ALGEMEEN NIEUWS- C.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREM ASPIRIN Serste Blad. De Purperen Schaduw No 8627 WOENSDAG 7 JANUARI 1931 71 e Jaargang. BIHHBNLA9D. gSDIittSTOB. 8UITEHLOD, eSs:« HgHjp pi IpSS 18) TA B L ETTEN Zorgt er voor, als het weer niet pluis is, Dat er Aspirin in huis is! BAYER LET OP ORANJE BAND LET OP ORANJE BAND JBBBHBBSKMtKMSB^B0S^SSSiltSBBStMKKSSSKSBSS9&SSKl^ rw«8©s£#©$3SBS1B&£&iJEj&&S£$«98HaflBK&£58SI^^^^^■15^^j^E«it:^^^g^PaiSeg^ggg^i!&if5^a^^StBB»g53Sa^lKiMHBBiMiwM|fMiTnWT~r^nrn-rr "rf»TTTrT'"^Tfirr y *5§3fe£" Bat ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. tier ~>ost f 80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het bultenland alleen bij voornitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. a=3®aft..'>r MnfsMuu'Sb.'-aQtaia; VOOR DE .GETROFF'ENEN DOOR DE UITB AUSTING VAN DEN MERAPI. De Koningin heeft ten behoeve van de alaohtoffers van de ramp tengevolge van de uitbarsting van den Merapi een bedrag van f 500 uit het Sophiafonds ter beschikking van den gouvemeur-generaal van Nederlandsch- Indie gesteld. Omtrent den oorsprong van dit fonds kan het volgende worden medegedeeld: Ter gelegenheid van het gouden huwelijks- feest van de groothertogin van Saksen Wei mar Eisenach, geboren prinses Sophie der Ne- derlanden, werd als nationaal huldebiijk uit Nederland haar een bedrag aangeboden en door haar bestemd om te dienen tot het steu- nen van doeleinden van weldadigheid, kunst of algemeen nut. Na haar overlijden werd dit fonds ter be schikking van de Koningin gesteld. EEN DEPARTEMENT VAN NATIONALS ECONOMIE. Op het voetspoor van De Tijd (r.k.uit ook het Hbl. (lib.) zijn ontevredenheid over de huidige crisispolitiek der regeering. Wij ontleenen aan dit artikel het volgende: De landbouw crisis-commissie (Lovink) die ,,geroepen is de dingen te zien van uit een enkel gezichtspunt" is een invloedrijk adviseur van den minister van Landbouw, die dat edne belang speciaal behartigt, omdat andere eco nomische belangen bij andere departementen zijn ondergebracht en omdat voldoende onder- ling overleg en interdepartementaal verband ontbreken. „En daarom, schrijft de medewerker van De Tijd, laat men in Nederland de land- en de tuinbouw daarbij desnoods als het eerst noo- dlge en als „het" belang op de cerate plaats stellende de crisis gaan zien als een geheel en alles bekijken in het licht en in het gezicht daarvan. Men doe dit door de instelling van een crisiscommissie, waarin alle belangen die ten slotte geen- tegenstanders zijn van elkaar, maar elkaars helpers elkaar uit- meten, tegen elkaar kunnen worden uitgewo- gen. Of beter door een interdepartementale samenwerking van de Ministers, aan die de venschillende levensbelangen van ons volk zijn toevertrouwd, geadviseerd of ieder door een commissie of beter, ieder door de eigen aange- wezen adviseurs. Of laat men, als men dit niet wil, of in dit hulpmiddel niet gelooft, on- der 66n minister alle crisismaatregelen bren- gen zooals zij dit in de oorlog waren onder Posthuma. Heusch, anders komt het ongeluk, komt de botsing, die niemand wil, uit den hemel vallen." Van al deze voorstellen zouden wij de voorkeur geven aan het laatste. En dan liefst nog zoo gewijzigd, dat wij niet krijgen een enkelen „crisis-minister", maar het departe- ment van nationale economie (en dat slaat op handel, landbouw en nijverheid), dat, all66n, in staat zal zijn om het „gemis aan eenheid", waarover ook de Maasbode klaagt bij beschou- wing van het economisch regeeringsbeleid, te corrigeeren en een eind te maken aan wat het roomsche Rotterdamische blad oneerbiedig, maar terecht, noemt ,,het ambtelijk gemier tusschen de afdeelingen Landbouw eenerzijds en Handel en Nijverheid anderzijds". Het blad zou daarvoor zelfs „een crisis aan Financien over hebben". Het wil ons voorkomen dat de regeering met door EDMUND SNELL. Vervolg.) ,,Sst' vermaande het meisje opeens en keek achter zich. Mevrouw Kennard in een blauw-zijden kimono, geborduurd met zilveren draken, was uit haar kamer ge- komen en liep op hen toe. ..Goeden morgen, mijnheer Wester- man riep ze op een vroolijken toon, die hem hinderde. ..Dat is een onverwacht genoegen! De h and met het paarlemoeren knoopje verdween in den broekzak. Goeden morgen, mevrouw Kennard". antwoordde hij, wat heesch. „Ik e... ik wilde, dat het een genoegen zijn kon". Isobel bleef staan en haar donkere oogen keken hem oplettend aan. ,,Wat zien jullie er allemaal ernstig uit. Waar is Basil? Nog al niet op?" ,,Och Isobel zuchtte April en begon te snikken. Het oranje gordijn, dat Barnes ae- nomen had om Kennard te bedekken, lag opgevouwen over de leuning van een Moorschen stoel. Mevrouw Kennard liep er heen en keek er peinzend naar. .Hebben jullie een echte braspartij gehad, nadat we weg waren?" informeer- ae zij. Westerman schudde zijn hoofd. ..Ik ben hier vanochtend gekomen om te ontbijten", zeide hij rustig omdat ik u heel slechts nieuws te vertellen had. Het betreft uw man..." ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor eiken regel meer /O,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. - Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkriigbaar is. Inzending van advertentien liefst e£n dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. deze nieuwjaarswenschen van ,,bevriende zijde" haar voordeel kan doen. Op dit punt wordt de eenstemmigheid onder de verschil- lende politieke partijen steeds grooter. Geen ambtenarij zal het daartegen lang meer kun nen volhouden, wanneer de anderen voet bjj stuk houden. Hetgeen wij van harte hopen." ZILVEREN JUB1LEUM NEDERLANDSCH VERBOND VAN VAKVEREENIGINGEN. Bijzonder groot was de belangstelling Zater- dagmiddag voor de receptie, welke ter ge legenheid van het 25jarig bestaan van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen heeft plaats gehad in de Koningszaal van Na- tura Artis Magistra te Amsterdam. De vele hloemen en planten, die de zaal een feestelrjk aanzien gaven, waren geschenken van de ver- schiller.de instanties van de arbeidersbewe- g>ing. Onder de aanwezigen merkten wij op ver- tegenwoordigers van de Kamerfracties, van het bestuur der S.D.A.P., van de hoofdbe-tu- ren der V.A.R.A., het Instituut voor Arbei- dersontwikkeling, de A.J.C., de Soc. Democr. vrouwenclubs en voorts tal van andere be- kende figuren, o.w. verschillende veteranen uit Partij, Vakbeweging. Vertegenwoordigd was ook het bestuur der Rijksverzekerings- bank, en het college van B. en W. Mede wa ren tegenwoordig afgevaardigden van de Duitsohe, Zweedsche, Deensche, Tsjechische en Belgische vakbeweging. Te ongeveer 2 uur zette een strijkje achter in de zaal de Internationale in, welke door de aanwezigen werd meegezongen. Vervolgens werd de receptie geopend door den heer E. Kupers, voorzitter van het N.V.V. In een uitvoerige rede -chetste spr., evenals dit Vrijdag door den heer Henri Polak was ge- daan, ontstaan, opkomst en groei van het N.V.V., waarbij hij woorden van grooten dank sprak tot hen, die het initiatief tot de oprich- ting van het Verbond hebben genornen, terwijl hij ook vele vooraanstaande gasten afzonder- lijk welkom heette. Spr. zeide dat het bestuur heeft besloten 5000 per jaar beschikbar te stellen, waaruit een aantal leden der aange sloten organisaties, die dit niet zelf kunnen betalen, in de gelegenheid gesteld zuilen wor den, gratis een week met vacantie door te brengen op het Troelstra-oord. Voorts heeft het bestuur een bedrag van f 8000 beschikbaar gesteld voor den bouw van nog een Rood Valkennest voor de A.J.C. in een der mooiste streken van ons land. De heer L. v. d. Wal, voorzitter van de commissie, die gevormd is uit de hoofdbestu- ren van de bij het N.V.V. aangesloten orga nisaties, bood namens de aangesloten bonden een bedrag van f 23.000 als eerste bijdrage om, naast het Troelstra-oord, te komen tot de stichtinig van een vacantie-oord voor arbei- ders aan zee. (Applaus.) Spr. deed de aan- kondiging vergezeld gaan van een fraaie oor- konde, waarop de schenking is vastgelegd. Vervolgens spraken de heer J. Sassenbach namens het I.V.V. en de heer W. H. Vliegen welke laatste namens het partijbestuur der S.D.A.P. een nieuwe vlag aanbood. De heer W. de Vlugt, burgemeester van Amsterdam, zeide, dat, al heeft hij niet ge- staan aan de wieg van het N.V.V., spr. toch de totstandkoming met groote belangstelling begroet heeft. Als voorzitter van het dagelijksch bestuur der gemeente, zeide spr., dat iedere beweging een trio kent van opkomst, bloei en verval. Spr. hoopte, dat het N.V.V. de laatste periode nooit bereiken zal, wanneer dit nieuwe op komst van het anarchisme beteekenen zou. In zooverre kan spr. het N.V.V. slechts toenemen- den bloei toewenschen. (Applaus.) .JBasii". Zij stampvoette. ,,Ik wou, dat u mij niet op die manier stond aan te kijken. April, hou op met dat gegrien. Zoo vroeg in den ochtend kan ik die din gen niet hebben. Wat is dat geheimzin- nige nieuws van mijn man, mijnheer Westerman?" De planter schraapte zijn keel. ,,Hij heeft een ernstig ongeluk gehad", antwoordde hij. ,,Hij, hij nu hij is dood!" Zij maakte een onverwachte beweging en de stoel met het gordijn viel om. „Dood", herhaalde ze. ,,Ik begrijp u niet. Ik Zij bedekte haar gelaat met haar han- den en Westerman, die zich heelemaal niet op zijn gemak voelde, dacht dat ze snikte. Ze had geen tranen in haar oogen echter, toen ze opkeek. .Wanneer is dat gebeurd?" ,,Gisteravond om een uur of halfeen ,,Waarom is mij er niets van verteld? Waarom is het al dien tijd voor mij ge- heim gehouden? Ik had misschien iets kunnen doen, hem iets kunnen geven... ,,Er was geen sprake van iets doen", zeide Westerman. Hij is heel plotseling in dien stoel doodgebleven. Niemand was toen hier. Barnes was even naar de stal- len geweest en vond hem ,,Juist" .antwoordde Isobel langzaam. Daarom vroeg hij dus naar dokter Simo- nis". ,,Ja. Hij heeft ons allebei laten halen Ze leunde op den rug van een stoel om niet te vallen en haar blik zwierf door de galerij. ,,Waar is hij?" ,,In een gebouwtje vlak bij het hospi- taal. Simonis heeft gezegd. dat hij daar heen moest worden gebracht". Langen tijd stond ze over de balustrade doelloos voor zich uit te staren. Wester- Nog voerden verscheidene andere sprekers het woord, o.w. ir. J. W. Albarda, namens de beide sociaal-democratische Kamerfracties en dr. F. M. Wibaut, als president-commissaris van de N.V. Arbeiderspers. MASSA-ONTSLAG BIJ PHILIPS. Nadat, in strijd met de tegenspraak van de directie bij Philips honderden arbeiders zijn ontslagen en voor de machinefabriek de werk- tijd verminderd was tot 33% uur per week, is opnieuw aan een massa arbeiders ontslag aangezegd, meldt „Het Volk". In vele afdee lingen der machinefabriek is het aantal ar beiders ongeveer 66n derde gedeelte van het normale. Ook in andere afdeelingen van het bedrijf is opnieuw aan groote groepen arbei ders ontslag gegeven. Het grootste aantal ontslagen is gegeven op de apparatenfabriek. KATOENFABRIEK TE HELMOND STOPGEZET. Men meldt uit Helmond: De katoenfabrieken van de N.V. P. Fen- tener van Vlissingen en Co's katoenfabrieken alhier zrjn Dinsdagmiddag om 12 uur stopge- zet. De verontreiniging van het kanaalwater door het spuien van het waterschap de Aa op de Zuid-Willemsvaart maakt doorwerken on- mogelijk. Achthonderd arbeiders worden werkloos. NIEUWE DROOGDOKKEN TE ANTWERPEN. Maandagmiddag had in tegenwoordigheid van burgemeester, schepenen en verscheidene leden van den gemeenteraad, vertegenwoordi- gers van reederijen en scheepstimmerwerven, de officieele inhuldiging plaats der drie nieuwe droogdokken, welke de stad Antwerpen liet bouwen op nummer 45 van Kattendijkdok. Rondom de drie nieuwe dokken waren hooge masten geplant waarvan thlrijke vlaggen wapperden. Ook de drie schepen, die in de dokken gebracht waren, waren in vollen vlag- gentooi gestoken. NIKKELEN GELDSTUKKEN VAN 20 FRANCS. De Brusselsche correspondent van de N. R. Crt. seint: De muntcommjissie, die Maandag heeft ver- gaderd onder voorzitterschap van oud-premier Theunis, heeft besloten, aan de regeering een gunstig advies uit te brengen op het voorstel tot uitgifte van geldstukken van twintig francs. Deize zuilen uit zuiver nikkel be staan, twintig gram wegen en een diameter hebben van 37 milimeter. Op de voorzijide komt de beeldenaar van koning Albert te staan, op de achterzijde het wapen van Belgie en in schrift: 4 Belga of 20 frank. Vijf mil- lioen nieuwe stuikken ter totale waarde van honderd millioen zuilen worden uitgegeven. Het aanmaken van de stuikken van tien francs zal dan worden stopgezet. Deze stukken zuilen evenwel in olrculatie blijiven. DE TOESTAND VAN DEN HANDEL IN ENCELAND. De minister van handel Graham heeft in een persgesprek den handelstoestand in En- geland en de vooruitzichten in 1931 besproken. Als voornaamste oorzaak van de malaise in het afgeloopen jaar noemde hij de daling van de prijzen der grondstoffen en voedingsmidde- len, die de koopkracht in de produceerende man sloeg haar heimelijk gade, en merkte op, dat ze er aschgrauw en heel oud uit zag. ,.U moet zich overtuigd houden van de diepste deelneming van Flavin en mij", waagde hij eindelijk. Isobel schrok op. ,,0 ja", zeide ze afwezig. ,,Het is heel vriendelijk van u; het is heel lief van u om het mij te komen zeggen. Ik weet te goed, hoe moeilijk deze dingen zijn en Ze keerde zich met een krampachtigen snik af en vond haar weg naar de gang op den tast. April en Westerman zagen haar na. Ze hoorden haar mompelen: ,,Dood! Mijn God! Ik kan het niet gelooven!" en de deur van haar kamer viel met een slag achter haar dicht. HOOFDSTUK XIII. Kenneth Barnes werd echter niet naar Jesselton geroepen. Inplaats daarvan kwam Hargreaves, de resident van de Westkust, met den vroegtrein in Poetatan en met hem kwam Jarrett, een kwijnende jongeling, die pas bij den Burgerlijken dienst was. De resident was lang en vertoonde eenigen aanleg om gezet te worden. Zijn glad-geschoren gezicht, heel breed en bekroond door een ontzettend hoog voor- hoofd, waarvan het blonde haar ver terug groeide, geleek bespottelijk veel op een ei. Zoo op het eerste oog scheen hij de laatste te zijn, die geschikt geoordeeld kon worden om een verantwoordelijke positie te vervullen. Maar bij gelegenheden als deze toonde hij opeens wat zijn hersens, die helaas maar al te vaak tot inactiviteit gedoemd waren, waard waren. Binnen een paar uur had hij de omge- ving van den waringin gei'nspecteerd, de landen ernstig had verminderd. Daarmede was samengegaan gebrek aan lust bij den han del in het algemeen om bij een dalende markt te koopen. Vooral de katoenindustrie had hevig geleden door de volledige instorting van den handel in het Verre Oosten, als gevolg van de gebeurtenissen in Indie en verder door de daling van de zilverprijzen en den burger- oorlog in China. De wolnijverheid had geleden door staking in het tweede kwartaal van 1930, maar de uit- voerpositie in deze nijverheid was inmiddels verbeterd. De ijzer- en staalindustrie was het geheele jaar door blijven achteruitgaan, en er was geen teeken van verbetering. De groothandelsprijzen waren niet meer zoo gezakt, en met uitzondering van de prijzen der voedingsmiddelen, die nog bleven dalen, waren de prijzen in den groothandel vrij vast, hoe- wel van stijging nog niets was te bespeuren. Er waren echter versoheiden teekenen in de wereld, die bemoedigend stemden. In China had de vrede reeds eenige opleving van den handel tengevolge gehad. Ook in Britsch- Indie toonde de economische toestand neiging tot verbetering, hetgeen den Britschen uit- voerhandel kon helpen. In Zuid-Amerika was een gunstige stem ming ten opzichte van den handel met Groot- Brittannie. Een industrieele hervorming zoowel in de voortbrenging als in het proces van den ver- koop van het geproduceerde was hoog noodig. Maatregelen daartoe waren reeds in verschei- den takken van Industrie, met name in de katoennijverheid en in het scheepsbouwbedrijf aan den gang. De minister hoopte dat de goedkoopere productie, die hieruit zou voort- vloeien, aan Engeland een grooter aandeel zou teruggeven in den wereldscheepsbouw en an dere wereldproductie. Zij ging het nieuwe jaar in met redelijke hoop op verbetering, vooropgesteld dat de vrede in binneniand en buitenland zou zijn ver- zekerd. De inspanning van de regeering moest voomamelijk zijn gerioht op het vestigen van een grondslag voor den internationalen vrede. Met het streven naar ontwapening moet de economische vrede in een of anderen vorm gepaard gaan. DE ZONDAGSWET. Voorstanders van bahoud en toepassing der oude Zonidagsiwet van 1780 zijn Maandag te Manchester bijeengekomen en hebben besloten een dar artiikelen ter beoordeeling voor den rechter te brengen. Zij hebben daartoe het artikel uitgekozen, dat bepaalt dat de burge- meestisr en de staidsadvocaat Zondags den kerkdienst in de staatskerk moeten bijwonen. De burgemeester bleek Zondag toevallig ter kerke te zijn geweest, maar de stadsadvocaat niet. De vereeniging heeft nu een dagvaar- ding tegen dien adivocaat uitgabracht en dus een rechterlijke besiissing daaromtrent bij het Hof te Manchester ingeroepen. EEN 21JARIGE TER DOOD GEBRACHT. Zaterdagmorgen is de 21jarige jongeman, die met een even ouden mededader te Bir mingham ter dood werd veroordeeld wegens moord op een bejaarden looper (de straf van den tweeden jongen man werd in levenslan- gen dwangarbeid. veranderd) in de gevangenis te Birmingham ter dood gebracht. In een door het mindsterie van binnenland- sche zaken gepuibliceerde verklaring verde- digt de minister, Clynes, zijn hauding, waar over hij, zooals gemeld, werd aangevallen. Hij geeft daarin te kennen, dat men toch niet kan eischen, dat de rechbbanken en haar ap- gerechtelijke lijkschouwing aepresideerd, persoonlijk iedereen. die in de buurt was geweest, toen de misdaad begaan werd, ondervraagd, beginnende met Westerman en regelmatig doorwerkende tot den in- landschen staljongen van den overleden administrateur. Er viel met Hargreaves geen grapjes te maken. Barnes, die naast hem zat en nog de nawerking van zijn nachtwake onder- vond, stond verbaasd over de handigheid, waarmede zijn chef met de getuigen om- sprong. Met Westerman was hij in vijf minuten klaar, een kwartiertje besteedae hij res- pectievelijk aan Simonis en Flavin en van April en mevrouw Kennard hoorde hij alles, wat hij verlangde. onder een genoe- geliik kopje thee. De •adelijk nadat hij de woning verlaten had, veranderde hij geheel van houding en hij reed met den controleur en Jarrett terug onder het vroolijk verhaal van een hertejacht, waaraan hij kortelings had deelgenomen. Pas na het eten keerde hij weer terug tot den moord. Ze zaten op de vooraalerij; Barnes had de karaffen voor zich, Jarrett lag zoo lui mogelijk in een rieten stoel en Hargrea ves leunde tegen de balustrade en sneed het eindje van zijn reuzesigaar af. Het was een heerlijk-koele avond. Van tijd tot tijd hoorde men uit de verte enkele tonen van een gramofoon, die een Chi- neesch wijsje speelde, het verre lachen van oppassers. die kaartten, het gekwaak van de groote kikvorschen en nu en dan den gedempten roep van een geitemelker. ,,Die geschiedenis in Baniak Harap heeft je tournee in de war gebracht", ver- klaarde de resident opeens. Barnes keek op. ,,Ja, dat denk ik wel. U... e... u denkt v-.*rn L WHOM Weiger namaak en let er op dat op ellce tablet het woord „BAYER" stoat. Prijs 75 ct$ (Ingez. Med.) paraat op strafirecbtgebied niet meetellen als er in een openibajre vergadering een motie wordt aangenomen of een petitie wordt ge- organiseerd. Wij kunnen niet (aldus de minis ter) in overeenstemiming met de wet een be- rechting door een jury hebben en dan later de gevolgen van de uitspraak der jury op zjj zetten door de ibesliSBing van een massa-ver- gadering. Olynes komt er tegen op, dat hij bij beslis- singen van dezen aard zijn persoonlijke mee- ning zou mogen laten wegen. Hij zou het hoogst ongepast vinden om vooruit te loopen op een wijziging der wet in de toekomst nu het pariement nog niet eens gelegenheid heeft gehad zich uit te spreken over het rapport der commissie inzaike afschaffing der dood- straf, op welk rapport men zieh tegenover hem heeft beroepen. GEEN GELD VOOR UITBETALING DER AM BTEN AARS-S AL ARISSEN. De financieele toestand van de vooimalige vestingstad Ehrenlbreistein, waarvan de be- woners tot 1918 bijna zonder uitzondering van het gajmizoen leefden, doch later door den demilitairiseering steeds meer verarmden, is thans troosteloos. Nadat den morgen van Sylvesterdag de mededeeling betreffende de benoeming van een staatscommissaris was ontvangen, volgde in den namiddag voor de amibtenaren en beamibten een nieuiwe verrassing, bij de uit betaling der salarissen. Er was voor elk der gemeiente-amibtenaren en werklieden niet meer, dan 50 Mark be schikbaar. TER NEUZEN, 7 JANUARI 1931- ZANG EN ORGELBESPELING. Gisterenavond gaf de heer H. J. Kruithof uit Kampen, de alhier door zijn vroeger op- treden reeds bekend geworden blinde zanger en organist, in de Geref. kerk opnieuw gele genheid te genieten van zijn kunst, die hij al- daar bijzonder wist te ontwikkelen, door de beschikking over het schoone orgel. 't Was voor den uitvoerder jammer, dat de opkomst niet wat drukker was. toch niet, dat het beter is om mij over te plaatsen?" ,,Jou overplaatsen? Waarom in gods- naam?" ,.U kunt toch niet ontkennen, dat mijn f>ositie hier ietwat moeilijk is geworden. n plaats van de onbevooroordeelde land- rechter te zijn, die de getuigenverklarin- gen naar haar juiste waarde schat, ben ik de voornaamste aetuige. Die heele ge schiedenis over den aestolen aap en de purperen schaduw is door mij zelf op den voorgrond gebracht". Hargreaves bekeek opmerkzaam het gloeiende puntje van zijn sigaar en knipte den lucifer weg. Juist! In zeker opzicht heb je dus een voordeel boven den gewonen rechter, in zooverre. dat je de voornaamste inlichtin- gen uit de eerste hand hebt. Als je nu maar je hoofd koe! houdt, dan zou ik niet weten, wie er qeschikter is om dit zaakje uit te pluizen dan jij". Barnes kleurde. ,,Het is erg aardig van u om die zaak zoo voor te stellen" stamelde hij, ,,maar... De resident drentelde naar de tafel en nam zijn glas op. Ik weiger om naar verdere argumen- ten te luisteren. Ik houd je hier, wat je ook tegenwerpt. Laten we ons nu eens even aan de bloote feiten houden. Als een uitgangspunt kunnen we veilig aan- nemen. dat de kerel, die den koperen aap stal in het bosch, de werkelijke moorde- naar was. Wat jou bijzonder trof was de geelheid van de hand en Westerman ont- dekte een knoop, die afgerukt was van een zeemleeren handschoen in de voor- galerij van Kennard Hij wachtte een oogenblik en wuifde den rook weg. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1