AL6EMEEN NIEUWS- C.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Hlad, De Purperen Schaduw No. 860 MAANDAG 24 NOVEMBER 1930, 70e Jaargang BIHNENI.AV D. F B WIL LET 0B, BOITEHLAHD. looker, Uw door EDMUND SNELL. 2) DRAlSlflA-vAiM-VALK EhBURG'S'" e A ••iLtLVERTR? - •LEEUWARDEM- TER NEUZEN, 24 Nov. 1930. BELEEFD VERZOEK! ,,Ja?" MBEEUhJllfti II Ml 111 III roNNEMENTSPRIJS- Binnen Ter Neuzer f 1.40 -er 3 nrnancien - Sullen Ter Neuzen tv per post f 1,80 per 3 maanden - Bli voor uitbetaling fr, per post 6.60 per jaar - Voor BelgiS en Amerika 2,25, overlge Ian den f 2,60 per 3 maanden fr. per post ,v»oaB»oi*3tst> voor .het bultenland alleen voom'thetallng. UttgertaterPinna P. J- VAN DE tjANDE mo 38110 T'ELEFOON No. 25 ADVEKTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 voor elken rf"s'ei :^ee' Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte herekend. HandelsadvertentlSn bfl regelabonnement te gen vermtnderd tarlef. hetwelk op aanvraaj verkrtjgbaar is. - Inzending van advertentien liefst Mn dag voor de nitgav* OFF BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVONTS DRANRWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brenigen ter op en bare kenniis in.ge- volge artiksl 12 eerste lid der Drankiwet. dat bij hen is ingekomen een venzoek om vergun- ning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gabruik ter plaatse van verkoop van GIDION VAN DEN BERGE, van beroep koopman, wonende te Ter Neuzen, voor het benedenvoorlokaal van het perceel Dijlkstraat No. 69. Binnen twee weken nadat deze bekend- making is gesohied, kan ieder tegen het ver- leenen van deze vergunning schriftelijik be- zwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Ter Neuzen, den 24 November 1930. Burgemeester en Wethouders voornoennl, J. HUIZXNGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Vrijdag. Op de agenda wordt geplaatst de hegrooting van onderwijs, kunsten en wetenschappen met de motie-Linkbeek aangaande de onderwrj- zers-kloosterlingen. Voortgezet wordt de behandeling van de hegrooting van arbeid, handel en nijverheid. De heer v. d. Tempel (s.d.) merkt op, dat men thans midden in een crisis zit, met on- voldoende werkeloosheidsverzekering, omdat deze niet wettelijk geregeld is. Spreker dringt op spoed aan en dient een motie in, de regee- ring uitnoodigend een spoedige regeling te be- vorderen. De heer Kuiper (r.k.) betoogt, dat de rege ling van de werkeloosheidsverzekering gereed moet zjjn, als de invoering straks economisch mogelijk wordt. De heer Schouten (a.r.) meent, dat thans een wettelijke regeling kan worden voorbe- reid. In afwachting daarvan kan de duur der uitkeering tijdelijk verlengd worden door verhooging van de rijksbijdrage. De heer Joekes (v.d.) betoogt, dat een goede werkeloosheidsverzekering verderen overheidssteun overbodig maakt. De heer Wijnkoop (comm.) zegt, dat zijn partij met eigen voorstellen zal komen. Minister Verschuur meent ook, dat de cri sis geen argument kan zijn tegen voorberei- ding van een wettelijke regeling, waarmede zoo spoedig mogelijk een begin zal worden gemaakt. Spreker gaat accoord met de ver- lenging van den duur der uitkeering. De heer v. d. Tempel trekt zijn motie in: Bij de afdeeling handel en nijverheid be- pleit mej. Katz (c.h.) instelling van een kamer van koophandel in de binnenscheep- vaart. DE ZAKENREIS NAAR INDIE DOOR EEN AMATEUR-VLIEGER. De heer J. van Teijen, de manager van Van Houtens Cacaofabriek, die met zijn Pander- vliegtuig naar Indib vertrok voor een zaken- reis is daar Vrijdag gearriveerd. Een heele prestatie. BAKKERSBEDRIJF EN MAALGEBOD. iHet Hoofdbestuur der Ned. Vereeniging van Werkgevers in het Bakkersbdrijf heeft een afwijzende houding aangenomen, ten opzichte vtin een maal- en menggebod voor tarwe. Deze houding is niet gegrond op het feit, dat de vereeniging principieel tegen maatregelen tot steun van den landbouw is, maar vloeit voort uit de overweging, zoo wordt in een adres aan de Kamer gezegd, dat een maal- en menggebod o.m. ten gevolge zal hebben dat de kwaliteit van het brood vooral dit jaar zal verminderen en desniettegenstaan- de de prijs van de tarwebloem zal stijgen en dat de vrije handel wordt belemmerd, waar- door het den producenten meelfahrikanten, meelimporteurs en bakkerij niet mogelijk zal zijn het beste, wat op de wereldmarkt is te krijgen, te koopen tegen den billijksten prijs. In het adres wordt voorts gezegd, dat m- landsche tarwe niet te onderscheiden is van Belgische, Fransche, Poolsche, enz., zoodat waar geen invoerverbod wordt voorgesteld, buitenlandsche tarwe als ..inlandsche pro duct" aan de markt zal blijven en ook, al gaat men certificaten van oorsprong eischen, mi3- bruiken niet kunnen worden geweerd. Op grond van deze overwegingen, verzoekt het hoofdbestuur de Kamer met de regeering in overleg te treden tot het op andere wijze steunen van den landbouw b.v. door de in voering van een teeltpremie per hectare uit- gezaaide tarwe van goede kwaliteit. Bij een premie toch komt het bedrag van den steun rechtstreeks in handen van den landbouwer. Zulks wordt bij een maal- en/ of menggebod niet bereikt, zegt het adres. HET MAAL- EN MENGGEBOD. In de Vrijdag te Groningen gehouden ver gadering van den bond van Groningsche graanhandelaren is besloten, een telegram aan de leden van de Tweede Kamer te zen- den, om te protesteeren tegen het ingediende wetsontwerp Maal- en menggebod. DE STROOKARTONFABRIEK. Naar het Hbld. verneemt is in een verga dering van fabrikanten in de strookartonin- duiatrie in beginsel besloten, de geheele in- dustrie gedurende December stop te zetten. In verband met de heerschende malaise was men van oordeel, dat het noodig was, de pro- ductie te verminderen, hetgeen, naar men denkt ook de producenten, de landbouwers dus, voor nog grootere verliezen zal behoeden. DE 298 METER-GOLF. Naar Het Volk mededeelt, heeft het con- trole-bureau van de internationale radio-unie te Brussel geconstateerd, dat de zender te Hilversum niet precies op 298 meter golf- lengte werkt, maar 4 kiloperioden daarvan afwijkt. De N.S.F. zal een inrichting voor kristalbesturing aanbrengen. GEWETENSGELD. Ten behoeve van 's Rijks schatkist is ont- vangen wegens over vorige jaren te weinig betaalde belastingen naar inkomen en/of ver- mogen (gewetensgeld) hij: den ontvanger der directe belastingen te Amsterdam, lste kan- toor, 15.000; den inspecteur der directe be lastingen enz. te Nijmegen, lste afdeeling, 91.703,58. EEN ADRES VAN DE MAATSCHAPPIJ VOOR NIJVERHEID EN HANDEL. Het hoofdbestuur der Ned. Maatschappij voor Nijverheid en'Handel, heeft tot de Tweede Kamer een adres gericht, in verband met het ontwerp-tarwewet. Het zegt daarin, met bezorgdheid te heb ben kennis genomen van de indiening van dit ontwerp. Het hoofdbestuur meent, dat dit ontwerp niet voldoet aan het trjdelijk karak- ter, dat steun aan den landbouw moet dragen. De uitvoering van een maal- en menggebod zegt ad re ss ant zal niet mogelijk zijn zon- der zeer ingrijpende maatregelen van de Over- heid die den particulieren handel in tarwe, tarwemeel en tarwebloem zeer ernstig zullen belemmeren. Een en ander zal slechts moge lijk zijn, wanneer de graanhandel geheel onder Staatscontrole wordt gebracht. Dat deze regeling verder niet aan de goed- Vervolg.) Toen hij bleef turen kreeg Barnes een heele reeks van op zich zelf staande blik- semlicht-indrukken. Een oogenblik stond Simonis kaarsrecht en keek den hevig gebarenden inlander minachtend aan. Toen volgde weer een periode van on- doordringbare duisternis en dan, als bij een bioscoop. waarvan de film gebroken is en onbeholpen opnieuw aan elkaar geplakt, toonde bet volgende beeld hem den ouden man, die zich op den grond wentelde en den dokter vlak bij 't meisje. Ze deinsde voor hem terug, en ging lang- zaam achteruit naar de gong met wijd- uitgespreide armen, als wilde ze het in strument voor zijn aanraking bewaren. Westerman keerde zich tot den oppas. ,,Wie zijn dat?" Vroeg hij gebiedend. De man deed een pas naar voren. ,,De man noemt zich Arangoi, toewan; de vrouw heb ik nog nooit gezien". Barnes kreeg nu even een glimp van Simonis, die het meisie op armslengte van zich hield en den inlander, die weer op- krabbelde en toen viel hevig de regen neer en omhulde alles als met een gordijn. „Zeg Simonis!" schreeuwde Wester man bij zijn elboog. ,,Wij gaan nu weer terug. Dat krot geeft ons toch niets". „Best", riep de ander terug. ..Ik ga meteen door naar Poetatan. Laat de keuring der Staten-Generaal onderworpen zal worden. acht het hoofdbestuur een zeer ern stig bezwaar. Het bedrijf van de importeurs zal practisch onmogelijk gemaakt worden. De fabricage van sommige biscuits zal niet meer kunnen plaats hebben, evenmin als die van de ge- wone soort beschuiten. De uitvoering van de wet zal vfirder een aantal nieuwe amibtenaren vereischen en de broodprijs wordt er door verhoogd. Adressant meent verder, dat het duurzaam worden door kunstmatige verhooging der belang van den tarwebouw niet kan gediend prijzen, die tot uitbreiding der productie zou moeten leiden. Om al deze redenen doet genoemd hoofd bestuur een ernstig beroep op de Tweede Ka mer, om dit wetsontwerp niet aan te nemen. HET LOT VAN „OUD-BELGIe". Geruimen tijd is er naar wij reeds vroe- ger meldden door de vennootschap die de jolige buitenafdeeling „Oud-Belgie" van de Antwerpsche wereldtentoonstelling bouwde met een paar groote buitenlandsche film- ondernemingen onderliandeld over den ver koop van deze ephemere stad van hout en pleister. Thans deelt men mede, dat deze on- derhandelingen tot geen bevredigend resultaat hebben geleid, zoodat binnenkort met de stoo ping van ,,Oud-Belgie" een begin zal worden gemaakt. De sloopingswerken moeten 1 Fe- bruari 1931 geeindigd zijn. Aan de aandeelhoudens van „Oud-Belgie" zal het geheele kapitaal, plus de rente worden terugbetaald. DE DO X. Havas meldt uit Satander, dat aldaar bij gerucht verluidt, dat de Do. X wegens het op- onthoud in de Europeesche wateren, niet naar Amerika zal vliegen, doch slechts naar de Ca- narische eilanden en de Azoren zal vliegen en dan over Lissabon weer naar Altenrheim zal terugkeeren. De commandant van de vliegboot heeft ge- weigerd aan de pers hierover eenige inlichtin- gen te verschaffen. Het marine-radiostation te Ferreol heeft bericht ontvangen datjie Do. X voornemens is ook daar te landen. DE ONTWAPENINGS-MOEILIJKHEID. Een van de waarheden als koeien die de laatste jaren gehoord zijn, schrijft de N. R. Crt. is: wapenen is zooveel gemakke- lijker dan ontwapenen; waarbij zich dan aan- sloot: 6erst zedelijke, dan stoffelrjke ontwape- ning. Het gemak der wapening is voldoende geillustreerd in de laatste jaren. Tal van landen hebben zich sterker toegerust dan voor 1914, ondanks de spon- tane ontwapeningsbelofte in het tractaat van Versailles. De moeilijkheid van ontwapening bleek op de conferenties van Washington en Londen, die ten slotte slechts een romptrac- taat tusschen de drie grootste zeemogend- heden opleverden. Voorts bij de uitvoering van de ontwapeningsbepalingen van het vre- destractaat ten aanzien van Duitschland en andere landen. Wat Duitschland betreft, heeft Jacques Bardoux in de Temps opgesomd, hoe dikwijls de Duitschers bij de uitvoering van die bepalingen in gebreke gesteld zijn. Aan het slot ervan erkende hij dan ook. ,,Ik geloof niet dat het mogelijk is, zonder algeheele en voortdurende bezetting, voor langen tijd een modeme en levende, industrieele en gedisci- plineerde natie te ontwapenen, die ervan houdt om soldaatje te spelen". Het is echter niet slechts om „soldaatje spelen" te doen, want naar de militaire machtsmiddelen kan de kracht van een diplomatieken druk van een mogendheid gemeten worden en elke groote mogendheid wenscht totdusver over de kracht te beschikken die haar vertoogen niet tot holle woorden maakt. Toen de geallieerden opnieuw Duitschland als groote mogendheid erkenden door het, na toelating tot den Volkenbond, een vaste plaats in den Volkenbondsraad te geven, werd de anomalie duidelijk. Een tot ontwapening gedwongen groote mogendheid tusschen de anderen grooten, maar met gebonden handen. Deze anomalie ware alleen op te heffen, in- dien de andere grooten zich nu ook vrijwillig ontwapenden. Het is duidelijk dat deze toe- stand niet lang meer kan voortduren. Indien het ontwapeningswerk dat te Geneve wordt voorbereid, niet slaagt, zal Duitschland vrij- heid van beweging opeischen en zijn banden slaken. Dan staat men voor de keus om het te laten begaan of het dit met geweld te be- letten. Pe geallieerden zullen dit laatste ge- zamenlijk niet meer doen en Frankrijk zal, op zichzelf staande, evenmin de kat de bel aanbinden. Het zal eer met alle middelen naar toenadering tot Duitschland streven, om dat het nog een andere grens heeft, aan den Zuid-oostkant, waar het zich onveilig voelt. Een aangekondigd Italiaansch wetsontwerp voorziet in vervroeging van militaire oplei- ding, die nu bij achttienjarigen beginnen zal De rede die Curtius, de Duitsche minister van buitenlandsche zajken, in den Rijksraad gehouden heeft, is een thans zeer dringend ge- worden waarschuwing aan de Geallieerden om in de ontwapeningskwestie voorgoed en dui delijk kleur te bekennen. Te Genfeve, was zijn betoog, schiet men niet op; laat men op een ontwapeningsconferentie zijn bedoelingen blootleggen, dan zal Duitschland weten waar het aan toe is en, naar hij te verstaan gaf, zijn gevolgtrekkingen maken. Pas op Neem Wybert. Ter be- scherming der slijmviiezen en ter zuivering van den adem. Zoo rookt U veilig en aangenaam. In origin doozen a 25, 45 en 65 cts. (Ingez. Med.) oppas bij mij blijven, is dat goed? En dat was het laatste, wat ze dien avond van Simonis zagen. Een half uur later, toen ze mismoedig naast elkaar voortploeterden langs een overstroomd pad en de smalle^irug achter zich gelaten hadden, terwijl het licht in de voorgalerij van Flavin hen al van verre wenkte,' keek Westerman zijn metgezel eens aan._ ,,Ik mag Simonis niet verklaarde hij. ,,Neen", antwoordde Barnes. ,,Dat doet niemand. Het is een vreemde kerel". Een lang stilzwijgen volgde. ..Arangoi", zeide de planter opeens. ,,Weet jij iets meer van hem?" Barnes schudde zijn hoofd. ,,Ik dacht, dat alle inlanders uit dit ge- bied verdreven waren, toen jullie net overnamen". ,,Ik ook. Daar moet ik het bij de eerste elegenheid de beste eens met Flavin over e>bben". ,,Die oude baas is zeker gek' meende Barnes. „Geen enkele inlander, die zijn hersens bij elkaar heeft, gaat vlak bij een waringin zitten, die zoo begroeid is ,,Neen", stemde de ander toe. ..Meestal niet. Het leek mij zoo toe, dat het een verduiveld knappe meid was ,,Dat scheen Simonis ook te vinden. Ik zou wel eens willen weten, of hij al onder- weg naar Poetatan was of ,,Of wat?" wilde Westerman weten. De ambtenaar lachte eens. ,,Of nog op de plaats, waar we hem adhterlieten. Het komt mij voor, dat het een even waarschijnlijk is als het ander Ze waren nu aan den rand van Flavin s slecht ondefhouden tuin gekomen. De planter floot schel en een gestalte liep voor de petroleumlamp langs en leunde over de balustrade. (Ingez. Med.) Wij verzoeken onze geachte clientele, die voor hun St. Nicolaas-Reclame gebruik willen maken van ons nummer van a.s. Vrijdag, hunne advertenties zoo vroegtijdig mogelijk, liefst reeds Donderdag, te willen inzenden. ADMINISTRATIE TER NEUZENSCHE COURANT. STORM EN HOOGWATER. De natuur doet zich dit jaar wel van on- gunstige z;:ie kennen. De regen is bijna niet van de lucht, en het gevolg van dien zwaren regenval is, dat de landen oververzadigd wor den, terwijl de waterloopen niet voldoende zijn vocjr den afvoer. Niet alleen dat slooten, watergangen en kreken op een ongekend hoog peil staan, doch als men onze streek doorreist bemertot men dat zich op verschillende plaat- sen op het bouwlamd meeren hebben gevormd. En verderop in de achtergelegen landen is het al evenzoo, met enger gevolgen, aange- zien daar de rivieren tauten de oevers treden en landerijen en ook wel dorpen overstroomen. Vooral ondervindt men in Belgie den over- last van het vele water. Bij Dendermonde zijn de dijlken op 4 plaatsen doorgebroken, met 6en bres van niet minder dan 40 M. en ook aan den '.inkeroever der Schelde voqr Ant- werpen is een dijk doorgebroken, zoodat het treinveifkeer van af St. Nicolaas niet verder gaat dan Zwijndrecht. Bij die zorgwekkenden toestand van den waterstand, kwamen zich voegen de angst- wekkende geluiden van den huilenden storm uit het Zuidwesten in den nacht van Zaterdag op Zonldag, waardoor velen verontrust werden. Te vreezen was het, dat daarvan groote onheilen het gevolg zouden zijn. Voor zoover we tot hiertoe kunnen nagaan, is dit, althans voor wat betreft persoonlijke ongelukken vrij goed afgeloopen. Plaatselijk toepaalde het zich tot het af- waaien van enkele dakpannen en omwaaien van schoorsteenen. Doch er dreigde ook een oogenblik gevaar voor watervloed. Hoog zwiepte de storm het Scheldewater op, in den riviermond, en aan- gezien van de bovenrivier grooten toevoer komt, steeg het water ongekend hoog. Door de politie werden, als naar gewoonte hij zulke omstandigheiden, de bewoners van het laag- gelegen stadsgedeelte geiwekt, teneinde bij eventueele noodzakelijkheid bij de hand te zijn. Ook de burgemeester was met het perso- neel van publieke werken Zondagnacht aan- wezig, om het verloop van den vloed na te gaan. Gelukkig heeft alles gehouden en ble- ken de waterwerken voldoende voor het keeren van den vloed. Naar men ons mededeelde steeg het water alhier tot 4.03 boven N.A.P. De gewone hoogwaterstand is 1.92 M. boven N.A.P. Bij stormvloeden wordt op een 1.50 M. hoogeren waterstand gerekenid, zijnde dus 3.42 M., zoo dat het water 61 c.M. daar boven kwam. De hoogst bekende vloed was die in 1906, toen verschilienide polders zijn ingevloeid. Toen steeg het water hier tot 4.27, zoodat we daar thans nog 24 c.M. beneden zijn gebleven. Dat was den hoogst bekenden waterstand sinds 1825. De cjlfers beziende, schrjnt het wel een voorrecht, dat sinds 1906 de kruin van tal van zeewerende polderdijiken zijn verhoogd. Bij den hoogen vloed was een roeiiboot ge- dreven boven op het steiger in de Oostbuiten- haven. Dit vei-wekte een wonderlijk aanzicht. De oesterput was overstroomd en het daar in grazende vee had op den dijk een goed heenkomen moeten zoeken. Het van Antwerpen komende Engelsche stoomschip ..Dunmore Head" is des nachts op de Sulkerplaat voor den Nieuw Neuzen- polder omhoog geloopen. Bij het hoogwater- getij van gisterrtamididag is het zonder assis- tentie vlot gekomen en heeft zijn reis ver- volgd. Naar we vememen zijn onder Hontenisse en Ossenisse een drietal binnenschepen tegen den zeedijk verlagerd en vol water geloopen. 0.m. is dit het geval met het scheepje van C. van Dinteren, wiens knecht, A. d'Hondt bij het op de dijksglooiing springen is gevallen, waardoor hij een paar ribben brak. De knecht is per auto naar het ziekenhuis alhier over- gebracht. ,,Ben jij daar, Westerman?" vroeg een diepe stem. ,,In levende lijve. En ik heb Banres bij mij, jongen. Wij zijn allebei kletsnat. We moeten een warm bad hebben. een schoon stel kleerenen whisky „Nou, je bent nogal gauw tevreden, wat?" was het antwoord. „Mijn huis- jonaen is al naar bed' ,,Nu", riep Westerman. „We hebben Ho-Min meegebracht en niets ter wereld belet je om jou huisjongen wakker te maken". Barnes volgde den planter naar de voorgalerij. ,,Als het je hetzelfde is, Flavin", merkte hij op, „dan zou ik maar met de whisky beginnen. En leng die maar niet te veel aan, dan ben je de beste; we heb ben op weg hier heen al water genoeg gehad!" HOOFDSTUK II. John Flavin, Westerman's eerste en eenige assistent, bewoonde een primitieve bungalow met een atap-dak. De achter- kant raakte bijna aan een steilen rots- muur, waar de pijpen uitstaken, die het water aanvoerden uit een reservoir in de bergen. Het was een vreemde, norsche man, die buitengewoon weinig van gezelligheid hield. Nu en dan echter kroop hij uit zijn afzondering te voorsdiijn zooals een hermietkrab zijn oude sdhaal afwerpt, sloofde hij zich uit in druk gepraat en verdween weer achter zijn muur van terughoudendheid, die dikker scheen dan ooit te voren. Hij had een rechten, vrij j grooten neus, zwart haar, een bleek ge- zidht met een blauwachtige kin. Overi- gens was hij iets onder de middelmaat, iwiui jauu zeer breed geschouderd en had buiten gewoon lange armen. Westerman, die buitengewoon goed menschenkenner was, had al heel gauw begrepen, dat Flavin iemand was, die het beste werkte, als men hem maar met rust liet. Hij wist, dat de man nauwgezet was, boven verdenking betrouwbaar en e enbuitengewoon belang stelde in de in landsche dialecten en folklore. En pas nadat Barnes en hij in de voor- alerij waren teruggekeerd na een warm oad, gekleed in slaapbroek en kabaja, die ze uit Flavins garderobe geleend hadden, begon de planter over Arangoi. ".Wat ik zeggen wou, Flavin begon hij opeens. toen hij zich behagelijk in een rieten stoe! genesteld had, ,,we hadden tooh zoo'n grappige historie aan den over- kant van de rivier. We vonden daar een ouden Dusun, die in een pondokje onder een grooten waringinboom woont". De ander keek verstoord op. Barnes drentelde de wanden langs en keek vol belangstelling naar de pradhtige collectie speren en parangs, die Flavin in den loop der tijden bijeen verzameld had. ,,Een gekke, oude kerel merkte hij op, ,,met een buitengewoon knappe dochter We begrepen niet recht, waarom je ze had laten blijven". De assistent vouwde zijn handen om de knieen en staarde voor zich uit in den donkeren nacht. „U bedoelt Arangoi en Alimah? Uch, we hebben ze daar voorloopig maar ge laten. Eerlijk gezegd, kon ik het niet over mijn hart verkrijgen om ze te ver- jagen". 'De ambtenaar liet een giftigen pijl in de bamlboebuis terugvallen en keek den spreker eens aan. .Vanwege Alimah's smeekende oogen zeker?" ,.Nee". lachte Flavin, die ineens won- derwel in zijn humeur raakte, ,,maar van wege de legende van den boom". fiarnes ging weer terug naar zijn stoel. ,,De legencfe van den boom. Dat klinkt goed", ,,0, het is interessant genoeg. Een variatie van de oude geschiedenis van een reuzenaap een orang-oetang waar schijnlijk die een vrouw uit een kam- pong stal eh haar meenam in de toppen van de boomen. De vrouw baarde twee kinderen een aap, die 't schaduwibeeld van een mensch vertoonde en een wezen. dat op een mensch geleek en de schaduw van een aap wierp. De beide ouders stierven spoedig na elkaar. Hun nako- melingschap, clie om de een of andere reden weer op den beganen grond af- daalde, werd door de inlanders vervolgd. De aap werd in een val gevangen en doodgeranseld; de nakomeling, die op een man geleek, vluchtte in de bovenste tak- ken van een waringin, die te ver van de andere boomen af stond, zoodat hij niet in de rimboe kon ontkomen. Als ik het goed begrijp beweert Arangoi af te stam- men van den oorspronkelijken bewaker, die onder den boom op post werd gezet om het beest te beletten naar beneden te komen. Voordat het voorgoed verdween namelijk, had het kind, dat op de moeder geleek. in de buurt rondgezworven en iederen inlander, die zoo ongelukkig was om hen tegen te komen, wurgde hij. En nu wordt er algemeen geloofd, dat als de boom is gevekl, zijn geest weer vrijelijk zal kunnen rondwaren, en als eerste slachtoffers zullen zij vallen, die verant- woordelijk zijn voor deze heiligschennis (Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1