De Balans-Uitverkoop Garrosserie A. M. MOGGRE Concert-en Bioscoopgebouw Slachtoffers van de Speelzaal Abdijsiroop akreel Neemt proef KOLMA-PAN GELDLEENING paramount of f AANBESTEDING duurt nog steeds voort. Een mooie Woning Vendu-Huis Hollandsch Rundvet VQOR DEN ZAAI Pokier PUYLAERT Gebriiik WRIALEY'I inspannend WERK Stop vlug dien GRIEP-aanval Sinaasappel schijfjes UIENZAAD Burgerwoning en of Winkelhuis Foto Briefkaart Poezie Firma P, J. VAN OH SANDE D. E. WOLFERT Hz. 4 GlMItt B0TTEBD1M |lHt 110,000,000, SPEKBOKKING STEENSLAG of PRUISiSCHE GRIND ELTA-BAZAR en fijne Rookworst. Gras- en Klaverzaden BIJ Zblderendee! van ratten qezuiverd Een Net Flink MEISJE KEUKENFORNUISJE, WERKSTER gevraagd Burgerwonincij ieder in zijn eigen huis GELD voor Landerijen T E R NEUZE N. Woensdag 11 Febr. Aanvang S uur. Ls VAN WAESBERBHE-JANSSENS. ct, Parket 65 ct, Eerste' Pang 50 ct, Tweede Rang 35 ct, Of.rdfc Rang 20 ct. fijne inplegde MOSSELEN. "j7..t6Tc JoopSTEi LING met ons Succes-Programma Hedenavond LAATSTE VOORbltLL.^ TUSSCHEN I** tn WOENSDAG »s. GEEN voorstell.ng 1500 M3. STEENSLAG of 2000 M3. GRIND 480 W|3. STEENSLAG of 700 WI3. GRIND NOORDSTRAAT 68 Smote koitingen en spaciale prijzen. Emaille en GegaSvaniseerde Artikelen. L. v. d. HEIWEL. In- an varkoop 2de hands Meubelen G v. ti BERGE. PRIMA ZUIVER GESMQLTEN J. VAN LUIK, Slager. ^ulJenhoudebs. (Je adres voor blijvende weiden) is weer dag en nacht te bereiken voor SLUISKIL en OMGEVING bij P. CORTVRIENDTBuijsse, telefoon Sluiskil no. 13 en te Sas van Gent telefoon no. 55. Boodschappen liefst Dinsdags, Donderdags en Zaterdags van twaalf tot half een. teelt BIETENZAAD Rijnsburger Uienzaad £jcen N.-H. Stroogele ZAAIERWTEN (kleine groene) P. HAMELINK, Alle Reparation spoedig en billijk NOORDSTRAAT 4 VLOOSWIJKSTRAAT 1 Groote KOFFERS Kleine KOFFERS Lederen KOFFERS Im.-leder KOFFERS Fibre KOFFERS Im.-Fibre KOFFERS Reis- KOFFERS DAGKOFFERTJES vanaf f1,20 met de AANGEBODEN Verbeterde Rijnsburger f 2,50 p. K G. Betaling 1 November 1931. TE KOOP AANGEBODEN Uit de hand te koop beschikhaar ais 1® hypotheek LOUIS v. d. HEMEL, ZAiC-AGENDA'S TER NEUZEN Ons programma voor p.p. Woensdag bestaol uit eon zeer sp .nnende bootdnummers, die met aandacht .ullen worden ALS EERSTE HOOFDNUMMER Spannend, dramatisch filmwerk. In de hoofdrolDOROTHY REVIER. \KKER's ,,Voor de Borst'\ GEROOKTE VETTE in verschillende maten in voorraad bij ALS TWEEDE HOOFDNUMIWIER Sensationeel en spannend filmwerk. In de hoofdrol: IWAN MOSJOUKINE.j PSaatsbesprekins van 6 tot 7 uur Toeaankelijk voor personen boven 3 jaas dieleman-van ijk VERZUINIT DOT PROGRAMMA NOET TE KOMEN - opiien|)are Ho||andsoh SpreKen«.e, Z.gende Pa—SuccesOUmwevk Zaterdag, Zondag en Maandag a.s. m* n Jk O Mt f*% IT der levering van a. voor de Watering Cadzand b. voor de Grindweg-Commi«sies Nbuw- vliet-Sluis-Retranchemenl en Cadzand- Zuidzande volgens in te zenden monster, (maten >/3 voor STEENSLAG en '/5 voor GRIND) te leveren op de wegen. Meten geschiedt op den weg. Inschrijven per M3. Inlichtingen bij den Dijkgraaf der Watering, tevens Voorzitter der Corn- missies te Oostburg en den Waterbouw- kundige te Cadzand. Inschrijvingsbiljetten (ongezegeld) voor ieder lichaam afzonderlijk, worden m- gewacht bij den Dijkgraaf voor 28 Februari 1931. in de Bijzondere lage aanbieding in in 't Centrum der stad te Hoop. ZooalsKasten, Tafels, Stoelen, Spie- gels, nieuwe Ledikanten /8,50, ijzeren Ledikanten met Ressort en Bed (Kapok) f g(_ compleet en alle soorten Meubelen. ik koop alle Meubels die U te veel hebt. Inboedels of gedeelten daarvan. Opruiming enz. „ONS HUIS" - MARKT. Finns P. J. van de Sande. Kantoorboekhandel. Beleefd aanbevelend, Ter Neuzen - ZADEN - Telf. 151 Bij het aanschaffen vaD een nieuwe wagen vraagt dan eerst onze prijzen v/h bouwen van een Ook alle verouderde modellen worden verbouwd bij: ■- Carrosserienbouw en Autobekleeding F. ROMEUNiEN iige Kerkstr 4 6, TER NEUZEN Wie verantwoordelijke ar- beid verricht, moet zijn zenuwen de baas blijven. Ieder die in zijn werk over stalen zenuwen moet be- schikken, beseft eerst recht hoe Wrigley's Kauwgom rust en kalmte geeft. Ook voor sportmenschen is Wrigley's onmisbaar om winnend uit de strijd te komen. Wrigley's - na elke maal ifd reinigt het gebit, houdt de mond frisch, bevordert de spijsvertering. Twee soorten: P.K. met zuivere pepermuntsmaak en Spearmint met een pit- tige smaak van versche kruizemunt Seide even verrukkelijk door hun tot 't eind toe blijvende smaak. 5 ct. per pakje. Geen andere versnapering is zoo goed- koop en zoo gezond. WRIGLEY Griep is een ziektetoestand, die door Abdijsiroop op een bijzondere wijze wordt bestreden. Abdijsiroop houdt de ontwikke- ling en het verder razen van een griep-aanval tegen, door de taaie shim - bezwangerd met ziektekiemen - uit te drijven. Abdijsiroop kalmeert het hoesten, verzacht de plekken. die ruw en rauw zijn in Uw keel, en Uw gestel ondervindt den gunstigen invloed. Onovertroffen bij Hoest - Griep - Bronchitis - Asthma. Een zeer aparte, fris- sche smaak Licht in gewicht. 7iet toe, datge Drostes kryg^- Het wemelde op zolder en deel van den iandbouwer P. te Aalten van de ratten en daar ze voldoende voedsel konden vinden, meende hij dat daartegen niets gedaan kon worden. Hij schreef ons den 17 Febr. 1930: „Ten einde raad probeerden we Rodent met dit schilterende resultaat: 80 doode ratten. Dit resultaat bereikten we met slechts £6n doosje Rodent van 50 cent.' Of U last hebt van ££n of van honderd ratten, Rodent zal ze absoluut uitroeien. Het trekt dit onge- dierte onweerstaanbaar aan en leidt ze zeker naar hun verderf. Ook muizen ont- komen niet aan Rodent. Koop nog heden een enkele doos 50 ct. of een dubbele doos a 90 ct. O.a. bij alle drogisten. Imp.: Fr B. Meindersma - Den Haag. D 40 gevraagd, niet beneden de 18 jaar, 15,per maand, tot n.m. 3 uur. Mevr. MEUSER, Van Steenhergenl. 19. J. C. RQOSE, Hoek. TE KOOP een mooi geem. en een klein ge6m. gegoten Keukenfornuis, Emmer- en groen Vulkacheltje, mooie gewone Linnenkast, 2 Schilderijen, Spiegel, Koralion, Petro- leumlamp, enz. DONZE-VISSERSTR. 38. Is tevens hetalom bekende adres voor prima eiken Waschtobben, Roterbakken. Snekkuipen en voor 2 maal per week. Mevr. VELLEKOOP, Axelschestraat een nieuw gebouwde metTuin en ruime Bergplaats, staande Axelschestraat 127. Te bevragen bij P. VERHAGE, Tim- merman, Nieuwediepstr. 40, Ter Neuzen. Een onlangs nieuwgebouwde zeer wel gelegen binnen de kom der gemeente, op eigen grond. Te bevragen bij G. WITTEBROOOT, Aannemer te Sas van Gent. j Zij die 10 °/o bezitten kunnen een 5 eigen huis bekomen (geen huurkoop). Vraagt inlichtingen bij den lnspecteur CHR. RIEMENS, Boschkapelle. Op alle plaatsen wordt een Agent gevraagd. goedkoope rente Tel 144 TER NEUZEN. Flrma P. J. van de Sande. Albums Onzo produetis blijfl onovertrefbaar gevolgd Aiom verkrijgbaar. Prijs Fl. 1.50. Pi. 2.75, Fl. 4.50 Gebruik buitenshuis Abdijsiroop-Bonbons (60 ct.) Dan bespoedigt Ge Uw genezing. ABDIJSIROOP-BONBONS (Gestolde Abdijsiroopl in stukken van S lOOO,- en S SOO,- tot den koers van 97!'s EN Inschrijvingen op deze leening worden kcsteloos aange- JSJs*. 12 F.srv.,1 103i, 4 uu, s«. 4«o, Nadere inlichtingen en prospectussen worden gaarne verstrekt. Joly Joker heeft een chique speelclub in de particujiere vertrekken van den eigenaar James Blake, die zijn einde voelde naderen, zeide tegen zijn secretaris, George G^raetL dat na zijn dood de club zoo spoedig mogelijk gesloten en verkoeht moet worden. Mijn doch- ter Margaret heb ik laten roepen, rnaar denk er aan, zij mag nooit weten, dat haar vader een beroepsspeler is geweest, en laat haar nooit aan de speeltafel komen. Dienzelfden avond ten huize van de famil - Howard, zegl Alice tegen haar broeder Alajp da! zij verliefd is op George Garnett waa.rop haar broeder haar hartelijk uitlacht. De vnen- den hesluiten samen maar op stap te gaan Zoo belandden zij in het beroemde speelhuis. In de gang ontmoet Alan Margaret die uit de kamer kiwam waar zoo juist haar vader overleden wias, een woordenwisseling ontstaat omdat Alan, Alice er van verdacht dat Mar garet zich in dat speelhuis ophield, hrj wenschte geen uitleg te hooren, maar liep kwaad weg. Gamette voelde er wemig vow, om de laatste wil van zijn vnend uit te voe- ren. In het bijzonder kon hij zich met vereem- gen met de sluiting van de club. Sedert het dagelijks verschijnen van die ge- heimzinnige vrouw met een witte pruik op en gekleed in schitterende toiletten was het zoek aan de club geweldig toegenomen. Nie- mand wist wie zij was. De oude heer Howard toont de geheimzinni- ge vrouw 25.000 dollars effecten, waarop hij zegt, ik tart U om met mij om dit bedrag te spelen. Een spel, alles of niets. De oude beer ver- loor en blijft dood van de schrik. Alan komt de speelzaal bninen en ziet dat zijn vader ge- storven is en beschuldigt de geheimzinnige vrouw ervan, waarop zij de club laat ontrui- men om die voor altijd te sluiten. Na de dood van zrjn vader tracht Alan zijn studie zoo spoedig mogelijk te eindigen, om geld te gaan verdlenen. Margaret geeft een partijtje ten hare huize en inviteert Alice, om te trachten haar de effecten, welke haar vader aan de speeltafel verloren had en die Alan weigerde terug te nemen, terug te geven. Alice neemt de uitnoodiging aan en komt met haar vriend Jack, wat echter niet naar den zin is van Mr. Garnett. Toen Jack zag in welk gezelschap Alice kwam, telefoneerde hij direct naar Alan. Er ontstaat een vedhtpartij tusschen Jack en Garnett, waanbij Garnett een duchtig pak slaag oploopt. ALS TWttut DeLeeuwderMongolen NOORDSTRAAT 84 111

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 4