ALGEMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAO VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. TiQQKl ^HOSSEH"s mil. i I? Ho. 8621. MA AND AO 22 DECEMBER 1930 70e jaargang Advertenfien Woensdagmorgen 10 uur Wegens het KERSTFEESF zal a. s. Vrijdag GEEN nummer Tan dit blad ver- schijnen, NIEUWJAARS-ADVERTENTIEN a 60 cent. hTFw SSNIAIO. 1 D 1 T I I 1 1 I 1. PER PAKJE voor het nummer van a.s. Woensdag kunnen tot uiterlijk worden ingeleverd. DE ADMINISTRATIE. AvanVALKEMBUR LEEUWARDEM TER NEUZEN, 22 Dec. 1930. jnKV m)M 1*ITI r.\ T7«/.m nllmn vfltrol a nnr o rriQQTiflPTi [BuitBii Tgf Nguzgd ABONNEMENTSPRUS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maan fr per post f 1,80 per 3 maanden Brj voor uitbetaling fr. per p VooT bS Z.rita i 2,25, overige tan den ,2,60 per 3 n,a»de» ,r. per post - A bonne,™ enten voor het buitenland alleen bij vooruitbetalmg. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. voor het Nieuwjaarsnummer dat Donder- dagmorgen in plaats van Woensdag- avond zal verschijnen en in de kom dezer gemeente huis aan huis wordt bezorgd, worden weder geplaatst Voor Nieuwjaarswenschen grooter dan 20 regels, zal 60 cent meer worden ge- rekend voor elke 20 regels of gedee'te daarvan. De inzendingen kunnen geschieden tot uiterlijk Woensdag 31 dezer, des voor- middags 10 uur. Ter Neuzen, 22 December 1930. Firma P. 1. VAN DE SANDE. I.EDEN RAADSCOMMISSIES. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis inge- volge artikel 54 der gemeentewet, dat de ge- meenteraad in zijne vergadering van den 18 December 1930 beeft benoemd: tot leden van de commissie van bijstand In het beheer en onderhoud der plaatselijke wer- ken en eigendommen, de heeren P. F. de Bakker, D. Scheele en C. A. Verlinde. tot leden van de financieele commissie de heeren D. van Aken, A. de Bruijne en N. A Hamelink. Ter Neuzen, den 22 December 1930. Burgemeester en Wethouders voomoemd J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Siecretaris. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis inge- volge artikel 12 eerste lid der Drankwet, dat brj hen is ingekomen een verzoek om vergun- ning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van ver koop van ADRLAAN JACOBUS DE JONGE, van beroep cafehouder, wonende te Ter Neu zen, voor het benedenlokaal van bet perceel Markt no. 14. Binnen twee weken nadat deze bekend- making is geschiedt, kan ieder tegen het ver- leenen van deze vergunning schriftelijk be- zwaren indienen bij Burgemeester en Wet houders. Ter Neuzen, den 22 December 1930. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. TWEEDE KAMEIt. Geen verhooging van de uitkeering aan het AVegenlonds. Woensdagmiddag is de ibehandeling van de Waterstaatsbegrooting voortgezet. Begonnen werd met de stemming over het amendement-van Braambeek, om de uitkee ring aan het Wegenfonds van 4 op 5 millioen te brengen. Dit amendement werd met 37— 32 stemmen verworpen. V66r stemden de S.D.A.P., de V.-D., de V.B. en de heer Floris Vos (Middenp.). Minister Reymer heeft vervolgens de spre- kers, die Dinsdagavond en des nachts bij de afdeeling „Spoor- en tramwegen" bet woord hodden gevoerd, beantwoord. Be concurren- tie van de A.T.O. aan de pa-rticuliere expedi- teurs, heeft de voile aandacht van den Minis ter, die zeide, zelf menige zaak te behande- len, om te zorgen, dat er geen onreeht ge schiedt. In dit stadium achtte hij de instelling van een commissie niet noodig. De verhoudtng tusschen spoorwegdirectie en personeel ontwikkelt zich naar wensch. Er valt nog aan de dienistvoorwaarden te ver- beteren, maar de Minister boopte, dat bet per soneel zoo verstandig zou zijn, de lelding te volgen van hen, die oog hebben voor het be- reikibare, en niet die van den heer Wijnkoop, die tot strijd opwekte. De z.g.n. kolensubsiidies zijn in de eerste plaats bedoeld voor de meest noodlijdende tramlijnen; de nieuwe regeling inizake de ren- teloaze voorschotten zal niet voor 1931 in- gaan. De tarieven voor land- en tuinbouw- producten. Een commissie van onderzoek toegezegd. Tenslotte kwam de Minister tot het hoofd- punt van het debat: de vrachttarieven. Zijde- lings daarvan is bebandeld de hooge vracht voor kranten. De Minister zal dit punt onder- aoeken. De verlaging van de tarieven voor land- en tuinbouwproducten is een zaak, die onbevan- gen beoordeeld moet worden. Dat de Regee- ring geen oog zou hebben voor de belangen van land- en tuinbouw is overdreven. Een onderzoek naar die barieven is ingesteld, waaruit gebleken is, dat zij niet te hoog zijn. De export van land- en tuinbouwproducten beeft zicb krachtig kunnen ontwikkelen, is sinds 1920 verdublbeld. Deze artikelen zijn bovendien in het goedkoope tarief opgenomen. Evenwel wilde de Minister niet ontkennen, dat de tarieven bij de huidige lage prijzen der producten vrij zwaar drukken. Een spoor- wegexploitatie mag men echter niet afbanke- lijk maken van de ups and downs van het be- drijfsleven. Als men dit bad gedaan, dan zouden de tarieven in den tijd, dat de pro ducten goede prijzen opleverden, wel booger zijn geweest. Men moet hiertbij voorzichtig zijn. Geen lid der Earner zou terugwillen naar de spoorwegtekorten en dan bedenke men dat de personeelsbelangen ook in het ge- drang komen. De concurrence, welke de spoorwegen onderviniden, wordt steeds scheT- per en zal nog scherper worden, indien de wegen zijin verbeterd en bruggen over de groote rivieren zijn gebouwd. Slechts 15 van het geheele binnenlandsche vervoer gaat per spoorweg. Dit percentage kan slechts be- houden blijven door zeer lage prijzen. Ook bet Spoonwegbadrijf ondervindt de gevolgen van de malaise, hetgeen tot uiting komt in de geringe ontvangsten, in 't bijzonder voor het goederenvervoer. Wanneer men voor land- en tuinbouwpro ducten een raduetie van 20 zou geven, zcm dit den spocrwagen 1% millioen kosten, waar- tegenover geen vermeerdering van vracht om dit verlies te compenseeren, kan worden ver- W Met moeite kan het spoorwegbedrrjf de rekening sluitend maken. Vermijding van spoorwegtekorten is niet slechts een fiscaal belang, maar een algemeen balang. De spoor wegen dienen weliswaar een algemeen belang, maar zij vertegenwoordigem ook een com- mercieel belang, waarmede rekening gehou- den moet worden. De Minister zou nalezen, wat de sprekers gezegd bebben; als er maar een zweem van twijfel bestaat, dat de tarie ven te zwaar drukken, dan is de Regeenng bereid maatregelen te nemen. Hij is bereid om een commissie m te stel- len, welke de spoorweg-vrachttarieven voor land- en tuinibouwproducten spoedig zal on derzoeken. De Minister zal met den inspecteur-generaal voortdurend contact houden om de tarief- kwestie na te gaan. Hij zal met dezen onderzoeken, of de spe- ciale tarieven voor de havens ook kunnen worden toegepast df> land- en tuinibouwpro ducten, die geexporteerd worden. Motie. Bij de replieken diende de heer Kampschoer (R.-K.een motie in, waarin de wenschelijk- heid wordt uitgesproken, dat de Regeering maatregelen zal nemen, die zullen ieiden tot verlaging van de vrachttarieven voor de tuin bouwproducten. Deze motie was onderteekend door ver- tegenwoordigers van alle rechtsche partijen en van de liberalen. Behalve de heer Kampschoer het bleek al uit de onderteekendng van de motie - waren er nog verschillen.de andere leden (die voor verlaging van de tarieven zicb hadden uitgesproken) die een commissie alleen met voLdoen.de achtten en hiervan bij bun repliek blijk gaven. De heer Bongaerts (R.-K.) vond de motie vaag en oordeelde de toezegging van den Mi nister voldoende, de heer Beumer (A.-R.), die er als nieuwe spreker tusschenkwam, sloot zich hierbij aan, waarbij hij de motie als een zwak aftreksel van krachtige redevoermgen kiwalificeerde en vender te kennen gaf, zijn stem er niet aan te zullen geven, „om den indruk van die redevoeringen met te ver- zwakken". Vroolijkheid.) De beer v. d. Sluis (S.D.A.P.) zou de motie gaame steunen, omdat hij bet noodig axibtte, dat de Minister wat steun in zijn rug kyeeg, telgenover de spoorwegdirectie en zijn collega van Finanoien. Zijn partijgenoot van Braam beek echter vreesde, dat een eventueel tekort op de spoorwegexploitatie zou word en inge- haald op het personeel en vroeg, hoe het oor- deel van den Minister daarover was. Minister Reymer zeide omtrent de motie, dat hij aan hetgeen hij in zijn eersten termijin geizegd had, niets had toe te voegen en dat hii zich brj den beer Beumer kon aansluiten. Hii zette nader uiteen, dat de door hem m te stellen commissie zal moeten onderzoeken, :n boever bet spoorwegbelang met bet algemeen belang ban worden gecombineerd. Het econo- miseh belang behoeft niet immer den voor- rajugr te hebben. Of de motie aangenomen wordt of met, aan de houding van den Minister zal niets ver- anderen. Het onmogelijke kan niet van de Regeering worden verlangd. Met de meest mogeltjke energie zou de Minister de zaak m- tusschen aanpakken. De commissie zal uit- genoodigd worden ook tusschentijlds adviezen in te dienen. Blijken die in de lijn van de Regeering te liggen, dan zal de Regeering voorstellen doen. Na deze toezegging werd de motie-Kamp- schoer in-getrokken. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken "S®1 meer S °'2^ Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien brj regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrrjgbaar is. - Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. (f ituyntL**, r»-' 16 (Ingez. Med.) zelfverbouwde tarwe f 20 per 100 E.G. ont- vangt, terwijl het brood in de steden over het algemeen goedkooper is dan in Nederland. Men heeft ons altijd voorgebouden, dat het particulier initiatief goedkooper werkt dan het overheidstoe'drijf, maar dit blijikt dan toch, behalve voor gas, electriciteit en waterleiding, 6ok voor de broodfatricage niet in alle geval- len op te gaan! Trouwens, wanneer men, zooals in Zwitaerland, een bedrijf, dat een zoo algemeen gebruikt artikel als brood levert, wetensohappelijk organiseert, dan kan, ja moet het goedkoooer kunnen werken dan een bedrijf, dat alleen geonganiseerd is met bet oog op het maken van goede winsten, dus op het villen van het publiek, zooals het meel- en bakkersbedrijf bij ons. We zijn overtuigd zoo eindigt bet blad dat als de meelhandel zo6 doorgaat met ageeren tegen de bo?renbelan-gen, bet hierop i.j.1 uitlocpen, dat mdbouw-afgevaardigden in de Tweede Earner aan de regeering de vraag zullen stellen, of het in het algemeen belang niet wenscheljjk, ja noodzakelijk Is. 66k in Nederland in te voeren bet Zwitsersch-e systeem, waarbij mer. van den meelhandel een overheidsbedrijf maakt. Men kan den bakker niet alleen tarwemeel leveren, maar bevens een broodprijs voorschrijven. Zwitserland be- wijst, dat dit systeem uitstekend kan werken. Wij zien niet in welke overwegen-de belangen er zouden bestaan bij de voortzetting in Nederland van een systeem van meelleverantie en broodbereiding, waarbij de producent van inlandsche tarwe nog gestroopt wordt boven dien. De landbouw-medewerker van de ,,Ned." voegt hieraan toe, dat in ons land ten o-p- ziohte van den broodprijs zulke ergemis- gevende verschillen bestaan, dat hieraan een einde dient te komen. Mr. IiAN LID VAN DEN RAAD VAN STATE. De ouid-ministeT van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, Mr. Kan, is benoemd tot lid van den Raad van State met gelijktijdige ont- beffing van zijn functie van secretaris-gene- raal. Mr. Kan is tevens benoemd tot adviseur honorair van bet departement, waaraan hij zoo langen tijd in versch-illende functies ver- bonden was, een titel overeenkomende met den vroegeren honorairen titel van raads- adviseur, mede benein.de zijn regeermgs- opdraoht tegenover den ex-keizer van Duitsch- land te kminen blijven vervullen. DE PHILIPS FABRIEKEN TE EINDHOVEN. Naar wij uit goede bron vememen, zal bij de Philips' Fabrieken te Eindhoven de werk- week in die machine-afdeeling worden verminderd van Zaterdag 27 Dec. af. Des Zaterdags wordt niet meer geartbedd en de overige dagen slechts tot kwart voor vier. Een gerucht, dat niet minder dan 2100 ge- huwden (mannen en vrouwen) zouden zijn ontslagen, spreekt de directie absoluu.t tegen. (H. C3rt.) DEMONSTRATIES AAN DE GENTSCHE UNIVERSITEIT. Donderdagmorgen kwam het aan de Gent- sche Universiteit tegen een privaat-docent, die nog steeds in het Fransch college gaf, tot demonstraties. Vlaamsche studenten eisch- ten van den hoogleeraar, dat hij de univer- siteit zou verlaten. Toen de docent de stu denten uit de collegezaal wilde verwijderen, ontstond er groot rumoer. Andere Vlaam sche studenten drongen de collegezaal binnen, er werden stihkbommen geworpen en een deel van den inventaris werd vemield. De pro fessor moest de zaal verlaten, gevolgd door de thans in ordelijke rijen loopende studenten die „De Vlaamsche Leeuw" aanhieven. Ten slotte werd aan den rector der universiteit een verklaring overhandigd, waarin het af- treden van den betrokken hoogleeraar werd geeischt Een zelfde schrijven werd gezonden aan den minister van onderwijs te Brussel. ONZE BROODPRIJS. Hoe komt het toch, vraagt „de Veldibode", dat de tarwe zoo goedkoop is en de brood- priis g-eliik bl>eef? Bliikens de door ons gepubUceerde cijfers van de kosten van het tarwebrood m andere land en, aldus genoemd blad, is dit brood in Nederland even duur of duurder dan m lan- den, waarin men den tarwe-teler krachtig beschermt. Zwitserland is wel bet meest 3pre- kende voorbeeld van de mogelijkheid de zaken z66 te regelen, dat de boer voor zijn DE MALAISE IN DE HAVEN VAN ANTWERPEN. Tin het rapport van de F6d6ration Maritime van Antwerpen wordt gezegd, dat het jaar 1930 onder den druk van de wereldcrisis on- gunstig is geweest voor den Antwerpschen zeevaarthandel. De handel in cement, glas en baksteen is verminderd. De gevoelige ver hooging van de rechten in de Vereenigde Sta- ten geheven, heeft den handel in granen en zaden geschaad. Door de heffing van hooge rechten op deze waren bij den invoer in Frankrijk en Duitschland en de maatregelen genomen tegen de import uit Rusland, zijn gedurende de eerste tien maanden van dit jaar 401 schepen minder binnengeloopen dan in 1929. Bij het laden was er 147.000 ton, bij het lossen 182.000 ton minder per maand. VERBOD CADEAUSTELSEL IN NIEUW-ZEELAND. Op grond dat het stelsel oneconomisch is, heeft de regeering van Nieuw-Zeeland met ingang van 30 Juni a.s. het geven van bons voor cadeaux met inbegrip van sigaretten- bons verboden. KERSTGAVE VOOR WERKLOOZEN. Naar we vememen is in een daartoe op j.l. i Zaterdag belegde buitengewone vergadering van het Burgerlijk Armbestuur bebandeld het mig'ekamen schrijiven van het gemeentebestuur, waarbij ter afdoening in handen van dat col- lege werd gesteld bet verzoek van de afd. Ter Neuzen van den Bond van Transportarbeiders betreffende bet verstreikken eener bijzondere i toelage aan werkloazen in verband met de komende feestdagen, besloten werd aan alle georganiseerde werkloazen, die in de week van 15 tot en met 20 Dec. drie of meer dagen als werkloos stonden ingeschreven, volgens con- trole op de Arbeid-Sbeurs, een Kerstgave te verleenen van f 5,zulks echter onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat zij die zicb in deze dagen aan drank-misbruik zouden blijken schuldig te maken zouden worden gestraft met inhouding van dat bedrag op bun latere gewone we rkloozenond erst euning KAMER VAN KOOPH. EN FABRIEKEN VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN TE TER NEUZEN. In de j.l. Zaterdag gehouden vergadering waarvan het gewone verslag nader zal volgen, was naar aanleiding van een voor-stel van het Bureau een groot deel der bespreking g'erevijd aan de algemeene crisis, in het bijizon- der de landfoauwcrisis .aangezien de landfooijw in Zeeuwsch-Vlaanderen als het hoofdbe- staansmidd-el is te beschouwen en met baar wel en wee ook nauw samenhangt dat van het overgroote deel der bevolking. De Earner besloot brj de Regeering aan te dringen op steam voor de tarweteelt, die van de vlasteelt, als gewenscht wisselproduct, en in het bijzonder op steun voor de suikerbieten- teelt, welke voor het gewest van bijzondere beteekenis is. Uit cijfers in 1929 door de Earner reeds onder de aandacht der Staten-Generaal ge- bracht, thans met nag emkele gegevens aan- gevuld Iblijkt dit laatste in 't oog springend. Er wordt in Zeeuwsch-Vlaamd-eren aan loonen en vracbten in verband met den suikerbieten- verbouw en verwerking aan de fabrieken per campagne betaald 3.412.000, hetgeen een enorm bedrag moet genoemd worden op een bevolking van 83.000 zielen. Indien de suiker- bietenteelt kwam te vervallen zou d:t door he-t teelen van andere producten en het stil- vallen der fabrieken enz. beteekenen een loon- d-erving van ruim 2 millioen gulden. Boven dien zou zeer uitgebreide werkloosbeid het gevolg worden aangezien de suikerbieten- campagne veel werkkrachten vordert op een tijidstip dat andere seizoenwerkzaamheden zrjn afgeloopen. In verband met het reeds aanhangige wets- voorstel tot steun aan de tarweteelt, is be- reids een scbrijven verzonden aan de Tweede Earner der Staten-Generaal, waarin de Earner te kennen geeft, diat zij, aangezien de tegenwoordige landibouwcrisis een gevolg is van buitenlanidsch-e invloeden, wan.rtegen onze landibouiwers iziobzelf niet kunnen beschermen regeerings-tuss-chenkomst ten bate van den landbouw dringend noodig acht, o.m. ten bate der mogelijkheid om loonend tarwe te kunnen v-erbouwen. Aangezien van de in dit gewest beschikbare 53.000 H.A. bouwland gemiddeld 15 met dit gerwas wordt beteeld, is dit ook een product van beteekenis. Voorts wordt thans ook reeds de aandacht gevestigd op de vlasteelt, ook een ruim ver- bauwd product, dat bij het ontibreken van andere loonende gewassen voor w-isselibouw nioadig is. De Earner spreekt zich niet uit, of het aan hangige ontwerp voor steun -aan de tarwe teelt de meest juiste is, doch verzoekt in elk geval te bevorderen, dat, aangezien elk mid.de! dat men ten deze zal aanwenden offers zal moeten kosten hetgeen de Earner op zichzelf geen bazwaar acht daarbij zooda- nige maatregelen zullen worden getroffen, dat de van de bevolking te vorderen offers niet voor een groot deel zullen moeten besteed worden aan andere uitgaven dan die welke ten hate komen van hen die men wil steunen. Voorts wordt het vertrouiwen uitgesproken, dat, waar midldelen zullen worden aangewend om bepaalde bedrijfsgroepen te helpen, zoo- danige regelingen zullen worden getroffen, dat bij de toepassing daarvan niet andere be- drijfsigroepen zullen worden getroffen of uit- geschakeld (bij een maal- of menggebod b.v. kooplieden en molenaars) en de bestaande bedrijven of bedrijf sgroepen voor de taak die zij thans vervullen voor het brengen van bet product van den producent tot consumen-t ook bij de in te voeren regelingen hunne fuctie behouden. VERPLAATST. Op verzoek is met ingang van nader te be- palen datum van het postkantoor Axel naar Ter Neuzen verplaatst, de kantoorbediende M. Verbrugge. m MOOIE OPDRACHT VOOR „DE SCHELDE." Aan de N.V. Koninklijke Maatschappij „De Schelde" te Vlissingen is, volgens de „Tel.", opdracht gegeven voor het vervaardigen van twintig sluisdeuren voor de Zuiderzeewerken. ST A'PEN VERKIEZIN G. Naar we vememen is door de centrale Hulst der anti-revolutionaire kiesvereeniging voor de aanstaande verkiezing der Prov. Staten als no. 1 geplaatst het aftredend lid de heer Mr. P. Dieleman. PROV IN CI ALE STATEN-VERKIEZING. Na gehouden referendum is de candidaten- lijst der Vrijz.-Dem. in Zeeland voor de a.s. verkiezing van leden der Prov. Staten als volgt vastgesteld: 1. Mr. J. Adriaanse, aftr., Oostkapelle, 2. Dr. A. Staverman, aftr., Vlissingen; 3. mevr. E. BergsmaBergsma, aftr., Zoutelande; 4. (Ingez. Med.) mevr. E. J. van den Broeckede Man, Aar- demburg; 5. R. Gerritsen, Zierikze-e; 6. W. de Graaf, Middelburg; 7. P. J. Blaas, Tholen; 8. W. Karelse, Schore; 9. M. J. Harts, Vlissin gen; 10. W. Kik, Zierikzee; 11. B. de Jonge, Kapelle en 12. J. C. Peeman, Middelburg. AANBESTEDINGEN. Woensdag 21 Jan. a.s. zal aan het gebouw van bet Prov. bestuur te Middelburg worden £L3IlbGStGG(l I 1. het onderhouden van het teer- en car- bolineumwerk van kunstwerken, aanlegplaat- sen en verdere inrich-tingen behoorende tot het kanaal van Ter Neuzen en de Rijkswaterlei- dingen, bewesten en beoosten het kanaal en het° uitvoeren van daarmede in verband staande werkzaamheden, gedurende de jaren 1931 en 1932, in twee perceelen en in massa raming pereeel I 1200, perceel II f 3000 per jaar 2. het uitvoeren van baggerwerk in het Nederlandsche gedeel-te van het kanaal van Ter Neuzen en in de West- en Oostbuiten- haven te Ter Neuzen, behoorende tot de wer ken van het kanaal van Ter Neuzen. TUINBOUW-LEZING. Voor de 1.1. Donderdag in het „Hotel Cen- traal" gehouden lezing, door den Rijkstuin- bouwconsulent, den heer Ir. A. W. van der Plassche, was groote belangstelling. Na een inleidend woord door den heer J. B. Ruben, begon spreker met zijn onderwerp „Onder- .tammen". Eerst zette hij uit een „de toe- stand in de bessencultuur en de oorzaken, waardoor de-ze teelt dit jaar buitengevv oon slecbt is geweest, daar tegenover stellende de fruitteelt, wielke dit jaar buitengewoon hooge prijzen beeft opgebracht, waarin spreker nog wel toekomst ziet, docb dan zullen de telers moeten beginnen met boom-en op goede on- derstammen, een goede bemesting, snoei, ziektebestrijding en dunnen van de vruchLen moeten toepassen om daardoor een regel- matige vmchtbaarheid te bekomen. Spreker zette hiema uiteen de verschillende vormen en typen van doucin, paradijs en kwee onder- lagen, hopende dat deze ook spoedig in Zeeuwisch-Vlaanderen beproefd zuUen worden. Hieruit blijkt weer boe nuttig dergelijke lezin- gen zijn, en de thuisblijvers weer een goede onderlaag hebben moeten missen. WEGENVERBETERING IN ZEELAND. Ged. Staten van Zeeland hebben bepaald dat over 1930 van de uitkeering uit de op- brengst van de wegenbelasting ten bedrage van 198.000 zal worden beistemd voor de pro- vincie zelve 56.112; voor de gemeenten Kou- dekerke, Biggekerke, Zoutelande en West- kapelle te zamen 8414; voor de gemeente Bruinisse 16.524; voor de gemeente Wemel- dinge 18.364; voor de -gemeenten Middelburg en Veere samen 1435; voor den Polder Wal- cheren 12.177; voor de gemeente Middelburg 41 398 en voor de gemeente Westdorpe 6734; zijnde de helft van de bedragen door die lichamen voor wegenverbetering uitge- geven. Bovendien wordt nog eens de helft van de bovengenoemde bedragen uitgekeerd van de uit de Provinciate fondsen beschikbaar ge- stelde gelden. Ten slotte hebben Gedep. Staten beslOLen de onverdeeld gebleven gelden te voegen bij die, welke beschikbaar zullen worden gesteld voor wegenverbeteringen volgens de wegen- lijst van 1931. DE DIENST VLISSINGENBRESKENS. De motorveerboot „Koningin Wilbelmina die Zaterdagmiddag te 5 uur van Vlissingen vertrok heeft een lange reis moeten maken om Breskens te bereiken. De sterke stroom voor de Zeeuwsch-Vlaamsche kust, gepaard met den mist, maakte het voor den kapitein noodzakelijk gedurende een paar uur voor an ker te komen, omdat het hem te gewaagd voorkwam in de-ze om-standigheden te trach- ten den nauw-en havenmond te Breskens bin nen te loopen. Later op den avond bleek hem dit wel moge- lij-k en kon hij de passagiers en goederen te Breskens lossen en daama weer naar Vlis-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1