AL6EMEEN NIEUWS- C.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN FLORA'S Hoenderbescliuit f. Eerste Blad. Eieren van Jonge Hennen PRIMA ZUIVERE KRISTAL STIJFSEL HF.ERENBAAI No. 8590. VRIJDAG 10 OCTOBER 1930 70e Jddrgang B1HNEKLAHD. Fa A. van Overbeeke-Leunis OSMENGDS BEEICHTEH. 40-jarige reputatie! GEMEEN TERAAD VAN ZAAMSLAG. V, SPAART UW WASCHGOED EN MAAKT HET HELDER WIT IOC* PER PAKiE ECHTE FR1ESCHE ftr oa \7MAr dllrp-n rf»cf ABONTnGMENTSPRUS: Blnnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen Jr. per post 1,80 per 3 maanden - Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar - Voor BelgiS en Amerika 2,25, overige tan den f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetalirg. Ultgeefster: Ftrma. P. J. VAN DE 8ASDE. OIBO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTI6NVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken rege.l meer f U.» Grootere letters en clichd's wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien by regelabonnement tegen verminderd tarief. hetwelk op aanvr&a? verkrtigbaar Is. Inzending, van advertentlen liefst ddn dag voor de ultgave ajt BIAD VEBSCHIJNT EEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VBIJDAGAVONlt leemt het -Hbld. dat het p.T.T. te 's ttravenhage jingen in het werk stelt DE KOBTE GOLF VAN 298 M. Uit goede bron verneemt het hb&Fdbestuur van de P.T.T. thains verscheidene pogingen om de storingen op de 298 M. golf opgeneven te krijgen. Zeer binnnekort znllen verschilien- de mededeelingen en vooral op technisch ge- bied van die zijde verschrjnen. De Maasbode kan dienaangaande-nog het volgende mededeelen: Zooals bekend ligt de golflengte van 1071 M. in den band, welke bij international overeen- komst welke ook Nederland onderteekende voor andere doeleinden dan den algemeenen omroep beschiklbaar is gesteld. Bvenwel is door de Conferentie te Praag aan Noorwegen aan welk land geen lange golf in den om- roepband toegewezen kon worden) toegestaan de 1071 M. voor omroepdoeleinden te gebrui- ken echter onder voorhehoud, dat het de diens- ten waarvoor de 1071 M. officieel is aange- wezen niet stoort. Nu de nieuwe Noorsche zender te Oslo ook des avonds proefuitzendingen houdt op deze golflengte wordt de Nederlandsche Omroep die voorloopig des avonds met toestemming van den Minister op eigen risico op deze golf lengte is blijven werken, uiteraard door dezen veel krachtiger render gestoord. Aan Noorwegen is telegrafisch gevraagti of het de bedoeling is de uitzendingen op deze golflengte te bestendigen. Indien dit het geval is zal de Nederlandsche Omroep, die een lange golf (1875 M.) te zijner beschikking heeft de 1071 M. moeten overlaten en over moeten gaan op de aan Nederland toegewezen korte golf van 298 M., die wel overdag, maar nog niet des avonds voor omroepdoeleinden is ge- fo©zri§"cl. Dat de incidenteele proefnemingen met de 298 M. des avonds verschillende storingen op- traden is te verklaren, wijl door het tot nu toe ongeibruikt laten van deze golf in de aivonduren andere stations daarop zijn gaan werken. De storende stations worden mmiddels op- gespoord en de noodige maatregelen genomen om aan het ten onreehte gebruik maken van deze golf door arftleren een einde te maken. De uitzendingen op 298 M. zullen dus bin- nenkort naar verwacht wordt storingsvrij kun- nen worden ontvangen, behoudens, dat de kwestie van de verbetering in de zendappara- ten nog moet worden opgelost. Het spreekt overigens van zelf, dat de 1071 M. golf, welke aan ons land voor uitzendingen van zakelijken aard is toegewezen. daarvoor bescihikbaar blijft en dat tegen eventueele storing op dat gebied terstond maatregelen zouden worden genomen. Uit het vorenstaande blijkt, dat Nederland aich strikt wenscbt te gedragen naar de op de Conferentie te Praag gemaakte afspraken. DE OVEBVAL OP CURASAO. Het Tweede Kamerlid de heer F. Vos heeft aan de Ministers van Justitie en van Kolonien de volgende vragen gesteld: Is de aianklacht tegen kapitem Borren door de regeering gelast? Zoo ja, waarom is dan met dezen oilicier niets tevens zijn chef oud-gouvemeur Fruytier aangeklaagd? Is het juist, dat de heer Fruytier brj het vooronderzoek oorspronkelijk weigerde om op bepaalde vragen te antwoorden, daar hij daar- over eerst ruggespraak met de regeering moest houden? Was het de regeering bekend, dat deze oud- ambtenaar voomemens was deze houding aan te nemen, en had de regeering daaraan haar goedkeuring gehecht? LANDSSPELEN. Men schrijft ons: T.ang v66r dat „het geihuil van sneeuw en regen" ons den winter aankondigt, zijn wer- kende leden van de dilettanten-tooneelvereeni- gingen reeds drnk bezig met het instudeeren van het tooneelwerk, waarmede men het win- terseizoen zal openen. Heeft de eerste voorstellng plaats gehad, dan vangen de repetities aan voor de tweede opvoering, die wellicht nog door de vertooning van een derde tooneelstuk gevolgd wordt, doch dan zijn de werkzaamheden voor de spelende leden gemeenlijk afgeloopen. De zomer met zijn warme dagen is meestal weinig geschikt om toeschouwers naar een aaal te lokken, en de amateurs doen als de be- roepstooneelisten, die, op een enkele uitzon- dering na, ook de deuren hunner schouwibur- gen sluiten. Gedurende den zomer rust dus t dilettanten- tooneel, niet omdat zijn spelers die rust behoe- ven wegens een afmattende wintercampagne, als de tooneelkunstenaars van beroep, doch am de in den voorafgaanden zin genoemde reden. Toch zou er voor de amateurs in vele ste- den. gedurende de zomermaanden, werk ge- noeg te vinden zijn, everawel niet in warme schouwlburgzalen, doch in de vrije natunr ,op het z.g. openlucht-tooneel. Doch de meeste liefhehberij-spelers weten niet dat er hier te lande een Nationale Lands spelraad bestaat, die tracht in plaatsen, welke zioh hiertoe leenen, b.v. wegens het bezit van historische gehouwen of een mooie omgeving, den lust op te wekken tot het geven van landsspelen, d. w. z. van een gedramatiseerde gebeurtenis uit de plaatselijke gesohiedenis in vorige eeuwen of wel van een sage of legende, voortlevende in de streek, waar het spel ge- geven wordt. Genoemd comit<§ koos den naam Landsspel- raad, omdat het voorlichting, raad verstrekt aan vereenigingen tot veredeling van het volksvermaak, afdeelingen van V. V. V., volks- feestcommissies, enz., die vertooningen willen geven als de Nationale Landsspelraad hier zoo gaame zou willen invoeren en waardoor reeds vele nlaatsen in het buitenland zulk een groote bekendheid hebhen verworven. Het is waar, dat men buiten onze grenzen, vooral in Beieren, reeds op een oude traditie, hier en daar zelfs van eeuwen, kan bogen, doch oude stadjes met een scfhilderachtig plein. met een mooi gebouw, bastion, stadswal of poort, zoo bij uitstek geschikt om als achter- grond voor de vertooning te dienen, bezitter wij ook, evenals een geschiedenis, rijk aan ge- beurtenissen, geschikt als onderwerp voor een boeiend landsspel. Het spreekt vanzelf, dat de leden van het dilettanten-tooneel en niet de beroepsartisten. de aangewezen acteurs zijn, om in bedoelde spelen op te treden, vooral ook omdat die spelen in alle opzichten plaatselijke feesten moeten zijn. De Nationale Landsspelraad geeft voorlich ting omtrent zijn bedoeling en die spelen en is daartoe in staat, omdat hij onder zijn leden personen telt, die een bijzondere studie hebben gemaakt van legenden, geschiedenis, folklore, volksdansen ,oude muziek, enz. en in't buiten land 'n rijke onderVinding hebben opgedaan op het gebied van de z.g. ,,Heimatspiele". Laten dus de tooneeldilettanten in plaatsen, die door historische gehouwen of omgeving bij uitstek geschikt zijn voor het geven van landsspelen en waar zich commissies vormen pm de mogelii'kheid hiervan te overwegen, zich opmaken om dergelijke commissies krachtig te steunen, door hun talenten beschikbaar te stellen als acteurs in het landsspel. En mocht het initiatief tot zulk een feest in dergelijke steden niet uitgaan van V. V. V. of eenig an- der comitd, welnu, dan geve de plaatselijke tooneelvereeniging den eersten stoot, gedach- tig aan het spreekwoord: goed voorgaan doet goed vol gen! Mode te werken aan een schoone opgave, het brengen van volksfeesten op een hooger plan en tegelijkertijid zich te kunnen wij den aan zijn liefde voor het tooneelspel, is een taak, die iederen emstigen liefhehiberij-speler moet toelachen. Zij, die omtrent het hiervoren behandelde ondeiwerp iets meer wenschen te vememen, kunnen zich wenden tot den belangeloos wer- kenden Nationalen Landsspelrae.d, waarvan voorzitter is Gen.-maj. Fr. de Witt Huberts te Zandvoort. door Proefbalen levert: TEB NEUZEN. (Ingez. Med.) j HEVIGE TRE1NBOTSING. De trein, die uit het station Saint Lazare te Parijs naar Nantes vertrekt, is onder de brug te Cardinet in botsing gekomen met een rangeerenden trein uit Dieppe, die op weg was naar het depot van Clichy. Een tweede- klas rrjtuig reed bovenop een goederenwagen. Beide wagons werden geheel vernield. Het ongelulk werd nog ernstiger door het feit, dat de reizigers, door een paniek bevan- gen, uitstapten op de spoorbaan, juist toen er een andere trein naderde. Het aantal dooden bedraagt voor zoover bekend 6, dat der gewonden 30. Men vreest, dat er nog slachtoffers onder de vemielde wagens liggen. TRAG1SCH ONGELUK. Toen de houtvester Knaup uit Bruchhausen uit zijn dienst thuis kwam, legde hij zijn ge- weer op tafel en verwijderde zich een oogen- blik uit de kamer, waar zijn zesjarig zoontje en zijn vijtfjarig dochtertje aan het spelen waren. Het knaapje schijmt het geweer ge- grepen te hebhen, want plotseling knalde een sohot. Het meisje, dat door den schrootlading in den rug getroffen hleek te zijn, was op slag dood. Tijdens het verhoor bekende de knaap zelf het wapen geladen te hebben. ROEMEENSCHE ROOVERS KLEEDEN AUTOBUS-P ASS A GIERS UIT. Uit Boekarest wordt bericht, dat op den straatweg naar Constantza een voile autobus door straatroovers is aangvallen, die niet alleen de passagiers geheel uitplunderden, maar hun ook vrijwel alle kleeren afnamen. Zij namen ook de autamobielbanden mee en vemielden den motor met revolverschoten, teneinde te beletten, dat men spoedig de politie zou waarschuwen. DURE SCHOONHEID. De Amerikaansche handelaars in schoon- heidsmiddelen en de salons waar de middelen op de dames worden toegepast. mogen, naar het blijkt, bogen op een ibloeiend bedrijf. De Amerikaansche schoonheidsleveranciers zijn dezer dagen te Neiw-York in congres bij- een geweest. Ter vergadering werd mee- j gedeeld, dat de Amerikaansche vrouwen per jaar 700.000.000 aan schoonheidsmiddelen en -behandeling uitgeven. Vergadering van Maandag 6 October 1930, des namiddags 1,30 uur. Voorzitter de heer Job. de Feijter, Burge- meester. Verder tegenwoordig de leden: A. de Feij ter, S. van Hoeve, A. de Koeijer, D. Dees, C. H. H. Wisse, M. Dekker, A. Haak, A. Dees, H. Bakker en J. de Regt, benevens de Secrebaris J. Stolk. Afwezig de heer A. Jansen. 1. Opening. De VOORZITTER opent de vergadering door het uitspreken van het gebedsformulier. 2. Notulen. De heer HAAK merkt omtrent de notulen der vergadering van 18 Juli 1.1. op, dat op bladzijde 4, kolom 2, between hij zeide met betrekking tot het installeeren van de cemtra.e verwarming onjuist is meegedeeld. Er staat, dat hij verondersteld heeft, dat men met f 150 brandstof zal toekomen en, gerekend naar den tegenwoordigen toestand alzoo 200 zou besparen. Dit moet juist andersom zijn. Hij achat het verbruik op 200 en de bespa- ring op 150 's jaars. De notulen worden hiema met algemeene stemmen vastgesteld. 3. Mededeelingen. a. dat op 15 September 1930 zijn opge- nomen boeken en kas van den gemeente-ont- vanger, de ontvangsten op dat tijdstip be- droegen 93472,69, de uitgaven 85355,18, zoodat het kassaldo bedroeg 8117,51, welk bedrag aanwezig is bevonden. Aangenomen voor kennisgeving. b. dat op 22 Septemfie'r 1930 zijn opge- nomen boeken en kas van den administrateur van het gemeentelijk elect|isch bedrijf, de ontvangsten op dat tijdstip bedroegen 9353,98% en de uitgaven 8707,73, zoodat het kassaldo bedroeg f 646,25%, welk bedrag aanwezig is bevonden. Aangenomen voor kennisgeving. c. dat op 29 September 1.1. zijn opgenomen boeken en kas van den secretaris-penning- meester van het algemeen burgerlijk arm- bestuur. De ontvangsten op dat tijdstip be droegen 3165 en de uitgaven 2367,25, zoo dat het kassaldo bedroeg f 527,75, welk bedrag aanwezig is bevonden. Aangenomen voor kennisgeving. d. een schrijven luidende als volgt: Ondergeteekende Bestuur van den Christe- lijken Nationalen Werkmansbond te Zaamslag doen een beroep op den heeren leden van den Raad der gemeente om goedgunstig te beschik- ken op het verzoek, dat'door dit schrijven hun wordt voorgelegd behelzende een subsidie groot 200 gulden omkleed als volgt: Daar het vorige jaar door onze mannen is gebruik gemaakt van de autobus van Wisse am hen naar Sluiskil te voeren wegens sleehfe wegen en weersgesteldheid voor de prijs van 1,50 per man per week voor 30 gulden en daar nu weer de tijd aanbreekt dat weer en wegen slecht berijdibaar zijn per fiets, maar nu moeten betalen voor die zelfde rit per bus 2 gulden per man per week 40 gulden, meen- den wij dat dit te veel is, om af te zonderen van het weekgeld, het is daarom dat wij zoo beleefd U vragen om voor 20 personen 50 cent per week te willen subsidieeren gedurende 20 weken te rekenen vanaf 1 October om op zoo een wijze aan het werk te kunnen blijven en verschoont te blijven van een dergelijke in- richting van steun of de werkloozenkas. Namens het Bestuur, S. Buijze, Voorzitter. L. A. Verberkmoes, Secretaris. Omtrent dit adres stellen wij U voor daarop niet in te gaan. Ook na aftrek van een bedrag van 2 per week voor vervoerkosten genieten adressanten een loon gaande boven het loon dat in deze gemeente zou worden verdiend als veldarbeider. Zou op dit verzoek worden ingegaan dan kunnen met evenveel recht andere personen die in deze gemeente wonen en buiten de ge meente werken een verzoek doen om onder- steuning. De VOORZITTER voegt hieraan toe, dat Burgemeester en Wethouders hij de bespre- king van dit verzoek er a-anvankelijk wel iets voor gevoelden, doch later zagen zjj in, dat daaruit zooveel moeilijkheden zouden voort- spruiten, aangezien veel menschen uit de ge meente dan onder dezelfde termen zouden vallen, dat zij oordeelen, dat het verzoek moet worden afgewezen. Met algemeene stemmen wordt aldus be- sloten. 4, Ingekomen stukken. a. Een schrijven van Gedeputeerde Staten houdende toezending van het K. B. van 14 Mei 1930 No. 40, betreffende opheffing der openbare lagere school in den Grooten Huijs- senspolder. Gedeputeerde Staten deelen mede. dat zij naar aanleiding van genoemd K. B. bij hun besluit van 1 8Juli No. 248 lste afdeeling, als- nog aan het raadsbesluit van 31 Augustus 1928 No. 12, gewijzigd bij dat van 26 April 1929, de goedkeuring hebben verleend in het vertrouwen, dat van gemeentewege aan de be- zwaren van de ouders der kinderen, die de opgeheven school bezochten de kosten van vervoer naar de school waarop zij thans zijn aangewezen, op redelijke wijze zal worden tegemoetgekomen Burgemeester en Wethouders deelen naar aanleiding van dit bericht mede, dat hun be kend is, dat door belanghebbende tegen dit besluit in beroep is gekomen en de nadere be handeling van dit schrijven dus voorstellen aan te houden tot de Koninklijke beslissing bekend is. Aangenomen voor kennisgeving. b. Een schrijven van de feestcommissie, houdende dankzegging voor de toegestane subsidie en bericht van aanvaarding van de aan die subsidie gestelde voorwaarden. Aangenomen voor kennisgeving. c. Een schrijven van de Ned. Vereeniging tot bescherming van dieren, luidende: Het vraagstuk brand in stallen heeft ons reeds sedert 1923 bezig gehouden en de over- tuiging, dat het aantal branden, waarhij vee om het leven komt, kan en moet worden in- geperkt, ook met medewerking van wet en verordening, vindt steeds meer weerklank. Het aantal branden is zoo groot, het lijden der slachtoffers zoo vreeselrjk en de materieele schade, die de gemeenschap elk jaar door stal- branden lijdt, loopt zoo hoog op, dat een ieder, die het vraagstuk bestudeert, overtuigd wordt, dat er iets moet gebeuren. Onze vereeniging heeft terzake reeds ver schillende publicaties het licht doen zien en voor het oogenblik vatten we den stand van het vraagstuk samen in het hierbij gaande rapport, waarvoor we emstig Uw aandacht vragen, terwijl we Uwe medewerking ver- zoeken om ons door desbetreffende gemeente- verordeningen in den strijd tegen dit euvel te steunen. De gemeentebesturen, die om advies vroe- gen, hetzij bij ons of bij de vereeniging vooi wettelijke Dierenbescherming, welke laatste ons verzocht dit belang ook wat haar be- treft te willen afhandelen, gelieven bijgaand rapport als antwoord te beschouwen. Wij houden ons zeer aanbevolen voor nadere vragen en opmerkingen. Burgemeester en Wethouders stellen voor, dit schrijven aan te nemen voor kennisgeving. Aangenomen voor kennisgeving.* 5. Voorstel van Burgemeester en Wethou ders tot vaststelling 2de suppletoir kohier hondenbelasting voor het jaar 1930. Burgemeester en Wethouders bieden ter vaststelling van het 2e suppletoir kohier hondenbelasting, dienst 1930, op een bedrag van 29,50 met voorstel te bepalen, dat de betaling moet geschieden in een termijn ver- vallende v66r of op den eersten November 1930. Met algemeene stemmen wordt aldus besloten. 6. Voorstel van Burgemeester en Wethou ders tot wjjziging der begrooting, dien,st 1930. In verband met het besluit van den raad van 2 Juni 1930 tot verbreeding van het z.g. straatje en het besluit van den raad van 18 Juli 1930 tot het aanbrengen van eene cen- trale verwarming in het gemeenteinuis, stellen wij U voor de begrooting, dienst 1930, te wijzigen als volgt: Gewonen dienst inkomsten: Hoofdstuk I, volgn. la gedeelte van het vermoedelijik batig slot van den gewonen dienst van het dienstjaar 1929 3439. Gewonen dienst uitgaven: Hoofdstuk I, volg. 3a bijdrage aan hoofd stuk II van den kapitaaldienst 2500; hoofd stuk I, volgn. 3b bijdrage aan hoofdstuk VI van den kapitaaldienst 939; totaal 3439. Kapitaaldienst ontvangsten: Hoofdstuk I, volgn. 191aa vermoedelijke batige sloten (of gedeelte daarvan) van den kapitaaldienst van het dienstjaar 1929 /2061, waarvan komt ten bate van hoofdstuk VI 2061, Hoofdstuk II, volgn. 191ab bijdrage van hoofdstuk II van den gewonen dienst /2500; hoofdstuk VI, volgn. 191ad bijdrage van hoofdstuk I van den gewonen dienst 939; hoofdstuk VI, volgn. 191ae batig slot ffver- gebradht van hoofdstuk I f 2061; totaal f 5500. Kapitaaldienst uitgaven. Hoofdstuk II, volgn. 191ac inrichting cen- trale" verwarming gemeentehuis 2500; hoofd stuk VI, volgn. 191af kosten van den aanleg van straten en wegen /3000; totaal 5500. Het voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. 7. Voorstel van Burgemeester en Wethou ders tot wijziging der verordening op de besmetteiyke ziektengelden. Omtrent de in de vergadering van 24 Maart 1930 vastgestelde verordening betreffende be- smettelijke ziektengelden schrijven Gedepu teerde Staten, dat in art. 2 2de lid, sub a, in plaats van artikel 1 dient te worden gelezen artikel 2; ten opzichte van artikel 3, lste lid: Ter voldoening aan den eisoh van art. 232 der Gemeenteiwet zal voor de kosten van ver voer, afzondering, onderzoek en verpleging een bepaald bedrag dienen te worden vast gesteld en eveneens voor die van reiniging en ontsmetting. Mocht dit laatste moeilijkheden opleveren dan zou eventueel kunnen worden venwezen naar de tarieven voor reiniging en ontsmetting van de inrichting, waarvan in voorkomende gevallen gebruik zal worden gemaakt. Dat ten slotte artikel 3, 3de lid in plaats van meer dan 4000 ware te lezen 4000 of meer. Burgemeester en Wethouders stellen voor de verordening te wijzigen overeenkomstig het verlangen van Gedeputeerde Staten, maar de redactie van artikel 3, lste lid te handhaven. Het is niet mogelijk bepaalde bedragen in de verordening vast te leggen, evenmin te verWijzen naar de tarieven van een bepaalde inridhting. In verordeningen b.v. betreffende het heffen van opcenten op belastingen zijn evenmin be dragen opgenomen van de belastingen, zoodat de tegenwoordige redactie o.i. niet in strijd is met den eisoh van artikel 232 der Gemeen- tewet. Als bovendien in de verordening wordt ver- wezen naar de tarieven van bepaalde inrich- tingen dan is men gehouden aan die inrich- tingen. terwijl het toch gewenscht kan zijn van eene inrichting die men op een gegeven moment prefereert gebruik te maken. Het voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. PRIMA ZUIVERE KRISTAl STIJFJEl N V STIJPSELFABRIEK DE BIJENKORF VQORHEEN M.KHONIG (Ingez. Med.:, 8. Voorstel van Burgemeester en Wethou ders tot onbewoonverklaring der woning staande Stoofstraat, plaatselijk gemerkt wijk A 287. Opgemelde woning is laatstelijk bewoond geweest door C. J. van Sweeden en is sinds zijne opname in het oudliedenihuis alhier on- bewoond. De woning is van dien aard, dat zij niet meer aan redelijke eischen van bewoning vol- doet en ook niet door het aanbrengen van ver- beteringen in bewoonbaren staat kan worden gebracht. De Gezondiheidscommissie om advies ge- vraagd is van oordeel, dat de woning ontoe- woonbaar dient te worden verklaard; over- gelegd wordt daarom het navolgende coneept- besluit De Raad der gemeente Zaamslag: Gezien artikel 19 der Woningwet; mede gezien het uitgebracht advies der Gezondheidscommissie te Ter Neuzen, aan- gaan'de het onbewoonbaar verklaren van de woning gelegen Stoofstraat te Zaamslag, kadastraal bekend gemeente Zaamslag, Sectie F 2211; tlUlllllltltllltlllllttUtMUlM 20-Wet. per ons (Ingez. Med.) overwegende, dat bovengenoemde woning ongeschikt is ter bewoning en niet door aan brengen van verbeteringen in bewoonbaren staat kan worden gebracht; besluit: de woning gelegen Stoofstraat te Zaamslag. kadastraal bekend gemeente Zaamslag, sectie F no. 2211, onbewoonbaar te verklaren. Het voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. 9. Voorstel van Burgemeester en Wethou ders tot verhooging der toegestane sub sidie aan de feestcommissie voor kosten schoolfeest. Ingekomen is het navolgende verzoek: De feestcommissie te Zaamslag, voldoende aan uw schrijven van 18 Juli 1.1., heeft de eer Uw college de rekening en verantwoording aan te bieden, van de ontvangen subsidie, groot 300, verstrekt voor de schoolkinderen der gemeente Zaamslag. Onze aanvraag om subsidie was berekend naar eene globale schatting van ongeveer 600 kinderen, doch in werkelijkheid bedroeg het aantal kinderen 618 60 kinderen der bewaarschool, dus in totaal 678. Daar Uw college een bedrag van vijftig cent per kind i. uittrok en globaal ook oip 600 kinderen rekende, werd ons het bedrag van 300 toe- gekend en zou volgens onze besoheiden mee- ning, althans toch zeker de kinderen die de verschillende soholen bazoeken, ook recht hebben op de vergoeding van vijftig cent per kind. «De feestcommissie richt dan ook het beleefd verzoek tot Uw college om het nadeelig saldo ten bedrage van f 16,24 aan de feestcommissie te willen terugbetalen, om rgden dit te kort is ontstaan wegens tractatie der meerdere kinderen, daar oorspronkelijk voor 600 kin deren werd aangevraagd. Voorts zij verder opgemerkt, dat de kinde ren der bewaarschool slechts tien cent werden uitbetaald en dat het vervoer der kinderen naar Zaamslag en terug het comite f 35 heeft gekost, welk bedrag uit de ingekomen gelden der burgerij is betaald en niet uit de subsidie der gemeente. Naar aanleiding van dit verzoek merken Burgemeester en Wethouders op, dat door den Voorzitter in Uwe laatstelijk gehouden ver gadering is medegedeeld, dat ongeveer 600 kinderen schoolgingen. De commissie had dus zoodra zij wist, dat f 300 was toegestaan eerst voor dat tot ver- deeling der gelden werd overgegaan dienen na te gaan hoeveel kinderen schoolgaan en aldus de gelden kunnen verdeelen. Zeer zeker heeft de Voorzitter bij het noe- men van het cijfer 600 niet gerekend op de kinderen van de bewaarschool. Bedoeld waren alleen leerpliohtige kinderen, althans kinderen die de lagere school bezochten. Een tamelijk aantal kinderen, dat de zelfde leeftijd heeft als die welke de bewaarschool bezoeken zijn nu niet onthaald geworden, wat

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1