u BUITIHL&HB, I 1 TER NEUZEN, 9 FEBRUARI 1931. V CBISISDIENST. I>e regeering heeft in December besloten iDort. het aanhangig inaken van een wetsvoor- sfcel cm gedurende enkele jaren den, sedert 1924 afgesloten, budgetairen crisisdienst weer open te stellen. De vooTfbereiding van bet ontwerp is thans zoover gevorderd, idat de indiening bij de Tweede Kamer dezer dagen kan worden ver wacht. Het gevolg van de ontworpen regeling zal zijn, dat uitgaven, welke als crisisuitgaven worden aangewezen, ten laste komen van het Leeningsfonds 1914. In verband hiermee wordt een tydeltjike aanvulling van de middelen van het Leeningfonds voorgesteld. DE TUNNELS ONDEK DE SCHELDE. Men is begonnen met het leggen van an- derhalven kilometer spoor, op den linkeroever der Schelde, tegenover Antwerpen, ten einde de tunnelwerken, welke aldaar ibinnen enkele weken gaan aanvangen, met de spoorbaan van het Land van Waas te venbinden. Op den rechteroever van de rivier wordt reeds ge- fooord. De Amerikaansche technici zijn te Antwerpen aangekomen en hebben zich samen met de ingenieurs van de firma Franqui in aan gefoouw aan de Oude Leeuwenrui ge'instal- leerd. Verwacht wordt dat het mogelijk zal zijn met de eigenlijke werken op 1 Maart te toeginnen. DE BELGISUHK COMPENSTATIE-PHEMIE. Het Handelsblad van Antwerpen meldt: Het bijzonder comiteit der Scheepvaart- wegen van Belgie naar den Rijn heeft besloten dat van 1 April a.s. af, het bedrag der com- pensatiepremie, toegestaan aan schepen welke lading vervoeren over de Zeeschelde of het •kanaal van Ter Neuzen, uit Belgische havens naar den Rijn en zyne byrivieren stroomop- waarts Emmerik, wordt gebracht voor alle goederen op 2,50 frs. per ton. JBovendien, zal als voarloopige maatregel en voor een tijdperk van zes maanden, te be- ginnen van 1 April a.s. af, de premie tot 3 fr. per ton verhoogd worden voor ertsladingen. De toestand was sedert 1 September 1924 2,50 fr. per ton iwerd gegeven voor voile ladin- gen graan en zaden en 1,50 fr. voor alle an- dere ladingen. Er zal dus een verhooging van de premie komen voor alle ladingen, behalve die van graan en zaden, van 1,50 fr. tot 2,50 fr., en een extra-verhooging voor erts van 1,50 fr. tot 3 fr. Dit laatste zal samenhangen met de pogingen om van Antwerpen 'n groote ertshaven te maken, waartoe ook de nieuwe groote havenbekkens en de nieuwe groote laadbruggen zullen moeten bijdragen. Ook Gent gaat zijn haven uitlbreiden. In het Handelsblad van Antwerpen lezen wij hieromtrent: Onder de betrokken departementen is over- eenstemming bereikt ibetreffende het door de stad Gent gedane verzoek tot uitbreiding van haar grondgebied iangs het zeekanaal Ter NeuzenGent, Een wetsontwerp zal binnen- kort worden ingediend, waarbij de breedte van de bestaande Gentsche strook, op den rechteroever van het kanaal, op 800 meter wordt gebracht. Te dien einde moeten de ge- mesnteny Oostacker, Desteldonck, Mendonk, Winkel-Sint-Kruis, Wachtebeke en Selzaete weer een stuk van haar grondgebied afstaan. Het is de bedoeling van het Gentsche ge- meentebestuur het zeekanaal tot aan de Ne- derlandsche grens voor het laden en lossen van zeeschepen in te richten. DE NOOD VAN DEN LANDBOUW. De moeilijkheden waarmee de landbouw te kampen heeft vragen schrijift de N. R. Crt. de aandacht. van vele regeeringen. Donder- dag heeft de Duitsche rijkskanselier Dr. Braning de zaak in den Rijksdag ter sprake gebracht met de aankondiging dat hij plannen uitwerkte om „den landbouw te redden", wat 'n hoongelach ter rechterzijde gaande maakte. De vertegenwoordigers van den Duitschen landbouw zullen geraadpleegd worden en, na hen gehoord te hebben, zal de regeering een wetsontwerp bij Rijksraad en Rijksdag indie - nen. Alles hangt dus nog in de lucht, maar Dr. Binning kon wel zeggen dat de nieuwe maatregel en niet alleen op tariefmaatregelen komden berusten". Niiet alleen dus toch wel eenisgzins, zoodat de regeering alweer op versterking van de beschermde rechten op het hoofdvoedsel van het volk het oog had. On- danks de schoone beloften die af en toe te Geneve over het afibreken van de scheidende tariefmuren gedaan worden, behoudens aller- lei regeeringen troetelkinderen die hun bijzon- dere bescherming van nioode hebben. In dus triealc sthten hebben meerendeels een •waiTr: hart voor hun landbouw ,landbouwsta- ten voor him nijverheid. De Engelsche conservatieven hopen nog altijd spoedig kans te krijgen om aan het be- wind te komen, al toont MacDonald met zijn arbeiderspartij groote stoelvastheid, gelijk pas gebleken is uit zijn verklaring, dat de regee ring niet aan aftreden dacht, ook al bleef er voor haar wetsontwefp nopens anbeidsgeschil- len geen stuk heel. Donderdag hebben de conservatieven weer een heel goed figuur ge stagen bij' een tusschentijdsche verkiezing om een van haar parlementszetels te Liverpool tegenover de arbeiderspartij. Zij zelven kon- den zich ongeveer handhaven op het aantal stemmen, dat zij bij de algemeene verkiezing hadden gehaald, wat een mooi succes is, om- dat bij een tusschentijdsche verkiezing de kie- zers nooit zoo warm plegen te loopen, terwijl de candidaat van de arbeiderspartij ongeveer 45 pCt. minder stemmen op zich vereenigde dan bij de algemeene verkiezing. Dit geeft hun moed tot de onderstelling dat het conser- vatieve „foeveiligings"plan met tariefherzie- ning bij de kiezers populair blijft. Jammer voor hen is, dat Beaverbook en Rothermere, de twee groote krantenlords, hun doel blijven richten op het bederven van de kansen van de oude eonservatieve partij en haar splijting met hun ijveren voor sterkere rijksbevoorkeu- ring en invoerrechten op levensmiddelen, om- dat de dominions zoozeer met afzet voor hun landbouwvoortbrengselen verlegen zitten. Donderdag is het op een door Beaverbrook belegde vergadering voor 't eerst tot een for med gevecht tusschen zijn aanhangers en hun eonservatieve tegenstanders gekomen. De strijd zal met wettige middelen voortgezet worden bij een tusschentijdsche verkiezing in Oost Islington die aanstaande is. Dit district was door een lid van de arbeiderspartij ver- tegenwoordigd en daar trekken nu vier candi- daten: een lid van de arbeiderspartij, een libe- raal, een officieele candidaat van de eonserva tieve partij en een candidaat van Beaverbook en Rothermere tegen elkaar op. Het zal een felle strijd worden, want de vorige maal kreeg de arbeider 15,109 de conservatief 13.641 en de liberaal 11.136 stemmen. De eerste candidaat van Beaverbrook en Rothermere heeft zich teruggtrokken in het belang van de eensge- zindheid van de eonservatieve partij, maar de krantenlords hebben fluks voor een nieuwen candidaat gezorgd, een generaak die totdusver meer bij windhondwedrennen dan in het poli- tieke strijdperk op den voorgrond was ge komen. En tegelijk heeft Lord Beaverbrook zijn oorlogsverklaring aan Baldwin hernieuwd door te zeggen dat hij de eenheid in de eon servatieve partij zoo lang zal trachten te ver- nietigen tot Baldwin zijn invoerrechten op tarwe enz. aanvaardt. ONDERWIJS. Mej. I. Buijsse, onderwijzeres aan de Chr. school in de Jozinastraat alhier, is als zoo- aanig benoemd te Sliedrecht. CHR. NAT. vVERKMANSBOND. Dezer dagen schrijft men ons was het 25 jaren geleden, dat de Afd. Ter Neuzen van den Chr. Nat. Werkmansbond was opgericht. Het was dan ook begrijpelijk, dat deize ver- eeniging zich heeft opgemaakt om dit zilveren feest zoo luisterrijk mogelijk te vieren. Don derdag werd dit feest in het midden der ge- meente herdacht met een kerkdienst in de Ned. Herv. kerk, waar Dr. Cazemier en Ds. Raams van Kloetinge voorgingen en waarin meenig emstig en treffend woord gesproken werd. Hoewel het geen gewoonte is dat een jarige iets geeft, zoo was deze avond nog iets bizonders aan de orde. Er was vooral na het plaatsen van het nieuwe orgel reeds meerdere malen de aandacht op gevestigd, dat de bor- den waar eenige psalmen of gezangen op werden aangegeven, welke nog een overblijf- sel waren van het oude kerkje, niet meer vol- deden en nu vooral veel te klein waren. Dit had de vereeniging doen besluiten een paar flinke borden te laten vervaardigen in deh stijl van het orgel en deze bij haar zilveren feest aan de Kerk aan te bieden. Dit was niet alleen een origineel idee, maar ook de uitvoe- ring van deze borden is van dien aard, dat ze een sieraad van het kerkgebouw en een groot gemak voor de gemeente zijn. De Chr. Nat. Werkmansbond kan nu iederen Zondag een symlbool aanschouwen van haar zilveren feest en de gemeente ziet daardn dat er een band is tusschen deze vereeniging en de Herv. kerk. Jammer dat de gemeente niet beter opge- komen was. Ze kent deze Ver. toch wel? Anders is het noodzaketijk dat ze zich op de hoogte stelt, van wat deze Ver. wil en bedoelt. Dat zal en voor de gemeente en voor de Ver. tot zegen zijn. Vrijdagavond vierde deze Ver. in eigen kring haar zilveren jubileum in het Vereeni- gingsgebouw, welke zaal feestelyk was ver- sierd. Dr. Cazemier de eere-voorzitter had de leiding van deze feestelijke vergadering. Na op gebruikelijke wijze geopend te zijn hield deze een keurige feestrede en volgden verslagen van Secretaris en Penningmeester, felicitaties van verschillende zusterafdeelingen en andere Chr. vereenigingen te dezer plaatse. Ter afwisseling waren er verschillende voor- drachten en verschillende tractaties. Ook ontving de Vereeniging zelve nog een get- schenk, n.l. een collectezakje om op de ver gadering te dienen om giften in ontvangst te nemen, die bestemd zijn voor de zieke leden. Er was maar een roep over dezen avond en deze was: een gezellige feestavond. Het was dan ook reeds middemacht toen deze verga dering met dank aan God gesloten werd. Het aantal leden dat de laatste weken was geklommen boven de 100, werd weer vermeer- derd daar zich 5 nieuwe leden opgaven. Zoo gaat deze vereeniging weer een nieuw tijd perk in. Geve God dat het weer een tijd van bloei mag zijn, niet alleen in het aantal leden maar ook dat de Vereeniging mag werken tot uitbreiding van Gods Koniinkrjjk. CHR. WINTERLEZING. Het seizoen voor Chr. winterlezingen alhier, werd Vrijdagavond gesloten met eene lezing in de Ned. Herv. Kerk alhier. Het bezoek was ditmaal matig, hetgeen ver- moedelijk te wijten was aan het nog steeds heerschen der griep, doch ook aan het tege- lijkertjjd houden eener vergadering door den Chr. Nat. Werkmansbond. De bijeenkomst werd geopend door den voorzitter, den heer J. C. Jansen. Na het zingen van Ps. 25 7 en voorlezing van Matth. 5 112, ging deze voor in gsbed. Hij hield vervolgens een korte inleiding, waarin hij de opvolgende lezingen van dezen winter, de eerste over het „Heilige Land", de tweede over een ,,Heilige Maaltijd", de derde over de „Verlossingsweg in het Heilige der Heilige", als een treffende aaneen- schakeling schetste. Zij vormen a. h. w. een climax, met als kroon daarop daze lezing: ..Heiliging". Toch hebben de diverse sprekers niet met elkaar geconfereerd. Hiema hield Ds. A. Adriani, Herv. predi- kant te Baam, zijne lezing. Spreker legde er den nadruk op, dat ware heiliging alleen tot zijn recht komt in het Christelijk geloof vol- gens den Bijbel. De ondergrond der heiliging is rechtvaardiging. Het geheim daarvan is, dat God in Zijn groote genade zondige men- schen aanneemt tot rechtvaardiging. De vrucht van rechtvaardiging moet zijn heili ging door het geloof. Spreker behandelde daama in den breede wat heiliging niet en wat heiliging wel is. Volgens spreker gaat veler Christelrjik leven achteruit en dan denkt hij hierbij speciaal aan den achteruitgang van het leven met God. De lezing werd met onverdeelde aandacht gevolgd en door Ds. Adriana met dankgebed gesloten. DE STATENVERKIEZINGEN In den Statenkieskring Zierikzee is de anti- rev. candidatenlijst aldus samengesteld: 1. W. den Boer, Zierikzee; 2. W. van den Berg Dz., Bruinisse; 3. J. de Bruijne, Brouwershaven; 4. W. de Kam, Zierikzee; 5. C. W. den Boer, Brouwershaven; 6. S. W. Vis, Haamstede, 7. L. Quant, Zierikzee; 8. Jac. van Splunder, Zonnemaire; 9. P. Verbeek, Zierikzee; 10. K. J. Stoutjesdijk, Nieuiwerkerk. De candidatenlijst van de Liberale Staats- partij de Vrijheidsbond in den kieskring Goes luidt: 1. J. M. van Bommel van Vloten, Goes; 2. D. W. Lindenbergh, 's Heer Arendskerke; 3. A. v. d. Have, Kapelle; 4. P. J. J. Dekker, Wemeldinge; 5. J. IV van Gorsel, Rilland, 6. I. Groenewegen, Hoedekenskerke; 7. P. Brug- geman, Baarland; 8. M. Kloosterman, Wol- phaartsdijk. HOOG EN DROOG. Gisterenvoormiddag is de sleepboot „Trio de oude haven willende .binnenvaren op den Westdam omhoog gevaren en aangezien het, vallend water was blijven zitten. Bij laag- water zat de „Trio" geheel droog. Bij het namiddaggetij is zij oogenschijnlijk zonder avepij te hebben beloopen vlot gekomen. SAS VAN GENT. Feestavond. Onder de vele vereenigingen, die we hier tellen, de een en zich toeleggende op het schen- ken van vermaak, de anderen met een bree- dere opvatting van him -bestaansmotief, n.l. het verhoogen van het moreele en intellec- tueele peil van de bevolking zonder het be- oogen van geldelijke doeleinden. behoort ook de vereeniging „Vrijheid, blijheid", gevormd door een clubje jangelui, die zich in hun vrijen tija oefenen in de kunst van voordragen, too- neelspelen en muziek maken. Hun grootste voldoening bestaat daarin van tijd tot tijd, al naar gelang de gelegenheid zich daartoe voordoet aan kleinen en grooten e>en geizellig avondje te verscbaffen. Zaterdag 1.1. hield deze jonge vereeniging voor de eerste maal een uitvoering van haar gevarieerd programma voor alle leerlingen der openbare school in de gymnastiekzaal, die voor deze gelegenheid door de uitvoerenden zelf in een gezellige tooneelzaal herschapen was. Al de werkzaamheden, noodzakelijk om de omgeving te doen beantwoorden aan hetgeen zij moest voorstellen, een tooneelzaal, was door de jongeluitjes zelf uitgevoerd. Laat ons zeggen, dat het aanzien van de zaal van dien aard was, dat men zich moet verwonderen, hoe door een groepje jonge menschen van 16, 17, 18jarigen leeftijd met de eenvoudigste hulpmiddelen toch iets kan va|iwezenlijkt worden, dat zelfs de grooten volkomen kan voldoen. Met een dubbeltje voor spijkers en drie stuivers voor papieren versiering is gebleken heel wat te kunnen gebeuren. Natuurlijk moeten het jeugdig enthousiasme en de voor- opgezette goede wil om te slagen als impon- derabilien in de weegschaal gelegd worden, die dan ook de balans naar het succes hebben doen doorslaan. Het zou echter onbillijik zijn, wanneer ik geen melding zou maken van de belangelooze medewerking van een groepje muzikanten, die zich bereidwillig beschikbaar hadden gesteld om ook een steentje bij te dragon. De leerlingen van de school hebben zich niet alleen een heelen avond kostelijk kunnen vermaken, maar hebben tegelijkertijd zich kunnen vergewissen, wat hun oudere broers en zusters zoo al kunnen ten uitvoer brengen, niet alleen materieel, maar ook intellectueel. Van 5 tot 9 uur zijn zij in de gelegenheid ge- weest hun hart op te halen. Zondag was het de beurt voor de groote menschen, een heel ander publiek dus met meer elschende aan- spraken. Doch ook deze toehoorders zagen zich in hun verwachtingen niet teleurgesteld. Integendeel. De bijval door de uitvoerders na elk ten tooneel gebracht stukje geoogst en de steeds in beweging zijnde lachspieren heb ben duidelijk bewezen, dat het gebodene bij de grooten niet minder de gewenschte uitwer- king had. Van het noemen van names zal ik me ont- houden, teirwijl ik evenzeer wensch af te zien van een oritische beoordeeling, der aangebo- den stof. Het publiek moge dit voor zich zelf uitmaken. Doch zooveel is zeker, dat niemand den gang naar de gymnastiekzaal heeft beklaagd en dat de algemeene wensch geuit werd, om de jonge leden van ,,Vr;ij|heid, blijheid" zoo spoedig mogelijk weer in actie te mogen zien. AXEL. Ds. G. P. A. Ruysoh van Dugteren alhier, mocht een beroep ontvangen van de gemeente Zonnemaire. De uitslag van de Zaterdag j.l. gehouden stemming voor kerkeraad of kiescollege, aan de Ned. Herv Kerk alhier, is als volgt: Vo6;r kerkeraad 161, vo6r kiescollege 74, bianco 1, zoodat in den bestaanden toestand geen ver- andering is gekomen. ZAAMSLAG. Woensdag j.l. toen de tram om ongeveer 3 uur van het dorpsplein den Axelschen weg inreed, kwam aldaar van uit de Rozemarijn- straat aangereden met zijn auto, de heer Wisse van Othene, waarop een treffen met tram en auto plaats had. De auto welke aan spatborden erg werd beschadigd, werd door den tram een eindweegs meegetrokken in den Axelschen weg. Vermoedeljijik werden de wederzijdsche seinen niet opgemerkt, terwijl persoonlijke ongelukken niet voorkwamen HULST. Te Heerlen slaagde voor het examen kraam- vrouwenverpleegster mej. P. Trijes alhier. BRESKENS. Het te Knocke verschijnende blad Strand en Land" van 1 dezer, bevat een zeer sym- pathiek en waardeerend artikel, ibetreffende een aldaar in den Prince Schouwiburg gegeven opvoering van het blijspel ,,Haar laatste wil", door het tooneelgezelschap van Breskens. onder leiding van den heer J. C. le Bleu. Met lof wordt gewaagd over het spel der optreden- de dames en heeren. Deze opvoering kan, naar gemeld wordt, worden besohouwd als een tegenbezoek uit sympathie der Knockenaren aan Breskens, in den loop van den vorigen winter. De heer Salomd, technisch ambtenaar van den Prov. waterstaat, en voorzitter der lokale vereeniging voor Volksontwikkeling in dit Zeeuwsche badplaatsje wil het vuur warm houden, dat kameraadschappelijk oplaait tus schen beide grensstadjes en had er dus dit prachtig feestje op bedacht. De tocht van Breskens naar Knocke werd gemaakt met 18 auto's en telde een 80 deelnemers. Deze laage sliert auto's had te Knocke terstond de voile belangstelling en de tooneelzaal was dra ge- vuld met 'n sympathiezeerend publiek, dat ten zeerste van de vertooning heeft genoten. Het werd, met een gezellig foal besloten, een voor de deelnemers onvergetelijke avond, waarbij van wege de Belgische vrienden ook vele goede woorden werden gericfot aan het adres van den heer SalomS en den burgemeester van Bres kens, den heer Van Zuyen, die zooveel tot het welgelukken van dit feest hebben bijgedragen. MIDDELBURG. By Kon. foesluit van 4 Februari is aan W. Kosten op z'jn verzoek met ingang van 1 September 1931 eervol ontslag verleend als Jeeraar aan de R. H. B. S. te Middelburg. DE VrERKEERSCONFERENTIE. J.l. Vrijdag had in een der vertrekken van het gebouw van het Prov. bestuur van Zee- land te Middelburg de vierde verkeersconfe- rentie plaats, die werd voorgezeten door den Commissaris der Koningin, Jhr. Mr. J. W. Quarles van Ufford, en ook werd bijgewoond door de leden van Gedeputeerde Staten. De inleiding. De VOORZITTER heette alle aanwezigen welkom, in het bijzonder den vertegenwoordi- ger van de Belgische spoorwegmaatschapprj MechelenTer Neuzen, die van andere spoor- en tramwegen, eventueel van luchtlijnen, van autobusdientsen enz. De conferentie wordt vroeger gehouden dan andere jaren, omdat er dan nog tijd zal zijn op wijzigingen in dienst- regelingen aan te dringen. Spr. heeft in een courantenartikel in een der groote Nederlandsche bladen in een beschou- wing over het dalende bevolkingscrjfer van Zeeland o.a. gelezen, dat Ged. Staten niet vol- doende werken in het belang van het verkeer Spr. is het daarmede eens, omdat Ged. Staten nooit genoeg daarvoor kunnen doen. Maar tooh had hij in dat artikel een woord van waardeering verwacht voor wat wel is ge daan. In de laatste Statenzittinc heeft spreker een overzicht gegeven wat in 4 jaar is tot stand gebracht en hij zal dit nu niet herhalen, maar wel er op wijzen wat in 1930 is ver- beterd. De Staten besloten tot de zeer belangrijke aanschaffing van een tweede motorveerboot voor de lijn BreskensVlissingen, die de naam van Prinses Juliana zal krijgen en die dus 3 tot 4 jaar na de Koningin Wilhelmina in de vaart zal komen en vermoedelijk 31 Dec. 1931 zal zijn afgeleverd om in begin '32 in dienst te komen. Maar ook is een nieuwe boot voor de lyn HansweertWalsoorden aangenomen en zal binnenkort v/orden begonnen met den bouw daarvan. Drie booten samen van ruim l'/2 millioen gulden, dat bewijst toch, dat er wel wat gedaan wordt. Bovendien zijn ver- i schillende andere booten verbeterd. Een ander dagbladartikel sprak van een brug over de Schelde. Spr. hoopt dat de schry- ver daarvan in de rijke provincies van Neder- land krachtig propaganda voor dit idee zal maken, maar voorloopig zal het provinciaal bestuur zich er maar toe bepalen, de bootdien- sten zooveel mogelijk te verbeteren, het is toch altijd nog beter een vogel in de hand dan 10 in de lucht. Ook op ander gebied is veel tot stand ge bracht, o.a. wat de wegen betreft, die van Oostburg naar Zuidzande, van Schoondijke naar IJzendijke, van Ter Neuzen naar Axel, en ook andere werken als de steiger te Stave- i nisse, en die te Walzoorden, verder is een aan- vang gemaakt met het veranderen van den inlaag te Hoedekenskerke tot haven. Maar ook zijn nog tal van wegen verbeterd met steun van de Provincie als die van Koudekerke naar Biggekerke, van 's Heer Arendskerke naar Heinkenszandhet zuidelijk deel van den weg MiddelburgVeere en gedeelten van de wegen BiggekerkeZoutelande en ZoutelandeWest- kapelle. Ook verschillende gemeenten helpen mede en kwamen daardoor verbeteringen tot stand o.a. van den weg WissekerkeKamper- land, en te Vlissingen van den Prins Hendrik- weg en den Koudekerkschen weg. De Polder Walcheren legde het rijiwielpad Serooskerke Oostkapelle aan en verflauwde een lastige bocht. Nog noemt spr. wegen te St. Jansteen en tusschen Aardenburg en St. Kruis. Het Provinciaal Bestuur tracht ook in dezen tijd van werkloosheid zooveel mogelijk werk te doen uibvoeren en daarvoor zullen o.a. in aanmerking komen de toegangsweg en steiger te Stavenisse, de verbetering van den steiger te Zijpe, van den weg ZierikzeeBrouwers haven tot Schuddebeurs; aanlegplaats te Zie rikzee eerste deel; weg Heinkenszand's Hee- renhoek, tweede deel MiddelburgVeere; eer ste deel verbetering provinciale aanlegplaats te Vlissingen; de bouw van een nieuwe steiger te Katsche Veer en kan het zyn den weg PontebrugPyramide, waarover volgende week 'n bespreking wordt gehouden. Spr. wekt gemeente- en polderbesturen op, ook in het be lang der werkloosheidsfoestrijding zooveel mo gelijk werken te doen uitvoeren, wat tevens een algemeen verkeersbelang is. Spr. herin- nert aan de regeling dat de helft voor op het Prov. Wegenplan voorkomende wegen betaald wordt uit het Wegenfonds, een kwart door de Provincie en een kwart door de direct be- langhebbenden. Waar de Kamer van Koophandel te Ter Neu zen geheel door de Provincie wil doen betalen, zou spr. willen dat zij dan ook aanwyst de middelen om dit te kunnen doen. Zeeland is aan het maximum van haar opcenten. Thans gaf spr. gelegenheid wenschen en opmerkingen ten beste te geven en wel het eerst aan den vertegenwoordiger van de Bel gische spoorwegmaatsohappij. Deze zeide, dat zijn maatschappij nog slechts kort geleden het baanvak Ter NeuzenSelzaete heeft overge- namen en daarom over de aansluiting op de Provinciale booten nog niet geheel zicht heeft. Wel reeds heeft spr. klachten daarover ge hoord en zoowel voor de richting St. Nicolaas als Gent. De spoorwegmaatschappij kan er echter weinig aan veranderen, gebonden als zij is aan de aansluitingen op de Belgische spoorwegen. Hij weet niet of dit bij de provin ciale boot ook het geval is. In het bijzonder foetreffen de klachten de aansluiting op den morgen- en den avondtrein naar Gent. De heer DE JONGE, directeur van de Wes ter Scheldedienst wijst er op, dat de eerste boot uit Vlissingen des morgens te 5,10 uit Vlissingen naar Ter Neuzen vaart op verzoek der Posterijen, om daar aansluiting te kunnen hebben op den trein van 6.50 naar Selzaete. Des namiddags vertrekt de boot uit Vlissingen te 16.10 en aangezien de booten de vaart bin- nen het anderhalf uur uitvoeren, zal daarmede ook aansluiting kunnen worden verkregen op den trein van 17.40 naar Selzaete. De heer HARTE, seer, der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch- Vlaanderen, deelt mede, dat van zijne Kamer een klacht is uitgegaan naar de spoorweg maatschappij, dat op zekeren datum van af de boot was gewaarschuwd dat er passagiers voor de trein waren en men van af het sta tion te kennen gaf dat zou gewacht worden, de trein toch reeds vertrokken was toen de autobus van de boot na enkele minuten met de passagiers bij het station arriveerde. Van wege de maatschappij werd te kennen gege ven, dat de trein niet langer had kunnen wach- ten. Aangezein de trein echter volgens de dienstregeling te Sas van Gent 5 minuten staat en er te Selzaete een tijdsruimte is van 18 minuten, was de Kamer van oordeel, dat men in zoo'n uiterst geval wel die paar minu ten had kunnen wachten. De maatschappy MechelenTer Neuzen had toen echter dat baanvak nog slechts kort in exploitatie en het was de bedoeling der Kamer er later op terug te komen. A Met de namiddagboot uit Vlissingen zal de aansluiting echter wel in het gedrang komen. Die boot vertrok vroeger 15.50, thans 16.10, een verschil van 20 minuten. Indien de stroom tegen is, komt op die reis niet alleen de aan sluiting op den trein naar Gent, doch ook die via Hoedekenskerke op den trein van 19.21 naar Holland in het gedrang. De boot kan dan niet op tijd te 17.45 van Ter Neuzen afvaren, ondervindt dan in den regel ook nog tegen- stroom op de vaart naar Hoedekenskerke, waardoor de motortrein de passagiers voor den trein te Goes niet tijdig kan aanbrengen. Hem staan niet de gegevens van de datums ten dienste, doch het is in het najaar naar werd medegedeeld driemaal in edn week voorgeko- men, dat die laatste aansluiting op Holland werd gemist, waardoor de betrokken reizigers emstig gedupeerd zijn. Het is alzoo gewenscht het vertrek dier boot, die op geen trein be- hoeft te wachten, vroeger te stellen, minstens op 16 uur. De VOORZITTER zegt toe, dat een en ander nader zal worden bezien. Hiema worden geopend de algemeene be- sprekingen, allereerst over de diensten op de Wester-Schelde. De heer WALLER, directeur van de Stoom- vaart Maatschappij „Zeeland", wees op het groote belang van het verkeer KnockeVlis singen in aansluiting op de „Zeeland"-booten an zou daarom gaarne een boot uit Breskens hebben te half twee en een uit Vlissingen te 8 uur. De heer DE JONGE zegt daarvan nog niets te kunnen zeggen, omdat hij nog niets van den treinenloop met den zomerdienst afweet. En dan dient de vraag gesteld wat beter is, goede aansluiting op de mailfooot dan wel op de treinen. De heer WALLER zegt, dat het te doen is om ook op deze wijze het vreeindelingenver- keer te bevorderen. De VOORZITTER zegt toe, dat met eea en ander rekening zal worden gehouden. De heer JERONIMUS bepleit, gezien dat de trein te 8.55 te Vlissingen aankomt en de boot naar Ter Neuzen te 9.05 reeds vertrekt, ook een vroeger vertrek van de boot naar Bres kens dan eerst te 9.15, want vooral op Woens dag kan men daarvan gemak hebben, daar het dan van die boot gebruik kan maken om tijdig de markt te Oostburg te bereiken, en bij den tegenwoordigen toestand reeds te half zeven moet vertrekken. De heer DE JONGE zegt, dat het moeilijk is voor twee booten tegelijk te zorgen en als men die voor Ter Neuzen laat wachten. geeft dit ook weer moeilijkheden. De heer JERONIMUS kan de dienstbezwa- ren niet beoordeelen. De heer WIND VAN MERKESTEYN; di recteur van de Zeeuwsch-Vlaamsche Tram- wegmaatschappij, merkt op, dat de wyziging dus feitelijk gevraagd wordt voor 1 dag in de week en zegt, dat men den verder nog geen tram heeft. De heer JERONIMUS zegt: maar des zo- mers wel een bus, die Woensdags ook op tus- schenplaatsen personen mag uitlaten. De heer DE JONGE acht het niet onmoge- lijk voor den dag per week zoo'n regeling te maken. De VOORZITTER zegt, dat dit ook in aan merking zal worden genomen. Daarna komt in bespreking de dienst op de Ooster-Schelde. De heer DUVEKOT uit Goes wijst op het groot ongerief van de haven te Zierikzee als men aan het begin moet blijven liggen en spe ciaal auto's niet kunnen worden geladen of gelost. Spr. zou gaarne de haven zien uitge- baggerd. De VOORZITTER zegt, dat dit twee of drie jaar geleden heeft plaats gehad. De heer DE BROEKERT uit Zierikzee zegt, dat deze week reeds driemaal de boot niet kon binnenkomen en Donderdagmorgen moesten 26 menschen met het kleine bootje mede, waar- van slechts 10 of 12 binnen konden zitten. Spr. meent dat Schouwen misdeeld is, hoeveel de provincie ook doet. In 1929 is reeds door Zierikzee op verbete ring aangedrongen, de toestand blijft echter levensgevaarlyk. Men is dankbaar voor het lage tarief voor auto's, maar wat heeft men daar aan, als zij niet op- of af kunnen. De VOORZITTER kan toezeggen, dat ver moedelijk in 1932 de ponton van Vlissingen naar Zierikzee zal kunnen komen. De heer DE BROEKERT is geschrokken van het jaartal 1932, de voorziening is drin- gend noodig, hij vermeent dat de heer Van der Weijde hem wel zal toestemmen, dat de toe stand levensgevaarlijk is. De VOORZITTER vraagt of de heer De Broekert er een andere oplossing voor weet en of hij een uitgave van f 60.000 tot f 70.000 gerechtvaardigd zou vinden, waar men vol- gend jaar de ponton van Vlissingen over kan brengen. De heer DE BROEKERT zegt, dat de Wes- terschelde mooie ferrybooten krijgt en de Oos- terschelde moet wachten. Doch spreker geeft toe, dat 60.000 veel is en hoopt ten slotte nog eens op een zoo spoedig mogelijke ver betering. De heer DUVEKOT vraagt of by den stei ger te Katsche Veer niet een wachtlokaaltje kan worden gebouwd. De heer VAN DER WEIJDE zegt, dat daai reeds eerder werk van gemaakt is, doch de Wilhelminapolder, die eigenaar van den grotid is, werkt niet mede, spreker hoopt dat dit nog wel eens zal veranderen. De heer DUVEKOT vraagt of het niet ver- anderd kan worden, dat men in plaats van 20 minuten slechts 10 minuten voor het ver trek van de boot vrachtgoed moet aangegeven hebben. De heer VAN ROMPU zegt dat 20 minuten vast staat voor den Wester- en den Ooster- Scheldedienst, het ligt er maar aan of de be trokken agent al of niet de puntjes op de i zet. De heer KRIJGER zegt, dat het bevrachten voor Zierikzee bij hem te Goes kan geschieden. De heer DUVEKOT zegt, dat het dan voor Katsche Veer in orde is, maar niet voor Hoe dekenskerke. De heer VAN ROMPU herhaalt, dat het aan den agent ligt. Er zal aan de agenten een wenk gegeven worden om in deze soepel- heid te betraehten. De heer DUVEKOT vraagt of men te Zie rikzee niet een steiger aan den kop van de haven kan maken. De heer BROEKERT zegt, dat geforek aan voldoende water in de zwaaiplaats de oor- zaak is, dat de boot niet door komt. Men kwam nu tot de Spoor- en Tramwegen. De heer DE KRUIJTER zegt, dat de mid- denstandsvereeniging te Goes reeds in 1929 aan de Ned. Spoorwegen verzocht heeft den eersten trein naar Hoedekenskerke drie kwar- tier te vervroegen, dan kan hij twee booten resp. te Borssele en Hoedekenskerke bedienen, alleen moet de bestuurder onderweg een half uur wachten. De VOORZITTER zegt, dat Ged. Staten dit reeds tweemaal hebben ondersteund bij de spoorwegen. De heer DE KRUIJTER zegt, dat de motor trein, die te 6.38 des morgens van Goes ver trekt, bijna altijd overladen is, als er iets ge- beurt, zouden de deuren, die naar binnen gaan, niet eens open kunnen. De VOORZITTER zegt dat wel reeds at- tent is gemaakt op den trein, die te 6.04 van Middelburg afrijdt. De heer JERONIMUS zegt, dat op een Woensdagmorgen alleen voor Middelburg 70 personen in den vroegtrein van Goes zaten. De VOORZITTER zegt toe dit ter kennis van de Ned. Spoorwegen te zullen brengen. De heer JERONIMUS wees er op, dat tus schen 1914 en nu een aanmerkelijke achter uitgang is ontstaan in de verfoinding van Zeeland met Duitschland en dit omdat geen treinen meer rijden over het baanvak Boxtel Wezel, die deze aansluiting goed deden zyn. Als men meent, daar geen sneltreinen meer te moeten laten ryden, waarom maakt men dan geen gebruik van snelmotorwagens. Ook de route naar Maastricht is slechter geworden, vroeger kon men er reeds te 12 uur zyn, nu pas te half twee, dat is ook schade voor het vreemdelingenverkeer. Spreker wijst dan ook op de slechte verfoinding des avonds als men na 20 minuten wachten in Roosendaal den boemeltrein van 7.32 naar Zeeland krijgt, ter wijl deze er nog 29 minuten langer over doet dan in 1914. Hier zou ook een motorwagen Bergen op ZoomVlissingen goede diensten bewijzen en als men dan zegt dat het traject te lang is en de wagen moei wordt, laat men hem dan te Goes door een anderen vervangen. De heer HARTE wijst er op, dat ook van zigde treinverbinding tusschen Roosendaal en Vlissingen in den avond. De Kamer van Koophandel te Breda wenscht een trein uit andere zijde gestreefd wordt naar een gewy-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 2