ALGEMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 6ELDLEENING pot 73000,- De Purperen Schaduw Bekend making. Waavsch uw"^« **o. 8616, WOENSDAG 10 DECEMBER 1930 70e Jaargang BINNEHLAKD. PEOILLKTOW. BUITEHLAND. :S A- BMMMWnanMWfrrrrnri r«a«« ir ssmamaaastssi amn W^ V)r-*RN'r«tmi8: Blnuen Ter Neuzer fl.40 per S m&anden Bulten Ter Neuzeu no*t n .80 per 3 maanden Bij voor uitbetaltng fr. per post f 6.60 per jaar - Bele.S »a Amerlka 2.25, overige lan dec 2,60 per 3 maanden fr. per post Jiboaiiementei; voor net touiteniand alleen bjj vooruttbetallng. Flnon P. J. VAN DE SANDB. GIRO S8159 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0.80 Voor elken regel meer f O.Sit Grootere letters en clichS's wor den naar plaatarulmte bereteeitd. Handelsadvertentien b« regelabonnement te gen vermlnderd tarlef, hetwelk op aanvrs*£ venirtjgbaar Is. Inzending van advertentiSn llefat dag voor de oltgav®, S>n BEAD VERSCHMNT IEDEREN MAA NT)AG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVON13 Burgemeester en Wetbouders der gemeente EAAMSLAG maken bekend, dat op Maandag den 22sten December a.s„ des voormiddags ten 91/2 ure, de inschrijving is opengesteld op eene aan te gane tegen den koers van ten minste 100 ren- temide ten hoogste 4% per jaar met jaar- lijksche aflossing, te beginnen in 1932, van fcen minste 3000,—, met voorbehoud van ver- vroegde aflossing en dat deze leening strekt ter aflossing van de volgende geldleeningen a. de 5 geldleening van 1918, aanvanke- lgk groot 60.000,— en op 24 Januari 1931 nog .groot 34.000, b. de 5 geldleening van 1919, aanvanke- lijk en per resto nog groot f 8500, de 4.95 en 5 geldleening van 1924, aanvankelijk groot 20.000,en op 1 Juli 1931 nog groot f 16.500, 4. de 4.85 geldleening van 1926, aan vankelijk groot 16.000,en op 20 Mei 1931 nog groot 14.000, Baamslag, den 8sten December 1930. Burgemeestier en Wethouders voomoemd, JOHs DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn„ Secretaris. TWEEDE RAMER. Vergadering van Dinsdag. Aan de agenda voor Donderdag wordt een ▼accinatiewetje toegevoegd en aan de agenda voor de avondvergadering de begrooting van waterstaat, posterijen, staatsmijnen en Zuider- ■eefonds. Verschillende leden dringen aan op behan- rwcing- v66r Kerstmis van het ontwerp betref fende de verbinding van Amsterdam met den Rijn. De Voorzitter mieent, dat allereerst de be grooting afgedaan moet worden. Spreker zal overwegen, een voorstel te doen het ontwerp desnoods in een extra avondvergadering te be- handelen. De miotie-v. d. Sluis betreffende de weder- aanwtelling van een diirecteur-generaal voor den landbouw wordt verworpen met 45 tegen 54 stemmen. Hierna wordt voortgezet de behandeling van de begrooting van binnenlandsche zaken •n landbouw. De heer Snoeck Henkemans (c.h.) pleit voor uitbreiding van het lager land- en tuinbouw- onderwijs en wenscht een commissie voor ad- vies. De heer Ebels (v.d.) wenscht meer lagere tuinbouwscholen. De heer v. d. Heuvel (a.r.) wil geen commissie voor advies en acht de huidige regeling, waarhij de organisaties worden geraadpleegd, goed. Minister Ruys de Beerenbrouck antwoordt, dat de regeeningshulp gebaeeerd is op den ge- •bganiseerden landbouw. Voor een instelling van een commissie voor advies is geen aan leiding. De gemaakte opmerkingen betreffende de iBtibreidang van bet aantal scholen zal spreker •verwegen. De beer Duymaer van Twist (a.r.) vestigt bij de afdeeling visscherij de aandacht op het gevaar, dat de Noordzee wordt leeggevischt. De zoetwatervisscherijen leveren hetzelfde ge vaar op, speciaal met de palingvisscherijen. DE AUTO'S OP ONZE WEGEN. Ontleend lis aan de Memorie van Antwoord op bet Voorloopig Verslag over de begrooting van Waterstaat 1931 Werd een algemeen snelheidsmaximum van 70 K.M. vastgesteld dan zou daardoor misver- stand ontstaan. Opneming in het K. B. van 13 Juli 1880 van een verbod aan autobus- chauffeurs om gedurende hun diensttijd sterke of andere alcoholhoudende dranken bij zich te hebben, wordt overwogen. Ook de minister is van meening, dat zoo- veel mogelijk eenheid moet bestaan in de Wijze, waarop in de verschillende provincien de vaardigheidsproeven worden afgenomen. Hij heeft de Commilssie van Toezicht op het Centraal Bureau voor de Afgifte van Bewijs- stukken van Rijvaardigheid uitgenoodigd in dezen geest werkzaam te zijn. WATERSTAATSPERSONEEL. Betreffende de regeling van de dienst- en rusttijden van het Waterstaatspersoneel is da Minister nog een laatste advies wachtende. Hij vertrouwt dit spoedig te ontvangen, waar- na hij zich voorstelt deze aangelegenheid tot een goed einde te brengen. Salarisherziening over de geheele linie be- hoort tot de punten van bet algemeen Regee- ringsbeleid. De Minister verwijst te deze naar betgeen door hem werd opgemerkt in de Memorie van Antwoord op het Voorloopige Verslag der Kamer nopenls de loopende be grooting van zijn departement. HOOGE RAAD VAN ARBEID. De Hooge Jtaad van Arbeid heeft in een door den Minister van Arbeid bijgewoonde vergadering, vastgesteld zijn advies omtrent de door den Minister bij den Raad aanhangig gemaakt voor-ontwerp strekkende om het werken van meisjes beneden 18 en jongens beneden 16 jaar in twee ploegen in den regel tie verbieden. De Raad oordeelde .in bet algemeen, dat die arbeid niet behoort toegelaten te worden. Een groote Raadsminderheid (20 tegen 15) zou wenschen dat voor meisjes van 16 en 17 jaar een uitzondering op die verbodsbepaling werd gemaakt voor sommige industnieen, n.l. de katoenspinnerijen. Een groote Raadsmeerderheid ils tegen bet in twee ploegensbelsel doen werken van vrou- wen, die een huishouden te verzorgen hebben. Een Raadsminderheid beveelt aan den ter- mijn van overgangsbepalingen uit te breiden van 3 tot 5 jaren. AMBTSJUBILEUM Ds. 3. B. NETELENBOS. Heden herdenkt ds. J. B. Netelenbos, thans predikant bij de Ned. Herv. gemeente te Roer- mond den dag, waarop hij voor 25 jaar zijn intrede deed bij de Geref. Kerk te Oostkapelle. In 1910 verliet Ds. Netelenbos deze gemeente en deed hij intrede te Heerenveen. In deze ge meente stond hij slechts twee jaar om in 1912 naar Middelburg te gaan. Aldaar heeft hij jaren van grooten strijd gekend, toen zijn af- wijkende meening oo-rzaak werd, dat eerst de Provinciale en toen de algemeene Synode der Geref. Kerken hem zijn werk als voorganger deed beeindigen. Dit was in 1920, doch na anderbalf jaar beriep de Ned. Herv. gemeente te Heinkeniszand Ds. Netelenbos en deed hij dus zijn intrede als predikant bij het Her- vormd kerkgenootschap. In 1928 verwisselde hij Heinkenszand voor Roermond. Niet alleen als predikant, maar ook als spre ker en niet het minst als hoogstaand mensch heeft Ds. Netelenbos zich vele vrdenden ge maakt en dat ook onder ben, die op verschil- lend gebied beginselen huldigen, die niet de zijne zijn. Het comity, dat zich onder voorziitterschap van den beer Dr. J. F. Geelkerken uit Am sterdam gevormd bad, om den jubilaris op dezen dag te huldigen, heeft dan ook uit alle deelen van het land en uit zeer uiteenloopende kringen medewerkiing gekregen en kon hem heden bij monde van Dr. Geelkerken een ge- scbenk in enveloppe aanbieden, waarbij een door EDMUND SNELL. 9 (Vervolg.) De controleur klom de trap naar zijn voorgalerij op en nam zijn dagelijksch biertje. Het was koel in de schaduw van de kree's. koel althans in vergelijking met de hdtte in de overvolle rechtzaal en de druk- kende warmte op het open plein, dat om- zoomd was door klapperboomen. Hij strekte zich behagelijk uit op den rieten ligstoel en keek tevreden naar het sohuimend vocht in zijn glas. Hij vroeg zich af, hoe de zaken toch wel zouden staan tusschen Westerman en Kennard en of de komst van Isobel en April de inzichten van zijn vriend over vrouwen ook gewijzigd had. Toen hij zijn alas weer op het blaadje zette, zag hij een Driefje op ae tafel liggen. Het was aan hem geadresseerd en droeg het hand- schrift* van mevrouw Kennard, die het blijkbaar door haar bediende had laten brengen. Hij ritste den omslag met zijn vinger open en las: ..Waarde heer Barnes, we geven Vrij- dag een dinertje en hopen u dan bij ons te zien. Ik heb Westerman ook over- gehaald om te komen. Ik verveel me buitengewoon. Tawau, was al heel erg, maar Baniak Harap spant toch nog de kroon. Als er niet heel gauw iets ge- beurt, wordt ik gek. Toe, doe wat u kunt en kom. Uwe Isobel Kennard". album was gevoegd, dat de door den heer J. H. Klarenbeek te Middelburg belangeloos ge- teekende namen en daarnaast een passende versiering bevat. De kerkeraad te Roermond bood zijn voor ganger een schrrjfbureau met stoel aan. De jubilaris had van vele zijden mondelinge en schriftelijke gelukwennchen in ontvangst te nemen. DE S.D.A.P. EN DE MOBILISATIE. In de Zaterdag gehouden vergadering van bet bestuur der S.D.A.P. is volgens 't Volk ter tafel gekomen een aar aanleiding van de debatten in de Tweede Kamer over de Vloot- uitbreiding en bij de algemeene beschouwin- gen over de Staatsbegrooting, ingediende reso- lutie, waarin o.m. werd uitgesproken, ,,dat de S.D.A.P. in geval van mobilisatie of dreigen- den oorlog in Nederland, als consequentie van haar onvoorwaardelijke verwierping van de ge- wapende landisverdediging, de Nederlandsche arbeidersklasse zal oproepen om die mobili satie te saboteeren en oorlog te verhinderen met alle middelen, ook al vallen ze ver buiten de wettelijk geoorloofde". De op deze resolutie gegeven toelichting gaf na uitvoerige discussie het partijbestuur aan leiding uit te spreken, dat het onvoorwaarde- lijk vasthoudt aan die resolutie door het partij- congres in 1928 ter zake van het militair vraagstuk aangenomen, met welke resolutie de door Albarda in de Tweede Kamer afgege- ven verklaringen in volledige overeenstem- ming zijn. Voorts stelde het partijbestuur op- nieuw vast, dat over de middelen en de tak- tiek, die in geval van mobilisatie of oorlog zullen worden toegepast, vooraf geen beslds- singen te nemen zijn. Met voldoening consta- teerde het partijbestuur dat de actie tegen oorlogsgevaar bij de uityoerende organen van S.A.I, en I.V.V. permanent bij de uitvoerende organen opnieuw overleg voor deze actie tus schen deze beide internationale arbeidersorga- nisaties is geopend. De ingediende resolutie werd verworpen, waarmede bevens de moties van de afdeelin- gen Utrecht III en Rijswijk en van de federa- tie Hilversum, met de daarop ingekomen ad- haesiebetuigingen waren afgehandeld. TE VEEL PREIJTKANTEN In de Kerkbode, orgaan der Geref. Kerk van Groningen, scbrijft ds. J. J. Miedema, Geref. predikant aldaar, het volgende: ,,Op 't oogenblik zijn er niet minder dan 400 theol. studenten aan de Tbeol. school en aan de Vrije Universiteit. Stel al dat deze alien ongeveer 6 jaren studeeren, dan zullen dus elk jaar ongeveer zestig theologen ge- reed komen. Dat is veel meer dan er in den gewonen gang van zaken elk jaar geplaatst kunnen worden. Want al neemt men aan, dat voor Zending en Evangelilsatie en voor onder- wij'S nog enkelen bijzonderen dienst kunnen doen; dat in enkele grootere Kerken door uit- breiding van bet getal Dienaren des Woords nog enkele vacatures komen; binnenkort zal 't zoo zijn, dat scbier alle plaatsen bezet zijn en dat dus veel candidaten zullen moeten wacbten, of ze wel ooit een beroep krijgen. Reeds nu doet zich het algemeen bel'ang ge- voelen. Er zullen verscheiden candidaten, die zich beroepbaar stellen, ledig blijven staan. Wat moet dat niet worden, als straks de groote stroom los komt! En welk een onge- wenscbte toeistanden moeten daaruit niet voortkomen.Waar we ook nu weer voor waarschuwen willen, is voor die kunstmatige kweek van studenten in de theologie, door allerlei afzonderlijke vereenigingen en krin gen, vooral als dat geschiedt onder de voor- stelling alsof er nog altijd zoo bijzondere nood zou zijn." FRIESLAND IN 1934 PER TREPN OVER WIERIN GEN TE BEREIKEN? Naar het Hibl. vemeemt zijn thans bij de .B-.VTV«MA«W.Hum*, v» ftWhWilln Ned. Spoorwegen plannen in voorbereiding, om Friesland een vaste verbinding te bezor- gen miet Noord-Holland over den nog te maken afsluitdijk en Wderingen heen. Daar- toe zal het noodig zijn, het traject Heer-Hugo- waard-Anna Paulowna van dubbel spoor te voorzien, hetgeen tot dusver voor het reizi- gersvervoer naar Den Hclder gemist kon worden. Tevens ligt het in de bedoeling op het eiland Wieringen een paar stationnetjes te bouwen en wel te Hippolytushoef en Den Oever, het meest Oostelijk gelegen kust- plaatsje. De dijk, die de afsluiting der Zui derzee zal vormien, komt in Friesland uit bij het dorp Zurich, iets ten Zuiden van Harlin- gen. Wanneer deze plannen zullen worden uit- gevoerd staat nog niet vast, vermoedelijk zal het wel 1934 of 1935 worden, voordat die rei- zigers van deze nieuwe verbinding kunnen profiteeren. DE POSTTARIEVEN. Naar de minister in de memorie van ant woord op het voorloopig verslag der Tweede Kamler over de begrooting der P. T. en T. mededeelt, laat de huidige depressie niet na haar invloed op de bedrijfsontvangsten uit te oefenen; de winst over 1930 zal daarvan den druk ondervinden en niet onbelangrijk blijven beneden de resultaten der laatste jaren en daar op bet oogenblik nog geen vooruitzich- ten van een kentering ten goede in het be- drijfsleven bestaan mag de raming der ont- vangsten 1931 niet te laag genoemd worden. Slechts is noodzakelijke voorzichtigheid in acht genomen. Hieruit volgt, dat tot voortgaan op den weg der tariefverlagingen niet uitsluitend op grond van bet tot dusver waargenomen ba- tenverloop, mag worden besloten, wil de be- drijfsstabiliteit niet in gevaar worden ge- bracbt. In verband met een en ander kan de minis ter hoe aantrekkelijk terugkeer tot bet stuivens-port ook hem overigens moge toe- scbijnen geen vrijheid vinden voor het tegenwoordige verlaging der posttarieven te bevorderen. POSTCHfeQUE- EN GIRODIENST. Miet betrekking tot de vraag betreffende het al of niet toekennen van rente-vergoe- ding voor het tegoed van rekeninghouders is naar in de miemorie van antwoord op het voorloopig verslag Tweede Kamer inzake de begrooting van P. T. en T. wordt medege- deeld, nog geen beslissing genomen. Om tot een oplossing te geraken is het o.m. noodig dat ook terzake van de verhouding van den rijksgirodienst ten aanzien van plaat- selijke girodiensten meer klaarheid besta. Die aangelegenheid heeft de voile aandacht van de ministers van Financien en van Waterstaat. DE ONTPLOFFINGEN TE ANDEL EN DORDRECHT. In het officieel orgaan van het Onderwijs- fonds voor de Binnenvaart, het weekblad ,,De Binnenvaart" bespreekt de heer S. Hoogstra, havenmeester van Dordrecht, naar aanleiding van de ontploffiagen te Andel en Dordrecht, de noodzakelijkbeid van goed vakonderwijs en bet verplicht diploma voor macbinisten en motordrrjvers bq de binnenvaart. Hoeveel malen bet in „De Binnenvaart" en op con- gressen en verigaderingen betoogd is, toch blijkt, dat er nog velen zijn, die deze nood zakelijkbeid ontkennen of niet onder de oogen zien, tot groot nadeel en gevaar voor zichzelf en hun omgeving. De ketelontploffing op de „Gerrit Jan" in de sluis 'te Andel en de ontploffing van de luchttank der ,,Koopvaart 27" te Dordrecht, hadden wellieht voorkomen kmrnen worden, wanneer de betrokken personen volkomen des- kundig en bevoegd waren geweetst. Zou het dan bijv. mogelijk zijn geweest, dat men zuur- Achterop de envelop was met potlood ?ekrabbeld: „Basil gaat vanmiddag naar esselton". Een paar uur later had hij reden om zich dat naschrift weer te binnen te bren- qen. Hij was naar de toko's geweest, die tegenover de spoorlijn lagen en kwam tegen de schemering weer op zijn voor galerij terug. Ergens aan den achterkant van het huis was zijn ongelukkige „jon- gen" aan het rondscharrelen om de lam- pen in orde te maken. De zon was achter de boomen gezonken, achter de rij, die aan den anderen kant van het breede, groene grasveld stond, de veerige kronen van de kokospalmen teekenden zich scherp af tegen een loodkleuriae lucht. En in de tooverachtige stilte van een tropische schemering kwam Alimah aan- gezweefd als een elf, alleen het gerinkel van haar sieraden verwittigde hem van nadering. ,,Toewan", riep ze reeds boven aan de trap, door haar aanwezigheid alle veror- deningen met voeten tredend. ,,Toewan kontroleur". Barnes keerde zich van de balustrade af en keek haar rustig aan. ,,Wel Alimah, wat wil je van me?" ,,Toewan Simonis", haastte zij zich. ,,Hii heeft mij uit zijn huis gedreven; hij heeft qedreigd mij neer te schieten, als ik terug kom!" ,,Zoo", zei de de controleur. ,,En wil je nu, dat ik hem vraag om je terug te nemen?" Ze vouwde haar armen en leunde tegen een pilaar, die het dak stutte. Als hij haar oogen niet van woede had zien flik- keren, zou toch het zwoegen van haar borst onder haar sarong, de hevigheid van haar toorn hebben verraden. ,,Ik ben niet als andere meisjes", waag- de ze eindelijk. Barnes was volkomen geneigd om dat toe te geven. Hij was het inderdaad roerend met haar eens. Zooals je daar voor hem stond, een prachtig schepsel uit het oerwoud, lenig als een tijgerin, buig- zaam als een wilaentak, vond hij het moei- lijk om te aelooven dat Arangoi haar vader was. Hij was zelfs geneigd om Simonis te verontschuldigen, dat hij onder haar bekoring gekomen was. Een kort oogenblik voor het volslagen donker was, schuifelde de bediende naderbij met de petroleumlamp. Hij klom op een stoel en hing de lamp aan den ge wonen haak in een geblakerden balk en snelde toen weer weg met een onrustigen blik naar het meisje. De controleur stak een cigaret op en hield Alimah zijn koker voor. Hij wist zelf niet, waarom hij het deed. Misschien, bezon hij zich later, was het alleen maar omdat ze zoo in het geheel niet op andere vrouwen leek. Toen hij haar een lucifer aanbood, raakte een donker vingertje zijn ools aan en een paar wonderlijk-ontroe- rende oogen zagen hem aan. Hij deed een stap achteruit e'n Alimah wierp haar hoofd naar achteren en begon te schateren. Wybert-tabiefr zijn alleen echt in de hygie- nisch verpakte en ge- sloten blauwe doozen a 25, 45 en 65 Cts. Weiger namaak 1 33 - jr. 3BaESSt?:338B (Ingez. Med.) verordeningen en de daaraaji venbonden mo- stof in een lucbttank laat loopen? De feiten wijzen slecbts in 6en richting: geen stoommacbines en motoren in handen van onbevoegden. ,,U bent een groot man, toewan kon troleur", zeide ze, „een groot man en een wijs man. U bent ook dapper, maar u zoudt mij vreezen, als u wist, wat toe- wan Simonis weet". Barnes blies een rookwolk door zijn neus. ,.Zou je denken?" vroeg hij. Ze keek naar den planken vloer en besclhreef met haar teen een halven cifke! in het stof. Omdat ik een vrouw ben, heb ik Simonis lief", bekende zij. ,,,Ik wil aldoor bij hem zijn. Maar omdat ik Alimalh, de toovenares ben, haat ik hem, toewan kon troleur; haat ik hem, zooals ik alleen dat maar kan. Ik ben de dochter van mijn vader, begrijpt u, en er huist een duivel in mij. Soms kan ik dien duivel geen baas en als ik dien geen baas kan, is het verschrikkelijk voor hen, die ik niet mag lijden". „Juist", zeide Barnes lakoniek: ,,maar ik bearijp nog maar altijd niet, waarom je juist bij mij bent gekomen". Ze trad langzaam op hem toe, de cigaret tusschen haar lippen. „Omdat, groote toewan, u moet weten, dat als er dingen gebeuren niet Alimah deze gedaan heeft, maar een duivel! Die vrouw op Baniak-Harap", viel ze uit vol vrouwelijke wraakzucht, ,,is geen haar beter dan Alimah. Ze is blank als Toe wan Simonis maar zij behoort een ander. Ik behoorde aan niemand totdat Simonis kwam. Ze is nu vanavond bij hem". De controleur nam haar bij de schou- ders en bracht haar naar de trap. „Dat° is heelemaal mijn zaak niet" vertelde hij haar. „En ik weiger om iets HET DUITSCHE FINANCIEELE PROGRAM AANGENOMEN. Ten dage dien zij ervoor bestemd had, heeft de regeering-Briining schrijft de N. R. Crt. haar financieele program door den Rijksdag heen in behouden haven gesleept en daarbrj de alleszins bevredigende meerderheid van 40 stemmen gehad. De oude en de nieuwe noodverordening zijn nu door het parlement wettig gewaarmerkt en art. 48 van de grond- wet kan weer opgeborgen worden tot het mis schien later weer eens als boeman dienst moet doen. De sociaal-democraten, die den door- slag moesten geven, hebben de Duitsche repu- bliek opnieuiw door een gevaarlrjke crisis heengebolpen en een voorbeeld van wijs staat- kundig beleid aan een oppositie gegeven welke er slechts op uit kan zijn de staats- •machine te saboteeren zonder bij de tegen woordige parlementaire constellatie zelf de verantwoordelijkheid voor het regeeren op zich te kunnen nemen. Zij zal het de regee- ring zuur blijven maken en de volgende hin- demis zal deze week, gelijk aangekondigd is. de intenpellatie over de buitenlandsche poli tick vormen. Bij dezen aanval concentreert de oppositie haar krachten op dr. Curtius, den opvolger van dr. Stresemann, en een voor- proef van haar vijandigheid heeft men reeds beleefd bij de aanneming van zekere moties in de commissie voor buitenlandsche zaken uit den Rijksdag. Zij hielden onmogelijke wenschen in. De nationaal-socialisten eischten instelling van een grenscorps van 100.000 man als wacht in het Oosten tegen de Polen, zoodat de ge heele rijksweertoaarheid daar in gamizoen ge- legd zou moeten worden of de bepalingen van tractaat van Versailles door uitbreiding van de weermaoht geschonden zouden moeten worden. Deze motie werd natuurlijk verwor pen. Daarentegen vereenigde de meerderheid der commissie zich met een motie der laad- volkpartij v66r het afbreken der eindelooee onderhandelingen over een definitief handels- tractaat met Polen; verder met een motie der nationaal-socialisten, aandringende op herroe- ping door Duitschland van het Duitsch-Pool- sche liquidatie-tractaat, en met een andere tot terugroeping der Duitsche vertegenwoor- digers bij de voorbereidende ontiwapenings- commissie te Geneve. Hiema nam de com missie natuurlijk de lange motie aan, waarin aan de Polen over hun onderdrukking der Duitsche minderheden bij de jongste verkie- zingen de les wordt gelezen, bestraffing der hiervoor verantwoordelijke Poolsche autoritei- ten geeiseht wordt eniz. Het laat zich aanzien dat de regeermg, wanneer de grieven tegen Polen ter sprake komen, in den Rijksdag niet op zulk een be vredigende meerderheid zal kunnen rekenem als Zaterdag biji de stemming over de noodr ten nadeele van mevrouw Kennard te hooren. Haar man en Simonis zijn groote vrienden „Vrienden!" herhaalde Alimah minach- tend. „Als u gelooft, dat ze vrienden zijn. toewan kontroleur, dan bent u toch niet zoo wijs als ik dacht!" Ze snelde oveilhaast de trap af en Barnes hoorde haar lach, totdat die ein delijk in de duisternis verklonk. Gedeeltelijk uit nieuwsgierigheid dren- telde hij na het maken (diner) langs het huis van Simonis. De lampen in de voor galerij waren aan. In een verwijderd hoekje zaten twee menschen dicht bijeen een man en een vrouw en hij wist, dat de vrouw Isobel Kennard was! ,,En Kennard is naar Jesselton! mom- pelde hij. Halverwege op den terugweg naar zijn eigen huis, toen een zacht briesje door de lalang (hoog riet-gras) ruischte en de heldere sterren groot aan den wolkeloozen hemel twinkelden, keek hij toevallig naar het Zuiden. Hij schrok en keek opnieuw. Boven den heuvelrug, links van Flavin s erf. zag hij een helder-rooden gloed met een vormelooze zwarte massa er achter. ,,Vreemd!" riep hij uit. Hij had nergens nog teekenen van een brand gezien en vond net een eigenaardig uur om met dit werk te beginnen. Onder aan de trap van zijn eigen voorgalerij liep hij tegen een oppasser aan. ..I'oewan kontroleur", stamelde de man, ,,Er is bericht van Baniak-Harap. „Arangoi heeft het bosch in brand ge- stoken!" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1