a'lGEMEEH NIEUWS- F.N APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. ASPI De Purperen Schaduw No.' 8636 WOENSDAG 28 JANUARI 1931 71 e Jaargang. BUITENLAND. BINHEKL AND. F BII IjL I K T 0 N. rfv TABLETTEN hinderwet. .EDMUND SNELL. LET CP ORANJE BAND TER NEUZEN, 28 JANUARI 1931 ifmtvrNFMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen /1.40 per 3 maanden - Buiten Ter Neuzen ;r er post f 1 80 per 3 maanden - Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per Jaar Yoor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den /2.60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor bet buitenland alleen bij voonUtbetaling. U,tester: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TEIJEFOON No. 25. ADVEKTENTISN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer /0,2a Grootere letters en cliches worden aaar plaatsruimte berekend. Handelsadvertenti8n btj regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrjjgbaar is. - Inzending van advertentign liefst 6*n dag voor de ultgave. DIT BLAD VF.llSCni.rNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VKIJDAGAVOND. urifrTcw Burgemeester en Wethouders van TEE NEUZEN maken bekend, dat het verzoek van JAOOBUS SIMONS te Ter Neuzen, am op bet perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Secti-e C, no. 4848 een electromotor too 2,3 P.K. an zijn timimenmanswerkplaats K mogen plaatsen en inwenking brengen door ben voorwaandelijk is ingeiwilligd. Her Neuzen, den 26 Januari 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. J. L. DREGMANS, L°. Secretaris. DIENSTPUCHT. Inspectie. Behoudens omvoorziene omstandigheden zal in JUNI a.s. het jaarlijksch onderzoek plaats fcelbben voor de gevvone dienstplichtigen dor landinaeht van de licbtingen 1919 en 1922, Plaats en tijd van bet onderzoek zullen «a*Jer worden bekend gemaaikt. Ter Neuzen, 26 Januari 1931. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. DIENSTPUICHT. Uitspraak Inzake vrijstelling. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter algemeene kennis, dat een uit spraak op aanvrage om vrijstelling van den Dlenstplicht, ter Secretarie dezer gemeente, voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Tegen deze uitspraak kan binnen tien dagen na den dag van deze bekendmaking in beroep worden gekomen. A. door den ingescbrevene wien de uitspraak geldt of door diens wettigen vertegen- woordiger; B. door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven per- sonen of door hunne wettige vertegen- woordigers. Het verzoekschrift moet met redenen om- kleed zijn. Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gericht aan de Koningin, doch worden ingediend bij den Burgemeester. ter Secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzen- ding. Voor zooveel betreft uitspraken door Gedeputeerde Staten gedaan, kan bovendien de Commissaris der Koningin, binnen den zelfden termijn bij de Koningin in beroep komen. Ter Neuzen, den 26 Januari 1931. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. SCHEEPSRAMPEN OP DE BINNEN- WATEREN. Aan de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer inzake bet ontwerp houdende bepalingen omtrent onderzoek naar scbeeps- rampen op de binnenwateren, wordt ontleend, dat aanneming van bet ontwerp op zichzelf niet de beteekenis zal hebben van een eersten stap op den weg der Staatsbemoeiing, welke iasten op het bedrijf zou leggen. Het ontwerp vergt geen ftoancieele offers van bet bedrijf en dient alleen am een beter inzicht te krijgen in de mate van velligheid in de binnenvaart. De mogelijkbeid is intusscben niet uitgesloten, dat de uitkomsten van de te houden enquetea feiten aan het lioht zullen brengen, welke in de toekomst tot ingrij-pen zouden kunnen nopen. Het Ligt niet in de bedoeling onder de wer- king van deze wet te doen vallen zeeschepen, waarop de Schepeniwet van toepassimg is en welke, terwijl zij de binnenwateren bevaren te zamen met binnenschepen bij een ramp wor den betrokken. Bij Nota van wijiziging is alsnog in bet ont werp opgenomen boewel zulks den Minister niet noodzakelijk voorkomt een bepaling in den geest van art. 6 van de Marinescheeps- ongevallenwet. INSCHRUVINGEN AANBESTEDINGEN. De Minister van Waterstaat brengt in de Staatscourant ter kennis, van belanghebben- d-en, dat in verbanid met bet Kan. besluit van 3 Dec. 1930 (Stbl. no. 466) en zulks in af- wijiking met bet bepaalde im art. 8, onder 2, van het aanibestedingsreglement 1919, voor de van wege zijn Departement te bouden aanbe- steidingen, de inscbrijvingsbiljetten voortaan ongezegeld kunnen zijn. MINISTERIE VAN DEFENSIE EN DE PAARDEg FOKKERI J. Men meldt: De heer D. C. M. Andrd de la Porte, reserve- toolonel der artillerie, directeur van bet remontewezen, heeft zich bereid verklaard op de te houden algemeene vergadering tot be- vordering der paardenfokkerij op 4 Fetoruari te Den Haag een uiiteenzettdng en een over- Mdht te geven van de maatregelen van het Mlniisterie van Defensie tot bevordering der paardenfokkerij DE NIEUWE FRANSCHE REGEERING. De senator Daval, die minister van aribeid in Tardieu's kabinet is geweest, en tot geen party gerekemd wordt, is, scbrrjft de N. R. Crt., ditmaal geslaagd in de samenstelling van een nieuw Franscb kabinet. De vorige maand had bij zijn eerste poging daartoe opgegeven, uit trouw jegens Tardieu, die door de socialistische radicalen in den ban gedaan was. Het vorige ikabinet St-eeg droeg een radicaal stempel, boewel er twee bekende vertegenwoordigers van Tardieu's groep: de ministers Leygues en Germain Martin in zaten. De nieurwe regeering heeft den steun van de radicalen niet kunnen krijgen en is in haar wezen een hergroepeering van bet rni- i nisterie waarmee Tardieu ibegin Maart van het vorige jaar optrad en waarin Laval toen, gelijk gezegd, de portefeuille van arbeid had. Bcbalve dezen laatsten zelf, nu als minister van landibouw, treffen wij b.v. zijn v.roegeren collega's Maginot ,weer minister van oorlog, wat bij ook was in Poincare's ,,Roer"-kabinet Flamdm, PiAtri, Champetier de Ribes opnieuw in bet kabinet aan. De nieuwe premier Laval beeft in bet par- lement en daarbuiten groot politiek prestige. In Augustus is hij op den voorgrond geko men als geduldig en ompartijdig bemiddelaar tusscben patroons en werklieden in de sta king in de weefnl/verheid. In zijn jonge jaren had bij sterke extremistische symipathi-een naar links, die hem tot in bet communistische kamp ib.racbten, maar op 25-jarigen leeftijd werd bij socialistisch burgemeester van Aubervillers. Als jong afgevaardigde zegde hij de 9ooialistisobe partij vaarwel en als veertiger kwam hij met den steun der gema- tigden in den Senaat. Laval beeft zich vele vrienden gemaakt en dank zij bet aanzien dat hij als lid van den Senaat genoot, zal het hem missdhiien gemakkelijker vallen ,de ge- varen te vemmijden, welke een op bet centrum met uitistralmg naar recbts en links berusten- de regeering steeds van dat lichaam met zijn linker-meerderbeid bedreigen. Brianid, wien de taak om het mindster- presidentscbaip te aanvaarden, te zwaar leeik, is nu natuurlijk als Ibetrouwibaar leader der buitenlandscbe politiek weer uit 't ministerie- Steeg overgenomen. Frankrrjk zou hem bij de tegeniwoordige consteUatie vooral te Genfeve moeilijk kunnen missen. Of bet parlement nu zal luisteren naar de emstige waarscbuwingen om in dezen tijd van oeconomiscbe crisi/s niet telkens een politieke crisis te verwekken, waarvoor altijd gemakkelijlk een aanleiiding te vinden is, dient afgewacht te worden. Het wordt een beden- kelijke toestanid wanneer tden commimisten het in de Kamer voor het zeggen krijgen, of een regeering zal blijwen of heengaan. En mogelrjk zal ook de Senaat .die het kabinet- Tardieu heeft doen vallen, tot kalmer inzicht komen. DUITSCHLAND EN POLEN. Minister Zaleski heeft schrijft de N. R. Crt. Zaterdag in den Volkenbondsraad voor Polen het boetekleed moeten aantrekken en Curtius, zijn Duitsche ambtgenoot, met zijn grieven over de terroriseering van de Duit sche minderheid, bij de verkiezing voor den Oppersilezischen Landdag vrrjwel volledig ge lijk gekregen. Het rapport over het geschil dat de Raad ten slotte aannam, spreekt wel zijn voldoening uit over de maatregelen door de Poolsche regeering getroffen om haar scbuldige ambtenaren te straffen en te ver- oordeelen en om de benadeelde Duitscbers schadeloos te stellen, maar wenscht in de vol- gende Raadsvergadering in Mei nader te hoo- ren, in hoever aan al deze toezeggingen ge- volg is gegeven. De zaak is dus wel op den bevredigenden weg naar haar oplossing, maar nog niet uit, en men kan verwachten dat Cur tius wanneer hij in bet voorjaar te Geneve terugkomt, zal zorgen dat de eischen die de Raad aan Polen gesteld heeft, geen holle woorden zullen blijven. De wenvch, dien Hen derson ecbter aan het slot van de vergadering als voorzitter uitsprak, dat de twee partijen nu ook tot een duurzame regeling zouden komen, was goedgemeend, maar heeft voor- eerst geen kans op verwezenlijking. Omtrent denzelfden tijd waarin de Volken bondsraad te Geneve zich met het Duitsch- Poolsche geschil bezig hield, heeft de com- missie voor legerzaken uit de Poolsche Sejm (Landdag) de nieuwe begrooting van oorlog behandeld. Voor uitgav-en ten behoeve van bet leger is een bedrag uitgetrokken van 847.6 millioen zloty (een florijn van 100 groszy ter waarde van een gouden frank) tegenover 812.8 millioen zloty in het vorige begrootings- jaar. De militaire uitgaven maken nu bijna een derde van het geheele totaal der begroo ting uit. De rapporteur rechtvaardigde dit groote bedrag met te zeggen dat bet voor bet Poolsche leger noodzakelijk wais, onmiddellijk slagvaardig te zijn en ov.er groote mobilisatie- voorraden te beschikken, aangezien dit de eenige werkelijke waarborg voor de onschend- baarbeid van de grenzen was. De naburige landen waren ook zwaar gewapend, en hoe wel dit officieel niet voor Duitschland gold, moest men aannemen dat dit rrjk, dank zij de Stablbelm, de s-toobtroepen van Hitler en andere op militaire leest geschoeide organi- saties over acht millioen man kon beschik ken en dat Duitschland rijkelijk van wapen voorraden voorzien was. Zaterdag heeft voorts generaal von Seeckt de man die de Duitsche rijksweerbaarheid zoo isterk georganiseerd beeft en nu voor de Duit sche volkspartij lid van den Rijksdag is ge- worden, in een rede te Munster gezegd dat „herziening van Duitschland's Oostelijke grens noodzakelijk is" en, volgens het verslag dat Wolff van zijn rede gaf, hier de onheilspel- lende woorden aan toegevoegd: ..Buitenland- sche politiek berust op macht en niet op recht. Wie dit niet inziet, mist het gevoel voor prak- tische mogelijkheden". In het lich-t van deze twee uitlatingen van Poolsche en van Duitsche zijde bezien, is er al heel weinig houvast voor de verwezenlijking van Henderson's wenscb, ook al zijn wij nu nog slecbts een goed jaar van het begin van de groote ontwapeningsconferentie te Geneve verwijderd. „DE DOLLE HOND VAN EUROPA". De Italiaansobe gezant te Washington heeft bij het Staatsdepartement een officieel protest ingediend tegen den Amenikaanschen gene- raal-majoor Butler, commandant van een der Amerikaansche vlootdepots, die in een in zijn club gebouden rede Mussolini ,,de dolle bond van Europa" bad genoemd en verder beweerd bad, dat de Italiaansche gezant met zijn auto op een inspectiereis een kind bad dood- gereden en toen zijn cbanffeur had bevolen, door te rijiden. Het Staatsdepartement stelt een onderzoek naar deze beschuldiging in. TWEE SMOKKELSCIIEPEN OPGEBRACHT. Bij bet binnenkomen in de haven van New- York werd bet met 500 kisten alcohol ter waarde van 100.000 dollar geladen stoom- schip ..Josephine K." uit Nieuw-Schotland na bet losten van de drie traditioneele waarschu- wingsschoten door de kust-wacht met vijf gra- naten beschoten. Een der granaten trof de commandobrug en verwondde den daarop staanden gezagvoerder Clett zoo emstig, dat hij kort daarop overfeed. Een Amerikaansch schip, dat met een la ding van 1000 kisten alcohol in de nabijheid van de ..Josephine K." vertoefde, werd even- eens door de kustwacht in beslag genomen. Beide schepen werden opgebracbt. De beman- ning werd -gearresteerd. DE ONRUST IN BRITSCH-INDIE. De Onderkoning Lord Irwin heeft meldt de N. R. Crt. te Delhi last gegeven tot onvoorwaardelijke invrijheidstelling van Gand hi en de andere gevangenzittende bestuurs- leden en leiders van het Alindiscbe Nationale Congres. Vanocbtend is ook Jawaba-rlal Nehru, de voorzitter van het Congres, uit zijn gevangenis on-tslagen. Tegelrjk heeft hij de verordening waarbij bet bestuur van bet Con gres tot een onwettige organisatie verklaard was, in-getrokken. Gandhi was op 5 Mei van het vorige jaar als aanvoerder van de beweging tegen de zoutmonopolie in hechtenis genomen. Indien de vrijgelaten leiders na onderzoek van de voorstellen der ronde-tafel-conferentie mocbten besluiten opbouwend mee te werken en de burgerongehoorzaamheidsbeweging af te gelasten zullen, naar men verwaoht, de ge- vangenispoorten ook voor duizenden anderen die zich niet aan gewelddadig verzet uchuldig gemaakt hebben, geopend worden. Terroristen zullen natuurlijk buiten de am- nestle vallen. In een toelichting tot zijn besluit zegt de Onderkoning dat hij den amnestie-maatregel in overleg met de provinciale regeeringen heeft genomen, opdat de leden van het zoo- genaamde werkcomitA van bet Congres in vrijheid over de verklaring van MacDonald nopens de nieuwe constitutie voor Indie zul- door 26) Vervolg. ,,Ik kwam toch alleen maar hier om te zien, of zij in het huis niets noodig hadden en zoo. Ik had er geen notie van, wat jij zou doen. In ieder aeval dacht ik, dat je het wel druk zou heDben. Ik liep op mijn teen-en het pad langs. Je weet, hoe je je voelt, als er iemand in de omgeving pas gestorven is? Ik wist nog niet zeker, of ik maar niet liever naar den achterkant zou gaan en den jongen on-dervragen, eer ik naar binnen ging. Maar per slot be- sloot ik om naar de voorgalerij te gaan. Toen ik bij de trap kwam, zag ik juffrouw Gould aan t bureau brieven zitten schrij- ven en mevrouw Kennard op een langen stoel liggen, een cigaret in haar mond en patience-kaarten op het Moorsche stoeltje naast haar!" Westerman knikte. „Is het waarachtig?' ,,Ja. Ik stond paf. Geen spoor van verdriet, of angst, of wat ook. Wester man, ik kan die vrouw niet zien". De ander glimlachte. ,,Ik dacht, dat je tot over je ooren ver- liefd op haar was?' De assistent rilde. ..Spreek me er niet van. Ze is een tem- peramentlooze vampier! Zooiets kan ik niet hebben. Ze wou, dat ik de gramo- phoon aanzette! vroeg me om een vroo- lijk mopje om haar wat op te wekken. Eenvoudig afgrijselijk. En dan, Wester man, zag ik de trappen Welke trappen?" „Nu. die van de voorgalerij. Ineens kwam alles weer bij me op, als een af- grijselijke nachtmerrie. Ik herinnerde me, hoe ik hier kwam, naar mijn regenjas zocht en naar die verschrikkelijke vrouw. Ik herinnerde me, hoe ik het hek binnen- ging en verblind werd door 't felle schijn- sel van Kennards lamp. Toen ik bij de trap kwam .sprong een aestalte met een zak over zijn hoofd uit de voorgalerij op mij toe en gaf me een verschrikkelijken slag tusschen mijn oogen \Vesterman greep hem bij de schouders. „Ben je daar zeker van?' ,,Zoo zeker als een huis. Het was een man in een lange overjas met zeem-leeren handschoenen De planter floot eens zachtjes. ,,Een Europeaan?" Daarop zou ik niet kunnen zweren. Het gebeurde allemaal zoo plotseling. Ik herinner me alleen maar den zak over zijn hoofd en de gele handschoenen. Ik ae- 1-oof, dat ik een heel eind weg wankelde en onder een boom op den grond viel, want het eerste, wat ik me daarna weer herinnerde was Barnes". Westerman deed het hek open. „We schijnen nu wat dichter bij de waarheid te komen", zeide hij. ,AVe moesten dat verhaal maar eens aan Bar nes doen. Zoek Oppas No. 3, zeg, Die is nogal betrouwbaar en ik moet hem wat zecjgcn. Ik h&b vanavond gchoord, dat Alimah 'n paar belangrijke dingen weet' HOOFSTUK XVIII. Westerman /ond Isobel in de voor galerij, ongeveer in de houding, die Flavin vermeld had. April was echter nergens te zien. Waarschijnlijk had de assistent niet op- gemerkt, dat het fond van mevrouw Ken nards japon althans zwart was, ook al was zij met goud doorweven, en de zijden shawl, die haar voeten en beenen bedekte, was zoo veelkleurig als de rok van Jozef. Toen de planter tusschen de zonne- zeilen doorstapte, was ze juist bezig om een ivoren cigaretten-pijpje opnieuw te voorzien uit een schildpadden koker. Ze glimlachte, toen ze hem zag en zeide, zonder het pijpj e tusschen haar tanden weg te nemen: ..Goeden avond, mijn-heer Westerman! Ik ben blij, dat u er bent. Ik dacht wel, dat u ons in dezen tijd niet in den steek zoudt laten' Westerman glimlachte niet. „Ik zit tot over mijn ooren in het werk", zeide hij, ..anders was ik wel eerder aan- gekomen. De koelies waren wat over- spannen ziet u, en ik moest ze eens wat de les lezen". Ze keek weer naar het tabouret je en verlegde een kaart. ..Kaarten zijn nooit half klaagde ze. „Je hebt een goed spel of je krijgt heele- maal geen spel. Vanavond loopt het me erg tegen. Ik ben nog geen enkelen keer uitgekomen. Vindt u dat ook niet hinder- lijk voor me?" ,,Ja, dat kan wel stemde Westerman toe. ,,Maar ik heb eigenlijk heelemaal geen verstand van patiences". Ze wees op een stoel. ,,Ga zitten en weest u eens gezellig. Daar staat whisky en port. U kent onge veer zooveel voor mij inschenken Ze wees de hoeveelheid met duim en vinger aan. Hij boog zich over de tafel. ..Whisky of port?" vroeg hij. „0 port, astublieft. Ik houd niet van whiskv. Ze legde beide handen op het onvrien- delijke spel kaarten en schoof ze op een slordigen hoop in elkaar. Toen legde ze haar hoofd in de kussens en zuchtte. ,,LI hebt tweemaal zooveel ingeschon- ken als ik aangaf. Maar het doet er niet toe! Of je van de kat of van den kater gebeten wordt! U vindt me natuurlijk een lichtzinnig schepsel, niet? Die arme meneer Flavin was er heelemaal door van streek, maar wat kan ik anders doen? Ik mag dan zoo slecht zijn als het maar kan, maar ik verkies niet te huichelen zelfs niet om den schijn op te houden. Bent u dat niet met mij eens?" Westerman zette de karaf neer en keek haar eens aan. In het schijnsel van de lamp, die nu voorzien was van een nieuw kousje en een nieuw glas. vormde ze een heel bekoorlijk schilderijtje, alleen leek ze heelemaal niet op een weduwe, die pas een verlies geleden heeft. ,,Tot op een zekere hoogte we!", stem de hij toe. ,,U komt zeker ook om April. Ik heb haar naar bed gestuurd. Eerlijk gezegd is ze veel meer in de war door die af- schuwelijke geschiedenis dan ik Ze kwam ineens recht overeind zitten en vouwde haar handen om haar kn-ie. ..Wanneer stuurt u ons weg?" vroeg ze zoo onverwacht, dat de planter opschrok. ,,U wegsturen?' ..Wel ja. U v-ond .het niets prettig toen we kwamen en u zult u veel behagelijker voelen, als we weer weg zijn. Ik had graag, dat u heelemaal eerlijk tegen mij was." Jullie Verstokte vrijgezellen, be- schouwt ons vrouwen als indri-ngsters; jullie wilt je eigen lerven leiden in je rook- kamer-a-tmosf eer" Westerman fronste het voorhoofd. loot het nogrnaals nadrukkelijk gezegd zijn Dat Aspirientjes alleen met het Bayer-merk echt zijn Weiger nomaak en let er op dat op elke tablet het woord „BAYER" stoat. Prijs 75 ctv. (Ingez. Med.) len kunnen beraadslagen. De amnestie geldt behalve Gandhi alle sedert 1 Januari van het vorige jaar in hechtenis genomen leden van de Congres-Commissies. Hij heeft aan hun vrijlating geen voorwaarden verbonden in het vertrouwen dat het herstel van den binnen- landschen vrede erbij gebaat moet zijn, indien de beraadslagingen volkomen vrij gevoerd kunnen worden. Lord Irwin hoopt dat de vrijgelaten leiders denzelfden geest als de Britsch-Indische regeering aan den dag zul len leggen en het belang van een rustige en onbevooroordeelde overweging van de kwestie eener nieuwe regeling van de betrekkingen tusschen Engeland en Britsch-Indie zullen in- zien. In de Wetgevende Vergadering te Nieuw Delhi is van regeeringswege medegedeeld dat er tusschen April en December van het vorige jaar 54.000 lieden wegens deelneoming aan den veldtocht voor burgeronge-hoorzaamheid ven- oordeeld waren. Van dezen waren 20.000 in hechtenis genomen, omdat zij postten en an deren vrees aanjoegen. Elf hunner werden in vrij-he-id ga teld, nadat zij volledig -berouw getoond hadden. Op het oogenblik zitten nog 23.000 lieden gevanigen. Bij onlusten zijn in het tijdvak van April tot Juli 100 menschen van de menigte door geweervuur gedood en 427 gewond. Voor de eerste maal sedert hij op 16 Octo ber j.l. onwettig verklaard was, heeft de „oor- logsraad" van het Congres door verschillenda wijken te Bombay een optocht gehouden. De betoogers marc-heerden met vaandels aan het hoofd en de nationale kleuren werden op verscheidene plaatsen plechti-g gegroet. zonder dat de politie tusschenbeide kwam. Al leen in de wijk Lalbaugh werden twaalf lie den opgebracht. NUTSDEPARTEMENT. Gisteravonid werd in het ..Concert- en Bioscoopgohouw" alhier van wege het Deipar- tem-ent Ter Neuzen der Maahschapp'j1 tot Nut van 't Algemeen -de aangekondigde f.ilmavond gegeven. Door de welwillendhei-d van den exploitant van het gebouw, waarvoor de voor- „Ik koester niet den geringsten wensch om u er uit te zetten, mevrouw Kennard. Ik was op het punt om u voor te stellen. toen u begon te spreken, dat u hier zou blijven, totdat u uw plannen voor de toe komst in elkaar had. Ik heb natuurlijk naar de firma geseind. Dat moest ik weL Het is zeer waarschijnlijk, dat ze een nieuwen administrates zullen uitzenden, maar die kan pas over een week of zes, acht hier zijn. Ik hoop u niet te beleedi- gen als ik even den financieelen kant aan- raak. Ik weet niets van de positie van uw overleden man, maar als ik u met iets van dienst kan zijn Isobel lachte. „We zitten in ieder geval in de puree zeide zij laconiek, ,,en het is heel aardig van u om aan te bieden ons te helpen. Maar iets zal er voor ons toch wel van de firma overschieten?' ,,0 jawel Zullen ze mijn reis betalen?' ,,Dat spreekt van zelf, denk ik. Het zijn geen philantropen, maar fatsoenlijk zijn ze altijd geweest". Ze tikte de asch van haar sigaret op de armleuning van haar stoel af en keek de blauwe rookspiraaltjes na. „Ik vraag me af, wat er met ons ge- beuren zal. Het is nogal benauwend. weet u, om zoo ineens van een zeker mac in een absoluut onzeker bestaan geduwa te worden. Een ding staat vast; April moet weg. April is luxe -een lieve luxe dat geef ik toe. maar toch luxe". Ze trok een leelijk gezicht. ,.Ik vind het een edit naar idee om met meer verkwistend te mogen zijn. Ik heb dolgraag een extra nieuwe japon en lijd dan met pleizier een maand honger om ze te betalen". (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1