ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. Onderwijzerswoning met Schoolgebouw itiSpirln- No. 8642 WOENSDAG 11 FEBRUARI 1931 71e Jaargang. BIITHE1LAND, BUITENLAND. Griep in de stad! Tabletien SPORT. 'n mm iii t f wm riMiiWitti Trrmn wwrniiirn a mmn 1 TER NEUZEN, 11 FEBRUARI 1931. Wadii niet tot ze U in haar klauwen heeft, doch wapen U om haar reeds bij het eerste bewijs te bestrijden. Dt voortreffelijkste helpers daarbij zijn want zij verdrijven hoofdpijn, verkoudheid, steken in de ledematen, rheumatiek en neuralgisdie pijnen. Men eische editer de edite Aspirin- tabletten in de origineele verpakking, kenbaar aan het Bayer- kruis en den oranje band. ■BKOMDMM ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r ,wst f i go aer 3 maanden Blj voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post i," Voor Belgici Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. ritgeefsler: Firmn P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst Sen dag voor de ultgave. DIT BLAD VERSCHIJNT 1EDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAV OND. HINDER WET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openibare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van H. J. BEVELAN- DER. broodlbakker, te Ter Neuzen, om ver- gunning tot het uitbreiden. van zijn brood- baikkerij, op het perceel kadastraal bekend in Sectlie M No. 259. Op Dinsdag den 24 Fetor, a.s. des namiddags drie uur zal in het Gemeentehuis ge- legenheid bestaan am bezwaren tegen de in- williging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor bet bovengemelde tijdstip, ter Secretarle der gemeente kennis nemen van de ter zake in- gekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris prudence niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den bovenbepaalden dag voor het Ge- meentebestuur zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 10 Febr. 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDER WET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de N.V. BATAAF- SOHE IMPORT MAATSCHAPPU te 's Gra- vemhage om ver,gunning tot het oprichten van een benzie-installatie met ondergrondsch reservoir en bovengrondsche aftapdnrichting bij het perceel kadastraal bekend in Sectie G No. 2267, plaatselijk bekend Kanaalweg 106. Op Dinsdag den 24 Februari a.s., des namid dags te drie uur, zal in het Gemeentehuis ge- legenheid bestaan om bezwaren tegen de in- williging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijdstip, ter Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake inge- komen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris prudence niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den bovenbepaalden dag voor het ge- meentebestuur zijn versohenen, teneinde hunne beewaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 10 Febr. 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG maken bekend, dat zrj op Maan- dag den 16den Februari a.s., des voormiddags ten tien ure, ten gemeentetouize bij inschrij- ving, zoowel in massa of in perceelen (behou- dens goedkeuring) zullen trachten te ver- koopen staande in den Grooten-Huijssenspolder. Nadere inlichtingen zvjin te bekomen ten ge- meentehuize. Zaamslag, den 3den Februari 1931. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOHS. DE FEIJTER Pzn., Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. De beer Van den Tempel (s.-d.) vraagt een interpellatie aan over de maatregelen, die de regeering voomemens is te nemen in verband met de crisis, en over de tot nu toe genomen maatregelen in verband met de werkloosheid. De heer Wijnkoop (comm.) vraagt verlof tot interpelleeren over de verhoudingen van Nederland tot de huidige politieke en militaire oorlogstoerustingen in West-Europa, mede in verband met de verklaringen van den chef van den Nederlandschen generalen staf. Op deze verzoeken zal vandaag worden beslist. Toegestaan wordt het verzoek van den heer L. de Visser (comm.) om te interpelleeren over den noodtoestand der werkloozen. De interpellatie zal gehouden worden na de behandeling van het aardappelmeelsteunwetje. Aan de orde zijin de algemeene beschouwin- gen over het crediet voor de aardappelmeel- industrie. DE NIEUWE SECRETARIS-GENERAAL VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN EN LANDBOUW. De Minister van Staat, Minister van Bin- nenlandsche Zaken en Landbouw heeft Maan- dag Mr. Dr. K. J. Fredeiuks, als secretaris- genenajal van zijn departement ge'instaileerd In tegenwoordigheid van hoofdambtenaren van zijn departement. Mr. Frederiks anbwoordde op de woorden van den Minister. Vender sprak de heer Kaketoeeke namens de direcCe van den land bouw en de heer Pieters namens de afdeeling •bmnenlandsch bestuur, waarvan Mr. Frede riks mede afscheid heeft genomen. HOOGEN RAAD DER NEDEKLANDEN. Bij Kon. besluit is ibenoemd tot vice-presi dent van den Hoogen Raad der Nederlanden Jhr. Mr. Rh. Feith, thans raadsheer in gemeld college. Jhr. Mr. Rhijnvis Feith, werd 14 December 1868 te Amsterdam geboren. Achtereenvol- gens was Jhr. Feith ambtenaar van het O. M. te 's-Hertogenbosch, rechter in de arr. recht- banken te Breda en 's Gravenhage, raadsheer in het Gerechtshof in de Residence en werd in 1914 benoemd tot raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden. Hij is ridder in de orde van den Nederl. Leeuw. VRAGEN VAN DEN HEER BOON BETREFFENDE DEN ORISISSTEUN. Het Tweede Kamerlid de heer Boon, heeft den Minister van Financien de volgende vra- gen gesteld: Is de regeering niet van oordeel, dat de Volksvertegenwoordiging gekend moet worden in den niieuwen vorm van etxra Rijkshulpver- leening, aan de gemeentebesturen verleend, ten einde hen in staat te stellen, crisishulp te verleenen aan werkloozen in bepaalde be- drijven, en aOht de Regeering het juist, dat een dergelijke steunverleening aan de gemeen tebesturen in het leven wordt geroepen bij ministerieele circulaire Zoo op de Rijksbegrooting gelden voor dezen nieuwen vorm van steunverleening zijn uitge- trokken, voor hoe lang strekt dan dit crediet Ligt het in de bedoelimg der Regeering, op dit punt te komen met nieuwe voorstellem HET WERKLOOSHEIDSCONGRES VAN HET N. V. V. Het werkloosheidscongres van het N. V. V. heeft Zondag te Utrecht bijeen, resoluties in verband met de werkloosheid aangenomen. In de voorgestelde resolutie inzake werk- loosheidsverzekering wordt bij de regeering aangedrongen op de volgende punten: a. door verhooging van het subsiidieper- centage de reglementaire verplichtingen der werikloosheidskassen te waarborgen; to. verlenging der uitkeeringsterm'oinen voor alle kassen mogelijk te maken; c. zoo spoedig mogeilijk een wettelijke regeling der werkloosheidsverzekering tot stand te brengen, waarbij alle gemeenten worden verplicht, tot deze wettelijke regeling toe te traden; d. de kosten der verzekering te doen dra- gen door de verzekerden, de werkgevers en de overheid riik en gemeenten); e. over te gaan tot stichting van een reeds jaren geleden door het N. V. V. ge- vraaigd crisisfonds, waaraan door de werk gevers en door de overheid wordt bijgedragen en waaruit in tijden van crisis gedurende ge- ruimen tijd staun kan worden verleend aan door de werkloosheid getroffen arbeiders. In de resolutie inzake werkloozenzorg en werkverruiming wordt gezegd: Zooals uit de officieele gegevens blijkt is de werkloosheid thans reeds van een zoo- danigen omvang, dat ter bestrgding daarvan buitengewone maatregelen noodzakelijk zijn. Het behoort allereerst tot de taak der regee ring, om de bestrijdiing der werkloosheid als- mede de zorg voor de door de werkloosheid getroffenen, ter hand te nemen. Daar de steunverleening plaatselijk dient te geschieden, dringt het congres er bij de regee ring op aan, op alle gemeenten sterken aan- drang uit te oefenen aan de werklooze hoofd- en handarbeiders behoorlijke uitkeeringen te versitrelkken met ruime tegemoetkoming van rijktswege, in de kosten aan deze steunver leening verbonden. Van deze steunverleening mogen vrouwelijke arbeidskrachten niet wor den uitgesloten. Het congres acht het verder tot de taak der regeering, te behooren, om, door een planmatige geleide werkverruiming de abnormaal groote werkloosheid te bestrij- den en, in samenwerking met de provinciate en gemeentelijike overheden, noodzakelijk uit te voeren werken te laten verrichten en tot bespoediging van andere werken z.g. ver- vroegde uitvoering over te gaan. De werkgelegenheid kan krachtig worden bevorderd door een snelle uitvoering van groote openbare werken, zooals de verbetering van ons wegenstelsel; de bruggenibouw enz. Het congres sprak nog als zijn meening uit, dat ter bestrijding der werkloosheid naar een verdere verkorting van den arbeidstijd moet worden gestreefd. Met instemming heeft het kennis genomen van het besluit van de besturen van I. V. V. en de Soc. Arbeiders Internationale, om een krachtige intemaCo- nale actie te gaan voeren voor een 44-urige werkweek. Het congres draagt 't bestuur van het N. V. V. op de actie voor de in deze reso lutie gestelde eischen met kradht voort te zetten. RUSSISCH GRAAN VIA ROTTERDAM NAAR ANTWERPEN? De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt: De Antwerpsche courant Neptune beweert, dat, trots een imvoerverbod van de Belgische regeering, af en toe te Antweipen rivier- schepen aankomen uit Rotterdam, geladen met Russisch graan. Op de invoerconsenten staat dan meestal de valsehe verklaring, dat het graan ud't Amerika komt, De Neptune heet dit een schandaa! en kondigt aan, dat het liberale Kamerlid voor Antwerpem Mr. Joris de regeering over deze misbruiken ten spoedigste zal interpelleeren. DE TUNNELS ONDER DE SCHELDE. De correspondent der N. R. Crt. te Brus sel achrijft: Met het oog op het graven van de ontwor- pen tunnel voor voetgangers, onder de Schelde te Antwerpen, is door het college van B. en W., tot de verplaatsing van de aan de Sint- Janskade staande ,,Waterpoort" besloten. Een geschikt emplacement is echter nog niet gevonden. Het is niet de eerste maal, dat deze uit 1624 dagteekenende poort onder de hurge- meesters Jan Happaert en Karel de Mer6 ter eere van Filips IV opgericht, wordt ver- plaatst: Oorspronkelijk stond zij tusschen de Boterrui en de Sint-Pietersikade. In 1882 1883 werd zij naar de Sint-Jans-kaai of kade overgebraoht, maar tijdens het transport viel de groote Scaldisfiguur in brokken. Een nieuwe Scaldis werd toen aan den beeldhou- wer L. van Ostayen besteld. De poort zal steen voor steen worden af- gebroken, de steenen zullen worden genum- tnerd en het geheel vervolgens op de nog uit te kiezen plaats weer worden opgebouwd. EEN ABDIS OMGEIKOMEN De Parijsche correspondent van ,,De Maas- bode" meldt, dat de abdis van het Carmelites- senklooster te Reposoir, Maria van Jezus, in de Alpen is omgekomen. De bisschop van Chambery had de zeer ver- maarde abdis, die reeds een zeer groot aan- tal kloostemederzettingen in Italie en Frank- rijk had gesticht, verzocht, een oud kasteel, 3000 meter hoog in de Alpen gelegen, te be- zoeken ter voorbereiding van een eventueele vestiging van Carnuelitessen. Ondanks het barre jaargetijde had de ab dis zich er heen begeven, doch zij is, bij het kasteel aangekomen, tengevolge van de koude en de ontbering bezrweken. Zij was een markiezin Carlotti, dochter van markies di Rudini, die meermalen minister- president in Italie is geweest. Op zeventien-jarigen leeftijd was zrj in het huwelijk getreden met markies Gariotti. Zij was om haar schoonheia bijzonder vermaard, en Annunzio bezong haar vaak in zijn gedich- ten, en z'j inspireerde hem den roman ,,La Damadel Garda". Ongeveer twintig jaren geleden verloor zij in korten tijd haar vader, haar broer en haar man, en besloot toen zich uit de wereld terug te trekken. Ze trad in een Carmel en besteedde haar geheele fortuin aan godvruchtige stichtingen. Weldra legde zij zich uitsluitend toe op de uit- breiding van kloosters, en het bedrag, daar- voor aangewend, wordt voor Italie en Frank- rijk alleen op 125 millioen geschat. P. T. T. Met ingang van 1 Febr. is de kantoor- bediende bij den Post-, Telegraaf- en Telefoon- dienst J. M. van Pienbroek, te Ter Neuzen, bevorderd tot kantoorbediende eerste klasse; met ingang van 1 Maart de kantoorbediende A. C. Hamel te Hulst. Verplaatst met ingang van 1 Maart a.s. de kantoorbediende I. P. de Bert van IJzendijke naar Vlissmgen. DOOR GAS BEDWELMD. Hedenvoormiddag geraakte de heer J. Harms Oz., onderbaas op de cokesfahriek te Sluiskil, bij werkzaamheden voor het plaat- sen van nieuwe afvoerpijpen, door het inade- men van gas bedwelmd en werd bewusteloos. Gelukkig kon men hem nog tijdig grijpen, anders was hij, met een werkman, van een hooge stelling naar beneden gevallen. Dr. Van Looy was aanstonds voor hulp tegen- woordig, maar het gelukte hem niet H. tot bewustzijn te brengen, waarom hij H. naar het ziekenhuis aldaar liet overbrengen. Naar wij vememen was hij daar hedennamiddag tot bewustzijn gekomen en had hij even zijn vrouw kunnen ontvangen. Men hoopt, dat het gebeurde geen verdere nadeelige gevolgen voor den patient na zich zal sleepen. PROV. STOOMBOOTDIENSTEN. Ged. Staten hebben overeenkomstig de des- betreffende verzoeken der betrokkenen eervol ontslag verleend aan W. le Feber, als werk man op de werkplaats der Prov. stoomtooot- diensten te Vlissingen met ingang van 15 Augustus; aan P. J. de Bii'lde en W. Constanje, dekknechts bij den Wester-Scheldedienst, resp. met 1 Mei en 1 Juliaan H. Krammer, dek- knecht bij de Ooster-Seheldedienst met ingang van 1 Augustus a.s. Voorts hebben Ged. Staten A. L. van Dijk, definitief benoemd tot dekkneeht hij den Wester-Scheldedienst, met ingang van 1 April. WATERSTAAT. Bjj Kon, Besluit zijn benoemd: tot gezworene van den Willem Leopoldpol- der (Ned. gedeelite) J. Risseeuw te Retran- chement; en is aan A. J. Rossee! te Ossenisse met ingang van 1 Maart 1931 op zrjjn verzoek eervol ontslag verleend als drjkgraaf van het waterschap De Vereenigde Polders van Osse nisse. RIJKSPOSTSPAARBANK. Gedurende de maand Januari werden aan j het postkantoor alhier opspaarbankboekjes in- gelegd 36.678,18 en terugbetaald 19.074,50; derhalve meer ingelegd dan terugbetaald 17.603,68. Het aantal nieuw uitgegeven boekjes be- droeg 38. Door tussohenkomst van dit kantoor werd ter Direetie op staatsschuldboekjes ingeschre- ven nominaal f 1350. Een nieuw boekje werd uitgegeven. VERGAERTPOLDER. In de Woensdag gehouden buitengewone vergadering van bovengenoemden polder werd, wegens de crisis die in den landbouw heerscht, besloten tot afschaffing van het jaarlijksch diner en het bedrag hiervan te bestemmen voor vermindering der polderlasten. KW AKZ A LVERIJ. Voor een paar weken verscheen, naar de VI. Crt. meldt, bij een landbouwer te Honte- nisse een persoon, die het deed voorkomen, dat hij op de hoogte was met de behandeling van ziek vee en een middel wist tegen mond- en klauwzeer, doch het middel niet wilde be kend maken voor aleer een zeker geldsbedrag aan hem was betaald. Hij vertoonde ver- schiillende verklaringen van andere landbou- wers, die echter valsch waren, waaruit Week, dat zijn middel inderdaad had geholpen. De landbouwer stelde voor een gedeelte van het geld te betalen en indien het middel inderdaad hielp zou de betaiing van de rest volgen. Als middel werd door den persoon genoemd, roet uit den schoorsteen vermengd met urine, wat de beesten in den bek moest worden gesmeerd. De landbouwer heeft evenwel dit middel niet toegepast. Bij andere landbouwers verscheen de kwakzalver eveneens en decide mede, dat hij gestudeerd had op een veeartsenijkundige school, doch bij het uitbreken van den oorlog daarvan te zijn afgeraakt. Men vond ten slotte in een en ander aanlsiding de politie te waarschuwen, die den man, zekere A. V. van beroep leurder en gedomicileerd te Hulst, aan een verhoor onderwierp, waarbij vast kwam te staan, dat alles leugen en bedrog was, Biij V. werd tevens een tasch in beslag genomen bevattende allerlei fleschjes, inhou- dende ,,middelen" voor diverse ziekten. V. is Zaterdag 1.1. ter beschikking van de justitie gesteld. DOOR EEN PAARD GETRAPT? Dinsdagmorgen vond een landibouwer onder de gemeente Overslag in zijn schuur, liggende tegen de hooischelf, een man met zware ver- wondingen aan het hoofd, waaruit hij veel bloed verloor. De dokter achtte zijn over,brin ging naar het ziekenhuis noodzakelijk. Nader is geWeken, dat de verwonde is A. H., een zwerver, die zich in den voorafgaan- den nacht op de hooischelf had te slapen ge- legd. Vermoedelijk was de man toen dronken en is hij gedurende den nacht van de hooi schelf gegleden en bij de paarden terecht ge komen, door een van welke dieren hiij; tegen het hoofd is getrapt. De man Week een paar dagen tevoren uit het huis van bewaring te Middelburg te zijn ontslagen. Hij wordt in het ziekenhuis te Ter Neuzen verpleegd. VERDACHT VAN MOORD. Naar gemeld wordt is de koster B., womende te Ovezande, die er van verdacht wordt een aanslag op bat leven van zijn vrouw te heb ben gepleegd, door een schot op haar te lossen uit een geweer, Zaterdag j.l. ter beschikking van de justitie te Middelburg gesteld. GEMEENT ELI J IvE ARBEIDSBEURS. Op 7 Februari stonden als wenkzoekenden (hetgeen niet altijd beteekent dat zij werk- loos zijn) bij de arbeidsbeurs ingeschreven Transport- en losse arbeiders 274; zeelieden 8; timmerlieden 17; metselaars 9; opperlieden 4; beton timmerlieden 2; betomvlechters 1; schilders 5; gronidwerkers 5; sjouwers 6; bankwerkers 1; bulp-electriciens 1; electro- monteurs 1; machinedrijvers 1; fabrieksarbei- ders 40; landaribeiders 16; bakkersknechts 1; totaal 392. De aanmeldingen bedroegen: Maandag 271, Dinsdag 276, Woensdag 179, Donderdag 155, Vrijidag 162 en Zaterdag 217. EEN TRAM BRESKENSFRANKRIJK. De correspondent van de N. R. Crt. te Brussel meldt: Op verzoek van de betrokken autoriteiten heeft ingenieur Veraert, chef der technische diensten van de stad Oostende, twee ontwer- pen voor de verbinding der beide oevers van de vrij breede monding van den IJzer, te Nlieuwpoort'Bad, gereed gemaakt. De uit voering van dit plan zou de rechtstreeksche verbinding door middel van een electrische trambaan, van Breskens naar Duinkerken langs de Vlaamsche kust mogelijk maken. Een der ontwerpen voorziet het bouwen van een draailbrug met een doorgang voor de scheepvaant van 50 M. breedte. Het tweede ontwerp beoogt het tot standkamen van een vaste brug, welke op een hoogte van 40 M. boven gewoon laag water den riviermond zou overspannen. ZAAMSLAG. Voor de betrekking van gemeente-ontvan- ger alhier hebben zich 34 sollicitanten aan- gemeld. AXEL. Maandagavond hield de Algem. Zangver- eenigting „Orelio" hare jaarvergadering hij den heer J. Blansaart. De voorzitter, de heer J. K. Esselhrugge, opende deze vergadering met een woord van welkom en spreekt den wensch uit, dat de Prijs 75 cts. (Ingez. Med.) besprekingen mogen bijdragen tot groei en bloei der vereeniging. De notulen worden on- veranderd goedgekeurd. Het jaarverslag van den secretaris ontlokt een stormachtig applaus en wordt eveneens onder dank aan dezen goedgevonden. Daarin wordt o.a. herinnerd aan den dag van 23 Juli 1930. ..Oreliio's Glorie-dag", het bezoek van H. M. de Koningin en de laatste succesvolle uitvoeringen, welke een toename van een 20-tal donateurs ten gevolge had. De leden worden opgewekt him best te doen, trouw ter repetitie te komen om zoodoende dit jaar te trachten weer goed voor den dag te komen op het a.s. concours. Het finan- cieel verslag gaf een achteruitgang aan, maar geen reden tot hezorgdheid. De oorzaak hier van is voomameliij.k gelegen in het korte ver- eenigingsjaar en bovendien kosten mooie uit voeringen veel geld, terwijl door het gebrek aan een betere localiteit geen meerdere baten zijn te verwachten. Het verslag wordt onder dank aan den penningmeester voor zijn accu- raat beheer na contrcde goedgekeurd. De af- tredende ibestuursleden de heeren J. K. Essel hrugge, A. van Hoeve en A. van 't Hoff, wor den met op eeii na algemeene stemmen her- kozen en nemen hun benoeming onder dank aan. Hiema deelt de secretaris mede, dat de voor- zntte.r en een der commissarissen juist 10 jaar geleden tot be3tuurslid werden verkozen, terwijl ook de penningmeester dezen zomer op een 10-jarig waamemen zijner functie kon terugzien. Genoemde heeren worden onder applaus der vergadering met dit feit gecom- plimenteerd en de wensch uitgesproken, dat zij nog lang in het belang der vereeniging werkzaam mogen zijn. Verder wordt nog een voorstel ingediend het bestuur uit te breiden met 2 dames, doch daar dit onverwacht ter tafel komt en reglementswijziging vraagt, wordt dit naar het bestuur verwezen. Tot slot wordt besloten in het vervolg een kas-commissie te benoemen en worden voor dit jaar 3 werkende leden hiervoor aange- wezen. Daarna sluit de voorzitter met een woord van dank voor de prettiige wijze waarop de besprekingen zijn gehouden, de vergadering. BIERVLIET. Vandalen hebben onder de gemeente Bier- vliet dezer dagen een 60-ta! jonge populiere boomen, staande op den dijk van den Pauline- en Beukelspolder, emstig beschadigd, door die boomen met een hakmes op meer plaatsen 3 tot 4 c.M. diep te kloven. De politie stelt een onderzoek naar de(n) dader(s) in. SELZAETE. Gisteravond zette Ach. Acke, werkzaam op de glasfabriek te Sas van Gent, na volbrachte dagtaak huiswaarts keerende, zijn nvjwiel voor de berberg „Het Liberale Huis'', terwijl hij daar een glas bier gebruikte. Toen hij zijn weg naar huis wilde vervolgen, bleek zijn fiets verdwenen. Hij dacht eerst aan een grap, maar ondanks hij overal navraag deed, bleef het rijwiel verdwenen. Ten slotte restte niets anders dan aangifte doen bij de politie. Deze zoekt thans waar het karretje geibleven is. BILJARTEN. De aandacht der biljardliefhebbers wordt geivestigd op de in dit nummer voorkomende advertentie, betreffende den op 15 Februari in het ..Hotel des Pavs-Bas" te spelen match MiddelburgTer Neuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1