ALOEiEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH VLAANOLREN. r Komt naar Broadway-Melodie. Ssrste 81ad m 82 ^IHEEREN-BMI No. 8628. VRIJDAG 9 JANUARI 1931. 71 e JAARGANG. BIH_R EILAS ~D. Fe uillet on-vertellingea. Als U tijd heeft Als U geen tijd heeft P B E DIK B E TT E T E If BRABANTSCHE BRIEVEN. maakt dan Uw avond vrij en ECHTE FR1ESCHE NSCHE l Jill— DE GOEDERENTARIKVEN DEB SPOOKWEGEN. Naar wij vememen zal de Minister van Waterstaat, geivolg gevend aan zijn in de Tweede Kamer op 17 December j.l. gedane toezegging, bum en enkele dagen een commis- Bie benoemen nopens de goederentarieven der Nederlandsche spoorwegen, onder voorzitter- *chap van Mr. F. de Vries, hoogleeraar in de eeonomie aan de Ned. Handelshoogeschool te Rotterdam waarin naast land- en tuinbouw ook handel en nijveriieid zullen zijn vertsgen- woordigd. DE V.A.R.A. DAGVAARDT DEN STAAT. De V.A.R.A. heeft haar recbtskundigen raadsman, Mr. M. van der Goes van Nater3, opgedragen den Nederlandschen Staat te dag- vaarden terzake van het afbreken van de radio-uitzending op 8 October 1930, welke ver- breking is gescihied op last van de Radio- Omroep Controle-commissie, voor welker handelingen de Staat verantwoordelijk is. Bedoelde uifczending betrof de vergadering te Leiden, waar de secretaris van de V.A.R.A., de heer G .J. Ziwertbroek, het woord voerde. Uit de instellingen der dagvaarding noteert de Voorw., dat het Radio-Contrdlereglement afbreking verbiedt, behalve ingeval er afwij- king plaats vindt van het toegelaten program- ma of van hetgeen na overleg tot geen be- Eitraar aanleiding heeft gegeven, welk geval tn casu niet aanwezig was. Eischeres ovei*weegt verder, dat de controle der commissie en de daaruit voortvloeiende bevoegdheden slechts strekken ter voor- koming van gevaar voor de vrijheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden en bij de afbreking van eenig gevaar hiervoor niet in het minst sprake was. Bovendien zou, wanneer dit gevaar wel aaniwezig ware ge- iweest, aid1 ii ontwikkeld Mr. v. d. Goes v. Naters zijn stellingen verder, de afbreking nog onrechtmatig zijn geweest, aangezien de tekst der redevoering niet van tevoren was opgevraagd, welke opvraging het Radio- Contrdlereglement stelt als voorwaarde voor een uitzendverbod. Mr. v. d. Goes v. Naters vordert, dat de Haagsche rechtibank verklare, dat de afbre king van de uitzending van eischeres door gedaagde, althans door zijn organen, geschied is onrechtmatig en in strijd met de wet; ver- volgens dat gedaagde worde veroordeeld, aan eischeres terzake tegen kwijting te betalen een bedrag aan schadevergoeding, zoo moge- lijk bij vonnis te begrooten en anders op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, en tenslotte de gedaagde te veroordeelen in de kosten van het geding. DE SLITTING VAN EEN KATOEN- FABRIEK TE HELMOND. Van Vlissingen en Co.'s Katoenfabrieken te Helmond, die wegens verontreinigin/g van net kanaalwater het bedrijf moesten stopzetten, zullen heden weer gaan werken. Men heeft het spuien van het waterschap voorloopig geelndigd. LIBERALE OMROEP. De Minister van Waterstaat heeft aan de V. L. R. A., op haar verzoek, op 29 Januari zendvergunning verleend, teneinde den libera- ien omroep in de gelegeniheid te stellen, een gedeelte van het congres van den Bond van jonge liberalen uit te zenden. TER NEUZEN, 9 JANUARI 1931. GOED AFGELOOPEN. Gisterennamiddag vertrok de heer C. de Ridder, koopman alhier per auto, om zijn zoontje naar een onderwijsinrichting te Eind hoven te brengen, terwiji een log<5tje en twee kennisjes, de kinderen van mevr. Van Haelst, ook meereden. Op den Provincialen weg, nabiji de buurtschap Spui sprong de band van een der voorwielen, waardoor de heer D. R. het stuur over de auto kwijt geraakte en deze tegen een boom aanreed, waardoor de auto over den kop tuimelde en met de wielen naar boven op den weg kwam te liggen. De inzittenden, die cp en over elkaar waren ge- worpen, verkeerden een oogenblik in een moe,ilijke positie, aangezien 't den heer De R. eerst niet kon geluikken het portier te openen en gevaar voor het in brand geraken van de auto niet buitengesloten was. Gelukkig kwam dit laatste niet voor en kon de heer De R. eindeltjk het portier open krijgen en de kin deren uit de auto halen. Toen bleek dat zijn zoontje zich nogal bezeerd had en een der meisjes kwetsuren aan het hoofd had be- loopen. Na korten tijd passeerde daar de auto van de Shell-maatschappij die de meisjes meenam naar Ter Neuzen en dezc bij Dr. Pols bracht, waar het dochtertje van mevr. Van H. werd verbonden. De heer De R. met zijn zoontje konden later meerijden naar Ter Neuzen met de auto van den heer Verstraeten, en ont- moeten ondcrweg reeds Dr. Pols die him kwam opzoeken en verder huiswaarts bracht. Naar we vernemen was de toestand der patienten heden bevredigend en zal alles goed afloopen. DE VERBLINDENDE LICHTEN. Er wordt bij het ridden des avonds dikwijis door de automobilisten geklaagd over de ver- blindende lichten van vele wielrijders en niet zonder grond daar deze een gevaar voor het verkeer op den weg veroorzaken, maar daartegenover blijken ook meerdere autobestuurders weinig medegevoel te bezit- ten door slechts zeldzaam him lichten te dempen bij het tegemoet komen van auto's, maar trekken zij zich nog minder aan van hen tegemoetkomende wielrijders, die door de helle iichten dan absoluut venblind worden en zich op den weg niet kunnen orienteeren. Dit was j.l. DInsdagavond aan de Cooperatieve Suikerfabriek te Sas van Gent ook het geval, toen een Ter Neuzenaar, van Sas van Gent komende onder die omstandlgheden met zijn rjjwiel pardoes te water reed. Hij bleef geluk kig nog eenigazins op den walkant hang en en beaeerde zich de rechterhand door zijn val ojj do steenglcoimg. Zijn iantaarn geraakte daarbij ook in het ongereede. Na zich van een andere auLauin te hchben veorzien, kon hij met zijn nat pak huiswaarts peddelen. Dus 66k ncg goed afgeloopen. IXEGER DES HEILS. Zondag 11 Januari zullen er belangrijke vaarwelsamenkomuten plaats hebben van de adjudants Van der Mast, terwiji Donderdag 15 Jan. het welkom van de nieuwe officieren zal plaats hebben. ONTVANGER RIJK3BELASTINGEN. De heer J. Beaufort, ontvanger van 's rijks directe belastingen te Axel is verplaatst naar Sas van Gent. BELASTING BETALEN OP POST- KANTQKEN. Met ingang van 2 Jan. j.l. bestaat op de navolgende kantoren gelegenheid tot het be talen van belastingen. Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkan- toor te Clinge, Nieuw-Namen, St. Jansteen en Koewacht. Het post-, telegraaf- en telefoonstation Overslag, Zuiddorpe en het poststation te Retranchement. HET RIJK EN DE STEUNREGEUNG. De regeering heeft naar gemeld wordt, met het oog op de in enkele bedrijven voorkomen- de crisiswerkloosheid toesloten, weer een steunregeling in het leven te roepen. Gemeentebesturen, welke voor een sub si die in de kosten van steunverleening in aanrner- king wenschen te komen, kunnen een daartoe strekkende aanvraag tot den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw richten. SAS VAN GENT. Het gevaarlijke spel. De Woensdagmiddag is voor het jonge volkje een tijd van ontspanning. Om den tijd op de een of andere manier klein te krijgen neemt het jeugdige goedje zijn toevlucht tot allerlei spelen, die al naar gelang van het seizoen steeds wisselen. Nu is het z.g. bokje springen aan de orde, een spel, waarbij eenige jongens op den rug van andere in gebukte houding staande kna*- pen springen en zich dan na een aantal malen in de handen te hebben geklapt, hetzij zij- waarts laten afglijden, hetzij door den zoo- genaamden bok afgeschud worden. Dit spel heeft echter een gevaarlijken kant. Verleden Woensdag heeft een enthousiaste bokspringer de kleine A. N. dit tot zijn schade ondervonden. Met een troepje anderen zich aan het sta tion alhier met bokspringen vermakende, kwam een andere jongen met zooveel kracht op den arm van den staanden bok terecht, dat met een duidelijk hoorbaren knak het opperarmbeen doormidden brak. De pijn, die het jeugdige slachtoffer onder- vond was zoo hevig, dat hij een ander kameraadje door de broek een ongenadigen beet in het been toebracht, zoodat er een krachtige zij het welwat onharmonische duo werd aangeheven. Het slachtoffer met den gebroken opperarm moest zich onder genees- kundige behandelinig stellen. Werkloozen. Op het oogenibllk z'jn er bij de Sasschc Arbeidsbeurs reeds 110 werkloozen inge- schreven. Het aantal is echter nog gr.ooter, aange zien er verschillende jonge arbeidskrachten zich nog niet hebben laten inschrijven. Wel bestaat het vooruitzicht, dat binnen eenige dagen het aantal der ingeschrevenen eenigszins zal verminderen, zoodra de cam- pagne der phosphaatfabriek zal worden in- gezet. Volgens vertrouwbare berichten zou zulks ongeveer tegen 15 Januari a.s. het geval zijn. Alhoewel niet werkeloos, zijn er toch onder de vrouiwelijke werkkrachten ook verschillen de, die in plaats van 6 dagen per week, slechts 4 dagen werkzaam zijn, doordat de textiel- fabriek „de Schelde", die ook, niet minder als alle industrieen den terugslag der ongunstige conjunctuur ondervindt, slechts een gedeelte der week haar bedrijf gaande houdt. Strenge maatregelen. Het gebeurt nog al te veel, dat reizigers, die aan het station hunner bestemming aan- komende, reeds de portieren der comparti- menten openen, v66r de trein tot stilstand gekomen is. Dit nu is inbreuk maken op het spoorwegreglement en kan de overtreders een tamelijk dure boete kosten. In den loop der vorige week zijn aan het station alhier verschillende processen-verbaal gemaakt tegen deze overtreding, waarvan de deliquenten welliclit tot het oogenblik hunner verbaliseering niet eens wisten, dat het een straftoaar feit was. Intusschen kunnen zij, die het tot dusverre niet wisten, zich overtuigd houden, dat de surveilleerende politie aan de stations het oog gericht houdt op dit misbruik. Hier geldt een gewaarschuwd man voor twee. Ook mag bij dezen aan wielrijders on der het oog gebracht worden, dat er in den laatsten tnd streng onderzocht wordt of de fiets van een goed werkende rem, bel, Ian taarn en reflector voorzien is. Voor wat be- treft de rem, worden de fietsen zelfs aan een nauwkeurige rijproef onderworpen. Er wordt op de kleintjes gelet. ZAAMSLAG. In deze gemeente is ;ils gevonden gedepo- neerd: een polshorloge. Inlichtingen te beko\nen bij den gemeente- veldwaehter J. van Westenbrugge. BOSCHliAPELLE. Tot onderwijzeres aan de R.K. School alhier is met ingang van 1 Jan. benoemd mej. Van Dorselaer te Lamswaarde. VLISSINGEN. Het aantal inwoners van Vlissingen steeg in 1930 van 21433 tot 21708, dus na tien jaar voor het eerst een toename en wel met 275 zielen. De werkloosheid bedroog in de eerste 8 1 IIONTENISSE. I Geboren 63 m., 62 vr., totaal 125. ,an 193.. l.!J de Gevestigd 135 m., 161 vr., totaal 286. Overleden 26 m., 35 vr., totaal 61. maanden was het reap. 2.S; 5.4, 5.9 en onge- veer 5.8 Burg, en Weth. hopen, dat de gemeente het zal kimnen flnancieeren werk te verschaffen in plaats van steun te ver- leenen. Burg, en Weth. hebben ncg verschil lende plannen, die in werkverschaffing zullen kunnen worden uitgevoerd. Het Protestantsch ziekenhuis ,,Bethesda" te Vlissingen zal half 1931 kunnen worden in gabruik genomen Het binnenhavenbedrijf heeft zich in 1930 ongeveer gelijk ontiwikkeld als in 1929. Voor de tot standkoming van de N.V. Haven te Vlissingen is 1930 een alleszins gunstig jaar geweest. De buitenkeersluis is in gebruik genomen en de werkzaamheden voor de nieuwe touiten- haven naderen hunne voltooiing. In 1930 nam het postvervoer met de mail- booten der „Zeeland" toe, doch het goederen- vervoer daalde van 27.500 tot 26.000 ton. Het passagiersvervoer bleef vrijwel station- nair, n.l. ongeveer 66.000. Het aantal werklieden van de Kon. Maat- schapp'rj1 „de Schelde", bedroeg begin 1930 2482, en eind 1930 2310, het aantal ambte- naren resp. 276 en 298. Aan salarissen en loonen werd ruim f 4 millioen uitgekeerd. Afgeleverd werd het motorschip „Baloeran" voor den Rotterdamschen Lloyd, waarvan het casco enz. te Rotterdam was gebouwd; de hoofdmachine installatie voor het motorschip „Mamix van St. Aldegonde" voor de Neder- land, en 14 land- en scheepsketels. Van de toekomst voor deze maatschappij valt thans niets te zeggen. Het verkeer per Provinciale booten van Vlissingen naar Breskens en Ter Neuzen is in 1930 wederom toegenomen. Het aantal leerlingen van de zeevaart- Vei u-okaen 146 in., 157 vr., totaal 303. m. vr. tot. Bevolking op 1 Jan. 1930 2643 2738 5381 Bevolking op 31 Dec. 1930 2669 2759 5428 alzoo vermeerderd met 26 m., 21 vr., totaal 47. Voltrokken huwelijken 48. WESTDORPE. Geboren 17 m., 19 vr., totaal 36. Gevestigd 59 m., 70 vr., totaal 129. Overleden 3 m., 17 vr., totaal 20. Vertrokken 30 m., 37 vr., totaal 67. m. vr. tot. Bevolking op 31 Dec. 1929 969 921 1890 Bevolking op 31 Dec. 1930 1012 956 1968 alzoo vermeerderd met 78 personen. Overleden, die elders woonplaats had, 1. Voltrokken huwelijken 15. Levenloos aangegeven 2. Ulvenhout, Driekeuningen 1931. Menier, Da's 'n goei be gin! 't Is vandaag, da'k m'n eerste briefke van deus jaar weer schrij- ven gaai, zo'n bietje Zondag, vanweuges den afgeschaften Driekeuningen (wa ze gemeen emraen mee alle keuningen van teugeswoorig tusschen twee hokikes) en 't is 'nen dag, 'nen dag vandaag, amico, om in de boomen te klimmen. 't Zonneke staat te schijnen: dat de wae- school „de Ruijterschool" bedroeg in 1930 394 tegen 358 in 1929, het aantal bshaalde diploma's was resp. 126 en 107. BRESKENS. De Stoomtram Mij. BreskensMaldegem heeft naar ,,De Zeeuw" meldt, alle tarieven voor het goederenvervoer mt 25—30 ver- laagd. Wat met het oog op vervoer van Iandbouwproducten als granen, meststoffen enz. een aanmerkeliik voordeel geeft. Aan een 6-tal personen (stokers, bsink- werkers, timmermans) is echter door deze Mij. tegen 10 Januari ontslag aangezegd wegens bezuiniging, welke een gevolg is van de malaise in het landibouwbedrijf waardoor minder suikerbieten enz. vervoerd worden, en deze menschen overcompleet zijn geworden. SCHOONDIJHE. Bij koninklijk besluit is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau de heer I. de Hullu, oud-dijkgraaf van den Generalen Prins Willempolder, alhier. OOSTBURG. De Afd. West Zeeuwsdh-Vlaanderen van den Provincialen Zseuwschen Bran-dweerbond zal in den loop der maand Januari alhier een algemeene vergadering houden met de ge meentebesturen der aangesloten plaatsen ten einde besprekingen te houden over de alge meene brandweer-regeling. GROEDE. Met ingang van 7 Januari is als tijdelij-k onderwijzeres benoemd alhier, mej. M. Trap- man te Aardenburg. I LOOP DER BEVOLKING OVER 1030. BOSCHKAPELLE. Geboren 12 m., 19 vr., totaal 31. Gevestigd 35 m., 27 vr., totaal 62. Overleden 5 m., 5 v., totaal 10. Vertrokken 46 m., 33 vr., totaal 79. ivr. tot. Bevolking op 31 Dec. 1929 632 616 1237 Bevolking op 31 Dec. 1930 617 624 1241 alzoo vermeerderd met 4 personen. Voltrokken huwelijken 10. HOEK. Geboorten 19 m., 21 vr., totaal 40. Gevestigd 57 m., 51 vr., totaal 108. Overleden 8 m., 8 vr., totaal 16. Vertrokken 43 m., 43 vr., totaal 86. m. vr. tot. Bevolking op 31 Dec. 1929 1334 1320 2654 Bevolking op 31 Dec. 1930 1359 1341 2700 alzoo vermeerderd met 25 m., 21 vr., totaal 46. reld er van lee te lachen. Keb moeite mee m'n eigen om me zelvers op d'n stoel te hou- wen, waant daarbuiten wemelt de locht van 't prille zonneke da vandaag d'n blaauwen hemel uitschiet. Na al de diistemis die me de leste maan den g'ad emmen, keb de laatste weken gin pietske zon gezien, 't is heel slecht weer gewiest in ons kontrijen is 't vandaag om gek te worren van plazier. Ja, amico, 'k lieg er gin pikske-n-om, as 'k oew zeg dat de boel op d'n buiten al gfeSf uit- lopt! Kno-bbekes as speldenknopkes glinsteren mee 'n nat gruun velleke aan de kale takskes van 't struikgewas in 't glaanzend zonnelicht Gruune puntekes, ter grotte van 'n ert, bre- ken deur de natzwarte eferde. En't gras staat er op de velden bij zoo malsch om 't af te bij ten. 't Is 'n kollesaal goei begin, 't Is of vandaag op d'n dag van Driekeuningen, gouwen con fetti dwdrrelt over ons laand. Fiest hangt er in de lochten. De veugeltjes kwetteren den blaauwen hemel vol. En 'k zit dit briefke te potlooien mee de wermte van 't plattebuske in m'nen rug en op tafel de zon, die deur 't open raam valt. Goud zit er aan de kale taks kes van d'n noteledr, die samen, as 'n zeld zaam schoon stuk kaantwerk teugen 't deur- schijnen blaauw van d'n hemel staan ge- spreid. En buiten? Ollee, da's nie te zeggen van zo'n pracht as alles is. De Mark staat boordevol van 't veule ren- gelwater en in de wije stilte van deuzen zoch- ten winterdag kunde de blinkende golfkens ritselen heuren teugen de gruune mermen, 't Graslaand staat verdronken en't teere blaauw van d'hooge locht da spiegelt in de velden. As bonken pfedrlmoer, zoo leggen d'&erde- kluiters in de akkers, vet van vruchtbaarheid van't malsche rengelwater, glaanzend in deu zen schoonen Driekeuningendag. En in de verte, daar waren de bosschen in d'n fellen dag. Zulverblaauw valt 't licht uit d'n hemel over d'n donkeren mast. En as van glaan zend glas, zoo piek 't lcerketorentje 't zulver van d'n hemel in. Licht, licht ieveraans van daag. 't Kleeft vast aan oew oogen, die te veul de diistemis gewend zijn geworren. Maar genoegt, wa'k dan zeggen wouw is ditte: 't is 'n uitgezoeht, 'n schoon beginneke, waar 'k gfere d'n kop afbijt! En veur ik mee m'n briefkes 't nuuwe jaar verder in stap, mot ik eerst de wefkes en d'r hartelapkes, die me allegaar 'n Zalig nuuwe- jaar wenschten van Amerika, Indie tot en met Sint Annaparochie toe, ok m'n allerbeste wenschen doen ok namens Trui veur 'n Zalig nuuwejaar. Jouw kraant schijnt levers op de groote waereld gelezen te worren, amico! En zekers mot 't zelfste eerst doen veur m'n wenschers-lusteredrs van d'n Radejoow, 20-50 ct. rrr ens (Ingez. Med.) waar 'k zoo nouw en dan m'n bomke op koom zetten. Volgende week Vrijdag d'n zestienden 's avonds, koom ik wesr twee keer op de proppen en zal veur 't eerst komen praten over 't zoogenomde korte golfke. 'k Zeg er da-d-alvast bij, omdat me bij ons in 't Zuiden aan da golfke 'nen grooten das emmen. Bij ons spreken de lui deur d'n luid- schreeuwert net, as ze 't over da lammese golfke doen, of ze 'n grooten graat van 'nen schellevisch in d'r keel emmen zitten en dus aliemaal staan te gorgelen of de rengelton op d'n erft overlopt. As ze me daar dus niet kunnen verstaan, dan leg 't aan da golfke! En dan motten gui- lie hier in 't Zuien mijn da maar 'a laten weten, waant dan koom ik niemer trug veur over drie maanden, as de K.R.O. d'n laangen golf weer mag gebruiken. Waant smoezen veur da sigarenkistje, da mieterefoontj-e, daar- veur gaai ik nie zoo ver van huis af! Dan blijf ik veul liever op m'n gedoeike, waant ik eb 't op m'nen hof veuls te druk om te gaan staan kaaieren teugen 'n sigarenkistje, wa gij Nouw emmen ze mijn gezeed as da-d-et nie aan 't korte golfke leit, want dat da-d-even- goed golft as d'n laangen, maar omdat me hier in Nederlaand ginnen ordentelijken zen- dert emmen. Wij emmen 'nen zendert die deur 't Buitenlaand weggesmoesd wordt. Me laten ons eigen d'n eeter uitblSren deur de Buiten- laandsch zenders affijn, zooas me da ge wend zijn hier, om ons eigen te laten overbluf- fen deur alles wa Buitenlaands is! Daar kunnen wij boeren over meepraten, waant wij, me zitten van alle kaanten in de pinarie om-da-d-et veur ons van over de gren- zen zoo lammenadig is geregeld. 'n Verken van ons (wien neerlaandsch bloed door z'n ajers vloeit) mot achterop veur 'nen Engel- schen krulst66rt en amico, ik verassereer oew, ze meugen ons verkens zien, horre. Die gaan veur gin twintig Engelschmannen uit d'n weg. En da kan d'r ginnen eenen menister nazeg- gen! Die gaan veur alles op^ij! Maar om dan op dieen zendert trug te ko men - as ge op oewen radejoow d'n Dre van Ulvenhout zou op-zetten, dan heurde in ons streken d'nMoes! As die z'n wafeltje opendoet, dan sta-d-onzen zendert te beven op z'n slappe beentjss en emmen ze bij ons aliemaal 'n schellevischgraatje in d'r strot steken. Nouw zeggen ze ok weer: d'n menister wil wel, maar de radejoowmannen willen nie. Of liever gezeed: nie allegaar! D'r zit pollitiek tusschen. Affijn, ge heurt van alles. Da's net eender, as da ge wa mankeert iets waar ge nooit van geheurd had en da nouw iedereen daar 'n middeltje teugen hee. Zooas lest mee m'nen steenpust van 'n groot jaar gelejen. K'ad nooit zo'n dink g'ad en toen zee d'n <§6nen: ,,pappen"; 'n aander: „droog houwem"; nummero drie: „snijen"; nummero vier ,,dicht houwen"; Trui zee: ,,'n lap spek erop leggen"; d'n Blauwe zee: „gin goud zoo goed as jenever"; d'n Kuster: „schoon water"; de buurvrouw: „lijzemeel"; en allegaar hadden ze op die manier al duu- zenden steenpusten genezen. Zoo is 't ok mee radejoow. Bekaanst nfet as 'n ziekte. Zoo gaauw as ge daar aan gaat sukkelen, dan heurde zddveul, da g'op 't lest in de gaten krijgt, da ge maar 'nen heelen grooten suffert zijt, waant iedereen hee-t-'r verstajum van en gijzelf wist niks aanders as da ge mee te smoezen in da aigarenkiistje aan-twee-touwkes, wa-d-n schoone uitvin- dink toch ,ee nog's 'nen keer op reis kos gaani Maar genogt alweer: wa'k dan zeggen wouw is ditte; wij emmen ier 'nen zendert die heel stillekes flustert, baang as ie is om d'n Moes z'n k'inderkes wakker te maken. Waant ge mot weten: 't is van Italie da me de last emmen. Maar 'k gaai afscheien van dieen radejoow, waant z66 bende geizond of z66 motte gaan pappen, drooghouwen, sn'jcn, of weet-ik-veul! En as 'k daar zie, da-d-et zonneke aan 't zakken is over de lage dakskens van de hus- kes, die er vurig van beschenen zijn, dan gaai ik as de wiedeweergaai 'n punt.je draaien aan dit briefke, waant aanders is 't avond veur ik 't weet. '<k Mot de gruuntes nog binnen- halen veur mergen, veur m'nen wagel en as't kan nog effen in 't bosch kijken naar 't vallen van d'n avond. 'k Schei er dus rap af. Veul groeten van Trui en as altij gin horke minder van oawen toet a voe DR6. ZONDAG 11 JANUARI 1931. Ned. Herv. lterk. Ter Neuzen. 9% u., Dr. L. J. Cazemier, voor- bereiding H. A. en 2 u., de heer L. Dek. Sluiskil. 9y2 u., de heer L. Dek en 2 u., geen dienst. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams. Zaamslag. 9V6 u. en 2 u., Ds. G. van Dis. das van Gent. 9% Ds. H. Akersioot vs.- Houten Roos. Philippine. 2 u., Ds. H. Akersioot van Houte; Roos. Gereformeerde Kerk. Hoek. 9V2 en 2 u., Ds. J. B. Vanhaelen. Zaamslag. 9% u. en 2 u., Ds. A. Kok. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9% u. en 2 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5% u., Ds. B. van Neerbos. Axel. 9 u. en 2 u., leesdienst.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1