ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Voerliaden met Paarden en Karren, De Purperen Schaduw No. 8638 MAANDAG 2 FEBRUARI 1931 71 e Jaargang. BINNENLAND. FKnilLBTOS. TA B L ETTE N Burgemees'er en Wethouders nan TER NEUZEN DRA!5ff!A-vAN\ALKEriBURC'5r b LEU WARDEN 8 n T door EDMUND SNELL. AJiONNEMENTSPRMS: Binnen Ter Neuzen /1,40 per 3 maanden - Buiten Ter Neuzen fr oer post M 80 per 3 maanden - Bij voor uitbetaling fr. per post /6,60 per jaar - Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor bet buttenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTI6N: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. HandelsadvertentiSn brj regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkriigbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave- DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. vragen v66r 10 Februari 1931 aanibdedingen voor bet leveren van tot 1 Januari 1932. per dag en per halve dag, voor den dienst der gemeentev/erken, met uitzondering van den Reinigingsdienst. Ter Neuzen, 2 Februari 1931. Burgemeester en Wetbouders voornoemd, J. HUXZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. GEMEENTE TER NETJZEN. LUST VAN EIGENAARS EN BEHEERDERS VAN PAARDEN. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter algemeene kennis, dat gedurende de maand Februari op de gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd de alphijbeti- sohe lijiat, bevattende de namen der in die ge- meente metterwoon gevestigde eigenaars of beheerders van een of meer paarden, bestemd om ter vordering te worden aangeboden, op- gemaakt ingevolge het bepaalde bij artikel 17 van het Inkwartieringsbesluit. Ter Neuzen, 31 Januari 1931. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. EERSTE KAMER. Vergadering van Vrijdag. Bij de voortgezette bebandeling van de her- aieming van de Gemeentewet scbetst Minister Rjuys de Beerenlbrouck de voorgesohiedenis van het ontwerp. Aan vervulling van den wensch van den beer De Vlugt zou Grond- weteherziening moeten voorafgaan, daar de Grondwet ook het Ibestuur in handen van den raad legt.. Voor burgemeester aoht spreker de vrouw minder gescbikt dan de man. De Tweede Kamer heeft de benoembaarheid van de vrouw echter in het ontwerp gebracbt en spreker, hoeiwel dit een font aohtend, vond daarin geen voidoende aanleiding tot intrekking van het ontwerp. De samenwerktng van gemeenten eal zooveel mogelijik aan intercommunale rege- ling worden overgelaten. Met aanldrang verzoeikt de Minister de aan- vaarding van het ontwerp. De heer Van Citters (a.-r.) zal tegenstem- men wegens de benoembaarheid van de vrouw tot burgemeester. De beer Rink (Mb.) zegt, dat zijn fractie de voordeelen van bet ontwerp voldoende aeht ona voor te stemmen. Het ontwerp wordt met 25 tegen 11 stem- men aangenomen. Tegen de a.-r. en de c.-h Aan de orde is het ontwenp inzake de voor- siening van het tekort van bet spoorweg- p ea sioenfonds De heer Moltmaker (s.-d.) komt er met Uracil t tegen op, dat biji dezen maatregel geen enkele personeelorganisatie is gehoord. Spre ker iwijst ooik op het eenzijdig doorvoeren van allerlei maatregelen voor de spoorwegen en waarschuwt dat het personeel zich niet alles zal laten welgev alien. De beer Slingenlberg (v.-d.) deelt de bazwa- ren van den beer Moltmaker niet in die mate, en acht het beginsel juist, dat ieder bedrijf zijn eigen pensioenlasten moet betalen. DE PREMIER OOK MINISTER VAN FINANOIeN. Verschillende bladen drongen er op aan, dat men kome tot concentratie van de groote eco- nomisdhe vblksfbelangen onder een verant- woordelijike Minister. De ,,Stan.daar,d" baar standpunt nader toe- lichtende is van meening dat bij herschepping der departementen de minister-president tevens ibehoort te zijn Minister van Financien. Het is, al heeft hij practisch met den ar- beid van de schatkist niets uit te staan, niet zonder beteekenis, dat de Engelsche prime- minister den titel voert van ,,Fist Lord of the Treesury". Ook dat maaikt hem tot diligent van de algemeene politiek. De wijze waarop deze aangelegenheid ten onzent geregeld is, is niet goed. De mogelijk- heid wordt er door in het leven geroepen, dat niet de minister-president, die voor den alge- meenen gang van zaken verantwoordelijk ge- steld, wordt, maar de Minister van Financien de ovenwegende positie in het kabinet inneemt. Van 19251929 vielen deze functies saam; eeirst met Minister Colijn en daama met Mi nister De Geer. Maar van 1922—1925 en nu weer na 1929 is dit anders. Gezond lijkt de toestand ons eerst, wanneer de premier ook de voile verantwoordelijkheid draagt voor's rijks schatkist. Daarnaast blijft dan voor financien waarlijk nog genoeg over. En maakt men ook een einde aan den zotten toestand, dat de verdediging van bet algemeen beleid der regeering in de memorie van ant- woord op het voorloopig verslag van hoofd- stuk I der Staatsbegrooting, niet door den premier, maar door den Minister van Finan cien iwordt verdedigd. RAMING EN OPBRENGST POSTERIJEN, TELEGKAFIE EN TELEFONIE. De diensten der posterijen, telegrafie en telefonie hebben over de maarud December 1930 opgebracht respectievelijk J 4.728.138, 500.107 en 1.922.185, tegen 4.447.880, 570.228 en 1.927.801 over dezelfde maand van het vorige jaar; terwijl de raming over twaalf maanden beliep f 47.898.000, 7.302.600 en f 25.222.200. UITVOERING INVALIDITEITSWET. Het Tweede Kamerlid de heer Boon heeft aan den Minister van Arbeid, Handel en Nij- verheid de volgende vragen gesteld: 1. Heeft de Minister kennis genomen van het arrest van den Hoogen Raad, dd. 19 Dec. 1930, waardoor is komen vast te staan, dat voor betrokkenen, welke vdbr 1 Januari 1923 uit gemeentedienst ontslagen zijn, geen wis- kundige reserve, ingevolge art. 41, 3de lid, der Invaliditeitsiwet, door de gemeenten ver- schuldigd is? 2. Is de Minister niet met ondergeteekende van oordeel, dat van bet arrest het gevolg zal zijn, dat gemeenten, welke dergelijke wiskun- dige reserves reeds ibetaald hebben, deze, als onverscbuldigd gedaan, in recbte van de Rijks- verzekeringsbank kunnen teriigeischen 3. Zoo ja, is de Minister dan niet van oordeel, dat uit een oogpunt van recht en bil- lifkheid en ter vermijding van deze processen. de Rijksverzekeringsbank juist zou handelen door deze onversohuldigd betaalde wiskundige reserves aan de gemeenten eigener beweging te restitueeren (Ingez. Med.) 4. Is de Minister bereid zich te vergewis- sen, of dit standpunt van vrijwillige restitutie ook door het ibestuur van de Rijikstverzeke- ringgbanir gedeeld wordt? 5V vraag 4 bevestigend wordt be- t&Hwoord' en daarbij mocht blijken, dat het bestuur van de Rijksverzekeringsbank tot een dergelijike restitutie niet wil overgaan, is de Minister dan bereid bij het Voornoemde be stuur aandrang uit te oefenen tot tneerbe- doelde restitutie uit eigen beweging over te gaan? DE OVERVAL VAN VVILLEMSTAD. Op het militaire kefkhof te Willemstad is in November een gedenkteeken onthuld ter nagedachtenis van de politiemannen Vaas, Marcusse en Van Zuilen, die bij den overval van Venezolaansche opstandelingen op 8 Juni 1929 him leven hebben gelaten bij de verdedi ging van Nederlanidsch grondgebied. Het opschrift op dat gedenkteeken is, naar „Neerlandia" meldt, inhet Spaansch aan- gebracht. Het hoofdbestuur van het Alg. Nederlanidsch Venbond heeft nu aan de ver- eeniging Oost en West voorgesteld, gezamen- lijk maatregelen te neim&n om te bewerken, dat het opschrift ook in het Nederlandsch aangebracht wordt. STAND A ARDIS ATIE VAN fXINSUMPTIEMELK. Het Kon. Ned. Landbouw Comite en de Alg. Ned. Zuivelbond hadden ongeveer twee jaar geleden half Aprd 1929 tot den direc- teur-generaal van de volksgezondheid, Mr. L. Lietaert Peerbolte, 't verzoek gericht, een commissie samen te stellen, die de quaestie der standaardisatie vm consumptiemelk aan een grondig onder.-otk zou onderwerpen. Deze commissie zich na de samenstel- ling gesplitst in vier sub-eommissies. Het rapport dezer suib-commissie en de commissie is thans verschenen. Het Hbld. trekt uit het rapport de comclusie, dat bij de commisie beizwaar bestaat tegen de practische toepassinig der standaardisatie. Wat de wenschelijkheid betreft, wezen de en kele voorstanders op de onbillrjkheid, dat voor vette melk evenveel wordt betaald aan de boeren, als voor minder vette, benevens op de bevordering tot concentratie van 't grootbe- drijf als gevolg van standaardisatie. Maar daartegenover voerden de tegenstan- ders aan, dat zoowel de maatschappij in haar geheel, als de belanghebbenden, in de eerste plaats zijn gebaat hij een hygienische behan- deling, en dat juist deze zal worden geschaad door standaardisatie, terwiji de productie- kosten er door zuilen stijgen, naar verwacht wordt. De mogelij.kheid der doorvoering werd alge meen pessimistisch ibeoordeeld. Vooral de boe ren die niet aangesloten zijn bij een coop, fa- briek, zuilen de bezwaren ondervinden, even- als de distribuanten in het kleinibedrijf. Ten- slotte droegen ook de beawaren, verbonden aan de controle bij tot het afwijzende stand punt. 28) V ervolg „U moet me even instoppen, anders kruipen de muggen er toch door. Probeert u zich voor te stellen, dat u een pakje inpakt". „Ik kan heel sleoht inpcikken zeide de planter. „Dat laat ik Ho-Min altijd voor mij doen". ,,Nu", gaf ze terug. Ho-Min is toe^ vallig niet hier. En er zijn pakjes en pakies, is het niet, mijnheer Westerman? ..Dat zal wel", gaf hij toe en hij trachtte zijn houding zoo goed mogelijk te bepalen, terwijl hij zich afvroeg, hoe lang het nog duren zou, eer April hem uit dezen neteli- gen toestand kwam redden. ..Is het zoo beter?" ..Prachtig, dank u. Nu ben ik werkelijk tegen de mus'kieten bestand... en netjes. Wat dom van me om zoo om te tuimelen! Ik begrijp niet, hoe het kwam. Het is zeker de reactie. Ziet u, mijnheer Wes terman, ik ben heusch niet zoo'n hard vochtige, ijskoude feeks, als Flavin dacht, maar als er iets gebeurt, moet men zich wel eens vermannen. We moeten alle- maal wel eens de een of andere wapen rusting vinden en die zoo goed mogelijk aangorden. Ik heb de riemen zeker te stevig aancjehaald. Daarmede is dan alles verklaard!' Westerman zocht zijn pijp en wreef den kop zoo lang en zoo hard, als verwachtte hij, dat onder het glanzende oppervlak een talisman tegen het kwade oog ver- borgen was. En de duivel, waarvan mevrouw Ken- nard zooeven nog gesproken had, moest dien avond deugdelijk worden uitgeban- nen. Een man van de wereld, met een wij- dere ervaring van dien kant van het leven, dien Westerman altijd zoo streng had buitengesloten, zou zich beter verweerd hebben. De planter was als iemand, die zeer ervaren is in het handgemeen en nu plotseling staat tegenover een vuurstraal en gifgas. Een week geleden, zou hij deze moeilijkheden te boven zijn gekomen, door onaangenaam opreoht te worden, maar in dien korten tijd had zijn houding tegenover de andere sekse een algeheele verandering ondergaan en door het slacht~ offer te worden van de bekoorlijkheden van een vrouw, was hij weerloos tegen over de aanvallen van een tweede. Isobel was een niet te onderschatten strijdster. Ze was altijd een wezen van stemminaen en grillen, maar hij begon nu te beseffen, dat zij, verre van een slacht- offer van haar luimen te zijn, deze wel- overwogen gebruikte om een bepaald doel te bereiken. Op het oogenblik bleek ze er alles op gezet te hebben om hem te winnen. Hij* vroeg zich af, of dit haar wijze was, om haar gevoel te verstikken door een heele reeks van gekke dingen of had ze hem misschien al bestemd tot den moqelijken opvolger van Kennard een vriendelijke verschaffer van de aeneug- ten des levens, die blind zou willen zijn voor haar vriendschap voor Simonis? Want zelfs Westerman besefte, dat er wel altijd een Simonis zou zijn. Hij vond het vreemd, dat de dokter dien avond er niet was. Misschien knaag- de diens geweten; misschien verkoos hi] de rol van minnaar boven die van echt- qenoot en hij was geneigd om uit de buurt te blijven, totdat Westerman of blavin of de een of andere verliefde ldioot veilig de huwelijkshaven was binnengezeild! „Ik zal u wat cognac geven!' verkon- diqde hij opeens, en vond dat een geluk- kigen inval. MALAISE EN VERHOOGDE TARIEFMUREN. De gedachte van de beschermmg spookt, schrijft de N. R. Crt. sedert de oeconomi- sche inzdnking over de heele wereld, in de hoofden van velen en daarom is het nuttig telkens weer aan te toonen dat tariefverhoo- ging in landen waar men haar toegepast heeft, de malaise niet gestuit of verhinderd heeft. In de Vereenigde Staten begon, juist toen het schrale jaar na het toppunt van voorspoed aanbrak, het nieuwe heschermende super- tarief te werken en Woensdag heeft Mellon, de secretaris van de Schatkist, bekend ge- maakt, dat de regeering een tekort op het J loopende financieele dienst jaar van 900 mil- lioen gulden tegemoet zag, waarbij men moet weten dat dit het eerste tekort van de Ame- rikaansche schatkist sedert den oorlog zal zijn. Op den grondslag van de opgaven van 46 steden, wordt het aantal werkloozen in de Vereenigde Staten alleen voor de nijverheid nu op tussohen de 4% millioen en 5 millioen of op 23.8 van de fabrieksarbeiders ge- schat, terwijl 21.3 slechts met besnoeide Werktijden aan den gang gehouden worden. Maar 54.9 van de industrieele bevolking zou dus normaal aan het werk zijn. In Canada is de liberale regeering bij de vorige verkiezing door de conservatieven die in hun beschermingsprogram gouden bergen beloofden, uit den zadel gelicht. De nieuwe eerste-minister Bennett wilde voortgang maken met de uitvoering van zijn verkiezings- beloften. Met een pennehaal richtte hij ta- riefmuren op, zonder bureaucratischen om- slag. Het parlement had slechts te prijzen wat Bennett gewezen had. En wat is voor Canada het gevolg geweest? De toestand is erger geworden dan hij was toen hij het be- wind aanvaardde. De tarweprijzen hebben het laagste peil bereikt, pulp- en papieruitvoer is in de neer. De fabrieken werken met min der arbeiders en het aantal werkloozen is grooter dan het in tien jaar geweest is. Een van Bennett's doeleinden was dat hij met zijn hoogen tariefmuur goederen uit het land wilde houden en dan de buitenlandsche nijverheid dwiingen, in Canada fabrieken op te richten, waar Oanadeesche handen werk zouden vin den. Een groote Amerikaansehe maatschappij die soep in blik in den handel brengt, in Canada een zeer gewild artikel, trok uit den nieuwen toestand dadelijk de consequentie en besloot haar voortbrengselen in Canada te gaan fabriceeren. Maar nu staan de Cana- deesche fabrikanten van verduurzaamde levensmiddelen op hun achterste beenen en zeggen dat deze in Canada overgeplante mede- dingster hun zaken emstig afbreuk zal doen, want de Amerikanen hebben al twintig jaar lang voor hun blikjes een grooten reclame- veldtocht gevoerd en deze blikjes worden er, gelijk gezegd, zeer gevraagd. Om het ge- meenzaam uit te drukken, zit dus de Canadee- sche nijverheid van verduurzaamde levens middelen ,,in de soep", ondanks de vernuftige berekening van den nieuwen eerste-minister. Met de tarwe-voorraden zitten de Canadee- sche boeren vast en voor de toekomst is wei- nig verbetering voor hen te wachten. Sir John Aird, de president van de Canadeesche Handelsbank, geeft hun den raad andere producten te gaan verbouwen. Hij voorziet dat Rusland weer een belangrijke factor als graan uitvoerend land zal worden, andere Europeesche landen zuilen met modeme hulp- middelen hun opbrengst vergrooten en van „Waarom in godsnaam? ,,Och, ik weet niet. Ik dacht, dat u er van zou opkwikken". Isobel lachte. ,,Het is zeer waarschijnlijk, dat de groote slok port, die u mij gaf, me naar het hoofd is gestegen Hij maakte een beweging om naar de binnengalerij te gaan. ,,In ieder geval zal ik het maar halen. Het is altijd goed om het bij de hand te hebben, als u weer eens een aanval mocht krijaen". ,,Maar mijn beste man, ik ben niet van plan meer aanvallen te hebben; een per avond is meer dan genoeg! En laten we nu over iets pleizierigs praten". Westerman ging verslagen zitten en schonk zich een glas in. Hij bleef staan met de stop van ae karaf in zijn hand. ..Wat bedoelt u met iets pleizierigs? Isobel vlijde zich in den rieten stoel, alsof het een zachte divan was. ,,Over ons zelf bijvoorbeeld; dat is altijd interessant voor allebei de partijen, ziet u. Als wij het over rubber hadden, zou het u kunnen opwinden, maar het laat mij koud. Als ik praatte over kanten en strik- ken, dan zoudt u zich doodelijk vervelen, dat weet ik. Vertel me nu eens wat over u zelf Westerman nam zijn pijp tusschen zijn lippen weg en glimlachte. Dezen keer bent u mis, mevrouw Ken nard verzekerde hij haar. ,,Ik heb een weinig belangwekkend verleden, een saai leven op het oogenblik en een toekomst, die niet veel belooft". ,,Geen verleden, mijnheer Westerman Hoe tragisch ,,Dat zal u wel zoo toeklinken, maar in de jaren, dat de meeste jongelui hun dom- heden begaan, zwoegde ik om de eindjes aan elkaar te knoopen. Ik had altijd noch qeld voor qekheden. ..Bent u dan altijd zoo overdreven degelijk geweest Kunt U van de hoofdpijn uit Uw oogen niet zien, Lijdt dan niet noc^eloos, maar neemt Aspirin? OP ORANJE BAND ■/eiger namaak en let er op dat op elk® tablet het woord „BAYER" stoat. Prijs 75 cl*. (Ingez. Med, t Mantsijoerije en Noordelijk China kan men, nu de burgeroorlog ten einde is, verwachten dat zij de graanleveranciers voor Japan, China en het Verre Oosten zuilen worden. Canada moet dus, meent hij, het voorbeeld van den Amerl- kaanschen staat Minnesota volgen, waar de boeren de laatste twintig jaren met het ver bouwen van graan zijn opgehouden. Alles goed en wed, maar de boeren in het Westeas van Canada zitten met zware hypotheken op hun boerderijen en landerijen, de belastingen zijn hoog en zij hebben weinig of geen crediet meer op de kosten van een verandering in hun bedrijf te bestrijden. Als er geld komt, kan na twintig jaar de toestand verkeeren, maar inmiddels zou half West-Canada van gebrek vergaan. Als men maar meer brood wilde eten! Canada brengt met een bevolking van 10 millioen zielen ongeveer 400 millioen bus hels (1 busibel 36% L.) tarwe voort en voerde 300 millioen hiervan uit. De Vereenig de Staten met 120 millioen zielen verbouwen 800 millioen bushels en voeren er 200 millioen van uit. Terwijl Canada dus 9.9 bushel per hoofd in het jaar verbruikt, heeft Amerika slechts 5 bushels per hoofd noodig. Dil kan veranderen. Als de Amerikanen maar even veel brood en meelkost gaan gebruiken als Canada en, in plaats van een graan uitvoe rend, een graan invoerend land worden, zal er voor Canada geen tarwevraagstuk meer bestaan. Toekomstbespiegelingen helpen echter niet en het feit blijft dat de Canadeesche welvaart een knauw heeft gekregen, ondanks den hoo gen tariefmuur welke aan de natie oecon-omi- sche veiligheid had moeten verzekeren Voor andere landen die den weg van be- schermnig op willen, kunnen Amerika ent Canada een les zijn. DE LOSLIPPIGE GENERAAL. Op instructie van president Hoover is ge neraal Butler van dienst ontheven en heeft hij kamenarrest gekregen in afwachting van zijn berechting door den krijgsraad. ,,Ik weet niet, of ik zoo overdreven en ook niet, of ik zoo degelijk geweest ben. Ik heb nooit veel met dames omgegaan. als u dat bedoelt. Ik heb een harde leer- school doorloopen. ziet u, en sindsdien heb ik vrijwel altijd denzelfden koers ge- volgd.' Ze keek hem door haar halfgesloten oogleden aan. ,,Maar ik zie nog altijd niet in, waarom u zoo aan de toekomst wanhoopt' Ze veegde de patience-ikaarten weer bij el kaar. „Helpt u mij deze eens sorteeren, dan zal ik eens trachten voor u te zien, wat de geheimzinnige toekomst voor u verborgen houdt. Westerman kleurde. ,,U gelooft al dien onzin toch zeker niet." .Zeker onvoorwaardelijk. Heb ik u niet net uitgelegd dat ik mediamiek ben Hij trok zijn stoel wat dichter bij en nam een handvol kaarten op. Het leek erg intiem te worden zoo'n waarzeg- gerij, maar hij talmde met het sorteeren in de hoop, dat April haar mooi hoofdje wel dadelijk om de deur zou steken. „Ik moet nog vier roode kaarten heb ben" zeide Isobel met uitgestrekte hand. Ik zie er twee tusschen uw kaarten zit ten. Dank u. En daar hebt u de derde en de vierde. We hebben maar een spel noodig, ziet u. U kunt de andere wel er- gens neer leggen. Schud dit spel eens voor mij. Westerman schudde. ,,Legt u het spel nu op de tafel en cou- peert u Hij gehoorzaamde zonder meer. Hij keek naar haar, terwijl ze de kaarten als een waaier op het tabouretje uitspreidde. ,,U hebt een vijand", verkondigde ze opeens. Westerman, die met beide handen op zijn knie steunde, tuurde naar den grond. ,,Een heele boel, zou ik zoo zeggen", was zijn commentaar. •»Hij is donker en lang; ik zou hem u kunnen voorteekenen. Wie zou dat kun nen zijn? Hij is een verschrikkelijk iemand, weet u, wreed, meedoogenloos maar ten slotte zult u hem slaan. Westerman, die er eerder uitzag als een opgeschoten schooljongen, dan als een administrateur. had een breeden glimlach. „Dat klinkt nogal goed. Ziet u nog meer Ze hield schoppenvrouw omhoog. ,,Er komt een donkere vrouw in uw leven. Wie zou dat kunnen zijn, mijnheer Westerman Ze boog zich naar hem toe, zoodat hun hoofden elkaar heel dioht naderden- ,,Moet ik u niets over haar vertellen 1 Hij pakte de leuning van zijn stoel on* zich te beheerschen. Een voorbijgaand oogenblik was hij er bijna toe gekomen om zijn handen oo die tengere schouders te leggen en die lippen te beroeren, die zoo verlokkend dicht bij hem waren. En toen ineens had hij zijn kalmte weer hervon- den en hij dacht aan Kennards dood en aan Simonis, die gisteravond was weg- geslopen, terwijl ze aan het spelen waren, om Isobel in den tuin op te wachten. Hij stond langzaam op. ,,Ik weet al heel wat over die donkere vrouw, vermoed ik," zeide hij rustig, ..en iets zegt me dat ze een vriendin is var den langen, donkeren man. Een oogenblik fonkelden Isobels oogen van woede, als van een teleurgestelde Circe. Maar een seconde later had ze zich weer beheerscht en verlegde de kaar ten met spitse vingertoppen. Daarop haalde ze haar schouders op en trok een cigaret uit den schildpadden koker. ,,Nu, als u er niets meer van hooren wilt, mijnheer Westerman Ze hield opeens op met een vreemd lachje, toen Aoril in de voorgalerij ver scheen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1