ALGEMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. binnenland. buitenland. No. 8589. WOENSDAG 8 OCTOBER 1930. 70e Jaargang FKTJILLETOK. Vampier-Vleugel door SAX ROHMER. HET HERBOUWDE GERECHTSHOF TE GENT. VROEGERE POSTBESTELLING TE BRESKENS. 651 d?" ENSCHE iJ6 ABONNEMENT8PRIJS: Binnen Ter Neuzen /1.40 per 3 maanden Buit.en Ter Neuzen fr pc- post 1.80 per 3 maanden - Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar - .,oar BelglS en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor het bultenland alleen br) voorultbetallng. j'5tgeof»ter: Flrma P. J. VAN DE SANDB. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIBN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken rege) meer i 0,*> Grootere letters en cliches wor den naar plaatsrulmte berekend. Handelsadvertentlen bfl regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien llefst (sbn dag voor de ultgave. DIT BI.AD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VKIJDAGAVOND. 9' BEZOEK VAN HONING ALBERT AAN HET NEDEHLANDSCH PAVILJOEN OP DE ANTWERPSCHE WERELD- TENTOON STELLIN G. Zaterdagmorgen lie eft de Belgische koning een bezoek aan het Nederlandsche paviljoen te Antwerpen gebracht. Z.M. werd ontvangen door den gezant, Jhr. Van Nispen tot Seve- naer, den consul-generaal, den heer Ruys, den oommissanis-generaal van de Nederlandsche regeering, Dr. Posthuma, den adjudant-com- missaris-generaal, Ir. De Kruyff, de burge- meesters van Amsterdam, Rotterdam, Dor drecht en Vlissingen en den architect van het gebouw, den heer Wijdeveld, terwijl ook aan- wezig was de beheerder van de Indische af- deeling, de heer De Voogd en de assistent, de heer Duwing. Versohillende exposanten hadiden zich op- gemaakt om aan de stands de noodige inhch- tingen te geven. Het hezoek duurde meer dan een uur en de koning toonde groote belangstelling v°°r de versohillende inzendingen, de Indische afdee- ling en de geheele inrichting van het gebouw. Bij de gemeentalijke inzendingen gaven de betrokken burgemeesters de noodige mlich- tin-gen. D©s middags had de uitreiking der bekro- ningen plaats door den koning persoonlgk m het feestgebouw der gemeente Antwerpen. De bekroningen voor de versohillende lan- den warden aan den commissarissen-generaal medegedeeld. Voor Nederiand zijn deze: hors concours departementen en afdeelingen van departementen en gemeenten 13; hors con cours als lid van de jury 19 exposanten, grands prix 42; diplomes d'honneur 27, gou- den medailles 15; zilveren medailles 6; bron- aen medailles 6. Aan den commissaris-generaal werd m diens kwaliteit een grand prix met herinnermgs- "ST'JSSSSS^ med.Je.U., d,r kroningen werden door de aamwezigen met zichtbaar en hoorbaar enthousiasme ont vangen. H. J. DE GROOT. Nu de heer H. J. de Groat, inspecteur-gene- raal van het nijiverheidsonderwtjs, met l No vember den dienst gaat verlaten, heeft zich een cammissie gevormd, die hem op 30 tober a.s. te 's-Gravenhage zal buldigen. De Minister van Onderwijs, K. en W. heeft het eere-voorzitterschap aanyaard. De com- missie is verder samengesteld uut. Dr. J. TH. vfsser voorzitter, Jhr. Mr. C. Feith, onder voorzitter, Mr. S. J. Hogerzeil penmngmeea- ter en J. van den Brink, secretans. ARBEIDERS IN DEN WIERINGERMEER- POLDER. Tot dusver zijn in den Wieringermeerpolder alleen gehuwde arheiders en kostwinners te- werkgesteld. Het ligt nu in de bedoeiing der directie ook ongehuwde arbeiders te plaatsen, maar deze zullen niet in barakken worden ondergebracht en ook niet eemgerlei bijslag op het loon ontvangen. Zij zullen het gewo loon ontvangen en zelf voor huisvestmg moe- ten zorg dragen in de dorpen om den Wierin germeerpolder gelegen. Ook de tewerkstellmg van deze ongehuwde arbeiders zal geschieden door tusschenkomst van de arbeidsbeurzen. Van de 5 barakken zijn 4 bezet met arbei ders uit Groningen, Friesland, Drenthe, Over- iissel en Gelderland. Maandag zijn een 80 ar beiders uit Zeeland en Noord-Brabant in den Wieringermeerpolder aangekomen, die in de vijfde barak te Sluis I zijn ondergebracht. DE STORING OP DE 298 M. GOLF. Uit goede brond verneemt het Hbl., dat het hoofdbestuur van de P.T.T. te 's Gravenhage thans verscheidene pogingen in het werk stelt om de storingen op de 298 M. golf opgeheven te krijgen. Zeer binnenkort zullen versehillen- de mededeelingen en vooral op tec'hnisch ge- bied, van die zijde verschijnen. DE WEGZAKKENDE KADEMUUR TE ANTWERPEN. Er wordt, naar aan de N. R. Crt. gemeld wordt, hard gewerkt, op de Cockerillkade te Antwerpen, aan den kademuur die reeds 1.75 M. naar de Schelde toe is weggezakt. Bij hoog water sijbelt het vocht door den muur en loopt de breede en diepe kloof, welke zich over een lengte van circa 130 meter uitstrekt, geheel vol. De verzakte kademuur zal wor den afgebroken en door een nieuwen muur vervangen. De openbare aanbesteding heeft reeds de volgende week plaats. Volgens des- kundige raming zal het bouwen van den nieu wen muur ongeveer 16 millioen francs kos- ten en ruim een jaar duren. PROEVEN MET KUNSTMATIGEN NEVEL. Het Duitsche militaire luchtvaartcorps houdt dezer dagen oefeningen in de buurt van Koningsbergen. Zaterdag zijn proeven geno- men met het onttrekken van een uitgebreid doel, in dit geval het landgoed Klein-Mede- nau, aan het gezicht van vijandelijke vliegers door het verwekken van kunstmatigen nevel. Volgens de Voss. Ztg. loopen de inzichten in militaire kringen over het nut van deze methode sterk uiteen. De tegenstanders er- kennen weliswaar dat bij windstilte succes te bereiken valt, maar betwijfelen of de nevel bij winderig weer lang genoeg blijft hangen om de vliegers van de wijs te brengen. Boven- dien achten zij de kosten veel te hoog voor een uitwerking van zoo twijfelachtige waarde. Andere vliegers en deskundigen gaan nog verder en meenen dat de kunstmatige nevel vijandelijke vliegers juist den weg wijst naar doelen, die vobr den tegenstander van groote militaire waarde zijn. EEN GRIEKSCH DUEL IN HONGARIJE. Men schrijft uit Boedapest aan de N. R. Crt. Groote beroering wekte in Boedapest dezer dagen de verschrjning van een drietal heeren uit de eerste kringen van Athene, prins Apostolides en de grootgrondbezitter Skoy- ses, die in gezelschap van prinis Ypsilanti naar Boedapest kwamen, om daar een duel uit te vechten, aangezien in Griekenland duelleeren met tenminste tien jaar gevangenisstraf wordt gestraft. De onderhandelingen over de vast- stelling van de details, waaraan ook een paar Hongaarsche aristocraten, onder wie ook graaf Andrhs Bethlen, deelnamen, vonden zeer in het geheim plaats, echter kwam de politie er toch achter. Deze kon echter niet beletten, dat het duel toch Woensdagmiddag in de cavalerie-kazeme Frans Jozef plaats vond. Nadat de heeren op een afstand van 25 pas op elkander geschoten hadden, zonder dat iemand geraakt was, gingen zij weer naar hun hotel terug en was de met zooveel ge- wichtigbeid voorbereide zaak afgeloopen. DE KABINETSCRISIS IN ROEMENIe. Koning Karel van Roemenie heeft Maandag aan het kabinet-Maniu uit de nationale boeren- partij op zijn verzoek ontslag verleend. Deze crisis had, schrijft de N. R. Crt., reeds eeni- gen tjjd gebroeid, omdat de Koning het met zijn minister-president Maniu over de binnen- en buitenlandsche politiek niet eens was. Zijn betrekkingen met prinses Helena van Grieken land zijn nog zoo koel dat aan hun hereeni- ging vooreerst niet te denken valt, en nu had de Koning zich zonder Koningin te Alba Julia (Karlsburg), de oude kroningsstad der Roe- meensche vorsten in Zevenbergen, willen laten kronen, waartiegen Maniu gekant bleef. Deze voerde aan dat daardoor een constitu- tioneel onmogelijke toestand zou ontstaan, en zulk een loop van zaken een ongunistigen in- vloed op de stemming onder het volk zou moeten hebben. In de buitenlandsche politiek zocht de Koning toenadering tot Hongarrje, in tegenstelling met zijn minister-president, die de Kleine Entente trouw wilde blijven. Men spreekt nu van een nienw ministerie onder Michalache den afgetreden minister van landbouw, die ook tot de nationale boeren- partij behoort, maar koning Karel het meest toegedaan is. Zijn verschijning aan het hoofd van de regeering zou een scheuring in deze sterkste partij van het land ten gevolge kun- nen hebben, maar voorloopig valt er niets te zeggen van den loop dien de zaken zullen nemen. Een ding is zeker, nameljjk dat koning Karel zijn neiging om zelf te regeeren niet heeft kunnen onderdrukken. Dit was te verwachten van een vorst die zich door een staatsgreep tot koning had laten uitroepen en daardoor groote eigengereidheid getoond had. Hij zet echter slechts de traditie van het persoonlijk regime van de Kroon in Roemenie voort. De eerste Koning Karel toonde zich ook in dit opzicht een Hohenzoller en heeft zoolang hij nog leefde zich ertegen verzet dat Roemenie zich in den oorlog tegen de centralen keerde. Zijn ncef en opvolger heeft er, onder den in- vloed van zijn gemalin, voor gezorgd dat Roe menie zijn onzijdigheid opgaf en zich ten slotte aan den kant van de geallieerden schaarde. Maniu had van den Koning de belofte ge- eischt dat hij hem ten minste een jaar tijd zou laten voor de uitvoering van het econo- misch program der regeering. De Koning weigerde dit en heeft dus getoond dat hij niet als zuiver constitutioneel vorst wilde regee ren. De slechte gezondheidstoestand waarop Maniu zijn verzoek om ontslag grondde, moet een voorwendsel zijn, daar hij, als koning Karel zijn zin gedaan had, nog een jaar aan het hoofd van de regeering had willen blijven. TER NEUZEN, 8 October 1930. GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. In de Maandagavond gehouden vergadering van den gemeenteraad, waarin alle leden tegenwoordig waren, werd aangenomen het voorstel van Burg, en Weth., om afwijzend te beschikken op het verzoek van den keurings- veearts, tot verhooging zijner jaarwedde, met 7 tegen 6 stemmen. Voor stemden de heeren Van Aken, Bedet, De Jager, Geelhoedt, Scheele, Dekker en Verlinde; tegen stemden de heeren Colsen, Hamelink, Van Driel, Van den Bulck, De Bruijne en De Bakker. Met algemeene stemmen werd voorloopig vastgesteld de gemeenterekendng over den dienst 1929. Van den gewonen dienst hebben de ontvang- sten bedragen 446.832,05 V2de uitgaven 399.181,56, het batig slat 48.650,49y2. Van den kapitaaldienst waren de ontvang- sten 157.040,36. de uitgaven f 155.752,49, het batig slot f 1287,87. Vervolgens kwam in behandeling het voor stel van Burg, en Weth. om deel te nemen in een beperkter waterleidingplan voor het Oostelijk deel van Zeeuwsch-Vlaanderen (om- vattende de geaneenten Ter Neuzen, Hulst en Sas van Gent), eventueel in een voor het Oostelijk en Westelijk deel indien uit het Westelijk deel ook zouden toetreden de ge meenten Biervliet, Breiskens, Oostburg, Aar- denburg en Sluis, en in beide gevallen 6 aan- deelen van J 100 te nemen in het maatschap- pelijk kapitaal der N.V. die den bouw en de exploitatie der waterleiding ter hand zal nemen. Tevens te bepalen, dat dit besiuit slechts van kracht zal zijn, inidien door het rijk en de provincie de risico-garantie wordt verleend. 'Dit nieuiwe plan, opgemaakt door het Rijks- bureau voor Drinkwaterleiding, is het resul- taat van versChillende besprekingen en confe- renties die hebben plaats gehad, nadat de zaak der opgerichte N.V. Zeeuwsch-Vlaamsche Waterleiding in het voorjaar was vastgeloo- pen. V66r ontbinding was niet de statutiaire meerderheid, maar te voorzien was, dat even- min een volstrekte meerderheid onder de aan- deelhouders zou te vinden zijn, om door te werken en een besiuit te nemen tot storting op de aan deel en. Reeds toen gingen stemmen op, die advi- seerden tot vrijlaten van de gemeenten welke gemeenteraad zich tegen uitvoering van het plan hadden verklaard, en het plan uit te voenen met de 8 gemeenten die dit wel wenschten te doen. In de kringen van het waterleidingbestuur gevoelde men daar echter nog niet veel voor, en gaf de voorkeur, alsnog pogingen aan te wenden tot verkrijging van het voor oogen gesteiide ideaal: een waterlei ding voor geheel Zeeuiwseh-Vlaanderen (waar- omtrent valt op te merken, dat dit met het z.g. groote plan toch al niet bereikt werd, aangezien slechts 21 van de 35 gemeenten waren toegetreden). Een propagandapoging werd aangewend door den voorzitter, den heer Mr. P. Dieleman, die eene samenspreking hield met den gemeen teraad van Clinge, met negatief resultaat, aangezien die gemeenteraad met algemeene stemmen zijtn afiwijzenjd standpunt vasthield, Sinds dien, werden geen verdere pogingen aangewend, en werd het een rusttijd voor de oude ondemeaning. Zooals bekend, werd door de groot-industrie in (St gewest aan enkele gemeenteraden een adrgs gericht ,aandringende op het tot stand brengen eener drinkwaterleiding. Het was in dien tijd, dat de Commissaris der Koningin, Jhr. Mr. Quarles van Ufford, meemde, alsnog een poging te moeten aanwen- den, om deize voor Zeeuwsch-Vlaanderen zoo belangrijke kwestie weer aan het rollen te brengen. Door hem werd met een aantal vooraanstaande personen uit dit gewest, een conferentie gehouden, waarin de vraag be- sproken werd, welken weg zou hehooren te worden ingeslagen, om alsnog het beoogde doel te bereiken. Unaniem werd door de geraadpleegde heeren de meening uitgesproken, dat dit zou moeten zijn ontbinding van de bestaande vennoot- schap en het vormen eener nieuwe door de gemeenten die blijkens het besiuit van den gemeenteraad een waterleiding wenschen. Bij beschouwing van het plan, de gemeenten die zouden afvailen en die, welke zouden blijven en die juist het industriegebied omvatten, werd dit hij oppervlakkige beschouwing zeer wel mogelijk geacht, al zou zulks eerst na bewerking van een nieuw plan vast te stellen zijn. Geheel in dien geest is ook van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch- Vlaanderen aan den Commissaris der Konin- gin een sohrijven uitg'egaan. De Commissaris heeft daarop advies inge wonnen bij den Directeur van het Rijksdrink- waterleidingbureau. Dit heeft daarop twee nieuwe plannen uitgewerkt, een voor Ter Neuzen, Sas van Gent en Hulst en een met de 5 gemeenten in het Westelijk deel. Zoowel het eerste plan voor de 3 gemeenten, als dat voor de 8, bleek daarbij uitvoerbaar o-eheel op dezelf.de tarieven die waren aange nomen voor het groote plan, voor de Industrie kon dit zelfs iets lager worden gesteld. Naar we vememen is dit plan dezer dagen besproken in een taijeenkomst van Commis- sarissen der bestaande maatschappij en ver volgens in een onder leiding van den Commis saris der Koningin gehouden vergadering der betrokken gemeentebesturen. Het plan verwierf daarbij de algemeene instemming, waarop besloten werd het bij de raden der betrokken gemeenten aanhangig te maken. Zooals gemeld, was het door Sas van Gent reeds aangenomen Het gaf alhier aanieiding tot een uitvoerige bespreking, waarbij van de zijde der bestrij- ders in hoofdzaak werden aangevoerd de be- zwaren die ook reeds tegen het algemeene plan hebben gegolden, met name tegen ver- plichte aansluiting. Bezwaren werden ingebracht door de heeren Scheele, De Bakker, Bedet en Van Aken, ter wijl de heer Colsen den tijd van voorbereiding te kort aohtte en uitstel van behandeling be- pleitte, De heer De Brurjine wilde eerst de oude maatschappij ontbinden en dan eens gaan praten. Het plan werd verdedigd door de heeren Van Driel, Hamelink, de Voorzitter, de heeren De Jager en Geelhoedt, terwijl de heer Dekker. de bezwaren wel gevoelende, verklaarde een waterleiding toch zoo gemakkelijk te vinden. Het voorstel van Burg, en Weth. is aan genomen met 8 tegen 5 stemmen. Voor stemden de heeren Colsen, Hamelink. Van Driel, Van den Bulck, De Jager, Geel hoedt, Dekker en Verlinde; tegen stemmen de heeren Van Aken, Bedet, Scheele, De Bruijne en De Bakker. ERNSTIG ONGEVAL. Maandagvoormiddag is de 41-jarige A_ Wisse, werkzaam aan eene woning op den Baandijk, door nog niet opgehelderde oonzaak van een schraagstelling gevallen. In zijn val schijnt hij een daarop staande speciekuip te hebben vastgegrepen, die daardoor op zijn buik terecht kwam, waardoor hij emstig in- wendig gekwetst werd. Direct ontboden geneeskundige hulp achtte opneming in het ziekenhuis noodzakelijtk- Daar achtte men direct operatief ingrijpen dringend noodig. Zijn toestand is, naar wij vememen, zor- gelrjk. Het een drietal jaren geleden afgebrande gerechtshof te Gent is thans weer geheel her- bouwd. De door den Vlaamschen dichter Karel Ledeganck, indertijd in zijne „Drie Zuster- steden" bezongen gevel in neo-klassieken stijl, werd zooveel mogelijk bewaard, maar het in- wendige van het gebouw heeft men gelukkig gemoderniseerd. Binnen een paar weken wordt het aldus herstelde gerechtshof weer in ge- bmik genomen. TEGEN EEN BOOM GEREDEN. Zaterdag is de aannemer Th. Wieleman uit Hoofdplaat met zijn auto, rijdende uit de rich- ting Den Bosch, op den rijksweg te Reek (N.-Br.) tengevolge van het rijden op een der steenen welke op de nieuw getrokken zwarte scheidingslijn van het wegdek waren gelegd, zijn stuur kwijt geraakt. Hij reed tegen een der langs den weg staande boomen aan De heer W. liep een beenbreuk en een kaakfrac- tuur op. Zijn inzittende echtgenoote kreeg een beenbreuk en een ernstige hoofdwonde. Zij zijn naar het ziekenhuis te Grave ver- voerd. Met ingang van 6 October is in het postver- voer naar Zeeuwsch-Vlaanderen W. D. een be langrijke verbetering gekomen, doordat de post, met den laatsten trein te Vlissingen aan- gebracht, den daarop volgenden dag met de vroegboot, d.i. om pl.m. half 7 te Breskens. aankomt. Dit geschiedde anders eerst met de boot van half 8 uit Vlissingen. Op 't oogen- Vervolg. ,,Ik stond in den tuin naar het raam van het rookkamertje te kijken en toen herin- nerde ik me opeens, wat je me verteld had... van die schaduw op de jaloezie... „ja!" zei hij, nu opeens sterk gei'nteres- seerd. „En wordt dat door jouw theorie ook begrijpelijk?" ,,Ja, Harley ..Dat is de moeite waard, Knox. Vertel op". „Goed. Ik zal zoo kort mogelijk zijn. Herinner jij je nog dat verhaal van Val Beverley... die onbekende voetstappen 's nachts in de gang bij haar kamer? Je herinnert je ook. dat jij zelf iemand in de hal hebt hooren loopen, niet? En dat wij allebei een deur hebben hooren dicht- doen?" „En toen je die sohaduw de scha duw van een vrouw op de jaloezie van het rookkamertje gezien. Niet waar? Goed. Nu is er op Cray s Folly geen enkele vrouw de nonsens van Ayles bury over Val Beverley komen natuurlijk niet eens in aanmerking die door de qanq geloopen kan hebben of die dien avond met Kolonel Menendez in dat kamertje geweest kan zijn ,,Daar ben ik het mee eens". verklaardfe Harley rustig. „Het vrouwelijke contin gent van het personeel heb ik allang uit- geschakeld. Maar ga voort, Knox. Ik ben qeheel en al oor". ,,Goed. Nu is er aan den zuidkant van het huis, vlak bij den toren en dat rhodo- dendron^boschje, een deur. De deur werd volgens de eigen verklaring van Menendez door hem gebruikt. als hij zoo n slaapwandelarij-aanval had. Maar gesteld nu dat dat verhaal in een opzicht onwaar geweest is, dat hij bij die twee of drie gelegenheden, waarover hij t gehad heeft, niet „slaaj>wandelde", maar klaar wakker was ..Wat!" riep Harlay uit en tegehjk kwam er een eigenaardige uitdrukking in zijn oogen. ,,Denk jij dan dat t verhaal van hem niet waar geweest is, Knox? Volgens mijn theorie, Harley, is een onderdeel ervan niet waar geweest. Maar laat ik eerst voortgaan. Zou hij die deur niet gebruikt kunnen hebben, om n nach- telijken bezoeker binnen te laten?' ,,Dat is natuurlijk mogelijk .mompelde Harley, met zijn oogen nadenkend op het zonnige landschap voor ons. Zou voor den Kolonel absoluut niets moeilijk of ook maar bezwaarlijk geweest zijn om 's avonds, als iedereen sliep, naar beneden te gaan en zijn nachtelijke be zoeker of bezoekster binnen te laten qinq ik voort. ,,Of hij kon de deur, als Pedro haar afgesloten had, weer open- qemaakt hebben en dan heeft hij zelf niet naar beneden behoeven te gaan. Dan heeft ze zoo kunnen binnenkomen .Verduiveld, Knox", riep Harley uit. Ik geloof, dat je 't gevonden hebt! Zijn oogen schitterden opgewonden en met een gevoel van groote voldoening ging ik voort: Vandaar dus de voetstappen langs de kamer van Val Beverley; vandaar de schaduw, die jij op de jaloezie gezien hebt. En die geluiden in de hal zijn daardoor ook verklaard de:-trouw gipg weg en was bang "ketrapt te worden. En die deur, die we hoorden dichtgaan, was de deur bij den toren ,,Ga voort", zei Harley. Ofschoon... ik begrijp natuurlijk, wat er komen gaat ..Dat spreekt vanzelf, niet! riep ik uit. ..Natuurlijk! Daardoor wordt de vijand- schap tusschen Camber en Menendez begrijpelijk". Jij bedoelt. dat er tussc'hen Menendez en Mrs. Camber een verhouding be- a. Lijk? jou dat dan niet mogelijk? Ja, mocjelijk is t wel, Knox. Mogelijk is het wel! ,,Als je van dat idee uitgaat, worden die alcohol-excessen van Camber ook begrij pelijk. En dan ligt het voor de hand om te veronderstellen, dat zijn vrouw, die een Cubaansche is, Menendez daar, voor haar huwelijk, aekend heeft. Misschien heeft ze toen zelfs al een verhouding met hem gehad. En is die band pas verbroken toen ze met den ander ging trouwen.^.. Maar dat zijn veronderstellingen. n Beit is. dat Menendez dit buiten gehuurd heeft. Dus gezien van het standpunt, dat mijn theorie waar is, krijgen we dus den toe stand, dat haar vroegere minnaar naast zijn gelukkigen mededinger is komen wonen." „Knox", riep Harley uit. „Je redenee- ring is gewoonweg scbitterend. Ik sta vol onqeduld op de ontknooping te wadhten. ..Die komt," kondigde ik triomfantehjk aan. ..Vroegere betrekkingen worden weer klandestien aangeknoopt. Colin Camber komt dit te weten. t Gevolg is een heftige oneeniafheid cn daarna, van zijn kant elken dag weer te veel alcohol. Zijn hct- de voor zijn vrouw is zoo groot, dat hij haar haar ontrouw vergeeft. En als ge volg daarvan belooft ze hem, dat ze met haar minnaar zal breken. De schaduw op de jaloezie, den avond voor het drama, was haar schaduw. Harley. De gebaren, die je beschreven hebt, waren gebaren van wanhoop om de scheiding. V/ant dien qyond was het de laatste keer, dat ze bij eikaar waren." ,,Hmmompelde Harley, ,,als dat waar is, hebben ze een gewaagd spel gespeeld, want dan is ze hem komen opzoeken, ter wijl haar man thuis zat te werken. Als hij het opeens in zijn hoofd gehaald had. Om vroeg naar bed te gaan. zouden ze er inqevlogen zijn.' Dat is waar", stemde ik toe, ,,maar on- moqelijk is 't toch niet, vin-je wel Neen, absoluut niet", gaf Harley ten antwoord. ..Vrouwen zijn verstokte spe- lers. Maar ga voort, Knox. ,.Goed. Menendez weiaert in de scnei- dinq toe te stemmen en Mrs. Camber is wel' genoodzaakt te beloven of ze van plan was die belofte te bouden staat te bezien dat zij den volgenden avond nog een keer bij hem zal komen. Ze komt niet. Menendez wordt ongeduldig en gaat den tuin in, om te kijken of ze daar soms al is. Misschien dat ze heeft willen komen, maar dat haar man haar dat onmogelijk gemaakt heeft. Hoe dat ook zij, haar man ziet zijn mededinger opeens in het heldere maanlicht voor zich en de verleiding wordt hem te sterk. Volgens mij is de lezing eigenlijk iets anders. Ik geloof, dat hij zijn vrouw teruggestuurd heeft, in zijn drift een geweer heeft gepakt en den tuin in gegaan is met de bedoeiing om Menendez dood te schieten." „Hm," mompelde Harley: dan luid-op: „Deze hypothese, Knox, schakelt de vleer- muis-vleugel-episodes uit.' „Als Menendez over de slaapwandel- quaestie gelogen heeft, gaf ik ten ant woord, „kan zijn heele verihaal wel een aaneenschakeling van leugens zijn. ,Ja, dat kan. Maar 'waarorn heeft hij mij dan naar Cray's Folly laten koqien ..Begrijp je dat niet, Harley,' riep ik opgewonden uit. ,,Hij was bang sinds Camber van dat ge'intrigeer met zijn vrouw afwist. was Menendez zijn leven niet meer zeker. Harley zuchtte diep. ,,Ik maak je mijn compliment Knox, zei hij ernstig, „over de werkelijk schitte- rende bijdrage voor mijn geval, die je me zooeven gegeven hebt. Op verscheidene punten ben ik dichter bij de waarheid dan eerst. Maar jouw theorie staat en valt met een ding. „En wat is dat?" vroeg ik. „Je doelt tocht niet op dien vampiervleugel op de deur ,,Neen," gaf hij ten antwoord. ,,Ik doel op den zevenden taxusboom van den noord-oost-hoek van den rotstuin. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1