AL6EMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. meijer's Vooz Eerste Blad. Een belangrijke Gonferentie. fethlletoh, De Purperen Schaduw IDaerfinbaai-labak e ii No. 8614. VRIJDAG 5 DECEMBER 1930. 70e Jaargang BINNENLAND. 7) DRAISIM-van-WLKENBURC'S-- e A -"iLEVERTR 9 g Friescht, IJ) 10 ct. PER HALF ONS &IM>NNT5MSNT8FRIJS: Blnnen Ter Neuzer f 1.40 per 3 maanden Bulten Ter Neuzen tr. per post f 1,80 per 3 maanden Bt) voor uitbetaling f r. per post 6,60 per jaar Voor BelgiS en Amerlka 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post A.bonnementen voor het buitenland alleen bij voorultbetaling. fJltgeefBter: Flnna P. J. VAN DE 8ANDK. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTISN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer t 0M Grootere letters en ell clip's wor den naar plaatsrulmte berekend. Handelsadvertentlen bfl regelabonnement tegen vermlnderd tarief, hetwelk op aanvr*^ verkrtjgbaar Is. Inzending van advertentlen llefst 66n dag voor de nitgav».j DIT BLAB VER8CHIJNT IEDEREN MAANDAO-, WOENSDAG- en VRUDAGAVOSD Verschenen is de officieele uitgave van bet verslag van de Lambeth-conferentie, dit jaar van 7 Juli tot 9 Augustus in Engeland gehouden. Wij vernamen, dat een Hollandsche uitgave van dit verslag in bewerking is, maar willen met onze mededeelingen niet wachten totdat deze vertalina in ons bezit is. Het 200 blad- zijden dikke verslag, dat in keurige uit gave voor ons ligt, bevat niet alleen de rapporten, die op de samenkomsten zijn uitgebracht, maar hier zijn ook opae- nomen de resoluties en een Jherderlijk sdirijven" van al deze bisschoppen, wier namen, ten igetale van ruim 300, hier zijn vermeld. Het zijn alien bisschoppen van de Anglicaansche kerken in Enge land, waar aan nog velen bij komen uit allerlei andere landen en zelfs uit alle werelddeelen. Deze conference verklaar- de wel niet bij machte» te zijn om bin- dende uitspraken te doen voor de kerken, die tot de Anglicaansche kerkgemeen- sc'hap behooren, maar de onderwerpen, die hier ter sprake zijn gebracht, en wel- ker behandeling op bijzonder rustige en grondige wijze was voorbereid, waren al mee de meest brandende kwesties, die tegenwoordig de wereld bezighouden. Daar is ter conferentie gesproken over de christelijke leer betreffende het Opper- wezen, er is gehandeld over het leven en het getuigenis van de christelijke gemeen- sdhap, over de eenheid der kerk, over de Anglicaansche kerken in het bijzonder, over de taak der kerk, en over de jeugd en haar roeping. Men ziet dadelijk, hoe dit altemaal onderwerpen zijn, die veler qeesten alom bezighouden. Mag het opzichzelf reeds belangrijk zijn om eens het oor te leenen aan wat een kerk, die zoo zeer haar vertakkmgen heeft over de aeheele wereld, over zoo belangrijke onderwerpen, als haar mee ting te kennen geeft, dit alles trekt en verdient toch nog meer onze aandacht, als wij er op letten, hoe hier geen zuiver dogmatische of theoretische kwesties wer- den behandeld, maar hoe er bijvoorbeeld 66k werd onderhandeld over de verhou- ding met de Oud-Katholieke kerken van Europa, waarvan een afvaardiging tegen woordig was onder leiding van den Gud- Katholieken aartsbisschop van Utrecht. Er is overeengekomen dat en de aarts bisschop van Canterbury en die van Utrecht elk een commissie zullen samen- stellen om na te gaan welke punten van overeenkomst en verschil er bestaan in de leer dezer beide kerken, in de hoop en verwachting, dat binnenkort een complete vereeniging dan zal tot stand komen. Reeds is ter conferentie opgemerkt, dat de ..Declaratie van Utrecht een stuk, waarin de beginsden dier 0ud'Katholieke kerk zijn samengevat, niets inhoudt, dat door EDMUND SNELL. in strijd is met de leer van de Engelsche kerk. Dan hoopt men in September 1931 te Weenen een Synode te houden van de Oud-Katholieken, waar men de vereeni ging van de Oostersdh-orthodoxe kerk met de Anglicaansche kerk definitief hoopt tot stand te brengen. En dat een dergelijke poging in het werk wordt ge- steld in een tijd, waarin anderzijds voort- durend en niet ten onrechte geklaagd wordt over versnippering van krachten en uiteenvallen van veel, dat bijeen be- hoorde, stemt zeker tot vreugde en dank- baarbeid. Men heeft opgemerkt, dat er op vooraf- gaande conferenties (als te Stockholm, Lausanne en Jeruzalem) wel genoeg was getheoretiseerd, maar dat het wejj eens gevaarlijk kan worden, als dergelijke conferenties nooit eens een stap doen in practische richting. Bij vriendelijkheden en vriendschapsbetuigingen is het niet ge- bleven, neen, er zijn thans echte stappen gedaan om te komen tot een werkeliike organische eenlheid. En dit alles kon zeker wel niet schooner ook in het openbaar worden gesym'boliseerd dan in den voor- bereidingsdienst, die in St. Paul's kathe- draal werd gehouden aan het begin van deze Lambeth-conferentie, in welken dienst den patriarch van Alexandria als vertegenwoordiger van de gansche Oos- tersche christenheid naar den troon van den aartsbisschop van Canterbury werd geleid om daarop plaats te nemen, terwijl deze aartsbisschop aan het altaar de lei ding had bij de viering van het H. Avond- maal. Tegelijkertijd kan hier worden ver meld, hoe xort geleden de verschillende Presbyteriaansche kerken van Schotland zich hebben vereenigd, kortom: alom valt te constateeren een ernstig pogen tot her- eeniging. Maar wij zijn met dit alles toch nog maar in het voorportaal van de conferen tie gebleven. Wij hebben reeds vermeld, hoe de eerste sectie of commissie tot taak had de bestudeering van de christelijke leer aangaande God, vooral en speciaal met betrekking tot het moderne denken en tot de niet-christelijke godsdiensten en idealen. Hieromtrent werd onder meer opgemerkt, dat het niet te miskennen valt, dat in steeds wijder kring ook zelfs de gedachte aan God schijnt te verdwijnen uit hoofd en hart zelfs van velen, die nog in naam Christen zijn. En daar, waar (Vervolg.) HOOFDSTUK V. het bestaan van God nog wel wordt toe- wordt a-.jpbaar dan dat Hij iets te maken zou kunnen oa gegeven, wordt Hij veelal toch beschouwd als ongrijpbaar of als te ver verwijderd hebben met de gewone en practische aan- gelegenheden van het leven. Maar tevens werd dankbaar gewag gemaakt van een groeiend bewustzijn bij niet weinigen, die nadenken, en tot het inzicht komen allengs dat de emancipaties, die zij zich in den laatsten tijd verworven hebben, geen diepe en blijvende bevrediging schenken; dat alle zelfzucht zichzelf in laatster in stance verteert en ten gronde richt: dat het hart van dit moderne leven bij alle overvloed van dingen, waarvoor men zich interesseert, onrustbarend arm is aan In de weken, die nu volgden, werd Denis Westerman heel wat wijzer. Hij was verwonderd, toen hij ontdekte, dat de heer en mevrouw Kennard, verre van een van zin te zijn slechts uit finan- eieelen nood onder een dak huisden en dat April Gould was geilmporteerd als een prettig stootblok om het leven onder deze omstandigheden althans dragelijk te JH slcCH Wat nu de bekwaamheden van Ken nard als administrateur betrof, daarom- trent kon hij zich niet zoo spoedig een oordeel vormen. Ofschoon hij een inge- wortelde antipathie tegen den nieuwehng had moest Denis toch toegeven dat een enkele rondgang over de onderneming oenoeq was om hem een voldoende m- zicht in heel het bedrijf te geven. Daar- teqenover stond eahter, dat hi) ongeluk- kiqerwijze de koelies voortdurend pnk- keide en blijk gaf van een buitengewone koppigheid, die Kennard zelf voor flink- heid wilde laten doorgaan. Omdat Flavin aanraadde om met het neerbranden van een nieuw te ontginnen terrein aan te vangen op een bepaalden datum, stelde Kennard het een week uit en omdat de beide assistenten er in ge- slaagd waren om met oneinding veel moeite een plan te ontwerpen, waardoor de waringin gespaard kon blijven, besloot de niedwe administrateur van Baniak Harap om den boom onmiddellijk te vellen. Westerman vergat dien ochtend nimmer. Hij was naar het huis van den admini strateur gereden na het ontbijt en vond April tusschen de zonnezeilen staan. Twee maanden te voren zou de aanblik van een vrouw in die voorgalerij hem nameloos gei'rriteerd hebben en nu, vreemd genoeg, beantwoordde hij haar groet met een hartelijkheid, die iets heel ongewoons voor hem was. Het trof hem, terwijl hij het pad naar het huis beklom, dat zij zoo n -aardig schil- derijtje vormde, net een bloem uit een Engelsch bosch, die op de een of andere manier in een tropisch woud was ont- loken. Rondom haar, achter die dorre vlakte, die op den een of anderen dag beplant zou worden met duizenden winst- gevende boomen, vertoonde het oerwoud zijn tallooze schakeeringen van aroen. Aan den noordkant verhief zich de Kina- baloe, de groote berg in de van hitte-tril- lende wazigheid van de atmosfeer; in het Westen schemerden den koraalriffen met een teer-rood tegen de diep-blauwe zee, terwijl ver-weg in het Oosten, als het ware een brug slaande over een inzinking tusschen twee heuvels, smaragd-groene rijstvelden lagen. Terwijl ze nog samen praatten, kwa- men Simonis en Isobel uit de eetkamer. Kennard was er eenige oogenblikken later ook bij gekomen en de drie mannen waren samen op weg geqaan om Flavin op te pikken. Een kwartier gaans ongeveer van het huis van den tweeden assistent kwam de veelbesproken boom in zicht, die zich danr i trotsch verhief, eenzaam tusschen een groote uitgestrektheid bezaaid met boom- stronken, als had het woud kortelings een overtuiging, en dat de ervaring zeker bezig is aan ons geslacht te leeren, dat persoonlijk geluk metterdaad en niet slechts in vrome woorden, ten nauwste is verbonden met idealen van geestelijken aard. en met ethischenormen en doelein- den. De encycliek meent dan ook ter zake, dat ons geslacht niet in opstand is tegen het Evangelie, maar alleen tegen een interpretatie en wijze van voorstellen van dat Evangelie, die wezenlijk te kort doet aan zijn ware heerlijkheid en glorie. Men wil zich dan ook niet verre houden van denken en definieeren, maar merkt openlijk op, hoe de hoogtepunten in de geschiedenis van de Christelijke Kerk tevens fijden zijn geweest, waarin de lei- ders en theologen het denken en de spe- ciale problemen van hun tijd werkelijk verslonden. De kerk is hierin in de laatste eeuw schromelijk te kort ge- schoten, en men wil nu niet langer voor zijn rekening nemen allerlei dwaze en onredelijke voorstellingen, die er over en door het Christendom worden gegeven. en die het Christendom op die wijze vrijwel krachteloos en invloed-loos maken. Er wordt in het verslag opgemerkt, dat ..natuurkunde en astronomie, geologie en biologie, anthropologie en archaeologie ons gezamenlijk een beschrijving geven van ae Scheppingsorde. Ten overstaan van deze openbaring (want ook in deze dingen wordt hier wel degelijk een open- baring" gezien) kan de populaire en nog alom gangbare interpretatie van het bijbelsche scheppingsverhaal niet langer letterlijk worden aanvaard. Men is ter conferentie zeer ruimhartig geweest ook bij de beoordeeling van wat andere gods diensten brengen en beweren. Ook daar erkent men niet weinig dingen, die van onvergankelijke waarde zijn, maar waarin men tegelijkertijd heenwijzingen vindt in de richting van Gods openbaring in Christus. Daartegenover wordt echter, bij' alle waardeeringzeer beslist uitge- sproken, dat niet kan worden aanvaard de wijdverbreide opvatting, dat elk van die godsdiensten voor het betreffende volk nu ook de beste zou zijn. Men wenschte er wel sterk voor uit te komen, hoe Gods openbaring in Christus dat alles ver en ver overtrof. Al het andere werd slechts gezien als benadering, in Christus en in Zijn Evangelie werd gezien de eenige weg, -de voile waarheid, het eeuwige leven. Al de andere kwesties, die op de Lam beth-conferentie zijn ter sprake gekomen, zou men kunnen noemen: vragen van sociaal-ethischen aard. En vooral tegen veel, wat op dit terrein is gepubliceerd, is van andere zijden reeds protest opge- gaan. Ons kan dit niet zoo bevreemden, vooral niet als wij er op letten, hoe in de 15de resolutie openlijk dingen zijn gezegd over gezinsbeperking, die men van een dergelijke kerkelijke vergadering aller- minst had verwacht. Toch zijn er ook over het huwelijk da^ar dingen gezegd, die zeker op algemeene instemming mogen rekenen. Men heeft o.m. gezegd, hoe in de verheven opvatting van het huwelijk, hevig bombardement ondergaan; dit stuk was nu gereed voor den volgenden brand. Kennard hield zijn paard in en wees naar den boom. ..Daar is jou betooverde woudreus, Westerman", verkondigde hij met een sprankje ironie. De ander knikte, maar antwoordde niets. „Ik laat hem omkappen, zie je." „Ja", bromde Westerman. „Dat heb ik ook begrepen." Simonis stak een cigaret op. „Je bent dus niet bang voor die oude inlandsche legende, wel vroeg hij, zon- der op te kijken. De administrateur lachte. ,,Bang Waarom zou ik bang zijn De inlanders zullen heusch geen repres- saillemaatregelen nemen; ze z9n niets oorlogszuchtig. Over een poosje zullen ze me dankbaar zijn, dat ik dien bedrieger aan de kaak heb gesteld. Die ouwe schurk van een Arangoi wil hem niet omgehakt hebben, omdat'hij weet, dat die heele ape- geschiedenis onzin is. Hij vecht als een wilde kat om het ding te sparem- dan wordt hij niet ontmaskerd. Dat heb ik dadelijk begrepen." De dokter balanceerde den gedootden lucifer op zijn knokkel en knipte hem toen op den kalen grond, naast den geprojec- teerden weg. Als er iets waars in het verhaal is, dan zou ik liever niet in jou schoenen staan, Kennard haalde ongeduldig de schou- ders op en draafde verder. ,,Tob daar maar niet over," riep hij den ander toe, „want er is geen grein waar- heZij lieten hun paarden bij Flavin ach ter en togen te voet verder. De balk, die i Simonis op den avond van hun jachtparti; had afgeschrikt, was nu uitgedijd tot een behoorlijke houten brug van een meter zooals Jezus die heeft geleerd, de oplos- sing moet worden gevonden van de pro blemen, waarvoor wij staan. In zake echtscheiding heeft men het afgekeurd, dat het huwelijk van iemand, wiens vorige echtgenoot(e) nog in leven was, kerkelijk zou worden ingezegend. Vroegtijdige' inlic'hting van de jeugd, op het punt van het sexueele vraagstuk achtte men zeker niet ongewenscht, en op de noodzakelijklheid van een speciale voorbereiding voor het huwelijk werd de nadruk gelegd. Dan werd er ook over het rassen- vraagstuk gehandeld. De conferentie stemde volmondig toe, dat de overheer- sching van het eene ras door het andere van christelijk standpunt uit alleen kon worden gerechtvaardigd, wanneer de hoogste welvaart van het onderworpen ras het voortdurend oogmerk der regee- ring was en wanneer deze met inspan- ning van alle krachten als doel nastreefde, dat° dit onderworpen ras in geleidelijk toenemende mate deel kreeg aan het be- stuur over het eigen land. Voortaan zouden dan ook alle „communicanten" zonder onderscheid van kleur of ras toe- gang krijgen tot het H. Avondmaal, en zou niemand uit de kerk mogen worden geweerd. Dan werd ook gesproken over de kwestie van oorlog en vrede. De confe rentie sprak als haar overtuiging uit, dat de vrede nooit van duurzamen aard zal zijn, zoolang niet de internationale ver- houdingen beheerscht worden door reli- gieuse en ethische normen. Tegelijk werd om dit alleen nog maar te noemen verklaard, dat de Christelijke kerk in elk land verplicht zou zijn om te weigeren om ook maar iets te maken te willen hebben met een oorlog, ten aanzien waarvan de regeering des lands niet had verklaard bereid te zijn het geschil, waarover het ging, te onderwerpen aan arbitrage en verzoeningspogingen. Wij moesten korter zijn over dit alles dan wij zelf wel wilden. Maar dit weinige was ongetwijfeld genoeg om ons op- schrift als juist te bewijzen. MAAL- EN MENGGEBOD. De Tweede Kamer over het ontwerp-Tarwewet. De Tweede Kamer heeft haar voorloopig verslag uitgebracht over het wetsontwerp houdende bepalingen in het belang van de inheemsche ta.rwet.ee]t (het zgn. maal- en LEEU WARDEN (Ingez. Med.) iipoiur (Ingez. Med.) menggebod), waaraan we het volgende ont- leenen Vrij algemeen kon men zich vereenigen met het denkbeeld om maatregelen te nemen tot steun van dat deel van de 1 an dbouw en de be- volking, dat in hooge mate de nadeelen van de heerschende crisis ondervindt, al bestond omtrent de wijze, waarop die steun zou moe- ten worden verleend, geen eenstemmigheid. .Verscheidene leden merkten daarbrj op, dat de Regeering met deizen maatregel niet zal kunnen volstaan. Wordt h.;i. aan den land- bouw in de veenkolonien en ook aan. de sui- kerbietenteelt niet spoedig krachtige steun geboden, dan zijn de gevolgen niet te over- zien. De toestand wordt nog erger door dumpingspraktijken van het buitenland. Het zou onverantwoordelijk zijn, indien geen maat regelen werden genomen. In zijn tegenwoordigen vorm moeilijk aanyaardbaar. Verseheidene leden waren van oordeel, dat *t wetsontwerp in zrjn tegenwoordigen vorm moeilijk voor aanneming vatbaar is. Het spreekt vanzelf, dat men niet alles in de wet kan regelen, maar eenige richtlrjnen hadden toch wel daarin kunnen worden neergelegd. Krachtens het onderhavige wetsontwerp zou ook de verwerking van aardappelmaal kun nen worden toegestaan, hetgeen verscheidene leden een onoverkomelijk bezwaar zouden achten. Ook had het maximum -percentage inland sche tarwe, dat verwerkt zal moeten worden. in de wet kunnen worden bepaald. In de wet zelf moeten de hoofdlrjnen worden getrokken, waarop de regeling zal berusten, waardoor de mogelijkheid wordt geschapen zich een oordeel te vormen over de werking van den voorgestelden maatregel. De voorgestelde maatregel kwam aan som- mige leden dan ook weinig doordaoht voor. Hij mist bovemdien het karakter van een crisismaatregel. Daarin zal althans kunnen breed, zoodat de dokter den overkant be- reiken kon, zonder iets van zijn waardig- heid in te boeten. Tusschen de brug en den nieuwen weg kregen ze Flavin in het oog, die hun tegemoet kwam met Sabatoe vlak aditer zidh. ,,Goeien morgen, Flavin, riep Ken nard. ..Is die vogelverschrikker van jou in de buurt y ,,Ik denk het wel," antwoordde de andere. ,,Voorzoover ik weet, gaat hij hier nooit vandaan." De administrateur lachte eens grimmig. ,,Nu, dan zal hij er eindelijk toe moe ten besluiten. Die boom moet vallen en we zijn op weg om hem dat mee te deelen". Hij knikte stuursch tegen den'aannemer en stapte weg door het struikgewas. De anderen volgden wat langzamer. Flavin, die naast Westerman kwam loopen. schonk hem een van zijn zeldzame glim- ladijes. ,,Dus staan de zaken zoo. ,,Het is zonde en jammer", antwoordde Westerman met een veel-zeggend schou- der-ophalen. „Ik heb het hem al weken lang in zijn ooren gedreund, maar hij wil niet luisteren." Toen ze eindelijk bij de open ruimte waren, sdharrelde Kennard in de buurt van het bamboezen huisje en Simonis hield zich, om redenen, die begrijpelijk genoeg waren, wat op den achtergrond. ,,Ik zie den vent nergens", zeide de administrateur, terwijl hij door den in- gang gluurde. Hij merkte de gong op, die rechts van hem stond op eenigen afstand en sloeg er met zijn rijzweep op. Een woeste kreet weerklonk en Aran goi sprong van achter den boom te voor- sdiijn, zijn stok zwaaiend en onverstaan- bare klanken uitend. ,,Pas op, mijnheer 1" riep Flavin uit'. ,,De kerel is half gek." Kennard bleef staan, zijn rijzweep hield hij op zijn rug en bij bekeek de verschij- ninq van top tot teen. ,,Ben jij degene, dien ze Arangoi noe men informeerde hij in het Maleisch. Op het geluid van zijn stem hield de inlander op met gebaren. Hij richtte zich in zijn voile lengte op en keek den admi nistrateur strak aan. ,,Ik ben Arangoi", antwoordde hij in zijn eigen taal. „Ik ben de bewaker van den geest, die daar boven in de takken loert. Ik spreek tot hem en hij antwoordt. Hij is een verschrikkelijke geest ver- schrikkelijk en machtig, maar hij freest mij, omdat ik dezen talisman bezit." Hij zweeg en hief den koperen aap hoog boven zijn hoofd. „Zoo houd ik hem gevangen", ging hij als tot zich zelf voort. ,,Soms als ik slaap, voel ik, hoe hij worstelt om vrij te komen en dan ontwaak ik en hij strijdt niet meer." Zijn stem verhief zich tot een schrillen schreeuw. „Hier is de talisman", verzekerde hi). .Terwijl hij in mijn bezit is en de boom blijft staan, is alles goed." Kennard schudde langzaam het rioofd. ,,Ik laat je boom vellen, Arangoi", ver- klaarde hij ronduit. Arangoi staarde hem niet begnjpend aan. Een woest licht scheen in zijn oogen en opeens keerde zijn blik zich weer den kleinen inlandschen aannemer, die naast Flavin stond en een vettigen stroo- hoed tusschen zijn vingers draaide. ..Wat zegt de toean besar toch, baba- De aannemer herhaalde Kennards woorden in het Dusunsch dialect. De oude man bracht zijn hand naar zgn voorhoofd en sloeg wankelend tegen de gong aan. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1