ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIE6LAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. De Purperen Schaduw Is 't schoonste sieraad van Uw huis. Het radicale Schuur- en Reinigingsmiddel No 8644 MA AN DAG 16 FEBRUARI 1931 71e Jaargang. BINNENLAND, FEPILLETON. BUITKHLAND. door EDMUND SNELL. 33) i* Als een spiegel blinkt Uw fornuisplaat. Ata neemt alle roest en vlekken weg. Ge- bruik slechts Ata het is zonder weerga in't gebruik. Alles blijft als nieuw door ,,Dat zelfs niet." jyaUMMUMMWMriTiiTTiirTil"TillIHIfll ■lllil I LgaBBga»liailli'M IIIMM ENSCHE ABONNEMENTSPRIJS: Blnnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Bclgie en Amerika /2.25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr, per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij voorultbetaling, TTftgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE, GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer /0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bfl regelabonnement tegen verminderd tarlef, hetwelk op aanvraag verkriigbaar Is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de ultgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MA AND AG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. TWEEDE RAMER. Vergadering van Vrijdag. Voortgezet wordt het debat over crisis en werkeloosheid. De heer v. d. Tempel (s.d.) noemt het ant- woord van minister Ruys, hoewel deze op en- kele punten is tegemoetgekomen, over het algemeen onvoldoende. De onderscheiding, die de minister blijft maken tusschen crisis en werkeloosheid, acht spr. onhoudbaar, om- dat die z.i. willekeurig is. De toegezegde kleine contact-commissie kan niet in de plaats treden van een algemeene crisis-com- Missie. Spr. blijft aandringen op een herzie- ning van de circulaire over de steunregeling en het verwijderen daaruit van individueele bevoordeeling, die hij een vorm van armen- aerg noemt. Hrj dient een motie in, vragende on alle werkloozenkassen in staat te stellen, de uitkeeringen met 6 weken te verlengen, e* voorts een motie, in hoofdzaak vragende de herzienig van de circulaire aan de ge- meentehesturen, opdat het element van be- deeling daaruit wordt verwijderd. De heer Snoeok-Henkemans (c.-h.) criti- eeert de wijze, waarop de heer De Visser zijn interpellatie opzette, en zegt, dat de centrale regeering niet alle verantwoordelijkheid dra- g#n kan. In de circulaire aan de gemeente- besturen is z.i. te weinig rekening gehouden met plaatselijke versohillen. Spr. zal het een vrucht van deze crisis noemen, als algemeen ingezien werd, dat de wettelrjke regeling voor de werkloosheids- verzekering noodzakelijk is om een behoor- lijke loonreserve te kweeken, en zou gaarne wet.en, welke maatstaf aangelegd wordt bij het onderscheid maken tusschen de soorten van werkloosheid, een onderscheid, dat spr. aiet juist acht. De heer Smeenk (a.-r.) maant tot voor- aiehtigheid bij het beoordeelen van de regee- ringsmaatregelen. Zeker mag in dezen tijd niet worden aangedrongen op verhooging van den leerplichtigen leeftrjd. AARDAPPEL-VOORRADEN IN ONS LAND. Evenals heide vorige jaren werd ook thans door de directie van den landbouw een onder- aeek ingesteld naar de omstreeks 15 Januari bij de verbouwers aanwezige aardappelvoor- raden. Ten behoeve van dit onderzoek wer- «len opgaven verstrekt door de hurgemeesters van die gemeenten, welke geacht kunnen werden te zijn gelegen in een gebied, waar aanmerkelijk meer aardappelen worden ver- bouwd dan voor de comsumptie daar noodig is, Verzocht was, daarbij de medewerking in te roepen der gemeentelijke commissies van bijstand voor de landbouw-statistiek en van afdeelingen van orgnaisaties van landbouwers en handelaren. Uit dit onderzoek blqkt, dat de voorraden, althans wat de kleiaardappelen betreft, aan- oierkelijk kleiner zijn dan heide vorige jaren. Serekend over het geheele gebied, waar de inventarisaties hebben plaats gehad, bedroeg de voorraad kleiaardappelen 27 pCt. van den •ogst, tegen 42 pCt. op 15 Januari 1930 en 43 pCt. op 15 Januari 1929. Bovendien moet in aanmerking worden genomen, dat de oogst in 1930 aanmerkelijk kleiner was dan in beide vorige jaren. Uitgedrukt in H.L. is de voor raad nog belangrijk minder dan uit een ver- gelijking der voorraadspercentage zou worden afgeleid. Bij de zand- en veenaardappelen treden geen zoodanige verschillen op den voorgrond. Het voomemen bestaat omstreeks 15 April weder een inventarisatie te houden. Vervolg.) ,,Dat kan me niet schelen, daar kijk ik eenvoudig niet naar Ik doe mijn oogen aficht en denk aan kinderstemmetjes en mollige beentjes in gekleurde baaien feroekjes". De planter lachte eens. ,,En badstoelen", hielp hij, „om nog niet te spreken van de dagjesmenschen met hun karbiezen, die vaders en moeders zijn van uw babies." ,,Houdt u toch stil' protesteerde zij snel. ,.U bederft mijn schilderij Ik heb niets met hun vaders en moeders te maken". ,,Ja, maar ze moeten die toch hebben, aiet u." ,,Ja, dat weet ik wel. Dat is juist zoo vervelend. Ik vind, dat lammetjes en katjes en kindertjes niet bij hun ouders aaoesten worden gelaten dan wordt je er tenminste niet aan herinnerd, hoe ze zullen opgroeien. Het zou prachtig zijn. als kinderen net als vlinders uit poppen konden kruipen, die ergens tusschen de bladeren verborgen zitten. Je zoudt heele maal niets van ze vermoeden, totdat ze uit het bosch kwamen aangestapt en hun armpjes naar je uitstaken." ,,Ja", zeide Westerman met zijn penne- mes in zijn pijp wroetend, ,,en dan zou je met een vlindernetje uittrekken en die kleine stakkerds vangen." GELDLEENING VAN 294 MILLIOEN TEN LASTE VAN HET RI-IK TOT CONVERSIE VAN NATIONALE SCHULD. Ingediend is een wetsontwerp tot het aan- gaan van een of meer geldleeningen ten laste van het Rijk. .Teneinde profijt te kunnen trekken van de sedert eenigen tijd ingetreden daling van den rentestand voor leeninigen op langen termijn, komt het den Minister van Financien wen- j schelijk voor over te gaan tot conversie van f nationale schuld. Aangezien de leeningsvoorwaarden der 6 schuld zich tegen aflossing in dit jaar verzet- ten, komt daairtoe thans het eerst in aanmer- king de 5 leening 1918. Van deize leening beloopt het uitstaand be- drag 298.970.000, waarvan op 1 Jimi 1931 i moeten worden afgelost 4.975.000, zoodat voor conversie is te rekenen met f 293.995.000 of rond 294 millioen. Ter verkrijging van de mdd'delen, benoodigd tot aflosbaarstelling dezer sdhuld, behoeft de Minister de machtiging tot het te gelde maken van schuldbekentenissen ten laste van het Rijk, welke maohtiging tot genoemd hedrag van f 294 millioen bij dit wetsontwerp wordt gevraagd. De rentelast der Nationale Schuld zal door de voorgenomen conversie worden vermindetrd. i De nieuiwe schuld zal warden gedelgd in 28 jaren. De overige bepalingen sluiten geheel aan bij diie van vroegere Leeningwetten. VERHOOGING VAN RECHTEN OP LAND EN TUINBOUWPRODUCTEN IN DUITSCHLAND. Het Tweede Kamerlid Lovink heeft den minister van buitenlandsche zaken de vol- gende vragen gesteld, 1. Is het den minister bekend, dat in Duitschland verhooging van rechten op eenige land- en tuinbouwproducten wordt overwogen, en dat, naar veriuidt, het voomemen bestaat deze verhoogingen door een initiatief-ontwerp bij den Rijksdag aanhangig te maken? 2. Is de minister bereid deze voorstellen, waaromtrent met de Duitsche regeering over- leg schijnt te zijn gepleegd, z66 tijdig te doen "i-V - -•» Jf* publiceeren, dat de belanghebbenden eventueel daarvan kennis nemen? 3. Is de minister bereid tevens mede te deelen of de voorgenomen verhoogingen zullen vallen onder art. II of art. Ill der zoogenaam- de Handelsovereenkomst Maart 1930, indien Duitschland inmiddels tot die overeenkomst mocht zijn toegetreden DE RUPSENPIAAG. Het Tweede Kamerlid mevrou/w Van Itallie- Van Embden heeft aan den Minister van Bin- nenlandsche Zaken en Landbouw gevraagd daar te vreezen is, dat in den komenden zomer de rupsenplaag zich in hevige mate herhalen zal, of het tlians, nu de boomen nog niet in blad zijn en de rupsennesten duidelijk te on- derscheiden zijn, geen tijd is om tot een ge- organiseerde verdeelnig over te gaan en of de Minister bereid is om zoo noodig in samen- werking met zijn ambtgenoot van Waterstaat: 1°. boomen en heesters staande op Rijksgron- den en langs rijkswegen zooveel doenlijk van rupsennesten te doen zuiveren onder deskun- dig toeeicht en al of niet door middel van te werk gestelde werkloozen; 2°. provinciale en gemeentebesturen door circulaires aan te sehrijven desgelijiks te willen handelen voor boomen en heesters staande op en langs de door hen beheerde gronden en wegen; 3°. het particuliere initiatief aan te moedigen door het toekennen van premies aan degenen die him terreinen voor de zomermaanden grondig van rupsennesten zullen hebben gezuiverd DE A.VJt.O. EN HET ZENDERVRAAGSTUK Het bestuur der A.V.R.O. heeft zich gericht met een adres tot den Minister waarin zij met verwijzing naar vroegere requesten thans we- derom verzocht aan de A.V.R.O. vergunning te verleenen voor den bouw van een zend- station, berekend voor het doen van uitzen- dingen op de golven van 298 en 1875 M. en dat gelegenheid kan bieden om volgens het j Gleischwellen-systeem uitizendingen te ver- richten op de zoogenaamde „ondes communus" al dan niet in vereeniging met den hoofd- Tevens verzoekt het bestuur den minister het wel in audientie te willen ontvangen om het in de gelegenheid te stellen de belangen der vereeniging voor te dragen en te beplei- ten en te vememen welke omstandigheden den Minister verhinderen de gevraagde machtiging te verleenen, dan wel op welke voorwaarden Z. Exc. genegen zoudt worden gevonden deze alsnog te verleenen. DE S.D.A.P. EN OORLOGSVOOR- BEREIDING. De afd. Bussum van de S.D.A.P. heeft Vrij- dagavond met groote meerderheid het volgen- de voorstel van Edo Fimmen, lid van die af- deeling, aangenomen, ter behandding op het Paaschoongres Het congres verklaart, dat de S.D.A.P. elke mobilisatie verwerpt en bestrijdt; bevestigt, dat de resolutie van het Haag- sche Vredescongres (Dec. 1922) nog steeds, naar letter en geest, voor de S.D.A.P. en alle amdere tot de S.A.I, behoorende partijen grondslag en riohtsnoer is voor hare actie tegen militairisme en oorlogsgevaar; stelt vast, dat de geestelijke en materieele voorbereiding bij massa en leiders ontbreekt, om in geval van dreigenden oorlog dezen met de in de Haagsche resolutie aangegeven mid- delen te keeren; spreekt als zijn meening uit, dat deze voor bereiding zonder verder uitstel ter hand ge nomen moeten worden; draagt den leidenden instanties der S. D. A. P. op: a. in overleg en in sameniwerking met het N.V.V. zonder verwijl het verzet der Neder- landsche arbeidersklasse tegen militairisme en dreigend oorlogsgevaar voor te bereiden en te organiseeren b. in het bestuur der S.A.I, en vooral op het a.s. intemationale congres te eischen, dat alle bij de S.A.I, aangesloten partijen het voor- beeld der S.D.A.P. zullen volgen. JACHT OP WATERWILD OP DE WESTER-SCHELDE. Op vragen van het Tweede Kamerlid Kers- ten, betreffende het nemen van maatregelen tegen het jacht maken op waterwild door Belgen des Zondags op de Wester-Schelde, heeft de Minister van Justitie geantwoord: Het is den ondergeteekende bij gehoudem onderzoek gebleken, dat het inderdaad nogal eens schiint voor te komen, dat door Belgen op de Wester-Schelde op Nederlandsch gebied, met getbruikmaking van kanongeweren, wordt gejaagd op waterwild, een enkele rnaal ook wed op Zondag. De ondergeteekende zal n«- gaan wat daartegen valt te doen. EEN 1»ASSAGIERSVLIEGTI IG IN INDIe VERMIST. Aneta meldt uit Batavia: Het toestel van de K. N. I. L. M. van den dienst BataviaMedan vertrok normaal uit Palembang, doch arriveerde niet te Pakaa Baroe, terwij! na passeering van d© hooM- plaats Djambi, hetwelk op groote hoogte ge- schiedde. geen bericht meer werd ontvange*. Piloot van het vliegtuig is de heer Schott, mecanicien Veen. Het toestel vervoert drie passagiers, n.l. de heeren Middelkoop, burge- meester van Pekalongan, Hovestad. hoofdop- zichter van gouvemementsbedrijven, Lettinga. die te Medan op de mailboot zou stappem. Zondagochtend vertrok een ander toestel van de K. N. I. L. M. bestuurd door den heer Prill- wibz, voorzien van alle bulpmiddelen voor on derzoek van het traject. Alle telegraafkan- toren over heel Sumatra blijven open. Nader wordt gemeld, dat bij de K. L. M. bericht is ingekomen, dat het vermiste vlieg tuig een noodlandin-g heeft moeten maken bij Pelawan aan de Kamprivier, en weinig be- schadigd is. Bemanning en pasasgiers opi ong-edeerd. SNOWDEN BEZUINIGT REEDS. Minister Snowden is zijn bezuinigingsactie al begonnen door het decreteeren dat de be- grooting voor leger, vloot en lnchtmacht aan- zienlljk moet worden verlaagd. Zij, die Snow den kennen, meenen te weten, dat hrj de uit- gaven van die diensten feitelijk een verspilling van goed geld acht, en het verwondert daax- om niemand dat hij, op zoek naar posten, H-en m l HCNKf^ATA Eenig Importeui E. Ostermann Co*« Handel Mij., Amsterdam Fabrikante; Henkel Cie. A. G., Dusseldorf .Waarachtig niet ,,Welzeker. Gebrilde professoren zou- den uitvinden van welk soort rupsen ze af- stamden en dan zouden de menschen in heele troepen je bosschen overvallen om ze te verzamelen." April keek wat boos. ,,Och, u begrijpt er niets van," verklaar- de ze. „Er zouden immers heelemaal geen groote menschen zijn om ze te verzamelen, omdat de kindertjes altijd klein zouden blijven. net zooals vlinders altijd vlinders blijven. Ze zouden niet opgroeien." ,,Maar dan zou er ook niemand zijn om ze te bewonderen. Ik heb Ho-Min wel gezegd, dat dit ellendige tabak was. Hebt u een haarspeld bij u O neen, dat is waar. U gebruikt ze nooit. Ziet u, juf- frouw Gould, dat vind ik nu een neel groote fout. Dat is een argument tegen kort haar ,,Zegt u niet, dat het sieraad van een vrouw het haar is Westerman grinnikte. ,,Dat was ik ook niet van plan. Ik wil- de alleen maar zeggen, dat het zoo jam mer is. dat de moderne vrouw zoo onna- denkend een van haar nuttigste dingen heeft weggegooid. Als u nu een haar speld had ,,Mijnheer Westerman riep April vol verwijt uit, ,,wilt u nu vertellen dat u een vrouw alleen maar zou trouwen omdat ze een handig etui voor pijp-doorstekers was Hun blikken ontmoetten elkaar en er was iets in haar oogen, dat hem weerhield om verder te schertsen. ,,Neen, hoor. Ik maakte alleen maar een grapje." ,,Laat eens zien,mompelde zij, ,,waar begon al die dwaasheid mee. U lachte me geloof ik uit, omdat ik sentimenteel werd." De planter blies zijn pijp door en stopte haar in zijn zak. ,,Zie zoo Een goede tuinman zet zijn schop nooit weg, zonder hem schoon te maken; een verslaafd rooker bezwaart zich nooit met een verstopte pijp. U uit lachen, juffrouw Gould Ik verzeker u, dat ik de laatste zou zijn, die zooiets deed." April hield haar hoofd op zij en keek hem nieuwsgierig aan. ,,Ik vraag me af", antwoordde ze, „waarom we niet kunnen baden Omdat", zei Westerman, ,,we geen badpak hebben." ,,Ja", gaf ze toe. ,,Dat is zoo." Zij liepen een eindje zwijgend verder. ,,Ik weet wat", opperde April opeens, ,,laten we pootje baden." Een blik van afschuw gleed over het gelaat van den planter. ,,Wat ik ,,Ja; waarom niet Ik zou het dol vin- den." Ze ging op het strand zitten en begon haar schoenen uit te trekken. ,.Wilt u even niet kijken." ,,Dat doe ik al niet," zeide Westerman. Eerlijk gezegd keek hij naar het bosschage, waardoor ze juist gekomen waren. alsof hij daar een heele rij grin- nikende koelies verwachtte, die zich had opgesteld om ten voile te genieten van het wonderlijk schouwspel, dat een def- tige toewan-^besar doelloos rondwaadde met opgestroopte broekspijpen en zijn schoenen aan veters over zijn arm ben- gelend. ,,Schiet op", riep April bij zijn elleboog. ,,Ik ben klaar". Westerman kreunde hoorbaar en schik- te zich in het onvermijdelijke. Vijf minuten later stonden ze naast el kaar, terwijl het water zachtkens tegen hun knieen kabbelde. „Zijn er ook haaien vroeg het meisjt in een angstig gefluister. De planter schudde het hoofd. ,,Ik zwem hier dikwijls. Het water is altijd lauw en ik kan mij geen enkel op- windend moment herinneren." ..Zelfs geen inktvisch Ze stak haar arm door den zijne, alsof dat de natuurlijkste zaak ter wereld was. Ze bleven ploeteren, totdat het begon te schemeren; April babbelde en lachte zoo vroolijk en hield hem zoo bezig, dat hij vergat te rooken. ,,Het is dadelijk donker," ontdekte hij opeens. ,,We moeten terug.' Zij pruilde. ,,Heusch Het was zoo heerlijk. Ik herinner me die boomen niet, u wel Wij zijn zeker mijlen van Baniak-Harap af. De planter glimlachte. ,,Niet zoo heel ver. We kunnen in een klein half uurtje weer thuis zijn. Zal me- vrouw Kennard niet ongerust zijn ,,Dat denk ik niet. Ik denk, dat mijn- heer Flavin er wel zal zijn; hij zou na de thee komen. En Isobel is heelemaal niet zoo angstig als ze voorwendt." ,,Neen," antwoordde Westerman na- denkend. ,,En ze wendt heel dikwijls wat voor Waarom mag u Isobel toch niet De meeste mannen zijn verrukt van haar." ,,Dat weet ik Flavin ook een mi- nuut of vijf en toen veranderde hij van gevoelen. ,.Hoe worden we nu droog vroeg April. ,,Weet u wat, we zullen om het hardst naar dien klapperboom loopen." Ze plaste door het ondiepe water naar het smalle strand, dat, nu het vloed werd, (Ingez. Med.) overbleef en Westerman, die voelde, dat hij er nu maar heelemaal door heen moest. volgde. Hij haalde haar in vijftig meter van het doel. Ze lachte, toen ze hem hoorde aan- komen, en in haar onbezorgde vroolijkheid schaterde ze ongedwongen als een kind, Toen hij gelijk met haar kwam, gleed ze uit en sjruikelde en Westerman probeerde haar op te vangen met het gevolg, dat ze over elkaar buitelden. Hij hield haar nog omvat, toen ze weer opstonden. ,,U hebt zich toch niet bezeerd Heelemaal niet Haar rug steunde tegen zijn borst. ,,Of ik kan niet meer. U bent heelemaal niet buiten adem, groote heer Dat was niet eerlijk. u hebt niet zoo hard geloopen als u kan." ,,Niet ,,Neen, dat weet u heel goed. U hoeft me niet vast te houden. Ik zal niet in stukjes vallen, zoo gauw als u mij los laat." Ze keek hem eens aan en er scheen iets in Westerman te knappen. Groote God", zeide hij op een toon van een man, die opeens een ontdekking doet. ,,U bent een wonder." De kleur week uit haar gezichtje en ze keek hem ernstig aan. ,,Als u me ten huwelijk gaat vragen verklaarde ze, ,,wil ik nooit meer pootje met u baden Hij liet zijn handen slap neervallen. half verlegen, half bevreesd dat hij haar doodelijk beleedigd had. En toen viel de de duisternis en wischte de boomen uit en het strand en de aan- kruipende zee. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1