug te keeren. Een jaar geleden heeft hij verklaarti dat hij geen meester meer wilde dienen, maar slechts zijn land. Dat hij door den Koning als kabinetsformateur is gekozen, is een tee- kenend bewijs voor den grooten politieken om- keer die er in Spanje gekomen is. Het is de vraag, of Guerra zal slageu, want hij wil in zijn kabinet ook medewerkers hebben die ver links staan, de Repulblikeinen en de socialisten Dezen weigerden Maandag nog en st el dm voor hun medewerking aan een regeering die de bijeenroeping van de Constitueerende Verga dering op haar program had, den eisch dat de Koning eerst het land zou moeten verlaten en in den vreemide afwachten, welke beslis- sing er over den regeeringsvorm valt. Indien Guerra niet slaagt, acht men het mogelijk dat het kabinet uit conservatieve ea liberale elementen gevormd zou worden die voorstanders zijn van de handhaving van dfe monarchie, maar eveneens voor bijeenroepuig van een Constitueerende Vergadering opko- men, zoodat het aanhlijven van zulk eeu monarchale regeering weer afhangen zou van de besluiten die deze vergadering ten aanzien van handhaving van de monarchie of ins tel ling van een repuibliek neemt. De derde minist waarschijnlrjke oplossing is dat de Koning ten slotte gehoor zou geven aan de raadgevingen van clericaal-conserva- tieve elementen die voor een herstel van de dictatuur pleiten. Daarvoor lrjkt het al te ver gekomen. Wij zullen spoedig weten, of Guerra van zins zal zijn, een regeering op minder ruime basis te vormen dan Maandag zijn voornemen was, dan wel zijn opdracht zal neerleggen. RUSSISCH GRAAN. In verband met de interpellatie van het Antwerpsche Kamerlid mr. Joris over tieu aanvoer van Russisch graan, vergezeld van valscbe certificaten van herkomst, te Antwer- pen, -kan nog melding worden gemaakl van het volgende telegram, dat de voorzitter der Vet eeniging van Eigenschippers aan den Belgi- schen minister van financien heeft gezonden* „Uw toldienst gelast te waken dat geen Russisch graan binnengevoerd wordt. Ant- werpsch dagblad meldde gisteren, dat schip „Betsy" met 200.000 K.G. ten onrechte als Amerikaansch graan, maar in werkelijkheid als Russische tarwe binnengevoerd werd. „Om welke reden heeft tolam'bt Antwer- pen nie-t ingrijpen prokureur des konings ver- zocht of is de destijds genomen maatregel. in akkoord met Ministers Baels en Hijmans slechts oogverblinding en mag het Russisch graan onderhands toch ingevoerd worden tot groot profijt van de Rotterdamsche haven, de Hollandsche schipperij en zekere persoontjea. Verzoeken eerbiedig in te grijpen. ..Aanraden maatregelen te treffen opdat het graan door specialisten ondenzocht worde al - vorens toelating gegeven wordt van Rotter dam komende binnenschepen te lossen. Toi nu toe genomen maatregelen onvoldoende; in geval regeering niet werkelijk afdoend optre- den wil, toestand Beigische schipperij hope- loos." .Terwijl het juist een buitengewoon tam avondje was. ,,Precies. Maar laten we het nu eens hebben over het zaakje, dat me hierhectt heeft gebracht. Ik moet iemand hebbem„ die luistert met verstand. Westerman boog. ,,Wat verwacht je van me ,,Niets. Je moet met verstand luisteren. dat is jou baan. Je hebt het gehoord van korporaal Kota Dat speet me erg; hij was een van mijn beste oppassers; maar hoe ellendig de geschiedenis ook was. toch was er iets komisch in. Hargreaves had zich heerlijk laten gaan. Hij had het heele raadsel opgelost in theorie, wel te ver- staan geheel naar zijn zin. Jarrett de nieuwe ambtenaar, was er erg van onder den indruk; de resident spon van genoe- gen. En toen, patsch boven op die heele redeneering, kwam de koperen aap. net lichaam van Kota, dat van onder af naar binnen werd gesmeten en de purperen schaduw Westerman keek heel on^eloovig. Dat meen je toch niet Wis en waarachtig. In de conster- nat'ie werd de aap weer weggehaald en onze geheimzinnige moordenaar ontkwam. TeQcnovcr jou neemt 111011 d0 een over jou. - -yu houding aan, dat zelfs als ie jezelt ooqenblik vergeten mocht hebben en een twist met Kennard een noodlottig einde qehad heeft, dat je daartoe reden genoeg zou hebben gehad. Ik vermoed, dat als je ze een voor een ondervroeg, je tot de ont- dekking zoudt komen dat ze meenen, dat we hier een jolige drinkpartij hebben ge had, die geeindigd is in een handgemeen, waarbij Kennard op de een of andere manier het kind van de rekening is ge worden 1 De andere ging eens verzitten en geeuwde. tezamen met onzen vriend Simonis. „Simonis Ja Dat was niet zoo ,heel vreemd. want de dokter was vlak bij zijn eigen huis en zocht naar zijn hond. Simonis kan minder goed tegen plagen, dan anaeren. Hargraeves vroeg hem of hij zeemleeren handschoenen droeg en ik opperde dat hi( misschien wel een koperen aap bi) zich had. Maar hij werd onaangenaam en tartte ons om te bewijzen, dat hij Kennard vermoord had. Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1