ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. AGENT. m Eerste Blad. voetpaden. Aankondiging. Vampier-Vleugel No. 8604. WOENSDAG 12 NOVEMBER 1930 70e Jaargang B1HNEHLAND. F E U;I L L E T 0 N. BTJITEFLAND. eemg op dewersSd COURANT ABONNEMENT8PRHS: Binnen Ter Neuzen /1.40 per 3 madden - Ter Ne^ee fr per past /1.80 per 3 maanden - Bt) voor ultbetalmg fr. per post 6.60 per jaar Voor BelgiS en Amerlka 2,25, overige Ian den 2.60 per 3 maanden fr. per post VPonnementen voor het buiteniand alleen bt) vooruitbetaling. UitgeefsterFlrrna P. i. VAN DIE SANBB. GIRO 38150 TELEFOON No. 26. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f0,80 Voor elken regel meer 1 0SC Grootere letters en cliches worden naar plaatsrulmte berekend. Handelsadvertentien bfl regelabonnement te gen vennlnderd tarlef, hetwelk op aanvraa® verkrflgbaar Is. Inzending van advertentien ltefst fefen dag voor de nttgav«. DIT BLAD VFltarHTJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VKIJDAGAVOND. HINDER WET. Burgemeester en Wethouders van TER NWUZEN brengen ter opembare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter imzage ligt een veraoek met bijlagen van M. J. C. AN P1ENBRCEKbanketbakker te Ter Neuzen, Noordstraat 73, om vergunning tot het uit- breiden van de ban'ketjbakkerij in bet perceel kadastraal bekend in sectie L no. 1477, door bet plaatsen van een electromotor van 1 P.K. Op Dinsdag den 25 Nov. a.s. des namiddags drie uur zal in het Gemeentehuis ge- legenhedd bestaan cum bezwaren tegen de in- wHliging van dit verzoek in te brengen en deae mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijdstip, ter Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake in- gekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, d*e niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den bovenbepaalden dag voor het Ge- meentebestuur zijn verschenen, ten einde bonne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Nenzen, 11 Nov. 1930. Burgemeester en Wethouders voomoemd, T. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van ZAAM- SLAG, brengen ter algemeene kennis, dat te -beginnen op Maandag 24 November 1930, vwnwege de gemeente eene algemeene op- ■ewiing zal worden gehouden van de Zaamslag, 10 November 1930. Burgemeester en Wethouders voomoemd, JOH. DE FEIJTER Pzn., Voorzitter.' J. STOLK Lzn., Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Besloten wordt het wetsvoorstel-Floris Vos *ot wijziging van de Registratiewet te ver- aenden naar de vaste commissie voor de be- lastingen en het ontwerp tot wijziging van de Motor- en Rijiwielwet naar de vaste commis sie voor waterstaatsaangelegenheden. Voorts wordt besloten Donderdagavond te behandelen de begrooting voor buitenlandsche •aken en in de dagvergadering, na de alge meene beschouwingen over de rijksbegrooting, bet ontwerp tot verhooging van den accijns op gedistilleerd. Aan de orde komen de algemeene beschou wingen over de rijlksbegrooting. De heer Kersten (s.-g.) herinnert aan de oude coalitie, noemt haar leuzen valsch en hoi, en acbt geen goede, Christelijke politiek mogelijk in verband met Rome. Spreker is voorstander van een groote Protestantsche partij, doch de kloof tusschen de a.-r. en de Staatk. Geref. Partij blijft onoverbrugbaar, indien de eerste zich niet op het standpimt van de oude geloofsbelijdenis stellen. Verder bespreekt spreker nog den nood- toestand in den landbouw, en betoogt, dat de regeering doof blijft voor de gegronde klach- ten; zij drijve de plattelandsbevolking niet tot het uiterste! Spreker vraagt beschermende rechten voor den landbouw en wering van R/ussisch graan. door SAX ROHMER. De heer Braat fplattel.) bestrijdt de land- bouwpolitiek der regeering, die door geen maatregelen te nemen de werkloosheid in den landbouw bevordert. Indien de regeering geen oplossing weet, moet zij heengaan. ONZE OESTERCULTUUR IN GEVAAR? Het lid der Tweede Kamer, de heer Drop, heeft aan de ministers van Binnenlandsche Zaken en landbouw en van Financien de vol- gende vragen gesteld: Hebben de ministers kennis genomen van de berichten volgens welke de klacht alge- meen is over de buitengewoon scherpe concur- rentie tusschen de Nederlandsche oesterkwee- kers onderling? Kunnen de ministers toegeven, dat deze onderlinge ooncurrentie voornamelijk het ge- volg is van den zoogoed als ongeorganiseerden verkoop van oesters, die tot gevolg heeft, dat verschillende kweekers tot elken prijs hun voorraad opruimen? Acliten de ministers deze volstrekt onnoo- dige vernietiging, althans zeer sterke bena- deeling van de oestercultuur, met name op de Zeeuwsche Stroomen, ook niet een gevaar voor de instandhouding en de rentabiliteit der domeingoederen, voor oestercultuur geschikt? Indien de voorgaande vragen bevestigend worden beantwoord, zijn de ministers dan be- reid op korten termrjn te doen onderzoeken op welke wijze een meer doelmatige organi- satie van den oesterverkoop is te bereiken? DE SAMENWERKING TUSSCHEN DE KLEINE MOGENDHEDEN. In de Memorie van Antwoord op het Voor- loopig Verslag der Tweede Kamer over de be grooting van Buitenlandsche Zaken verklaart de minister van een georganiseerde samen- werking tusschen de kleine mogendheden, ten aanzien der ontwapening, opgevat in dien zin, dat de kleine mogendheden onafhankelijk van de door de groote mogendheden gevolgde ge- dragslijn, haar standpunt in het ontwapenings- vraagstuk zouden moeten bepalen, geen re- sultaat te kunnen verwachten. De aanpassing van het Volkenbondsver- drag aan het Kellogg-verdrag is door de Ne derlandsche delegatie warm bepleit, en de re geering stelt zich voor in deze ljjn te blijven doorgaan. DE NIEUWE INDISCHE UEENING. Wederom heeft er een nieuwe Indische lee- ning plaats, ditmaal tot een bedrag van ruim 77 millioen. Van dit bedrag wordt bijna 50 millioen ter inschrijving aangeboden; het res- tant ad 27% millioen heeft voorafgaande plaatsing gevonden. Welke deze „voorafgaande plaatsing" is, weet iedereenhet Rijk heeft een leening tot dit bedrag aangegaan bij de „fondsen", waar- onder verstaan worden de Rijksverzekerings- bank, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de Rijkspostspaarbank en het Koloniaal Pen sioenfonds. Afgezien van de vraag of het wenschelijk is, dat het Rijk op deze wijze leeningen in zichzelf afsluit, vestigt het opnieuw de aan dacht op de wijze, waarop de ,,fondsen" hun kapitalen beleggen. Immers het blijkt dat onze sociale verzekeringen honderden millioenen in gemeenteleeningen beleggen. Volgens de be- rekeningen zullen de fondsen in de toekomst 2 milliard hebben te beleggen. Volgens de statistiische jaarcijfers zijn sedert 1924 ge meenteleeningen gesloten tot een bedrag van /650 millioen. Men mag veilig aannemen, dat de gemeenten zonder de fondsen niet aan de verlangde gelden konden en kunnen komen. De groote massa's verzekerden bij de fond sen zijn derhalve voor een zeer belangrijk deel afhankelrjk van de rente en aflossing, welke de gemeenten over de geleende kapitalen zul len hebben op te brengen. Zullen de gemeen ten daartoe in de toekomst altijd in staat zijn? Een belangrijk deel dezer leeningen toch is aangewend voor niet-productieve zaken, die niet zelf de middelen opbrengen, welke noo- dig zijn voor rente en aflossing. Wie een onverwoestbaar geloof heeft in de eeuwigdurende betaalkracht van de gemeen ten, zal zich niet bezorgd maken over het lot van de honderdduizenden verzekerden. Maar er zijn reeds voorbeelden, dat gemeenten niet haar verplichtingen konden nakomen. Het is dan ook een zeer groot belang voor de ver zekerden te weten, dat tip hun gelden, welke aan de gemeenten zijn toevertrouwd, een scherpe controle wordt uitgeoefend. Wanneer de gemeenten in financieele moeilijkheden geraken, is een groot deel van de bevolking daarbij rechtstreeksch betrokken HET MAAL- EN MENGGEBOD. Ingediend is een wetsontwerp houdende be- palingen in het belang van de inheemsche tarweteelt. Daarin wordt o.a. bepaald, dat bij alge- meenen maatregel van bestuur kan worden verboden of niet dan voorwaardelijk toege- staan het vervoeren, voorhanden hebben of afleveren van tarwemeel of tarwefoloem, waarvan de samenstelling niet voldoet aan door den Minister te stellen eischen. (Onder tarwemeel en tanwebloem verstaat de wet alle meel en bloem geheel of gedeeltelijk van tarwe afkomstig). Bij alg. maatregel van bestuur kunnen ver der voorschriften worden gegeven betreffen- de levering van hier te lande verbouwde tarwe en van daaruit gewonnen tarwemeel en tarwe- bloem. Een commissie zal kunnen worden be- noemd, gehoord de aan te wjjzen organisaties van belanghebbenden, welke commissie, uit ten minste 5 en ten hoogste 9 leden bestaan de, tot taak heeft de regeering desgevraagd of eigener beiweging van advies te dienen en haar, desgevraagd, bij de uitvoering bij te staan. Overtredingen zullen worden, gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldlboete van ten hoogste 10.000. Bij aanneming van het wetsontwerp zal de wet in werking treden op den dag na dien barer afkondiging. KABINETSCRISIS IN BELGIe. De taalkwestie heeft ten slotte in Belgie weer geleid tot een kabinetscrisis. Bekend is, dat feitelijk ter sabotteering van de vervlaam- sching der Gentsche hoogeschool aldaar werd opgericht de Ecole des hautes etudes. De stu- denten konden daar de leergangen in de Fransche taal volgen en ten slotte aan de officieele Hoogeschool examen doen. Ver schillende professoren der Hoogeschool doceer- den aan die particuliere inrichting. Dit laatste is door de Regeering onlangs verboden. Daartegen is bij een deel der libe- ralen verzet ontstaan. De Liberale Federatie te Brussel, vergaderd onder leiding van den burgemeester Max, nam een motie aan, waar- bij het besluit der regeering, waaraan ook de liberale ministers hadden meegewerkt, werd afgekeurd. De liberale Ministers meenden naar aan- leiding daarvan dat het tusschen de liberalen en de Katholieke fracties bestaande mee- ningsverschil over de regeling van het taal- vraagstuk bij het lager en middelbaar onder- wijs niet meer te overbruggen is en besloten ontslag in te dienen. Die ontslagaanvraag is gevolgd door een collectief ontslag van het geheele Ministerie Jaspar. Wybert-tableii zijn alleen echt in de hygie- nisch verpakte en ge sloten blauwe doozen 25, 45 en 65 cts. Weiger namaak I Ingez. Med. WAPENSTILSTANDSDAG. Gisteren was het de twaalfde verjaardag van den wapenstilstand. MacDonald heeft schrijft de N. R. Crt. op den avond ervoor aan het groote banket in de Londensche Gil- denhal een vrij matte rede over scheidsrech- terlijke regeling van geschillen en ontwape ning gehouden. De veiligheid, waarvoor hij in den tpd toen hij het Protocol van Geneve aanvaardde, nog voelde, liet hij, in dit verband althans, erbuiten. Dit is een formule welke de Franschen voorop blijven stellen. Maar toch gaf MacDonald vervolgens te kennen dat Engeland niet geisoleerd wenschte te gera ken in de maatregelen welke het tot bevei- liging van den vrede treft. Het wil dat de andere naties het volgen en daarom richtte hij vol hoop het oog op het hervatte overleg tusschen Frankrijk en Italie over een vloot- overeenkomst. Het tractaat van Londen laat immers aan Engeland ruimte om de maxima, waaraan het tegenover Ajnerika en Japan zijn goedkeuring gehecht heeft, te herzien, wanneer andere zee- mogendheden hun vloot tot een omvang ver- sterken die Groot-Britannie dreigend kan toeschijnen. Door een achterdeur kan ook de veiligheidsformule door Engeland binnengeleid worden. Intusschen vergadert te Geneve weer de voorbereidende ontwapeningscommissie. Zij was sedert het voorjaar van 1929 (15 April tot 6 Mei) niet bijeengeweest. Toen werd zij verdaagd om den voomaamsten zeemogend- heden gelegenheid te geven te beraadslagen over het bepaalde vraagstuk van beperking en vermindering der wapening ter zee. De technische basis waarop het werk hervat werd, was een brief dien MacDonald, als voorzitter van de Londensche vlootconferen- tie, geschreven heeft toen dbze laatste ge- j eindigd was. Hij gaf er een overzicht van de bereikte uitkomsten in en oordeele dat zij „een vooruitgang waren in vergelijking met vroeger op dit bepaalde gebied bereikte resul- taten". Hij hoopte dat de commissie daar- door geholpen zou worden om haar werk te hervatten. Maar hij wist dat de basis gebrek- kig moest zijn, zoolang Frankrijk en Italie het niet eerst eens werden over aansluiting bij dit tractaat voor kruisers, torpedo-vaartuigen en duikbooten. Bij de beraadslaging te Geneve van Maandag kwam Italie's oude eisch nopens pariteit weer even in een voorbehoud om den hoek kijken. In alle mogelijke andere kwesties waarmee de commissie te doen krijgt, gaat het om het vinden van formules tot bereiking van een- stemmigheid over kwesties waarover men van meening verschilt. Om zulk een een- stemmigheid te bereiken, is het echter vaak noodig de punten die aan de orde zijn, vager te omschrijven. En dan zijn de formules meestal nog niet te bereiken. Het succes van opeenvolgende zittingen van de commissie is in elk geval gering geweest en ook van deze zitting laat zich niet aanzien dat zrj eindelijk spijkers met koppen zal slaan. Twaalf jaar na den wapenstilstand streven vele mogend heden nog altijd de beveiliging van den vrede met de oude middelen na. En te Geneve gaat het nu nog slechts over methoden om de strijdkrachten der naties te berekenen en met elkaar vergelijkbaar te maken en nog niet over het bereiken van overeenstemming, al was het maar van voorloopigen aard, over ontwapening en beperking van oorlogsmidde- len. Pas met een schema voor berekening en vergelijking kan immers de ontwapenings- conferentie aan het werk gaan. Het is een lange weg die nog afgelegd moet worden, en het tempo is tergend langzaam, terwijl ieder- een die den vrede liefheeft en de teekenen van den tijd verstaat, nooit verlangender naar het bereiken van mijlpalen heeft kunnen uitzien. DE INTOCHT VAN LONDEN's NTEUWEN BURGEMEESTER. Njaiandag had te Londen de traditioneele intctcht van den nieuwen burgemeester sir Phene Neal plaats. Hij reed in de gouden koets door de voomaamste straten aan het hoofd van een grooten optocht. De nieuwe 80) Vervolg. ,,Dien avond, zoo ging de patiente Moeizaam voort den avond dat hij mij zijn plan ontvouwde, zal ik nooit ver- geten! Ik Marie de Stamer, de vrouw, die dacht, dat ze de zwartste diepten van aiel gepeild had, wendde me vol afgrijn- zen afIk kwam in opstand tegen zooveel slechtheid. Maar door de onge- wone opwinding kreeg hij midden in de scene een aanval, overviel hem de ge- vreesde pijn, voelde hij den scherpen venijnigen steek van de martel-naad hier, onder zijn linkerborst. -.Hij smeekte me te doen het slechte te doen wat hij me vroeg. En ik, met het weten, dat hij elk oogenblik dood zou kunnen blijven, durfde niet weigeren. Ik stemde toe. Maar, mes amis, ik had zelf ook een plan, een plan waarvan hij niets wist. Den volgenden dag ging hij naar Parijs en daar kreeg hij te hooren, dat hij met de grootste voorzichtigheid nog twee maanden te leven had, maar dat die twee maanden een week, een dag, een uur konden worden, als hij zijn heftig temperament niet wist te beheersc'hen. Goed dan... „Ik zei „ja" en „ja" en nog eens „ja" op alles wat hij opperde en toen begon hij het spoor te prepareeren, het spoor, dat reoht op de veste van zijn vijand aanliep. Dat werd zijn liefhebberijHij was pre- cies een groot. wreed kind. Het was }uan Menendez, die op Cray's Folly inbrak. Het was Juan Menendez, dien den vleer- muisvleugel op de voordeur spijkerde. Het was Juan Menendez die twee ge- weren kocht van de soort, die tijdens den oorlog bij millioenen gemaakt waren en die iedereen dus kon bezitten. En het was Juan Menendez die het eerste geweer, met een patroon afgeschoten, onder den vloer van het tuinhuisje op het Guest House-terrei^v^bqrg^fdet andere^dat ik zou moeten gebruiken, zette nij „In het hoekkastje van de torenkamer op de tweede verdieping maakte Harley den zin af. „Ik weet 't. Ik heb het van- avond gevonden". ,,Wat!" riep ik uit. ,,Heb je t gevon den. Harley?' ,,Ja, ik ben teruggegaan om ernaar te zoeken", zei Harley. ,,Op het oogenblik staat het boven op mijn kamer". ,,Ah, Mr. Harley", Madame de Stamer lachte hem stralend toe, ,,wat bewonder ik uw genie!... Toen ging ze weer rus- tig voort, ,,oordeelde hij dat hij klaar was, klaar om wraak te nemen en klaar om te sterven. Hij vroeg u, als deskun- dige-getuige, hier te logeeren, Mr. Har ley. Hij gaf u aanwijzingen, die in com- binatie met de dingen; die uzelf zoudt ontdekken, ten slotte de gevangenneming van Camber ten gevolge zouden hebben. Goed. Ik liet hem gaan. Die moed van hem, mon Dieu!... ik aanbad dien moed! ,,'s Nachts, als iedereen sliep en hij het masker kon laten vallen, heb ik gezien, wat hij leed. Tweemaal heb ik hem op mijn knieen gevraagd, .gebeden, gesmeekt, om me op dat oogenbiik er een einde aan te laten maken, om alle gedaohten aan wraak op zij te zetten, om niet de eeuwig- heid in te gaan met die smet op zijn eer. Maar hij en dat terwijl hij elk oogen blik verwachten kon, dat hij die verschrik- kelijke onbesdirijfelijke pijn, die geeste- lijke en ldchamelijke marteling weer zou moeten dulden, ,hij weigerde, weigerde steeds weer. En ik" ze sloeg haar oogen in extase op „ik heb hem om zijn moed aangebeden, ook al was die moed sledht. „De voile maan waarborgt het beste licht en dus had hij de uitvoering van zijn plan voor dien avond vastgesteld. Maar den avond daarvoor na een kleine schermutseling met u, Mr. Harley. mis- schien herinnert u 't zich wel dacht ik, dat al zijn plannen op niets zouden uitloopen. Een kwartier lang leek het of [STOP1 ■O-i; De handhaver der wet. j Deruslige spit van het verkeer. Om weer en wind mag hij zich niet bekommeren, want zijn verantwoordelijke postj eischt den geheelen man. Daarom zijn ook voor hem I Aspirin-Tabletten onmisbaar geworden. Let op den oranje band en het Bayerkruis. Prijs 75 cts* (Ingez. Med.j burgemeester begaf zich van de Guildhall naar de Law Courts, waar de beeediging plaats had. De optocht was weer mooier dan dien van verleden jaar. Ruim 1500 gecostumeerden namen er aan deel, tal van praalwagens en eenige olifanten werden er in meegevoerd en duiizeniden menschen stonden langs den weg geschaard om dit glansrijke schouwspel gade te slaan. Aan den optocht werd deelgenomen door een groep olifanten. Door een roodgekleurde leeuwenfiguur, die door de studenten gedra- gen werd, schrokken de olifanten plotselmg en stormden op den vermeenden vijand los. Het talrijke publiek zocht, evenals de stu denten, die hun beeld in den steek lieten, een goed heenkomen. Een 50-tal personen, o,w. ook vrouwen werd in het gedrang gewond; velen moestem in het ziekenhuis worden op- genomen. Tevoren had op een andere plaats ook reeds een ongeluk plaats gehad, doordat een der dikhuiden plotseling temidden van het publiek terecht kwam. Het dier rukte een lantaam- paal uit den grond. Na veel moeite slaagde de bewaker er in, het te kalmeeren. Het was de eerste keer, dat olifanten aan dezen jaariijkschen optocht deelnemen. Het aantal kijlklustigen in de straten van Londen liep in de honderdduizenden. TER NEUZEN, 12 Nov. 1930* NUTSAVOND. Gisteravond werd alhier in het Luxor- Theater" vanwege het Departement Ter Neu- zen der maatschappij tot nut van 't algemeen de eerste nutsavond in dit seizoen gegeven. Het was weer een tooneelavond, gegeven door het Frits Bouwmeester ensemble. De drukke opkomst bewees, dat er vooral voor de tooneelavonden groote belangstelling be- staat. Opgevoerd werden het spel in e6n bedrijf van Felix Salten „De ernst des levens" en ..Belinda", een Aprilgrap in 3 bedrijven door A. A. Milne. Moge in de een-acter het spel der heeren Frits Bouwrneester en Van Dommelen te ik die liefdedaad, waarom hij mij ge vraagd had, niet zou behoeven te doen. Boven in het kleine rookkamertje t kamertje waar hij het liefste was zat hij, na de koude gewaarwording die elken aanval voorafging, met dikke druppels zweet op zijn voorhoofd te wadhten, te wachten, tot het einde zou komen. En ik, die hem boven alles liefhad, moest dat aanzien en kon niets doen, niets doen Maar het einde kwam niet. t Lot wilde het nog niet". ,,U moest dat aanzien? herhaalde ik fluisterend. Harley keerde zich langzaam naar me toe. ,,Ja. Knox! Heb je 't nog niet begre- pen?" zei hij met een stem, die ik onder andere omstandigheden niet herkend zou hebben. ,,Ah. mon ami"" Madame de Stamer legde met het liefkoozende gebaar, dat ik zoo goed van haar kende, haar hand op mijn arm ,,U begrijpt 't toch wel, n'est-ce-pas? Ik had in. de laatste week, dat ik in Nice was, het gebruik van mijn ledematen weer teruggekregen". Ze boog zich voorover en keek Val Beverley, naast me, bijna angstig smee- kend aan. ,,Kind! Kind!" barstte ze uit. ..Vergeef 't me! Vergeef 't me! Maar ik hield zoo van hem. Naderhand, denk ik" - haar oogen zochten de mijne ,,zul je 't mis- schien beter begrijpen. En dan zu! je me volkomen kunnen vergeven „0, Madame. Madame!" fluisterde het jonae meisje, bijna onverstaanbaar door half-gesmoorde snikken. ..Is het nog niet genoeg geweest?" vroeg Madame de Stamer met een trotsche be- weging van haar hoofd en een bijna uit- dagenden blik op Harley. ,,U, Mr. Har ley, de man voor wiens blikken niets ver- borgen blijft, u stuurde gisteravond, op het laatste oogenblik, bijna alles in de warU passeerde de deur bij het rho- dodendron-boschjes juist toen Juan naar buiten wilde gaan. Ik weet het, want ik stond voor het raam vlak erboven en zag alles. Maar u ging verder en toen u ver- dwenen was, kwam Juan, met zijn laatste cigaret tusschen zijn lippen naar buiten. ,,Ik ging naar mijn post, binnendoor, door de deuren en de gang die op het torenkamertje uitkwamen. Ik deed het raam open. De scharnieren waren van te voren zorgvuldig ae-olied. Ze maakten geen enkei geluid. Ik was koud. zoo koud. of ik al dood was, maar de liefde gaf me de vereisdhte kracht. Ik had hem zien lijden. Ik haalde het geweer uit het kastje, het zware geweer, dat zoo weinig vrouwen zouden hebben kunnen han- teeren. Maar voor mij was het niets. Ik had vroeger zwaardere gehanteerd en met qoede resultaten (Slot volgt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1