0k MJsFqi)E "bebicetek. jN- 1 LANDB0UW BEHICHTE1. BUBOEBLIJEg STAEO.jj MARKTBERICHT. SPARREN KOEWACHT. A. M. MQGGRE VOETBAL. RECHTSZAKEN. UITSLAG VERKOOPINGEN, AANBESTEDINGEN, ENZ. VERKOOPINGEN, UITVOERINGEN, AANBESTEDINGEN, ENZ. LOOP DER BEVOLKING. SCHEEPVAARTBEWEGING. A. C. LENSEN'S STOOMVAART- MAATSCHAPPIJ - TER NEUZEN. twee uur. BEKENDMAKING. Dijckmeesterpolder BEKENDMAKING. Mosselpolder BEKENDMAKING. Van Wuijckhuisepolder BEKENDMAKING. Kleine Stellepolder BEKENDMAKING. Stad Phiiippinepolder ongeveer 3000 Sparren FIJNE LEDERWAREN REIS- BEN00DIG9HEDEN ACTEMAPPEN SPORTRIEMEN op geregelde tijden, en neem zoonoochg savonds een Foster's Maagpil. De ontlasting geschiedt dan voikomen normaal en zonder krampen. 0.65 per flaCon. j Te Ter Neuzen by Firma A. van Overbeeke Leunis, Axelschestr. en Westkolkstr. 19 (Ingez. Med.) Roosendaal omstreeks 20,16, aansluitende op de treinen 435 uit het Noorden en 311 uit bet Oasten. Die Kamer zou daarvoor des- noods de stoptrein 3071, thans vertrekkende te 19,32 later willen laten rijden. Teg-en dit laatste zal, naar spreker meent, ook voor bet locaal verkeer van Zuid-Beve- land bezwaar bestaan, maar vooral zou zulks een bezwaar zijn voor Zeeuwsch-Vlaanderen, daar bet bezwaar zou ondervinden om op die trein, waarvan de rijtijd met ongeveer 1 uur bou worden verlaat, te Hansweert en te Hoe- dekenskerke met de booten nog aansluiting te geven naar Walsoorden en Ter Neuzen. De Kamer riep daarom den steim in van bet Gedep. College, om eventueel tegen een der- gebjke wijziging te waken. lets anders is bet, wanneer de Ned. Spoor - wegen geneigd zouden blijken, trein 435 uit Holland te 20,16 te doen doorloopen tot Vlis- singen. Die zou dan te Goes den stoptrein 3071 reeds inbalen en 20 minuten vroeger te Vlissingen aankomen. Het zou geen bezwaar behoeven te ondervin den met de booten op dien trein aansluiting te geven, zelfs ware dan misscbien te overwegen aansluitend op dien trein ook nog een boot naar Breskens te laten varen. Ofschoon hij op grond van ervaringen in dit opzicbt betwijfelt of de Ned. Spoorwegen dus- danig verzoek zouden inwilligen, springt zeer in 't oog, dat dit een mooie verbetering zou zijn. aangezien men dan ongeveer 5 kwartier langer in Holland zou kunnen vertoeven, en nog op ongeveer hetzelfde uur arriveeren als by de tegenwoordige reisgelegenbeid. De beer JERONIMUS heeft altijd geleerd dat men moet reizen met den trein die er is en niet voor ieder een trein kan worden inge- legd, maar dat was juist toen men geen motortreinen kenden. Het verkeer Amster damRotterdam is door de electriscbe trei nen zeer toegenomen en men moet bet dan ooik niet zoeken in zware treinen, maar in veel Ucbte treinen, wat z.i. ook de financien der Ned. Spoorwegen niet zal bezwaren. Uit de cijfers sedert 1914, verzameld door den secre- taris van de Kamer te Middelburg blijkt, dat bet verkeer naar en van de Zeeuwsche tus- acbenstations is afgenomen, doch naar de hoofdstations juist is toegenomen. De heer DE KRUIJTER uit Goes vraagt waarom als men te 9.30 te Ter Neuzen komt de tram naar Hoek juist te 9.20 is vertrokken. Ook is er geen aansluiting in de ricbting Axel. De reizigers welke met die boot mee- komen, hebben toeh niet alle bet doel te Ter Neuzen te blyven. De heer WIND VAN MERKESTEYN er- kent, dat er op die boot geen directe aanslui ting is. Indien de boot zoo tijdig aankomt, dat de tram kan gehaald worden, brengt de autobus van de boot de reizigers naar het tramstation. Het is ook niet gebleken, dat sen directe aansluiting geapprecieerd wordt. Indertijd reden twee busdiensten op Axel, en was er dus voor de tram geen aanleiding die aansluiting te geven. Beide diensten zijn ech- ter de een na de ander gestaakt. Er bleek cfcis niet van een groote behoefte. De beer VAN ROMPU merkt op, dat men met de autobus op enkele minuten van de boot to* de tram is. De VOORZITTER voegt hier nog aan toe, dat het in de bedoeling ligt een nieuwe auto bus aan te schaffen. De heer DUTVENWAARDE uit Goes wees op de groote wenschelijkheid, dat de trein die Maandags 5,42 uit Vlissingen vertrekt, iede- ren werkdag te doen loopen; die zou voor be- aoeken aan Holland op 4en dag heen en weer van groote beteekenis zijn. Men kan dan zelfs Groningen bereiken om zaken te doen en des avonds weer thuiskomen. (Wordt vervolgd.) DE K.N.V.B.-WEDSTRIJDEN. Alle de voor gisteren voor de K. N. V. B. vastgestelde wedstrijden werden Zaterdag door dien bond afgelascht. TERNEUZEN HI—GRAAUW. 04. Het derde elftal van Temeuzen speelde thuis tegen bet eerste elftal van Graauw. De lichte spelers van Temeuzen waren tegen de veel forschere van Graauw niet opgewassen. Nadat ongeveer een kwartier was gespeeld, nrnakte Graauw een doelpunt. Kort daama wist zy, uit buitenspelpositie, opnieuw te sco- ren. Nog voor de rust kreeg zij er nog een doelpunt bij, doordat een der spelers van Ter neuzen in eigen doel trapte. In de tweede helft was Temeuzen iets meer aanvallend. Doelpunten wist zij ecbter niet te maken. Graauw daarentegen kon, door een fout van de keeper der thuisclub, haar score opvoeren tot 40. Met dezen stand kwam ook het einde. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. De rechtbank beeft in hare zitting van 6 F'ebr. j.i. de volgende zaken behandeld: ouc* j., loods te Ter Neuzen, was door den kantonrechter te Ter Neuzen op 23 Dec 1930 veroordeeld tot 15 boete of 15 dagen hechtenis, wegens het niet terugroepen var. zyn bond die in den Buthpolder en in den Coegorspolder op perceelen bouwland toebe- hoorende aan de Zeeuw en Wolfert wild op- epoorde, te Axel op 13 October 1930 De verdachte was tegen dat vonnis in hoo- ger beroep gekomen. Eisch: bevestiging van het vonnis van den kantonrechter. P. D. v. d. V., oud 44 j., visscher te Ter Neuzen, was door den Kantonrechter te Ter Neuzen op 19 December 1930 veroordeeld tot 25 boete of 10 dagen hechtenis en verbeurd- verklaring van bet niet in beslag genomen ge- weer met bevel tot uitlevering of betaling der geschatte waarde van 40, subsidiair 10 dagen hechtenis, wegens bet jagen zonder vergun- ning op een perceel land, toebehoorende aan graaf de Moretus, en in gebruik bij A. de Bruijne te Zaamslag op 10 November 1930. De verdachte was in hooger beroep gegaan. Eisch: bevestiging van het vonnis van den kantonrechter. Mr. Tichelman vroeg vrijspraak. L. v. C., oud 46 j., jager te Axel, was door den kantonrechter te Ter Neuzen veroordeeld tot 40 boete of 10 dagen hechtenis, met ver- beurdverklaring van het in beslag genomen ge- weer, wegens overtreding van de Jachtwet op 29 October 1930 te Zaamslag, gepleegd bij her- haling. De ambtenaar van het Openfoaar Ministerie en de verdachte waren tegen dat vonnis in hooger beroep gekomen. Eisch: vernietiging van het vonnis van den kantonrechter 2 X 20 boete of 2 X 20 dagen hechtenis en verbeurdverklaring van het geweer. Mr. P. C. Adriaanse vroeg vrijspraak. L. v. C., voornoemd, was bij vonnis van den kantonrechter te Ter Neuzen van 19 December 1930 veroordeeld tot 60 boete of 10 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring van het niet in beslag genomen geweer, met bevel tot uit levering daarvan of betaling van 20 subsi diair 10 dagen hechtenis, wegens overtreding van de Jachtwet, gepleegd op 16 October 1930 in de gemeente Zaamslag, bij herhaling. De verdachte en de ambtenaar van het O. M. waren in hooger beroep gekomen. Eisch: vernietiging van het vonnis van den kantonrechter 2 X 30 boete of 2 X 30 dagen hechtenis en verbeurdverklaring van het geweer. Mr. P. C. Adriaanse vroeg vrijspraak. J. A. W., oud 41 j., rijwielhandelaar te Zaamslag was door den kantonrechter te Ter Neuzen bij vonnis van 9 Dec. j.l. vrijgesproken van de hem ten laste gelegde overtreding van de Motor- en Rijwielwet, gepleegd te Axel op 29 October 1930, (geen signaal geven op een moment dat het verkeer zulks vorderde). De ambtenaar van het O. M. was in hooger beroep gekomen. Eisch: bevestiging van het vonnis van den kantonrechter. D. G., oud 44 j. en P. D. v. d .V., oud 44 j., visschers te Ter Neuzen, waren door den Kan tonrechter te Ter Neuzen op 19 Dec. 1930 vrij gesproken van de hun ten laste gelegde over treding van de Jachtwet te Zaamslag op 10 Nov. 1930. De ambtenaar van het Openbaar Ministerie was tegen het vonnis in hooger beroep geko men. Eisch: vernietiging van het vonnis van den kantonrechter 20 boete of 20 dagen hech tenis ieder. H. F., oud 40 j., jager en koopman te Brus- sel, was door den Kantonrechter te Ter Neu zen op 23 Dec. j.l. vrijgesproken van de hem ten laste gelegde overtreding van de Jacht wet, gepleegd te Zaamslag op 29 October 1930, (Jagen op grond waar hij niet tot jagen ge- reehtigd was). De ambtenaar van het Openbaar Ministerie was tegen het vrijsprekend vonnis in hooger beroep gekomen. Eisch: vernietiging van het vonnis van den kantonrechter 20 boete of 20 dagen hechtenis en verbeurdverklaring geweer. E. O. L., oud 32 j., landbouwer te Overslag, werd ten laste gelegd, dat hij op 15 of 16 September 1930 te Overslag een hoeveelheid goederen, waarop ingevolge de wettelijke be- palingen beslag was gelegd en waarover 2 veldwachters als bewaarders waren aange- steld, aan dat beslag heeft onttrokken door de goederen die zich in zyn woning te Overslag bevonden over de grens naar Belgie te bren- gen. Eisch: 6 maanden gevangenisstraf. DE PACHTWETTEN. Het Koninklijk Nederlandsch Landbouw Co- mite heeft onder dagteekening van 29 Januari 1931, een circulaire verzonden aan de Eerste Kamer, waaraan het volgende is ontleend: Het sociale streven van den tegenwoordigen tijd leidt er toe, dat men in gevallen van een overeenkomst tusschen partijen van ongeiyke economische kracht, de positie van den zwakkere door wettelijk ingrijpen tracht te versterken. Te verwonderen valt het dan ook niet, dat de pachtovereenkomst, waarbij de pachter econo- misch in zwakkere positie staat dan zijn weder- partij de verpachter, binnen de sfeer der alge- meene belangstelling kwam te liggen. Ongetwijfeld bestaan er op het gebied van de pacht misstanden, zoo als uit den in den loop der jaren steeds toenemenden stroom van klachten kan blijken. De oude gemoedelijke, vaak zelfs pa triarchate, verhoudingen tusschen verpachter en pachter slijten uit en maken plaats voor contrac- tueele overeenkomsten op commercieelen grond- slag. Toch is het niet juist om hieruit a priori te concludeeren, dat de pachter als zwakkere party meer en meer in ongunstige positie is ge- raakt. Imimers het welbegrepen eigen belang van den verpachter brengt mede, dat hij den pachter als geforuiker van zijn eigendom, redelijk behan- delt. Om deze redenen zyn wij er van overtuigd, dat onze pachtverhoudingen in groote meerder- heid geen aanleiding tot klachten geven. Hiermede in overeenstemming zijn dan ook de enquetes ingesteld door de opvolgende pachtcom- missies, al moet worden toegegeven dat het rap port der laatste staatscommissie de staats- commissie-Diepenhorst al weer bijna tien jaar oud is, zoodat het resultaat van het bedoelde on derzoek misschien niet meer in elk opzicht als juist mag gelden. Te betreuren is daarom, dat de Regeering het niet noodig heeft geoordeeid al- vorens tot het indienen van een wetsontwerp over te gaan, een nieuw onderzoek in te stellen naar den omvang der bestaande misbruiken. Haar zou dan ongetwijfeld zijn gebleken, dat er naast misstanden ook groote voordeelen aan het pacht- stelsel zijn verbonden. Nu bepaalt de Regeering zich in het wetsontwerp vrijwel tot het naar voren brengen der bezwaren van het instituut pacht", welke bezwaren zy meent te kunnen wegnemen zonder meer dan strikt noodzake- lijk in te grijpen in de contractvrijheid". Ligt in deze doelstelling reeds de erkenning van de be teekenis van het tegenwoordige pachtwezen op- gesloten, toch ware het juister geweest als de regeering daarop meer licht had doen vallen. Beschouwen we in de eerste plaats het recht op vergoeding voor aangebrachte verbeteringen. Voor zoover het betreft Verbeteringen, welke niet de gedaante of de inrichting van het gepachte veranderen, kan de pachter een vergoeding vor- deren, indien hij tydig van het aanbrengen dier verbeteringen aan den verpachter mededeeling heeft gedaan, onder opgave van de geschatte kosten, tenzy de verpachter bij het aangaan der overeenkomst heeft bedongen, dat de kosten van met name te noemen verbeteringen ten laste van den pachter komen. In het algemeen zal er omtrent het aanbren gen van verbeteringen aan het gepachte gocd overleg tusschen pachter en verpachter worden gepleegd, aangezien een verstandig verpachter begrjjpt, dat de outillage van zijn bedrijf op de hoogte van den tijd moet blyven. Om echter in alle gevallen gedekt te zijn, zal hij voortaan een lijst van eventueel aan te brengen verbeteringen door den pachter aan te brengen, in het pscht- contract opnemen, zoodat van een recht van den pachter in feite weinig sprake zal zijn. Het remissierecht houdt in, dat de verpachter een vermindering van den pachtprijs moet ge- doogen als door buitengewone omstandigheden de opbrengst van het bedrijf aanzienlijk minder is geweest, dan bij het aangaan der pacht was te verwachten. Nu niet bekend is wat onder ,;buitengewone omstandigheden" zal worden ver- staan en evenmin welke uitlegging er aan „aan- zienlijk minder" zal worden gegeven, kan de regeling er toe leiden, dat de verpachter by con tract den verbouw van riskante gewassen zal verbieden, waardoor wordt ingegaan tegen het algemeene streven den pachter in de uitoefening van zijn bedrijf vrij te laten. Terwille van dc rechtszekerheid had men beter gedaan de buiten gewone omstandigheden met name te noemen en de rampen, waartegen men zich als regel ver- zekert, uitdrukkelijk uit te sluiten. Wat tenslotte het continuatierecht aangaat, zij opgemerkt, dat de in het gewyzigde ontwerp neergelegde rege ling niet steeds in het voordeel van den pachter zal zijn. Het pachtcontract, dat voorzoover het langer dan een jaar duurt schriftelijk moet zijn aange- gaan, dient anderhalf jaar voor den afloop van den termijn te worden opgezegd. Tegenover de gebruikelyke regeling, opzegging met 6fen jaar, beteekent deze wijziging geen vooruitgang. Niet bekend is of de pachter, die binnen den door de wet gestelden tijd de pachtovereenkomst opzegt, wel continuatie kan aanvragen. De in geval van pachtverlenging te volgen .procedure is zoo inge- wikkeld en zal door de mogelykheid van hooger beroep en cassatie zoo lang duren, dat de pach ter voor wien deze tijd van onzekerheid buiten- gewoon onaangenaam is, zich wel twee keer zal bedenken voor hij er toe zal overgaan de toe- passing van het hem bij de wet verleende conti nuatierecht in rechten op te vorderen. Op grond van de hierboven uiteengezette be- zware dringt het Koninklijk Nederlandsch Land- bouwcomite er bij Uwe Kamer op aan het ont- werp-regeling Pacht wel te willen verwerpen. HET IJS. De stevige vorst van de laatste dagen der vorige week schonk in het Noorden van oms land reeds gelegenheid tot schaatsenrijden en tegen deze week waren reeds verschillende wedstrijden en ijsfeesten aangekondigd. In de hoofdsteden was het ijs nog niet vol- doende sterk om de banen al te openen, doch men hoopte op de verdere dagen. Door de hedennacht ingetreden weersverandering is die hoop vrijwel vervlogen. Te Nijmegen is ondertusschen een slacht- offer te betreuren. Van 5 jongelieden die zich daar gister op het ijs van de Oude Waal waag- den is een 20jarige door het ijs gezakt en on- danks de reddingspogingen verdronken. FRAUDE BIJ EEN V EREENIGIN GS STEMMIN G Het Dagbl. van N.-B. Z. ontleent aan de M. M. een bericht, dat na de Zondag gehouden stemmingen voor de leden der R.K. kiesver.ee- niging te Oud-Gastel, door de marechaussfee de boeken en ledenlijsten in beslag zyn geno men, op vermoeden van fraude. ONGEVAL OF MOORDAANSLAG Donderdagavond ongeveer kwart over 9 hoorde het dienstmeisje van den koster van de R.-Kath. kerk te Ovezande, plotseling bui- ten een schot vallen. Bij onderzoek bleek, dat de 30-jarige echtgenoote van den koster Brakke met een schotwond in den hals werd gevonden, niet ver van de woning. Een jaeht- geweer lag er naast. De koster zelf bevond zich op dat moment in de pastorie. De politic te Ovezande werd onmiddellyk gewaarschuwd en stelde een onderzoek in. Daarbij wees de vrouw haar man als den dader aan, terwijl ook moet zijn gebleken, dat de vrouw inderdaad het schot zelf niet kan hebben gelost. Dr. Huese verleende de eerste hulp, terwijl de vrouw daama naar het zie- kenhuis te Goes ter verdere behandeling is overgebracht. Koster B. ontkent het felt te hebben ge pleegd, doch de politic heeft blijkbaar termen gevonden B. in arrest te stellen. De justitie uit Middelburg kwam ter plaatse. WATERSTAATSWERK. Het uitvoeren van baggerwerk in het Neder- landsche gedeelte van het kanaal van Ter Neuzen en in de West- en Oostbuitenhaven te Ter Neuzen heeft de Rijkswaterstaat ge- gund aan de N.V. Aannemers-bedrijf v./h. Joh. Kraaijeveld te Sliedrecht voor resp. f 0,34 en 0,11 per M3. specie. Het onderhouden van teer- en carboli- neerwerk van kunstwerken, aanlegplaatsen enz., behoorende tot het kanaal van Ter Neuzen en de Rijkswaterleidingen, bewesten en beoosten het kanaal en het uitvoeren van daarmede in verband staande werkzaamheden, heeft de Rijkswaterstaat gegund aan den heer G. A. v. d. Straaten te Ter Neuzen voor 3823 per jaar. 12 Febr. ZAAMSLAG. Aanbesteding bouwen woon- huis. Architect A. P. Wisse. KOEWACHT. Veiling Sparren en Sparren- snoei. Notaris Van Dalsum. 13 Febr. TER NEUZEN. Verpachting bij inschrjj- ving van een perceel bouwland. De Diaconie der Ned. Herv. Gem. 17 Febr. PHILIPPINE. Aanbesteding onderhoud van de werken aan de gqmeentehaven. Het Ge- meentebestuur van Philippine. 19 Febr. AXEL. Veiling huis er erf. Kantoor van W. A. van Boggende. (Nadruk verboden.) TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften. 3 Febr. Joost Amys Vink (van Zeist), oud 26 j., jm. en Carolina Anna Stuffken, oud 22 j., jd. 5 Febr. Jan Levinus Hamelink, oud 27 j., jm. en Adriana Maria Magdalena Luoieer, oud 25 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 5 Febr. Francois Andreas de Doelder, oud 30 j., jm. en Petro- nella Mathilda van den Boom, oud 31 j., jd. Geboorten. 30 Jan. Cornelia Maatje, d. van Aamout de Bruijne en van Pietemella Diele- man. Richard Petrus, z. van Josephus van Bunderen en van Anna Maria Louisa Somers. 3 Febr. Jan Francois, z. van Johannes Rouw en van Marina Neels. 4 Febr. Pieter Johannes en Hubert Victor, zonen van Ludovicus Adria- nus van den Hemel en van Bertha Haers. Overlijden. 29 Jan. Leendert Dees (overl. te Hengstdijk), oud 78 j., weduwn. van Maria Dekker. 30 Jan. Abraham Tholens (overl. te Bergen op Zoom), oud 68 j., echtg. van Sietje Jacomina van den Ouden. 31 Jan. Maatje Maria van den Ende, oud 64 j., echtg. van Leendert Kanters.. Jacobus Jozias de Doelder, oud 69 j., echtg. van Anna Elizabeth de Vos. 2 Febr. Johannes Franciescus Burm, oud 81 j., echtg. van Coralia Maria Vermast. TER NEUZEN. In de afgeloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd: P. J. van Tatenhove, stuurman, Brouwerij- straat 9, van Batavia ambtshalve C. G. Ververs, drukker, Noordstraat 10, van IJzendijke. J. A. v. d. Meailen, leeraar amibachtschool, Noordstraat 67, van Leeuwarden. N. S. v. d. Maden, onderwijzeres, Noord straat 17, van Ommen. J. A. Dieleman. dienstbode, Axelschestraat 82, van Hoek. C. L. F. Bosschaert, timmerman, Veldstraat 27 (Sluiskil), van Clinge. C. J. de Bree geb. v. d. Hooft, zonder be roep, Vlooswijkstraat 44, van Zaamslag. Vertrokken C. de Waard, aannemer, Venbindingstraat 9, naar Velsen. M. Lambrechts, smid, Tholensstraat 133, naar Brunssum. J. v. d. Mast, officier Leger des Heils, D.- Visserstraat 61, naar Kerkrade. D. de Kam, dienstbode, Westkolkstraat 48, naar Middelburg. S. J. Negrijn, sumumerair D. B., Tuinstraat 16, naar Tilburg. A. Fuhr, bankwerker, Benedenweg 21 (Sluiskil), naar Antwerpen. Rotterdam, 9 Februari 1931. VEEMARKT. Aangevoerd werden 377 vette runderen, 253 vette- en graskalveren, 464 schapen en 1am- meren en 1037 varkens. Koeien waren tamelijk aangevoerd, de han- del hierin was lui. Kalveren met stroeven hanidel. Schapen met tamelijken aanvoer en vluggen handel. Varkens met minder aanvoer en vluggen handel. De noiteering was als volgt: Koeien le kw. 0,88—/1,02, 2e kw. 0,66—0,87, 3e kw. /0,58f 0,66; Kalveren le <kw. /1,431,70, 2e kw. /1,10—/1,40, 3e kw. f 1—f 1,10; Scha pen le kw. 0,60—/0,72, 2e kw. 0,53 0,59, 3e kw. 0,45/0,52; Lammeren 0,75 /0,90; Varkens le kw. 0,40/0,43, 2e kw. /0,300,39. 3e kw. 0,25—/0,30; Zouters 0,38—/ 0,42. BINNENLANDSCHE GRANEN. Tarwe 55,50; Uitgezochte partytjes 6,507,50; Haver 3,504,25; Erwten, kleine groene 5,757,75; Schokkers 8 11,50; Uitgezochte partijtjes 11,50/14; Bruine Boonen 5,509. FIJNE ZACEN. Lijnzaadvoer 710; Blauwbloei Zaailyn- zaad 1214; Witbloei Zaailijnzaad /II 13; Blauwmaanzaad 26/29; Karwijzaad 2123,50; Kanariezaad 8/ll. AARDAPPELEN. Zeeuwsche Blauwe /4,805,25; Zeeuwsche Bonte /4,80/5,25; Zeeuwsche Eigenheimers 4,104,50; Friesche Eigenheimers 4,25 /4,60 ;Brielsche Eigenheimers 55,40; Blauwe Eigenheimers /44,50; Red Star /44,50; Brave's 4,755; Drielingen Eigenheimers 2,803,75; Industrie 3 3,50, aanvoer redelijk en iets meer vraag; Malta Winter 9%11 cent per K.G. VLAS. Aangevoerd: Blauwibloei 8830 K.G., onver- kocht; Holl. Geel 5200 K.G., onverkocht; Dauwroot 1600 K.G., onverkocht. Van Ter Neuzen: 6 Febr. Eng. s.s. HELM- WOOD, 1277, ledig, New-Castle; Duitsch s.s. ANSGIR, 3607, restart, R'dam. 7 Febr. Eng. s.s. GLENBROOK, 113, ledig, Antwerpen. Van Sluiskil: 6 Febr. Nederl. s.s. SINT JANSLAND, 1194, ledig, Immingham. Voor Sas van Gent: 6 Febr. Eng. s.s. LUMNEACK, 743, stukg., Antwerpen. 7 Febr. Duitsch s.s. ORION, 260, ledig, Rouaan. Van Sas van Gent: 6 Febr. Eng. s.s. LUM,- NEACK, 743, stukg., Dublin. Voor Riemen: 8 Febr. Duitsch s.s. FALK, 852, stukg., Antwerpen. Van Riemen: 7 Febr. Nederl. s.s. HAR- MINA, 89, petroleum, Londen. Van GentTer Neuzen: 7 Febr. Eng. s.s. FALCON, 738, stukg., Londen. Voor Gent: 6 Febr. Belg. s.s. MARCEL, 841, ledig, Brugge; Duitsch sjs. LOTTE HALM, 644, ledig, Duinkerken; Lett. s.s. TU- RAIDA, 1475, hout en vlas, Riga; Eng. s.s. AFON DULAIS, 584, kolen, New-Castle Deensch s.s. BIRGITTE, 934, ledig, Hamburg Memel s.s. FRIESLAND, 585, ledig, Hull Eng. s.s. OTTO, 360, stukg., Antwerpen; Eng. s.s. TOWNELEY, 1692, kolen, Hull. 7 Fetor. Eng. s.s. BILTON, 375, kolen, New- Castle; Belg. s.s. ADOLPHE URBAN, 309, pekkolen, Londen; Eng. s.s. CHARLWOOD, 600, ledig, Trouvill; Eng. s.s. MOORFOOT, 1077, stukg., Antwerpen; Fransch s.s. NICO LAS JEAN, 1182, kolen, Tyne; Duitsch s.s. MARTHA HALM, 542, ledig, Duinkerken; Poolsch s.s. KATOWICE, 1107, ledig, Rouaan; Fransch s.s. HELIUM, 903, ledig, Havre; Eng. s.s. SHEAF WATER, 1617, kolen, New- Castle; Eng. s.s. DONA ISABEL, 210, pek kolen, Londen. 8 Febr. Eng. s.s. KENTWOOD, 1244, kolen, Hull; Eng. s.s. SOJAURNER, 200, led., Chattam; Eng. s.s. HEBBURN, 1685, kolen, Hull; Eng. s.s. GWENTGATE, 887, kolen, Newport. Van Gent: 6 Febr. Eng. s.s. TADORNA, 94, stukg., Belfast; Belg. s.s. WILDEM RENfe, 1536, ijizer, Newport; Eng. s.s. CHATWOOD, 1557, ledig, New-Castle; Eng. s.s. LESRIX, 354, ijzer, New-Castle; Noorsch s.s. INDRA, 3160, restant, Antwerpen; Eng. s.s. GLAN- TON, 1661, ledig, New-Castle. 7 Febr. Spaansch s.s. ARAITZ MENDI, 2557, ledig, New-Castle; Duitsch s.s. KARL FRIEDRICH LARSEN, 686, ijzer, Gdynia; Eng. s.s. CRICHTOUN, 506, stukg., Leith; Duitsch s.s. TILSIT, 415, fosfaat, Konings- berg; Eng. s.s. OTTO, 360, stukg., Hull; Noorsch s.s. GUDRID, 748, ledig, Blyth; Eng. s.s. DON, 429, stukg., Goole. 8 Febr. Eng. s.s. BILTON, 375, ledig, Londen; Eng. s.s. MOORFOOT, 1077, gem., Grangemouth; Eng. s.s. ALGOL, 929, ijzer, Newport; Eng. s.s. AFON DULAIS, 584, ledig, Goole; Belg. s.s. MARCEL, 841, ijzer, Middles- borough; Eng. s.s. CHARLWOOD, 600, ijzer, Newport; Spaansch s.s. ELMONTECTT J ,Q, 1893, ledig, New-Castle. s.s. HELENA in lading te Porto Flavia voor Antwerpen. s.s. MAGDALENA van Baltimore naar Napels passeerde 4 dezer Gibraltar, s.s. TERNEUZEN vertrok 7 dezer van Lissa- G e b o r e n PIETER .JOHANNES en HUBERT VICTOR, Zonen van LOUIS V. D. HEMEL en BERTHA HAERS. Ter Neuzen, 4 Februari 1931. De Openbare Verkooping ten verzoeke van de Familie QUELERY op Donderdag 2® Februari 1931 te Ter Neuzen in het Hotel du Commerce van den heer De Vrieze, zal niet aanvangen om half drie, maarom Notaris VAN DER VEEN. Het Bestuur van den brengt ter kennis van Ingelanden, dat de opgemaakte lijst der stemgerech- tigde ingelanden ingevolge art. 35 van het Algem. Reglement voor de polders of waterschappen in Zeeland, geduren- de veertien dagen van 10 tot en met 24 Februari 1931 ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage liggen. Het Bestuur van den Dijckmeesterpolder, C. J. DE ZWART, Dijkgraaf. P. A. RAMMELOO, Ontv.-Griffier. Philippine, 9 Februari 1931. Het Bestuur van den brengt ter kennis van Ingelanden, dat de opgemaakte lijst der stemgerech- tigde ingelanden ingevolge art. 35 van het Algem. Reglement voor de polders of waterschappen in Zeeland, geduren- de veertien dagen van 10 tot en met 24 Februari 1931 ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage liggea. Het Bestuur van den Mosselpolder, C. J. DE ZWART, Dijkgraaf. P. A. RAMMELOO, Ontv.-Griffier. Philippine, 9 Februari 1931. Het Bestuur van den brengt ter kennis van Ingelanden, dat de opgemaakte lijst der stemgerech- tigde ingelanden ingervolge art. 35 van het Algem. Reglement voor de polders of waterschappen in Zeeland, geduren- de veertien dagen van 10 tot en met 24 Februari 1931 ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage liggen. Het Bestuur van den Van Wuijckhuisepolder, P. VAN CADSAND, Dijkgraaf. P. A. RAMMELOO, Ontv.-Griffier. Ter Neuzen, 9 Februari 1931. Het Bestuur van den brengt ter kennis van Ingelanden, dat de opgemaakte lijst der stemgerech- tigde ingelanden ingevolge art. 35 van bet Algem. Reglement voor de polders of waterschappen in Zeeland, geduren- de veertien dagen van 10 tot en met 24 Februari 1931 ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage liggea. Het Bestuur van den Kleine Stellepolder, B. J. KINDT. Dijkgraaf. P. A. RAMMELOO, Ontv.-Griffier. Philippine, 9 Februari 1931. Het Bestuur van den brengt ter kennis van Ingelanden, dat de opgemaakte lijst der stemgerech- tigde ingelanden ingevolge art. 35 van het Algem. Reglement voor de polders of waterschappen in Zeeland, geduren- de veertien dagen van 10 tot en met 24 Februari 1931 ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage liggen. Het Bestuur van den Stad Phiiippinepolder, A. VAN HIJFTE, Dijkgraaf. P. A. RAMMELOO, Ontv.-Griffier. Philippine, 9 Februari 1931. De Notaris H. A. VAN DALSUM te Hulst zal op Donderdag 12 Februari 1931, om fcfcn uur, op het terrein te Koewacht, Sint Andries, te verga- deren bij J. de Letter aldaar, voor de familie HERMON en voor den heer ALF. DE WAELE, om contant geld, publiek verkoopen met Sparrensnoei, liggende ter plaatse. De sparren zijn van alle lengte en dikte tot 10, 11 meter, en daaronder geschikt voor stelling. NOORDSTRAAT 4 Firma P. J. VAN DE SANDE, Ter Neuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 3