ALGEMEEN HIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. S00KT v.ROSSEM'* TROOST RPA Eerste Blad, De Purperen Schaduw Ift buitkhlahb WOENSDAG 24 DECEMBER 1930. Wegens het KERSTFEEST zal a. s. Vrijdag GEEN nummer van dit blad ver- schijnen. NIEUWJAARS-ADVERTENTIEN a 60 cent. Kerstfeest. 8 IS N E HLAWa. F E 91L L E T ON, f IP PER PAKJE t.ANDBOOWBERICHTEN en r&eumatiek -Wat?" J SUHHMBBBnBnMBIU I"™*" 3Js»l TTrw-k-r <*llrPT1 rPP"Gl ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,40 per B maanden - B-iten Ter Neuzen fr tier post f 1,80 per 3 madden - Bij voor ultbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per pos Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetalmg. Fitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Vom ell.en .egel meer f 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelkc op verkrrjgbaar is. - Inzending van advertentien liefst een dag voor de mtgave. BIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAO-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. voor het Nieuwjaarsnummer dat Donder- dagmorgen in plaats van Woensdag- avond zal verschijnen en in de kom dezer gemeente huis aan huis wordt bezorgd, worden weder geplaatst Voor Nieuwjaarswenschen grooter dan 20 regels, zal 60 cent meer worden ge- rekend voor elke 20 regels of gedeelte daarvan. De inzendingen kunnen geschieden tot uiterlijk Woensdag 31 dezer, des voor- middags 10 uur. Ter Neuzen, 22 December 1930. Firma P. J. VAN DE SANDE. Hoe komt het toch, dat Kerstmis zoo'n algemeen feest is, en dat dit feest ook haast door iedereen gevierd wordt? Mis- schien zal deze of gene beginnen met, alvorens een poging te doen tot beant- woording van deze vraag, er zijn afkeu- ring over te kennen te geven, dat Kerstmis zoo'n algemeen erkenae feestdag is. Er zijn groepen en richtingen, die op het Christendom ongevraagd (en ongewei- gerd) een octrooi hebben genomen, Num mer zoo-en-zooveel (de nummers loopen tegenwoordig heel hoog op, er zijn er al bij met drie cijfers!) Velen kunnen het maar slecht verdragen, dat er zooveel kerstboomen worden ontstoken, in allerlei woningen, en dat ook daar nu kerstliede- ren worden gezongen, waar anders voor een geestelijk lied nauwelijks of in het geheel geen plaats is. Laten wij thans daartegenover dankbaar zeggen: dit hebben wij dan toch maar nog over ge- houden: Kerstfeest is tenminste nog een feest voor velen, en haast zelfs voor a//en. En zoeken wij nu een reden, dan zal dit zoeken wel een beetje lijken op net zoeken van den grootst gemeenen deeler, maar wij hebben er toch nog wel alien zoo'n vage herinnering van, dat die zoekerij indertijd in de buurt lag van het leeren opmaken van het kleinst gemeene veelvoua. Voelen wij niet alien met Kerstmis iets door ons heengaan van heilige huivering, iets van verbroedering, teere verbroede- ring, iets van behoefte om blij te maken en om wel te doen aan arme stakkerds en eenzamen, en komt nu niet als-van-zelf het kind in het midden? Kerstmis is het komen van het Eeuwige, van den Eeuwige in den tijd; een samen- komen, een elkaar ontmoeten van hemel en aarde, en even, voor een korte wijle, is de hemel niet zoo vreeselijk hoog en niet zoo akelig ver; even, een korte wijle. wordt deze onze donkere aarde bestraald en verlicht door hemelschen glans, en wordt daar gehoord een Engelenbood- schap en zelfs een Engelenlied. Meteen is het weer voorbij, en zelfs maar al te gauw, en wie weet voor hoe lang, maar wij hebben toch heilig gehuiverd, ook de nuchteren onder ons. die zoo langzamer- hand voor alles een formule hebben en een verklaring. Hier wisten zij toch een oogenblik geen raad. Hier hebben zij geen woorden gehad. en geen afdoende verklaring. Dat is Kerstfeest. Kerstfeest is ook dit, dat het mensch- dom voor een oogenblik een is. Ik kan mij moeilijk een ontmoeting denken tus- schen de herders en de wijzen, het zijn zulke heterogene groepen. Maar rondom de kribbe "scharen zich intusschen toch maar eenvoudigen en wijzen, rijken en armen, uitlanders en inheemschen. De ster aan den Westelijken hemel werd tot ver in het Oosten gezien, en ook al is dat straks weer voorbij, even hebben wij ons verbroederd en ons een gevoeld. Dat ook is Kerstfeest, en is dat niet heerlijk en 1 Kerstfeest is intusschen toch vooral door de armen bearepen, door armen naar de wereld, en door armen naar den geest. Schriftgeleerden komen niet eens kijken te Bethlehem; die weten het immers zelf zoo best, die zullen wel aan anderen vertellen, waar zij heen moeten gaan, als zij den geboren koning willen vinden, maar zij zelf verzetten er geen voet voor. Maar de armen gaan, en JVlaria en Jozef zijn ook maar arme lieden; hoezeer zij ook zijn uit koningsgeslacht. Want hier geldt geen adel, staat, noch pracht de hemel heeft het kleen verkoren, al wie uit ootmoed wordt horboren, die is van 't themelsohe geslacht. Ontdekken wij niet soms juist in den Kersttijd eigen rijkdom en bezit, waar- tegen dan te schriller uitkomt anderer armoe en gemis? En zou ook daaruit niet soms voortkomen de behoefte, die geen onzer doove of den domper opzette, om wel te doen aan stakkerds, en wat troost te brengen aan eenzamen? Ook dat is Kerstfeest. En dan is Kerstfeest het feest van het kind. Er zijn duizenden kinderen, ook van die echte verwennelingen met minia- tuur-filmpjes en kindertheaters (om van radio en grammofoon nog maar te zwij- gen!) die "in hun lieve hartje stil verlan- gen naar een ouderwetschen Kerstboom en dan niet om wat er aan hangt of om wat er onder ligt, neen, echt om den boom, en om het verhaal van dat kindeke. dat daar geboren werd, en dat toen zoo heel klein was en zoo heel teer. En zij vragen zich dan af: of dat ook een beetje was om hunnentwille? Kerstfeest is alleen feest voor kinderen, en voor hen, die kinderen bleven of hun gelijk werden. dien de leiding der telling den last van het vragen en zichzelf den last van het moeten verstrekken van nadere inlichtingen hespaart. Inlichtingen over de invulling van de groene 1 kaarten worden verstrekt door de volkstellers Weiger namaalc en lei er op dat op elke tablet het woord "Bayer' staat. Pri)s 75 da. (Ingez. Med.) VRUSTELLING VAN ZEGELRECHT. Bij Kon. besluit van den 5den December 1930 (staatsblad no. 466) is bepaald, vrijstel- ling van zegelrecht te verleenen voor de niet aan evenredig zegelrecht onderworpen hiema genoemde stukken: le. de akten, bestekken, voorwaarden, kaarten en teekeningen, opgemaakt ter zake vanwege den Staat gehouden aanbestedingen van werken en van leveringen; 2e. de door verzekeringsmaatschappijen of fondsen afgegeven kwitantien wegens pre- mien of bijdragen, gestort door werkgevers of werknemers ter zake van de verkrrjging van pensioen door werknemers. door EDMUND SNELL. BEDRIJFSTELLIN G. Het Centraal Bureau voor de Statistiek deelt het volgende mede: Op 31 December 1930 wordt ingevolge de wet van 31 Juli 1930 Stbl. 348, in Nederland voor de eerste maal een bedrijfstelling gehou den. Daartoe zullen tegelljk met de volks- tellingskaarten groene bedrijfstellingskaarten uitgereikt worden. Ieder bednjfshoofd moet op het bovenste deel dier kaart (de adreskaart) den naam, het adres, en de soort invullen van de ondememing of ondememingen, aan wel- ker hoofd hij staat en voor zoover het een be- drijf ils dat onder de Ongevallenwet 1921 valt, bovendien het bedrijfsnummer. Wie bedrijfshoofd is, is omschreven in de toelichting op de achterzijde van de groene kaart. Niet alleen hij die aan het hoofd van een zaak met perscr.-c' taat is bedrijfshoofd, maar in het algemeen ook ieder die, voor eigen rekening zonder personeel of uitsluitend met hulp van familieleden, een beroep uit- oefent. Is een bedrijf geheel of gedeeltelijk ver zekeringsplichtig voigens de Ongevallenwet 1921, dan behoeft het bedrijfshoofd voor dat bedrijf of gedeelte van het bedrijf het onder- ste deel der groene kaart niet in te vullen, omdat de op dat bedrijf betrekking hebbende gegevens verzameld worden door middel van de" loonlijst voor de Ongevallenverzekering, waaraan ditmaal een uitslaand blad met vra gen ten behoeve van de bedrijfstelling is toe- gevoegd. Is een bedrijf evenwel geheel of ten deele niet verzekeringsplichtig, dan moet daarentegen voor dat niet-verzekeringsplichtig bedrijf of deel van het bedrijf ook het onder- ste deel van de groene kaart worden inge- vuld met de daarop gevraagde gegevens be- treffende dat bedrijf. Hiermede is zeer in het kort gezegd op welke wijze in het algemeen de telling plaats vindt. Op grond van het groote belang aan een juiste bedrijfsstatistiek verbonden, wordt aan alle bedrijfshoofd en verzocht, het mogelijke te doen om de groene kaarten en de loonlijsten met hun uitslaand blad zoo juist en volledig mogelijk in te vullen. Men bedenke goed, dat dit de betrouwbaarheid van deze zoo nuttige bedrijfsstatistiek bevordert en dat men boven- 13) Vervolg.) ,,Ik begrijp niet, waarom u al die moeite zou doen". gaf ze terug. „De djongos kan alles morgenochtend opredderen' Hij vond zijn stormlantaarn en schar- relde met opzet wat met de lucifers, terwijl hij wachtte, tot zij weg was. ..Krijgt u ze niet aan?' vroeg ze. Hij schudde ongeduldig zijn hoofd. ,,Het ligt niet aan de lamp. De lucifers zijn zeker wat nat. Het doet er niet toe, ik heb nog wel andere. Goeden nacht, juffrouw Gould". ,,Ik zal mijn lamp voor u halen^, lachte April. „Dan ziet u massa's beter". Ze snelde de gang in en Barnes vloekte binnensmonds. Hij dankte den hemel, dat hij nog vrijgezel was. Vrouwen waren alleraardigst om eens mee te dansen en zoo, maar ze konden allemachtig lastig zijn. Nu kwam ze er natuurlijk achter. Hij vroeg zich af, of het heel erg zou zijn. Per slot, overwoog hij, is Kennard alleen maar haar werkgever en zij moet het toch vroeger of later weten. Hij had alleen maar zeker willen weten, of Simo- nis al weg was. Dat zwarte gat ginds werd nu opeens lichter. Een breede lichtstreep viel over den vloer en April verscheen weer met een lamp in de hand. Zij plaatste haar voorzichtig op de tafel, ging naar de balustrade en tuurde wat ernstig naar buiten. ti ,,Er is nergens een ster te zien zeide ze, „vindt u het ook niet drukkend!" ,,Ja", stemde de controleur toe, zich nog steeds voor Kennard stellend. „Dat vind ik ook". De stem van een andere klonk nu in de verte. Isobel riep van uit haar kamer: April, met wie praat je daar?" ..Mijnheer Barnes. Ik heb even wat licht voor hem gemaakt. De lamp is kapot gevallen". Er was iets in haar toon, dat deed ver- onderstellen, dat ze op het punt was out naar buiten te komen. Barnes voelde, dat hij dat in ieder geval moest verhinderen. ,,Ik wil graag, dat u me met iets van dienst ben", zeide hij tot April. „Zoudt u aan mevrouw Kennard willen vragen, waar dokter Simonis is". Ze staarde hem verbaasd aan. ,,Dr. Simonis! Die is al lang naar huis". De controleur schudde zijn hootd. ,,Even geleden was hij nog hier. Mis- schien is hij in een van de logeerkamers Waar hij ook zijn mag, ik moet hem dadelijk spreken". Halverwege in de voorgalenj bleet ze staan. Mijnheer Barnes stamelde ze. ,.£.r is hier vanavond iets gebeurd. Ik zie het aan u. Wilt u mij zeggen, wat het is". Hij liep regelrecht op haar toe en greep haar bij de armen. Hij had een vaag idee om haar zachtjes de gang in te duwen, om haar door zijn grootere kracht te be- letten weer terug te komen in de voor- qalerij. Maar eer hij zoo ver was, had zij over zijn schouder gekeken en de stille qestalte in den stoel gezien. „Is dat Kennard?" fluisterde ze ver- inlichtingen over de invulling van de loonlijs- I ten door de Raden van Arbeid. Wie binnen zoo kort mogelijken tijd en met zoo weinig mogelijk kosten een goede bedrijfs statistiek wenscht, verstrekke de gevraagde gegevens het wordt hier met klem herhaald miet de grootst mogelijke nauwkeurigheid. DE TROEBELEN IN SPANJE. Hoewel de staat van beleg in Spanje nog voortduurt en de censuur haar werk blijft doen, mag men, schrijft de N. R. Crt., aan- nemen dat de voorstelling van de regeering juist is, voigens welke de gevaarlijke revolu- tionaire uitbarsting van Maandag voor een week door de krachtige maatregelen van over- heidswege onderdrukt is. De buitenlandsche correspondenten te Madrid en elders bevesti- gen het in him telegrammen, maar vullen het relaas van de gebeurtenissen, die nu achter den rug zijn, met eenige omineuse bijzonder- heden aan. De vlam van den opstand sloeg op twee pun- ten uit: in het kleine gamizoenstadje Jaca, waar kapitein Galan aan het muiten sloeg en in het vliegkamp Vier Winden (Cuatro Vien- tos) te Madrid. Het oprukkende gamizoen van Jaca werd te Ayerbe met artiUerievuur ge- keerd, op dezelfde'wijze werden de rebelsche vliegers in him kamp tot rede gebracht. Mag men echter den correspondent van de Temps te Madrid gelooven, dan heeft het ar- tillerievuur op met het bloote oog goed zicht- bare doelen in beide gevallen geen slachtoffers gemaakt. De artilleristen zouden dus niet ver- der hebben willen gaan dan schrik onder de opstandelingen te verspreiden en opzettelijk over hen heen geschoten hebben. Dezelfde correspondent verzekert voorts dat de Madri- leensche vliegens, die zich niet bij de muiterij van den Oceaanvlieger Franco (voigens een berieht uit Lissabon zou hij uit Portugal, waarheen hij gevlucht is, naar Argentinie wil len uitwijken) wiilden aansluiten, nochtans afets tegen de muiters hebben ondemomen, zoodat men er nu over zou denken. het ge- heele militaire vliegercorps te ontbinden. Noch de artillerie noch de luchtmacht zijn, indien dit juist is, bettouwbare steunpilaren voor het gezag. Van de infanterie zou men hetzelfde moeten aannemen, als men af mag gaan op de voorstelling die de correspondent van de Londensche Observer in een berieht van Vrijdag uit Barcelona geeft. Voigens hem had men van hooger hand zoo weinig vertrou- wen in den geest van het leger, dat men de voorzorg nam, om van de geweren der soldaten van geheele gamizoenen de grendels weg te nemen, ten einde ze onbruikbaar te maken. Dezelfde correspondent meldt dat 'het nu te Madrid en in de andere groote steden van troepen, civiele garde (een soort van mare- ohaussee of gendarmerie) en extra politie krioelt, maar dat de regeering voor een moei lijk dilemma staat. Zij zal zich namelijk af moeten vragen, wat er zal gebeuren, als dit macbtsvertoon ophoudt en even goed wat het gevolg zal zijn, als zij voortgaat met het ge- bruik van de sterke hand. Hij beschouwt het verschiet in beide gevallen als verontrustend, tenzij de Koning het besluit neemt de Cortes onverwijld bijeen te roepen en bekend te maken dat hij zich aan haar beslissing aangaande grondwetsherziening zal onderwerpen. Ontevredenheid is met machtsmiddelen niet schrikt. Heeft hij aldoor daar gezeten? Hij is toch niet dronken?" Hij meende den knop van Isobel's deur te hooren omdraaien. ,,Neen", antwoordde hij zacht. ,-Hij is niet dronken. Hij is eigenlijk heel ziek... of... ik geloof, dat hij dood is. Ik had het u liever nog niet willen zeggen. Be- heersch u om s hemels wil en haal me vrouw Kennard over om weer naar bed te qaan. Vergeet vooral niet om naar Simonis te vragen Dien moet ik in ieder geval hebben Zij wierp een laatsten blik op den stoel, hield toen haar gebogen arm voor haar gezicht en wankelde weg. Zijn hart klopte onrustig, hij wachtte totdat hij een zacht tikje op Isobel's deur hoorde. Een oogenblik later stond hij aan de trap en riep den staljongen, die nog bij het paard stond. „Haal een van de bedienden van den toewan-besar", beval hij. ,,En kom met hem hier". „Baik (goed) toewan", antwoordde de man en ging. Barnes liep met op den rug gevouwen handen in de voorgalerij heen en weer. Boven het gezoem van de insecten, dat den tropischen nacht van de schemering tot aan het krieken van den nacht ver- vult, hoorde hij een zacht gefluisteN ..Bent u daar, mijnheer Barnes? riep mevrouw Kennard. „Ja". ,,U vroeg naar dokter Simonis. Hij is al een poosje naar Poetatan ..Dank u", antwoordde de controleur. ..Dank u zeer. Dat wilde ik alleen maar weten. Goeden nacht!" Hij ging weer naar den tuin. Vijt minuten later zond hij den staljongen spoorslags naar Poetatan en den huis- jongen naar "Westerman. (Ingez. Med.) weg te nemen, maar de regeering is voorloo- pig gered, o.a. omdat het verzet tegen haar slecht georganiseerd was. De republikeinsche elementen schijnen op het beslissende oogen blik ook beducht geweest te zrjn dat bij een algemeene uitbarsting een extremiistische ter- reur de overhand zou krrjgen. - Het vooruitzicht blijft, ook na den mislukten opstand van vorige week hoogst onzeker. Wat rustiger, nu hij eindelijk iets prac- tisch gedaan had, ging hij weer in de voorgalerij. De lamp lag nog, waar ze gevallen was. Er lag een plas olie om heen en stukken glas, melkwit en kristal- helder. Hij zag een scherf van een drink- glas tusschen de overblijfselen en een omgekeerde sigarenkist. Opeens viel zijn oog op de karaf, die op een Moorsch tabouretje bij den stoel van Kennard stond. Hij nam een schoon glas en schonk zich in. De alcdhol kwikte zijn zenuwen weer wat op, en deed hem moed vatten voor zijn eenzame wake, totdat Wester man of Simonis zouden komen. Het gefluister achter in het huis was verstomd. Hij hoopte, dat Isobel weer in slaap was gevallen. Een vreemd, sleepend geluid klonk in de gang en met het glas in de hand bleef hij luisteren. Mijnheer Barnes", zeide de gesmoorde stem van April. ,,U laat ons toch niet in den steek?" „Neen. weest u maar niet bang. Ik blijf". „Maar ik ben bang", hield het meisje voi. „Ik kan niet slapen. Mag ik mijn lamp terug hebben". „U kunt dit wel krijgen", zeide hij. Hij stak zijn stormlantaarn aan en overhan- digde haar deze. Haar deur werd ge- sloten en het kraken van het bed verried, dat ze ter ruste was gegaan. Hij ging zit- ten en stopte zijn pijp. Een plotselinge windvlaag, warmer nog dan de broeierige atmosfeer. woei een zonnezeil tegen het plafond. Het viel weer terug, met een hoi geluid en de regen begon te vail en in groote, zware druppels. Een felle blik- semstraal, cjcvolcjd door 66n hcftiofcn donderslag, deed'den regen sneller neer- qudsen en het houten dak weerklonk van het gehamer van de tropische stortbui. DE BEPERKING VAN DE SUIKER- BIETENTEELT. Naar uit Boedapest wordt gemeld, zijn de Hongaarsche suikerfabrieken overeengeko- men, de thans afloopende driejarige contrac- ten met die bietenbouwers slechts dan op de zelfde voorwaarden te vemieuwen, wanneer de met bieten bebouwde opi>ervlakte met 15 wordt verkleind. Hierdoor zou de gedwongen export belangrijk kunnen worden verminderd, en het bedrijfsresultaat gunstiger worden, Bovendien zou men van de wereldmarkt vrij- wel onafhankelijk worden. De verbouwers hunnerzijds willen van de grootere winst, die de fabrikanten in ver- band met het wegvallen van den gedwongen uitvoer zullen maken, hun deel en willen dus tot beperking alleen overgaan, indien hoo- gere prrjzen voor de bieten worden toege- kend. Daar men niet tot overeenstemming is kunnen geraken, zal het ministerie van financien trachten een druk ten gunste van de verbouwers uit te oefenen. De mogelijk- heid daartoe ligt in de opheffing van de zes maanden geleden van kracht geworden be- paling, waarbij de invoerrechten op suiker werden verhoogd, een bepaling, die praktisch uitsluitend tegen Tsjecho-Slowakije was ge- richt. Barnes duwde zijn stoel achteruit tegen de binnenmuur om de nattigheid te vermij- den, die naar binnen gezweept werd. Hij was blij om die bui; het belette hem om te denken, en scheen door haar woeste kracht de gebeurtenissen van het laatste half uur weg te vagen. Zijn pijp ging uit en hij klopte haar uit tegen den hak van zijn schoen. Eer hij haar weer gestopt had, was de bui, die den loop van de Poe- tatan-rivier het binnenland in volgde, voorbijgedreven en de lucht was heerlijk afgekoeld. Ver naar het Noorden zag hij een stuk helderen hemel en een weme- ling van tintelende sterren, en in de plot selinge stilte trof hem het geluid van een ruiter, die snel naderde. Achter hem bewoog iets en hij keek op eens om. De gestalte van een inlandsch meisje stond in de deurpost, die naar de gang voerde een donkere vrouw met een druipende flesch-groene sarong en een groot aantal glinsterende armbanden om de polsen. Hij sprong op. ,,Alimah riep hij verbaasd. ,,Wat voer jij hier uit?" Zij bracht een bruinen vinger aan haar lippen. ..Luister!" fluisterde ze heesch. „Hoort ge dan niet, o toewan Kontroleur. Het is de stem van mijn gestorven vader! Barnes spande zich in om te luisteren. Boven de hoefslagen uit, boven het zacht gerommel van de snel voorbij- drijvende onweersbui, hoorde hij het ge- dingdong van een inlandsche gong. Het volgend oogenblik was Alimah ver- dwenen, fangs denzelfden weg, dien zij gekomen was en Simonis magere gestalte stond bevend boven aan de trap. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1