wm\ ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. S® Eerste Blad. De Purperen Schaduw buitemiard. Mo. 8615, MAANDAG 8 DECEMBER 1930. 70e Jaargaug BINREHLAND. FBUILLBTOK. rDRAl5 A-vanVALKEI1BIJR LI Z:U WARDED- EEN VLAAMSCHE BETOOGING TE GENT. 8) HOOFDSTUK VI. M IIHI ABONNF.MUN'rSX'RWS: Btnnen Ter Neuzer f 1.40 per S maaaden - Buiten Ter Neuz_i f 80 per 3 maaaden - Bfl voor ultbetaltog fr. per post 6.60 per jaar V^r Bel^ ex. America 2.25. overlge lan den 2,60 per 3 maaaden fr. per post Aixmnementen voor het huitenland alleen bij voor ultbetaltog. GIRO 38160 TELEFOON No. 25. r. J. VAN OK SANDE. voor elken regel meer 10,26. AOVERTKNTI6NVan 1 tot 4 regels f 0,80 - Grootere letters en dice's worden naar plaatsrulmte berekend. Handelsadvertentlen bt) regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwettop verkrtfgbaar Is. - Trending van advertentlen liefst «to dag voor de oltg.v«. Oil bead VEKSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVONO middenstand zulien VERVOER VAN HERKAUW ENDE DIEREN EN VARKENS. De Minister van Binnenlandscbe Zaken en Lanidlbouw heeft met inigang van heden inge- trokken zrjn beschikking van 19 September van 23 October en van 29 Octoib# voor zoo- veel daanbij werd venboden het vervoeren of doea venvoerea van herkauwende dierea cn varkeas naar den aaneengesloten kring der provtocien Zeeiaad en Noord-Brabant, als- mede van het eiland van Dordrecht en van een deel der provincie Gelderlaad met tobe- grip der daarbij genioemde rivieren. Het betreffende verbod blijft derhaJve ge- handhaafd ten aanzien der provincie Lim/burg. (St.ct.) NAAR PACHTVERLAGING. De bisschop van 's Hertogenboscb, mgr. A. F. Diepen, heeft blijkens ,,St. Jansklokken het volgende schrijven uitgezonden ,,Met het oog op de bestaande landbouw- crisis en de tegenwoordige opbrengst der landbouwproducten zal bet vaak billijk wezen een gedeeltelijke of zelfs geheele kwijtschel- ding van over het afgeloopen jaar versohul- digde pachten te verleenen. ,,Wij bevelen onzen kerk- en armbesturen en'anderen liefdadigheidsinstedlingen ten drto- gendste aan, goed gemotiveerde aanvragen dit jaar in zeer welwillende overweging te nemen. Btonenkort bopen wij eenige aanwij- ztogen te geven om de te veroieuwen pacht- contracten meer in overeenstemmtog te bren- gen met de eischen der Christelijke liefde MISTSEINEN ZEEUWSCHE STROOMEN. In antwoord op een verzoek om over te gaan tot bet plaatsen van mistsignalen te Wastkapelle, Hansweert en Wemeldinge ont- ving het Hoofdbestuur der Schippers- vereenigtog ,,Schuttevaer" bericht van het Ministerie van Waterstaat. dat de belangen, die door het plaatsen dezer mistsignalen zouden worden gediend niet van dien aard zrjn, dat het gewettigd is de daarvoor ver- eischte uitgaven te doen, waarom aan het verzoek niet kan worden voldaan. Naar aanleiding van bovenstaand ant woord voegt bet secretariaat er aan toe dat het gaame van ter plaatse goed bekenden vememen zou welke bijzondere redenen, buiten die betrekking habbende op den veerdienst, er bestadn om te Breskens (invaart in 192. 12.224 schepen metende 757.000 ton) wel, te Hansweert (in- en uitvaart 73.930 schepen. metende 24.650.000 ton) geem mistsein is te rechtvaardigen. PROCES TEGEN DEN STAAT. De Hooge Raad der Nederlanden wees arrest inzake het bekende proces van der. Centralen Nederlandschen Ambtenaarsbond contra den Staat; over niet uitbetaalde salarisverhoogtogen aan belastingambtenaren. De Hooge Raad bevestigde het vonnis der Haagsche Rechtbank van 31 December 1929, waarbrj de Staat in bet ongelijk werd gesteld en veroordeeld in de kostem. Mr. J. Duys trad op voor den C. N. A. B. UITSTEL VAN INWERKINGTREDING DER WINKELSLUITINGSWET VERZOCHT. Nu de Winkelsluitingswet door de Eerste Kamer is aangenomen, heeft de Kon. Ned. Middenstandsbond zicb, in opdracbt van de op 22 Oct. j.l. te Amsterdam gehouden alge- meene Bondsvergadering, tot de Koningin ge- wend met een adres, waarin o.m. wordt opge- merkt, dat bij invoering der Winkelsluitings- wet de bedrijfslasten en -moeilrjkheden voor door EDMUND SNELL. den handeldrijvenden worden venzwaard. Adressant wijst er dan op, dat ook de Mid- deastandsraad en de Ned. R. K. Middenstands bond deze zienswijze deelen en verzoekt ten- slotte oij het bepalen van het tijdstip van in- werkingtreding der Winkelsluitingswet wel rekenirg te villen bouderi met deze wenscben, en zoo mogelijk, wanneer het voomemen tot invoering der wet vaster vorm aanneemt, ter- zake het advies te willen inwinnen van den Middenstandsraad. Onder verwijzing naar dit adres heeft de Kon. Ned. Middenstandsbond bovendien een beroep gedaan op den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, teneinde diens mede- werking te verkrijgen, opdat het Kon. Besluit als bedoeld in art. 13 eerste lid der Winkel sluitingswet niet tot stand kome, alvcrens de normale verhoudingen in het bedrrjfsleven zullen zijn hersteld. sr* (Ingez. Med.) DE BEIfllSCHE SUIKERINDU8TEIE. In afwachting, dat het Belgische parlement zijn goedkeuring heeft gehecht aan het door den minister van Financien, Houtart, inge- diende, en door de Kamer trouwens reeds in behandeling genomen wetsontwerp, waarbrj de heffing van accijnsrechten op iniandsche sui- ker tijdelijk wordt geschorst en de douane- rechten op buitenlandsche isuiker van 80 op 100 francs per 100 K.G. worden gebracht, heeft de regeering een koninklijk besluit gereed gemaakt, waarin het wetsontwerp feitelrjk is opgenomeh. Dit koninklijk besluit is reeds in den Moniteur Beige verschenen en is onmid- dellrjk van kracht geworden. ODD-MINISTER ANSEEDE. De leader der Gentscbe socialisten, Eduard Anseele is Donderdagavond te Bergen (Mons) waar hij een feestmaal bijwoonde, door een beroerte getroffen. Vrijdag bleek de toestand van den 73jarigen oud-minister echter zoo- danig verbeterd, dat hij per auto naar zijn woning te Gent kon worden overgebracht. Vrijdagavond hebben de Vlaamschgezinde studenten der rijksuniversiteit te Gent een straatbetooging gehouden als protest tegen het straffen met degradatie en opsluiting in de militaire gevangenis van de Vlaamsche militairen, deel uitmakend van de school- batterij van het regiment veldartillerie, die op den dag der opening van de Vlaamsche univertsiteit de vaandels der studenten en Vlaamsche oud-strijders hadden gegroet. Ruirn 600 studenten namen aan de protestbetooging deel. De stoet werd vergezeld van detachemen- ten politie, bereden en onbereden gendarmen. Het geheele gamizoen was in de kazernes ge- consigneerd, waar ook afdeelingen gendarmen waren ondergebracht. Strenge orders waren gegeven ten einde bij de soldaten alle uitingen van instemming met de betoogers onmogelijK te maken. Na de betooging begaven een aantal deel- nemers zich naar de artillerie-kazeme. Bere den gendarmen zetten hen achtema, omsingel- den de Vlaamsche studenten en dreven ze in een manege van het leger. Tegen 53 studen ten is proces-verbaal opgemaakt, maar alien der gemeenten ZuienkerkDudzeele en Lisse- wege, bij het grondgebied van de stad Brugge, goedgekeurd. Deze annexatie zal toelaten, tus- schen Brugge en Zeebrugge een boulevard aan te leggen en verder een aanzienlijke strook grond, gelegen langs het zeekanaal, ter beschikking te stellen van de industrie. Zooals bekend denkt men er ook aan, na bij Zeebrugge, op den linkeroever van het kanaal, een vrijhaven in bet leven be roepen. Het annexe.tie-ontiwerp gaat nu naar het parlement, waar het, naar men verwacht, eveneens een groote meerderheid zal vinden. DE DUITSCHE REGEERING HEEFT OVERW 0?iNEN. De Rijksdag heeft Zaterdagavond de voor- stellen tot opheffing van de noodverordening verworpen met 292 stemmen tegen 254. Voort3 besloot de Rijksdag met 298 tegen 273 stem- men en 22 onthoudingen de door de nationaal- socialisten ingediende motie van vertrouwen niet toe te laten. De door de Duitsch-nationa- len, economische partij en communisten inge diende moties van wantrouwen in de rijks- regeering werden verworpen met 291 stemmen tegen 255. Het voorstel tot opheffing van de oude noodverordening werd verworpen met 307 tegen 235 stemmen. Het kabinet is dus met een meerderheid van 40 stemmen als oVerwinnaar uit den strijd gekomen. Bij de stemming over het voorstel tot op heffing van de noodverordening hebben de nationaal-socialisten, communisten, Duitsch- nationalen, landvolkpartij en economische partij op een lid na, voorgestemd. De socia listen centrum, Duitsebe volkspartij, chr.- sociale voUfisdienst, cons, volkspartij (op twee Duitsch Hannoveranen na, die voor waren), Beiersche volkspartij (op e6n na), Duitsche staatsparty, Duitsche be cenpartij, volksnatio- nalen en de partijlooze Monke tegengestemd. Het resultaat van de stemmingen wordt in parlementaire kringen der middenpartijen be- schouwd als een groat sucoes voor het kabinet en ook voor den Rijksdag. De vorm van de stemming vindt zijn oorzaak in de zwakheid van hte parlement, waarvoor men echter niet de regeering verantwoordelijk kan stellen. In de volgende weken zal nog een nieuwe moeilijkheid overwonnen moeten worden. Wanneer het debat over de buitenlandiscbe po- litiek aan de orde komt, zal daaraan zonder twijfel een motie van wantrouwen in den mi nister van buitenlandsche zaken verbonden worden. Men acht het echter mogelijk, dat de meerderheid van Zaterdagavond groot genoeg is geweest om afbrokkeling van eenige kleine groepen te kunnen doorstaan. De regeering zal echter op het oogenblik zonder twijfel een poging doen het debat over de buitenlandsche politick te vermijden. BELGIe EN DE RUSSISCHE INVOER. Donderdag heeft een bijeenkomst plaats werden, na inbeslagneming van hunne stokken had yan vertegenwoordigers der Antwerp- °rAQ P 'Pn sche havenibelangen, reeders, schippers, haven- (Vervolg.) In dat korte oogenblik, toen de atmos- feer geladen scheen van electriciteit, dreef een wolk voorbij de zon en het neer- gevelde woud leek somber en dreigend. Flavin, die Arangoi gade sloeg, voelde een vreemde sensatie. Hij. was zich be- wust van een totale inzinking, waardoor al het mooie werk, dat hij hier gedaan had alle beteekenis scheen te verliezen en alleen nog maar een doelloos vandalisme leek. Een oogenblik vergat hij de lange lanen van winst-brengende boomen, die hier zouden verrijzen. Hij voelde zich als een vandaal, die gekapt en gehakt en gebrand had zonder reden. En terv.'ille van enkele meters weg overwogen zij nu de vernietiging van iets, dat als een prachtig monument stond voor een geloof, waarvan zij niets begrepen. Hij was op het punt om voor het laatst nog een verzoek tot Kennard te richten, toen Arangoi, tot een plotselinge razernij gebracht, opeens zelf 't lot van den boom bezegelde. Met een woesten kreet slingerde nij den koperen aap naar het hoofd van den administrateur. Het projectiel miste op een haar, suisde langs het groepje en viel in een hoop bladeren aan Simonis voeten. Kennard, tot de lippen wit, kwam op Arangoi toe. later weer op vrije voeten gesteld. Een betoo ging voor de woning van den commandant kon eveneens worden uiteengedreven. In de kazernes blijkt alles rustig te zijn gebleven. BRUGGEZEEBRU GGE. Door den provincieraad van West-Vlaande- ren is met 60 stemmen tegen 1 en 11 onthou dingen een voorstel tot annexatie van een deel „Scheer je weg, jij kallende idioot' zeide Ihij heesch. „Sch$er je weg, eer ik mijn mannen bevel geef je dood te ran- selen! Dit land is van ons, begrepen. Jij hebt hier niet het minste recht". Bleek van drift, wenkte hij de anderen. ,,Kom mee. We hebben nu hier tijd genoeg verkwist. En Westerman, die boom moet onmiddellijk om". De aangesprokene stak een pijp °P- „Als dat uw bevelen zijn", bromde hij, ,,is het mij best. Denkt u er aan, u teekent uw eigen doodvonnis, niet het mijne Kennard keerde zich driftig om. ,,Wat voor den duivel bedoel je daar- mee?" vroeg hij wrevelig. ,,Het is een heele karwei en de man- netjes van Sabatoe zullen er geen hand voor uitsteken". De administrateur beet zich op de lippen. -r j Daaraan had ik niet gedacht. dan een ploeg van onze eigen menschen Ze waren nog niet ver van den boom, toen Kennard zag, dat Simonis den kope ren aap had opgeraapt en meenam. Hij pakte hem den talisman af en gooide hem naar Arangoi, die met opgeheven armen hun allerlei verwenschinaen toeslingerde. Misschien zul je dezer dagen nog eens ontdekken, Simonis, dat het wel zoo qoed is om andermans eigendom te eer- biedigen. Ik verdrijf Arangoi omdat hij op mijn grond is. Dat zal hij beter be- grijpen, als we onze handen thuis houden, wat zijn have en goed betreft Nu nog mooier", antwoordde de dokter boos. ,/Verbeeld je, hij smeet het ellendige ding naar ons toe! ,,Hij slingerde het naar mij verbeterde de"andere, .,en miste me maar net. Als ik het hem wil teruggeven, dan is dat mijn zaak. Ik zal, hoop ik, op mijn eigen arbeiders enz. met leden der zoogenaamde antii-dumjpingcommissie, door de regeering in bet leven geroepen ten einde de resultaten van bet Koninklijke besluit van 25 October 1930 tot beperking van den invoer van Rus- sische graan en andere Russiscbe producten na te gaan. onderneming kunnen doen en laten wat ik wil". Een plotseling virwoed gehamer op de gong van Arangoi overstemde het ge- mompelde antwoord van Simonis. Een week lang verstoorde het zware geluid van Arangoi's gong de rust van de omgeving, een krampachtig protest, dat de zenuwen, aan flarden scheurde en toch bewondering afdwong door de vol- harding. Flavin vervulde zijn plichten in een wereld, die vervuld scheen met het gegons van ontelbare legioenen bijen; Wester man, die er bijna even erg onder leed, zag er niets in dan een last, dien hij opnieuw ondervond door het belheer van Kennard. De administrateur, in zijn huis bij de zee, verdroeg dit alles en de zenuwachtige vragen van de beide vrouwen in een somber stilzwijgen. Het drong zelfs door tot Poetatan, op twaalf paal afstand. En opeens, even plotseling als het be- gonnen was. zweeg het gedreun. Barnes, die net zitting van den land- raad had en juist verdiept was in een uiterst ingewikkelde zaak over landeigen- dom, zat te wachten, tot het geluid op nieuw beginnen zou, maar de gewone tusschenpoos verliep en over de heuvelen bleef ..het stil. Eindelijk loosde hij een zucht vhn verlichting en keerde heel wat rustiger tot de aanhangige quaestie terug. En als een afwisseling, na dat duivel- sche gedreun. was er werkelijk iets boeiencls in het gegons van een muskiet of het getok van de magere kippen buiten. Hij sc'hreef het wederkeeren van de rust toe aan het waarsohijnlijke feit. dat de hoog-bejaarde bewaker van den bavianen Het liberate Kamerlid voor Antwerpen, Mr. Juris, zette de toestand, door dit besluit te Antwerpen geschapen, uiteen en betoogde, dat het voor de Antwerpscbe haven dringend noodzakelijk is de oeoonomische betrekkimgen met Rusland te mogen hervatten. De gede- tegeerde der havenarbeiders vestigde van zijn kant de aandacht der commissie op bet feit, dat ten gevolge van de toepassing van de Belgische anti-dumpingsmaatregelen het aan tal werklooze havenarbeiders te Antwerpen alleen met duizend is toegenomen. (N. R. Crt.) TARDIEU GEVALLEN. De Fransche Senaat heeft, scbrijft de N. R. Crt., Donderdag het ministerie-Tardieu met een kleine meerderheid laten vallen, nadat de radicaal Hery to een totenpellatie zijn grieven over het beleid van de regeering ge- luchit bad. Het was geen philippica van sta- vast, noch door overtuigende kracht van argumenteering noch door uiterlijke welspre- kendheid, maar zij kon als stok dienen om den hond te slaan. Het ministerie was alleen bij een gunstige atmosfeer to Kamer en Senaat zeker van zijn leven. In het eerste lichaam moest bet zijn meerderheid steeds met steun van recbtis, to het andere met dien van links zoeken. Thans was de atmosfeer onder de nawerking van het ftoancieel schandaal van de ondememtogen van Oustric het to beide lichamen ongunstig geworden. De belangen der kleine spaarders die bij bet schandaal zoo deerlijk gescbaad bleken, zijn steeds een gevoelig punt onder een natie van spaarders gelijk het Fransche volk. De kleine ispaarders vertegenwoordigen voor het parlement talrijke kiezers. In de Kamer heeft Tardieu zijn regeering trachten te redden door Peret, den minister van justitie, die mede verantwoordelijk was voor het toelaten van Oustric's fondsen op de effeotenbeurs, te vervangen door Cheron en door nog eenige onderministers af te danken, die ook gecompromihteerd waren. Bij de stemming to de Kamer bleek het kabinet nochtans to doodsgevaar, want het sloeg er zich alleen door met de hulp der stem-cohorte van onderministers. Zou nu de opnemtog van Cheron, een gunsteling van den Senaat, vol- doende zijn, om daar het leven van de regee ring te redden? Het was een vraag waarop het antwoord onzeker leek, maar Donderdag ils het gegeven: Tardieu moet weg, besliste een meerderheid van acht stemmen. In den Senaat miste Tardieu den bijstand der onder- mtoister-afgevaardigden. Zoo is dan een regeering tot aftreden ge- dwongen, die nog in het begin van dit jaar haar onvervangbaarheid heeft bewezen. Tar- dieu's kabinet struikelde to Februari in de Kamer over de kwestie van vrijstelling van een bepaalde categorie van belasttogplichti- gen, een zaak waarbrj de afgevaardigden evenals nu bet oog gericht op talrijke kiezers gericbt hielden. Gelijk het votum van de Kamer toen aan de linkerzijde de taak tot samenstelling van bet nieuwe ministerie aan- wees, is dit nu met het votum van den Senaat het geval. Het is daarom leerrijk de geschie- denis van den politieken Februari-storm en van den storm to den voorwtoter die hem voorafging, nog eens na te gaan. Na den val van Briand's ministerie to den voorwmter was het Clementel, vertegenwoordiger van de ver bonden radicalen en socialistische radicalen niet gelukt, een ministerie samen te stellen. Toen liwam Tardieu Briand als mtoister-pre- sidenit opvolgen. Tardieu viel to de tweede helft van Februari, naar bij de natelling bleek met een stem meerderheid tegen hem. Tot de meerderheid behoorden echter tien com munisten die steeds tegen elke regeering stem- men. Het votum van de Kamer toonde aan dat, al had Tardieu geen meerderheid, de lin kerzijde deze evenmto kon hebben. Chau- geest aan het eind van zijn kracht was geraakt, en zelfs, midden in de leugen- achtige qetuigenis van een donkere Ba- jau. vond hij nog tijd am zich te verwon- deren over Arangoi's uithoudingsver- mogen. De werkelijke reden van deze nieuwe phase werd hem echter duidelijk gemaakt door den eerwaardigen grijsaard zelf, die tegen den middag zich toegang verschafte tot de rechtzaal, heftig den blanke vervloekend, wiens verregaande domheid haar hoogtepunt had gevonden in het omhakken van den heiligen boom. Barnes, die uiterlijk heel kalm bleef, keek den indringer strak aan. „Ga naar buiten Arangoi". zeide hij rustig. ,,En wacht tot ik bij je kom ..Toewan kontroleur!" schreeuwde hij. „De boom is geveld! De dienaren van den Blanda hebben hem omgehouwen, stukje voor stukje en de geest, die in zijn takken woonde, is aevloden. Gisteravond. toen ik in het vela stond, zag ik hoe hij kroop uit den houtstapel, die ze gemaakt hadden. Ik zag zijn oogen gloeien als kolen vuur en zijn klauwen dropen van bloed. En de gestalte groeide en groeide, totdat de maan en de sterren er door ver- duisterd werden en een purperen scha- duw over de heele wereld lag. En terwijl ik daar wadhtte, nietig als een mier, die rondkruipt in de schaduw van den mensch hoorde ik zijn stem, krachtia als de rol- lende donder: ..Moord!" schreeuwde hij en de heuvels schenen te sidderen. En toen kromp hij in een tot een gloeienden bal en viel De controleur wenkte den inlandschen oppasser, die verwoed onder een ronden hoed, met koperen cijfers versierd, uit- keek. ,,Breng dien kerel buiten! zeide hij. Terwijl de man zich een weg baande temps, van dezelfde kleur als Clementel, zette nochtans een regeering to elkaar, die reeds op den eersten dag van haar verschijntog to de Kamer sneefde. De links-republikeinen onthielden Cldmentel den steun dien hij noodig had. Tardieu moest dus terugkeeren. Nu kan het spel opnieuw beginnen. De concentratie stuit steeds op dezelfde moeilrjk heden, tenzij een krachtige figuur als Poin- care haar magnetische aantrekking uitoefent. Gaat zij te veel naar links, en zoekt hulp bij de socialisten, dan schrikt zij haar gematigde medestanders af, die haar dan hun bijstand onthouden. Slaat zij den koers te zeer naar rechts in, dan valt links af. Bij de tegenwoor dige constedlatie in Kamer en Senaat is een vaste meerderheid een hersenschim en moet de leider der regeering naar wiisselende meer- derheden telkens opnieuw, voorzichtig tas- tend, zoeken. Handige manoeuvres, moed die weifelaars meesleept, persoonlijke kracht, zijn de eigenschappen die voor een minister-presi dent noodig zijn, en deze bezit Tardieu. Poincare, die uitreddtog to den onzekeren toestand zou kunnen brengen, wil nog niet omdat hij zijn oude krachten niet terug heeft. Charon wordt nu genoemd. Hij zou den Senaat kunnen verzoenen. Briand is to elk geval ook to de nieuwe regeering noodig om de besten- digheid van het buitenlandsche beleid te ver- zekeren. Maar gegeven de parlementaire con- stellatie, kan elke nieuwe minister-president slechts op een schopstoel plaats nemen. Nadat Poincar6 de hem door den president der Republiek aangeboden opdracbt tot vor- ming van een kabinet had afgewezen, heeft Dommergue zich tot Senator Barthoi gewend. Toen Barthou Zaterdagmiddag 4 uur het Elysee verliet, heeft hij tegenover de ver- zamelde joumalisten de volgende verklaring afgelegd. De president heeft mij na de afwij- zing door Poincare verzocht de opdracht tot vormtog van het kabinet te aanvaarden. Ik heb een uur lang met den president gesproken en ten slotte de opdracht to principe aange nomen. Ik zal echter volgens traditie eerst hesprekingen moeten houden die mmmer zoo noodzakelijk waren als ditmaal. Ik zal eerst met de voorzitters van Kamer en Senaat over- leg plegen en mij vervolgens naar Poincar6 en Tardieu begeven om ten slotte met Briand te praten. Nader wordt gemeld, dat Barthou defini- tief de opdracht tot vorming van het kabi net heeft aanvaard. Senator Louis Barthou heeft reeds een lan- gen staat van dienst. Op 32jarlgen leeftijd in 1894, werd hij voor het eerst minister in het kabinet Dupuy. Vervolgens heeft hij van tal van mtoisteries to verschillende functies deel uitgemaakt. Op 18 Maart 1913 werd hij minister-president, maar in December van het- zelfde jaar werd hij door toedoen van Caillaux en de radicalen gewipt. Van October tot No vember 1927 was hij minister van buitenland sche zaken. In 1922 werd hij president van de commissie van herstel. Dit ambt heeft hij tot 1926 bekleed. Tijdenis den veldtocht tegen Abd el Krim in 1925 was hij resident-generaal van Marokko. Ook to de laatste jaren is hij nog eenige malen minister geweest. TER NEUZEN, 8 Dec. 1930. POSTVERVOER NAAR WESTELIJK Z.-VLAANDEKEN. Met ingang van heden ondergaat het post- vervoer naar 't Westelijk deel van Zeeuwsch- Vlaanderen een belangrijke wijzigtog, die een beilangrijke verbetering toeteekent, waarvan de wenschelijikheid reeds to 1922 door de Kamer van Koophandel en Fabrieken is uit- gesproken, n.l. dat, bij gebreke van een aan- sluitende tram op de eerste boot uit Vlissin- gen de post per auto naar de binnenwaarts gelegen plaatsen zou worden vervoerd. In de betrokken plaatsen zal men nu de postzending naar de plaats waar Arangoi stond, wierp de wachter van den waringinboom een laatsten blik om zich heen en begaf zich vol waardigheid naar den uitgang. „Toewan kontroleur", riep hij, toen hij bij de deur stond. ,,De geest, dien ik zoo- lang bewaakt heb, is aan het dolen; wie kan nu nog zeggen in welke gestalte hij weer verschijnen zal en door wiens hand hij zal treffen?" Hij nam zijn schamel gewaad te samen en keek den naderenden oppasser met een blik vol minachting aan. „Arangoi heeft gesproken!" besloot hij en schreed langs de getuigen, die hem vol verbazing aangaapten, naar buiten in het zonlicht. Barnes zooht Arangoi, toen de zitting afgeloopen was. maar kon geen spoor van hem vinden. Eigenlijk was hij er blij om. Hij geloofde geen oogenblik, dat het vellen van den boom onmiddellijk invloed zou hebben op de rust in zijn district. Arangoi was van nature een kluizenaar en het was moeilijk aan te nemen, dat hij voldoening voor zijn grieven zou zoeken door een opstand te prediken. Uit de wartaal, die hij had uitgeslagen, bleek duidelijk. dat hij van den geest zelf ver- wachtte, dat deze zich wreken zou, want geen enkele bedreiging van persoonlijke wraakneming was zijn lippen ontsnapt. Dat wat den waringinBoom betrof. Het heele verhaal was een dwaze legende, en niettegenstaande de tegenwerpingen van een onschadelijken krankzinniqe en den sentimenteelen raad van zijn collega s, kacj Kennaard toch zeker wel het recht gehad den woudreus te vellen. (Wordt vervolgd.) om

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1