ALGEMEEN NIEUWS- F.N APVERTEHTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. POST.BODE Aspirin Bekendmaking. OLMEN BOOMEN, Vampier-Vleugel No. 8592. WOENSDAG 15'OCf 13-: 1930 70e Jdcirgang BIHNENLAHD. FEUILLKTON, SCHOOLGELD en RIOOLBELASTING AAN TE BESTEDEN: A. Het wekelijksch ophalen van vuilnis, gedurende het jaar 1931 op hat Dorp, mat gebruik van een kar door den aannemer, en baschikbaarstelling van een kar door de gemeente voor het ophalen van modder. B. Het ledlgen van de vuilnisbakken en vervoer van vuilnishoopen op het gehucht Zaamslag-Veer, gedurende het jaar 1931. C. Het wekelijksch ophalen van vuilnis op het gehucht Othene, gedurende het jaar 1931. Burgemeester en Wethouders vanZAAMSLAG eenig op dewereld mi— >w—p; „^i,i „iai .11 ■iwjwmni'tTmnKTM—ii. TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENT8PRMSBinnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Bulten Ter Neuzen fr per poet /1.80 per 3 maanden - Btj voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar - Voor BelglS en Amerlka 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen btj voorultbetallng. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DID SAND®. GIRO 38150 - TELEFOON No. 25. ADVERTENTI8N: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elkeD regel meer f Grootere letters en clichAa worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bfl regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvr*a« verkrtjgbaar Is. Inzending van advertentien liefst AAn dag voor de nltgmva, DIT BEAD VER8CHIJNT IEDEREN MAANDAO-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Belastingschuldigen worden er aan herin- nerd, dat vo6r of op 1 November a.s. betaald moeten zijn: 1. de helft van het over 1930 verschuldigde schoolgeld 2. de rioolbelasting, dienst 1930. De Gemeente-ontvanger van Ter Neuzen, J. OLIJSLAGER. Ter Neuzen, 15 October 1930. Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG, zullen op Dinsdag 27 October 1930, des voormiddags ten 972ure> *en Getneen- tehuize trachten Zaamslag, 13 October 1930. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER Pzn, Burgemeester. J. STOLK Lzn, Secretaris. brengen ter kennis van gegadigden, dat zij op 27 October a.s., des voormiddags ten tien ure, ten gemeentehuize bij inschrijving zullen trachten te verkoopen de op het Dorpsplein staande in vier perceelen, n.l. die staande aan de Noord-, Oost-, Zuid- en Westzijde. Deze boomen zijn uitstekend geschikt voor schelfhout. De boomen moeten worden gerooid en op- geruimd tusschen 15 November en 1 Decem ber a.s. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. De heer Van der Sluis (s.-d.) dient een voorstel in, om aan de agenda toe te voegen de behandeling van de pacht-ontwerpen, waar- tegen de voorzitter zich verzet, omdat de tijd daarvoor te kort is. De heer Nolens (r.-k.) doet het denkbeeld aan de hand, den spreektijd bij de algemeene beschouwingen over de Rijksbegrooting in te krimpen, om zoo behandeling van de pacht- ontwerpen mogelijk te maken. De heer Schokking (c.-h.) verzet zich tegen het voorstel-v. d. Sluis, omdat het hier geen crisis-ontwerpen betreft, en de heer v. d. Heu- vel (a.-r.) stemt daarmee in. Deze ziet geen enkel landbouwbelang betrokken bij de behan deling van de pacht-ontwerpen, binnen zoo korten tijd. Het Voorstel-v. d. Sluis wordt aangenomen met 51 tegen 31 stemmen. Aan de orde is het wetsontwerp betreffende het voorbehoud van de bevoegdheid tot toe- treding tot het ontwerp-verdrag betreffende de invoering of de handhaving van methoden tot vaststelling van minimumloonen (Gen&ve 1928). De heer I. H. J. Vos (lib.) bestrijdt het ont- werp, daar de conventie niet alleen minimum loonen, maar loonen zelf vaststelt, en zich niet bepaalt tot de huisindustrie, terwijl naleving van de conventie onze posdtie tegenover lan- den, die haar niet naleven, verzwakt. Spreker stelt schorsing voor. De heer Nolens betoogt, dat het hier niet gaat om ratificatie, maar om voorbehoud van de bevoegdheid tot toetreding. De heer Knottenbelt (lib.) steunt dr. Vos. Spreker meent dat de Kamer eerst over de conventie kan beslissen, als zij de voorstellen ten aanzien van de huisindustrie kent. De heer Schokking (c.-h.) steunt eveneens den heer Vos; de Kamer weet niet welke uit- spraak zij doet. De heer Heemskerk (a.-r.) wil niet aan die regeering overlaten, wat de kamer moet be- oordeelen, vooral daar deze zaak eenige dubia bevat. De heer Smeenk (a.-r.) bestrgdt het voor stel van den heer Vos, daar een intemationale regeling tot stand moet komen voor de natio- nale wetten, wil-zij eenige beteekenis hebben. GRATIE VERLEEND. De Koningin heeft gratie verleend aan den machinist J. H. L„ die op 5 September 1929 onder de gemeente Havelte (bij Meppel) met de door hem bestuurde locomotief in de Smil- dervaart terecht is gekomen en wegens het doen ontstaan van gevaar door schuld door de rechtbank te Assen en in hooger beroep door het gerechtshof te Leeuwarden tot e6n maand hechtenis werd veroordeeld. Deze straf is gewijzigd in een boete van f 75. MR. S. VAN HOUTEN f. m Op 93-jarigen leeftijd is overleden de be- kende Staatsman mr. S. van Houten, die als Minister van Binnenlandsche Zaken in het ministerie-Roell dat van Mei 1894 tot Juni 1897 aan het bewind was, de toenmalige nieuwe kieswet tot stand bracht. Mr. S. van Houten werd in 1837 te Gronin- gen geboren, promoveerde daar in 1859 en was op zeer jeugdigen leeftijd gemeente-raadslid. Daarna wethouder van Groningen, vervolgens van 1869 tot 1894 lid van de Tweede Kamer. Na zijn ministerschap was hij Eerste Kamer- lid. Van zijn hand verschenen tot voor kort de bekende Staatkundige Brieven. Van 1889 tot aan zijn dood was hij presi dent van den Raad van toezicht van de N.V. Maatschappij van Hypotheeair Crediet in Nederland. Als jong Kamerlid nam hij in 1874 het ini- tiatief voor de wet op den kinderarbeid. Verschillende wetenschappelijke werken verschenen van de hand van dezen grooten Staatsman. Mr. Van Houten was ook grootmeester van de orde van Vrrjmetselaren. NAAR NEDERLAND. Naar het Nieuws v. d. Dag v. Ned. Indie verneemt, zijn de zelfbestuurders van Neder landsch-Indie voor het begin van het volgend jaar naar Holland ontboden, in verband met een belangrijke gebeurtenis ten Hove. Gelijk men weet, zijn, bij elke belangrijke gebeurte nis aan het Nederlandsche Hof, de zelfbe stuurders of zelf aanwezig, of vertegenwoor- digd, door een deputatie. De Mangkoenegoro gaat zelf naar Holland. Zijne Hoogheid wacht echter op den juisten datum van die ,,belang- door SAX ROHMER. 68) (Vervolg.) ,,Neen, dat weet ik wel," mengde Wes- sex zich in het gesprek. „Maar toch is t zoo in orde Ik heb hier mijn instructies en ik heb me al in Market Hilton gemeld. De quaestie is deze: de man, dien u in voorarrest geplaatst heeft, is Ameri- kaansch burger." ,,Wat heeft dat ermee te maken ,Wel, hij heeft zich tot het Gezant- schap gewend" Wessex keek Harley veelbeteekenend aan ,,en het Gezant- schap heeft zich met het Ministerie van Binnenlandsche Zaken in verbinding ge- steld. U moet mijn komst niet als een kleineerinq van uw capaciteiten opvatten, collega. fk ben ervan overtuigd, dat we tot ons beider genoegen samen zullen werken." ,,0," mompelde Aylesbury met een ge- zicht, of hij van het heele geval minder dan niets begreep. „Zit 't zoo in elkaar. Wel, als 't niet anders kan, dan moet t maar." „Goed," zei Wessex met een vertoon van hartelijkheid. ,,Als u dan eens begon met mij uw opipie over deze zaak te geven ti „Een goed idee, Wessex, zei Paul rijke gebeurtenis". Of de andere zelfbestuur ders naar Holland gaan, dan wel een depu tatie sturen, is nog niet bepaald. DE ACTIE TEGEN DE VLOOTWET. Dinsdagochtend om half elf heeft een depu tatie van acht personen; t.w. de voorzitters en secretarissen van de S.D.A.P., van het Nederl. Verbond van Vakvereenigingen en van de Eerste en Tweede Kamer-fracties van de S.D.A.P., het petitionement van de S.D.A.P. en het N.V.V. aan den voorzitter van de Tweede Kamer, mr. Van Schaik, gebracht. Er was hiervoor op de Prinsegracht voor het Volksgebouw een kleine stoet gevormd. Deze bestond uit de vrijwel voltallige besturen van de S.D.A.P. en het N.V.V., de beide soc.- dem. kamerfracties, eenige Haagsche raads- leden, de wethouders Drees en Vrijenhoek en bestuursleden van dep ffSh^schen Bestuur- dersbond, enz. Zij werden gevolgd door een vrachtwagen met de opschriften: „Het sofcialisme brengt den Vrede", en: Eerst bet ispel, dan de hel". Het Binnenhof was geijeel afgezet door poli- tie. Alleen de eerstgenoemde personen, o.w. de heeren Albarda, Vliegen, Wibaut en Oude- geest, en de vrachtwagen werden op het plein toegelaten. De rest bleef buiten waehten, onder het zingen van socialistische liederen. Nadat de vrachtwagen voor het gebouw van de Tweede Kamer uitgeladen was en de tal- rijke pakjes met lfjsten .naar binnen gebracht waren, begaven zich de acht bovenbedoelde personen naar binnen. Daar heeft de heer Oudegeest het petionnement aan den voor zitter van de Tweede Kamer overhandigd, on der aanbiediing Van eeo begeleidenden brief. De voorzitter nam de paketten in ontvangst; in een paar minuten was alles afgeloopen. Op het Binnenhof heeft de heer Oudegeest daarna tot de wachtende medestanders een korte rede gehouden, waarin 4iij zeide, dat de regeering nu weet, wat hc3t Nederlandsche volk van de Vlootwet denkt, en meedeelde, dat het aantal verzamelde handteekeningen 1.465.971 bedraagt. Hierop trok de stoet weer naar de Prinse gracht, waar hij werd ontbonden. Om 11 uur kwam een deputatie uit het be- stuur van Kerk en Vrede, bestaande uit prof. G. J. Heering, J. B. Th. Hugenholtz, G. G. van Riel, J. J. Buskes jr. en A. Elffers, het door deze vereeniging in omloop gebrachte petitio nement met 80,448 handteekeningen aanbie- den. De voorzitter prof. Heering, overhandigde daarbij een adres, waarin gezegd wordt, dat zefer vele Nederlanders op godsdienstige gron- den bezwaar maken tegen de voorgenomen vlootuitbreiding. Naar men ons meldt leverden: Ter Neuzen met Sluiskil 2600 handteeke ningen, op Hoek 400, Zaamslag 200. Sas van Gent met omgeving 700, Axel met Zuiddorpe en Koewacht 1600 en Hulst met Graauw 700. HET MAALGEBOD. Maandagmiddag is in de Lairessezaal te 's-Gravenhage onder voorzitterschap van den Minister van Staat, Minister van Binnenland sche Zaken en Landbouw een vergadering ge houden met organisaties van belanghebben- den bij eventueel maalgebod ten aanzien van binnenlandsche tarwe. Dit geschiedde mede naar aanleiding van door belanghebbenden reeds eer hieromtrent aan regeeringsorganen gedane mededeelingen en gerichte verzoeken en daarover gevoerde besprekingen. Ter vergadering waren vertegenwoordigd de volgende organisaties en lichamen: Bond van Chr. Bakkerspatroons in Nederland. Ned. Bakkersverbond, Ned. R.K. Bakkersbond, Ned. Ver. van Werkgevers in het bakkersbe- drijf, Ver. van Werkgevers in het Israelitische bakkersbedrijf in Nederland, Centrale Bond van Nederlandsche Verbruikscooperaties, Ned. Ver. van Meelfabrikanten, N.V. Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij, Alg. Ned. Mole- naarsbond, Ned. Bond van graan- en meelhan- delaren, Ned. R.K. Bond van molenaars en graan- en meelhandelaren, Ned. Ver. van Harley. ,,Maar misschien wil inspecteur Aylesbury dan eerst zoo vriendelijk zijn, om den agent, die bij de rotstuin op wacht staat, te zeggen, dat hij me toe kan laten. Ik wil de plek, waar het lichaam gelegen heeft, nog eens zien." Aylesbury trok zijn zakdoek uit zijn zak te voorschijn en snoot luidruchtig zijn neus. En van het eerste tot het laatste oogenblik van die bewerking, liet hij geen oog van Harley af. ,,'t Is zonde van uw tijd. Mr. Harley. verklaarde hij. „Collega Wessex zal de eerste zijn-om dat toe te geven, als hij de feiten gehoord heeft. Maar als u per se dien tuin wil zien, van mij mag u. Hij keerde zich met een ruk om, stapte de deur uit en liep door de hal naar het voorplein. ,,Over een paar minuten ben ik terug, Wessex," zei Paul Harley, terwijl hij hem achterna ging. „Goed, Mr. Harley," gaf Wessex ten antwoord. „Ik begrijp wel. dat u me niet hier had laten komen als het geval zoo eenvoudig was als hij denkt. Ik ging met Harley mee. Juist toen wij den hoek van het huis omsloegen, kwam Aylesbury met den agent uit den rotstuin het terras op. „Ga uw gang maar, Mr. Harley." riep de inspecteur mijn vriend toe. ,,Als u er bewijzen vindt die belangrijker zijn dan het geweer. kom ik beslist ernaar kijken. Harley knikte hem goedmoedig toe, en een paar oogenblikken later liepen we samen de met mos begroeide treden naar den rotstuin af. Ik was buitengewoon be- nieuwd naar het onderzoek. dat Harley daar ter plaatse wilde instellen, want ik begreep, dat het verband hield met iets, dat hij uit het raam van het tuinhuisje op het terrein van het Guest House gezien had. Hij liep langs het smalle pad naar den zonnewijzer en bleef een paar seconden lang staan neerkijken op de plek. waar Kolonel Menendez gelegen had. Daarna verkende hij den langzaam-opglooienden heuvel, waartegen het Guest House lag en vervolgens keerde hij zich om en bekeek de taxusboomen, die de berm flankeerden. ,,Een, twee, drie, vier" hij telde ze op zijn vingers af ,.vijf, zes, zeven. m Hij klom tegen den berm op en inspec- teerde den stam van een der boomen. Ik bleef in steeds grooter wordende ver- bazing staan toekijken. Na een paar minuten keerde hij zich naar me toe. „Niets, Knox," zei hij, „absoluut niets. Laten we het verderop eens probeeren.' Hij liep naar den volgenden taxusboom en onderzocht den stam op dezelfde ma- nier. Na een poosje schudde hij het hoofd en liep door naar den boom ernaast. Dan: ,,Aha!" riep hij- triomfantelijk uit. ,,Kom een hier, Knox!' Ik ging naar de plek toe, waar hij op zijn knieen naar iets lag te kijken. Dit iets was een groote spijker, die buiten den bast uitstak. Meelagenten, Bond van Ned. Meelimporteurs, Ned. Ver. van Meelimporteurs en de Nijver- heidsraad. Door belanghebbenden werden bezwaren ge- opperd tegen en vragen gesteld met betrekking tot de toepassing van een maalgebod, mits aan de hand van een door de regeering verstrekte nota. Namens de zes organisaties van bakkers patroons werd aan belanghebbenden voorge- steld alsnog een poging te doen om langs den weg van het particulier initiatief te bewerk- stelligen hetgeen men zich voorstelt, dat de regeering met een maalgebod wil bereiken. HET NEDERLANDSCHE PAVILJOEN TE ANTWERPEN VERKOCHT. Door het uitvoerend comity van de wereld- tentoonstelling te Antwerpen is aan al de ex- posanten schniftelijk meegedeeld, dat de ten- toonstelling officieel 4 November a.s. des Svends 12 uur zal worden gesloten. Reeds hgeft een eerste afscheidsdiner plaats gehad dat, binnen enkele dagen door een hulde aan den heer Martougin, voorzitter van het uit voerend comitd zal worden gevolgd. Woensdag 5 November zal met het ontrui- men der tentoonstellingsgebouwen een begin mogen worden gemaakt. Met deze ontruiming zal, wat het Nederlandsche paviljoen betreft, naar schatting ruim een an aan d heCngaan. Het paviljoen zelf is, voor een betrekkelrjk hoog bedrag, aan een Belgische firma ver- kocht. Ook het Italiaansche paviljoen, waar zeer veel nog goed bruikbaar hout in steekt, is reeds verkocht voor een bedrag van 300 duizend francs. DE VAL VAN HET ZILVER. De Standaard (a.-r.) wijst er op, dat in geen eeuwen de prijs van het zilver zoo laag geweest is als thans. Het vleugje van opleving in den na-oorlogs- tijd is weer radicaal voorbij De prijs bedraagt thans nog niet het derde deel van den prijs in 1920. Verschillende factoren dragen tot die depreciatie bij. Daar is in de eerste plaats de geldpolitiek van verschillende Europeesche landen, die evenals wij het in 1919 deden, tot verlaging van het izilvergehalte der teekenmunt over- gingen. Berekend iwordt, dat door deze om- standigheid alleen reeds over 1928 niet min der dan 40 millioen onzen ontmunt zilver op de markt werden gebracht. Dan werkte de veranderde houding van Britsch-Indie remmend op de vraag. Van jar en her was dit land verreweg het meest belangrijke afzetgebied, dat enorme hoeveel- heden zilver kon opnemen. Ook Britsch-Indie echter kwam onder bekoring van het goud, maakte aanstalten om tot de invoering van den gouden standaard over te gaan. Niet langer doet de regeering haar aankoopen voor aanmuntingsdoeleindenintegendeel, zij poogt zich van den grooten zilvervoorraad geleide- lijk te onbdoen en op de Londensche markt werden beteekenende hoeveelheden voor reke- ning der Engelsch-Indische regeering aan- geboden. Eindelijk mag niet onvermeld iblijven de factor, waaraan prof. G. M. Verrijn Stuart in zijn opstel in de Economiscb-Statistische Berichten van 29 Januari 1930, alle aandacht wijdt. Hij zoekt, in navolging van Forex in The Manchester Guardian Commerciad, de hoofdoorzaak in de gedragingen van China. De binnenlandsche woelingen in het Hemel- sche Rijk z,ijn weinig bevorderlijk voor een staibiele vraag naar zilver. Dan is ook bij de Chineesche regeering evenals bij het Britsch- Indische het voomemen gerezen om het Chi neesche geldwezen op goudbasis te brengen. De trouwste vrienden lieten het zilver in den steek en tegen die ontrouw was het niet bestand. HET ONTWERP-VERDRAG WETTELIJKE REGELING DER MINIMCM-LOONEN IN DE HUISINDUSTRIE. Het algemeen toestuur van den Koninklijken Nederlandschen Middenstandsbond heeft zich „Zie je!" zei hij tegen me. ,,Zie je!' Ik bukte me, om beter te kunnen zien en nu begreep ik opeens wat ik zag. De groote spijker was de kogel, waardoor Kolonel Menendez gedood was. Harley richtte zich op. Zijn gezicht had aanmerkelijk meer kleur dan gewoon- lijk en zijn oogen schitterden. ,,We zullen 'em stilletjes laten zitten, Knox", zei hij. ,,Het ,,hoe diep is hij door- gedrongen?" is later misschien nog van groot belang. Het hout van den taxus boom is, zooals je allicht weet, ongewoon hard". ,,Maar Harley", begon ik verwonderd en telurgesteld, toen we samen naar den rotstuin teruggingen. ,,Wat heb je aan dien kogel? Een bewijs te meer voor de schuld van Camber. Of ik keek hem hoopvol aan „of hij moest niet uit een..j ,,Neen, Knox, neen viel hi) me in de rede. „Zoo makkelijk is het niet. Die kogel is onpetwijfeld afkomstig van een Lee-Enfield' Ik staarde hem verbluft aan. ,,Dan begrijp ik er niets meer van, Harley. Volgens mij zijn de bewijzen tegen Camber onmiskenbaar overweldi- gend. Alleen het motief moet nog ont- dekt worden en zonder verwaand te zijn durf ik beweren, dat ,,mijn motief tamelijk aannemelijk is". ,,Ongetwijfeld. Jouw theorie is niet zoo slecht", zei Harley. ,,Maar Harley", begon ik, eenigszins IONS ALLER VRIEND gaat Itrouw van deur tot deur in Iweer en wind vaak slechts lvoor een onnoozel druk- jwerkje. Hoe licht dreigde hem dan ook niet een ver- koudbeid met alle gevolgen, lals hij niet bijtijds Aspirin-^- jTabletfen zou nemen. a (baverJ L«l op don oranjo band an hal Bayarkrult. Prijs 7S ds. Ingez. Med. dezer dagen met een adres tot de Tweed® Kamer gewend, in verband met het aanhan- gige wetsontwerp tot voorbehoud van de bevoegdheid tot toetreding tot het ontwerp- verdrag van Geneve, betreffende de invoering of de handhaving van methoden tot vast stelling van minimum-loonen. Op het congres van den bond te Enscbede, is, na uitvoerige bespreking van het voor- ontwerp eener huisarbeidswet, het standpunt van den bond ten aanzien van daze materie bepaald. Het stelsel van het voor-ontiwerp, berustend op een wettelij-ke regeling der minimum-loonen, kon daarbij geen instem- ming verwerven en men achtte het de eenig juiste oplossing, dat zou worden overgegajan tot invoering van een vergunningsstelsel, waarbij alleen huisarbeid mag worden ver- richt door die personen, die daarvoor een ver- gunning gekregen hebben. Langs dezen weg kunnen de hygienische bezwaren, iwelke in sommige takken van huisindustrie nog voor- komen, afdoende worden ondervangen, terwijl het alsdan overbodig is om van overheidswege in de economische verhoudingen in te grijpen op de wijze, zooals het voor-ontwerp oeoogt. Sdndsdien zijn er geen nieuwe gezichtspun- ten geopend en is de economische toestand in die mate verslechterd, dat het onverantwoor- delijk zou zijn om nieuwe lasten-verzwarende maatregelen aan het bedrijfsleven op te leg- gen. Het algemeen bestuur voornoemd acht dan ook de eventueele aanneming van het in den aanhef dezes genoemde wetsontwerp voor- barig, zoolang niet met feiten en gegevens van recenten datum overtuigend is aange- toond, dat de verhoudingen hij den huisarbeid hier te lande nog wel van dien aard zijn, dat overheidsingrijpen geboden is, terwijl dan nog de noodizakeUj'kheid van het stelsel van het voorontwerp moet worden gemotiveerd. Zich overigens gaame refereerend aan het adres, dat de Tweede Kamer .onlangs van de zijde van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers ibereikte, dringt de Konir.klijke Nederlandsche Middenstandsbond er op aan, dat vooralsnog geen behandeling van voor- meld wetsontwerp tot voorbehoud van de ratificatie van bedoeld ontwerp-verdrag plaats vindt en dat niet vooruit geloopen wordt op een eventueele beslissing omtrent de wen- schedijkheid van een wettelijke regeling der minimum-loonen in de huisindustrie, welke naar de meening van den bond allerminst vast staat. uit het veld geslagen door dit steeds ver- anderen van front. ,,Geloof je dan nu ook, dat Camber schuldig is? „Absoluut niet", was het verrassende antwoord. ,,Ik ben overtuigd, dat hij on- schuldig is". In mijn verbluftheid bleef ik staan. ,,Je bent er van overtuigd herhaalde ik. ..Ik heb je verteld, dat de proef op de som, wat mijn theorie betrof, te vinden was in den zevenden taxusboom van den noord-oost-hoek van den rotstuin. niet? „Ja. En je hebt gevonden, wat je zocht. Een kogel uit een Lee-Enfield-geweer... de kogel, waarmee, zonder eenigen twijfel, zonder een zweem van twijfel, Kolonel Menendez is doodgeschoten". „Juist. Knox, zonder eenigen twijfel is het de kogel, waarmee Menendez dood geschoten is". ,,En dus is Camber schuldig". ,,Neen, juist niet. En dus is Camber onschuldig". ,,Wat! ,,Je ziet met een hardnekkigheid, een beter zaak waardig, steeds weer een ding, en een voornaam ding over het hoofd. Knox", zei Harley, terwijl we de treden naar het grintpad opgingen. „Ik heb het van het begin af over den zevenden taxus boom van den noord-oost-hoek van den rotstuin qehad En?" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1