ALGEMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. nieuwjaars-advertentiEn a 60 cent. btjitkhlabd. So. 8623 MAANDAG 29 DECEMBER 1930, 70e Idi rgang BIENENLAHD. LEV£RTR 8 P 0 E T. H.H. Kantoorhouders DE UITGEEFSTER. Onze abonne's in het Buitenland De abonne's van het Geillustreerd Zondagsblad, DE UITGEEFSTER. vAnV4LKEMBURQ'S LEEUWARDEM TER NEUZEN, 29 DECEMBER 1930 VOETBAL. v.—t. axei^-red star f.c. iwwfyjuaTiiinniiiiiiiniii" ipiiim1 "iiW'niiii^ ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,40 per 3 madden - Buitcn Ter Neuzen fr P^v co«t f 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetalmg r. per p Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den. 2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetalmg. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. Uitgeef sterFirma P. J. VAN DE SANDE. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel me ir f 0,20.. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op verkrijgbaar is. - Inzending van advertentien liefst een dag voor de mtgave- voor het Nieuwjaarsnummer dat Donder- dagmorgen in plaats van Woensdag- avond zal verschijnen en in de kom dezer gemeente huis aan huis wordt bezorgd, worden weder geplaatst Voor Nieutvjaarswenschen grooter dan 20 regels, zal 60 cent meer worden ge- rekend voor elke 20 regels of gedeelte daarvan. De inzendingen kunnen geschieden tot uiterlijk Woensdag 31 dezer, des voor- middags 10 uur. Ter Neuzen, 22 December 1930. Firma P. J. VAN DE SANDE. NIEUWE ORDE IN CHINA. worden verzocht het abonnementsqeld over het 4e kwartaal 1930 van de Ter Neuzensche Courant voor 1 Jan. a*s. in te zenden. Wij vesticjen 0r dc aandacht van onze abonne's op. dat wij bij teruq-ontvanqst van eene onbetaalde kwitantie, onmiddel- lijk de toezending van het blad zullen staken. Men wordt er aan herinnerd, dat een abon- nement BIJ VOORUITBETALING f 6,60 kost. worden dringend verzocht, het verschul- digde abonnementsgeld voor 15 Jan. a.s. in te zenden. Bij niet-ontvangst voor dien datum wordt het abonnement qestaakt. Abonnementen voor het buitenland worden slechts aangenomen bij vooruit- betaling. DE UITGEEFSTER. welke het blad per post ontvanqen, wor den verzocht, hun abonnementsqeld voor 1 Jan. a.s. in te zenden daar er anders over beschikt wordt met verhooqinq van 15 cent. Aan het einde van dit jaar kan men zeg- gen schrijft de N. R. Crt. dat de Natio- nalistische regeering in China zoo vasten voet heeft gekregen dat zij eindelijk haar aandacht kan gaan wrjden aan den administratieven en oeconomiisichen opbouw na lange jaren van strijd. Langzaam kan zij nu vorderen met het herstel vail de orde in den chaos, dien met elkaar om de macht wedijveren generaals geschapen hadden. Jen Hsi-jan, de ,,model- gouvemeur" van de provincie Sjansi, moge in zijn eigen gewest een toonbeeld geweest zijn, in zijn sarnenspanningen met den „chris- ten"-generaal Feng Jce-hsiang is hij een groot verstoorder van de binnenlandscbe rust ge weest. Hij heeft met hem samen vele maan den tegen de regeering te Nanking verzet ge- boden en stelde ten slotte een tegenregeering te Peking voor het Noorden van het land in, die echter instortte toen Tsjang Sjoe-liang, de gouverneur van Mantsjoerije, tusschen- heide kwam om den vrede te herstellen en daarhij de partij van de Nationalistische regeering koos. Jen is nu uit Tientsin met een Japansche stooimhoot naar Dairen (het vroe- gere Dalny vertrokken en zal zich na een verhlijf van eenige weken daar naar Japan begeven en dan op een reis om de wereld Europa en Amerika bezoeken. Zijn oude mede- stander Feng wordt spoedig eveneens te Tientsin verwacht en moet ook reisplannen hebben. Zoo verdwijnen beiden van het poli- tieke strijdtooneel in China. De Nationalistische regeering behoeft nu alleen nog de overblijfselen der communisti- sche henden uit te roeien, wat haar niet moei- lijk meer kan vallen. Het sedert eeuwen in China zoo populaire rooverwezen, dat onbe- schermde steden placht te brandschatten, had zich in communistisch gewaad gestoken en verspreidde schrik door Sowjet-instellingen, maar in zijn wezen verschilde het temauwer- nood van het aloude bandietisme. Terwijl China zijn huis in orde gaat maken, knoopt het ook nieuwe betrekkingen met de Westensche mogendheden aan. Wang, de minister van buitenlandsche zaken, heeft in een rede te Nanking een overzicht gegeven van den stand der onderhandelingen met de oude tractaat-mogendheden. Hij constateerde met voldoening dat een aantal bunner reeds hun betrekkingen met China op een nieuwen grondslag hebben gevestigd, overeenkomstig het verlangen van Nanking om een einde te maken aan de oude, op voet van ongelijkheid gesloten tractaten en am hun exterritoriale rechten te besnoeien. Dit is natuurlijk gemak- kelijker geworden nu men metterdaad kan zeggen, dat er eindelijk een hechte centrale regeering in China is. De geheele wereld is er bij gebaat dat China tot zijn normalen toestand terugkeert. Als een van de groote oorzaken van de oeco- nomische wereldcrisis geldt de onrust waarin groote landen zooals Rusland, Britsch-Indie en China gewikkeld zijn, ten gevolge waarvan zij niet hun normale rol in den in- en uit- voerhandel der wereld kunnen vervullen. Het is een hoopgevend begin dat het uitgestrekte gebied van de Ghlneesche republiek van lie- verlee haar plaats in het ruilverkeer der wereld zal hememen. mmnmnmi Doomik, kunnen deze fokkers met hun dieren best op andere tentoonstellingen wedijveren. Voor de inzendingen werden beikroningen toegekend als volgt: Witte reuzen. B. Goefhalis, Zevenaarpolder, le en 2e prijs en 2 eerv. vermeldingen; F. Picavet le pr.; C. Verh, >"e le pr.; C. Frede- riksen 2e pr.; J. Rieme 'J, eerv. verm.; Gebr. Oppeneer te Sluiskil It en 2e pr.; J. van Langevelde 3e pr., C. Sol 3 eerv. verm, en F. H. van der Peijl eerv. verm. Witte Dendermonde. F. H. van der Peijl twee le pr Witte Weemers. P. de Jong 2 eerv. verm. Lotharmgers. D. van Drongelen le pr. Grauwe Vlaamsche reuzen. D. van Dronge len 2e pr.; A. den Exter twee le en een 2e pr. Haarkleur Vlaamsche reuzen. C. Klaassen le pr. en eerv. verm.; P. Dieleman 2e pr.; M. van Driel 2e pr.; C. Dieleman eerv. verm.; P. Dieleman le pr. en J. Riemens eerv. verm.- Blauwe reuzen. C. Verhage le pr. en eerv. verm. Gouwenaars. G. A. var der Straaten een le en een eere-prijs en 2 eerv. verm. Blauwe Weeners. P. de Jonge le pr. en twee eerv. verm. Groot Chin cilia. J. van Langevelde le pr en eere-prijs en eerv. verm.; M. van Dried eerv. verm.; Gebr. Oppeneer le pr. Kleine Chinchilla. G. A. van der Straaten twee le pr.; C. Klaassen le pr. Zilver Havanna's. J. van Drongelen le pr. en twee eerv. verm. Havanna. P. de Jong le pr. Black en Tan. A. Dekker eerv. verm Papillons. Jac. van Es le pr. en eerv. verm. F. H. van der Peijl eerv verm. C. Verschel- ling eerv. verm. IRussische Brandneuzen. Gelbr. Oppeneer eerv. verm. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. AXEL. Op 2e Kerstdag werd een tooneelvoorstel- ling gegeven, waarvan het hatig saldo aan de kas van de voetbalvereeniging wordt afge- staan. Daartoe had zich een clubje dilettan- ten gevormd, 'die met de noodige opofferingen zich gaarne beschikbaar stelden. Zij zijn er dan ook volkomen in geslaagd het groote aantal opgekomenen een aangenamen avond te bezorgen. Voorop werd een 1 acter ge- speeld; „De luitenant en zijn oppasser", welke de zaal af an toe deed schudden van het lachen. Daama „Onder 66n daik". Op tref- fende wijze werd dit voor het voetlicht ge- bracht. Door goede rolibezetting, bet kiezen der juiste typen, en grime kwam dit stuk waar- aan zulke boage eischen worden gesteld, uit- stekenid tot zijn recbt en overtrof de verwach- tingen. Alle spelers voelden de moraal aan welke in dit mooie stuk zit; een onmisbare factor om tot goede opvoering te geraken. Een hartelijk en welverdiend applaus viel de spelers ten deel. Met genoegen kunnen zij op het door hen gepresteerde terugzien. Als apvolger van den heer J. de Ridder die wegens vertrek naar Zaamslag genoodzaakt was te hedanken, is tot directeur van de Chr. zangvereeniging „Asaf" benoemd de heer P. C. Brakman. (Ingez. Med.) EEN GIFT VAN DE KONINGIN. Naar men verneemt heeft de Koningin een bedrag van /5000 doen oveimaken aan het Smeroe-fonds, ten behoeve van de slachtoffers van de ramp op Midden Java tengevolge van de uitbarsting van de Merapi. ■EN KERSTDAAD VAN HET NEDERL. BIOSCOOPBEDRIJF. Naar vemomen wordt heeft het ,,Bio-vacan- tie-oord", de bekende stichting van het film- «n hioscoopbedrijf in ons land, georganiseerd in den Nederlandschen Bioscoopbond, het fraaie landgoed „Het Russenduin" te Bergen aan Zee aangekoch't, tot welk hezit mede der- tien H.A. beplante duingrond hehooren. In dit prachtige gebouw, dat wat afmetingen hetreft eer een modem kasteel gelijkt, zal een vacan- tie-oord gesticht worden, plaats biedend aan hooderd kinderen van de meest behoeftige ouders uit geheel Nederland. KERSTFEEST TE UDDEL. De Koningin en Prinses Juliana hebben te Uddel, Gortel en Niersen weer een Kerstfeest gegeven. Te Uddel was in het begin der week in het theehuis aan het Uddelermeer een Kerstboom geplant, welke door Prinses Julina met behulp van eenige dames werd versierd. Toen de Koningin en de Prinses om 4 uur bin- nentcwamen, was de zaal geheel met bewoners van Uddel en omgeving gevuld. De Koningin ging voor in het gebed en ver- volgens werden eenige Kerstliederen gezongen. De Prinses vertelde 'n Kerstverhaal. Er werd •hocolade geschonken en gebak rondgedeeld, en alien kregen een aandenken mee naar huis. De Koningin en de Prinses onderhielden zich nog eenigen tijd met haar gasten en keerden om 6 uur naar het Loo terug. KERSTFEEST. Oudergewoonte vierde Vrijdagavond de afd. Ter Neuzen der Zondagsschoolvereeniging ..Jachin" in de Chr. bewaarschool alhier met de kinderen, ouders en belangstellenden haar Kerstfeest onder leiding van den Weleerw. heer Ds. S. Groeneveld. Op aardige wijze wisten de kleinen de opengelaten vragen aan te vullen. De heeren C. J. Meijer en P. J. Koole hielden elk een aardige vertelling, ter wijl de kinderen rijkelijk van versnaperingen werden voorzien. De heer W. Bedet hield een slotwoord voor wat zijn persoon betreft een slotwoord in dub- belen zin. Bij het uitgaan ontvingen de kinderen, al naar gelang bunner prestatie in het afgeloo- pen jaar, prachtige boeken, vergezeld van de t raditioneele sinaasappelen. ZONDAGSSCHOOLVER. „SAMUEL". Vrijdag 26 Dec. 1930 vierde de Zondags schoolvereeniging „Samuel", onderafdeeling der C. J. M. V. „Bidt en Werkt" Kerstfeest in haar lokaal „Bethel", bij den electrisch ver- lichten Kerstboom. De zaal zat, naar men ons meedeelt, tjokvol. De voorzitter, de heer Klaaijssen opende, de vice-voorzitter, den heer Faas, sloot de samenkomst. De heeren J. L. Hamelink en Jac. Jansen vertelden met amaak. Als bijzonderheid verdient vermelding de uitvoering der Kerstcantate, gecomponeerd door en onder leiding van den heer L. Lemat Jr., wat een waar succes was. Er werd rijke lijk getracteerd, bovendien gingen de kinderen overladen met geschenken huiswaarts. Het was een gezellig en gezegend samenzijn. KONIJNENTENTOONSTELLJNG TE TER NEUZEN. De alhier tijdenis de Kerstdagen door de Ter Neuizensche vereeniging van Konijnenfokkers gehouden tentoonstelling in de zaal van het Logement ,,'s Lands Welvaren", van den heer M. J. Adriaansen, mag goed geslaagd ge- noemd worden. Er was veel belangstelling en de kwaliteit der tentoongestelde dieren werd zeer geroemd, naar het oordeel van den keur- meester, den beer J. B. Verschelden, van DE D.-E. KALENDER VOOR 1931. De N.V. Douwe Egberts, tabaksfabrieken, koffiebranderijen en Theehandel, zorud ons een exemiplaar van haar zeer practischen en dui- deljiken maandikalcrzle:: Behalve het aan- geven der datums, bevat deze kalender ver- schillende opgaven omtrent dagelijks yoor- komende zaken. Voor touristen beyat zij ook practiische opgaven, door het anfpgeven der afstanden tussohen een groot aantal plaatsen in ons land. EEN ONDERZOEK. Naar de Midd. Crt. meldt, vertoefde jl. Zaterdag de marechaussde te Zaamslag, ten einde een onderzoek in te stellen in verband met de sehorsing van den kantoorhouder der P. T. T. aldaar, in verband met omregelmatig- heden op het kantoor. Dat onderzoek zou heden te Ter Neuzen zijn voortgezet. GEMEENTERAAD VAN AXEL. In de op a.s. Dinsdag des voormiddags 10 uur te houden opembare vergadering van den gemeenteraad, komen de volgende punten in behandeling. 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Benoeming van een lid van het Burger- lijk Armbestuur, wegens periodieke af- treding van den heer Lev. de Putter. 4. Benoeming van een lid van de Commis sie van toezicht op het L. O., wegens periodieke aftreding van den heer J. C. Bom. 5. Benoeming van leden voor de Commis- sie tot wering van schoolverzuim, wegens periodieke aftreding der Com- missie. 6. Benoeming van drie leden voor de Oom- missie van adivies, inzake steun aan werkloozen, wegens het bedanken van G. den Deurwaarder, P. L. Goossen en C. M. van Tatenhove. 7. Verizoek van den heer C. Dijkwel om eervol ontslag als onderwijzer der openbare lagere school. 8. a. Venzoek van F. Dieleman om een perceel grond te koopen aan de Ds. Jan Scharpstraat. b. Verzoek van A. de Zeeuiw om twee perceelen grond aan de Pr. Hendrik- straat. 9. Verzoek van Job. C. Deij om ontheffing van art. 12 der Bouiwverordening voor het perceel aan de Kerkdreef. 10. Verzoek van G. J. A. de Jonge, electri- cien alhier: le. om overschrijiving van de conces- sie, verleend aan de N.V. Zuid- Nederl. Radio-Distributie Maat- echappij te Vllsslngen te zrjnen name; 2e. om een vast bedrag te bepaJen als vergoeaing voor het overkruisen van draden over gemeentegrond. 11. Verzoek van V. V. Axel om een nieuwe ibrug, welike toegang moet geven tot het schiet- en sportterrein. 12. Voorloopige vaststelling van de reke- ning van het Grondibedrijf 1929. 13 Verzoeken om vergoeding als bedoeld in art. 13 der L.O. Wet 1920. 14. Reclames schoolgeld 1930/1931. 15. Vaststelling begrootingswijzigingen (henst 1930 en 1931. ZAAMSLAG. In deze gemeente zijn als gevonden aange- geven een rijwielbelastingmerk en een vulpen. Inlichtingen te bekomen bij den gemeente- veldwachter J. van Westenbrugge. ^^HDe volgende bekroningen werden door Axelsche inzenders behaald op de konijnen- tentoonstelling te Hoek: Voedster 1930: Abr. Loof le en 2e pr.; A. Naeije 3e pr. en een eerv. verm. Witte Vlaamsche Reuzen:. Rammen, oud: A. Butler 3e pr.; rammen 1930, dezelfde 2e pr. Voedster, oud: C. de Feijter le pr; voedster 1930: A. van Arenthals 2e pr.; A. Vermaas 3e pr. en een eerv. verm. Lotharinger, zwart: Rammen, oud: A. Loof 3e pr.rammen 1930: Joz. Smies 2e pr. en een Z E V Voedsters, oud: A. Loof le pr. en eereprijs; P. de Pooter 2e pr.; J. Smies 3e pr.; A. Loof Z E V Voedsters 1930: Jac. Cov<5e le prijs en eere- prijs. Lotharingers, blauw, voedsters 1930. Jac. Cav6e 3e pr. Fransche Hangoor, ijzergraauw, ram, oud: S. van Hoeve Azn le pr. Chincilla's ram, oud: L. Deij le prijs en eereprijs. Voedster, oud: E. van Rijn 2e pr.L. Der) 3e pr. Blauiwe Weeners, rammen 1930: E. van Rrjn le pr.; A. W. Sehoof 2e pr.; E. H. Schoof 3e pr. Voedsters, oud; E. H. Schoof 2e pr. en eere prijs. Voedsters 1930: N .de Regt le pr. en eere prijs; E. van Rijn 3e pr.; E. H .Schoof Z. E. V. Weeners, zwart, ram, oud: Ph. A. Knie- riem le pr. Ram 1930: dezelfde 2e en 3e pr. Voedsters 1930: dezelfde 3e pr. Weeners, wit, ram, oud: E. van Rijn 2e pr. Ram 1930: dezelfde 3e prijs. Papillons (Madagascar), ram, 1930: E. v. Rijn le pr. Voedster 1930: dezelfde 3e pr. Blac and Tans, rammen, oud: W. Ver- helst le pr. Hollanders, zwart, ram, 1930: A. van Rijn 3e pr. Voedster, oud: dezelfde 3e pr. Hollanders, blauiw, voedster, oud: dezelfde 2e pr. Hollander Isabella: dezelfde 2e pr., Hoi Madagascar, dezelfde 2e pr. Russische Brandneuzen .voedster, oud: P. de Pooter 2e pr. Dwergrassen. Pool, ram 1930: A. Naeije 3e pr. Voedsters 1930: dezelfde 2e pr. Nesten jonge konijnen: Haaskleurige Vlaamsche Reuzen: M. Haak 2e pr. Voedster met jonge Zwarte Weener: Ph. Knieriem le pr. Pluinwee Witte Leghorns (Amerik. type). Haan ,oud: C. den Toom 2e pr. en eereprijs; A. C. IJsebaert Z. E. V. Witte Leghorns: J. A. Breepoel 2e pr. en eereprijs, 3e pr. en Z. E.V Plymouth Rooks, haan 1930: A. Loaf 3e pr. Silver Pencilled Wyandotte, haan 1930: J. Breepoel le pr. Bamevelder haan, oud: P. van Alten 2e pr. Hennen, Witte Leghorns ,oud: C. den Toom 2e pr. Hennen 1930: J. A. Breepoel le pr. en eere prijs, eerv. verm, en eereprijs. Silver Pene Wyandotte, hen 1930: dezelfde 2e pr. Bamevelder, oud: P. van Alten Z. E. V. Noord-Holl. Blauwe, 1930: A. C. Usebaert E. V. en Z. E. V. Plymouth Rocks: A. Loof 2e pr. Silver Pene Wyandotte, jong 1930: E. van Rijn 2e pr. en eereprijs en 2e pr. Excheq Leghorns, 1930: C. Lippens 2e pr. en eereprijs; A .Vermaas E. V. Minorca's, 1930: C. Lippens 3e pr. Gistermorgen omstreeks 11 uur kwam uit Zuidelijke richting een luchtballon ge- dreven. Eenmaal Axel gepasseerd daalde de ballon meer en meer om nabij Spui de landing te kunnen voibrengen. De inzittenden waren een dame en heer, die 's morgens (men spreekt van 8 uur) te Rijssel waren opgestegen. Daar de Schelde in zicht kwam besloten de inzittenden te dalen. De ballon is vervoerd naar het station Axel vanwaar de reizigers ook zijn ver trokken. SAS VAN GENT. Bekroning. Op de tentoonstelling van konijnen, hoen- ders en watervogels gehouden te Hoek van 24 tot en met 26 December 1.1. behaalde onze plaatsgenoot de beer Aug. J. Inghels de vol gende prijzen met zijn inzending konijnen late prijs met Black and Tan-voedster oud. 3de prijs met Black and Tan voedster jong" 3de prijs met Black and Tan ram oud. 3de prijs met Black and Tan ram jong. lste prijs met Chinchilla voedster jong. Eerv. verm, met Chichilla voedster jong. 2de prijs met Lotharinger ram oud. Er waren 137 inzendingen van konijnen, Overal waar deze inzender met zijn ras-exem- plaren uitkomt, vallen hem een reeks bekro ningen te beurt, waaruit afgeleid mag worden, dat zijn beestjes met kennis van zaken worden gekozen en opgefokt en in hoofdpunten be- antwoorden aan de eischen, die als normen voor een zuiver ras gesteld zijn. Luchtballon. Het is een zeldzaamheid, in dezen tijd, waarin de vliegmachine de lucht veroverd heeft," nog een ouderwetschen luchtballon in hooger sferen te zien zweven. Zondagvoormiddag mochten we toch van zoo'n zeldzaam verschijnen getuige zijn. Een ballon uit Westelijke richting komend, dreef met tamelijke snelheid naar het Oosten. Niet alleen op den mensch schijnt zoo'n ge- vaarte een diepen Indruk te maken. getuige de velen die zich door nieuwsgierigheid ge- dreven, de lust gunden om hem zoo lang mo- gelijk na te staren, maar ook tal van dieren, honden, katten en kippen schijnen onder den invloed te raken van zoo'n gevaarte. Er kon tenminste opgemerkt worden, dat de viervoeters het benauwd kregen, toen zij het vreemde ding boven zich gewaar werden. Met blijkbare onrust slopen zij weg onder een veilig dak. Een hevige ontroering openbaarde zich onder het kippenvolk, dat met den haan voor op fladderend en kakelend en schreeuwend, alsof hun iets kwaads dreigde te gebeuren. heen en weer stoof, net zoo lang tot de bal lon uit hun gezicht verdwenen was. Dat vliegmachines door hun motorengerank het dierenvolk in overspannen toestand bren- gen, wisten we en is ook zeer goed verklaax- baar. Maar dat een ballon, die geruischloos door het luchtruim zweeft, datzelfde volk met een panischen schrik kan treffen, hadden we totdusverre nog niet waargenomen. Onze landgenoot, de luchtreiziger Van Pottem, die al zooveel over zijn luchtreizen verteld heeft, schijnt zijn waamemingen nim- mer in deze richting gedaan te hebben. Voor zoover bekend heeft hij tenminste daarover nog niets vermeld. Wie deze luohtreizigers waren, van waar en waarheen zij door hun ballon gedragen zijn geworden, zullen we spoedig te weten komen. KON. NEDERL. VOETBALBOND. Wedstrijduislagen van Zondag. Afdeeling IV. lste klasse. LONGA—NAC 1—2 BVVDe Valk 8—2 MVVWillem H 55 EindhovenWilhelmina 2—O 2e klasse A. BredaZeelandia 1—1 RBCMEVO 2—O 3e klasse A. HulstSinoto 4—0 WalcherenAxel 0 2 Zierikzee^Zeelandia n 6—1 Middelburg II—Vlissingen H 0—2 3e klasse B. HKIPaars-Wit 1 2—O NAC inVlissingen 2—5 N. BorgvlietAlliance 12 Competitie-stand 3e klasse A. gesp. gew. a«a 2. verl. doelp. •o c 3 Temeuzen 7 7 34-5 14 Zierikzee 8 5 1 2 25-10 11 Hulst 8 4 2 2 23-14 10 Axel 5 4 1 17 6 9 Sinoto 9 4 1 4 16-22 9 Walcheren 10 2 3 5 16-27 7 Vlissingen H 9 3 2 4 18-19 8 Middelburg n 9 2 7 12-27 4 De Zeeuwen 3 3 4-4 3 Zeelandia n 10 1 1 8 15-45 3 De door de voethalvereen. Temeuzen voor de Kerstdagen uitgeschreven wedstrijden zijn niet doorgegaan. Evenzoo verging het ook met de voor Zon dag voor het le en 3e elftal uitgeschreven competitiewedstrijden. Op le Kerstdag speelde Axel een thuiswed- strijd tegen hovengenoemde club. De thuisclub speelt met 4 invallers en is daardoor danig uit haar verband gerukt. Toch was zij het meest aanvallend en het doelpunt dat Red

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1