AL6EMEEN N1EUWS- EH APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. fa De Purperen Schaduw Aanbesteding. tabletten No 8641 MAANDAG 9 FEBRUARI 1931 71e Jaargang. BIND EH LA H B. e A .-.LEVERTR F BBILL8T0I, Dinsdag 17 Februari 1931, AAtfBESTEDEN Het onderhouden van de werken der gemeentehaven gedurende 1931. DRAIS(tiifVvANVAU:£riBURCvS;- LSEUWARDEN Zorgt er voor, als het weer niet pluis is, Dat er Aspirin in huis is! B A [BAYER] LET OP ORANJE BAND 'WW#*' x iA riPr mfUllldSD Buit6D TGI* N6UZ6B UKOn-"*™?L - wT^—S per poet ,6,60 per jm. - overige 2,60per 3 <r. per p«. - jr het buitenland alleen bij vooruitbetalvng. tr, Voo Abonnementen Citgeefstcr: Firma P. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. DIENSTPLICHT. b. Uitspraken inzake vrijstelling van den dienst. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter algemeene kennis, dat eenige uitspraken op aanvragen om vrijstelling van den dienst ,,iicht welke uitspraken zyn gedagteekend Februari 1931, ter secretarie van deze ge- meente voor een ieder ter inzage zijn gelegd. Tegen elke uitspraak kan uiterlijk den tien- den dag na den dag van deze bekendraakmg in beroep worden gekomen: a door den ingeschrevene, wien de uit spraak geldt, of door diens wettigen vertegenwoordiger door elk der overige voor deze ge- meente ingeschreven personen o: door diens wettigen vertegenwoordiger. Het verzoekschrift, waarbij beroep wordt ingesteld, moet met redenen omkleed zijn. Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet wor- den ingediend bij den Burgemeester, ter se cretarie van deze gemeente. De burgemeester zorsrt voor de doorzending van het verzoek schrift aan de Koningin, die op het beroep he- slist, na advies van den Raad van S^ate, a~- deeling voor de geschillen van bestuur. Indien de ingeschrevene, wien de uitspraak geldt in het buitenland woonplaats heeft, kan voor zoover het door dezen in te stellen be roep betreft, met overschrijding van den ter mite van 10 dagen genoegen worden geno- men Zoolang omtrent zoodanige overschrij ding geen beslissing is genomen, wordt de uitspraak na het verloop van den termijn van 10 dagen als onherroepelijk beschouwd. Ter Neuzen, 9 Februari 1931. De Burgemeester, J. HUIZ1NGA. Burgemeester en Wethouders van PHILIP PINE, zullen op des middags 12 uur, Aanwijzing op den dag der aanbesteding v.m. 10 uur. Bestekken verkrijgbaar ten ge- meentebuize tegen betaling van 1,25, als- mede ibrj, den Architect L. DE BRUIJNE -e Te-r Neuzen, door wien nadere mlichtinigen worden verstrekt. P. A. RAMMELOO, Burgemeester. P. J. L. VAN HOEK, Secretaris Philippine, 5 Februari 1931. STEUN AAN DE TARWETEELT. Verschenen is de Mem. van Antwoord op het Voorl. Verslag van die Eerste Kamer over het wetsomtiwerp, houdende hepalingen in het be- lang van de inheemsche tarweteelt. Daaraan ©wtleent het Alg. Hbl. het volgende: Algemeene beschouwingen. De Regeering zet hierin uiteen, dat er aan- Veiding is voor de overheid, om te overwegen in te grijpen, zoodra liet niet meer winstge- vend zijn van het landbouwbedrijf gevolgen van ver boven het mdividueel Ibelang der be- trokken lamdbouwers uitgaanden aard zou kunnen hebben Nu behoeft het geen betoog, aldus de memorie hoezeer de toestanden in den landfcouw van invloed zijn op het alge meen econornisch aspect ten plattelande en ook in de steden. Gewone coaijnnctuurschom- melingen moeten hierhij buiten beschouwmg worden gelaten. De bezwaren, aangevoerd tegen het stelsel van productiepremies, deelt de Minister ge- heel. Te groote bevoegdheid van de regeering. Er is aanvankelijk getracht, in de voorstel- ien btedend de uitvoering nader in onderdee- len te omlijnen. Het bleek echter allengs meer dat nadere omschrijving in wettelijke voorschriften, hoezeer deze grootere zeker- heid gaf ten aanzien van de w,ijze van uitvoe ring aan de soepelheid der regelteg, welke moet worden toegepast met betrekking tot een groote verscheidenheid van bednjfsleven waarlbij het onvoorziene onvermijdelijk een rol zal blijven spelen afhrenk deed ten na- deele van de betrokkenen. Bij de uitvoering is echter voortdurend over- leg met belanghebbenden verzekerd. De toepassing van de wet. Terwijl de commissie van advies zich bezig houdt met het bestudeeren en uitwerken te onderlinge vergelijking van de twee stelsels volgens de m de Tweede Kamer gedane toe- zeo-ging, wordt over het geheele land een m- ventarisatie van de aanwezige voorraden tar- we uitgevoerd. Hierhij zal er tegen worden Ereiwaakt,. dat vreemde tarwe als inlandsche zou worden aangegeven. Voorts zullen uitge- breide proefnemingen worden opgezet tenemde te komen tot een selectie van de voor verwer- king in brood meest geschikte tarwe. Tegelijkertijd wordt een tarweaanvoercom missie in het' leven geroepen, die zooveel mo- o-eiijk met gebruikmaking van den bestaanden graanhandel, voor een voldoenden en regelma- tigen aanvoer van tarwe zorgdraagt, onder algemeene lei ding van een centraal lichaam dat contact heeft met de groepen van afne- mers, de meelfabrikanten. Bij aflevering wordt de tarwe op qualiteit o-ekeurd en naar deze verrekend. Is de afleve ring eenmaal geschied, dan is t overige werk het controleeren van de aflevering van meel en bloem volgens de voorschriften. Een en anider geschiedt zooveel mogelijk met gebruik making van bestaande organisaties in voort- durencf onderling overleg. De controle. Voor de centrale uitvoering zal noodig zijn een kledn bureau. Dit heeft de algemeene leading, ondei s Mi nisters verantwoordelijkheid. Aan het hoofd daarvan staat een deskundige, die tevens zit- ting heeft in en voorzitter is van de commis sie van advies. Door aan te sluiften bij het be staande organisatievenband en door indivi- dueele behandeling zooveel doenlijk ook aan de organisa.ties over te laten behoudens na- tuurlijk supercontrole bij wijze van steekproe- ven kan met slechts weinig personeel en derhalve ook met weinig kosten voor controle worden volstaan. De oogst 1930. Het is den Minister bekend, dat de tarwe van den laatsten oogst weinig geschikt is ge- wepst om te worden opgenoinen in het brood. A1 overweegt de Minister ernstig om, vvordt het ontiwerp aangenomen, met betrekking tot den oogsit 1930 de toepassing niet te doen ge- ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0.20. Grootere letters en cliches worden naar ^etwelk op aanvraag Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen er n de uitgave. verkrijgbaar is. - Inzendtag van advertentien liefst een DFT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. (Ingez. Med.) schieden, zulks neemt niet weg, dat in ver- band met deze wetsvoordracht maatregelen kunnen worden genomen, welke ook den tarweverbouwers van 1930 ten goede kunnen komen. Bereiding en prijs van het brood. Dat het brood in elk geval duurder zal wor den, werd reeds door vele leden tegengespro- ken. Ook de Minister is van meening, dat voor de bepaling van den broodprijs andere produc- tiekosten dan de tarweprijs een beslissende rol spelen. Mocht echter blijken, dat de geringe verhooging van den meelprijs, welke bij toe passing van deze maateregelen wel te ver- wachten is, door de bakkerijen moeten worden verhaald, kan nog daaruit worden afgeleid, dat de consumenten tot dusver tooh mede zou- den hebben geprofiteerd van den abnormaal lagen graanprijs. Dat het brood waarschrjnlijk slecht za worden, kan niet worden toegegeven, waarbij de Minister zich beroept op de door deskundi- gen genomen proeven. De beoordeeling van de qualiteit der tarwe zal worden opgedragen aan de te vormen or- ganisatie voor aanvoer van tarwe, in gemeen- schappelijk overleg met de organisaties van tarweafnemers en tarweproducenten. De bezwaren tegen het menggebod. Het iwetsontwerp laat ruimte voor de toe passing van het bijleveringssysteem de amendementen door EDMUND SNELL. dat in Boon en Oud was opge- nomen. Geenszins wordt ontkend, dat er aan een maal- en menggebod moeilijkheden zouden zijn verbonden; dat deze echter zoo ernstig zouden zijn en zoo eenzijdig, dat zij voor vele meelimporteurs den ondergang van het be- drijf tot gevolg zouden hebben, kan niet wor den toegegeven. Geen vrees voor frauaen. De vrees van vele leden voor ontzaglijike fraude, zoowel van de zijde der bij de regeling betrokken industrieele en handelsbedrijven ais van den kant van den landbouw deelt de Mi nister niet. Het ligt in de bedoeling, den invoer, zoo- j mede het vervoer van en den handel in tarwe oieheel vrij te laten. Daarfbij wordt -opgemerkt, dat zij, die door middel van de tarwe-organi- satie hun tarwe voor broodbereiding wenschen te leveren en wier tarwe daarvoor in aanmer- king komt, zich ulteraard zoodanige bepei- king moeten opleggen in het vrije beschikken daarover, als noodig is om de vereischte waar- borgen b.v. ten aanzien van de herkomst, te kunnen blijven geven. VerschlUende mededeelingen. De Minister betoogt, dat er van bescher- ming of bevoorrechting van de inheemsche maalindustrie geen sprake kan zijn, of het moest zijn te dien zin, dat de meelfabrikanten meer vrijheid genieten in de samenstelling hunner melanges, Waarom zouden echter de Amerikaansche molens, waar\roor tie mee*- unporteurs den afzet te Nederland bewerk- stelligen, niet eveneens in staat z'jm om, zoo noodig, met de mengplicht rekening te hou- den in de samenstelling van het meel De Minister is van meening, dat er voor kippemvoer voldoende graan beschikbaar za! blijven tegen niet verhoogden prijs. De geaachte, dat met dit wetsontwerp de Nederlandsche handelspolitiek een andere pen- ting zou inslaan, acht de Minister niet juist. Daar de invoerrechten niet verhoogd worden en zoowel de invoer van tarwe als die van meel niet verboden of belast, kan toch oe- zwaarlijk worden betoogd, dat met dezen maatregel eene principieele wijziging in onze handelspolitiek zou intredem. Uiteraard is de Minister overtuigd van de beteekenis onzer handelsbetrekkingen met de Vereen Staten van Amerika. Waar de regee ring van dezen Staat zelf reeds eenigen steun aan den tariwebouw verleent, waarvan de kos- ten g-edeeltelijk dKX)r den Staat, gedeeltelij door de consumenten worden gedragen, us he toch niet twijfelachtig, dat indien hier .e lande soortgelijke maatregelen worden getroffen, zulks de handelsbetrekkingen tusschen beide landen niet zal kunnen benadeelen. De Mi nister kan niet de meening deelen van som- mige leden, die het zeer bedenkelijk achtten dat de maximum hoeveelheid tarwe, welk in het meel zal moeten worden verwerkt, ge- steld op 25 en herhaalt hetgeen bij in de Tweede Kamer heeft gezegd met betrekking tot dit maximum! van 25 bet is te geen enkel opzicht doel, louter begrenzing. Het in Zwitserland toegepaste stelsel, waar van de heer Colijn te de Tweede Kamer mon- deling en in het tijidschrift Anti-revolutionaire Staatkunde schriftelijk eenc uiteenzetting heeft gegeven, heeft ook de bijzondere aan- dacht van de Regeering. Echter is er aan vankelijk geen bepaalde reden om thans te denken aan vervanging van het voorgestelde systeem van hulpverleening door een ander, ook al mochten daarmede in het algemeen m een ander land gunstiger resultaten zijn be- Het behoeft volgens den Minister geen be- "toog. dat hij niet dan tot zijn leedwezen zich genoodzaakt zag, bij de behandeling van het omderhavige wetsontiwerp in de Tweede Kamer tegenover de amendementen-Boon-Oud de hou- ding aan te nemen, waarvan blijkens het Voorl. Verslag vele leden met leediwezen had- den kennis genomen. Het valt te hetreuren, dat de Minister hier een instelling moest scheppen in eene periode, waarin twee^zyner ambbgenooten de portefeuille-quaestre hebben gesteld. Nochtans mag hieraan met een symptomatische beteekenis worden gehecht. De Regeering houdt haar aandacht op den toestand der landarbeiders gevestigd. ASPIRINdenwere°id Weiger namoak en let er op dat op elke tablet het woord „8AYER' staat. Priis/5^t» (Ingez. Med.) uibgesloten zijn geworden als hebbende ge- faald aan alle beginselen van eer en plicht. Vandaag willen wij ons gaame aansluiten bii" de hulde die Nederland brengt aan den jongen held, wiens verminkt bovenlijf enkele dagen na de ontploffing teruggevonden en be- graven werd in de Nieuwe Kerk te Amster dam." CRISISSTEUN AAN DEN AKKERBOI ft In een adres aan den Ministerraad wijst het Kon Ned. Landbouw Comit<5 op de urgen- tie van de voorgenomen steunmaatregelen voor den akkerbouw, speciaal aardappelmeel en suikerbieten, en wel omdat het bouwplan weldra definitief moet zijn opgemaakt, de grond klaargemaakt en hulpstoffen aange- kocht moeten worden. Het K. N. L. C. boopt, dat bedoelde maatregelen nog vo6r 1 Maart (dus over iets meer dan drie weken). Red. H.bekend zullen zijn en door de beide Kamers zullen zijn aangenomen. BELGISCHE WAARDEERING VOOR VAN SPEVK. In het ,,Handelsblad van Antwerpen schrijft „Taxander" een artikel waarin hij den dood van Van Speyk herdenkt. In een para- graaf over Van Speyk's eskadercommandant Koopman, schrijft het eerst: „Die Koopman, iemand van reuzengestalte, was een echte zeehonlk, een afstammeling van dit ras van zeehelden, dat door den loop te eeuwen de eer der Bataafsche vlag in alle wereldzeeen had hoog gehouden. Wij waren 0 toen vijanden; vandaag kunnen wij zoowel aan j naar zrjn oordeel, de aandacht van de i Vinlria hrort. ,.n»i /Ion GODSL ASTEIUN G. Op een vraag van het Tweede Kamerlid Van Wijnibergen: Is de Minister bereid mee te deelen of de nadere overweging van de bij. de behandeling der jongste Justitiebegrooting zoowel schriite- lijk als mondelteg gehouden gedachteuwisse- ling over atrafbaarstelling van godslastermg, beschouwd in verband met bet sindsdien voor- gevallene, reeds tot een bepaalde conclusie heeft geleid? heeft de Minister van Justitie geantwoord: In de Memorie van Antwoord in zake hoofd- stuk IV van de Rijksbegrooting voor 1931 deelde de ondergeteekende mede (biz. 121 dat indien men in de uitingen, zooals destijds eeds enkele malen moesten worden gesignalerd, niet met een ineidenteel verscihijnsel te cloen had, de in de vraag bedoelde aangelegenhted 31) Vervolg.) ,,Hoor nu eens hier Ho-Min zeide hij en tastte met zijn beenen, totdat hij zijn pantoffels vond. „lk weet niet welke on- gelukkige god of goden het karweitje heb ben om voor jou onsterfelijke ziel te zor- gen en ik vind het heel naar om jou geloor in iets dat de moeite waard is te onder- mijnen, maar een beetje logica zou ik ie loch wel in jc hersenkns willen duwen. je verzekert me met de grootste kalmte, dat ik tegen een geest heb te strijden een nevelachtige massa vol wraakzucht en dadeiijk na zulk een merkwaardige mededeeling geef je, mij een revolver Waarojn Het soort geesten, dat jou verhitte verbeelding kwelt, voert een een- zijdigen strijd tegen de menschheid in het algemeen; ze treffen jou, maar je kunt niet terug slaan, om de eenvaudige reden dat er niets is om te raken Dat is toch .j De Oosterling knipte een insect van hpt schoone overhemd van zijn meester en rimpelde zijn voorhoofd. „Ja, toewan; de kwade geesten zijn al- machtig." ,,Goed dan. Maar wat voor nut steekt er dan in om goede amnlunitie aan ze te verknoeien Ho-Min wreef zich langs zijn armen en bleef zijn meester zwijgend aankijken. ..Zal ik je eens wat zeggen vervolgde de planter; ,,ik geloof, dat je diep in je hart overtuigd bent, dat die heele geesten- theorie onzin is." Hij ontblootte zijn bovenlijf en drentel- Ho- ant- heet zoo de, al pratend. naar de waschtafel. Alleen op die wijze kan ik het pistool verklaren Eenige oogenblikken lang kwamen er geluiden uit de waschkom, die een visioen opriepen van een nijlpaard in zijn element. Daarop tastte Westerman in het wilde weg naar een handdoek en begon er zijn rug stevig mee af te wrijven. Zijn blik viel op het scheergerei. Zijn de scheermessen scherp, Min ,,Ja, toewan", was het gewone woord. De planter doopte zijn kwast in water en begon zijn baard te weeken, eer hij zich inzeepte. ..Hoe lang ben je al bij mi), Ho-Min „Vij'f en een half jaar, toewan. ,,Vijf en een half jaar en je geeft me een revolver om me tegen een geest te verdedigen Ho-Min staarde het raam uit naar de spoorlijn en diep-blauwe zee, die in stuk- ken scheen verdeeld te worden door aroepjes hooge boomen. Er was een vreemde uitdrukking op zijn geel-gerim- peld qezicht- Westerman vond, dat het wonderlijk-veel geleek op de Sphinx, niet om de rimoels, maar omdat hij er iets op las dat er op scheen te wijzen, hoe zijn bediende een geheim achter zijn masker Lwerborg; en het was vaak even moeihjk I om Ho-Min te beweoen om een mede- deelinq te doen, als het was om den lijd- zamen glimlach van het Egyptische monu ment te ontraadselen. Men zegt, toewan, dat veel lawaai een kwaden geest kan verjagen ,,0 antwoordde westerman door een dikke laag sneeuwwit schuim heen, die zijn mond dwaas klein deed _ij en. En je bracht het pistool dus mee^ op dat ik in de uiterste noodzaak gereed zou zijn om dat lawaai te maken. Het spijt me, Ho-Min, maar ik kan je heusch niet gelooven. Hij deed een scheermes open en pro- beerde de scherpte op zijn duim. ,Een man heeft toewan Kennard ver- moord", stootte hij er opeens uit. „Hoe heette hii, Ho-Min De Oosterling ging achteruit. beide armen voor zich uitgestrekt en met oogen vol schrik. „Ik heb niet gezegd, dat het een man Wa Neen, maar ik wel en ik geloof het. En jij gelooft het ook, Ho-Min. Voor den dag er mee, jou gele rakkerd Wat heb je gehoord liens, toewan zeide Ho-Min, droo- merig turend naar den Oceaan, .gingen drie vrienden naar een bepaalde plaats om opium te schuiven. Zij rookten en sliepen in en hun geesten verlieten hun lichaam en ieder van deze legde een afzonderlijken tocht af. De eerste werd. terwijl de am- fioen zijn invloed uitoefende, een dapper soldaat en verrichtte groote daden in den krijg; de tweede verwierf zich een fortuin in den handel en bouwde zich een paleis met duizend kamers en in iedere kamer was een meisje, zoo mooi, dat zij haar wedergade niet had; maar de derde ont- moette den geest van een boozen draak, die hem met zijn heeten adem verschroei- de totdat hij stierf en toen hij het om- huisel nog roerloos in de opiumkit vond, nam de draak daarvan bezit Toen be- wooq zich deze derde man, die uiterlijk dezelfde qebleven was en ontwaakte en vermoordde de beide vrienden, die aan zijn zijde sliepen. De eigenaar van het huis zaq hem en werd dientengevolge ook vermoord. Dit monster, dat de gedaante van een man had aangenomen, werd door de politie gevolgd en gegrepen en veroor- deeld en de menschen schudden hun hoofd en zeiden: ,,Wat mag er toch ge- de dapperheid van deze zeelieden hulde bren- o-en als aan die van generaal baron Chasse." En het artikel besluit met deze sympathieke woorden: ,,De daad' van Van Speyk werd bezield door d° gedachten die toen loopenide munt waren hii de officieren van elke marine; wie toen niet handelde zooals hij, zou door zijne gelijken beurd zijn Li-Foeng, die altijd zulk een inqetoqen man was, heeft zijn beste vrien den vermoord! Maar de beui en alien, die de terdoodbrenging gadesloegen. zagen den geest van den draak zich in de lucht verheffen, toen het hoofd viel Westerman veegde zijn scheermes at; hij wachtte even om Ho-Min eens met een baloorigen glimlach aan te kijken. „En de moraal hier van is: rook nooit opium, want het is niet onmogelijk, dat je als een slecht mensch ontwaakt. ,,Neen", verbeterde Ho-Min, ,,de ge- schiedenis werd bedoeld om aan te dui- den, dat de geest van den aap in het lichaam van een slapend mensch kan zijn ^.Juifft Dus je geeft toe, dat het een man was Ho Min knipte met de oogen. ..De toewan besar heeft gezegd, dat het een man was. Ik mag hem niet tegen- spreken Maar alleen al om op het idee te komen, dat de kerel op deze manier tot wetgever verdiende. Eenige voorvallen van den laatsten tijd schijnen er op te wt,izen, dat het evenvermelde voor'behoud niet langer ^an gel den. De ondergeteekende heeft dan <x)k een ontwerp van <wet in voorbereiding g"e- nomen. zijn daad gekomen zou zijn! Dat is de meest oorspronkelijke oplossing van het raadsel, die ik tot nu toe gehoord heb. Met eeniqe vervelende in dit geval is, dat wij iemand zullen moeten ophangen om het qenoegen te hebben den geest van den aap omhoocf te zien stijgen naar den blauwen hemel." De Chinees hielp hem met zijn )as. De man. die nu bezeten is door den qeest van den aap." verzekerde hij ernstig, ..kan herkend worden aan zijn schaduw- 2 Westerman knoopte nadenkend zijn jas dicht en liep naar de deur. Hij was op het punt om den knop om te draaien, toen hem opeens iets inviel. Als je mij kon vertellen, wie het ge- daan heeft, inplaats van waarom hij het oedaan heeft, zou je mij een groot genoe gen doen, Ho-Min. De andere schudde het hoofd. „Ik weet het niet, toewan, maar", voeg- de hij er hoopvol aan toe, ,,ik zal naar het schaduwbeeld uitzien. ,,Mijn goeie man zeide de planter en zijn lippen trilden verdacht. ,,Ads je den eigenaar van die noodlottige schaduw ont- dekt hebt, laat je het mij wel even weten?" Hij was halverwege de gang, toen hij den bediende vlak achter zich voelde. Neemt u mij niet kwalijk, toewan stamelde FIo-Mdn, ,,maar ik heb u zoo lang gediend en ik heb angst en zorg voor u." Westerman bleef staan en draaide zijn hooid langzaam om. ,,Zorg om mij „Ja. toewan besar; ik heb voor uw deur geslapen als u ziek was, ik iheb u ver- pleegd, toen u door de koorts was gegre- pen en er geen dokter was, ja, ik heb veel voor u gedaan, oni'dat u mijn meester en ik uw dienaar. Wie weet, of de hand, die den eenen administrateur verslagen heeft, ook niet den ander zal treffen Wie weet, of de slag niet zal worden toe- gebracht door een vriend, met wien ge qerookt hebt - .Zooals in het verhaal, he, Ho-Min Wees er van overtuigd, dat ik zal weten te handelen, als die slag ooit valt. Ik ben als een waakhond, Ho-Min, die met een ooq open slaapt. f>Het is wijzer om op twee manieren ge reed te zijn," weerstreefde de Oosterling en duwde het pistool Westerman in de hand. De planter nam het aan, liet het een oogenblik op zijn geopende handpalm rus- ten en duwde het toen in zijn zak. Denk er aan, dat ik het alleen neem om jou een pleizier te doen, Ho-Min. Hij lachte qeruststellend en liep door naar de voorgalerij. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1